Športni objekti maribor koresova ulica 7


Download 18.83 Kb.

Sana08.07.2018
Hajmi18.83 Kb.

                                   ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR 

                                   Koresova  ulica 7                                                          

                                   2000  MARIBOR                                

                                                                                               

                                   Telefon: 02/320-78-10                       

                                   Fax:       02/320-78-38                        

___________________________________________________________________ 

 

ID št. za DDV: SI10663924, MATIČNA ŠT. 3388042000, TRR: UJP 01270-6000001102 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM ZA 

IZVAJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI.

 

 1. NAJEMODAJALEC:

 

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor. 2. OPIS PREDMETA NAJEMA IN LOKACIJA:

 

Predmet oddaje v najem je neopremljeni poslovni prostor s sanitarijami za osebje, ki se nahaja v coni "B" Kopališča PRISTAN na parc. št. 2101/1 k.o. 658 Koroška vrata in sicer za 

namene opravljanja gostinske dejavnosti. Poslovni prostor meri 43 m

2

. Stranke lokala bodo uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi obiskovalcem kopališča Pristan v coni »B«.  

3. NAJMANJŠA PONUDBENA MESEČNA NAJEMNINA:

 

Najmanjša ponudbena mesečna najemnina ne sme biti nižja od 9,11 EUR / m2

, skupno 

391,73 EUR. 

4. VRSTA PRAVNEGA POSLA:

 

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba za dobo 4-ih let, z možnostjo podaljšanja najema. 

5. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA ZAINTERESIRANI NAJEMNIK 

PREDLOŽITI PONUDBO:

 

Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati: - predmet najema; 

- ponudbeno mesečno najemnino; 

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenija 

za samostojne podjetnike, kjer bo razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje gostinske 

dejavnosti; 

- kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe, ter 

- izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 

6. ROK SKLENITVE NAJEMNE POGODBE:

 

Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v 10 dneh po prejetem obvestilu. 

7. DRUGI POGOJI:

 

a) Najemnik poslovnih prostorov bo moral pričeti z obratovanjem najkasneje v roku 1 meseca od podpisa najemne pogodbe. Pričetek obratovanja je bistvena sestavina najemne pogodbe. 

b) Najemnik mora sam na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji 

potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti. 

c) Vse stroške obratovanja (uporaba elektrine energije, poraba vode, ogrevanje itd.) nosi 

najemnik v pavšalnem znesku 150,00 EUR / mesec, povečanem za DDV. 

d) Najemnik mora zagotoviti obratovanje lokala v času dogodkov vseh društev, ki bi 

potrebovale storitev gostinskega lokala.  

e) Najemnik mora pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za 

opravljanje gostinske dejavnosti. 

f) Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.  

 

  

 

 ID št. za DDV: SI10663924, MATIČNA ŠT. 3388042000, TRR: UJP 01270-6000001102 

 

g) Športni objekti Maribor si pridržujejo pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. 

h) Športni objekti Maribor si pridržujejo pravico, da kadarkoli ustavijo začeti postopek oddaje 

v najem, vse do sklenitve pravnega posla. 

i) O odločitvi najemodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 11. 7. 2016. 

j) Za sestavo najemne pogodbe poskrbijo Športni objekti Maribor. Ostala določila, 

pomembna za ureditev odnosov med najemodajalcem in najemnikom, se opredelijo v 

pogodbi.  

8. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN DATUM OGLEDA:

 

Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba 

za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v tajništvo 

Športnih objektov Maribor, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do 6. 

7. 2016. Ogled lokala je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek 4. 

7. 2016 ob 10.00 uri. Dodatne informacije dobite pri kontaktni osebi: Matej Pungartnik, 051-

357-667, 

matej.pungartnik@somb.si

 . 


  

Pripravil: 

Tadej Mežnar 

ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR 

    Direktor 

Anton KNEZ l.r.  


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling