Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet1/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
26670

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  OLIY VA 0 ‘RTA M AXSUS 
TA’LIM VAZIRLIGI 
NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKE3NT DAVLAT 
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI
S.Fayzullayev,  M .Ibodova
BIOLOGIYA
fanidan  m avzulashtirilgan  testlar to ‘plami
(IV qismli)
I-qism 
Botanika va zoologiya
Toshkent 
«Muharrir» nashriyoti 
2011

U D K  581.9.998.4;  576.895.132 
B B K   28в6 
F 20
O 'quv materiali, fanning u yoki bu sohasi bo'yicha erishilgan ilmiy yutuqlarni o'quvchi 
va  talabalarga  yetkazishda  test  usulidan  foydalanish  ilg‘or  pedagogik  vosita  sifatida  to- 
bora  keng  tatbiq  etilmoqda.  Mazkur  qo‘llanmada  ham  mualliflar  test  usulidan  foydalan- 
gan  holda biologiya  fanini  mavzulashtirilgan  tizim  shakliga  keltirishga harakat  qilishgan. 
Uning  yutug‘i  shundaki,  bir  mavzu  doirasida  tizimlashtirilgan  material  tez yodda  qoladi, 
mavzular  o ‘rtasidagi  bog'liqlik  hamda  aloqadorlik  tobora  yaqqolroq  namoyon  bo‘ladi. 
Q o‘llanmadan,  shuningdek, tabiiy  fanlar yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim  olayotgan o ‘quvchi  va 
talabalarning  bilim  sifatini  reyting  tizimida  baholashda  didaktik  vosita  sifatida  ham  foy­
dalanish  mumkin.
Q oilanm a akademik  litseylarning  chuqurlashtirilgan guruh va tabiiy fanlar yo'nalislii 
b o ‘yicha tahsil olayotgan o'quvchi va talabalar uchun moijallangan.
T a q r i z c  h i l a r :  
p edagogika fan la ri n o m z o d i 
G .Ergasheva,
NDP1  h u zu rid a g i  a k a d e m ik  litsey o qituvchisi 
N .Q o d iro v
ISBN   978-9943-386-81-5
© S .F ayzullayev,  M .Ibodova, 
« M uharrir» nashriyoti, T oshkent,  2011

K irisli............................................................................................................................................. 5 
I-b o ‘lim
I-bob.  Gulli  o'simliklar................................................................................................................ 6
O'simliklarning  hayotiy  shakllari.............................................................................................. 9
II-bob.  Hujayra............................................................................................................................ 12
III-bob.  Ildiz................................................................................................................................ 19
IV-bob.  Poya............................................................................................................................... 24
V-bob.  Barg................................................................................................................................. 29
VI-bob.  O'simliklaraming  vegetativ  ko'pavishi.................................................................... 34
II-bo*Iim
VH-bob.  Gul.................................................................................................................................37
VUI-bob.  Meva........................................................................................................................... 46
IX-bob. U rug'.............................................................................................................................. 49
X-bob. O'simliklar sistematikasi............................................................................................... 54
B akteriyalar................................................................................................................................ 56
Z am burug'lar..............................................................................................................................58
Lishayniklar................................................................................................................................ 60
Suvo'tlar. Birhujayrali suvo'tlar................................................................................................ 62
K o'p  hujayrali  chuchuk  suvo'tlari.......................................................................................... 64
Dengiz suvo'tlari......................................................................................................................... 67
Y o'sinlar......................................................................................................................................69
Q irq b o 'g 'im lar........................................................................................................................... 73
Qiqrqquloqlar. O'rmon qirqqulog  i........................................................................................... 74
Ochiq  urug'li  o'simliklar.  Archa............................................................................................. 77
Qarag'ay....................................................................................................................................... 79
Ra'nodoshlar oilasi...................................................................................................................... 80
Karamdoshlar  oilasi....................................................................................................................82
Sho'radoshlar  oilasi....................................................................................................................84
Gulxayridoshlar  oilasi.................................................................................................................86
Burchoqdoshlar  oilasi.................................................................................................................87
Ituzumdoshlar oilasi.................................................................................................................... 91
Tokdoshlar  oilasi......................................................................................................................... 92
Qovoqdoshlar oilasi..................................................................................................................... 95
Ziradoshlar oilasi......................................................................................................................... 96
Qoqidoshlar  oilasi....................................................................................................................... 98
Bir  urug'  pallali  o'simliklar sinfi.  Loladoshlar  oilasi....................................................... 104
Piyozdoshlar  oilasi.................................................................................................................... 106
M UNDARIJA
3

Bug'doydoshlar  (boshoqdoshlar)  oilasi................................................................................. 108
Xl-bob.  Yerda  o'simliklar dunyosining rivojlanishi.............................................................I l l
ХП-bob.  O'zbekistonda  botanika  fanining rivojlanish tarixi..............................................112
XlLI-bob.  Manzarali  o'simliklar............................................................................................. 114
Xona o' simliklari....................................................................................................................... 116
Qishloq  xo'jaligi  o'simliklari.  Don  va  dukkakli  don  ekinlari...................................... 117
Mevali va rezavor mevali o'simliklar..................................................................................... 119
Sabzavot  o'simliklari................................................................................................................119
Tolali va moyli o'simliklar.......................................................................................................121
Kartoshka  -   oziq-ovqat  va  texnika  o'sim ligi...................................................................... 122
Tabiat  ajoyibotlari..................................................................................................................... 123
III-b o ‘lim.  U m urtqasiz hayvonlar zoologivasi
XIV-bob.  Hayvonot dunyosi  to’g'risida  ma’lumot..............................................................124
XV-bob.  Sodda  hayvonlar.  Soxta  ovoqlilar  sinfi................................................................. 128
Xivchinlilar sinfi.......................................................................................................... ..............131
Infuzoriyalilar va sporalilar sinfi............................................................................................. 133
XVI-bob.  Bo'shliqichlilar  tipi................................................................................................ 136
XVII-bob. Yassi chuvalchanglar tipi........................................................................................141
XVIII-bob. To'garak chuvalchanglar tipi............................................................................... 145
XIX-bob..Halqali  chuvalchanglat tipi.....................................................................................149
XX-bob.  M olluskalartipi......................................................................................................... 152
Ikki  pallali  va bosh  oyoqli  molluskalar  sinfi.........................................................................155
XXI-bob.  Bo'g'im oyoqlilar  tipi.  Qisqichbaqasimonlar  sinfi..............................................158
O'rgamchaksimonlar sinfi........................................................................................................ 161
Hasharotlar  sinfi.........................................................................................................................164
Pardaqanotlilar turkumi............................................................................................................ 172
Ikki qanotlilar turkumi...............................................................................................................174
Hasharotlaming kelib  chiqishi  va  ahamiyati.........................................................................175
lV -bo‘lim. lim u rtq a li  hayvonlar zoologivasi
XXII-bob.  Xordalilar tipi.  Lansetniksimonlar sinfi..............................................................177
Baliqlar sinfi...............................................................................................................................179
Suyakli baliqlar sinfi..................................................................................................................184
Suvda  ham  quruqlikda  yashovchilar  sinfi..........................................................................185
Sudralib yuruvchilar sinfi......................................................................................................... 190
Qushlar  sinfi............................................................................................................................... 195
Sut  emizuvchilar  sinfi...............................................................................................................206
Foydalanilgan  ad abiyotlar  ro 'v x a ti................................................................................. 214
Test jav o b lari............................................................................................................................215
4

K IR IS H
Respublikada  qabnl qilingan «Ta’lim to ‘g ‘risida»gi  Qonun va «K adrlar tayyorlash 
M illiy  dasturi»da  o 'lta   maxsus,  kasb-hunar  ta ’limi  o'quvchilarining  m uayyan  bilim- 
larni egallashlari barobarida, ularda m axsus kasb-hunar k o ‘nikmalarini  shakllantirish, 
bilim  olishga  bo ‘lgan  ehtiyoji,  mustaqil  va  ijodiy  fikrlash.  am aliy  tajriba  va  mchnat 
k o ‘nikm alari,  tashkilotchilik  qobiliyatlarini  rivojlantirish,  m illiy va  um um insoniy qa- 
driyatlarga asoslangan m a’naviy-axloqiy fazilatlarni, atrof-m uhitga ongli  m unosabatni 
tarkib  toptirish  k o ‘zda  tutilgan.  Shuningdek,  o'quvchilam i  m a’naviy-axloqiy  tarbi- 
yalash. ta ’lim-tarbiya  ishlarining samarali  shakllari  va usullarini  ishlab  chiqish ham da 
am aliyotga joriy etish qayd etilgan.
«K adrlar  tayyorlash  M illiy  dasturi»ning  am aldagi  ikkinchi  bosqichida  ta ’lim- 
tarbiya jarayonini  sifatli  o ‘quv  adabiyotlari  va  ilg‘or pedagogik  texnologiyalar bilan 
ta ’m inlash zarur vazifalardan biri deb belgilangan.
Zero  «K adrlar tayyorlash M illiy dasturi» ham yuksak um um iy m adaniyat va kasb- 
hunar  m alakasiga,  ijodiy  va  ijtimoiy  faollikkka,  hayotda  o ‘z  о ‘m ini  topa  bilish  ma- 
horatiga  ega  bo‘lgan,  istiqbol  vazifalarini  ilgari  surish  va  hal  etishga  qodir  kadrlar- 
ning  yangi  avlodini  shakllantirish, har tomonlama  kam ol  topgan,  ijtim oiy  turmushga 
moslashgan,  ta ’lim va kasb-hunar dasturlarini  ongli  ravishda puxta  o ‘zlashtirgan,  yurt 
va  oila  oldida  o ‘z javobgarligini  his  etadigan  fuqarolam i  tarbiyalashni  nazarda tutgan 
pedagogik g 'oyani ilgari suradi.
M azkur  to ‘plam da jam langan  testlar  akadem ik  litsey,  kasb-hunar  kolleji  talaba- 
la-riga  m o‘]jallangan  b o ‘lib,  ushbu  q o ‘llanmaning  m aqsadi  o ‘quvchilam i  faol  ta’lim 
olish jarayoniga jalb  qilish,  ularda  bilish,  izlanish  ko'nikm a  va  m alakalarini  rivojlan- 
tirishga yordam berish,  um um iy o 'rta ,  akadem ik litsey  va kasb-hunar ta ’limi  tizim ida 
biologiya  fani kursi b o ‘yicha o ‘quv m ateriallarini  puxta o ‘zlashtirishga o ‘rgatishdir.
M azkur  «Biologiya  fanidan  m avzulashtirilgan  testlar»  to ‘plami  qo'llanm asidagi 
testlar  beshinchi,  oltinchi  sin f botanika  fani  mavzulariga,  shuningdek.  yettinchi  sin f 
zoologiya  fani m avzulariga m oslashtirilib yagona tizim  shakliga keltirilgan.
Q o ila n m a   to ‘rt b o ‘limdan iborat b o ‘lib, birinchi b o iim d a botanika beshinchi  sin- 
fining  m avzulashtirilgan  testlari,  ikkinchi  bo'lim da  botanika  oltinchi  sinfining  m av­
zulashtirilgan  testlari, uchinchi bo'lim da  um urtqasiz hayvonlar zoologiyasining  m av­
zulashtirilgan  testlari,  to ‘rtinchi  b o iim d a  esa  umurtqali  hayvonlar  zoologiyasining 
m avzulashtirilgan testlari  berilgan.

I-BO'LIM
C.  1;3;4.
D.  3,4
1-BOB. GULLI  O 'SIM LIK LA R
1. 0 ‘zbekistonda tabiiy holda  o'sadigan 
yuksak o'sim liklarning sonini  ajrating
A.  8000
B.  4500
C.  500000
D.  450000
2.  0 ‘rta  Osiyodagi yuksak 
o'sim lliklarning sonini  ajrating
A.  8000
B.  4500
C.  500000
D. 450000
3.  Barcha  tirik  m avjiidodlar 
uchun  havot  manbai...
A.  lishayniklar
B.  hayvonlar
C.  yashil o'sim liklar
D.  zam burug'lar
4 .............................tuproqning
ununidorligini oshiradi  va  uni 
yem irilishdan  saqlavdi
A.  Lishayniklar
B.  Bakteriyalar
C.  O 'sim liklar
D.  Hayvonlar
5.  Dorivor o ‘simlik]arni  ajrating 
I) isiriq, 2) sallagul, 3) chakanda,
4)  rovoch, 5)  zubturum
A.  1;3;5.
B.  1:2;5.
C.  1;2;4.
D.  1;4;5.
6. Iste'm ol  qilinadigan  o'sim liklar
1) rovoch, 2) xolmon, 3) do'lana, 4) yalpiz
A.  1;3.
B.  1 ;2;3.
7. Yovvoyi ycm -  xashak o'sim liklarini 
ajrating.
1) shuvoq, 2) qoraqobiq, 3) sebarga,
4)  izen, 5) yantoq, 6)  burchoq,
7) chakanda
A  1 ,;3;6;7.
B.  1;3;4;5;6;
C.  1 ;3;4;5;6;7.
D.  1;2;3:4;5.
8.  O'zbekiston  Qizil  kitobiga  kiritil­
gan  o'sim liklarni ajrating
1)  navro'zgul, 2)  xolmon, 3) shirach,
4) shternbergiya, 5) sallagul,
6) zubturum,  7)  isiriq
A.  1;2;3;4;6
B.  1;2;3;4;7.
C.  1:2;3;4;5.
D.  1;2;3:4.
9.  Qaysi o'sim liklar chorva  mollari 
uchun  to'yim li  ozuqa hisoblanadi?
1)  Shuvoq, 2) yantoq, 3)  beda, 4)  bur­
choq, 5) sebarga, 6) izen, 7)  keyreuk,
8) aksovul, 9)  chakanda,  10) javdar.
A.  1;2;3;4;5;8;9.
B.  1;2;3;5  ;6;7:8;10.
C.  1:2;3;4;9;8;10.
D.  1 ;2;3;4;5;6;7; 10
10.  O 'zbekistonda tabiatni  muhofaza 
q ilis h ......... tashkil etilgan.
A.  Zakaznik.
B.  Q o'riqxona
C.  Davlat qo'm itasi.
D Qizil  kitob
I I .............havot  manbai.
A.  Lishayniklar.
6

B.  Hayvonlar.
C.  O'sim liklar.
D.  Z am burug‘lar.
12. Gulli o‘simliklar deb nitnaga aytiladi.
A.  Gullari turlicha shakl  va  rangli 
gulqo'rg'ondan  iborat bo'lsa.
B.  G ulqo 'rg 'o n d a changchi v a u ru g 'c h i 
bo'lsa.
C.  U m g'langandan so 'n g   meva  hosil 
qilsa.
D.  Barcha javoblar to 'g 'ri
13.  Gulli  o ‘sim liklar qaysi organlar- 
dan  tashkil topgan.
1)  Ildiz, 2)  poya, 3)  barg? 4) gul,
5) m eva, 6)  urug‘
A.  1,2,3
B.  3,4,5
C. 4,5,6
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
14. Yer yuzidagi  gulli o'sim liklarni
1-oila,  2-turkum i, 3-turni sonini  ajrat­
ing.
a) 433.  b) 533.  c)  633dan  ortiq.
d)  10000.  e)  13000.  i)  1.250.000. 
k)  13000dan  ortiq. j)  250000dan  ortiq
A.  1-b,  2-j,  3-i.
B.  1-a. 2-e,  3-k
C.  1-c. 2-d,  3-e.
D.  1-b,  2-e,  3-j.
15. Gulli  o ‘sim liklar bir-biridan  qan­
day farq  qiladi.
A.  Gullashi  bilan.
B.  Guli  va  meva tugishi bilan.
C.  Guli. mevasi.  urug'i  bilan.
D.  O 'ziga xos  belgilari  bilan.
16.  Gulli o ‘sim liklar xususan  qaysi 
belgilari  bilan  odam larni jalb  etadi.
1)  hayotiy shakllari
2) yirik guli va  mevasi
3) shonasi,
4)  ildizi.
5)  salobatli  shox- shabbasi
6)  um rboqiyligi,
7) ochilgan  ko‘sagi,
8)  hayvohlar singari  tirik  m avjudotlar 
bilan  oziqlanishi
9)  kelgusi  naslni o ‘z  bag‘rida  voyaga 
etkazib mustaqil  hayotga  y o ‘Ilanma 
berish  10) ichki tuzilishi.
A  1;2;3;4;5:6;8;9.
B.  1;2;4;5;6;8;9.
C.  1;2;4;5;6;7;8;9;.
D.  1;2;4;5;6;8;9;10
17. Seyshel  orolidagi o ‘n yilda  pishadi- 
gan o ‘simlik
A.  palma
B.  Sassiq  kovrak
C.  seyshel  palmasi
D.  Tallipot palmasi
18. Yong‘oqlarining og‘irligi 25  kg ga 
yetadigan  o ‘simlik.
A.  Kuverkus ruber 
В Tallipot palamsi
C.  balsa
D.  seyshel palmasi
19. Tanasida  200  i  suv  saqlaydigan 
o ‘simlik
A.  kaktus
B.  kovrak
C.  meksika kaktusi
D.  filllodendron  sello
20.  6000  yil  vashaydigan  daraxtni 
ajrating
A.  baobab
B.  ajdar
C.  sekvoyadendron
D.  evkalipt
21. Ajdar daraxti  qaysi  orolda  o ‘sadi
A.  Sum atra oroli
B.  kanar oroli
C.  bolqon yarim orolida
D.  Bermurd  oroli
7

22.  Rafleziya  gulining diam etri.
A.  1mm
B.  Ism
C.  lm
D.  1dm
23.  Rafieziya qaysi orolda  o'sadi?
A.  Sumatra
B.  Kanar
C.  Bolqon yarim  orolida
D.  Bermud oroli
24.  Q uyidagilarni juftlang.
1) jazirama  issiqqa  bardosh  beradigan
2)qum uyum larida  o'sadigan
3) barglari arang ko‘rinaadigan o‘simlik.
a)saksovul  b) juzg'un  c)qandim   d)iloq
A.  l.a.c  2.a.c  З.а.е.
B.  1 .ab.  2.a.b.  З.а.Ь.
C.  l.a.  b.  c.  2.  a.b.  с.  З.а.Ь.с.
D.  1 .ad 2.a.d.  3.  a.d.
25. Nilufarning  (I)suv  tagida, (II)suv 
yuzasida  bo‘fgan  organlarini  ajrating
a)  guli  b)  poyasi c) ildizi
A.  I-а  Il-b
B.  I-b  H-d
C.  1-c  Il-b
D.  I-с  Il-a
26. Hasharotho'r o‘simliklarni ajrating. 
1)  nepentes, 2) drosera, 3)  suv  qaroq- 
cliisi, 4) kaliforniya  darlingitoni,
5)  filodendron  sello, 6)  aldravanda 
vezikulaza,  7) oq  sonneratiya
A.  1.2.3.5.7.
B.  1.2.3.4.5.
C.  1.2.З.4.6.
D. 1.2.3.4.7.
27.  Q uyidagilarni tartib  bilan 
joylashtiring
I.  H asharotlar bilan oziqlanadi.
II.  Tabiat  ko'rki  111. Noyob  m evali 
IV. Tabobat  gavhari
1) kuvacha, 2) chakanda, 3) yon g‘oq,
4) qizil  lola, 5) nepentes,
6)  ko'zagul,  7)  pista, 8)  isiriq, 9)  suv 
qaroqchisi,  10)  bodom,
11)  na’inatak,  12)  sallagul,  13)  qizil- 
cha,  14)  suv  qalampir,  15) safsan,
16) chiiinigul.  17) jumagitl,  18) xolmon
A.  1-1 ;5;  9.  II-4;6;7;16.
1I1-3;7;10; 12; 15.  IV 2;8;11;14
B.  I - 1 ;4;9.  II- 4;5;6; 16 
1U-3;7;10;15  IV 2;8;11;I5
C.  I-1 ;3;9  11-4; 6;12;16;17 
III-3;  5;  10  17 IV 2;8;11;15
D.  1-1;5;9.11-4;6; 12;16; 17
III-3;7; 10; 15  IV 2;8;I1;14
28.  Barcha  gulli o'sim liklarning o'ziga 
xos  xususiyati
1) ildiz,  2) poya, 3) barg 4)  gul,
5j  meva, 6)  urug1
A.  1,2.3,4
B.  3.4.5.6
C.  1.2,3.4,5,6
D.  1,2,4,5,6
29. Q uyidagilarni tartib  bilan 
joylashtiring
I.  gulning tashqi  q a v a tid a ..............
joylashadi
II.  tashqi qavatdan so‘ng..............
joylashadi
III.  gulning  o‘rta  q ism id a .............
joylashadi
IV. gulning m ark azid a..............
joylashadi
1)  urug'chi, 2)  changchi,
3)rangli gultojibarglar,
4) yashil rangli gulkosachabarglar
A.  1-3;.  II- 4  III-2  I V-l 
В  1-2  11-4  111-3  IV-  I
C.  I - 2 I I - 3   111-4  IV-1 
D 1-4 II-3  III-2  IV-1
30.  Gulli  o'sim liklarning xihna-xilligi 
 
sharoi tiling o'zgarishi bilan bog‘liq
A.  geografik
B.  ekologik
8

C.  etologik
D.  biologik


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling