P. S. Sultonov e k o L o g I y a V a a t r o f m u h I t n I m u h o f a z a q I l I s h a s o s L a r I


Download 3.89 Kb.

bet24/24
Sana11.02.2018
Hajmi3.89 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

o ‘qitishda  nimalarga e ’tibor qaratish  kerak?
8.  E kologik   ta ’lim  va  tarbiyani  takom illashtirish  uchun 
qanday vazifalam i  bajarish  lozim?

I . 0 4zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi.  Т.,  « 0 ‘qituvchi», 
1992-y.
2.  O'zbekiston  Respublikasining yangi  qonunlari.  Т.,  «Adolat»,
7-t.  1992-y.
3.  Karimov  I.A. 0 ;zbekiston XXI asr bo‘sagkasida: xavfsizlikka 
tahdid,  barqarorlik  shartlari  va  taraqqiyot  k afolatlari.  Т., 
« 0 ‘zbekiston»,  1997-y.
4.  Milliy  istiqlol  g‘oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  Т., 
«Yangi  asr  avlodi»,  2 0 0 1-y.
5. Богословский  B.H., Под о бед о в Н.О. Природные ресурсы 
Земли  и  охрана  окружающей  среды.  М.,  «Просвещение»,  1985 
г.
6 . Ч ер н ов а 
Н .М ., 
Б ел ов а 
А .М . 
Э кология. 
М., 
«Просвещение»,  1988  г.
7 .В орон цов  и  др.  Охраны  природных  р есур сов .  М., 
«Агропромиздат»,  1989  г.
8.Лопырев  М.И.,  Рябов  Е.И.  Защиты  земель  от  эрозии  и 
охрана  природы,  М.,  «Агропромиздат»,  1989  г.
9 .Лось  В.А.  Взаимоотношения  общества  и  природы,  М., 
«Знание»,  1989  г.
10.  Baratov  R.  Tabiatni  muhofaza  qilish,  Т.,  « 0 ‘qituvchi»,
1991-y.
II.  Белов С.В.  и др. Охрана окружающей среды.  М., Высшая 
школа.  1991  г.
12.  Jabborov  N.  Ximiya  va  atrof-muhit.  Т.,  « 0 ‘qituvchi»,
1992-y.
13.  С а й д ам и н ов   С .С .  и  др.  И нж енерно-технические 
мероприятия  по  охране  окружающей  среды.  Т.,  « 0 ‘qituvchi», 
1994  г.
14.  Shodimetov  Y.  Ijtimoiy  ekologiyaga  kirish.  I,  II  qism,  Т., 
«O'qituvchi»,  1994-y.

15. 
Национальньй  доклад  «О  состояний  окружающей 
природной  среды  и  использований  природных  ресурсов 
Республики  Узбекистан  в  1994,  1997  гг.»,Т.,  « 0 ‘qituvchi»,  1995 
и  1998  гг.
1 6 .0 ta b o y e v   S h .,  N ab iy ev   М.  Inson  va  b io sfera ,  Т., 
« 0 ‘qituvchi»,  1995-y.
17.  Б екназов  Р.У.,Новиков  Ю .В.  Охрана  природы,  Т., 
« 0 ‘qituvchi»,  1995  г.
18.  F.Ramade.  Elements  d‘ecologie.  ecologie  appliquee.  5е- 
edition  EDISCIENCE.  Inter-national.  1995  .
19.  Tursunov  X.T.  Ekologiya  asoslari  va  tabiatni  muhofaza 
qilish.  «Saodat  RIA»,  1997-y.
20. Ziyomuhamedov B. Ekologiya va ma’naviyat, Т., «Mehnat», 
1997-y.
21. 
Лосев 
A.B.,  Провадкин  Г.Г.  Социальная  экология.  М., 
«ВЛАДИС»,  1998  г.
22.  To‘xtayev A.S.  Ekologiya.  Т.,  « 0 ‘qituvchi»,  1998-у.
23.  F.Ramade.  Distionnaire  encyclopedique  de  L‘ecologie  et 
des  Sciences  de  1‘environnement.  EDISCIENCE.  International. 
1998.
24.  Б ан н и к ов   А .Г   и  др.  Основы  экологии  и  охрана 
окружающей  среды.  М.,  «Колос»,  1999  г.
25. Qodirov E.V va boshqalar.Tabiiy muhitni muhofazalashning 
ekologik  asoslari.  Т.,  « 0 ‘zbekiston»,  1999-y.
26.  Qudratov  O.  Sanoat  ekologiyasi,  Т.,  TTESI,  1999- y.
27.  X olm u rod ov  J.  E kologiya  va  qonun,  Т.,  «A dolat», 
2000-y.
28.UNEP.  Окружающая  среда  в  Центральной  Азии  -   2000 
год.  EKOSAN  xalqaro  jam g‘armasi  taqdim  etgan  lazer  disk 
ma’lumotlari.

I  BOB
EK OLOG IYANING  UM U M IY   M ASALALARI
1.1.  Ekologiyaning nazariy aso slari.......................................................... 5
Tekshiruv  sa v o lla ri...................................................................................16
1.2.  Ekologik  ta’limot  va  uning shakllanishi........................................ 16
Tekshiruv sa v o lla ri....................................................................................26
1.3.  Ekologiyaning asosiy  tu sh u n ch alari............................................... 26
Tekshiruv sa v o lla ri....................................................................................37
1.4.  Biosferada kcchadigan ja ra y o n la r.................................................. 37
Tekshiruv  sa v o lla ri...................................................................................46
1.5. Tabiiy  resurslar ta s n ifi...................................................................... 46
Tekshiruv  sa v o lla ri...................................................................................53
II  BOB
ATMOSFERA MUHOFAZASI
2.1.  Atmosferaning tuzilishi va  ta rk ib i...................................................54
2.2.  Atmosferaning  ifloslanishi...............................................................56
2.3. Atmosferada  kcchadigan  fizik-kimyoviy ja r a y o n la r .................66
2.4.  Havo muhitining  ifloslanish o q ib atlari...........................................72
2.5.  Havo muhitini  muhofaza  qilish  ta d b irla ri..................................... 79
Tekshiruv s a v o lla ri....................................................................................89
III  BOB
(«IDROSFKRA  VA  UNI MUHOFAZALASH
3.1. Suvning aham iyati  va  yerning suv  resurslari.............................. 90
3.2. Chuchuk  suv yetishmovchiligi sab ab lari....................................... 92
3.3. Suvning  ifloslanishi..........................................................................98
3.4.  Ifloslangan suvning inson  salomatligiga  ta ’siri...........................   109
3.5. Oqava suvlar va  ularni  tozalash  usullari......................................   114
3.6.  Orol va o ro lb o ‘yi  muammolarining kelib chiqish  s a b a b la ri....  118 
Tekshiruv s a v o lla ri..................................................................................  123

IV  BOB
LITOSFERA VA UNI  MUHOFAZALASH
4.1.  Litosfera  tushunchasi................................................................... 124
4.2.  Mineral va energetik resurslar va ulardan oqilona foydalanish  126
4.3. O'zbekistonda tarqalgan mineral resurslar va
ulardan samarali foydalanish yoMlari................................................ 132
Tekshiruv savollari..............................................................................136
4.4. Tuproqni muhofaza qilish va undan  oqilona foydalanish...... 137
Tekshiruv savollari..............................................................................163
4.5.  Landshaftni  muhofaza  qilish.................................................... 163
Tabiat yodgorliklari (respublika bo‘yicha 400 dan ortiq)................170
Tekshiruv  savollari.............................................................................171
V B O B
0 ‘S1MLIK  VA  HAYVONLARNI  M U H O FAZ A L A SH
5.1.  Biologik resurslar.........................................................................   172
5.2. 0 ‘simliklaming biosfera va inson hayotidagi ahamiyati..........  173
5.3. O'simlik dunyosiga antropogen ta'sir hamda
uning ekologik oqibatlari................................................................... 177
5.4. O'simliklarni antropogen ta’sirlardan muhofazalash............... 184
Tekshiruv savollari..............................................................................189
5.5.  Hayvonot olami va ulami muhofazalash.................................. 190
5.6. Hayvonot dunyosidan oqilona foydalanish...............................197
Tekshiruv  sav o lla ri................................................................................. 199
ATROF-MUHIT MUHOFAZASINING TASHKILIY  VA 
HUQUQIY ASOSLARI
6.1.
  Atrof-muhit  muhofazasini  tashkil e tis h ......................................
200
6.2.
 Tabiiy  muhitning sifatini  belgilovchi s ta n d a r tla r......................
202
6.3.
  Ekologiya m onitoringi....................................................................
205
6.4.
  Ekologiya  ekspertizasi...................................................................
207
Tekshiruv  sav o llari.................................................................................
210
6.5.
 Atrof-m uhit muhofazasining huquqiy aso slari...........................
211
Tekshiruv  sa v o llari................................................................................
215
6.6.
  X alqaro ekologik  ham korlik.........................................................
215
Tekshiruv  sa v o lla ri................................................................................
226
6.7.
  Ekologik  tarbiya va  ta ’lim .............................................................
227
Tekshiruv  sav o llari...............................................................................
232
A D A B IY O T ............................................................................................
233

EKOLOGIYA VA  ATROF MUHITNI  MUHOFAZA QILISH 
ASOSLARI
Oliy о
 
‘quv yurtlari uchun darslik 
О
 
‘zbek tilida
Nashr uchun mas 'ul 
M.PO‘LATOV
Muharrirlar 
M.YO‘LDASHEVA, M.XOLBEKOVA
Texnik muharrir 
V.BARSUKOVA
Kompyuterda sahifalovchi 
LSAGDULLAYEV
A В №56

Bosishga  ruxsat etildi.  25.07.2007.  Ofset  usulida chop etildi. 
Ofset  qog'oz.  Bichimi 60x90  '/|6.  Shartli b.t.  13,0. 
Nashr  b.t.  14,7.  Adadi  1000  nusxa.
Bahosi  shartnoma  asosida.
«Ren-POLIC
j
RAF»  bosmaxonasida  chop etildi. 
Toshkent,  Muqimiy,  178.
Buyurtma № 900.

Izohlar uchun

Izohlar uchun


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling