PFU_ANNUAL_REPORT_2010_RU_LOW.pdf [Mavlono Ashraf]


Download 365.38 Kb.
Pdf просмотр
bet1/4
Sana23.02.2018
Hajmi365.38 Kb.
  1   2   3   4

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÎ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÃΠ

ÕÎÇßÉÑÒÂÀ  ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ È 

ÞÆÍÎÌ ÊÀÂÊÀÇÅ

ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÎÒ×ÅÒ

2009-2010Îòäåë ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû

Òàøêåíò, Óçáåêèñòàí

Èþíü- 2010 ã.

2009-2010

,

- 2010  .

2

............................................................................................................................... 3

................................................................................................................................................ 4

2009 2010

.......................................................................................................... 6

.......................................................................................................... 6

...................................................................................................................... 10

............................................................................ 17

.................................................................................................. 26

................................................................................................ 27

............................................................................................ 35

................................................................................................ 37

...................................................................................................................... 40

.......................................................................................................................... 45

.......................................................................................................... 45

(2009 2010 .)................................................................................................................. 463

 (WUA) 


C

 (CACAARI) 

-

 (AVRDC) -

 (BMZ-GTZ) 

   

 (SVTC) 


   

 (PGR) 


 (PGRFA) 

 (UNECE) 

 (ZEF) 

,

, (ICARDA) 

 (ICRISAT) 

 (ARI) 

 (IPM) 


 (CGIAR) 

 (PSC) 


 (ITPGRFA) 

 (ICBA) 


 (ILRI)  

-

 (IRRI)  -

 (USDA) 


 (CIP) 

  (NARS) 

 (PFU) 

 (RCT) 


 (CIMMYT) 

 (MTP) 


(ARD) 

 (TAC) 


 (CAC)  

-

 (CATCN-PGR) -

 (UNEP-GEF) 

-


4

(

)(

)

,,

:

,,

,

,.

, (

) (

) (

) (

) (

) (

) (

), – 


 (

), (

),

 (

)..

 1998 


.

(

),,

,

. 2007 

,

.,

(

)5

.

,,

,

,,

,

 , -

,

. - 418 

,

 30% 1

.

,.

,

19,

,

,,

,

.,

,

,.

: 1) 


; 2) 

.

,-

,

: 1) ; 2) 

; 3) 


,

.

 2009  2010 

,

.,

  2009-2010 

.

,

,.

1.

1.11.2

1

 43%  44% 

.

 65% .

6

1.3


1.4

 / 


2.

2.1


,

,

2.22.3

3.

3.13.2

4.

-5.

 (

),

-

.2009 2010

 

(), 

.

, 8 100 

, 890 


 (

).

,.

.

,.

-

. .7

,

,.

,

.,

,

 1998 .

,

,.

.

 8-9  2009 

,

.,

,

,,

,

,,

.

  (,

,

,,

,

). ,

 2010 – 2012 

,

 2010-2012 .

,

,,

.

,.

,

,,

.

«-

»,

 2009 


.

.

,,

.

,,

.

,8

-

.Slow Food

 2009 


.

,

:1.

2.

,.

3.

,  (

).

4.-

.

,.

,

.,

,

,,

.

,,

,

 80 –.

,

,.

  «


»,

,

-,

,

. (Apis Mellifera)

.

,,

,

,.

-

 / -

In- situ/on-farm 

 (

)

,

.-

 / 


.

,

.,

9

-

 / .

 85 


.

 100 


,

,

., 25 - 

, 12 –


, 14 - 

,

, 43 

  «


».

  «


 9 

Aegilops

»

 «».

2009


,

.

 15 .

(

,)

, 18 


.

,

,-

  (


:

http://www.cwr.am

).

,

 2 518   (

,

 70% ). 

-

Triticum araraticum,  . boeoticum, T. urartu   Aegilops tauschii,

.

,

,,

  2009 


.

 40 


,

,

,,

,

. .,.

,

  ()

  (


), 

.

,,

,

,.

 2009 


,

,

 86 -

,

.,

,

,.

,

-10

,

.

  «»

  300 


 500 

.

,-

(www.ecpgr.cgiar.org)

.

,

,,

-

.,

 2009-2010 

.

,

,,

.

,.

.

,  (Eurygaster integriceps)

.

,,

,

. (Lema melanopus)

,

.,

  (Pyrenophora tritici-repentis). 

,

.

, 2009-2010 

.

  2 000 ,

,

,,

.

,,

,

,:

14, 14, 6, 3, 5   20, 

.

 (IWWP), ,

,

, 2009 

,

 IWWP.  CWA-WFYT 

(

), 10AYT-11

IRR (


,

  -2010), 10YT-IRR (

 - 

 -2010)   AYT-UZ-2010 ( - 

  -


2010)

.

- 40 

,

. 10AYT-IRR   10YT-IRR   75   100 

,

. AYT-UZ-2010   30 

,

,.

,

,,

 - 


,

 IWWIP 


.

,

. 50 % 

.

,,

.

 25% ;

,

.,

 2010-2011 

.

 IWWIP, 


.

, 18 


.

 «Kanzan», 

«Ruminian»   «Turkish» 

.

,.

,

.,

,

.,

.

.,

,

 50 % ,

,

.,

,

,,

.

,,

,

.:

 Tale 38, 

,

  «


»

«

-32» - . «

» – 


,

,

,.

3 - 3.5  /

,  4.5- 5  /

. «


»

 - 


8-10

,

,,

.

-32,,

.

,,

12

 115-120   85-90 

  (

,

) 72-80 

.

-32,

15 % 


,

.

 2009 - 2010  Tale 38, 

,

. 2009-2010 

.

: 34IBWSN-68;  35IBWSN-144;  35IBWSN-137; KS990498-3-7-2; 14 HRWSN-49; 8EYT-SA–9 

 (

) ( .

)

. 2010 

 «

»«

»

. «

»

 «Cilkani» .

,

 (1),  (2), 

 (2),  


 (2) 

.

,.

 2010 


,

  «


».

,

,.

 (Aegilopstauschii

)

;  (

,

);

,

,;

;

;.

,

 28  2010 

,

,.

 400 


.

,

.13

 2010 


.

.

,.

  Ug99. 


,

.

 Ug99  2-

 2010 


.

,

.  (

),  


,

.

-  (

),  14 


  (9

-

 9-

)

.: Eritrospermum 78, 

(

,), Lutescens 706, Lutescens 716 (

,

), (

,

), 70 (

-

,).  

 10-15% 


.

 0-10R 


 38, 

, Lutescens 158-01, Eritrospermum 78 (

,

)

 (,

).

,.

,

 Altyn dala, Altyn shygys (,

), Lan (


,

), 


Gordeiforme 96-160-8 (

,

), Kargala 1514/06 (,

).

 25% .

 

()

,

.  F5-F6 

-

 ().

14

  F6ME6KAZ (44 

)

 F5ME6KAZ (323 )

,

  ()

.

    9 F5-F6.

 2009 


  8

,

 113   F5-F6 

ME6KAZ  


,

    9-


.

.

    PYT  ()

.

.

  «

 x 


»

 Fe   Zn 

  92-

    9-


 10-

,

,.

,

,.

,

.,

  «


 x 

»

.    Fe   Zn 

 55 –


,

(

) 1890 

.

,.

.

.    «

 x 


»

  Fe   Zn 

,

,

-,

.

    Zn .

  (


    ZnSO

4

*7H2

O

 4  /).

(

, 14,9 /

,

, 58.3 

/

-,

).

.,

 Zn 


 Zn 

,

. ..

,

,.

15

;

..

,

,.

,

,.

380


  18 

.

  0  100% 

.

(,

,

,)

 0 


 20%, 

,

,.

    (


)

.

. 53 :

 (

),  (

-

),-

 (

).    1  SRRSN      2  SRRSN 

 1  PSR. 

,

 73 


4  ISRTN-09, 

,

,,

.

 2008-2009    969 

  (


 8-10, 

,

,,

,

)Ug99.

, 139 


 (14%) 

 Ug99 (1R-30RMR). 

 2008-2009 

-

.  60-70%, 

.

 2009 .

,

 Ug99 +Sr24 (TTKST).   Sr24+Sr31 

/

..

225


.

,

,.

 «

» 2006 

,

 «» -

 2009 


.

 «

 60» 16

«

/».

22-25


 2010 

,

  «»,

.

 38 ,

 - 


,

,

,,

,

,,

,

.:

,

,.

,

.,

,

,,

,

,,

,

,,

.

..

,

.  (

-1), 


 2009 

,

 2010 .

,

.«

»,

 23-25 ,

2009


,

.

,,

,

 (),

.

,,

17

 Ug99. 


,

,

.,

 Ug99, 


,

.

,.

 -95 % 


.

 2010 


,

.

.,

,

 /UNEP-GEF In situ/on-farm   (

)

.

,.

 61-65  ,

 18-20 % 

, 22 %


  10-16  / .

.

,.

 2-4  ,


  40 

,

  40   / .

-

.,

,

,,

.

,.

 «

» (2009 )

  «


» (2010 

).


18

,

,-

,

.-

.

,,

,

,,

,

,,

,

,.

 2009 


 8 

  95 


,

 (5 


 5 

),

 (5  4 

),

 (5  3 

)

 (7  5 

).

 LBR-9   LBR-11 ,

;

 CLN2585D ,

,

 CLN2026D -  .

 ISPN08-1 

.

 09WVC C-17, 09WVC C-18 09WVC C-19 

,

, 09WVC C-23 

,

. S113 

,

.,  2009 

 102 


    (

,

,,

).  


.

 2009 


:

  (


) CLN 2070D 

;

-271, 0636-6018-2 -

, 0638-6007  - 

 ISPN 06 - 5  - 

.

 ISPN 06 - 5 ,

 ISPN 16 - 1, ISPN 

16 - 4, PP 9955 - 15, ISPN 16 - 2   ISPN 16 - 3 

.

 EG063   EG164 .

:

09WVC  -7 -,

 5976  - 

,

 AGS 441 AGS 423  - 

,

  09WVC-S-3, 09WVC -S-2   09WVC-S-4 - .

.

  (),

.

. 2009 

19

.

,-51 (DUCh 07 TWGH-269-2) 

-55 (HCG 9 

SAF 07 TWG 276-2). 

,

 2010 .

 94 


.

:

 (5  4 

),

 (5  3 

),

 (6  4 

),

 ( 5 

).

 2010 .

 106 


.

  «


;

 (2009-2011 .)»,

.

 2009 


,

 100 


,

.

  «» (2009-2011  .),

,

.,

,

. 2009 

 38 


,

.

,.

 2009-2010 

,

,

 23 ,

:

,,

,

,,

.

..

,

. 2010 

-

 « » (

).

,,

,

-.

20

 2010 


 16 

,

,.

,

,.

,

..

,

.,

 80- 


 – 

 – 


-

,

,,

  (


).

 397077.16, 720150   388615.22, 

 (

 3, 04 


 3, 51  /

2

) (

 0, 53 


 0, 58  )

 100-


.

,

  ()

,

720150, 720087, 720141, 397029.21, 397073.16, 390478.9, 392797.22, 388615.22, 397099.4  397099.6 ,  

 130 


,

 720139, 397054.3   720087 - 

 110 

.

 UNICA (392797.22) - .

 - 388611.22, 388615.22   392797.22, 

.

 - 390478.9, 397073.16   397077.16, ,

.

 392780.1 .

 720189 


392797.22,

 397077.16 (

-

)

.21

«

»

 LTVR (


),

.

 397054.3  70 

,

 (0,63%). /

 (4,9) 


,

 388615.22   391180.6 (5,6). 

  (

 30,0; 24,5   15,7   / ) 397077.16. 

 720189 (97,3%), 

 388615.22 (89,4%), 392780.1 (86,5%) 

 397077.16 (81,7%). 

,

.

,,

,

,-

,

,,

.

, 22,4% - 

 388615.22, 

 2.3% - 

 397077.16. 

,

-

-.

,

,

,

,,

.

. TPS 

.

,,

, c 


.

,

,.

,

. (

,

),,

,

. TPS 

-

  (),

22

  (


).

.

 2009 ,

 (

 500 2

),

 500  (

.

).,

,

.,

,

..

,

,,

.

,,

,

, – 

.

 DAS-ELISA ,

 30 


,

,

.,

NASH 


-

,

,-

,

 3   PSTV 

(

) 8 - 

.

, PCR 

,

.,

-

 (NCM- ELISA)  PMTV (

-

).

,

,:

;

.,

,

 2009-2010 

,

,

,.

23

.

/,

,

,Speed Feed, Sugar Graze, Super Dan, Pioneer 858, SP 40516, SP 47105, SP 39105   SP 

39269,


-

,

,.

  (


). 

 38-96  /

-1

,

,Raj171 (90.0  /

-1

), IP 19586 (91.6  / -1

),  IP 22269 (96.7  /

-1

)

..

,

,  (

),

,.

 2009 


 200 

«

».:

,

-.Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling