Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet6/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

55. Guli (ko‘rimsiz)  ko‘zga  tashlan- 
maydigan  o'sim lik  noini
A.  tungul
B.  anjir
C.  zag‘chako‘z
D.  marvaridgul
56.  Kuchala  to ‘pgulning boshoqdan 
farqi
A.  asosiy  gulpoyasining b o im a slig i 
bilan
B.  asosiy gulpoyasining ostlib  turishi 
bilan
C.  asosiy gulpoyasining b o iis h i  bilan
D.  asosiy gulpoyasining osilib turmasligi 
bilan
57.  Oddiy  shingilli  o ’sim likni  ajrating.
A. marvaridgul
B.  lungul
C.  leukantcmum
D.  chum chuqko‘z
58. Oddiy  boshoqli o ‘simlikni  ajrating.
A.  z a g 'ch ak o 'z
B.  tungul
C.  sebarga
D.  chum chuqko‘z
59.  Savatcha  topgulli o ‘simlikni  ajrat- 
ing.
A.  marvaridgul
B.  tungul
C.  leukantem um
D.  zag‘chako‘z
60.  M urakkab  shingilli  o‘simlikni 
ajrating.
A.  daiachoy
B.  y ulduzo't
C.  leukantem um
D.  chum chuqko'z
61.............................changlanish  dcyiladi
A.changdonda yetilm agan changlam i 
u rug'chi tum shuqchasiga tushishi
B.  changdonda yetilgan changlam i 
u m g ‘chi tum shuqchasiga tushishi
C.  tum shuqchaga tushgan changning 
o'sishiga
D.  changlardan  vegetativ va generativ 
hujayralam ing hosil  b o iis h ig a
62.  Changlanish  nechaga  bo'Iinadi.
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
63.  Hasharotlar qaysi a ’zolari yor- 
damida  chang  va  nektarni  olib o ‘tadi.
A. xartum i,  oyoqlari, qanoti
B.  tuklari,  oyoqlari,  savati
C.  xartum i, oyoqlari,  tuklari
D. xartumi,  oyoqlari,savati
64.  Hasharotlar yordam ida  changla- 
nadigan  o ‘sim liklarni  ajrating.
A.  pomidor, sholi, beda
B.  sholi, oqquray, pomidor
C.  beda,  oqquray,  g ‘o"za
D.  pomidor, sholi,  g ‘o ‘za
65.  Sham ol yordam ida  changlanadi- 
gan  o ‘sim liklar guliga  xos  belgi.
A.  k o ‘rimsiz, xidli, m ayda
B.  k o ‘rim siz, hidsiz,  mayda.
C.  chiroyli, hidli,  katta
D.  chiroyli,  hidsiz,  mayda
66.  Sham ol  yordam ida  changlanadi- 
gan  o ‘simliklarni  ajrating.
A. bug'doy,  arpa, sholi,
B.  tol. terak, yong'oq
C.  beda.  oqquray. g ‘oza
D. A.  B.
6  7 
changlanadigan o ‘sim liklar
avval  gullab  keyin  barg chiqaradi.
A.  hasharotlar yordamida
B.  o 'zidan changlanadigan
C.  shamol yordam ida
D.  chetdan changlanadigan
6  8 
0
‘zidan  changlanish  deyiladi.
A.  chang  shamol yordam ida bir guldan 
boshqa gulga  o ‘ts:i
42

B.  bir tup o'sim iik cbangchisidagi  chang 
shu guldagi  um g'chisining tumshuqcha­
siga tushsa
C.  changning hasharotlar yordamida 
boshqa gaining tum shuqchasiga tushishi
D. A.  B.
69.  Hasharotlar yordamida  changlan- 
ishni kim  qachon varatgan.
A.  1794 у nem is  botanigi A.  Shprengep
B.  1793  у nem is botanigi  X.  Shprengep
C.  1893  у  nem is botanigi  S.  Shprengep
D.  1792 у nem is  botanigi A.  Shprengep
7  
bunday o'sim liklar
shamol  yordam ida changlanadigan 
o'sim liklar deyiladi.
A.  chang shamol yordamida bir guldan 
boshqa gulga  o 'tsa
B.  bir tup o'sim iik changchisidagi  chang 
shu guldagi urug'chisining tum shuqcha­
siga tushsa
C.  changning hasharotlar yordamida 
boshqa  gulning tumshuqchasiga tushishi
D. A.  В
7   
hasharotlar yor­
damida  changlanish  deyiladi.
A.  chetdan changlanish
B.  shamol  yordam ida changlanish 
С changning hasharotlar yordamida 
boshqa gulning tum shuqchasiga  tushi­
shi.  D. A.  C.
72.  U rug'chisi changchisiga  nisbatan 
qisqaroq  bo'ladigan  o'sim liklarni 
ajrating.
A.  pomidor,  sholi
B.  nok, olma
C.  behi, nok
D.  nok,  sholi.
73.  Changchi va  urug'chilari  bir vaqt- 
da yetiladigan  o'sim liklarni  ajrating.
1) bug'doy,  2)  arpa, 3)  g 'o za 4) nok,
5) olm a 6) pomidor, 7)  sholi
A.  1,2.3,4,5
B.  1,4.5,6,7
C.  1,3.4,6,7
D.  1.2,3,6,7
74...............sun’iy  changlanish deyiladi.
A.  agar o'sim iik guli chetdan changlansa
B.  o 'z-o'zidan  changlansa
C.  odam lar tomonidan changlantirilsa
D.  hasharotlar yordamida  changlansa
75. Sun’iv  changlantirish  usulidan 
nima m aqsadda  foydalaniladi
A.  hosildorlikni oshirishda
B.  yangi nav yaratishda
C.  estetik zavq  olishda
D. A.  B.
76.................jinsiy hujayralarning
qo'shilish jaravoni urug'lanish deyiladi.
A.  changchi  va ustunchadagi
B.  changchi va urug'chidagi
C.  changchi va tum shuqchadagi
D. A.  B.
77.  Chang o'sim liklarning turiga  qa- 
rab  har x i l ..............v a .............. bo'ladi.
A. turda.  shaklda
B.  shaklda, kattalikda
C.  kattalikda, o ic h a m d a
D.  o'lcham da,  turda
78.  Chang donachasi  nechta  hujayra- 
dan  tuzilgan.
A.  2ta
B.  3ta
C. 4ta
D.  5ta
79.  Chang donachasi  hujayrasining 
virigi  nima deyiladi.
A.  generativ
B.  vegetativ
C. jinsiy
D. A.  C.
80.  Chang donachasi  hujayrasining 
m aydasi nima deyiladi
A.  generativ
43

B.vegetativ
C. jinsiy
D. A. С
81. U ru g‘chi tum shuqchasiga tushgan 
changning ushlanib
qolish sababi.
A.  tum shuqcha yuzasining  notekisligi
B.  tum shuqcha yuzasining tekisligi
C.  m m shuqchadan ajraladigan yo- 
pishqoq  shira
D. A.  С
82. Changning vegetativ  hujayrasi 
o ‘sib .................. hosil  qiladi.
A.  kalta,  ingichka, naycha
B. uzun, qalin,naycha
С uzun, ingichka,  naycha
D.  kalta, qalin,  naycha
83. C hang donachasining generativ 
hujayrasi  b o‘lin ib ..............hosil qiladi
A. bitta sperma
B.  ikkita sperm a
C.  uzun.ingichka, naycha
D.  kalta, ingichka naycha
84.  U rug'kurtak qayerda joylashgan.
A.  Uigunchada
B.  ustunchada
C.  tum shuqchada
D.  urug‘chida
85. Tuxum  hujayra va  markaziy  hu- 
jayra qayerda joylashgan
A m urtakda
B.  ustunchada
C.  urug'kurtak ichida
D. A.  В
86.  Q o‘sh  urug‘lanish nima
A.  sperm aning biri tuxum hujayra bilan 
qo‘shilishi
B.  sperm aning ikkinchisi markaziy 
hujayra bilan q o ‘shilishi
C.  sperm aning ikkalasi ham markaziy 
hujayra bilan qo‘shilishi  D. A.  B.
87.  Urug‘langan tuxum  hujayradan 
nima  hosil  bo‘ladi.
A.  endosperma
B.  murtak
C.  urug‘
D.  po‘st
88.  Urug‘langan m arkaziy hujayra­
dan  nima hosil  bo‘ladi.
A.  endosperma
B.  murtak
C.  urug‘
D.  p o 'st
89.....................bilan birgalikda  urug‘
hosil qiladi.
A.  murtak
B.  endosperma
C.  p o 'st
D. A.  B.
90. Q o‘sh  urugManishdan  so‘ng 
 
urug’ga aylanadi.
A.  murtak
B.  endosperma
C.  urug'kurtak
D.  po 'st
91.  Danakning qattiq p o ‘chogi nima- 
dan  hosil b o‘ladi.
A.  unig'kurtakdan
B.  urug'kurtak po'stidan
C.  murtakdan
D endospermadan
92. Tugunchadan  nima  hosil b o‘ladi
A.  danakning qattiq po‘chog‘1
B.  urug'
C. meva
D.  В.  С
93.  Bir urug'li  meva  rivojlanishi 
nimaga  bog‘Iiq.
A.  tugunchaga
B.  murtakka
C.  endospermga
D.  urug'kurtak soniga
44

94.  Bir  urug‘li  mevalarni ajrating.
A.  o 'rik , gilos, g 'o 'z a
B.  olcha, gilos.  shaftoli
C.  olcha, gilos,  uzum
D.  lola, olcha.  gilos
95.  Ko'p  urng‘li mevalarni  ajrating.
A.  qulupnay,  lola, o'rik
B.  qulupnay,  lola,  gilos
C.  lola,  g ‘o ‘za, qulupnay
D.  o 'rik ,  lola g 'o 'z a
96. G ultojibargining qaliniigi  5 smli 
bo'lgan  o'sim lik  nomi.
A.  tallipot palmasi
B.  leukantemum
C.  Raffleziya Amoldi
D.  Velvichiya  mirabilis
97.  Boshqa  o ‘sim likning uzun 
p o‘stlog‘!  orasiga  kirib  olib, 
lining shirasi  hisobiga yashaydigan 
o ‘simlik.
A.  Raffleziya A moldi
B.  tallipot palmasi
C.  leukantemum
D.  volfiya
98.  Poyasiz  va  bargsiz qo‘lansa  hid 
taratadigan  gulli  o'simlik.
A.  tallipot palmasi
B.  Raffleziya A m oldi 
С zag 'eh ak o 'z
D.  chum chuqko'z
99.  Kattaligi ignaning  uchidck  keladi- 
gan  o'simlik.
A.  vol’fiya
B.  tallipot palmasi
C.  zag 'eh ak o 'z 
D leukantemum
100. Yer yuzidagi eng kichik gul.
A.  tallipot palmasi
B.  volfiya
C.  Velvichiya mirabilis
D.  Viktoriya  regiya
101.  Dunyodagi eng yirik to'pgulli 
o'simlik.
A.  velvichiya m irabilis
B.  viktoriya regiya
C.  tallipot  palmasi
D.  rafiya  palmasi
102. Tallipot  palmasi  qayerda  o'sadi.
A.  amozonka irmoqlarida
B.  sharqiy hindistonda
C.  Sumatra orolida
D. janubiy afrikada
103.  Mingta  urug'kurtagi  bo'Igan 
o'simlik.
A.  ko'knor
B.  anor
C.  pomidor
D.  tarvuz
104. Tallipot palmasi hayotida  necha 
marta  gullaydi.
A.  1
B.  2
C.  3
D.  har yili  bir marta
105. Tallipot  palmasi  o'sim ligiiiing 
balandligi.
A.  12m
B.  22m
C.  32m
D.  42m
106. Tallipot palmasi  bargining uzun- 
ligi.
A.  10m
B.  5m
C.  15m
D.  20m
107. Tallipot palmasi  to'pgulining 
uzunligi.
A.  12m
B.  14m
C.  16m
D.  18m

108.  Tallipot  palmasi  to‘pgulining 
aylanasi.
A 22m
B.  12m
C.  32m
D.  22m
VIII-BOB.  MEVA
1.  Gulli 
0
‘sim lik la rd a ...............kcvin
meva  hosil  boMadi.
A.  o ‘zidan changlanishdan
B.urug'lanishdan
C.  chetdan changlanishdan
D.shamol yordam ida changlanishdan
2.  Meva  asosan.................hosil bo'ladi.
A.  urug‘kurtakdan
B .urug‘chi tum shuqchasidan
C .urug'chi  tugunchasidan
D.  urug‘chi  ustunchasidan
3. M evalar o‘sim lik turiga  qarab  turli 
 
va....................bo‘ladi.
A.  shaklda,  kattalikda
B.  chin,  soxta
C.  h o ‘l,  quruq
D.  chatnaydigan,  chatnamaydigan
4.  M evaning hosil  bo‘lishida gulning 
qaysi  qismlari  ishtirok etadi.
A.  um g'chi  tugunchasi
B.  gulqo‘rg ‘on, gulo‘mi
C.  gulning boshqa qismlari
D.  barcha javoblar to ‘g ‘ri
5.  M evalar asosan  necha  xil  bo‘iadi.
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
6.  Chin  meva  nima.
A.  tugunchaning o'zidan  hosil  bo'lsa
B.  tugunchadan tashqari, gulning boshqa 
qism lari  ishtirok  etsa
C.  gulqo‘rg ‘on ishtirok etsa
D.  gulo‘rin  ishtirok  etsa
7.  Chin  mevali  o ‘simliklarni  ajrating.
A.  o ‘rik, olcha,  behi
B.  shaftoli.  olxo'ri,  nok
C.  shaftoli.  olcha,  gilos
D.  nok, behi,  olma,
8.  Soxta  mevali  o‘simIiklarni  ajrating.
A.  o 'rik ,  shaftoli, behi
B.  olcha, olxo'ri,  nok
C.  shaftoli,  olcha,  gilos
D.  nok, behi, olm a
9. Soxta  meva  nima.
A.  tugunchaning o ‘zidan hosil  b o is a
B.  tugunchadan  tashqari,  gulning  boshqa 
qism lari  ishtirok  etsa
C .gulqo'rg'on  ishtirok  etsa
D.  gulo'rin  ishtirok etsa
10.  M evaning vazifasi
A.  urug‘  pishib yetilguncha tashqi 
ta ’sirdan  himoyalaydi.
B. urug‘ninng tarqalishiga yordam beradi.
C.  um g'chini  himoya  qiladi.
D. A.  В
11. M evalar  necha  qismdan  tashkil 
topgan.
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
12. Q uyidagilarni juftlang.
1  ustki qism  Il-o‘rta qism III-ichki qism
1.  meva  eti  2.  m ag‘iz 3. polst
A.  1-1  11-2  111-3
B.  I - 2  11-1  III-3.
C.  1-3  11-1  111-2
D.  1-3  11-2  111-1
13.  H o‘I  meva  nima.
A.  oraliq qism  yupqa etsiz, quruq b o ‘lsa
B.  oraliq qism  seret.qalin b o ‘lsa
C.  oraliq qism  qalin, etli, quruq bo4sa
D.  oraliq qism  etsiz, qalin. quruq b o 'lsa
14.  Quruq  meva  nima.
A.  oraliq qism  yunqa etsiz, quruq b o ‘lsa
46

B.  oraliq qism  seret,  qalin  b o isa .
C.  oraliq qism  qalin,etli,  quruq  b o is a
D.  to ‘g i i   javobi berilmagan.
15.  H o‘l  mevalarni  ajrating
A. n o ‘xat,  mosh,  loviya
B.  bodom,  yong‘oq, pista
C.  o i'ik . shaftoli, olcha
D.  В.  C.
16.  Quruq  m evalarni  ajrating.
A.  no'xat, mosh,  loviya
B.  bodom yong'oq, pista
C.  o ‘rik,  shaftoli,  olcha
D. A.  B.
17.  H o i  m evalar orasida qaysi meva 
juda  ko‘p.
A.  qovoq  meva
B.  danakli  meva
C.  rezavor meva
D.  ko'sak meva
18.  Rezavor mevalarni  ajrating
A. qovoq, ta m iz .  qovun
B.  pomidor,  kartoshka.ituzum
C.  bodring,  qoraqat,  ituziim
D.  В.  C.
19.  Qovoq  m evalarni ajrating
A.  qovoq, tarvuz, qovun
B.  handalak, tomoshaqovoq,  bodring
C.  g ‘o ‘za, bangidevana,  lola
D. A.  В
20.  Qovoq  m evaning rezavor mevadan 
farqi.
A.  eti  qalin usti yupqa po‘st bilan 
qopiangan.
B.  eti  qalin usti qattiq p o 'st bilan 
qopiangan.
C.  eti  yupqa usti qalin p o ‘st bilan 
qopiangan
D.  eti  yupqa  usti  yupqa po'st bilan 
qopiangan.
21.  Inson  saloinatligi  uchun  zarur 
b o ig a n   foydali  moddalarga va dar-
mondoriiarga  boy  b o ig a n   m evalarni 
ajrating
A.  k o ‘sak
B .dukkak
C.  danakli
D. А.  В.  C.
22.  Shifobaxsh  xususiyati  bilan  ajralib 
turadigan  meva
A.  o'rik
B.  olxo'ri
C.  olcha
D.  gilos
23.  Quruq m evalar nechaga  b o iin a d i
A.  2
B.  3
C.  4
D.  5
24. Chatnavdigan  va  chatnam aydigan 
m evalar qaysi  m evalarga  kiradi.
A.  h o i
B.  quruq
C.  ko'sak
D.  dukkak
25. Chatnamaydigan mevalarni ajrating.
A.  bug’doy,  arpa,  suli
B.  mosh.  loviya, turp
C.rediska, ja g ‘-jag‘,
D.  В.  C.
26.  Chatnaydigan  mevalarni  ajrating.
A.  bug'doy.  aipa.  suli
B.  mosh,  loviya,  turp
C. qurtena, achambiti
D.  В.  C.
27. Chatnaydigan  mevalar qachon 
chokidan  ochiladi.
A.  mevasi pishgach
B.  urug'i  pishgach
C.  urug ian g ach
D.  А.  В.  C.
28.  Chatnaydigan  m evalarga  kiradi.
A.  rezavor,  qovoq
47

B.  qo'zoq, qo'zoqcha
C.  dukkak,  ko ‘sak
D.  В.  C.
29......................bir nechta  m evabarg-
dan  tashkil topgan.
A.  dukkak meva
B.  k o ‘sak m eva
C.  danakli  meva
D.  qovoq m eva
30.  K o‘sak  m evalarni ajrating.
A.  lola,  oq akatsiya
B.  chuchm om a,  boychechak
C.  bangidevona, k o ‘knor
D.  В.  C.
31.  Dukkak  mevali  o'sim liklarni 
ajrating
A.  no ‘xat, mosh,  mingdevona
B.  loviya,  burchoq
C.  oq akatsiya, yasmiq 
l).  В.  С
32.  Q uyidagilarni juftlang.
I-dukkak  meva  II-qo‘zoq meva
lll-q o 'zo q ch a   meva
1)  chetlari  bir-biriga qo'shilib  ketgan 
m evabargchadan  iborat
2)  meva  vetilgan  vaqtda  ikki  pallaga 
ajraladi.
3)  har bir pallaga ichki  tomondan 
urug'lar yopishib turadi
4) pallalar orasida  to‘siq  bo'ladi.
5)  pallalar orasida to'siq bo‘lmaydi.
6) to'siq  pardalarda  urug'lar joyla- 
shadi.
A.I-1;  2; 4; 6;  I I- 1;  2;  3;  5; III-l; 2; 3;  5:
B.I-1; 2;  3; 5;  11-1;  2; 4;  6;  111-1;  2; 4;  6;
C .I-1:  2;  3;  6;  II-l;  2; 4;  5;  111-1;  2; 4; 5;
D.  to 'g 'r i javob berilmagan
33.  Q o'zoq  inevaning dnkkakdan 
farqi.
A.  orasida to ‘sig ‘I b o ‘lmasligi bilan
B.  m eva yetilganda  ikki pallaga ajralishi 
bilan
C.  orasida to ‘sig ‘I borligi  bilan
D.  В.  C.
34.  Q o'zoqning qo'zoqchadan  farqi.
A.  bo ‘yi  eni  bilan bir xil yoki  ikki  marta 
uzun
B.  b o ‘yi enidan uch marta va undan  ham 
uzun
C.  boyi  enidan  uch marta va  undan ham  
kalta
D.  boyi  eni  bilan  har xil yoki  ikki  marta 
kalta
35.  Qanotchali  m evalarni ajrating.
A.  zarang, qayrag‘och
B.  shumtol, aylant
C.  tcrak,  takasoqol.
D. A.  B.
36.  Uchma  mevalarni ajrating.
A.  zarang, qoqio‘t
B.  shumtol, terak
C.  terak,  takasoqol. qoqio't
D.  takasoqol.  qayrag'och
37. Terak m evasi  uchmasligi uchun
......... emas,  b a lk i.............qalam chalar-
dan  ko‘paytipiladi.
A.  um g'chili.  changchili
B.  changchili,  urug‘chili
C.  turli xil  navlari
D.  В.  С
38.  Uzum ning sersuv eti nimadan 
hosil  bo'ladi.
A.  gul  o ‘m idan
B.  kosachasim on gulqo‘rg‘on asosidan
C.  gul  tugunchasining devorlaridan
D.  tugunchadan
39.  O lm aning sersuv  eti nimadan  hosil 
bo'ladi.
A.  gul  o'm idan
B.  kosachasimon  gu lq o 'rg 'o n  asosidan
C.  Gul tugunchacining devorlaridan
D.  tugunchadan
48

40. Qulupnay m evasining sersuv  eti 
nimadan  hosil bo‘ladi
A. gul  o'm idan
B.  kosachasimon gulqo‘rg‘on  asosidan
C.  gill tugunchasining devorlaridan
D. A.  С
41.  Q uyidagilarni tartib  bilan 
joylashtiring.
I- mevasi oziq -o v q a t sanoatida 
q o‘llaniladigan
II-dori -d arm on   tayyorlashda ishlati- 
ladigan
III-texnik, og‘ir sanoat, parfyum eri- 
yada  qo‘Haniladigan
IV- zebi- ziynat buyumlari  tayyor­
lashda  qo‘llaniladigan
V- O ‘zbekistonda  eng ko‘p  tarqalgan 
ziravorlarni ajrating.
1) yersovun, 2)  tasbehmunchoq,
3) qalampirm unchoq,  4)  mevalardan 
olinadigan  moylar,  5) marinarak,
6) qoraqat,  7)  na’matak, 8)  olma,
9) yong‘oq,  10)  o‘rik,  11)  uzum,
12)  bug‘doy,  13)  mosh,  14) Ioviya,
15) tariq,  16) qo‘noq,  17)  no'xat,
18)  zira,  19)  alqor,  20) kashnich,
21) sedana, 22) murch
A.  1-4;  8;  9;  10;  11;  12;  13;  14;  11-5;  6;  7;
III-  15;  16;  17;
IV-  1;  2;  3;  V-1S;  19;  20;  21; 22;
B.  1-8;  9;  10;  11;  12;  13;  11-5;  6;  7;  14; 
15;  16;  17;  IIJ-4; IV-  1;  2;  3; V-18;  19; 
20

2 1

22
C.  1-8; 9;  10;  11;  12;  13;  14;  15;  16;  17;
II-5;  6;  7;  III-4;  IV -1; 2;  3; V-18;  19; 20; 
21

22
;
D.  1-5;  6;  7;  11-8;  9;  10;  11;  12;  13;  14; 
15;  16;  17;  III-4; IV-  1; 2;  3; V-18;  19; 
20;  21;  22;
42.  lqlim i issiq  mamlakatlarda 
o‘sadigan o'simliklar.
A. qovun daraxti, non daraxti
B. banan,  kokos palmasi
C.  tasbehm unchoq,  qalam pirm unchoq
D. A.  B.
43.  U rug‘i pishm asdan  o ‘rib  olinadi­
gan o ‘simlik.
A.  zira
B.  alqor
C.  sedana
D. yersovun
44.  Har qanday  m evani yig‘ish vaqti-
da  uning ta b ia td a ...............ga  e ’tibor
berish kerak
A.  hayotiy shakliga
B.  ко‘payishiga
C. yashash tarziga
D. A.  С
IX-BOB.  U R UG ‘
1............ -o‘simlikning ko‘payish organi.
A.  meva
B.  urug‘
C.  changchi
D.  urug'chi
2. U rug‘  qaysi  qismlardan  iborat.
A.  murtak, urug'palla
B.  endosperma, p o ‘st
C.  murtak, urug'kurtak
D. A.  B.
3.  0 ‘sim liklar urug‘paUasiga qarab
........ v a ...........o ‘sim liklarga  b o‘linadi.
A.  bir urug‘pallali
B.  ikki  um g'pallali
C.  ko ‘p urug'li
D. A.  B.
4..................................... o ‘siinliklarning
urug‘ida  ikkita  urug‘palla  va  murtak 
joylashgan.
A. bir urag'pallali
B.  ikki urug'pallali
C.  bir u rug'li
D.  k o 'p  u ru g ii
49

5.  Ikki  urug'pallali  o ‘sim liklarning 
m urtagi  qaysi qism lardan  tashkil 
topgan.
A.  ildizcha, poyacha
B.  ikkita kichik  bargcha
C.  ildizcha, poyacha.  endosperma
D.  A.  B.
6.....................ega  bo'lgan  o'sim liklar
ikki  urugpallali  o'sim liklar deyiladi.
A.  ikkita  urug'pallaga
B.  bitta urug'pallaga
C.  bitta  urug'ga
D.  ko'p  urug'ga
7.  O 'zbekistonda ikki  urug'pallali 
m adaniy o'sim liklar orasida  eng  keng 
tarqalgan  o'sim iik.
A.  uzum
B.  g 'o 'z a
C.  poliz ekinlari
D.  kungaboqar
8.  G 'o'za  urug'ining tuzilishini  tartib 
bilan joylashtiring.
1) yog'ochsim on  qobiqda tolalar 
joylashgan.
2)  oq  va  yupqa  po'st ostida  qat-  qat 
bo'lib joylashgan
urug'palla  va  murtak joylashgan.
3)  g'o'zaning chigiti  ustidan  qalin 
yog'ochsim on  qobiq  bilan  o'ralgan.
4)  yog'ochsim on  qobiq  ostida  oq  va 
yupqa  po'st joylashgan.
A.  4;  3;  2;  1;
B.  1; 2;  3; 4;
C.  3;  1;  4;  2
D.  2;  1;  3;  4;
9.  G 'o'zaning yog'ochsim on  qobiq 
h u jayralarid a..............joylashgan.
A. juda uzun tuklar
B.  tolalar
C.  oq va yupqa po 'st
D. A.  В

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling