Pedagogika universiteti


Download 56 Kb.

bet9/22
Sana13.02.2018
Hajmi56 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

6)  o 'rta d a g i  p arda  y o ‘g ‘on lash ad i,
7) q a ra m a -q a rsh i  joylashgan  ikki  hu- 
jayran i  b ir-b iriga  bogM aydigan  tutash 
naycha  hosil  b o 'la d i,
8)  naycha  hosil  boM maydi,
9)
  ikki  h u ja v ra d a g i  borliq  bir-biriga 
o 'q ib   q o 'sh ila d i,
10) zigota  h osil  b o ‘ladi,
11)  qalin  q ob iq   bilan  o ‘raglan  zigota 
hosil  b o ‘ladi,
A.  1,2,4,6.8,10
B.  1,3,5,7,9,11
C.  1,3,5,6,9,10
D.  1,2,3.7,8.10
14.  S p irogiran in g  nechta  turi  m a ’lum
A.  240
B.  340
C.  440
D.  540
15.  Q u v id a g ila r qaysi  su votlar  uchun 
xos:  yirik   su v o 't  b o ‘vi  b a ’zan 
1  mga 
y cta d i,  tallom i  sershox  rizoid lari  orqali 
su v ostiga  loy,  tosh,  g ‘isht vog'och larga 
yop ish gan   holda  ham m a  vaqt suvning 
oqishi  to m o n la m a  votib   o'sad i
A.  xara
B.  ulotriks
C. nemalion
D.  kladafora
16.  X ara  b o ‘y in in g   u zu n ligiga  m os 
ja v o b n i  ajratin g
A.  40-60 sm
B.  50-70  sm
C.  30-60  sm
D.  30-80 sm
17.  Kladafora va xara qanday k o‘payadi
A.  vegetativ, oddiy  bo'linish
B.  oddiy bo'linish,  shizogoniya
C. jinsiy,  shizogoniya
D.  vegetativ, jinsiy
18. Y ashil  q o g 'o z va  karton  tayyorla- 
n adigan  su v o 't
A.  ulotriks, spirogira
B.  ipsimon yashil  suvo't,  kladafora
C.  kladafora, spirogira
D.  xara,  kladafora
19.  Q aysi  su v o 't  ash ad d iy  begona  o 't
A.  ulotriks
B.  kladafora
C. xara
D.  spirogira
20.  S u g'orish   tarm oqlarini  bosib 
ketib, su vn in g  oq im iga  to 'sq in lik  
q ilad igan   su v o 't
A. ulotriks
B.  kladafora
C.  xara
D.  spirogira
21.  O 'zb ek isto n d a g i su v o 'tla rn i 
o 'rg a n g a n   olim
A. Axror Muzaffarovich Musayev
B. Axror Musayevich  Muzaffarov
C. Axror Muzaffarovich Muzaffarov
D. Axror Musayevich  Musayev
22. A .M .M u za ffa ro v   b osh ch iligid agi 
algolog o lim la r  n im alarn i  an iq lad i
1)  azotn i  to 'p lo v ch i  k o'k -vash il 
su v o ‘tlarni
2)  oqsil,  m oy,  va  b osh q alarga  boy 
b o ‘lgan  xlorellan i
3)  xlorellani  su n ’iv  ko'pavtirisli 
y o 'lla rin i
4) xlorellani chorvachilik, parran- 
dachilik va  boshqa sohalarga tatbiq etdi
A.  1,2.4
B.  2,3,4
C.  1,3,4
D.  1,2,3,4
66

D E N G IZ  
SUV O'TLARI
1.  D en giz su v o ‘tlari  chuchuk 
su v o ‘tlard an   qanday farq  qiladi
A. xromatoforida xlorofildan tashqari 
karotin pigmcnti  bilan
B.  ksantofil  pigmenti  bilan
C.  qo'ng'ir va qizil  rang beruvchi pig- 
mentlari bilan
D.  barcha javob to'g'ri
2.  Yapon  lam in ariyasi  q aysi su v o ‘tlar- 
ga  m ansub
A.  qizil  suvo't
B.  qo'ng'ir suvo't
C. ko'k yashil  suvo't
3.  Yapon  lam in ariyasi  qayerda  keng 
tarqalgan?
A.  Uzoq Sharqdagi  Tinch okeani 
qirg'oqlarida
B.  Barens dengizi  qirg'oqlarida
C.  Oq dengiz qirg'oqlarida
D.  barcha javoblar to'g'ri
4.  Q u yid agi  belgi  qaysi  su vo'tlarga 
xos:  « ta n a sin in g  yu q ori  qism i  uzun 
ian setsim on ,  cheti  k u n gu rali,  bo'yi 
2-6-12  m , eni  10-75  sm   «
A.  yapon  laminariyasi,ulva
B.  dcngiz karami.manna
C.  ulva.  nemalion
D.  yapon  laminariyasi, dengiz karami
5.  T anasining p a stk i  qism i  kalta  si- 
lin d rsim on   yok i  novsim on .  R izoidlari 
orqali  suv  ostid agi  toshlarga  b irikib  
o 'sa d i.  Bu  qaysi  su vo't  uchun  tegishli
A.  yapon  laminariyasi
B.  ulotriks
C.  nemalion
D.  ulva
6. Y irik  la m in a riy a zo rla ri  m avjtid 
b o'lgan   d en giz va  orollarni  ajrating
A.  yapon dengizining shimoliy qismida
B.  Saxalin yarim orolining janubiy 
qirg'oqlarida
C. Janubiy kuril  orollari  atroiida
D.  barcha javoblar to'g'ri
7. Yapon  lam in arivasin in g zoosp o- 
ralari  q ayerd a  hosil  b o'lad i
A.  tana yuzasida vujudga  kelgan  ko'p 
hujayrali  sporangiyda
B.  tana  yuzasida  vujudga keladigan  bir 
hujayrali sporangiyda
C. tana yuzasida vujudga  kelgan bir 
hujayrali gametangiyda
D.  tana yuzasida vujudga kelgan ikki 
hujayrali  sporangiyda
8.  L ain in ariva  tu rk u m iga  nechta  tur 
kiradi
A.  40
B.  30
C.  20
D.  10
9.  Q avsi  m am lak atlard a  uy  h ayvon - 
lari  suv  o 'tla r  bilan  b o 'q ila d i
A.  Norvegiya, Islandiya
B.  Shotlandiya,  Irlandiya
C. Angliya,  Murmanskiy
D.  barcha javoblar io'g'ri
10.  N em alion   va  ulva  kabi  d en g iz suv 
o 'tla ri  q aysi  m am lak atlard a  k en g 
m iqyosda  ovqatga  ish latiln d i
A.  Quriya
B. Xitoy
C. Yaponiya
D.  barcha javoblar to'g'ri
11.  D en g iz  su v o 'tla ri  ta rk ib id a   q aysi 
o rg a n ik  m odda  kam
A.  oqsil
B.  uglevod
C.  vitamin
D.  moy
12.  D engiz su v o 'tla ri  ta rk ib id a   q aysi 
m odda  k o ‘p
1)  oqsil 
2)  uglevod  3) v itam in   4) yog'
A.  2.3
B.  1,4
67

C.  2,4
D.  1,2,3
13.  S anoatda  d en g iz su v o 'tla rid a n  
nim a  olinadi
A. yod, brom
B.  brom, nix
C.  nix. temir
D.  yod,  rux
14.  B a ’zi  suv  o 'tla r n in g   1  kg  k u k u n i- 
dan  necha  gr yod   olish  m um kin
A.  6-16 gr
B.  7-18  gr
C.  5-20gr
D.  6-20 gr
15.  D en giz su v o 'tla rid a n   olinadigan 
m ah su lotn in g  en g qim m atlisi
A.  olma kislota
B.  limon kislota
C.  algin kislota
D.  oshlovchi  modda
16. A lgin   k islo ta n in g  n atriyli  tuzi 
o 'z in in g  y o p ish q o q lik  jih a td a n   gu m - 
m ia ra b ik g a   n isb a ta n   necha  m arta, 
k raxm alga  n isb atan   necha  m arta 
qim m at
A.  47-16
B.  48-26
C.  37-14
D.  27-14
17. A lgin   k islota  nim a  m aqsadda 
ish la tila d i
A.  to‘qimachilik sanoatida  gazlamalarga 
pardoz berish
B.  qog‘oz  sanoatida qog‘ozga  ishlov 
berish
C. plastmassa  sanoatida  xom-ashvo 
sifatida
D.  barcha javoblar to'g'ri
18. A g a r-a g a r q a y si su v o 'td a n   olin ad i
A.  qo‘ng‘ir suvo‘t
B.  ko‘k-yashil  suvo't
C.  qizil  suvo‘t
D.  ko'k yashil va  qizil suvo‘t
19.
 A gar-agar nim a  m aqsadda 
q o 'lla n ila d i
A. oziq-ovqat sanoatida
B.  marmelad va muzqaymoq tayyor- 
lashda
C.  laboratoriyada bakteriya 
zamburug‘lami o'stirish uchun  oziq 
sifatida
D.  barcha javoblar to'g'ri
20.  269m   ch u q u rlik d agi  ayrim  
su v o 'tla r  quyosh  nurini  nccha  fo izin i 
qabul  qila  olish  xusu siyatiga  ega
A.  80,9 %
B.  90,9  %
C.  89,9  %
D.  99,9 %
21. U zu n lig i jih a td a n   b irin ch i o 'r in d a  
tu rad igan   suv  o ‘t
A. ulva
B.  nemalion
C.  makrotsisus
D.  laminariya
22. M a k ro tsisu s q ayerd a  o'sad i
A. Angliyada
B.  Norvegiyada
C.  Yapon dengizida
D.  Tinch okeanida
23. M a k ro tsisu sw   q aysi su v o 'tla r 
gu ru h ig a   kirad i
A.  qizil  suvo't
B.  qo'ng'ir suvo't
C.  ko'k- yashil  suvo't
D.  qizil, qo'ng'ir suvo't
24. U zu n lig i 
60  sm   b o'lib  su tk asiga 45 
sm gach a  o'sa  olad igan   su v o 't
A.  laminariya
B.  ulva
C.  nemalion
D.  makrotsisus
68

25.
  X lorella  fotosintez jarayonida  necha 
foiz quyosh encrgiyasini qabul  qiladi
A.  7-12 %
B.  12-16%
C.  16-18%
D.  20-22 %
26.
  G u lli  o 'sim lik la r quyosh  en ergiva- 
sin i  necha  foizin i  qabul  qiladi
A.  1-2%
B.  2-3  %
C.  3-4 %
D. 4-5  %
27.
  S u v o 'tla rd a n   q aysi  biri  ilk  bora 
kosraosga  oiib  chiqilgan
A.  xlamidomanada
B.  xlorella
C.  laminariya
D.  spirogira
28.
  Biologik tadqiqotlarda ozuqa  inuhiti 
sifatida ishlatiladigan shilliq  modda
A.  olma kislota
B.  limon  kislota
C.  agar-agar
D.  algin kislota
29.
  Q aysi  su v o 'td a n   agar-agar olinadi
A. nemalion
B.  ulva
C.  nostok
D.  fillofora
30.
  F illofora  q ayerd a  o'sadi
A.  Yapon dengizida
B.  Saxalin yarim orolida
C.  Kuril orollarida
D.  Qora dengizda
31.
 F illofora  q aysi su v o ‘tIarga  kiradi
A.  ko‘k- yashil
B.  qo‘ng‘ir
C.  qizil
D.  tillarang
32.
  K onditer sanoatida  m arm elad  tayy- 
orlashda  foydalaniladigan  shilliq  m oda
A.  gummiarabik
B.  arab yelim
C.  agar-agar
D.  gummuarabik,  arab yelimi
33.  20 villarda  yap on iyad a  har yili 
necha  ton n agach a  vod  olin gan
A.  2 0 0 t
B.  lOOt
C.  300t
D.  400 t
Y O ‘SINLAR
1. Y o'sin larn in g yer yu zid a  qancha 
turi  uchraydi?
A . 2500
B . 16500
C.  17500
D . 25000
2. Y o'sinlarda  ild iz vazifasin i  nim a 
bajaradi?
A.  tomir
B.  ildiz
C.  rizoid
D.  barg
3.  M oxlar qanday  k o 'p avad i?
A. jinsiy
B. jinssiz
C.  bo‘g ‘inlar gallanishi  bilan
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri
4.  Y uksak  o'sim lik la rn in g   en g qa- 
d im iy  va ju d a   sod d a  tu zilg a n  v ak ili
A.  suvo'tlar
B.  ochiq urugiilar
C.  zambumg'lar
D.  yo'sinlar
5.
  U zunligi  4-5  m m   dan  4 0 sm   gacha 
borad igan   o 'sim iik
A.  lishaynik
B.  zamburug'
C.  qirqquloq
D.  yo‘sin
69

6.  M oxlar q aysi  x u su siyati  bilan  tuban 
o 'sim lik la rg a   o'xsh ayd i
A.  ko'payishi  bilan
B.  ko'p hujayralardan tashkil  topganligi 
bilan
C.  tanasining tuzulishi  bilan
D.  nasllaming gallanishi  bilan
7. Yo‘sin la r tuban  o'sim lik lard an   q an ­
d ay  farq  qiladi
A.  urg'oehilik jinsiy a’zosi  bilan
B.  erkaklik jinsiy a’zosi  bilan
C. jinsiy a’zolaming ko‘p juayralardan 
tashkil  topganligi  bilan
D.  barcha javoblar to'g’ri
8.  M o x la r tu p roq q a  q an d ay  birikadi
A.  ildizi,  bargi
B.  maxsus  o ‘simtalar, poya
C.  rizoidi.  bargi
D.  maxsus o'simta, rizoid
9.  M o xlard a  m oddani  o'tk azish   vazi- 
fasini  nim a  bajaradi
A. maxsus o'tkazuvchi  sistema
B.  nay  tolali  bog'lam
C.  uzunchoq hujayralar to'plami
D.  elaksimon  naylar
10. M o x la rn in g   uzunchoq  hu jayralar 
to 'p la m i  q ayerid a joylash gan
A.  rizoidlarida
B.  m axsus o'simtalarida
C. poya markazida
D.  nay tolali  bog‘lamida
11.  M o x la r yu k sa k  o'sim lik lard an  
q a n d a y   farq  qiladi
A.  ildizi yo'qligi  bilan
B.  o'tkazuvchi  sistemasi  yo'qligi  bilan
C.  o'tkazuvchi sistemasining mavjudligi 
bilan
D.  ildizi  va o'tkazuvchi  sistemasining 
yo'qligi  bilan
12.  M o x la rn in g  erk ak lik  jin siy  a ’zosi
A.  arxegoniy
B.  anteridiy
C.  tuxum hujayra
D.  murtak
13.  M oxlarning u rg'oeh ilik  jin siy  a'zosi
A.  arxegoniy
B.  anteridiy
C.  tuxum hujayra
D.  murtak
14. Y o'sin larn in g  u ru g'lan ish i 
 
orq ali  am alga  oshiriladi
A.  namda,  arxegoniy
B. tuproqda harakatchan spermatazoidlar
C.  suvda, harakatchan spermatazoidlar
D.  tuproqda, arxegoniy
15.  P oya-b argli  y o 'sin la rn in g   nechta 
turi  bor
A.  20.000
B.  30.000
C.  40.000
D . 13000
16.  F u n a riy a n in g   barglari  necha  q a ­
vat  hu jayrad an   tash k il  topgan
A.  ikki qavat
B.  bir necha qavat
C. bir qavat
D.  uch qavat
17.  F u n a riy a n in g   bir necha  q avat 
h u jayralari q a y erd a  joylash gan
A.  ildizida
B.  poyasida
C.  tanasida
D.  barg tomirlari joylashgan yerda
18.  K o 'p a y ish n i  bosh lagan  y o 'sin n in g  
ko'p   h u jayrali jin siy   a 'zo la ri  qayerid a 
b o 'la d i
A.  poyasining uchida
B.  bargchalari orasida
C.  lizoidida
D.  poyasining  uchida,  barglari orasida
19.  M o x la rn in g  an tcrid iysi  q an d ay 
sh ak ld a  bo'lad i
A.  xaltachasimon
70

B.  bo‘yni uzun kolbasimon
C. rombsimon
D.  fuxumsimon
20. M o xlarn in g  arxegon iysi qan d ay 
shaklda
A. xaltachasimon
B.  bo'yni  uzun kolbasimon
C.  rombsimon
D.  tuxumsimon
21.  Yo‘sin larn i  k o ‘payish iga xos xu- 
su siy a tla rin i  ajrating
1)  bah ord a y o g ‘ingarchilikda  m ox­
larn in g  ustini  suv  bosadi,
2) yozd a  m oxlarn in g ustini suv  b osad i,
3)  an terid iy va  arxegon iylarn in g uch i 
och ilad i,
4)  an terid iy  va  arxegon iylarn in g  uchi 
och ilm ayd i,
5)
  sp erm atazoid lar  anteridiydan 
su vga  chiqadi,
6)  sp erm atazoid lar arxcgoniydan 
suvga  ch iq ad i,
7)  sp erm atazoid lar xivch in lari  orqali 
h arak atlan ib   arxcgon iy ichiga  kirad i,
8)  arxcgon iy  an terid iyga  kiradi,
9) sp erm a ta zo id la r tuxum   hujayra 
bilan  q o ‘shilib  zigota  hosil  qiladi,
10)  sp erm atazoid lar  tuxum   hu jayra 
bilan  q o ‘shilib  spora  hosil  qiladi,
11)  O radan  ozgin a v a q t o ‘tgach 
a rxegon iy ichida  hosil  boMgan zigota 
o ‘sadi,
12) zigota  o ‘sm aydi,
13)  o ‘sgan zigota  qisqa  bandli ichida 
sp oralar hosil  b o ‘Iadigan  k o ‘sak ch a- 
sp oran giyaga  aylanadi,
14)  o ‘sgan  zigota  gam en tan giyaga 
aylan ad i,
15)
 yetilgan   sporalar  nam   tuproqqa 
tusliib  ingichka y a sh il ip larn i  b erad i,
16) yetilgan   sp oralar nam   tuproqqa
tu sh ib  k u rtak lar paydo q ilad i,
17)  ip  sh oxlarid a  k u rtak lar payd o 
boMadi,
18)  kurtak lard an   ip lar p ayd o  b o 'la d i,
19)  har bir k u rtak d an   fu n ariya  o ‘sib 
ch iq ad i,
20)  har bir ipdan  funariya  o ‘sadi
A.  1,2,5,7,9,10,13,15,16,20
B.  2,4,5,6,9,11,13,15,17,20
C.  1,3,5,7,9,11,13,15,17,19
D.  1,3.5,8,9,11,13.15,18,20
22.
 Funariya rivojlanish davrining 
ketm a-ketligini tartib bilan joylashtiring 
1) jin siy  h ujayralar, 2)  sporalar,
3) 
ku rtak ch a, 
4) 
k o ‘sak ch a, 
5) 
ipsim on  
tan ach a, 6) yash il o ‘sim lik
A.  6,2,4,3.4,.5
B.  6,2,3,4,5,1,
C.  6,1.4,2,5,3
D.  1,6,4,2.3,5
23.
 A rx eg o n iy   ichida  hosil  b o ‘lgan 
zigota  o ‘sib  n im aga  aylanadi
A.  ichida  sporalar hosil qiladigan 
ko‘sakchaga
B.  sporangiyaga
C. jinsiy hujayralarga
D.  ichida sporalar hosil qiladigan 
ko'sakcha,  sporangiy
24.
  F unariya  turkum iga  nech ta  tur 
kiradi
A.  200
B.  300
C.  400
D.  500
25.
 Jin ssiz b o ‘g ‘in davriga  xos  x u su si- 
yatlarn i  ajratin g
1)  zigotad an   sp oralarn in g  hosil 
b o ‘lish i,  2) sp oran in g yetilish i,
3) 
sp oran in g t o ‘kilishi, 
4) 
jin siy  
a ’zolar hosil  q ilish i, 
5) 
y a sh il  n ih oln - 
ing  unib ch iq ish i,  6)  u r u g ‘lan ish i,
A.  1,2,4,5
71

B.  1,2,3,6
C.  1,2.3,5
D.  1,2,4,6
26. Jin siy  b o ‘g ‘in  davriga  xos x u siisi- 
vatlarn i ajratin g
1)  yash il  n ih o ln in g   rivojlanishi,
2) jin siy   a ’zo la r  hosil q ilish i,
3)  sp o ra n in g  y etilish i,
4)  u r u g ‘lan ish i,
5) zigota  hosil qilish i,
6) sp o ra n in g  to ‘kilishi,
A.  1.2,3.5
B.  1,2,4,5
C.  1,2,4,6
D.  1,2,3,4
27.  X u d d i k u ygan   yerga  o ‘xshab 
q orayib  yotad igan   y o ‘sin
A. kampirqo‘rsoq
B.  tortula
C.  funariya
D. A,  В
28.  B argli y o ‘sin la r qatoriga  k irad i- 
gan  y o ‘sin
A.  tortula
B.  kampirqo'rsoq
C. torf moxi
D .A ,  В
29.  P o y a la ri  k alta,  sersh ox,  doim o 
uchidan  y a n g i-v a n g i  sh ox  ch iq arad i- 
gan  rizo id siz y o ‘sin
A. tortula
B.  kampirqo'rsoq
C.  torf y o ‘sini
D.  fillodendronsello
30. T o rf y o ‘sini  suv  bilan  m in eral 
tu zla rn i  q an d ay  sh im ib   oladi
A.  rizoid  va bargi bilan
B.  poyalari  va rizoidlari  bilan
C. barglari,  maxsus o ‘simtalari bilan
D.  poyalari  va barglari  orqali
31.  B arglari  faq at  bir q a v a t h u ja y ra - 
dan  tashkil  topgan  to m irsiz y o 'siu
A.  tortula
B. torf yo'sini
C.  funariya
D.  fillodendronsello
32.
  T orf y o ‘sin in in g  rangi qan d ay 
b o ‘ladi
A.  sariq rang
B.  oqish rang
C.  yashil rang
D.  qora rang
33.
  N iina  uchun  to r f y o ‘sin in g  rangi 
oqish  b o ‘ladi
A.  ichi  suv  bilan to'la o'lik hujayralar 
borligi uchun
B.  o ‘lik hujayralar 2/3qismini tashkil 
etganligi uchun
C.  tirik hujayralar  '/, qismini tashkil 
etganligi uchun
D.  barcha javoblar to'g'ri
34 
T orf yo 'sin i  q an d ay y o ‘l  bilan 
k o ‘payadi
A.  vegetativ,  fragment orqali
B. jinsiy, oddiy bo'linish orqali
C.  oddiy bo'linish, fragmentlar orqali
D.  vegetativ, jinsiy
35.
  S fagn u m   turkum iga  nech ta  tur 
kiradi
A.  500
B.  400
C.  300 dan  ortiq
D.  600dan ortiq
36.
 T orf y o ‘sin larin g 
42 
ta  turi 
qayerda  o ‘sadi
A.  Ukraina
B.  Belorussiya
C. Rossiya oim onlarida
D.  barcha javoblar to'g'ri
37.
 T o rf y o ‘sini  nim a  m aqsadda 
q o ‘llaniladi
A.  qimmatli  yoqilg'i va o'g'it sifatida
72

B. kimyo  sanoatida xom-ashyo  manbai
C.  turli xastaliklami davolashda
D.  barcha javoblar to‘g ‘ri
38. Bakteriya va zam burug‘larni o ‘ldi- 
ruvchi zaharli modda ajratadigan y o ‘sin
A.  tortula
B. kampirqo'rsoq
C.  torf y o ‘sini
D.  fillodedronsello
Q IR Q B O ‘G ‘IM L A R
1. Yer vu zid a  q irq b o ‘g ‘im la n iin g  
nech ta  tu ri  o ‘sadi
A.  30 ta
B.  30dan ortiq
C. 40 ta
D.  40  dan  ortiq
2.  O ‘zb ek iston d a  q irq b o ‘g ‘im ning 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling