Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet7/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

10. G 'o'za chigitining yog'ochsimon 
qobig'I ostida..............joylashgan.
A.  oq va yupqa po'st
B.  qat -  qat bo'lib joylashgan urug'palla
C.  tuklar
D.  tolalar
11. G 'o'za chigitining qaysi qismida 
urug'palla joylashgan
A.  yog'ochsim on qobiq ostida
B.  oq va yupqa p o 'st ostida.
C.  qobiq hujayralarida
D.  yo'g'ochsim on qobiqda
12.  Qaysi o'simiik urug'ida  urug'palla 
qat- qat bo'lib joylashgan.
A.  loviya
B.  bug'doy
C.  suli
D.  g 'o 'z a
13........................urug'lari ver yuziga
ikkita  urug'palla  bargi bilan  chiqadi
A. bir urug'pallalilar
B.  ikki  urug'pallalilar
C.  bir umgMilar
D.  k o 'p  urug'lilar
14.  Bug'doy urug'ining sirti 
 
bilan  qopiangan
A.  vupqa sariq po 'st
B.  qalin po'st
C.  yupqa jig ar po'st
D.  qalin sariq po'st
15.  Bug'doy  urug'i sirtidagi po'sti 
nechta  qobiqdan  iborat
A.  1
B.  2
C.  3
D.  4
16.  Urug'i tarkibida kraxm ali ko'p 
bo'lgan  o'simliklarni ajrating
A .bug'doy, makkajo'xori
B.  donli  o'sim liklar
C.  dukkakli o'sim liklar
D. A.  B.
50

17.  U rug'i  tarkibida oqsili  ko*p 
bo‘lgan  o'sim liklarni  ajrating.
A.  loviya,  mosh, no‘xat
B.  donli  o'sim liklar
C.  dukkakli o'sim liklar
D. A C
18.  Urug'i tarkibida  moyi  ko‘p 
bo'lgan  o'sim liklarni  ajrating.
A.  yong'oq,  bodom, o'rik
B.  shaftoli.  yeryong'oq
C.  kungaboqar pistasi, g ‘oza  chigiti
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
19.  U rug'lar tarkibidagi  oziq  modda- 
l a r  
v a .......................... saqlanadi
A.  urug'kurtak,  murtakda
B.  urug'palla.endosperm ada
C. urug'kurtak, endospermada
D.  murtak,  urug'pallada
20.  Bug'doy urug'l  endosperma  hu- 
jayralarid a............ v a ............... bo'ladi.
A.  kraxmal
B.  k o 'p  sonli  oqsil donachalari
C.  shakar.
D. A B.
21.  U rug'lar tarkibida efir moylari 
bo'lgan o'sim likni ajrating.
A.  zira, shivit
B.  olma,  zira
C.  alqor,  kashnich
D. A С
22.  Urug'i  tarkibida  zaharli  modda 
bo'lgan  o'simliklar.
A.  mastak,  achchiq  bodom,
B.  shaftoli,  kampirchopon
C.  bangidevona, mingdevona
D. А.  В.  C.
23.  Urug'  tarkibida  qanday  moddalar 
bo'ladi.
A.  suv, mineral tuz
B.  oqsil,  kraxmal,  moy
C.  anorganik,  organik
D. barcha javoblar to 'g 'ri.
24. l-urug*lar nafas olganda........yutadi,
11-nafas  chiqarganda........ajratadi.
1-kislorod 2 karbonat ahgidrid  gazi
3  suv 4 issiqlik
A.  1-2  11-1;  3;  4;
B.  1-2  ;  3;  11-1;  4;
C.  I-1;  11-2;  3 :4 ;
D.  1-1 ;4;lI-2;  3;
25.  Qaysi o'sim lik  urug'i  hayotchan- 
ligini  100 yilgacha saqlaydi.
A.  saksovul
B.  yantoq
C.  izcn
D.  chayir
26.  Qaysi  o'sim liklar urug'i  hayot- 
chanligini  b iryildan  sal  ortiqroq 
saqlaydi.
A.  saksovul,  izen, chayir
B.  yantoq,  izen,  chayir
C.  yantoq, saksovul,  izen
D. yantoq, chayir, saksovul
27.  Urug'  unib chiqishi  uchun  birinchi 
n a v b a td a ................... bo'lishi zarur.
A.  suv
B.  issiqlik
C.  tinim  davrini o'tagan
D. А.  В.  C.
28.  Quyidagilarni juftlang. Qaysi 
o'sim lik urug'i  necha  sm  chuqurlikka 
ekiladi.
I-m akkajo'xori  ll-g 'o 'za   111-bug'doy
IV-turp  V-  shivit V l-sabzi 
1.  0.5  -2 sm  2.  1-3 sm 3.  2-3  sm
4. 3-5  sm 5. 6-7  sm  6. 6-10  sm
A.  1-6 11-4  111-5  IV-2V-1  VI-3
B.  1-6  ;  11-5  ;  I1I-4;  1V-3  ;  V-2  ;  VI-1
C.  1-6  11-4  111-5  IV-3  V-2  VI-1
D.  1-6  11-5  111-4  I V-2 V-3  V I-1
29.  Quvidagi  o'sim lik  urug'lari  unib 
chiqishi  uchun  eng  past harorat necha 
gradusni tashkil  etadi.
51

1.  qovun  II.  bodring  III.  g'o'za
IV.  m akkajo'xori. V.bug'doy 
VI.  kungaboqar
1.  8-9 2.  10-12  3.  5-10  4.  15-18  5.  4
A.  1-5  I I- 1  I1I-3  IV-4 V-2 VI-4
B.  1-1  11-1  Ш-2  IV-4  V-3  VI-5
C.  1-4  11-4  I1I-2  IV-1  V-5  VI-3
D.  1-2  II-4  III-4 IV-1  V-5  VI-3
30.  Qaysi 
0
‘sim likning  urug'i  kuzda 
ekiladi.
A.  o ‘rik,  shaftoli
B.  bodom,  olxo'ri
C.  m akkajo'xori, g 'o 'z a
D. A.  В
31.  Urug'i  sernam   kislorodi  kam 
bo'lgan joyda  ham  unib 
chiqadigan o'sim likni  a jrating.
A.  kurmak,  qo ‘g ‘a
B.  suli,  arpa
B.  sholi,  suli
D.  q o 'g 'a , suli
32.  Zapas oziq m oddasi urug'pallasida 
to'plangan  o'sim liklarni ajrating.
A.  arpa, sholi,  suli
B.  no'xat,  loviya, aipa
C.  no'xat, loviya. g 'o 'z a
D.  g 'o 'z a ,  loviya,  sholi
33.  Zapas oziq  moddasi  endosperm a- 
da  to'plangan  o'sim liklarni  ajrating.
A.  bug'doy,  sholi, g 'o 'z a
B.  bug'doy, sholi, suli
C.  no'xat, sholi,  suli
D.  sholi,  loviya,  suli
34.  Q o‘n g‘irbosh  mevasming  uzunligi 
va  og'irligini ajrating.
A.  0,5 sm  0.2- 0,4 mg
B.  0,3  sm 0,1-0,2  mg
C.  0,5  mm 0,1- 0,2  mg
D.  0,3  mm  0,1-0,4  mg
35. Avtoxor o'sim iik  nima.
A.  m evasini o 'z  kuchi bilan tarqatadigan 
o'sim liklar.
B. urug'larini  o 'z  kuchi bilan tarqatadi­
gan o'sim liklar.
C.  suv  yordamida tarqaladigan 
o'sim liklar
D. A.  В
36. Avtoxor o'sim liklarni  ajrating.
1)  xina,  2)  burchoq, 3) o ‘q  otar 
bodring, 4)  danakli  o'simliklar,
5) dukkakli  o'simliklar
A.  1,2,3,4
B.  1,2,4.5
C.  1.3,4,5
D.  1,2,3,5
37. Avtoxor o'sim liklarning meva  va 
uruglari  nima  hisobiga  tashqariga 
otilib chiqadi.
A.  ichki bosim
B.  pallalam ing chatnashi
C.  pallalarning buralishi
D.  barcha javoblar to 'g 'ri.
38..............................tarqaladigan
o'sim liklarning mevalari  nihoyatda 
vengil  bo'Iadi.
A.  suv yordamida
B.  shamol  yordamida
C.  inson ishtirokida
D. A.  В
39. M evalari  uchida  bir tutam  popuk- 
lari  bo'lgan  o'sim liklarni  ajrating.
A.  tcrak, tol
B.  qoqio't,  q o 'g 'a
C.  zarang, rovoch
D. A.  B.
40.  M evalarida  qanotchalari 
bo'Iadigan  o'sim liklarni  ajrating.
A.  qayrag'och. shumtol,  saksovul
B.  cherkez, boyalish, baliqkoz
C.  zarang, rovoch, jud
D.  D.  А.  В.  C.
41.  Suv yordamida tarqaladigan 
o'simliklarni  ajrating.
A.  nilufar, g'um ay. kurmak
52

B.  machin, q o ‘ypechak,  zarpechak
C.  qandim,  astragal, hilol
D. A.  B.
42. M evasi  pufakchasimon  boMib 
shainolda yumalash  hisobiga  tarqal- 
adigan  o ‘simliklarni  ajrating.
A.  qandim, astragal,  hilol
B.  qandim, gumay, jud
C.  astragal,  machin, jud
D.  hilol.  machin, g ‘u  may
43. Yozning  eng  issiq paytlarida 
barglarini  to‘kib, salqin tushishi  bilan 
yana  barg chiqaradigan o ‘sim!iklar.
A.  zubturum,  rovoch
B.  yantoq.  rovoch
C.  shuvoq,  boyalish
D. jut,  kovrak.
44.  Yuz yildan  so‘ng mevaga  kiradi- 
gan o'simlik.
A.  oraksalon
B.  seyshel palmasi
C.  entada
D.  rafiya palmasi
45.  Seyshel  palm asin in g  b ir tu p i  necha 
dona yo n g ‘oq  qiladi.
A.  2 0 '
B.  30 
С  40 
L).  50.
46.  M eva  q o b ig ‘ining qalinligi 2sm  ga 
yctad ig an   o ‘siinlik nom i.
A.  oraksalon
B.  rafiya palmasi
C.  seyshel  palmasi
D.  entada
47.  Seyshel p alm asi  q a y e rd a   o 'sad i.
A. Tinch  okeanidagi  Seyshel  orolida
B.  A tlantika okeanidagi  Seyshel orolida
C.  Hind okeanidagi  Seyshel  orolida
D. Am azonkadagi  Seyshel  orolida
48.  O ro k salo n   d a ra x ti  q a y e rd a   o ’sadi.
A.  M alayziyada
B. Afrikada
C. Amerikada
D.  Tinch okeanida
49.  Oroksalon  daraxtining balandligi.
A.  10m
B.  18  m
C.  20 m
D. 28m
50. Xanjarsimon  meva.
A.  entada  lianasi
B.  oroksalon
C.  karika papayva
D.  artokarpus  indika
51. M evasining  uzunligi  60-120 sm, 
eni 8  sm ni tashkil  etadigan  o ‘sim lik.
A.  karika papayya
B.  oroksalon
C.  xanjarsimon  meva
D.  В.  C.
52.  Eng yirik dukkakli  o‘sim lik.
A.  karika papayya
B.  oroksalon
C.  artokarpus indika
D.  entada lianasi
53.  Q u y id ag ilarn i  nom i b ila n  ju ftla b  
yozing.
I  - A frik a d ag i non  d a ra x ti  11- T in ch  
o k eanidagi  non  d a ra x ti  III-A m c ri- 
k ad ag i  qovun  d a ra x ti 
1.  K a rik a  p ap a y y a  2. A rto k a rp u s  
in d ik a 3. T rekuliva a frik a n a
A.  1-2  11-3  III-l
B.  1-1  11-3  III-2
C.  1-3  II-2  Ш-1 
L).  1-1  11-2  111-3
54. E n g  y irik  d u k k ak li  lia n a la r q a ­
yerd a  o ‘sadi.
A. Janubiy Osiyoda
B. Amerikada, Keniyada
C. Avstraliyada
D.  А.  В.  C.
53

55.  M evasining eni 35 sm  ni,  avlanasi 
100 snmi,  uzunligiesa  50 snini  tashkil 
etadigan  o ‘simlik.
A.  oraksalon
B.entada
C.  rafiya  palmasi
D.  seyshel  palmasi
56.  Bitta  mevasining  uzunligi  180 sm, 
eni  150  sm  ga yetadigan  o'sim iik.
A.  oroksalon
B.  entada
C.  velvichiya
D.  seyshel  palmasi
57.  M evasining uzunligi  lm ga yetadi­
gan  o'simiik.
A. A frikadagi non daraxti
B.  Tinch okeanidagi  non daraxti
C.  Hindistondagi non daraxti
D. A.  B.
58. M evasining og'irligi  14  kg,  diame- 
tri  45  smli  o'simiik.
A. A frikadagi non daraxti
B. Trekuliya afrikana
C.  Hindistondagi  non  daraxti
D. A.  B.
59. D unyodagi eng yirik  mevali 
o'sim liklarni  ajrating.
A. Afrikadagi non daraxti
B.  Tinch okeanidagi  non  daraxti
C.  H indistondagi non  daraxti
D. А.  В.  C.
60.  Entada  lianasi qayerda  o‘sadi.
A. Janubiy Osiyoda
B. A m erikada
C. A vstraliyada
D.  Keniyada
X-BOB.  O'SIM LIKLAR 
SISTEMATIKASI
1.  Q uvidagi  sistematik  birliklarni 
tartib  bilan jovlashtiring.
1) tur 2) turkum  3)oila  4)  sinf (avlod)
5) bo'lim   (ajdod)
A.  1,2.3,4,5
B.  1.2,4,3,5
C.  1,2,5,3,4 
I).  1,3,4,5
2.  O 'sim liklar sistematikasidagi  eng 
kichik  birlik  nima
A.  turkum
B.  avlod
C.  tur
D.  b o iim
3. Tur nima?
A.  sistematikadagi  eng katta birlik
B.  ham m a organlari  (ildizi, poyasi, bargi. 
guli, mevasi, uru g 'i) bir-biriga o'xshash
C.  m a’lum  m aydonda uchraydigan 
o'sim iik turlarini  o 'z  ichiga oladigan, 
ham ma organlari  (ildizi,  poyasi, bargi, 
guli,  mevasi,  urug'i)  bir-biriga o'xshash 
bo'lgan  sistem atik birlik
D.  bir-biriga o'xshash b o'lgan sistem atik 
birlik
4.  Turkum  ninia
A.  bir-biriga yaqin turlardan tashkil 
topgan  sistem atik birlik
B.  sistematikadagi  eng kichik  birlik
C.  turdan keyingi  ikkinchi sistematik 
birlik
D.  bir-biriga yaqin turlardan tashkil  top­
gan, sistematikadagi  eng kichik birlik
5. A nzur piyoz so'zidagi  turkum  qaysi
A.  anzur
B.  piyoz
C.  anzur piyoz
D. turkum  berilmagan
6.  Osh  piyoz sariinsoq  piyozdan qaysi 
organlari  bilan  farq  qiladi
A.  bargi
B.  guli
C.  poyasi
54

D.  ildizi
7.  Osh  piyoz  bargining sarimsoq  piyoz 
bargidan  farqi  nimada
A .  ich i  k o v a k
B.  vassi
C.  ichi kovak  emas
D.  to'rsim on tomirlangan
8.  O ‘zbekistonda  maymunjonning 
ko‘p  uchraydigan  ncchta  turi  bor
A .  3
B.  2
C.  4
D.  1
9.  Oddiy m aymunjonning ikkkinchi 
nomi
A.  parmachak
B.  zangori maymunjon
C.  m alina
D.  qulupnay
10.  Parm achak nima
A.  oddiy m aymunjon
B.  qoraqat
C.  malina
D.  zangori  maymunjon
11.  Malina  bilan  parmachak  qaysi or- 
ganlarining tuzulishi  bilan  bir-biriga 
juda  o ‘xshaydi
A.  guli.  mevasi
B.  mevasi,  bargi
C.  poyasi, bargi
D.  guli, bargi
12. Quyidagilardan  :
1.  oddiy maymunjon  2.  zangori  mav- 
munga  tegishli bclgilarni  ajrating
a)  bargi 5-7 yaproqchali  b) 3  yapro- 
qchali  g) b og‘larda  ekiladi  v) mevasi 
qizil  d)  mevasi to‘q  zangori  rang
e) yovvoyi o ‘simlik
A.  1-  a,v,e  ; 2-b.d,g
B.  l-a,v.g 2-b.d,o
C.  l-b,v,e 2-a,d,e
D.  l-a,d,g 2-b,d,e
13.  Mevasi  pishmaguncha  bir-biridan 
ajratish  qiyin  bo‘lgan  turkum
A.  malina
B.  parmachak
C.  ituzum
D.  piyoz
14. T um i ikki  nom  bilan  atashni  birin- 
chi  bo‘lib  fanga  kiritgan  olim
A.  Robert Guk
B.  Robert Braun
C.  Karl  Linney
D.  J.B.Lamark
15.  Paq-paq  qaysi  oilaga  mansub
A.  ituzumdoshlar
B.  ra’nodoshlar
C.  karamdoshlar
D.  gulxayridoshlar
16. Jag‘-jag‘  gulining fornuilasi
A.  Gk4Gt4Ch4 U P)
B.  G k ,G t4Ch4+,  Un
C.  Gk, Gt5  Ch4(2 U(7J
D.  Gk4  Gt4  С114", U’
17.  Olxo"ri  gulining  formulas!
A.  Gk.Gt,. Ch, U
B.  G k, Gts Ch  U(M
C.  G k, G t, Chs U
D.  G k,  Gt, Ch  U,  ’
18. Yer sharida yopiq  urug‘li 
o’sim liklarning  necha  turi  bor?
A.  250.000 dan ortiq
B.  200.000 dan ortiq
C.  412.000dan  ortiq
D.  500.000 dan ortiq
19.  O ‘zbekistonda  yopiq  urug‘li 
o ‘sim liklarning  necha  turi  bor?
A 4500
B . 5000
C.  4000
D.  3500
20.  O ‘zbekistonda  ikki  iirug‘pallali 
o ‘sim liklarning  necha  turi bor?

A.  800
B . 5000
C . 3600
D . 3700
21. O'zbekistondagi  bir urug‘pallali 
o ‘sim liklarning turini aniqlang
A.  600
B.  500
C.  400
D.  800
22. Quyidagilardan  ikki  urug‘pallali 
(1)  va  bir urug‘paliali  (2)  o‘simliklar 
farqini toping
a)  murtagi ikki  urug'pallali,
b) m urtagi  bir urug‘pallali,  v) ildizi 
o ’q  ildiz, g)  popuk ildiz,  d)  barg 
yaprog‘i to ‘rsimon  tomirlangan,
z)  barg yaprog‘i yoysimon  yokl paral­
lel  tomirlangan, j)  poyasi  kambiyli, 
i)  poyasi  kam biysiz, k) gulqo’rg’oni 
m urakkab  m) gu!qo‘rg‘oni  oddiy
A.  1-a, v, z, j, к 2-  b,  g, d.  i, m
B.  1-a, v,  d,  i.  m  2-b,  g,  d.  j, к
C.  1-a, v,  d, j, к 2- b,  g, z,  i,  m
D.  1-a,  v, d, j,  m 2-b, g, z.  i,  к
BAKTERIYALAR
1.  Bakteriyani o ‘rganadigan  bo‘Iim
A.  mikalogiya
B.  m ikrobiologiya
C.  algalogiya
D.  lixcnologiya
2.  Bakteriyalar qaysi  o‘ziq-ovqat 
m absulotlarida  juda  tez o‘sadi
A. baliq,  sut,  sabzavot, m eva
B.  sut, go'sh t, jigar,  meva
C.  sabzavot,  meva, jigar, sut
I),  baliq, sut, jigar,m eva
3.  Sharsim on  bakteriyalar nima 
deyiladi
A.  batsillalar
B.  spirillalar
C.  kokklar
D. vibrionlar
4.  Batsilla  qanday shakldagi baktcriva
A. tayoqehasimon, sharsimon
B.  tayoqehasimon,  silindirsimon
C.  sharsimon, rombsimon
D.  rombsimon, silindirsimon
5.  Bukilgan bakteriya nima deyiladi
A.  kokklar
B.  batsillalar
C.  spirillalar
D.  vibrion
6.  Bakteriya yashashi  uehtin  qanday 
sharoit kerak
A.  ozuqa, yonig'lik
B.  issiqlik,  ozuqa
C.  yorug‘lik, issiqlik
D.  ozuqa, nam lik
7.  Qulay sharoitda bakteriyalar har 
necha  minutda  ko‘payadi
A. 20-35
B.  20-30
C.  15-20
D.  40-38
8.  Ba’zi  bakteriyalarning  sporalari  ne­
cha gradus issiq  va  sovuqqa bardosh 
beradi
A.  130° С  -260" С
B.  140°С -  253"С
C.  253°С -  140°С
D.  260“ С  -130°С'
9.  Chirish  deb  nimaga  aytiladi
A. azotsiz organik moddalaming bakteriya­
lar tomonidan parchalanishiga aytiladi
B.  azotli organik  moddalam ing bakteri­
yalar tom onidan parchalanishiga aytiladi
C.  mustaqil azotui  o ‘zlasbtiruvcbi  bak- 
teriyaga  aytiladi
D.  tuproq bakteriyalariga aytiladi
10.  Chirituvchi  bakteriya  deb nim aga
56

avtiladi
A.  tuproq  bakteriyalariga
B.  azotli  organik moddalarning parcha- 
lanishiga
C.  chirish jarayonini  vujudga kcltiruvchi 
bakteriyaga
D.  azotsiz organik moddalarning parcha- 
lanishiga
11.  Saprotit oziqlanish  deb  nimaga 
avtiladi
A.  organizmning o'lik qodiqlar bilan 
oziqlanishiga  avtiladi
B.  organizmning  fotosintcz y o ii  1 ulan 
o'ziqlanishiga avtiladi
C. xem ositez yo 'li  bilan oziqlanishiga 
aytiladi
D.  avtorof y o ii  bilan  oziqlanishiga 
aytiladi
12. Tuproq bakterivalari deb  nimaga 
aytiladi
A. chirish jarayonini  vujudga  kcltiruvchi 
bakteriyalarga aytiladi
B.  azotli  organik  moddalarning parcha- 
lanishiga aytiladi
C.  tuproqda yashaydigan chirituvchi 
bakteriyalarga aytiladi
D. azotsiz organik moddalarning bakteriya- 
lar tomonidan parchalanishiga aytiladi
13. Achish  deb  nimaga  aytiladi
A. azotli  organik  moddalarning bakteri- 
yalar tomonidan parchalanishi
B.  azotsiz organik  moddalarning bakteri- 
yalar tomonidan parchalanishi
C.  chirish jarayonini  vujudga  kcltiruvchi 
bakteriyalar
D.  tuproqda yashaydigan chirituvchi 
bakteriyalar
14. Xom  tola  olishda  qaysi  bakteriya­
lar faoliyatidan  foydalaniladi
A.  achituvchi, chirituvchi
B.  bijg'ituvchi, achituvchi
C.  achituvchi, bijg'ituvchi
D.  tuproq bakteriyalaridan
15. Tuganak bakteriyalar qaysi oila 
vakillarining ildizida yashaydi
A.  burchoqdoshlar
B.  dukkakdoshlar
C.  kapalakguldoshlar
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
16.  Parazit bakteriyalar odainlarda 
qanday kasallikni paydo  qiladi
A.  terlama
B.  b o 'g 'm a
C.  o 'lat
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
17. Bakteriyalar g V z a d a  qanday 
kasallikni keltirib chiqaradi
A.  vilt
B.  oqpalak
C.  qorakuya
D.  gommoz
18.  G ‘o ‘za gom m ozining tarqalish 
ketm a-ketligini ajrating
1)  bakteriyalar chigit  bilan  tuproqqa 
tushib  tez  ko'pavadi,
2)  bakteriyalar yuqqan  o‘sim lik  bar- 
glarida  qora  dog'lar paydo  bo'ladi,
3) bakteriyalar nihol  ichiga  kirib  pova 
va  barglarga joylashadi,
4) qora  dog'lar yuzasidagi g ‘oza  bar- 
glaridan yopishqoq suyuqlik ajraladi,
5)  suyuqlik qurivdi va  m aydalanib 
kukun  bo'lib  kctadi,
6)  kukun shamolda uchib sog'lom  
g‘o ‘za  bargiga  tushadi,
7)  barg og'izchalari  orqali  barg eti 
hujayralariga  kiradi
A.  1,2,3,4.5,6,7
B.  2,1,3.4,5,6,7
C.  1.3,2,4,5,6.7
D.  3,2.1,4,5,6,7
57

Z A M BU R U G ‘LAR
1.  Zam burug'ning vegetativ  tanasida 
o ‘simlikIarga  xos  bo'lgan  qaysi  organ- 
lar bo'lm aydi
A.  ildiz
B. barg
C.  poya
D.  barcha javoblar to 'g 'ri
2.  Zam burug'larning  hujayrasida 
qaysi organoid  bo'lm aydi
A.  plastida, xlorofil
B.  xlorofil, qobiq
C.  qobiq,  m ag 'iz
D.  m ag'iz, plastida
3.  Zam biiruglar qanday o'ziqlanadi
A.  tayyor organik moddalar bilan
B .saprofit
C.  parazit
D.  barcha javoblar to‘g 'ri
4.  Zam burug'larning vegetativ tanasi 
nima  deviladi
A.  gifa
B.  m itseliiy
C.  mevatana
D.  ipcha
5. M evatana  nima
A.  voyaga yetgan  zam burug'ning vege­
tativ tanasidagi spora hosil qiluvchi  qism
B. voyaga yetmagan zamburug'ning veg­
etativ tanasidagi spora hosil qiluvchi  qism
C. voyaga yetgan zam bum g'ning vegeta­
tiv tanasidagi  zigota hosil qiluvchi qism
D.  voyaga yetmagan zamburug'ning vige- 
tativ tanasidagi zigota hosil  qiluvchi qism
6.  Zam burug'lar qanday  ko'payadi
A.  vegetativ
B. jinsiy
C. jinssiz
D  barcha javoblar to 'g 'ri
7. Yer vuzida  zam burug'larning 
nechta turi  bor
A.  10.000
B.  100.000
C . 1000
D.  200.000
8.  O 'zbekistonda zam burug'larning 
nechta  turi  tarqalgan
A . 2000
B . 3000
C.  4000
D.  5000
9. M og'or zam burug'ining sporangiy- 
si qayerda  hosil bo'ladi
A.  sporangiyband  uchida
B.  gifada
C.  m itselliyda
D.  zigotada
10.  M og'or zam burug'ining  sporalari 
qayerda  shakllanadi
A.  sporangiyband  uchida
B.  sporangiy  ichida
C.  gifada
D.  mitselliyda
11.  Sporangiy  voyaga  yetgach qanday 
rangga  kiradi
A.  oq rang
B. jig ar rang
C.  qoram tir rang
D.  qizil rang
12. M og'or zam burug'ining jinssiz 
ko'payishini tartib  bilan joylashtiring
1) sporangiybandning uchida  spo­
rangiy  hosil  bo'ladi

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling