Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet8/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

2) sporangiy voyaga  yetgach  qoram tir 
rangga  kiradi
3) zam burug'ning vegetativ tanasidan 
sporangiyband  ko'tarilib  chiqadi
4)  sporangiy  ichida  harakatsiz spora- 
lar shakllandi

5)  sp oralar h a v o  o ‘q im ida  liar to- 
m on ga tarq alad i  va  qulay  sharoitda 
yangi  m itselliyga  aylanadi
6)  sp o ra n g iy  p o 's ti suv  yok i  nam   havo 
ta'sirid a  o so n lik   bilan  yozilad i
A.  1,3,-4,2,5,6
B.  4,3,1,5,2,6
C.  6,5,2,4,3,1
D.  3,1,4,2,6,5
13.  M o g ‘or za m b u r ig ‘ining jin siy  
k o ‘p a y ish in i tartib   bilan joylash tirin g
1)  gifalar b ir-b iriga  q arab  o ‘sadi,
2)  to ‘siq eriyd i,
3)  ikki  gifa  ich id agi  m od d alar  bir-biri 
bilan  q o ‘sh ilib   zigota  hosil  qiladi
4)  u ch lari  b o ‘rtib  bir -  biri  bilab 
tu tash ad i,
5) gifa  u ch la rin in g  bir-biri  bilan  tutas- 
hgan jo y id a   u larn i  bir-biridan  ajratib 
turuvchi  to ‘siq  p ayd o  bo'ladi
6)  hosil  b o ‘lgan   zigota  qalin  p o ‘st 
bilan  o 'ra la d i
7) zigota  o ‘sib  uchida  sharsim on  qora 
sp oran giy jo y la sh g a n   sp oran giyb an d  
hosil  qiladi,
8) zigota  bir oz  tinim   davrini  kechi- 
radi,
9) sp o ra n g iy   ich id agi  b orliq  b o'linib 
sp oralarga  aylan ad i
A.  1,4,3,2,5,6,8,9
B.  1,3,4,5,2,3,6,8,7,9
C.  1,4,6,3,5,2,8,7,9
D.  1,4,5,2,3,6,8,7,9
14.  M o g ‘or za m b u r u g ‘i jin ssiz 
k o‘p aygan d a  q a n d a y  jin sli  sporalar 
yetish ad i
A.  erkak jinsli
B.  urg‘ochi jinsli
C.  bir xil jinsli
D.  har hil jinsli
15. M o g ‘or z a m b u r u g i jin siy  
k o ‘p aygan d a  q an d ay jin sli sp oralar 
yetish a d i
A.  erkak jinsli
B.  urg‘ochi jinsli
C. bir xil jinsli
D.  har hil  jinsli
16.  M o g ‘or z a m b u ru g ‘in in g  y a sh a sh i 
uchun  q an d ay sh a ro it zaru r
A.  namlik,  ozuqa,  issiqlik
B.  issiqlik,  ozuqa, yorug'lik
C.  yoriig‘lik,  namlik,  ozuqa
D.  yom ’glik, issiqlik, namlik
17.  M o g ‘or z a m b u ru g ‘i q an d ay 
o ‘ziq lan ad i
A.  avtotrof, saprofit
B.  o'lik qoldiqlar bilan,  saprofit
C.  saprofit,  parazit
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri
18. P en itsillin   olin ad igan   zam burug*
A.  qorakuya
B.  vertitsillum
C.  naychali
D.  penitsill
19.  Q o ‘zid u m b a n in g  sp o ra la ri  q ay­
erda  yetish ad i
A.  qalpoqcha ostida
B. nursimon joylashgan plastinkada
C.  sporangiy bandda
D.  qalpoqcha ostida, nursimon joylash­
gan plastinkada
20.  S p oralar y o rd a m id a   k o ‘p ay a d ig a n  
zam burugM arni  ajratin g
A.  qo‘zidumba
B. shampinon
C. naychali zamburug'
D.  barcha  javoblar to‘gri
21.  Q o ‘zid u m b a  sp o ra si  u n gan d an  
s o ‘ng necha  k u n d a  vetilad i
A.  10
B.  20
59

C.  30
D.  40
22.  Z ah arli za m b u r u g ‘larn i  ajratin g
A.  go'ng zamburug'i.  siyoh zamburugi
B.  naychali  zamburig‘,  dasht zamburug'i
C.  siyoh zamburug'i,  oq zamburug‘
D.  shampinon,  g o ‘ng zamburug'i
23.  M evatan asi  uzun  b an d i  in­
gichka  va  uchki  tcp asi  c h o ‘q q avgan  
yupqa  q a lp o q ch a d a n   ib o ra t  b o ‘lgan 
z a m b u ru g ‘ni a jra tin g
A.  siyoh zamburug'i
B.  shampinon
C.  vertitsillum
D.  achitqi
24.  B ir h u jayrali  m ik ro sk o p ik  zam - 
burug*
A.  shampinon
B.  qo‘zidumba
C.  qo'ziqorin
D.  achitqi
25. A ch itq i zam b u ru g*in in g  hu jayrasi 
q an d ay  q ism la rd a n   ib orat
1)  qobiq  2)  sito p la zm a  3 )  plastida
4)  m a g ‘iz 5)  vak u ola
A.  1,2,3,5
B.  1,2,3.4
C.  1.3,4.5
D.  1,2,4,5
26. A ch itq i za m b u r u g ‘i  qulay  sh a ­
roitda  q a n d a y   k o ‘p ayad i
A. jinsiy, jinssiz
B. vegetativ, kurtaklanib
C. kurtaklanib, jinsiy
D. jinsiy,  ikkiga bo‘linib
27. A ch itq i z a m b u r u g 'in in g  jin ssiz 
k o ’p ayish iga  xos  b elgin i  ajratin g 
1)  h u javra  ich id agi  p rotop last 
boMinadi,  2) y a d ro   b o'lin ad i,
3 )  b o‘lin gan   p ro to p la st  2-4 ta  spora 
hosil  q ilad i,
4)  b o ‘lingan  protop last zigota  hosil 
q ila d i, 5)  hujavra  p o ‘sti yorilib   ich i­
dagi  sp oralar tash q ariga  ch iq ad i,
6)  sp ora  h u jayralarga  aylan ib  k u rta k - 
lanish  y o 'li  bilan  k o ‘p avad i,
7)  spora  h u jayralarga  aylan ib  od d iy 
b o 'lin ish   bilan  k o'p ayad i
A.  1,2,5,7,
B.  2,3,4,7
C.  1,3,5,6
D.  2 ,3 ,5 ,6
28.  Zam burugM ar odam da  qan d ay 
kasallik iarn i  keltirib  ch iq arad i
A. 
mikoz,  bo'g'ma
B.  mikotoksikoz, mikoz
C.  bo'g'ma, o'lat
D.  mikotoksikoz,  o'lat
29.  V ilt  kasalligin i  q aysi za m b u ru g ' 
keltirib   ch iqaradi
A.  vertitsillum
B.  qorakuya
C.  achitqi
D.  siyoh zamburug'i
30.  Q aysi  o ‘sim likIar qorakuya 
za m b u ru g 'i  bilan  k asallanadi
A.  sabzavot o'simliklari
B.  tolali o'simliklar
C.  boshoqli  o'simliklar
D.  dukkakli o'simliklar
L ISH A Y N IK L A R
1.  Yer yu zid a  lish a y n ik n in g  nechta 
tu ri  bor
A.  2600
B.  26000
C.  160000
D.  360000
2 .................... tundra  va  shim oliy
o ‘rm o n  zon asid a  asosiy  o ‘sim lik  sifa- 
tida  o 'sib   u  yerd a  o'ziga  xos  m a n za ra 
hosil  qiladi
A.  suvo't
60

B.  zamburug1
C.  yo‘sin
D.  lishaynik
3. Y uksak o ‘sim lik larn in g o ‘sishi 
uchun  zarain  tayyorlovch i  o 'sim lik
A.  qirqquloq
B.  qirqbo'g'im
C.  y o ‘sin
D.  lishaynik
4.  Tanasi  organ larga  b o ‘linm agan  
av to tro f o'sim lik
A.  suvo't
B.  zamburug'
C. yo'sin
D.  lishaynik
5.  S u v o ‘t bilan  za m b u ru g ‘n ing sim bioz 
yasliasliid an  vu ju d ga  kclgan  o ‘sim !ik
A.  qirqquloq
B.  lishaynik
C.  mox
D.  qirqbo‘g ‘im
6.  T abiatda  lish avn ik n in g q an d ay 
turlari  uchraydi
A .quyqa
B.  bargii
C.  shoxli
D. barchasi
7. L ish a y n ik  qan d ay  k o ‘p ayad i
A.  sporalari,  kurtaklanish bilan
B. vegetativ, kurtaklanish bilan
C.  oddiy b oiin ish,  vegetativ
D.  sporalari,  vegetativ
8. T anasi b arg g a  o ‘xshash  yassi, 
pastki  tom o n in in g  o ‘rtasi  bilan jism ga 
y o p ish g a n , ch etla ri esa  k u n gu rad or 
yok i  b o ‘lingan  b o ii b , jism d a n   b ir o z  
k o ‘tarilib   turadigan  lish ayn ik
A.  quyqa
B.  bargli
C.  shoxli
D.  butasimon
9. Tanasi  sh oxlan gan , jism d an   k o 'ta - 
rilib  yok i  osilib  turadigan  lish ayn ik
A.quyqa
B.  bargli
C.  shoxli
D.  barchasi
10.  B u g ‘u  lishaynigi  q ayerd a  o 'sa d i
A. janubda,  g ‘arbda
B.  shimolda. tundrada
C.  tundrada, janubda
D.  shimolda, janubda
11.  B u g‘u  lish ayn igin in g ikkinchi  nom i
A.  shoxli  lishaynik
B.  kulrang  lishaynik
C.  oq lishaynik
D.  soqolli  lishaynik
12.  L ish ayn ik larn in g  ah am iyati
A.  tuproq paydo boiishida
B.  dori-darmon tayyorlashda
C.  atir va  sovun tayyorlash  uchun 
xushbo'y moddalar olishda
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri
13.  H avo tozaligin i  b ild iru v ch i in d ik a - 
to r o'sim lik
A.  qirqquloq
B. qirqbo‘g ‘im
C.  lishaynik
D.  y o ‘sin
14.  Y'esa  bo‘ladigan  lish ayn ik
A.  soqolli  usneya
B.  kladoniya
C. manna
D.  parmeliya
15.  L ish ayn ik lar tark ib id a  q a y si  vita- 
m in lar u chraydi
A.  С,  В,,  B.,

u
B.  B(  A,  D
C.  B 12  B6,  D
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri
61

S U V O T L A R .
BIR  H U JA Y R A L I  SU V O   T L A R
1.  K o ‘p  h u jayrali tu b an   o 'sim lik la r 
tan asi  nim a  d eyilad i
A.  qattana,  gifa
B.  mitseliy, gifa
C. gifa,  tallom
D.  qattana, tallom
2. Tuban  o ‘sim lik la rn in g  u rg ‘och ilik  
va jin siy   o rg a n la ri nech ta  hu javrad an  
tash k il  top gan
A.  ikkita
B.  biita
C.  uchta
D.  bir-nechta
3.  Suv  o 'tla rn in g  fanga  m a ’Ium 
b o 'lg a n   tu rlari  nechta
A.  3000
B.  4000
C.  30000
D.  40000
4.  S u v o ‘tla r h u jayralarid a  xlorofildan 
tash q ari  yan a  q an d ay  p ign ien tlar 
bo'lad i
A.  ko‘k-yashil,oltin
B.  sarg‘ish-yashil,
C.  qo‘ng‘ir qizil
D.  barcha javoblar to'g'ri
5.  S u v o 'tla r q a y erla rd a   u chraydi 
1)  faq at su v d a , 2) zax  tup roq d a,
3)  sern am   sh aroitd a  o'su vch   d araxt 
p o ‘stlo g ‘ida, 4 )  to ‘n k alard a,
5)  daryo v o q a sid a g i tosh lar  ustida,
6)  c h o ‘llard a
A.  1,2,3,  6
B.  2,3,4,6
C.  3,4,5,6
D.  1,2,3,4,5
6.  S u v  o ‘tlarn i  o ‘rgan u vch i  b o ‘lim
A.  fiziologiya
B.  mikalogiya
C.  algalogiya
D.  lixenalogiya
7.  X lo reila d o sh la r oilasiga  m ansub 
su v o 'tla rn i  ajratin g
A.  xlorella
B.  xlamidomanada
C.  spirogira
D.  ulva
8.  X lorella  q an d ay  k o 'p a y a d i
A. jinssiz, oddiy  bo'linish
B.  oddiy bo'linish, sporalari  orqali
C. jinsiy,  shizogoniya orqali
D. jinsiy, sporalari orqali
9.
  X lo rella n in g  o d d iy  b o ‘linishini 
izoh lan g
1)  ona  h u jayra  4 y ok i  8  ga ten g 
b o ‘lakka  b o ‘lin ad i,  2)  b o ‘lak larn in g 
ham m asi  bitta  q ob iq   b ilan  o ‘ralad i,
3)  b o 'la k la rn in g   har biri  aiohida 
q ob iq   bilan  o ‘ralad i, 4)  ona  h u jayra 
q o b ig 'i  ich id a 4 y o k i 8  ta  h u javrach a 
v u ju d ga  k eladi,  5) a v tosp oralar  m us- 
taqil y a sh o v ch i  xlorellaga  aylan ad i.
A.  1,2,4,5
B.  1,3,5
C.  1,2,5
D.  1,3,4,5
10. X lorellaning nechta turi aniqlangan
A.  40
B.  50
C. 40 dan ortiq
D.  50 dan  ortiq
11.  X lo rella n in g  0 ‘rta  osiyod a  nechta 
turi  bor
A.  10
B.  9
C.  8
D.  5
12.  Iflos,  azotli b irik m alarga  boy  suv 
h avzalarid a  uch rayd igan   s u v o ‘t
A. xlorella
B.  xlamidomanac'a
62

C.  spirogira
D. barchasi  to'g'ri
13.  X lam id o m a n a d a   h u jayrasin in g 
sliakli
A.  noksimon,  duksimon
B.  oval, duksimon
C.  duksimon, konussimon
D. noksimon.oval
14.  X la m id om an ad a  organ oid larin i 
ajratin g
1)  q ob iq ,  2)  vak u ola. 3)  sitop lazm a,
4)  m a g ‘iz,  5)  xrom otofor,  6) xivchin
7) stig m a ,  8)  soxta  oyoq
A.  1,2,3,4,8
B.  1.2,3,5,6
C.  1,2,4,5,8
D.  1,2,3,4,5,6,7
15.  X la m id o m a n a d a n in g  xivchini 
q ayerd a joy la sh g a n ?
A.  hujayraning oldida  uchi 
o'tkirlashmagan bo'rtmada
B. hujayraning oldida uchi  o ‘tkirlashgan 
bo'rtmada
C.  sitoplazma ichida
D. xromatofor uchida
16.  X la m id o m a n a d a n in g   ikkita  teb ra- 
m ivchi  va k u o la si  qayerda joylash gan
A.  hujayraning oldingi  tomonida
B.  sitoplazma  uchida
C.  uchi  o'tkirlashgan  bo'rtmada
D.  hujayraning oldingi  tomonida,  sito­
plazma  ichida
17. Xlam idom anadaning stigmasi 
qayerda joylashgan
A. xromatofor uchida
B.  hujayra ichidagi  yashil borliq  uchida
C.
  hujayraning bo'rtmasida
D.  xromatofor uchida,  hujayra  ichidagi 
yashil  borliq uchida
18.  S tig m a n in g   rangi  q anday
A.  ko'k rang
B.  sariq rang
C. yashil  rang
D.  qizil rang
19.  X lam id om an ad a  q an d ay v o ‘Ilar 
bilan  k o ‘payadi
A. jinssiz
B. jinsiy
C. oddiy bo'linish
D.  barcha javoblar to'g'ri
20.  X lam id om an ad a  q ach on  jin ssiz 
k o ‘payadi?
A.  kuzda
B.  qulay sharoitda
C. noqulay sharoitda
D.  bahorda
21.  X la m id o m a n a d a n in g  oddiy 
b o 'lin ish ig a  xos  bclgi  va  xu su siyat- 
larni  an iq lan g
1)  k o 'p avish   oldidan  xivch in lari 
v o 'q o la d i,
2)  harak atd an   to 'x ta y d i,
3)  harakati  davom   etadi,
4)  m a g ‘iz xram otofori b o'lin ad i,
5)  ona  hujayra  q o b ig ‘i  ichida  to ‘rtta 
h u jayra  v u ju d ga  keladi,
6)  ona  hujayra  q o b ig ‘i  ichida 4 dona 
b a ’zan  8  dona  yosh  hu jayralar vu ­
ju d g a   keladi,
7)  u la r v o s h   h u jayralar deyilad i.
8)  u lar xivch in li yosh  h u jayralar zoo- 
sporalar deyilad i,
9)  zo o sp o ra la r biroz  ona  q o p b ig 'i 
ichida  yash ayd i,
10)  zo osp oralar qobiq  yem irilish i 
n atijasid a  su vga ch iq ad i
11) z o o sp o ra la r q ish lab   qoladi
A.  1,2.3,4.6,8,10,12
B.  2,5,6,9,10,11
C.  1,2,5,7,9.10,11
D.  1,2.4,6.8,11
22.  X lam id om an ad a  q ach on  jin siy   v o ‘1 
bilan  k o'p avad i
A.  qishda
63

B.  bahorda
C.  yo/.da
D.  kuzda
23.  X la m id o m o n a d a n in g  jin siy  
k o ‘p ayish iga  xos  b elgilarni  ajratin g
1) ona  hujayra  xivch in larin i y o 'q o tib  
harakatda  davom   etadi
2) ona  hujayra  xivch in larin i  y o ‘qotib  
harak atd an   to ’xtaydi
3)  hujayra  q o b ig ‘i  ichidagi  b orliq  32 
ga  b o ’linadi
4)  hujayra  q o b ig ‘i  ichidagi  borliq  32 
va  64  ta  b ir hil  hujavralarga  b o'lin ad i
5)  bir  hil  h u ja y ra ch a la r gam etan giva  
deviladi
6)  bir hil  h u ja y ra cjh a la r jin siy   h u jay­
ralar yoki  g am eta  deviladi
7) g a in etan giva  q o b ig ‘in in g yem irili- 
shi  natijasida  ga m eta la r su vga  ch iq ad i
8)  su vga  ch iq q an   ga m eta la r zo o sp o ra - 
lar d eviladi
9)  suvga  ch iq q a n  ga m eta la r izogam - 
etalar  d eviladi
10)  izo g a m eta la r zigota  hosil  qiladi 
I t )  zigotad an  3 ta   xlam id om an as 
ch iq ad i
12)  zigotad an   4  ta xla m id o m a n a s 
ch iq ad i
A.  1,3,6,7,9.10
B.  2,4,6,7,9,11
C.  1.3,4.6,7,9,11
D.  2.4,6,7,9,10,12
24.  X latn id om an ad a  tu rk u m iga 
n echta  su v o ‘t  kiradi
A.  600
B.  400
C.  500
D.  300
25. X lorella  n im a  uchun  dorilar 
tark ib iga  q o ‘sh ilad i
1)  oq sil, 2)  kraxm al, 3) v o g ‘, 4) dar- 
m o n d o ri  va  boshqa  m od d alarga  boy 
b o ‘lgan i  uchun
A.  1,4
B.  2.4
C.  3,4
D.  1,2,3,4
26.  B ir gck tar suv  havzasi  yu zasid an  
b ir m avsu m d a  xlorellad an   qancha 
h osil  olish  m um kin
A.  30-70 t
B.  40-50 t
C.  50-60 t
D.  70-80 t
K O ‘P H U JA Y R A L I  C H U C H U K  
SUVCVTLARI
1.  K o ‘p  h u jayrali  ch u ch u k  suv 
o ‘tlarin i  ajratin g
A. ulotriks
B.  spirogira
C.  kladafora
D.  barcha javob to‘g ‘ri
2.  U lo tririk s ip ch asi  q an d ay hu - 
ja y ra d a n   tash k il  topgan
A.  zanjirdek tuzilgan har xil hujayral- 
ardan
B.  zanjirdek tuzilgan bir xil  hujayralardan
C.  zanjirdek tuzilgan ko!p hujayralardan
D. zanjirdek tuzilgan ikkita hujayradan
3.  R izoidi p on a shaklida  b o ‘lgan 
o 'sim lik
A. xara
B. kladafora
C.  ulotriks
D.  spirogira
4.  BelbogMi  ulotriks  qanday  k o ‘payad i
A. jin ssiz
B. jinsiy
C.  oddiy bo‘linish
D.  barcha javoblar to'gri

5.  B elb o g ‘Ii  ulotriks  ona  hujayrasi 
nim a  deyiladi
Л.  gametangiya
B.  sporangiya
C.  izogameta
O. zoospora
6.  Q u yid agilar  qaysi  organ izm ga 
tegishli:  «orad an   bir qan ch a  vaqt 
o ‘tgach  zoo sp o ra la r harakatdan 
to 'x ta b ,  suv  ostid agi  narsalarga 
o ‘tiradi, y u p q a  qobiq  bilan  q op lan ad i 
va  k o 'n d a la n g ig a   ikkiga  b o'lin ad i»
A.  spirogyra
B.  xara
C.  kladafora
D.  ulotriks
7.  U lotrik sn in g jin siy  k o ‘pavishini 
izohlang
1) jin siy   k o 'p a v ish i  izogam etalar 
orqali  b o'lad i.
2) jin siy   k o ‘p ayish i  zoosp oralar orqali 
b o ‘ladi.
3) izogam etalarn in g xivchini  4ta.
4)  izo g a m eta la rn in g  xivch in i  2fa.
5)  ga m eta la r g a m etan giyd an   chiqib 
suvda  su zib  yu rad i.
6)  g a in eta la r g a m etan giyd an   chiqib 
toshga  vop ish ad i.
7)  gam etalar ju ft-ju ft  b o ‘lib  qoshilib 
zigota  hosil  qiladi.
8)  zigota  qalin  qobiq  bilan  q op lan ad i, 
tinim   d avrin i  o ‘tayd.i
9)  zigota  yu p q a  q ob iq   bilan  q op la­
nadi.
10)  tinim   davri  tugagach  4 ta  hu- 
ja y r a n in g   h am m asi  o ‘sib,  u lotrik sn in g 
yan gi  ip iga  aylan ad i.
11)  tinim   davri  tu gagach   ikkita  hu- 
ja y r a n in g   h am m asi  o ‘sib,  u lotrik sn in g 
y a n g i  ipiga  aylan ad i.
A.  1,3,5,7,8,11
B.  1,4,5,7,8,11
C.  1,3.6,7.9,11
D.  1,4,5,7,8,10
8.  U lotrik sn in g  nechta  turi  bor
A. 26
B.  25
C. 24
D. 23
9.  Spirogira  q a y eiia rd a   uch rayd i
1)  h ovu zlard a,  2) zo v u rla rd a , 3)  sekin 
oq ad igan   su v la rd a , 
4) d en gizlard a
A.  1.4
B.  2,3
C. 2,4
D.  1,2.3
10.  Q u yid agilar q aysi  su v o ‘tla r  uchun 
xos:  «ip lari  sh oxlan m agan   va y irik  
silin d irsim on   hujayrad an   tu zilgan  
b o ‘lib,  hech  narsaga  v o p ish m a y   suvda 
erkin  holda  saqlanib  tu rad i»
A. ulotriks
B.  xara
C.  spirogira
D. kladafora
11.  H u ja y ra la rin in g  b o'Iinishi  yozda 
«q u vosh   b otg a n d a n »  s o ‘ng  b o sh la n a - 
digan  su v o ‘t
A.  ulotriks
B.  xara
C.  spirogira
D.  ulva
12.  Spirogira  qanday  k o ‘p avad i
A. jinssiz
B.  vegetativ
C. jinsiy
D.  barcha javoblar to'g'ri
13.  S p irogiran in g jin ssiz   k o ‘p a y ish ig a  
xos b elgini  ajratin g
1)  ik k ita  sp irogira  p arallel  tu rib ,  von - 
lari  bilan  yaq in lash d i,
2)  ikkita sp irogira  p a ra llel  tu rib , 
u zoq lash ad i.
65

3 )  p arallel ip lard agi  yon b osh   h u jay- 
ralarda  b ir-b iriga  q aragan   o 'sim la  
hosil  b o ‘ladi,
4) o'sim ta  hosil  boMmaydi.
5)  o 'sim ta ia rn in g   u chlari  b irlash gan - 
dan  s o ‘ng o ‘rtad agi  p arda y o ‘q oladi,

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling