Pediatriyada hamshiralik ishi


Download 1.48 Mb.
Pdf просмотр
bet33/34
Sana15.12.2019
Hajmi1.48 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
.
3
k
il
n
i
h
s
e
P
.
4
t
a
q
v
o
i
k
h
c
e
K
.
5
a
y
i
r
o
l
a
k
i
m
a
J
0
2
5
1
0
3
5
1
0
2
0
0
3
1
5
2
0
1
5
3
0
1
0
2
0
0
0
2
—
0
0
6
1
5
2
0
1
0
3
0
1
5
2
0
5
8
2
—
0
0
0
2

303
6-ilova
Bolalar va o‘smirlarni jismoniy tarbiyalash uchun umumiy tavsiyalar
7-ilova
Ayrim kasalliklardan so‘ng bolalarning jismoniy tarbiya bilan
shug‘ullanishini boshlash vaqti
r
/
T
r
a
l
h
u
r
u
g
y
i
b
b
i
T
t
o
l
u
‘
g
h
s
a
m
il
t
r
a
h
S
i
r
a
l
r
u
t
n
a
g
li
t
e
a
y
i
s
v
a
T
a
h
c
m
i
h
s
‘
o
q
i
r
a
l
r
u
t
t
o
l
u
‘
g
h
s
a
m
.
1
h
s
i
r
a
g
z
‘
o
a
d
i
g
il
t
a
m
o
l
a
S
m
a
k
i
k
o
y
n
a
g
a
m

o
b
o
m
m
a
,
n
a
g

o
b
i
h
s
x
a
y
y
i
n
o
m
s
ij
a
g
e
a
k
k
il
r
a
g
r
o
y
y
a
t
i
r
u
t
s
a
d
v
u
q
‘
o
y
i
s
o
s
A
a

o
t
a
h
c
i
y
‘
o
b
h
s
a
l
a
y
i
b
r
a
t
y
i
n
o
m
s
ij
n
a
li
b
t
r
o
p
S
h
s
i
n
a
ll
u
‘
g
u
h
s
.
2
n
a
g
r
a
g
z
‘
o
i
g
il
t
a
m
o
l
a
S
y
i
n
o
m
s
ij
a
d
m
a
h
a
g
e
a
k
k
il
r
a
g
r
o
y
y
a
t
n
a
g
a
m

o
b
v
u
q
‘
o
v
o
l
r
o
y
y
a
T
a
h
c
i
y
‘
o
b
i
r
u
t
s
a
d
-
t
a
k
a
r
a
h
n
i
k
e
s
-
a
t
s
a
,
b
i
r
it
h
s
a
l
z
‘
o
i
n
r
a
l
-
b
a
l
a
t
n
a
g

o
b
r
u
r
a
z
h
s
i
r
it
h
s
a
l
s
o
m
a
g
r
a
l
k
il
r
a
g
r
o
y
y
a
t
y
i
n
o
m
s
i
J
h
s
i
r
i
h
s
o
i
n
i
s
a
j
a
r
a
d
a
h
c
m
i
h
s
‘
o
q
n
u
h
c
u
h
s
il
i
q
q
h
s
a
m
.
3
,
a
h
c
n
a
i
g
il
t
a
m
o
l
a
S
a
h
c
n
it
q
a
v
i
k
o
y
y
i
m
i
o
d
n
a
g
r
a
g
z
‘
o
r
u
t
s
a
d
s
u
s
x
a
M
t
o
l
u
‘
g
h
s
a
m
a
h
c
i
y
‘
o
b
a
d
i
h
o
l
a
,
b
i
z
a
k

o
h
s
a
l
o
h
a
b
b
it
a
rj
a
a
d
it
i
o
r
a
h
s
y
u
a
v
b
a
t
k
a
M
y
i
n
o
m
s
ij
il
k
a
r
e
k
n
a
li
b
r
a
l
q
h
s
a
m
h
s
i
n
a
ll
u
‘
g
u
h
s
r
/
T
i
m
o
n
k
il
l
a
s
a
K
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
a
g
y
a
‘
g
o
S
a
y
i
b
r
a
t
y
i
n
o
m
s
ij
i
n
h
s
i
n
a
ll
u
‘
g
u
h
s
n
a
li
b
it
q
a
v
h
s
a
l
h
s
o
b
h
o
z
I
.
1
i
k
o
y
z

g
o
(
a
n
i
g
n
A
)
i
h
s
i
n
a

g
il
l
a
y
q
o
m
o
t
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
u
k
2
1
a
h
c
m
i
h
s
‘
o
q
g
o
l
o
g
n
i
r
a
l
o
t
O
a
v
i
r
a
l
h
s
i
r
i
h
s
k
e
t
r
u
r
a
z
-
i
h
s
,
a
h
c
i
y
‘
o
b
it
a
h
a
l
s
a
m
-
li

o
n
a
d
i
g
i
r
‘
o
k
r
o
k
o
f
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
a
g
.
2
i
r
a
ll
‘
o
y
s
a
f
a
n
i
r
o
q
u
Y
r
i
k

o
r
a
l
x
n
o
r
b
a
v
i
h
s
i
n
a

g
il
l
a
y
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
u
k
8
1
a
y
i
s
v
a
t
a
d
it
q
a
v
h
s
i
Q
i
d
y
a
m
li
t
e
.
3
r
G p
i p
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
u
k
2
1
r
o
k
o
fi
h
s
a
h
c
m
i
h
s
‘
o
Q
r
u
r
a
z
it
o
m
u

a
m
.
4
i
h
s
i
n
a

g
il
l
a
y
a
k
p
‘
O
g
n
‘
o
s
n
a
d
n
u
k
0
3
n
a
d
it
a
r
o
z
a
n
r
o
k
o
fi
h
S
a
y
i
b
r
a
t
y
i
n
o
m
s
ij
g
n
‘
o
s
a
d
i
v
u
t
a
z
u
k
i
s
i
h
c
v
u
ti
q
‘
o
r
u
r
a
z
i
h
s
il
‘
o
b

304
.
5
ti
r
v
e
l
P
n
a
d
n
u
k
0
6
—
0
3
g
n
‘
o
s
i
m

g
i
s
k
il
k
i
r
it
g
n
i
n
a
k
p
‘
O
m
i
z
o
l
h
s
it
u
k
i
n
i
h
s
i
n
a
l
k
it
.
6
-
a
k
il
m
u
q
u
y
r
i
k

O
,
a
m
a
l
r
e
t
(
r
a
l
k
il
l
a
s
a
h
c
li
z
i
q

g
u
r
u
b
h
c
i
)
n
a
d
n
u
k
5
4
—
0
3
g
n
‘
o
s
a
d
it
q
a
v
a
y
i
b
r
a
t
y
i
n
o
m
s
i
J
-
o
q
it
a
y
il
o
a
f
r
i
m
o
t
-
k
a
r
u
y
k
a
r
e
k
i
h
s
il
‘
o
b
il
r
a
q
i
n
.
7
-
l
a
y
k
a
r
y
u
b
(
ti
r
f
e
N
)
i
h
s
i
n
a

g
il
n
a
d
n
u
k
0
6
g
n
‘
o
s
-
k
e
t
m
a
z
a
t
n
u
m
i
n
k
i
d
y
i
S
h
s
i
r
o
b
b
i
r
i
h
s
.
8
ti
s
ti
d
n
e
p
p
A
)
k
a
h
c
i
r
‘
o
k
(
n
a
d
n
u
k
0
3
g
n
‘
o
s
-
k
a
s
a
v
r
a
l
q
h
s
a
m
il
h
c
u
K
h
s
a
r
r
a
lt
a
r
o
s
A
.i
d
a
li
t
e
n
a
m
i
n
r
a
l
q
h
s
a
m
a
d
n
a
g
li
t
a
z
u
k
r
o
k
o
fi
h
s
it
q
a
v
h
s
a
l
h
s
o
b
i
d
a
n
a
li
g
l
e
b
n
a
d
i
n
o
m
o
t
.
9
i
h
s
il
a
q
y
a
h
c
a
y
i
M
n
a
d
n
u
k
0
6
g
n
‘
o
s
g
o
l
o
t
a
p
o
r
v
e
n
a
v
r
o
k
o
fi
h
S
-
i
v
u
t
a
z
u
k
y
i
m
i
o
d
g
n
i
n
-
a
r
o
z
a
n
g
o
g
a
d
e
p
a
d
m
a
h
i
d
a

o
b
a
d
it
.
0
1
)
d
o
b
(
m
z
it
a
m
v
e
R
n
a
d
n
u
k
0
3
g
n
‘
o
s
-
’
e
m
i
r
a
l
h
c
i
k
t
a
s
r
‘
o
k
n
o
Q
-
q
h
s
a
m
a
d
n
a
g

o
b
a
d
i
r
o
y
.
n
i
k
m
u
m
h
s
i
r
a
j
a
b
i
n
r
a
l
r
a
l
q
h
s
a
m
i
k
h
s
i
Q
.
1
1
)
il
m
u
q
u
y
(
ti
t
a
p
e
G
n
a
d
y
o
8
—
6
g
n
‘
o
s
-
x
u
r
a
v
it
a
r
o
z
a
n
r
o
k
o
fi
h
S
d
a
li
t
e
a
y
i
s
v
a
t
g
n
‘
o
s
n
a
d
it
a
s
i
)
m
s
(
y
‘
o
B
g
n
i
n
a
l
o
B
i
h
s
o
y
r
a
ll
u
t
s
a
v
l
o
t
S
.i
h
u
r
u
g
a
k
v
o
r
i
k
r
a
M
i
g
n
a
r
i
g
il
d
n
a
l
a
B
)
m
s
(
l
o
t
s
l
u
t
s
a
h
c
a
g
0
8
0
9
—
1
8
0
0
1
—
1
9
5
1
1
—
1
0
1
0
3
1
—
6
1
1
d
n
a
l
a
b
n
a
d
0
3
1
y
o
8
h
s
o
y
1
—
y
o
7
y
o
8
h
s
o
y
2
—
y
o
5
h
s
o
y
1
h
s
o
y
4
—
2
h
s
o
y
6
—
3
h
s
o
y
9
—
5
h
s
o
y
0
1
—
6
q
o
—
A
i
r
o
g
n
a
z
—
B
k
‘
o
k
—
V
it
h
s
u
p
—
G
q
i
r
a
s
—
D
li
z
i
q
—
J
4
3
8
3
3
4
8
4
4
5
0
6
7
1
0
2
4
2
8
2
2
3
6
3
8-ilova
Bolalarning bo‘yiga nisbatan stol va stullarning balandligi

305
FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR
1. A.B.Maçóðèí, È.Ì. Âîðîíêîâ. Ïðîïåäåâòèêà äåòñêèõ áîëåçíåé. Ì.,
1985.
2. Ë.À. Èñàåâ. Íàóêà î äåòñêèõ áîëåçíåé. Ì., 1986.
3. A.M.Çàïðóäíèêîâ, Ê.È. Ãðèãîðüåâ. Íàóêà î äåòñêèõ áîëåçíåé. M., 1997.
4. J. Eshqobulov, A. Mahmudov. Bolalar kasalliklari fani. T., Abu Ali ibn
Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1993.
5. K.A. Svyatkina, E.V. Belogorskaya, N.P. Kudryavsev. Bolalar kasalliklari
fani. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 1990.
6. Ê.À. Ñîòíèêîâà, Â.Â. Ãàâðèøîâà. Íåîíàòîëîãèÿ. M., 1985.
7. Bir yoshgacha bo‘lgan bolalarni ovqatlantirish xususiyatlari. Abu Ali ibn
Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. T., 2002.
8. Ñ.Ä. Íîñîâ. Äåòñêèå èíôåêöèîííûå áîëåçíè. Ìåäèöèíà, Ì., 1982.
9. Bolalar kasalliklari propedevtikasi. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot
nashriyoti. 1997.
10. Y.K. Subulkina. Bolalarga tez tibbiy yordam. Abu Ali ibn Sino nomidagi
tibbiyot nashriyoti. T., 1991.
11. È.B. Mapêîâà, B.È.Kaëèíè÷åâà. Ôàðìàêîëîãèÿ ïåäèàòðèè. M., 1980.
12. Ì.È. Ëîóðèí. Teìïåðàòóðà ó äåòåé. M., 1985.
13. Â.À. Áåçáîðîäîâà. Ãåìîððàãè÷åñêèå áîëåçíè è åãî ñèìïòîìû. Ì.,
1980.
14.  A.B. Ïàïàÿí, Í.Ï. Øàáàíîâ.    Ãåìîððàãè÷åñêèå  äèàòåçû  ó  äåòåé.
Ëåíèíãðàä, 1982.
15. A.Ô. Êðàñíîâ. Ñåñòðèíñêîå äåëî. 2-òîì. M., 2000.
16. Ceìåéíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà. Kîïåíãàãåí, BÎÇ, 2002.
17. À.Ð. Ìàéåðñ. Òåðàïèÿ. M., ÃÝÎÒÀÐ. 1996.
18.  Ê.Í.  Áîäÿæèíà,  Ê.È.  Æìàêèíà.  Àêóøåðñòâî  è  ãèíåêîëîãèÿ.  Ì.,
Ìåäèöèíà, 1997.
19. N.P. Shabalova. Bolalar kasalligi. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot
nashriyoti. 1998.
20. Ý.  Kepïåëü-Ôðîíèóñ. Ïåäèàòðèÿ. Ì., 1998.
21. È.Í. Óñîâ. Çäîðîâûé ðåáåíîê. Ì., 1984.
22. Í.Ï. Øàáàëîâ. Íåîíàòîëîãèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1995.
23. A.C. Åôèìîâ. Ýíöèêëîïåäèÿ ñåìåéíîãî âðà÷à. Êèåâ, 1995.
24. À.Ô. Êðàñíîâ. Ñåìåéíàÿ ìåäèöèíà. Ñàìàðà, 1994.
25. Àòëàñ ïî ìàíèïóëÿöèîííîé òåõíèêå. M., 1998.
26. B.C. Kaçàíîâà. Ñïðàâî÷íèê ñåìåéíîãî âðà÷à. Êèåâ, 1995.
27. A.C. Åôèìîâà. Ýíöèêëîïåäèÿ ñåìåéíîãî âðà÷à. Êèåâ, 1995.
28. A.N. Buraya. Sog‘ va kasal bola parvarishiga doir amaliy mashg‘ulotlardan
qo‘llanma. T., Meditsina, 1989.

306
29. T.×. ×óáàêîâ.  ËÅÌÎÍ. Áèøêåê, Êèðãèçñòàí, 1997.
30. Ìåäñåñòðèöà íà âñå ðóêè ìàñòåðèöà. Ò., Êàìàëàê, 1996.
31.  T. Umarova, M. Ibrohimova. Hamshiralik ishi. Qo‘llanma. Ò., Qatortol-
Kamolot,1998.
32. À.Í. Èíêîâà. Ñïðàâî÷íèê âðà÷à ñêîðîé è íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, Ðîñòîâ-íà-Äîíó Ôåíèêñ. Ì., ÀÑÒ, 1999.
33.  Ô.Ã.  Íàçèðîâ,  È.Í.  Äåíèñîâ,  Å.Ã.  Óëóìáàåâ.  Ñïðàâî÷íèê  —
ïóòåâîäèòåëÿ ïðàêòèêóþùåãî âðà÷à, 2000 áîëåçíåé îò À äî ß. Ì., ÃÝÎÒÀÐ
ÌÅÄÈÀ, 2000.
34.  M.S. Ziyayeva, I. Pirimbetova. Hamshiralik ishi mutaxassisligi bo‘yicha
amaliyot standartlari. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 2001.
35. Ë. Àëìèíäå, Ä. Ñåëâèäæ, Ä. Õðèñòåíñåí, Ò. Óìàðîâà. Ðóêîâîäñòâî
äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ñåñòðèíñêîãî äåëà è ïðàêòèêóþùèõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð.
Ò., Àáó Àëè èáí Ñèíî, 2002.
36.  U.Z.  Qodirov  va  boshq.  Bolalar  fizio1ogiyasi.  T.,  Abu  Ali  ibn  Sino
nomidagi  tibbiyot  nashriyoti,  1999.
37. S.S. Esonturdiyev, M.E. Qarshiboyeva. Bolalar va o‘smirlar gigiyenasi.
T., Cho‘lpon, 2002.
38. Í.È. Íèñåâè÷, Â.Ô. Ó÷àéêèí. Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ó äåòåé. Ì.,
Ìåäèöèíà,  1985.
39. G‘. Jalolov, S. Tursunov. Bolalar kasalliklari va ularning anatomik-fiziologik
xususiyatlari. T., Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 2003.
40. T. Umarova, A. Qayumova, M. Ibrohimova. Hamshiralik ishi.  T., Abu Ali
ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti. 2003.
41. Ñ.À. Ìóõèíà, È.È. Òàðíîâñêàÿ. Îñíîâû ñåñòðèíñêîãî äåëà. Ì., 2005.
42. È.À. Áåðåæíîâà. Ñïðàâî÷íèê ìåäèöèíñêîé ñåñòðû. Ì., 2005.
43. Â. Øàáàëîâ. Äåòñêèå áîëåçíè. Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïèòåð», 2006.
44.  A.  Gadayev,  X.  Ahmedov.  Umumiy  amaliyot  vrachlari  uchun  amaliy
ko‘nikmalar  to‘plami.  T.,  Muharrir  nashriyoti,  2010.
45. M.F. Ziyayeva, O.Z. Rizayeva. Bolalarda hamshiralik parvarishi. T., Fan
va texnologiya, 2012.

307
MUNDARIJA
So‘zboshi ......................................................................................................... 3
I. NAZARIY QISM
Kirish ............................................................................................................... 5
1.1. Pediatriyaning qisqacha tarixi .................................................................... 5
1.2. O‘rta Osiyo va O‘zbekistonda pediatriyaning rivojlanishi .......................... 8
1.3. Pediatriya xizmati, uni tashkil etish ........................................................ 11
1.4. Bolalar poliklinikasi uchastka hamshirasining vazifalari........................ 12
1.5. Oila hamshirasining ish faoliyati va vazifalari ......................................... 16
1.6. Pediatriyada hamshiralik ishi jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari ........ 19
2. Sog‘lom bola ............................................................................................... 22
2.1. Bolalik davrlari ......................................................................................... 22
2.2. Bolalarning jismoniy rivojlanishi ............................................................ 26
3. Bolalar ichki a’zo va tizimlarining
anatomofiziologik xususiyatlari (AFX) .......................................................... 29
3.1. Teri, teriosti yog‘ qatlami va shilliq qavatlarning AFX .......................... 30
3.2. Suyak tizimining AFX .............................................................................. 32
3.3. Mushak tizimining AFX .......................................................................... 34
3.4. Nafas a’zolari tizimining AFX................................................................ 37
3.5. Yurak-tomir tizimining AFX ................................................................. 39
3.6. Hazm tizimining AFX ............................................................................. 41
3.7. Buyrak va siydik chiqarish tizimining AFX ............................................. 43
3.8. Qon va qon yaratish hamda limfa tizimining AFX .................................. 45
3.9. Asab tizimining AFX ............................................................................... 48
3.10. Bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi va shartli
reflekslarning  shakllanishi .................................................................... 50
4. Oy-kuni yetib va chala tug‘ilgan chaqaloqlarning
xususiyatlari va ularni parvarishlash .............................................................. 51
4.1. Oy-kuni yetib tug‘ilgan chaqaloq, belgilari, tug‘uruq zalida
parvarish  qilish ...................................................................................... 51
4.2. Chaqaloqning kundalik parvarishi ........................................................... 56
4.3. Chaqaloqni ovqatlantirish ....................................................................... 57Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling