Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet14/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

q a lq o n d a  o ‘rn ash gan ,
4)  sa v a tch a   to 'p g u li  poya  u ch id agi 
sh in g ild a   o 'rn a sh g a n ,
5)  savatch a  ch etid agi gu llari  soxta 
tilsim on ,
6)  sa v a tch a n in g  ch etid agi  gu llari 
n a y sim o n ,
7) gullar soni 4-5 ta, 8) gullar soni 5-6 ta,
9)  g u lla r ran gi  och -sariq ,  och -q izil, 
q ip -q izii,
10)  g u lla r rangi  lim on  ran gid a,
11)  sa v a tch a   o 'rta sid a g i  gu llari  sariq, 
ikki jin sli  naysim on ,
12)  soxta  tilsim on   gul  naysim on  gulga 
q a ra g a n d a   ancha  yirik,
13)  soxta  tilsim on   gul  naysim on  gulga 
q a ra g a n d a   an ch a  kichik,
14)  savatcha  o ‘rtasidagi  gullar qizil 
ikki jin sli  tilsim on
A.  2.4,6,8,10,13,14
B.  1,3,5.7,9.11,12,13,14
C.  2.4,6.8,10,13
D.  1,3,5,7,9,11,12
46.  M ingyaproq  b o'vim ad aron   q an ­
day  ch an glan ad i
A.  o ‘z-o‘zidan
B.  shamol yordamida
C. hasharotlar yordamida
D. barcha javoblar to'g'ri
47.  M in gyap roq n in g qaysi  organ lari 
ilm iv  tib b iyotd a  q o ila n ila d i
1)  bargi 
2) 
ild izi 
3) to'p gu li 4) gu lla y o - 
tgan  p o y a sin in g  u ch id an   tavyorlan ga  
d a m la m a  va  suyuq  ck strak lar
A.  1,2,3
B.  2,3,4
C.  1.  2,4
D.  1,3.4
48.  M in gyap roq   q anday k asallik larn i 
d avolash d a  q o ila n ila d i
1)  osh q ozon   ich ak -k asallik larid a
2)  z a m b u ru g 4  kasalligid a
3)  ich k i va  sirtq i  qon  ketishida
4)  nafas  y o ila r i  k asalliklarida
A.  1,4
B.  2.3
C.  3.4
D.  1,3
49.  O 'zb ek iston d a  b o'vim ad aron   tur- 
ku m iga  oid  nechta  tu r o 'sim iik  o'sad i
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8
50.  Q aysi  tu rk u m n in g  h am m asi 
d orivor
A.  shuvoq
B.  andiz
102

C.  bo'yimadaron
D.  bo'znoch
51.  O ‘zbekistonda  b o ‘ztik an n in g 
n ech ta  turi  bor
A.  5
B.  6
C.  7
D.  8
52.  0 ‘zbekistonda  q o ‘ytik an n in g  
nech ta turi bor
A.  2
B.  5
C.  9
D.  10
53.  O ‘zb ekistonda paxtatik an n in g  
nechta  tu ri  bor
A.  2
B.  5
C.  9
D.  10
54.  Q aysi  o ‘sim likning to ‘pgu li  kun 
davom id a  harak atlan ad i
A.  bo'ztikan
B.  paxtatikan
C.  qo‘ytikan
D.  kungaboqar
55.  Q aysi o ‘sim likning qovurib  tu yil- 
gan  ild izlari  k ofega  q o ‘shiladi
A.  dastargul
B.  xrizantema
C.  sachratqi
D.  kartoshkagul
56.  Q aysi  o ‘sim likning b arglari  salat 
o ‘rnida  q o ‘llan ilad i
A.  dastargul
B.  xrizantema
C.  sachratqi
D. kartoshkagul
57.  Qish  tushguncha  cham an  boMib 
ochilib  turadigan  m a d a n iy -m a n za ra li 
q o q id osh larn i  ajrating
1)  q ash q argu l  2) d astargu l
3) xrizan tem a 
4) yer nok
5)  q o ‘qongul  6)  kartosh k agu l
A .
  2,3,4,5
B.  1,3,4,6
C.  1,4,5,6
D.  1,2,3,5,6
58.  Y o w o y i  holda  o ‘sad igan   q oq id osh - 
larga  q aysi tu rk u m la r k ira d i
1)  b o ‘ta k o ‘z 2)  k u n gab oq ar
3)  q a rg ‘a k o ‘z 4)  andiz
A.
  2,3
B.  3.4
C.
  1.4
D . 
1,3
59. T opinam bur qaysi  oilaga  m ansub
A.  qovoqdoshlar
B.  ituzumdoshlar
C.  tokdoshlar
D.  qoqidoshlar
60.  U zunligi 3  m  b o ‘lib,  q and  va  sp irt 
olin ad igan   o ‘sim lik   olinadi
A.
  topinambur, kungaboqar
B.  kungaboqar yernok
C.  luttatikan, topinambur
D.  topinambur,  yernok
61.  Q o q id o sh la rn in g   n ech ta  tu rk u m ga  
oid  nechta  turi  O ‘zb ek isto n   Q izil  k ito­
biga  kiritilgan
A.
  15-50
B.
  20-60
C.  50-100
D.  13-50
62.  O ‘zb ek iton   Q izil  k ito b ig a   k iritil­
gan  o ‘sim lik la rn in g  n ech ta si  k arrak 
tu rk u m iga  m ansub
A.
  30
B.  40
C.
  50
D.  20
103

BIR   D R U G '  PA L L A L I 
O 'S IM L IK L A R  SIN F I. 
L O L A D O S H L A R   O IL A SI
1. Yer yu zid a  lo la d o sh la rn in g   nechta 
turk u m   va  tu ri  bor
A.  250-400
B.  250-600
C.  250-700
D.  350-800
2.  L o la d o sh la r  b arglarin in g shakli 
qan d ay
1)  q a la m i,  2)  n a sh ta rsim o n , 3) tasm a- 
sim o n , 4)  ellip sim o n , 5)  n avzasim on
A.  1,2,3
B.  3,4,5
C.  1,3,5
D.  1,2,3,4
3.  L o la d o sh la rn in g  gul  form u lasin i 
ajratin g
A.  Og, ,C h  , 3U 3
B.  Og3+3ChM U (3)
C-  Og (3 3)Ch3 ,U   ,
D.  O g „ C h  ,.3)U3
4.  L o la d o sh la rn in g   m evasi
A.  ko‘sakcha,  to‘p  meva
B.  rezavor, y ig ‘ma meva
C.  doncha,  ko‘sak
D.  ko'sakcha, rezavor
5.  Q izil  lola  q ach on   gullaydi
A.  martning oxiri  aprel boshlarida
B.  aprelning oxiri mayning boshlarida
C.  mayning boshi aprelning oxiri
D.  aprelning oxiri  mayning boshida
6.  Q izil  lolan in g  u zu n ligi
A.  20-25sm
B.  20-40sm
C.  20-45sm
D.  30-50 sm
7.
  Q izil  lola  p iv o zin in g   shakli
A.  rombsimon,  tuxumsimon
B. nashtarsimon, yumaloq
C.  tuxumsimon, rombsimon
D. yumaloq, tuxumsimon
8.  L olad osh larn in g  bargi
1)  oddiy, 2)  m u rak k ab , 3)  p arallel 
tom irlagan , 4)  p an jasim on   to m irla - 
gan, 
5) 
shakli  qalam i  n a sh ta rsim o n ,
6)  shakli  ellip sim o n , 7)  p oyad a  ketm a- 
ket jo y la sh g a n , 8)  p oyad a  q a ra m a - 
q arsh i joylash gan
A.  1,3,5,6,7
B.  1,3,6,7
C.  2,4,5,6,8
D.  2,3,6,8
9.  L olad osh larn in g  gullari
1)  q iysh iq , 2) to 'g 'r i, 3 )  bir jin sli,
4)  ikki jin sli, 
5) 
va k k a -y a k k a  jo y la sh ­
gan,  6)  to 'p g u ld a  jo y la sh g a n ,
7)  g u lq o 'r g 'o n i  o d d iy  g u lto jisim o n ,
8) g u lq o 'r g 'o n i  m u rak k ab   gu lto jisi- 
inon, 9)  g u lq o 'r g 'o n i  oddiy
A.  1,2,4,5,8
B.  2.4,5.6,7
C.  2,4,5,9
D.  1,3,4,5,6,7
10.  Q izil  lo la n in g   ch an geh i  iplari 
qan d ay  rangda
A.  qora,kulrang
B.  sariq, kulrang
C.  kulrang, binafsha rang
D.  qora, sariq
11.  Q izil  lola  c h a n g d o n la rin in g   rangi 
1)  sariq  2)  b in afsh a  3)  q izil 4)  k u lran g
A.  1,3,4
B.  2.3,4
C.  1,2,3
D.  1,2,4
12.  Q izil  lo la n in g   m evasi
A.
  to'p meva
B.  3  chanoqqa bo'linib ochiladigan 
ko'sakcha
104

C.  yig'ma meva
D.  4-5  chanoqqa bo'linib ochiladigan 
ko'sakcha
13.  Q izil  lo la n in g  m ev a si qachon 
pishadi
A.  mayda
B.  ivunda
C.  iyulda
D.  avgustda
14  Q izil  lola  q a n d a y  k o ‘p avad i
1)  u ru g'id an   2)  p ivozid an
3)  fu gunagidan
A.  1.3
B.  1.2.3
C.  2.3
D.  1,2
15.  Q izil  lola  (1)  u r u g ‘idan  va  (11) 
piyozch asid an   nech a yild a  gu llab   urug 
beradi
A.  I  4-5y  II  8-10  у
B.  1 9-10y  II  4-5y
C.  I  3-4y II  9-10 у 
L).  1 3-4y  11  8-10y
16.  O 'zb ek isto n d a   lo la la rn in g   nechta 
turi  u ch rayd i
A.  35
B.  23
C.
  45
I).  55
17.  O 'zb ek iston   Q izil  k itob iga  lolan in g 
ncchta  turi  k iritilgan
A.  35
B.  23
C.  45
D.  25
18. 
Boychechakning  hayotiy  shakii
A.  bir yillik  o't
B.  ikki  yillik  o ‘l
C.  ko‘p  yillik  o't
D.  chala  buta
19. Boychechaklar qachon unib chiqadi
A.  martning 
oxirida
B. martning boshida
C.  aprel  oxirida
D.  aprel  boshida
20.  B o y ch ech a k n in g   b o ‘vi  qancha
A.  10-15sm
B.  15-20  sm
C.  20-25sm
D. 25-30sm
21.  B o y ch ech a k n in g  gu llarin i  rangi
A.  sariq, oq
B.  och sariq,  sariq
C.  qizil,  pushti
D.  pushti.  sariq
22.  O ‘zb ek isto n d a   b ovch cch ak   tu rk u - 
m iga  m ansub  nech ta  tu r o ‘sadi
A.  25
B.  30
C. 40
D.  50
23.  B oych ech ak k a  xos  b o ‘lgan   xu su si- 
yatlarn i ajratin g
1)  aprcldan  unib  ch iq ad i,
2 )m artd an   unib  ch iq a d i,
3)  b o ‘yi  10-20  sm , 4)  b o ‘yi  10-15sm ,
5)  ingichka  p o y a li,  6)  in gich k a  bargli,
7)  k o ‘p  yillik .  8)  ik k i yillik ,  9)  gu llari 
och  sariq . yok i  sariq  10)  gu llari  oqish
11)  guli  lolaga  o ‘x sh a sh ,  12)  m evasi 
lolaga  o ‘xsh ash ,  13)  O ‘zb ek iston d a  25 
ta  turi bor,  14)  O 'zb ek isto n d a   30  ta 
turi  bor
A.  1,3.5,7,9,11,14
B.  2,4.,6.7,9,11.12,14
C.  2,4,5,8,10,12,13
D.  1,3.5.8,10,12.14
24. 
L oladoshlarning yovvoyi  hokia 
o ‘sadigan turi
A.  shirach,  olg‘i
B.  karrak,  olg'i
C. xolmon,  olg'i
D.  olg'i.  kakra
105

25.  Poyasi  b argsiz sh o xlan m ayd igan  
ko'p   yillik  o ‘t
A.  palma
B.  shirach
C.  xolmon
D.  olg'i
26.  S h irach  tu rk u m in in g   ild iziga  xos 
xu su siyatlarn i  ajratin g
] )  y o ‘g ‘on!ash gan , 2)  rom b sim on ,
3)  b arm oq sim on ,  4) y u ld u zsim o n
A.  2,4
B.  1.3
C.  1.4
D.  1,3,4
27.  S h irach n in g  iid iz b o ‘g ‘zid a g i  bar- 
glari  qan d ay  tuzuigan
A.  qalamisimon. uch qirrali
B.  tamovsimon,  to‘rt qirrali
C.  uch qirrali. rombsimon
D.  tamovsimon,  uch qirrali
28.  S h ira ch n in g  gu lla rig a   x o s  belgi- 
larni  ajratin g
1)  oq,  2)p u sh ti,  3) q izil, 4)  och  qizil,
5)  sariq .  6) to ’q  p u sh ti,  1)  p oya  uchida 
silin d irsim on   to ‘pgu!da  o ’rn ash gan ,
8)  p oyad agi  b o sh o q sim o n   to ‘p gulda 
o ’rnashgan
A.  1,2,3,4,8
B.  1,2,5,6.8
C.  1,2.3,4.7
D.  1.2,5.6.7
29.  S h ira ch n in g   gul fo rm u la si
A-  O g..;C h,.. U  ,,
B .O g „ C h (WlU3
C .O g (V1)Ch3  .U   ,
D-  O g (.  ,  Ch 
U
30.  S h ira ch n in g   m evasi  q an d ay  m eva
A.  yarim  shar ko’sakcha
B.  sharsimon ko‘sakcha
C.  uch chanoqli  ko’sakcha
D.  to i t  chanoqli  ko’sakcha
31.  O 'zb ek isto n d a   sh irach n in g  nechta 
turi  uchraydi
A.  30
B.  40
C. 
20
D.  10
32.  O zb ek isfon   Q izil  kitobiga  sh irach - 
ning  n ech tasi k iritilgan
A.  30
B.  40
C.  16
D.  10
P IY O Z D O S H L A R  O IL A SI
1. Ycr yu zid a k en g tarqalgan b o iib  
faqat A vstraliyada  uchram avdigan  oila
A.  sho’radoshlar
B.  piyozdoshlar
C.
  gulxayridoshlar
D.  ra’nodoshlar
2.  Ver yu zid a  p iy o zd o sh la rn in g  nechta 
tu rk u m   va  turi  bor
A.  750-32
B.  760-32
C.
  32-750
D.  780-32
3.  P iyozd osh lar q aysi  m am iak atd a 
u ch ram ayd i
A. Avstraliyada
B.  Janubiy Amerika
C.  Kanada
D.  Yangi  Zelandiya
4.  B arg y a p ro g ’i  butun yo k i qirqilgan, 
b andsiz  pastki  qism i  n ovsim on  bu 
belgi  qaysi  oila  u chun  xos
A.  qoqidoshlar
B.  ra’nooshlar
C.
  gulxayridoshlar
D. piyozdoshlar
5. T o‘p gu li y o sh lig id a n   qobiq  bilan 
o ‘ralgan   oila
A.  karamdoshlar
106

B.  boshoqdoshlar
C. piyozdoshlar
D.  qoqidoshlar
6.  P ivozd osh larn in g gul  form ulas!
A .O g ,+3Chw U ;,
B.  Оц,  -  Ch,+J  U,
c .   o g ;3I3)c h 3i3u
,
D.  O g w C h (WlU ,
7.  Bosh  p iyoz  h ayotiy sh ak liga  k o ‘ra
A.  bir yillik
B.  ikki  yillik
C.  ko‘p yillik
D.  yarim buta
8.  S oyab on sim on   to ‘pgulga  ega 
b o ‘lgan   guli  faq al  2 jin sli b o ‘]gan 
o 'sim lik la rn i  an iq lan g
A.  sabzi
B.  matur
C.  kartoshkagul
D.  kartoshka
9.  To‘p gu li so y a b o n i sh arsim on ,zich  
k o ‘p gulli  b o ‘lgan  o ‘sim lik
A.  lola
B.  bosh  piyoz
C.  zira
D.  sabzi
10.  Q u v id a g ila r q aysi  o ‘sim lik  uchun 
xos.  G u lb a n d i g u lq o ‘r g ‘ondan  bir 
necha  m arta  uzun  g u lq o ‘r g ‘oni 
y u ld u zsim on   oqisli  yashil  rangli 
ch a n g ch ila ri 3ta
A.  bosh piyoz
B.  g ‘umay
C.  piyozii arpa
D. shirach
11.  B osh  p iyoz  qachon  gullaydi
A.  aprel- may
B.  may-iyun
C.  iyun-iyul
D.  iyul-avgust
12.  Bosh  p iv o zn in g   m evasi  qachon 
pishadi
A.  aprclda
B.  mayda
C.  iyunda
D.  iyulda
13.  S oyab on sim on   to ‘pgulga  ega 
bo'lgan   gu llari  ham   bir va  ikki jin sli 
b o ‘lgan  o 'sim lik n i  b elgilan g
A.  yovvoyi  sabzi
B.  matur
C.  kartoshkagul
D.  kartoshka
14.  G u itojsim on   g u lq o ‘r g ‘onga  ega 
boMgan  o 'sim lik n i  an iq lan g
1)  o lg ‘i,  2)  xolm on , 3)  q o ‘sh b arg,
4)  matur,  5)  tak -tak ,  6)  ajriq
A.  1,2.5,6
B.  3,4,5,6,
C.  1,2,4,6
D.  1,2.3,4
15. Tabiiy  Imida  o ‘su vch i  iste'n iol 
qilin ad igan   p iy o z la m i  ajratin g
1)  p isk om ,  2)  c h o ‘ch q aq u loq ,
3)  osh an in , 4)  su vorov  piyozi,
5)  rnador, 6)  q o 'sh b a rg ,
1)  qum   p iyoz,  8)  gul  piyoz,
9)  nor p iyoz,  10)  an/.ur piyoz
A.  1.2,3,4,5
B.  1.3,5.7,9
C.  1,3,5,7,10
D.  2.4,6,8,9
16.  B argalari  va  to ‘p g u lla ri  n ihoyatda 
chiroyli  boMgan  xu sh m an zara  p ivoz- 
larn i a n iq la n g
1)  gul  p iyoz,  2)  nor p ivoz, 3)  rnador pi­
yoz,  4)  an zu r p iyoz, 5)  c h o ‘chqaquloq  
p iyoz,  6)  suvorov,  1)  q o ‘sh b arg
A.' 1,2.3,4
B.  2,3,4,5
C.  3,4,5,6
D.  1,2,5,6,7
107

17.  P iyozlard an   nech tasi  O 'zb ek isto n  
Q izil  kitobiga  kiritilgan
A.  10
B.  9
C.  8
D.  7
18.  P iyozning  x u sh n ian zara  tu rlarin i 
qaysi  qism i  chiroyli
1)  bargi,  2)  to 'p g u li, 3) p iy o zb o sh i,
4)  poyasi
A.  1,2,3
B.  1.2
C .1.2,4
D.  barcha javoblar to'g'ri
B U G D O Y D O S H L A R  
(B O S H O Q D O S H L A R ) O IL A S I
1. Yer yu zid a  b u g 'd o y d o sh la rn in g  
nechta  turkum   va  turi  bor
A.  600-1000
B.  600-10000
C.  600-100
D.  271-1000
2.  O ‘zb ek iston d a  b u g 'd o y d o sh la rn in g  
nech ta  turk u m   va  tu ri  bor
A.  600-1000
B.  600-271
C.  91-271
D .   S I - 2 7 1
3.  B u g 'd o y d o sh la r oilasid a  q an d ay 
h ayotiy  shakl  u ch ram ayd i
A.  daraxt
B.  buta
C.  ko'p yillik o't
D.  ikki  yillik  o't
4.  B u g 'd o y d o sh la rn in g   p ovasiga  xos 
xu su sivatlari  a n iq la n g
1)  tik o 'su v ch i,  2)  o 'ra lu v ch i,
3)  o 'rm a lo v ch i, 4)  poyasi  100  sm ,
5)  poyasi  150-200  sm , 6)  silin d irsim o n ,
7)  p oyasi  shish gan .
8)  poyasi  b o 'g 'im la rg a   b o'lin gan ,
9)  poyasi  poxol  pova,  10) soinon  poya
A.  1,3.4,6,7.8,9
B.  1.4,5,6,8,9.10
C.  2,3,5,6,7.9.10
D.  1.3,4,5,6,7.9,10
5.  B u g 'd o y d o sh la rn i  bargi  uchun  xos 
xu su siyatlarn i  an iq lan g
1)  oddiv  2)  m u ra k k a b  3)  ikki  qator 
b o'lib   b o ‘g ‘im lard a  o'rn ash gan
4)  bargi  q in i  b o 'la d i  5) y a p ro g ‘i 
q ayrilgan   q a yish sim on   6) y a p r o g 'i 
n ash tarsin ion   7) y a p ro g 'i  tuxum sim on
8) y a p ro g 'i  b igizsim on   9)  qinidan 
ajralgan  yerd a  yu p q a  pardasim on 
o'sirnta  bo'lad i
A.  1.2,3,4,5,6
B.  1,3,4,5,6,7
C.  1,2,3,4,5,6.7
D.  1,3.5,6.7
6.  B u g 'd o y d o sh la rn in g   bargida 
joylash gan   barg tilch a sin in g  vazifasin i 
b elgilan g
A.  bargni  himoyalash
B.  sovuqdan  asrash
C.
  suv  kirishiga y o ‘1 qo'ymaslik
D.  transpiratsiya
7.  B u g 'd o y d o sh la rn in g   b osh oq ch asi 
nim a  bilan  o 'ra lg a n
A.  tilcha
B.  ikkita gul  qipig‘i  bilan
C.
  ikkita boshoqcha  qipig'i bilan
D.  kichikroq,  nozik  va mayin. ustki  gul 
qipig'i bilan
8.  B u g 'd o y d o sh la rn in g  ch a n g ch i va 
u ru g'ch ilari  nim a  b ilan  o 'ralgan
A.  tilcha
B.  ikkita gul qipig'i  bilan
C.
  ikkita boshoqcha qipig'i  bilan
D.
  ustki  gul  qipig‘i  bilan
108

9.  B osh oq d osh larga  k irn vch i  uzun­
ligi  50-150  sm   keladigan  o ‘sim lik n i 
b elgilan g
A. xarduma
B. javdar
C.  lak-tak
D.
  barcha javoblar to'g'ri
10.  B u g 'd o v d o sh la rn in g   gullari  qan­
day  ch an glan ad i
A.  shamol  yordamida
B.  hasharotlar yordamida
C.  o'z-o'zidan
D.
  chetdan changlanish
11.  O ‘zb ek iston d a  b u g ‘d oyd osh lar 
o ila sin in g  tab iiy holda  o ‘su vch i  turla- 
rini  b elgilan g
1)  b u g ‘doy,  2 )m a k k a jo ‘xori, 3)  to g ‘- 
arpa, 4)  g ‘um av, 5)  ajriq,  6)  arpa,
7) q o ‘n g ‘irb osh , 8)  sholi, 9)  tariq,
10)  qam ish
A.  3,5,6,7.8,10
B.  1,2,3,4.5,9
C.  1.3.4,5.7,9
D.  3,4,5,7,10
12.  B u g ‘d o y d o sh n in g  gul  lor in tilasini 
a jratin g
A.  O e ,  , Chf  U ,
B.  O g " ^  U,
C - O g ^ C h ^ U ,
D.  Og  n  , Ch  , 
U  ,
&  
v2>*-2 
l 3 ) +6  
I
13.  B u g ‘d o y d o sh la rn in g   gu llariga  xos 
xu su siyatlarn i  ajratin g
1) gu llari  m ayd a, 2)  gu llari yirik,
3)  gu llari  ran gsiz, k o ‘kim tir, 4)  gullari 
rangii  pushti  5)  g u lq o ‘rg‘on siz q isqa- 
rgan  od d iy  to ‘p gu l,  6)  g u lq o ‘r g ‘onli 
m u rak k ab   to 'p g u l  7)  bosh oq ch alari 
1-10 y o k i  k o 'p   gu lii, 8)  bosh oq ch alari 
kam   gulli
A.  1.2,5.7
B.  1,2,6,8
C.  1,3,5,7
D.  1,2,6,7
14.  B u g ‘d o y d o sh la rg a  xos to ‘p gu ln i 
ajratin g
1) m urakkab boshoq, 2) oddiy boshoq,
3) qalqonsim on, 4) so‘ta, 5) ro‘vak sulton
A.
  1,2.3
B.  2,4,5
C.  1,3,5
D.  1.4,5
15.  O stk i  gul  q ip iq   nim a
A.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling