Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet3/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

54.  Organik  moddaning asosiy  qismi 
qaysi  to‘qimada  hosil  bo'ladi
A.  hosil  qiluvchi
B.  asosiy  to'qim a
C.  mexanik
D.  o'tkazuvchi
55. A sosiy to'qim a  hujayralariga  xos 
belgilarini  ajrating
1) vupqa  devorli, 2)  xloroplastlarga 
boy, 3) elastik, 4) tirik  parenxim a,
5) g ‘ovak joylashgan,  6)  hujayralar 
oralig'i  katta
A.  1.  2.  3.5.  6.
B.  1.  2.  4.  5.  6.
C.1.2.  4.
D.  1.  2.  3
56. Asosiy  to'qim a  o'sim likning qaysi 
organlarida  uchraydi
1) yashil  barglarda, 2) yosh  novdalar- 
da, 3) poyaning o'zagi  va  p o‘stlog‘ida,
4)  m evaning etida,  5) ildizning etida,
6) gul va  m evaning  havo iidizlarida,
7) epiderm aning ostidagi  etii qavatda.
A.  1.  6.  7
B.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
C.  1.  3.  7
d
.  a.  r p n r : ---------- — -

Nusomly  nomli 
T  n   P   LI
k u tu b x ^ n a si
57. Jam g‘aruvchi to'qim aning hujay­
ralari qanday  tuzilgan
A.  tirik. parenxima
B. yupqa elastik 
С  o'lik   parenxima
D. qalin  elastik
58. Jam g'aruvchi to'qim a 
o'sim likning qaysi organlarida 
uchraydi  1)  urug",  2) m eva,
3) ildizm eva, 4) tugunak,  5)  piyoz
A.  1.  2.  4.  5.
B.  1.2.  3 .5 .
C.  1.  2.  3.  4.  5.
D.  1.  3.  4.  5.
59.  Quvidagilarni juftlab  ko'rsating
I. jam g‘aruvchi to'qim a  qaysi 
o'sim likning  urug'ida  (kraxmal  va 
oqsillar)  mayda  qattiq  donachalar 
shaklida  saqlanadi
II. qaysi  o'sim likning m evasida  sha- 
kar moddalar erigan  holda  b o‘ladi 
1)  sabzi,  2)  uzum, 3)  bug‘doy, 4)  suli,
5)  qovun,  6) arpa,  7)  loviya, 8)  mosh,
9)  tarvuz,  10)  no'xat,  11)  lavlagi
A I.  1;  2;  5;  9;  11  I I - 3; 4;  6;  7:  8;
B.  1-3;  4:  6;  7;  8;  10;  II-1;  2;  5;  9;  11
C.  1-3; 4;  5;  7;  8;  10;  I I- 1;  2;  6;  9;  11
D.  1-2;  4;  5;  7;  8;  10  I I- 1;  3;  6;  9;  11
60.  Chiqib kelishiga qarab  qoplovchi 
to'qim a nechaga  bo'linadi
A.  3
B.  4
C.  2
D.  5.
61.  Epidermaning hujayralari
A.  tirik  bir-biri bilan zich joylashgan, bir 
qavat hujayradan tuzulgan
B.  o 'lik  bir-biri bilan zich joylashgan, 
bir qavat hujayradan tuzilgan
C.  tirik bir-biri  bilan zich joylashgan 
k o 'p  qavat hujayradan  tuzilgan
17

D.  o 'lik  bii-biri  bilan zich joylashgan, 
k o ‘p qavat hujayradan tuzilgan
62.  Barg va yosh  novdalarni qoplab 
turuvchi qoplovchi to'qim a  turi
A.  po'k ak
B.  po‘stloq
C.  epidem ia
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri.
63.  Q oplovchi to;qim aning qaysi 
birida  o‘sim likni  tashqi muhit bilan 
bog‘lab  turuvchi  ogMzchalar boMadi.
A p o ‘kak
B.  po'stloq
C.  epidem ia
D. A.  B.C
64.  Po‘kak to'qim aning asosiv  funk- 
siyasi
A. yozda yuqori  haroratdan asrash
B.  qishda sovuqdan asrash
C.  kasallik tug'diruvchi turli mikroorga- 
nizm lardan asrash
D.  barcha javoblar to ‘g ‘ri
65.  Qaysi  to ‘qim aning  sirti yorilgan 
va  g‘adir-  butlir  boMadi?
A.  mexanik
B.  po'stloq
C.  epiderma
D.  p o ‘kak
66.  Boshqa to ‘qim alarning oMik 
hujayralari qavatini ham  o ‘z ichiga 
oladigan  to‘qima  nomi.
A.  m exanik
B.  p o ‘kak
C. po'stloq
D.  B.C
67.  0 ‘sim likni  turli  tashqi  ta'sirdan 
hiinoya  qiladigan  to ‘qima  nomi
A. po'stlo q
B.  p o ‘kak
C.  asosiy
D .A .  В
68.  Qaysi  to'qim ada o ‘sim likni 
tasliqi  muhit  bilan  bogMab  turuvchi 
ogMzchalar boMadi.
A.  po'kak
B.  po'stloq
C.  epiderma
D.  qoplovchi
69.  O'sim iik  po'stlogMning turlicha 
qalinlikda  boMishi  nimiga  bogMiq.
A.  o'sim iik turiga va yoshiga
B.  o'sim iik yoshiga
C.  o'sim iik turiga, ksilem aga
D.  o'sim iik turiga.  floemaga
70.  M exanik  to'qim aning  hujayralari. 
1) qalin  qobiqli,  2) yupqa  qobiqli,
3)  cho'ziq, 4)  kalta, 5)  tirik,
6)  kollenxim a, 7)  oMik, 8) sklerenxim a
A.  2;  3;  5;  6;  7;
B.  2; 4;  5;  7;  8;
C.  1;  3; 5;  6;  7;  8;
D.  1;4;  5;  6;  7;  8;
71.  M exanik to‘qimaga  kira­
d i 
1)  poyaning p o'stlog'i,  2) yog‘ochlik 
tolalari, 3)  ildizning p o ‘stlog‘i,
4)  danakli  m evalarning qobigMdagi 
hujayralar,  5) barglardagi 
m ustahkam lik  beruvchi  tomirlar,
6)  o'tkazuvchi  nay tolali  bogMamlar.
A  1;  2;  3;
B.  4;  5;  6;
C.  1.5;  6;
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
72. O 'tkazuvchi to'qim aning hujay­
ralari.
I)  qalin  qobiqli,  2)  yupqa  qobiqli,
3) cho'ziq, 4)  kalta) 5)  tik joylashgan
6)  rombsimon joylashgan,  7)  tirik 
hujayra 8)  o'lik  hujayra
A.  2;  3;  5;  7;
B.  1;  3; 5;  8;
18

C.  1; 4; 6;  7;
D.  barcha javoblar to ‘g ‘ri
73.  Naylarda  oziq  modda  qanday 
harakatlanadi?
A.  ildizdan bargga
B.  bargdan  ildizga
C.  bargdan p o ‘stloqqa
D.  ildizdan mevaga
74.  Ildizlovchi  o q im .......................
tom on  harakatlanadi
A.  ildizdan bargga
B.  bargdan  ildizga
C.  bargdan po'stloqqa
D.  ildizdan m evaga
75.  Q uyidagilarni juftlang
1  vegetativ  organlar  II  generativ 
organlar
I)  gul,  2) meva. 3)urug‘,  4) ildiz,
5)  poya, 6)  barg
A l-   f;  2;  3; 11-4; 5;  6;
B.  1-  1;  5;  6;  I I - 4:  2;  3;
C.  1 - 4 :   5:  6;  ll- l;  2;  3;
D.  I-  2;  5;  6;  II-  1;  3;  4;
III-B O B .  IL D IZ
1.  0 ‘simlik  poydevori?
A.  barg
B.  poya
C.  ildiz
D.  gul
2.  0 ‘sim lik organi  deb  nimaga  ayti­
ladi?
A.  0 ‘sim liklarda bir vazifani bajaruvchi 
lining bir qismiga
B.  0 ‘sim liklarda bir nechta vazifani 
bajaruvchi  uning bir qismiga
C.  0 ‘simliklarda bir yoki bir nechta 
vazifani bajaruvchi  uning bir qism iga
D.  to ‘g ‘ri javobi berilmagan
3.  Ildiz nima?
A.  0 ‘sim likning poya yoki  tanasini 
yerga birlashtiradi.
B. tuproqdagi  suv  va  unda  erigan oziq 
moddalarni  shimib oladi.
C.  suv va  unda  erigan oziq  moddalarni 
o'sim likning yer ustki qism iga yetkazib 
beradigan organ.
D.  barcha  javoblar to ‘g ‘ri.
4.  Ildizga  xos  muhim  xususiyat
A.  barg  hosil  qiladi
B.  kurtak hosil  qiladi
C.  tugunak  hosil  qiladi
D.  barg hosil  qilmaydi.
5.  Ild iz la r.......................bir-biridan
keskin  farq qiladi.
A.  shakli
B.  o ic h a m i
C.  rangi
D.  A.B.
6.  O 'sim liklarning  turiga, tuproq 
-iqlim  sharoitiga  qarab.
Ildiz shakllarini  ajrating.
1) kalta, 2) uzun, 3) ingichka, 4) yo‘g‘on,
5) yassi, 6) yumaloq, 7) rombsimon
A.  1, 2, 3. 4,  7.
B.  1,2,  3 ,4 ,  5.6,.
C.  1.2,  5.  6,  7
D.  2.  3. 4,  5,  7.
7. Ayrim daraxtlarning ildizi  necha  m 
gacha  yetishi  mumkin
A.  50-  60  sm
B.  40-50  m
C.  50-60  in
D.  70-80 sm
8.  Yong'oqning qaysi  ildizi  necha  m 
gacha  taraladi.
A.  asosiy  ildizi  20-30 m
B.  o ’q  ildizi  20-30 sm
C.  yon  ildizi  20— 30  sm
D.  yon  ildizi  20-30 m
9.  Quinda  o'sadi,  ildizi juda  uzun  va 
ingichka  bo'lib,  asosan yon  tomonga 
qarab  o'sadigan  o'sim lik.
A .ju z g ‘un
19

B.  qandim
C.  saksovul
D .A .  В
10. Ildizi  pastga  tomon  o'sib, 30  m 
gacha  chuqur kirib  boradigan 
o'sim iik  nomi.
A. ju z g 'u n
B.  qandim
C.  yantoq
D.  saksovul.
11. Asosiy  ildiz qanday hosil  boMadi.
A.  qo ‘shim cha ildizning rivojlanishidan
B.  murtakdagi boshlang‘ich  ildizning 
bevosita o ‘sishidan
C.  o 'q  ildizning shakllanishidan.
D.  В.  C.
12. Yon  ildiz  qanday  hosil  boMadi.
A.  asosiy  ildiz shoxlanmasligidan
B. asosiy  ildiz hosil boMishidan
C.  asosiy  ildiz shoxlanishidan
D.  В.  C.
13.  Ildiz tizimi  nima
A.  bir tup o'sim likdagi asosiy ildiz 
yig'indisi
B.  bir tup o'sim likdagi yon ildizlar 
yig'indisi
C. bir tup o'sim likdagi qo'shim cha 
ildizlar yig'indisi.
D. barcha javob to 'g 'ri.
14.  Ildiz tizim ining oMchami  va  tuzili­
shi  ........bogMiq
A.  o'sim iik turiga
B.  ildiz shoxlanishiga
C.  qo'shim cha  ildizlarga hanida tuproq 
unum dorligiga
D. barcha javob to 'g 'ri.
15.  Ildiz tizim i  tuzilishiga  ko‘ra  ne- 
chaga  boMinadi..
A 3
B.  2
C.  4 
D  5
16.  0 ‘q ildiz  tizimi qanday hosil 
boMadi?
A.  murtakdagi  boshlang'ich  ildiz 
rivojlanishi jarayonida o'sishda davom 
ctmasa
B.  murtakdagi  boshlang'ich  ildiz  rivoj­
lanishi jarayonida o'sishda davom  etsa
C.  uzun va yog'onroq bo 'lib  undan yon 
ildiz o 'sib  chiqsa
D.  В.  C.
17.  G ‘q  ildizli o ‘sim liklarni  ajrating
A.  do'lana,  shirach,  saksovul
B.  olm a,o'rik,  saksovul
C.  qovun, tarvuz, bug'doy
D.  qovun,  do'lana,  shirach
18. Asosiy  ildizlarida  oziq  m oddalar 
to'planadigan  o ‘simliklar.
1)  qizil  lavlagi, 2)  sabzi, 3)  kartoslika,
4)  piyoz, 5)  shoyigul,
6)rediska,  7)turp,  8)batat, 9)sholg‘om
A.  1 ,2 ,  3 ,4 ,  5 .6 .  9,
B.  1 ,2 ,6 ,  7 ,9 ,
C.  1 ,2 ,4 ,  5 ,6 .  7.9 .
D.  1 ,2 ,  5, 6,  7,  8,  9,
19  Popuk  ildiz tizimi  qanday  hosil 
boMadi
1)  m urtakdagi boshlangMch  ildiz 
o ‘sishda  davom  etmasa
2)  m urtakdagi boshlangMch  ildiz 
o'sishda  davom  etsa
3)  m urtakdagi  poyacha  asosidan  bir 
to'da  mayda,  q o‘shim eha  ildizlar o'sib 
chiqsa
4j  asosiy  iklizda  qo'shim cha ildizlar 
hosil boMsa
5)  boshlang'ich  poyada  yon  ildizlar 
hosil boMsa.
A.  1;  3;
B.  2;5;
C .2 ;3 ;
D.  1:  5
20

20. Q o'shim cha ildiz tizim i  nima.
A. poyaning yerga yaqin qism idan o ‘sib 
chiqadigan  ildiz
B. poyaning yerga tegib turgan joyidan 
o ‘sib chiqadigan ildiz
C.  boshlang‘ich poyadan o ‘sib chiqadi­
gan  ildiz
D. A.  B.
21.  Q o'shim cha  ildizli o'sim liklarni 
ajrating.
1)  m akkajo'xori, 2)  kartoshka,
3)  ajriq, 4)  qulupnay,
5)  rayxon,  6) na’m atak
A.  1,2,  3 , 4 ,5 ,
B.  1,2, 3 ,4 , 6,
C.  1,2,  3 ,4 ,
D.  1,2,  3 ,4 ,  5 .6 ,
22.  Popuk ildizli o'sim liklarni  ajrating 
1)  qorachayir, 2)  bug'doy, 3) sholi,
4)  na'm atak,  5) ajriq,  6) g'umay,
7) qovun, 8)  tarvuz,  9) oq  so'xta,
10)  qo'ng'irbosh
A.  1,2,  3 ,5 ,  6,
B.  1,2, 3 ,5 ,  6, 9,  10.
C.  1,2,  3 ,4 ,  7, 8.  10
D.  1 ,3 ,4 ,  7,  8 .9 ,  10.
23.  O 'sim liklarning turiga  qarab  il­
dizning yuzasi  qanday  rangli  po'stloq 
bilan  qoplangan  bo'ladi.
A.  oq,  qora, jig a r rang
B.  oqish.  qoramtir, jig ar rang
C.  oqish,  qoramtir,  sarg'ish
D.  oq, qora,sariq.
24.  Ildiz  po'stlog'ining  usti  nima  bilan 
qoplangan.
A.  tukchalar.
B.  yasm iqchalar
C.  naylar
D. A.  С
25.  Har  bir ildiz tukchasi qanday 
hujayradan  tashkil topgan
A.  bitta, kalta
B.  ko'p, uzun
C. bitta, uzun
D.  ko'p, kalta
26.  «Yupqa qobiq,  sitoplazm a  va  yirik 
m ag'izdan  tashkil  topgan» ildizning 
qaysi qismiga tegishli..
A.  ildiz p o 'stlo g 'i
B.  ildiz tukchasining bitta uzun hujayrasi
C.  ildiz tukchasi
D.  ildiz po'stlo g 'in in g  b itta uzun hu­
jayrasi
27.  Ildiz tukchalarining funksiyasi.
A.  tuproqdan  suvni  shim ib olish.
B.  tuproqdan  suvni va suvda erigan  oziiq 
moddalarni  shim ib olish
C.  nafas olish
D. А.  В.  C.
28.  Ildiz tukchalarining  faolivati  ne­
cha  kun  davoin  etadi.
A.  6-10
B.  10-15
C.  15-20
D.  10-20
29.  Ildizning po'sti qanday  hujayral- 
ardan  tashkil  topgan.
A. tirik, yumaloq, qalin.  qobiqli.
B.  tirik, yumaloq, yupqa,  qobiqli
C.  o'lik, yum aloq.yupqa,  qobiqli
D. o 'lik, yumaloq, qalin  qobiqli.
30.  lldizdagi  hujayralar qanday  nafas 
oladi.
A. Ildiz p o 'stlo g 'i yordam ida
B.  Ildiz po'stlog'idagi  hujayralar orqali.
C.  hujayralar o'rtasid a havo bilan 
to'lgan oraliq  bo'shliq  orqali.
D.  hujayralar chekkasida havo bilan 
to'lgan oraliq b o 'sh liq  orqali
31.  Qalin  dcvorli yirik tcshikchalar 
ildizning qaysi qism ida joylashgan.
A.  ko'ndalangiga kesilgan ildizning 
o 'rta  qismida.
21

B.  ko'ndalangiga kesilgan  ildizda
C.  uzunasiga kesilgan  ildizda
D. uzunasiga  kesilgan ildizning o ‘rta 
qism ida
32. Juda  uzun  huhayralardan  tashkil 
topgan  ildiz qismi.
A.  ildiz tukchasi
B.  ildiz p o 'stlogi
C.  ildiz naychasi
D. barcha ja voblar to ‘g ‘ri
33.  Uzunasiga  kesilgan ildiz zonalarini 
tartib  bilan joylashtiring.
1) o'tkazuvchi, 2) so'ruvchi,
3)  o'suvchi, 4) bo'linuvchi
A. 4,  3.2,1.
B.  1 ,2 ,  3 ,4 ,
C.  1,2 , 4 ,3 ,
D.  4,  3,  1 ,2
34.  Ildizning  tichini  nima  o'rab  turadi.
A.  ildiz g ‘ilofi
B.  Ildiz tukchasi
C.  ildiz qinchasi
D. A.  С
35.  Ildiz ko'ndalangiga  kesilganda 
qanday  qism lardan  iborat  bo'ladi?
1)  ildiz  tukchalari, 2)  o’tkazuvchi 
qism , 3) ildiz po'sti, 4)  o'suvchi qism,
5) ildiz  navlari.
A.  1;  2; 4;*
B.  2;  4:  5;
C.  1;  3;  5;
D.  1; 3; 4;.
36 M akkajo'xorining ildizi  povadan 
atrofga  necha  m voviladi.
A.  2  m
B.  20 m
C.  3  m
D.  30  m
37.  Bosh  piyozning ildizi  atrofga  ne­
cha  sm  gacha  voviladi.
A.  60-70 m
B.  40-50m
C.  60-70  sm 
D  80-90 sm
38.  M akkajo'xorining  1mm  so'rish 
qismida  nechta  ildiz tukchasi bo'ladi.
A.  800  ta
B.  700ta
C.  600ta
D.  500ta
39.  Go'za  niholining ildizi  bir kecha 
-kunduzda  necha  sm  o'sadi.
A.  1-2 sm
B.  2-3  sm
C.  3-4sm.
D.  5-6sm
40.  Ildiz  qinchasi  necha  qavat  hu­
jayradan iborat.
A.  bir qavat
B.  ikki qavat
C.  bir necha qavat
D.  uch  qavat
41Q uyidagilarni tartib  bilan 
joylashtiring.
I  boshi  olovda, ovog'i suvda.  II yan­
toq  bor jo yd a................... bor.
A.  1 saksovul,  II havo,
B.  I  suv, II yantoq.
C.  I. yantoq, II havo
D.  I yantoq,  II  suv
42a\lo'l hosil olish  m aqsadida  ko'proq 
qaysi  o'sim liklarning  ildizi  dehqon- 
chilikda chilpiladi.
A.  pomidor, g 'oza
B.  karam  g o 'za
C.  karam,  bulg 'o r qalampiri,
D.  pomidor. kungaboqar
43. Qaysi  ildiz chilpiladi.
A.  yon  ildiz
B.  asosiy ildiz
C.  popuk ildiz
D.  qo'shim cha  ildiz
22

44.  Ildizning muhim vazifasi...
A.  tuproqdan  suv va  unda erigan oziq 
moddani  shiniib olish.
B.  shimib olingan oziq  m oddalam i yer 
usti  qismiga  uzatish.
C.  barg hosil  qilish
D .A .  B.
45.  Suv va  unda  erigan  oziq -  m od­
dalar ildizdan 
0
‘sim likning yer ustki 
qism igacha  ko'tarilishini  tartib  bilan 
joylashtiring
1
)
  tuproqdagi  suv  va  unda  erigan  oziq 
m oddalar dastlab  ildiz tukchalariga.
2)  so'ngra  ular bilan yonma-yon 
joylashgan  po'stloq  hujayralariga 
o ‘tadi.
3)  o'sim likning yer ustki  qismiga 
o'tadi
4)  hujayradan  hujayraga  so'riladi
5)  hujayradan  hujayraga  so'rilgan 
suv va  unda  erigan  oziq  m oddalar 
ildizning o ‘tkazuvchi  qismiga  o'tadi.
A.  1 ,2 ,4 ,  5.  3,
B.  1,2,  3 ,4 ,  5.
C.  1,  2,  5, 4,3,
D.  1,  2,  5.  3,  4
4 6 .......................................... suvni
hujayradan -hujayraga, hujayralar- 
dan  naychaiarga  o‘tishda, pastdan 
yuqoriga  ko‘tari!ishiga  majbur etadi.
A.  ildiz tukehalari
B.  ildiz bosimi
C.  ildiz p o ‘stlog‘1
D. A.  С
47. Quyidagilarni  tartib  bilan 
jovlashtiring
I.  azotli  II  fosforli  111  kaliyli  IV or­
ganik  o‘g ‘it
1)  tuproqda  chirib, tuproq  holatini 
yaxshilaydi.
2)  hosildorligini  oshiradi.
3)  o'simliklar uchun  zarur boMgan 
m oddalam i  hasil  qiladi.
4) 
0
‘simlikning o'sishini tezlashtiradi
5)  o‘simlikning gullashi va  meva 
tugishiga yordam  beradi.
6)  m o‘l  hosil to‘planishiga yordam 
beradi.
7)  mevasining tez pishib yetilishiga 
yordam  beradi
A 1-4.11-5  111- 3-6-7  IV-1  - 2
B.  1-4 II-3-6-7  111-5  IV-  1-2
C.  1-4  11-5  -6111-7  IV -1-2-3
D.  1-4  11-3-5  III-6-7 IV-1-2-3
48  0 ‘sim likning  mineral oziqlanishi 
ustida  muhim  kashfiyot qilgan  olim.
A.  D.  C.  Pryanishnikov
B.  D. N.  Pryanishnikov
C. A.  O.Kovalevskiy
D.  В.  O.  Kovalevskiy
49. Suv qaroqchisining uzunligi.
A.  20-30m
B.  10-20 sm
C.  25-30 sm
D.  20-30 sm
50.  Suv qaroqchisining qaysi  organi 
suvdan yuqoriga  chiqib  turadi.
A.  poyasi
B.  bargi
C.  to'pguli
D.  B.C.
51 Suv qaroqchisining O 'zbekistonda 
nechta  turi o'sadi.
A.  2ta
B.  3ta
C.  4ta
D.  5ta
52.Tanasining yuqori  qismi  qurib 
qolib, pastidan yangidan 
o'sib chiqqan o'sim liklarni  ajrating. 
1) chinor, 2)  archa, 3)  tol, 4)  terak, 5) 
shamshod, 6) zarang,
23

7)  nastarin, 8) nima. 9)  ligustrum ,
10)  do'lana
A.  1 ,2 ,4 , 6, 8, 9,
B.  1 ,3 ,4 ,  6,  8,  10
C.  1 ,2 ,3 ,  5,  6,  10,
D.  1,  2 ,4 .  6.  7,  8,  9,  10
53.Q uyidagilarni  tartib  bilan 
joylashtiring.
I  archa  II  chinor 111  sekvovadendron
IV  eman  V  qarag‘av 
VI  vong‘oq
1)  70-100v 2) 350(500)y 3)  200y
4)  4000-6000V 5)  600-800
6)  700-800(1000)y
A.  1-6 11-2 III-5  IV-3  V-5  V I-1
B.  1-1  11-2  III-3  IV-4  V-2  VI-6
C.  1-6  11-5  III-4  IV-3  V-2 V I-1
D.I-6II-5  I1I-4  IV-1  V— 2  VI-3
1V-BOB.  POYA
1.  O 'sim lik  ustuni  nima?
A.  barg
B .p o y a
C.  ildiz
D.  gul
2.  Poyaning vazifasi -
A.  O 'sim likning barcha yer usti  organla- 
rini o 'zaro  b o g ia y d i.
B.  o ‘smIikning  barcha yer usti organla- 
rini  ildiz bilan birlashtiradi.
C.  markaziy  tayanch  organi.
D  barcha javoblar to ‘g ‘ri
3.Тапа  nima.
A.  o ‘tlar poyasi.
B.  daraxt poyasi
C.  yarim  buta poyasi.
D.  k o 'p  yillik o'tn in g  poyasi
4. Yog'ochlashm agan o'sim likning 
tanasi  nima  deyiladi
A .p o y a
B.  tana
C.  novda
D.  shox.
5.  Novda  nima.
A.  daraxt,  buta va  yarim butalam ing 
o'zida  kurtak va barg hosil qiladigan 
k o 'p  yillik shoxi.
B.  daraxt, buta va yarim  butalam ing 
o'zid a kuitak va
barg hosil  qiladigan bir yillik shoxi
C.  barg va kurtaklari  bo 'lg an  daraxt 
va  butalam ing bir yillik novdasi  yoki 
u m g'dan unib chiqqan bir yillik niholi.
D.  В.  C.
6.  B o‘g ‘im  nima.
A.  barg birikkan  joy
B.  kurtak birikkan joy
C.  ikkita barg oralig'idagi qism
D.  ikkita kurtak oralig'idagi qism
7.  B o'g'im   oralig‘i  nima
A. barg birikkan joy
B.  kurtak birikkan joy
C.  ikkita barg oralig'idagi  qism
D.  ikkita kurtak oralig'idagi qism
8. Novda  po‘st!og‘ining rangi.
A.  qizg'ish.
B. jig ar rang.
C.  yashil 
D qoramtir
9. K urtak poyaning qaysi  qism ida 
joylashadi.
A. novdada.
B.  barg q o 'ltig 'id a
C.  b o 'g 'im d a
D.  b o 'g 'im  oraligida
10. N ovdalar necha  xil bo'ladi.
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
11. Vegetativ  novda  nima.
A.  novdaning kurtakdan iborat b o'lishi
24

B.  novdaning bargdan  iborat bo'lishi
C.  novdaning guldan iborat bo'lishi
D. A.  B.
12. Gulli  novda  nima.
A. novdaning kurtakdan  iborat bo'lishi
B.  novdaning  bargdan iborat bo'lishi
C.  novdaning guldan  iborat bo'lishi
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
13. Vegetativ kurtak nima
A.  boshlang'ich novda
B.  o'sim likning boshlang'ich  bargli 
novdasi
C.  boshlang'ich  to'pgul  yoki  guldir 
D  barcha javoblar to 'g 'ri
14.  G enerativ kurtak nima
A.  boshlang'ich novda
B.  o'sim likning boshlang'ich bargli 
novdasi
C.  boshlang'ich to'pgul yoki  guldir
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
15.  Quyidagilarni joylashtiring
I.  Kurtagi  yirik II  kurtagi  nisbatan 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling