Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet4/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

mayda
1) terak,  2) tut, 3)  chinor, 4)  tol,
5) soxta kashtan, 6)  qavrag'och,
7)  nastarin, 8) o'rik, 9)  olma
A.  1-1;  3;  5;  6;  11-2;  4;  7;  8;  9;
B.  I- 2:  4;  6;  8;  9;  II-  1;  3:  5;  7;
C.  I-  1;  3;  5;  7;  II- 2;4;  6;  8;  9;
D.  1-1;  3;  4;  6;  11-2;  5;  7;  8;  9;
16.  Kurtaklar  novdada qanday joyla­
shadi.
A.  ketma- ket,  qarama-qarshi,  navbat 
bilan
B.  ketma- ket.qaram a -qarshi,  halqa 
hosil  qilib
С navbat bilan, .qarama-qarshi,  halqa 
hosil  qilib
D.  В.  С
17.  Uzunasiga  kcsilgan  terak kurtag- 
ining qismlari.
A.  boshlang'ich poya,  barg, gul.
B.  boshlang'ich poya,  qobiq,  gul
C.  boshlang'ich poya,  boshlang'ich 
barg, qobiq.
D. barcha javob  to 'g 'ri
18.  Faza  nima.
A.  kurtakning bo'rtishi.
B. kurtakning malum  vaqt ichida bo'rtib 
barg chiqarishi.
C.  kurtakning m a'lum  vaqt  ichida 
b o'rtib  gul  chiqarishi
D.  В.  С
19.  Q uyidagilarni juftlab yozing.
I-  Dastlab  barg kurtaklaridan barg,
II-  gul  kurtaklaridan  gul  chiqaradi- 
gan  o'sim liklarni  ajratring.
1)  o'rik,  2)  bodoin, 3) terak, 4) chinor,
5)  o h o 'r i, 6) tut,  7)  olcha,  8) tut
9) shaftoli,  10) jiycla,  11)  atirgul,
12) olma,  13) nok,  14)behi,  15) na’matak
A.  1-3;  4;  5;  6;  10;  11;  12;  II-l;  2;  5;  7;
9;  13;  14;
B.  1-3; 4;  6;  8;  10;  11;  12;  13;  14;  15;
II-1;  2;  5;  7;  9;
C.  1-3; 4;  6;  7;  8;  10;  11;  12:  13;  II-  1:2;
5;  7;  9;
D.  1-1:2:  5;  7;  9; II-3;  4;  6;  8;  10;  11:
12;  13;  14;  15;
20.  Povalar tuzilishiga  ko'ra  qanday 
qismlardan iborat.
A. kalta, uzun
B.  shoxlangan.shoxlanm agan.
C.  y o 'g 'o c h  poya,  o 't poya
D.  A.  B.
21.  M irzaterakning  balandligi
A.  20-25  sm
B.  20-25  in
C.  25-35m
D. 20-35m
22.  K aliforniyadagi sekvovadehdron- 
ning balandligini ko'rsating
A.  130-132m
25

B.  130-133  m
C.  130-135m
D.  135-140m
23. Avstraliya evkaliptining  balandligi
A.  133m
B.  150m
C.  165m 
D  160m
24.  Rotang palm asi  poyasining uzun­
ligi
A.  200m
B.300m
C.  400m
D .5 0 0 m
25. Janubiy  O siyoning tropik 
o‘rm onlaridagi  boshqa  daraxtlarga 
chirmashib o ‘sadigan 
0
‘simlik  nomi.
A.  Rafleziya A m oldi
B.  fillodendron sello
C.  Rotang palmasi
D.  oq sonneratiya
26.  Q uyidagilarni joylashtiring.
1  shoxlangan  II  shoxlanm agan  HI  bar- 
gli  IV qipiqsim on  bargli 
1) saksovul.  2)qandim , 3)jiyda,
4) do'lana, 5) pabna, 6) olma, 7) yong'oq,
A.  1 - 6 :   7;  II-  5;  III  -1;  3;  IV-2  *
B.  1-6;  7;  II-5  III-  3;  4;  IV -1; 2;
C.  1-5  II- 6;  7;  III-3;  4;  IV-  1;  2;
D.  1-7  II-l;  6;  III- 3;  4;5;  IV- 2
27.  Quyidagilarni  tartib  bilan 
joylashtiring.
I  tik o'suvchi  II  ko'tarilib  o'suvchi 
III  o'raluvchi IV  yoyilib o'suvchi
V  o'rm alovchi  VI  ilashuvchi VII  kalta 
poya VIII  ipsim on 
1) pechak, 2) qoqio't, 3)  zubturum,
4) tok, 5)  qozonsochiq, 6)  glitsina,
7) qulupnay, 8)  tem irtiikan, 9) qovun.
10) tarvuz,  11) qo'ypcchak,
12)  karnaygul,  13) sebarga,
14)bug‘doy,  15) suvzam chi,
A.  1-14  11-13;  15;  111-  11;  12;  IV-  8;  9;
10; V-7  VI- 4;  5;  VI1-2;  3;  6; V1II-1
B.  1-14  11-13;  15:111-11;  12;  IV- 8; 9;
V-7;  10 VI- 4; 5; VII-  2;  3;  6; VIII-1 
^
C.  1-14  11-13  111-11;  12;  15;  IV-  8;  9;  10; 
V-7;  VI- 4;  5;  6; V II-2;  3;  V III-1
D.  I-14; 15;  11-13;  111-11-12  ;  IV-8;  9;  10;
V-7;  VI- 4;  5;  6; VII-2;  3;  VII1-1
28. Q uyidagilarni juftlang.
I- yassi  poya,  II- silliq,  III- tikanli,
IV- yumaloq, V-  uch  qirrali,
VI- to'rt qirrali, VII- qanotli 
1)  burchoq, 2)  rayhon, 3)  hilol,
4)  bug'doy, 5) yantoq,
6) chinor,  7)  kartoshka,
A.  1-7  11-4  111-5  IV-6 V-3  VI-2 V II-1
B.  1  -7  II-  6  III-5  1V-4  V-3  Vl-2  VI I-1
C.  1-7  11-5  III-6 IV-4 V-3  VI- 2 V II-1
D.  1-7  II-6  111-5  IV-4 V-3  VI-1  VII-2
29. Yo'g'onligi  10-11  mga yetadigan 
salobatli  daraxtlar.
A.  chinor,  yong'oq
B.  adenium,  baobob
C.  baobob, saksovul
D. AB javoblar to ‘g ‘ri
30.  Epiderma necha  qavat hujayradan 
tashkil topgan
A.  I;
B.  2
C.  3
D.  4
31.Po'st parenxim asi  qanday  hujay­
ralardan  tashkil topgan.
A.  k o 'p  qavatli  o 'lik  hujayra
B.  k o 'p   qavatli  tirik  hujayra
C.  bir qavatli  tirik hujayra
D.  bir qavatli  o 'lik  hujayra
32.  Lubning  boshqa  nondari
A.  П оста
B.  ksilema
26

C.  oq  po ‘st
D. A.  C.
33.  Poyaning ichki  tuzilishini tartib 
bilan jovlashtiring
1) epiderm a,  2) po‘st  parenxima,
3) o'zak, 4)  kambiy,  5)  ksilema, 6)  lub,
A.  1; 2;  3; 4;  5;  6;
B.  6;  5; 4;  3;  2;  1;
C.  1;  2;  6;  4;  5;  3
D.  1; 2;  4;  6;  5; 3;
34. Tut poyasi  po‘stining sirtidagi 
yasm iqehalar rangi.
A. jig a r rang
B.  q o 'n g 'ir
C.  yashil
D.  qora
35.  Poya  ichidagi  tirik  hujayralar 
qanday nafas oladi.
A.  o'zakdan
B.  yasm iqehalar orqali
C.  to'rsim on naylardan
D.  elaksim on naylardan
36.  Elaksimon  naychalar nima.
A. lub tolalari orasida teshikli to'siqlar bi­
lan  bo'lingan cho'ziq, qalin  naychalardir.
B.  lub tolalari  orasida  teshiksiz  to'siqlar 
bilan bo'lingan  cho‘ziq,  ingichka 
naychalardir.
C.  lub  tolalari  orasida  teshikli to'siqlar 
bilan bo'lingan  cho'ziq,  ingichka 
naychalardir.
D.  lub tolalari orasida teshikli  to'siqlar bi­
lan  bo'lingan kalta ingichka  naychalardir.
37.  Lub tolasining hujayralari  qanday 
tuzilgan.
A.  qalin p o'stli  bo'yiga juda  cho'zilgan 
hujayralardan  iborat
B.  yupqa po'stli,  bo'yiga juda cho'zilgan 
hujayralardan iborat.
C.  qalin p o'stli  kalta hujayralardan 
iborat
D. yupqa po'stli kalta hujayralardan iborat
38.  Quyidagilarni tartib  bilan 
jovlashtiring.
I- yog‘ochligi  qattiq  bo‘lgan 
o‘sim liklar
II- yog‘ochligi yum shoq  b o ‘lgan 
o‘sim liklar
1)  qavrog‘och,  2) tol, 3)  zarang,
4)  terak, 5)  saksovul,  6) jiyda,
7)  vu lg‘un, 8) yon g‘oq, 9)  eman,
10) o ‘rik,
A.  1-2; 4; 6;  II-l;  3;  5;  7;  8;  9;  19
B.  1-  2;  3;  5;  7;  8;  9;  10;  II-l; 4;  6;
C.  I - l ; 3 ; 5 ;   7;  8;  9;  10 11-2;  4;  6;
D.  1-  1,3.4,611- 2,5,7,8,9,10
39.  Shakli  o ‘icham i  har xil  bo‘lgan 
hujayralardan  tashkil  topgan  qavat.
A.  o'zak
B.  ksilema
C.  asosiy to'qim a
D.  epiderma
40. Yosh  nozik hujayralar qaysi  qa- 
vatni  hosil  qiladi.
A.  ksilema
B.  lub
C.  kambiy
D.  o'zak
41.  Kam biyning joylashgan  o ‘rni
A.  ksilem a bilan  o 'zak   orasida
B.  po'stloq bilan yog'ochlik  orasida
C.  lub bilan  o'zak  orasida
D.  lub bilan  elaksimon  naylar orasida
42.  K am biyning funksiyasi.
A.  Poyani  bo'yuga o'stirish.
B. poyaga pishiqlik  berish
C.  poyani  eniga o'stirish
D.  epiteliy hujayralarining bo'linishi 
hisobiga
43.Poya  bo‘yiga qanday  o ‘sadi.
A.  kambiy hujayralarining bo'linishi 
hisobiga
B. o'zak hujayralarining bo'linishi hisobiga
27

C.  uchida joylashgan  uehki  kurtakdagi 
hujayralam ing b o iin ish i hisobiga
D.  epitcliy hujayralarining b o iin ish i 
hisobiga
44.  Besh  voshli  archaning  bo‘yi.
A.  10-15  ra
B.  20-25  sm
C.  25- 30m
D.  10-15 sm
45.  Bir voz davom ida  tok  qancha 
o ‘sadi.
A.  10 m
B . 20 sm
C.  10 sm
D.  20m
46.  Q uyidagilarni joylashtiring.
I- O ‘zbekistonda  tez o ‘sadigan  da- 
raxtlar
II- nisbatan  sekin o'sadigan  daraxtlar. 
1)  nok,  2) tol, 3) d o‘lana,  4)  terak,  5) 
qatrong‘i, 6)  chinor 7)  pista,
8) yon g‘oq. 9) gilos,
A.  1 - 2 ;   4;  6;  8;  9;  И-  1;  3; 5;  7;
B.  I-  1;  4 :6 ;  8;  9;  II-2;  3;  5;  7;
C.  1-1; 3;  5;  7;  11-2;  4;  6;  8;  9;
D.  I-  1.4,6,711-2,3.5,8,9
47.  Yillik xalqa  nima
A. Yo‘g ‘ochlikning bir necha  yil 
davom ida hosil b o ig a n   qavati.
B.  lubning bir necha  yil  davom ida  hosil 
qilgan qavati
C.  y o g ‘ochlikning bir yil  davom ida hosil 
qilgan qavati
D.  o ‘zakdagi  nurlar
48.  Q uyidagilarni juftlang.
I-  tanasi  tez yog‘onlashadi.
11  - tanasi eniga va  bo‘yiga sekin  o‘sadi. 
1)  tol,  2)  sham shod, 3)  terak, 4) nok,  5) 
chinor, 6) archa, 7) yong‘oq, 8) shotut,
A.  I- 2;  4;  6;  II-1; 3;  5;  7;  8;
B.  1-1; 3;  5;  7;  8;  I I - 2; 4;  6;
C.  1-1; 2;  3;  5;  7;  II-2:  4;  6;  8;
D.  I -i;  3; 4; 6;  II-2;  5;  7;  8;
49.  C ho‘lda  keng tarqalgan  bo‘Iib 
 
ning  ko‘pchilik vakil-
la ri............ o y id a n ............................oyi-
gacha  quriinasdan  o ‘sib turaveradi.
A. ranognldoshlar oilasi  aprel.oktabr
B.  sho'radoshlar oilasi aprel.dekabr.
C.  tokdoshlar oilasi mart,  noyabr
D.  sh o iag u ld o sh lar oilasi mart, noyabr
50. To‘quv  m oshinasining mokilari 
tavvorlanadigan  o ‘simlik  nomi.
A.  oq  sonneratiya
B.  fillodendron sello
C.  avstraliya evkalipti
D.  tropik bakout daraxti
51.  Organik  modda poyaning qaysi 
qism idan  harakatlanadi.
A.  lubdagi elaksimon naylar
B.  ksilemadagi nay -tolali b o g ia m la r
C.  o'zakdan
D.  A.  B.
52. A norganik modda  poyaning qaysi 
qismidan  harakatlanadi.
A.  lubdagi  elaksimon naylar.
B. ksilem adagi nay-tolali  bogiam lar.
C.  o ‘zakdan
D.  o 'zak  nurlaridan
53. Shakli o‘zgargan  yer osti  novdan­
ing  biologik ahamivati
A.  tashqi muhitdan saqlaydi.
B.  o ‘zida oziq modda to'playdi.
C. vegetativ ko'payish uchun xizm at 
qiladi.
D.  barcha javoblar to ‘g ‘ri
54.  Shakli o‘zgargan yerosti novdalar- 
ni  ajrating.
1) ildizmeva, 2) pivozbosh, 3)  tugu- 
nak, 4) ildizpoya
A.  1,2,3
B.  1,2,4
28

C.  2,3,4
D.  1,3,4
55. Piyozboshni  ajrating.
A.  qoraqobiq, boychechak,  lola.
B.  qoraqobiq, qizg‘aldoq,  lola.
C.  anzur piyoz,  suvorov piyozi, 
cho‘chqa qnloq piyoz.
D .A .  C.
56.  Q uyidagilarni ajrating.
I-  tugunakli, II- ham  tugunakli, ham 
ildizpoyali, III - oziq -ovqatli,  efir 
inoyli ildizpovali.IV- begona o'tli ildiz­
poyali, V  - m anzarali ildizpoyali,
VI - dorivor ildizpoyali.
1) shirinm iya, 2)  binafsha, 3) gulsaf- 
sar, 4) g ‘umay, 5)  bug‘doyiq,
6) qam ish, 7)  ajriq, 8) salom alaykum ,
9) shoyigul,  10) batat,  11) yalpiz.
A.  1-9  :11-8:10;  111-11  IV- 4;  5;  6;  7:  8; 
V-2;  3;  V I-1
В  1-9;  10;  II-8;  III-11  IV-4;  5;  6:  7:  8;
V-2;  3;  VI-1
C.  1-9;  10;  I I- 11  III-8  IV- 4;  5; 6:  7;  8;
V-2;  3;  VI-1
D I-  9  II-5  III-8  IV -  4,5,6.7,11  V -2 VI 
-1.3
57.  Ehg yengil poya
A.  guam akum  offitsinali
B.  kuverkus  niber
C.  p o ‘kakli eman
D.  boisa
58.  Banyan  daraxti qaysi  oilaga  man­
sub.
A.  ziradoshlar 
В  tutdoshlar
C.  ranoguldoshlar 
D  tokdoshlar
59.  4300 tanadan  iborat  bo'lgan da­
raxt nomi.
A.  pahlavon
B .b an y an
C.  po‘kakli eman
D. A.  В
60.  O ‘zbekistondagi umri  boqiy da- 
raxtlarni ajrating
A.  chinor,  saksovul
B.  archa, saksovul
C.  chinor, archa
D.  yong'oq, saksovul
V-BOB.  BARG
1.  Bargning vazifasi.
A.  novdaning bir qismi b o iib ,  organik 
m odda  hosil  qiladi
B.  suv  bug‘latadi
C.  nafas oluvchi  vegetativ organ
D.  barcha javoblar to 'g ‘ri.
2. Barg qanday  qism lardan  iborat.
A.  barg bandi.  barg yaprog‘i
B.  barg bandi,barg plastinkasi
C.  barg plastinkasi, barg yaprog'I
D. A.  13.
3. O'troq  barg nima.
A.  bandsiz barg
B.  bandli  barg
C.  oddiy  barg
D.  murakkab barg
4.  Q uyidagilarni  ajrating.
1  bandli barg II  bandsiz barg 
1)  lola,  2) m anzarali  o ‘simlikiar,
3)  bosh piyoz, 4)poliz ekinlari,
5)  arpa, 6)  sholi,  7) yon g‘oq, 8)  anjir,
9)  gulsafsar,  10) shirach
A.  1-1;  3;  5;  6;  9;  10;  II-  2;  4;  7;  8;
В  1-2; 4;  7 :9 ;  10 II-l;  3;  5;  6;  8;
C.  I-  2; 4;  7;  8;  I I-l; 3 :5 ;  6;  9;  10;
D.  1-  1;  3; 5; 6;  2; 4;  II— 7;  8;  9;  10;
5.  Ikki urug;paHali  o ‘simlikIar bargi 
qanday tom irlanadi.
A patsimon
B.  panjasimon
C.  paralel
D.  A.  В
29

6. 0 ‘sim lik  barglari  tuzilishiga  ko'ra 
qanday  bo'ladi.
A.  oddiy,  uch bargchali
B.  oddiy, murakkab.
C.  toq patsimon, ju ft patsim on
D.  toq patsimon, murakkab
7.  Oddiy  barglarni  ajrating.
A.  olma, nok,  o ‘rik,
B.  shaftoli. tok,  tut
C.  g ‘oza terak, rovoeh
D.  barcha javoblar to 'g 'ri.
8.  O ddiy barglar yaprog'ining tuzil­
ishiga  ko'ra  qanday  bo‘ladi.
A.  patsimon, panjasim on
B.  uch  bo'lakli
C.  toq  patsimon
D. A.  В
9.  Oddiy  panjasim on  bargni  ajrating.
A g ‘o ‘za,
B.  zarang,
C.  qayrag'och
D.  olma
10.  Oddiy  uch  bo'lakli  bargni  ajrat­
ing.
A.  g 'o 'z a
B.  zarang
C.  qayrag'och
D.  olm a
11. Q yuidagilarni tartib  bilan 
joylashtiring.
1- ninasimon  11-nashtarsimon 
111-ellipssimon  1-V-tuxumsimon
V-teskari  tuxum sim on  VI-qalami
VII-yum aloq  VIH-buyraksim on
IX-  nayzasiinon.
1) otquloq, 2)  binafsha, 3)  terak,
4)  bug'doydoshlar, 5)  qayrag'och,
6) o'rik,  7)  nok, 8)  tol,  9) qarag'ay
A.  1-1  11-2  111-3  IV -4 V-5  VI-6  V I1-7
VIII-8  IX-9
B.  1-7  II-9  HI-8  IV-6 V-5  VI-4  V I1-3
VI1I-2 IX-1
C.  1-9 II-8 III-7  IV-6 V-5  VI-4 VII-3 
VIII-2 IX -1
D..  1-8  II-9  III-7 IV-5 V-5 VI-4 VII-3
VIII-2  IX -1
12.  Uchta  bargchali  murakkab bargni 
ajrating.
A.  sebarga,  beda
B.  soxta kashtan
C.  loviya.  mosh
D. A.  C.
13.  M urakkab  panjasimon  bargli 
o'simlik.
A.  yong'oq
B.  shoyi  akatsiya
C.  soxta kashtan
D.  n o 'x at
14.  Murakkab  toq  patsimon  bargli 
o'sim lik
A.  yer yong'oq
B.  shoyi akatsiya
C.  y ong'oq
D.  bo'yim adaron.
15.  Ikki  karra  patsimon  bo'lingan 
murakkab  bargli o'sim lik.
A.  yong'oq
B.  shoyi akatsiya
C.  soxta kashtan
D.  n o'xat
16. Juft  patsimon  bargli o'sim likni 
ajrating.
A.  shirinmiya
B.  yeryong'oq
C.  n o'xat 
D  burchoq
17. Toq  patsimon  bargli o'sim likni 
ajrating.
A.  shirinmiya
B.  yeryong'oq
C.  n o'xat
D.  burchoq
30

18. Toq  bargchalar o'rnida  gajaklar 
hosil  qiladigan  o'simliklar.
A.  n o ‘xat
B.  burchoq
C.  qulupnay
D. A.B.
19.  Uch  karra  patsimon  qirqilgan 
bargli o ‘simIik.
A.  totim
B. m ingyaproq
C.  boshog'riq  o ‘t
D.  В.  С
20.  Uzunligi  2mmdan oshm aydigan 
bargli  o ‘simlik.
A.  saksovul
B. kavrak
C.  ojud
D.  sigirquyruq
21.  Barg  uzunligi  50-70  smdan  lm ga- 
cha  yetadigan  bargli  o‘sim liklar
A. n o ‘xat,  burchoq,  ojud
B.  ravoch,  ojud,kavrak
C.  soxta kashtan, ojud,  kavrak
D.  boshog'riq  o 't, no'xat,  burchoq
22.  Barglari yaxlit o'sim likni  ajrating 
A tok,g'o'za,olm a
B.  tut,anjir, g 'o 'z a
C.  olma.  o 'rik ,  gilos
D.  olma,  o 'rik  g 'o 'z a
23.  Barglari  o ‘yilgan  o'sim liklarni 
ajrating.
A.  tok,  g 'o 'z a
B.  tut.  anjir
C.  olma, o 'rik
D. A..  B.
24.  Qaysi oila vakillarining barg 
yaprog‘1  50-60  sm va undan  ham  uzun
A. m urakkabguldoshlar,  ziradoshlar
B.  qoqio'tdoshlar,  soyabondoshlar
C.  burchoqdoshlar,  ituzumdoshlar.
D. A.  B.
25.  Qyuidagilarni  tartib  bilan 
joylashtiring.
I  navbat  bilan  II  qaram a-qarshi
III  halqasimon 
1) sam bitgul, 2) qirqbo‘g ‘im,
3) qum rio‘t, 4)  rayhon,  5) go'za,
6)  valpiz, 7)  tok, 8)  chinnigul, 9) 
pomidor,  10)  ligustrum, 11) olm a,  12) 
nastarin,  13)o‘rik,  14) dalachoy,  15) 
terak,  16)  kiyik o ‘t,  17)  tut,
18)  mavrak,  19)  atirgul, 20)  gazanda, 
21)  oqqyray,  22)  kampirchopon,
23) do'lana
A.  1-5;  7;  9;  12;  14;  16;  18;  20  22;  11-4; 
6;  8;  10;  11;  13;  .15;  17;  19;  21;  23;
III-  1; 2;  3;
B.  1-4;  6;  8;  10;  12;  14;  16;  18; 20;  22;
II-5;  7; 9;  11;  13;  15;  17;  19; 21;  23;
III-1;  2;  3;
C.  1-5;  7;  9;  11;  13;  15;  17;  19;  21;  23;
II-4;  6;  8;  10;  12;  14;  16;  18;  20; 22;
III-  1; 2;  3;
D.  I-  1,2, 3,  11,  13,  15,  17,  19,  11-4, 6,  8,
10, 12,  14,  16,  18,20
111-21;  22;  23;
26.  Soyasevar o'sim liklarni ajrating
A.  kungaboqar.yantoq, xina
B.  xina,  binafsha, y o w o y i  qulupnay.
C.  kartoshka,pomidor,  g'oza
D.  barcha javob to 'g 'ri.
27. Yorug'sevar o'sim liklarni  ajrating. 
1).  kungaboqar,  2) yantoq, 3)  xina,
4) binafsha, 5) y o w o y i  qulupnay
6) kartoshka, 7) pomidor,  8) g ‘o ‘za
A.  1,2,3,4,5
B.  1,2,5,6,7
C.  1,2,3,7,8
D.  1,2,6,7,8
28. Loviyasim on juft  hujayralar 
bargning qaysi  qismida joylashgan
A.  barg po'stida
31

B.  barg  etida
C.  barg tom irlarida
D.  barcha javob to 'g 'ri
29. Lovivasim on juft hujayralarga 
 
hujayralari deyiladi.
A.  barg eti
B.  barg og'izchalari
C.  barg tom irlari
D.  barcha javob to 'g 'ri.
30.  Barg eti  hujayralari bargning 
qaysi qism ida joylashgan
A.  bargning ustki p o ‘st oralig'ida
B. bargning orqa p o 'st oralig'ida
C.  barg tom irlarida
D. A.  B.
31. Barg eti  hujayralari  necha  qavat 
bo‘lib joylashgan.
A.  bir qavat
B.  ikki  qavat
C.  uch qavat
D.  bir necha  qavat
32.  Bargning  ustki  po'st tagidagi 
qavati  qanday  hujayralardan  tashkil 
topgan
A.  qiyshiq,  yum aloq
B.  ustunchalarga o'xshash, cho'ziq
C.  ovalsim on.  yumaloq
D.  ustunchalarga o'xshash, yum aloq
33.  Barg tom irlari  qanday  hujayralar­
dan  iborat.
A.  qalin  devorli o i i k  hujayradan iborat 
naycha.
B.  cho'ziq  bir-biri bilan zanjir shaklida 
ulangan hujayralar.
C.  elaksim on naychalar, po'sti
uzun,qalin, ju d a uzun hujayralar (tolalar)
D.  barcha javoblar to 'g 'ri.
34.  Barg tom irining funksiyasi ajrating
A.  organik  m odda hosil  qilish.
B.  organik  m odda to'plash
C.  suv  va unda erigan oziq -m oddalar 
harakatlanadi.
D.  faqat organik  modda harakatlanadi
35....................................birgalikda  barg
tom irining nay-tolali 
boylam larini  hosil  qiladi.
A.  naychalar
B.  elaksimon  naychalar
C.  tolalar
D.  barcha javob to 'g 'ri.
36. Fotosintez nima.
A.  o'sim liklarda quyosh nuri ta ’sirada 
organik m oddadan anorganik moddaning 
hosil  bo'lishi
B.  anorganik  m oddadan organik  m od­
daning hosil bo'lishi
C.  o'sim liklarda quyosh nuri tasirida or­
ganik m oddadan anorganik moddaning 
hosil bo'lishi  kislorodning ajralishi
D.  o'sim liklarda quyosh nuri ta ’sirida 
xlorofili donachalari ishtirokida  anor­
ganik m oddadan organik moddaning 
hosil  b o'lishi  kislorod  ajralib chiqish 
jarayoni
37. Fotosintez jarayonini asoslagan olim
A. R. Timiryazev
B.  N.  D.  Pryanishnikov
C. A.  Timiryazev
D. A.  O.  K ovalevskiy
38.  «Q uyosh,  hayot va  xlorofili» kitobi 
kim ning qalnmiga  mansub.
A.  K.R.  Timiryazev
B.  N.  D.  Pryanishnikov
C.  K.A. Timiryazev
D. A.O.  K ovalevskiy
39.  O rtiqcha  organik moddalar 
o'sim likning  qaysi organlarida 
to'planadi.
I )  urug',  2)  meva, 3)  ildiz,
4)  boshqa  organlarning g'am lovchi 
to'qim alarida  5)  ksilema
A.  1,2,3,5
B.  1,3,4,5
32

C.  1,2,4,5
D.  1.2,3,4
40. Nafas  olishning oziqlanishdan 
farqini ajrating
A. organik modda  hosil  bo'ladi,  kislorod 
ajraladi.
B.  organik modda  parchalanadi, 
yorug'lik kerak  bo'ladi
C. y o m g !lik talab etmaydi,  organik 
modda hosil  b o ia d i
D.  organik modda  parchalanadi, 
yorug'lik  talab etmaydi

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling