Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet5/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

41. Suv b ug‘latishning ahainivati.
A.  o ‘sim lik organlarini qizib ketishdan 
saqlaydi.
В  ildiz orqali suv mineral tuzlar so i'ish i 
tezlashadi.
C.  ildiz orqali  suv mineral tuzlar s o iis h i 
sekinlashadi.
D. A.  B.
42. Q uyidagilarni juftlnng.
1- bargi  tikanga  aylangan.
II -   bargi  muinsim on  qavat bilan 
qopiangan.
III- bargi qalin tuklar bilan  qopiangan.
IV-  barglarini  to‘kib ynboradi.
1) shuvoq,  2)  qora  bovalich,
3) sigirquyruq, 4)  lola,  5)  kaktus
A.  1-5  11-4 I1I-1;2;  IV-3
B.  1-5  11-4  IH-3  IV-1;  2;
C.  1-5  11-1  III-2;3; IV-4
D.  1-5  II-3  III-4 IV-1;  2:
43.  Bir tup  m akkajo'xori necha  litr 
suv  bug'latadi.
A . 300  1
B.  200  1
C . 400  1
D . 500  1
44.  Bir tup  (30-40) yillik qizilmiya 
necha  litr suv  bug'latadi.
A. 200-300  1
B.  300-400  1
C.  4 0 0 -5 0 0   1
D.  500-600 1
45.  Qishin yozin yam -yashil  bo'lib 
o'sadigan  o'sim iik
A.  qulupnay. archa
B.  qarag'ay, qoraqarag'ay
C.  archa, nok
D. tallipot palmasi.
46.  Duuyodagi eng yirik bargli 
o'simiik
A.  pinus  longifoliya
B. viktoriya regiya
C.  rafleziya arnoldi
D.  tallipot palmasi
47. Viktoriya  Regiya  o'sim ligining 
bargini shakli.
A. buyraksimon
B.  nayzasimon.
C.  barkashsimon
D.  ninasimon
48. Janubiy A m erikaning Amazonka 
daryosi innoqlarida  o'sadigan  yirik 
bargli  o'simliklar.
A. pinus  longifoliya
B. viktoriya  regiya
C.  rafiya  palmasi
D.  В.  C.
49.  Q uyidagilarni jnftlang.
I-  bitta  bargining eni  2m
II- bitta vaprog'ining uzunligi  22  m
III- vaprog'ining eni  12m,  bargining 
bandi  5m
IV-  hiinolay tog'larida  o'sadigan  igna- 
bargli  o'simiik.
V-  bargining ustida  35  kg  keladigan 
yuk tura  oladi.
VI- ignabargining  uzunligi 30 sm.
1)  viktoriya  regiya, 2)  rafiya  palmasi,
3)  pinus longifoliya, 4) velvichiya 
mirabilis
A.  1-4  II-l  111-2  IV-3  V-3  V I-1
33

B.  1-3  II-4  III-2 IV-3  V-l  VI-3
C.  I-  1  11-2  111-2  IV-3  V-l  VI-3
D.  1-2  II-4  Ш-2  IV-3  V-l  VI-4
50.  Bargining uzunligi  2-3  m  bo’lib 
tasmasim on  shakldagi 
Ikkita bargli  o'simlik.
A.  viktoriya  regiya
B. velvichiya mirabilis
C.  pinus  longifoliya
D.  rafiya palmasi
VI-ВО В.  0 ‘S1ML1KLARNI.NG 
VEGETATIV K O ‘PAYISHI
1. Vegetativ  ko'payish...........................
A.  navni,urug‘ni saqlashdir
B.  naslni,  gulni  saqlashdir
C.  organni,  gulni  saqlashdir 
D navni, naslni saqlashdir
2. Gulli  o'sim liklarning  vegetativ 
organlarini  ajrating
1) ildiz, 2) poya 3) barg 4)  gul, 5)  meva
A.  1,3,4
B.  1,2,5
C.  1,3.5
D.  1,2,3.
3.  O 'sim lik la rn in g ..................... vegeta­
tiv ko'payish  nima
A.  ildiz, ildizpoyadan ko'payish.
B.  novda,  bargdan ko'payish
C.  tugunak,  piyozboshdan ko'payish
D.  barcha javob to 'g 'ri
4.  Q uyidagilarni juftlang
I- ildizpovasidan  ko'payadiganlarni
II-piyozboshdan  ko'payadiganlarni
III-  ildizbachkisidan 
ko‘pavadiganlarni
1) qoraqat, 2) ajriq, 3) lola, 4)  terak,
5) g'umay, 6) boychechak, 7) na’m atak
8) saiom alaykum ,  9) gladiolius,
10)  totim ,  11) bug'doyiq,  12)  olvoli,
13)  nargiz,  14)  shirinm iya,  15) yantoq, 
16)  qoraqobiq
A.  1-2;  3;  8;  10;  11;  11-5;  6;  9;  13;  16;
111-1:4;  7;  10;  12;  14;  15:
B.  1-2;  5;  8;  10;  11  I I - 3 :6 ;  9;  13;  16;
111-1;  4;  7:  10;  12;  14;  15;
С  1-3;  6;  9;  13;  16;  11-2;  5;  8;  10;  11;
111-1;  4;  7:  12:  14;  15;
D.  1-2;  5;  8;  10;  11  II-  1;4;  7:  12;  14;  15;
III  -3;  6;  9;  13;  16;
5.  Qalamehasidan  ko'payadigan 
o'sim liklarni  ajrating.
A.  anjir,  anor, tok
B.  terak. qoraqot,  malina.
C.  atirgul,  sm orodina, tol
D.  barcha javob to 'g 'ri.
6. Tok  qalam chalarining  uzunligi.
A.  40-45sm
B.  45-50  sm
C.  30-40 sm
D.  35-45srn
7.  Payvandiash  nima.
A.  bir o'sim likning bargini  ikkinchi 
o'sim likka turli usullar bilan  o'm atish
B.  bir o'sim likning m a’lum qism ini  ik­
kinchi  o'sim likka
turli usullar bilan o'm atish.
C.  bir o 'sim likning  kurtagini  ikkinchi 
o'sim likka turli usullar
bilan o'm atish
D.  to 'g 'ri javob berilmagan
8.  Payvandlashning qanday  usullarini 
bilasiz
A kurtak,  barg,  naycha
B.  iskana, barg, kurtak
C.  kurtak,  iskana.  naycha
D.  naycha. barg,  kurtak
9.  Iskana  pavvand qachon  qilinadi.
A.  crta bahorda daraxtlarda shira  hara- 
kati  yurishdan  oldin.
B.  fevral  oyining oxiridan aprel  oyiga- 
cha
C.  fevral  oyining oxiridan m artgacha
34

D. А.  В.
10.  Eng к о‘р  tarqalgan  payvand  turi
A.  iskana
B.  naycha
C.  kurtak
D. barcha jvob to'g 'ri.
11. Payvandust nima.
A. payvand qilish uchun o'stiriladigan 
u rug'ko'chat
B. payvandlash uchun  kesib olinadigan 
kurtakli  qalamcha
C.  payvandlash  uchun  kesib olinadigan 
tana.
D.  to 'g 'ri javob yo'q.
12.  Payvandtag  nima.
A.  payvand qilish uchun  o'stiriladigan 
urug'ko'chat
B.  payvandlash uchun kesib olinadigan 
kurtakli qalam cha
C.  payvandlash  uchun kesib olinadigan 
tana
D.  В.  C.
13.  Payvandlash  uchtm  qanday 
novdalar kesib  olinadi.
A.  kurtaklari  tinim davrida bo'lgan 
novda.
B.  bir yillik  quyoshda toblangan novda
C.  ikki  yillik novda
D. A.  B.
14.  Iskana  payvand  qilishni  tartib 
bilan joylashtiring.
1)  yorilgan  poyaga o'rnatish  uchun 
qalamcha  tayvorlanadi.
2) qalamcha  o'rnatish  uchun  poya 
yoriladi
3) qalam chalar bng'Ianadi.
4) qalam chalar poyaga  o'rnatiladi
A.  1; 2;  3; 4;
B.  4:  3;  2;  1;
C.  2;  1; 4;  3;
D.  1;  2; 4;  3;
15.  Kurtak payvandni  amalga os- 
^ hirish ni tartib  bilan joylashtiring.
1)  kesilgan joy  po‘stlog‘i asta-sekin 
keriladi.
2) payvandtag po‘stlog‘i o ‘tkir pichoq 
bilan «Т» harfi  shaklida  kesiladi.
3) payvandtagdagi ochilgan  p o‘stloq 
orasiga joylanadi.
4)  ulanadigan  kurtak bip oz p o‘stloq 
va yog‘ochligi  bilan  birga  kesib 
olinadi.
5) yuqoridan pastga qarab chipta 
bilan  o'rab b og‘lanadi.
A.  1; 2; 4;  5;  3;
B.  2;  1; 4; 3; 5;
C.  1; 2; 3; 4;  5;
D.  5; 4;  3;  2;  1;
16. Asosan  povasidan  k o‘payadigan 
o‘simIik.
A.  yer nok
B.  topinam bur
C.  qulupnay
D.  yalpiz.
17. Jingalagi yordam ida  ko‘payadigan 
o ‘simlik.
A.  yer nok
B.  topinam bur
C.  qulupnay
D.  yalpiz.
18. Asosiy  tupdan  o‘sib  chiqqan sud- 
raluvchi vosh poya  nima  deyiladi?
A.  novda
B.  qalamcha
C. jingalak
D. yasmiqcha.
19.  Payvand  qilingan  kurtakning tut- 
gan -tutm agani  necha  kunda  bilinadi?
A.  4-6 kun
B.  5-10 kun
C.  6-10 kun
35

D.  7-8 kun
20.  K urtak pavvand  qavsi  oyda 
o'tkaziladi.
A.  avgust
B.  aprel
C.  mart
D.  sentabr
21.  0 ‘sim lik  novdasinim ng m a’luin 
qiismi  asosiy  poyadan ajratilmagan
holda  tuproqqa  ko‘m ilishi..................
k o‘paytirishdir.
A.  gajaklari yordamida
B. jingalaklari yordamida
C.  parxcsh  y o ii  bilan
D.  qalam chalari yordamida
22.  Parxesh  yoii  bilan  ko'pavadigan 
o'sim liklarni  ajrating.
A.  tok,  atirgul, qoraqobiq,
B.  tok, atirgul,  qoraqat
C.  omonqora, qoraqobiq,  tok
D.  barcha javob to ‘g ‘ri.
23.  M adaniv  o'sim liklar nima 
m aqsadda  vegetativ  v o i   bilan 
ko'paytiriladi.
A.  tez va yuqori hosil olish uchun
B.  yaxshi,  sifatli, navni  saqlab qolish 
uchun
C.  ko'paytirish maqsadida
D.  barcha jvob to ‘g ‘ri.
24.  Kurtak payvandning ikkinchi 
nomi.
A. jingalaklar yordam idagi payvand
B.  gajaklar yordam idagi payvand
C. k o 'zc h ala r yordam idagi payvand
D.  qalqoncha yordam idagi payvand
25.  Botanika fanining oltin  xazinasi.
A.  qizil kitob
B.  gerbariy
C.  flora
D.  fauna
36

VII-BOB.  GUL
1.  Gul  nima.
A.  yopiq urug‘li  o'sim liklarning jinsiy 
ko'payish organi
B.  shakli  o ‘zgargan novda
C.  ochiq  urug‘li  o'sim liklarning jinsiy 
ko'payish organi.
D. A.  B.
2. Gul qaysi  qismlardan  tashkil  topgan
A.  gul orni,  g ulqo'rg'on,  changchi, 
urug'chi,
B.  gul  o 'rn i, kosachabarg,  changchi, 
um g'chi.
C.  gulo'rni, gultoj,  changchi,  urug'chi
D.  gulkosacha, gulloj, changchi, 
urug'chi
3.  G ulning  barcha  a ’zolari joylashgan 
qism.
A. gulkosacha
B.  gultoj
C.  gulo'rni
D.  gulqo'rg'on.
4. G ulkosacha va gultojdan  tashkil 
fopgan  organ.
A.  gulkosacha
B.  gultoj
C.  gulo'rni
D. g u lq o 'rg 'o n
5.  G ulni tashqi  tomondan  o ‘rab  tura- 
digan  qavat.
A.  gulkosacha
B.  gultoj
C.  gulo'rni
D.  gu lq o 'rg 'o n
6. Turli  rangda  bo'ladigan 
gu!qo‘r g ‘on qavati.
A. gulkosacha
B.  gultoj
C.  gulo'rni
D.  gulqo'rg'on
7. Changchi qanday  qismlardan  iborat
A.  tuguncha,  ustuncha
B. changdon,  changchi  ipi
C. changdon,  tumshuqcha
D.  ustuncha,  tumshuqcha.
8. Changchi  iplarning vazifasi.
A.  changdonni  ushlab turadi
B.  gulo'rni  bilan bog'laydi
C.  tuguncha bilan changdonni bog'laydi.
D. A.  B.
9. Changchi  iplarning soni va  shak­
li 
bog‘liq.
A.  mevaga
B.  tugunchaga
C. gulga
D.  gulo'rniga
10.  Changchi iplari  gul  o‘rnida 
 
joylashadi.
A. alohida -  alohida
B.  qo'shilib
C.  tutam  hosil qilib
D.  А.  В .С
11. Ayrim gullarda  b o‘lm aydi.
A.  changchi  iplari
B.  gulo'rni
C. gulqo'rg'on
D .A .  C.
12.  Gulning  markazida joylashgan 
eng muhim  qismi
A.  changchi
B.  changchi  ipi
C.  changdon
D.  urug'chi
13.Urug‘chi  qanday qismlardan  iborat.
A.  tuguncha,  urug'kurtak,  ustuncha
37

B. tumshuqcha,  ustuncha,  changdon
C. tuguncha,  ustuncha, tum shuqcha
D.  tuguncha. tumshuqcha. changchi  ipi
14.  U rug'chining kengavgan  pastki 
qismi.
A.  tumshuqcha
B.  tuguncha 
С ustuncha
D.  urug'kurtak
15. U ru g‘kurtak qayerda joylashgan.
A.  tugunchada
B.  ustunchada
C.  g ulo‘rinda
D.  tum shuqchada
16. Tuzilishiga  ko'ra tuguncha 
 
bo'ladi.
A.  bir uyali, ikki  uyali 
В ikki uyali,  uch  uyali
C.  k o ‘p uyali,  ikki uyali
D.  bir  uyali. k o 'p  uyali
17. Ichi g ‘ovak  bo'lgan  urug'chining 
qismi.
A.  tumshuqcha
B.  ustuncha
C.  tuguncha
D.  urug'kurtak
18.  U stunchaning vazifasi.
A. Tuguncha bilan changchini  bir- 
lashtirib turadi.
B. ustuncha bilan  chang ipini birlashtirib 
turadi.
C.  tuguncha  bilan lumshuqchani  bir- 
lashtirib turadi.
D  tuguncha bilan urug'kurtakni  bir­
lashtirib turadi.
19. Tum shuqchaning vazifasi.
A. ustuncha bilan chang ipini birlashtiradi.
B.  changlam i ushlash uchun xizmat 
qiladi.
C.  changlam i tuxum  hujayraga 
yo'naltiradi
D.  markaziy hujayraga yo'naltiradi.
20.GuIqo‘rg‘onning vazifasi.
A gul  ochilguncha  changchi  va 
urug'chilam i  o'rab  turadi.
B.  changchi,urug'chini  tashqi  ta'sirdan 
saqlab  turadi.
C.  gulkosachani himoya qiladi
D. A.  B.
21.  Oddiy  gulqo‘rg‘on  nima.
A.  g u lq o 'rg 'o n  bo'laklarining rangi  turli 
xil bo 'lsa
B.  gu lq o 'rg 'o n  bo'laklarining rangi  bir 
xil  bo'lsa.
C.  oddiy gulkosacha yoki  gultojdan 
iborat  bo'lsa
D.  B.C
22.  O ddiy gulqo‘rg‘onli  o'sim liklarni 
ajrating
A.  lola,  chuchmoma, g 'o 'z a
B.  chuchm om a,g'o'za,  gulsafsar
C.  lola,  chuchmoma, gulsafsar
D.  gulsafsar,  chuchmoma, g 'o 'z a
23.  Murakkab  gulqo'rg'on  nima.
A.  gulqorg'on bo'laklarining rangi  turli 
xil  bo'lsa.
B.  gulqo'rg'on gulkosacha va gultojdan 
tashkil topgan bo'lsa
C.  faqat gulkosachadan  iborat b o 'lsa
D. A.  В
24.  M urakkab gulqo‘rg‘onli 
o'sim liklarni ajrating.
A.  nok, olma, boychechak
B.  olma,  g 'o 'z a ,  olcha
C.  lola,chuchmoma, nok
D.  olcha, olma, lola
25.  Quyidagilarni juftlang.
I  gulqo'rg'on  bo'laklari qo'shilgan 
gullar
II  gulqo'g'on  bo'laklari  qo'shilm agan 
gullar
1)  boychechak,  2)  qo'ypechak, 3)  lola,
38

4)  k arn a y g u l, 5)  nok, 6)  m a rm a ra k ,
7) olm a,  8)  g ‘o ‘za,  9)  bangidevona,
10)  k a k ra
A.  I - 2; 4;  6;  II-l;  3; 5;  7;  8;  9;  10;
B.  1-2; 4;  6;  9;  10;  II- l ;  3;  5;  7;  8;
С  1-1;  3;  5;  7;  8;  II-2; 4;  6;  9;  10;
D.  I-  2; 4;  6;  9;  II-l; 3;  5;  7;  8;  10;
26.  G ulin in g  gu!qo‘r g ‘oni y o ‘qolib 
k etg an  yoki  ta n g ac h ag a 
a y lan g an   o'sim lik lar.
1)  tol.  2)  terak.  3) g 'o 'z a ,
4) o'sm a  5) tut 6)  yong'oq
A.  1,2,3,4
B.  2,3,4,5
C.  1,4,5,6
D.  1.2,5.6
27.  G u l tuzilishining sxem a  bilan 
ifo d u ln n ish ig a ...............deyiladi.
A.  gul  formulasi
B.  gul  diagrammasi
C.  to ‘pguli
D.  A.  B.
28. J a g '- ja g '  gulining  forinulasini 
a jra tin g
A.  GK,  GT 4  CH4  , U,
B.  G K ’.  GT.  C H '  U,
C.  Og  if.  Ch.  , U,.,  '
D.  GK„  G T (5) CH.,,  U(2
i
29.  O lx o 'ri gulining fo rm u lasin i  a j r a t­
ing
A.  GK  ,  GT,  CH  U(„
B.  G K ,G T ,'C H   U,  '
C.  GK.  GT  C  l I  U
D.  GK  GT  G il,  С

л 

1
30.  Lola  gulining fo rm u lasin i  a jra tin g
A.  Og,_,  C H ,„  U,
B .O g  
-  ('!!■  _.  Г
C . O g , +,C H ,„ U ,31
D.  O ga Ch3  U,
31.  S a c h ra tq i gulining form u lasin i 
a jra tin g
A.  GK , GT.  (  II  U,
B.  GK0 GT(,  C H ,U ,
C.  CK0 GT, CH ;M U , t 
D-  CK0 GT(?) CH 5)  U(2)
3 2 .................................... bo'lsa  bir jinsli
gul  deyiladi.
A.  Gulda faqat urug'chi bo'lsa
B.  gulda faqat changchi bo 'lsa
C.  gulda changchi yoki  urug'chi bo'lsa
D.  barcha javoblar to 'g 'ri.
33.  Changchili gul  nima.
A.  gulda  faqat urug'chi b o 'lsa
B.  gulda  faqat changchi  bo'lsa
C.  gulda changchi  yoki urug'chi  bo'lsa
D. А.  В.  C.
34.  U nig'chili  gul  nima.
A.  gulda  faqat urug'chi bo'lsa.
B.  gulda faqat changchi  bo'lsa
C.  gulda  changchi yoki urug'chi  bo'lsa
D. А.  В.  C.
35.  Bir jinsli gullarni ajrating.
A.  o'rik.  gilos, olma.
B.  tol, gazanda, tut, qayin
C.  tol. gazanda,  olma.
D.  o'rik.gilos, qayin.
36..................................... ikki jinsli gul
deyiladi.
A.  changchi guli  boshqa tupda, urug'chi 
guli boshqa tupda bo'lishiga.
B.  changchi  va  urug'chi  guli  bitta tupda 
bo'lishiga
C.  bitta gulda ham changchi, ham 
urug'chi bo'lsa
D. to 'g 'ri javob berilmagan.
37. Ikki jinsli  gullarni ajrating.
A.  n a’matak, atirgul, nok
B.  tut,  qayin, gazanda
C.  olma, gazanda, tol
D.  o'rik, gilos, qayin
38. Ayrim o'simliklarning bitta tupida 
ham changchi, ham urug'chi gul alohida 
-  alohida joylashishi............. deyiladi.
A.  ikki  uyli  o'sim lik
39

B.  bir uyli o'sim iik
C.  b  ir jinsli gul
D.  ikki jinsli  gul
39.  Bir turdagi o ‘simlikning changchili 
gullari bir tupda  va  urug‘chili  gul­
lari boshqa  tupda  bo‘lsa  bunday 
o'sim liklar.......................deyiladi
A.  ikki  uyli o'sim iik
B.  bir uyli o'sim iik
C.  bir jinsli  gul
D.  ikki jinsli  gul
40.  Ikki  uyli o ‘sim liklarni ajrating.
A.  tol.  olma,  nok
B.  terak, olma, nok
C.  tol, terak. gazanda
D.  gazanda, terak, nok
41. To‘g ‘ri  gul  nima.
A.  agar gu lq o 'rg 'o n   ikkitadan ortiq teng 
bo'lak k a ajralmasa
B.  faqat teng  ikki  bo'lakka  ajralsa
C.  umuman  teng bo'lakka  ajralm asa
D.  agar g u lq o 'rg 'o n   ikkitadan  ortiq teng 
bo'lakka ajralsa
42.  Zigom orf gul  nima
A.  agar gu lq o 'rg 'o n   ikkitadan ortiq teng 
b o 'lak k a ajralsa.
B.  faqat teng  ikki  bo'lakka ajralsa
C. um um an  teng b o'lakka ajralm asa
D.  В.  C.
43.  Q uyidagilarni  ajrating.
I- to ‘g ‘ri  gullar.  Il-qiyshiq  gullar 
1)  olm a,  2) gladiolius 3)  na’m atak,
4)  nastarin, 5) bchi,  6) shaftoli,
7) isfarak, 8)  tarvuz, 9) rayhon,
10)  uzum.  11) m arm arak,  12)  q o‘n g‘i- 
roqgul,  13)  gunafsha,  14) lola,
15) parpi,  16) suvyig‘ar,  17)  angishvo- 
nagul.  18)  kiyik o ‘t,  19) burchoq,
20)  loviya.
A.  I - 2; 4;  7;  9;  11;  13;  15;  17;  18;  19;
20;  II-l:  3:  5;  6;  8;  10;  12;  14;  16:
B.  1-1;  3; 5;  6;  8:  10;  11;  13;  16;  II-2: 4; 
7:  9;  12;  14;  15;  17;  18;  19:  20
C.  1-1:  3; 5;  6;  8;  10;  12:  14;  16;  II-2;  4; 
7; 9:  11;  13:  15;  17;  18;  19;  20
D.  to 'g 'r i javob berilmagan
44. G ‘o ‘za  gulining olma  gulidan 
farqi.
A.  gul tojining tashqi  tomonidagi  yirik 
tishchali  uchta  bargchasi  bilan
B.  gulkosachasining tashqi tom onidagi 
yirik tishchali  uchta bargchasi  bilan
C.  ostkosachasi bilan
D.  gulkosachasining tashqi tomonidagi 
yirik tishchali uchta bargchasi va  ostko­
sachasi b o iis h i  bilan
45.  U rug‘chisi  o ‘ziga  xos  tuzilgan 
o ‘simlik.
A.  olma
B.  behi
C.  g 'o 'z a
D.  shaftoli
46. Ayrim jinsli  gullar o'sim likda 
joylashishiga  qarab................. bo'ladi.
A.  bir uyli.  bir jinsli
B.  ikki  uyli.ikki jinsli
C.  bir jinsli,  ikki jinsli
D.  bir uyli.  ikki uyli
47.................................. to‘pgul deyiladi.
A.  bitta  umumiy bandda bitta gul 
joylashsa
B.  bitta umumiy  bandda bir nechta gul 
joylashsa
C.  bitta gulpoyada bir  nechta gul 
joylashsa
D.  В.  C.
48.  To'pgul  hosil  qilinaydigan 
o'sim likni ajrating.
A.  olma,olcha
B.  lola, binafsha
C.  behi, k o'knor
D.  В.  C.
40

49. Oddiy to^pgulning  murakkab 
to‘pguldan  farqi.
A.  shoxlanadi
B.  shoxlanmaydi
C.  rangi bir xil
D.  rangi  har xil
50. Oddiy qaiqonsimon  to'pgul  nima.
A.  turlicha uzunlikdagi  gulbandli  gullar 
uzun gulpoyada navbat bilan joylashsa, 
gullarning yuqori  qismi  bir xil tekislikda 
bo ‘ lishidir
B.  bir xil  uzunlikdagi  gulbandli  gul­
lar kalta  gulpoyada  navbat  bilan 
joylashsa, gullarning yuqori qismi bir xil 
bo'lishidir
C.  turlicha uzunlikdagi  gulbandli  gullar 
kalta gulpoyada navbat bilan joylashsa, 
gullarning yuqori qismi  bir xil tekislikda 
boiishidir.
D. to ‘g ‘ri javob berilmagan
51.  Qaiqonsim on  to‘pgutli  o ‘simlik- 
larni  ajrating.
A.  zira, olma
B.  piyoz,  olxo‘ri
C.  piyoz,  nok
D.  olm a, nok
52.  O ddiy  b o sh o q ....................deyiladi.
A.  m ayda gullarning kalta gulpoyada 
bandsiz joylashishi.
B. mayda  gullarning uzun gulpoyada 
bandsiz joylashishi.
C.  m ayda gullarning kalta gulpoyada 
bandli joylashishi
D.  m ayda gullarning uzun  gulpoyada 
bandli joylashishi
53.  O ddiy sh in g il..................... deyiladi.
A.  gullari  to'pgul gulpoyaga kalta bandi 
bilan ketm a-ket birlashsa
B. gullari  to'pgul gulpoyag a uzun bandi 
bilan ketm a-ket birlashsa
C.  gullari to ‘pgul gulpoyaga ketma-ket 
bandsiz birlashsa
D.  gullari  to ‘pgul gulpoyaga qarama 
-qarshi  bandsiz birlashsa
54.  Quyidagilarni tartib  bilan 
jovlashtiring.
I oddiy  boshoq II- m urakkab bo­
shoq  III- oddiy shingil  IV-murakkab 
shingil V-kuchala  VI- oddiy  sovabon
VII-murakkab sovabon  V lII-so ‘ta
IX- savatcha  X-qalqonsimon  to‘pgul, 
XI  panjasimon  to‘pgul
1)  ajriq,  2) g‘ozpanja, 3) olma,
4) kungaboqar, 5) nok, 6) kartoshkagul,
7)  gilos, 8)  shuvoq, 9) yon g‘oq,
10)  bo‘tako‘z,  11) oqqayin,
12)  sachratqi,  13) tol,  14) ermon,
15)  rovoch,  16)  karrak,  17)  otquloq 
18)  bug'doy,  19)  nastarin,  20)  arpa,
21)  tok,  22) javdar,  23)  sholi
24)  bug‘doviq,  25)  qam ish, 26) nasta­
rin, 27)  rediska  28) zubturum ,
29)  sabzi, 30)  ukrop, 31)  shashir,
32)  bodiyon  33)  karam,  34)  piyoz,
35)  primula, 36)  m akkajo‘xori
A.  I-  18;  II-  28  ; 20; 22; 24;  III-  27;  33;
IV-15;  17;  19;  21;  23;  25;  26; V-34; 35;
VI- 9;  11;  13;  VII-29;  30;  31; 32;
VIII-36; IX-4;  6;  8;  10;  12;  14;  16;  X-3; 
5;  X I-1; 2;  7;
B.  1-28;  11-18;  20;  22;  24;  111-27; 33;  IV- 
15;  17;  19; 21; 23;  25; 26; V-9;  11  ;13;
VI-34; 35; VII-29;  30;  31; 32;
V II I -3 6 ;  I X - 4;  6;  8;  10;  12;  14;  16;
X-3;  5;  X I-1;  2;  7;
C.  1-28;  11-18;  20;  22;  24;  111-27;  33;  IV- 
15;  17;  19;  21;
V-9;  11;  13; 23;  25;  26;  VI-  34;  35;  VII- 
29;  30;  31;  32;
VIII-36;  IX -4 ;  6;  8;  10;  12;  14;  16;  X-3; 
5;  XI-  1;  2;  7;
D to ‘g ‘ri javobi y o ‘q
41


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling