Quyida keltirilgan birikmani rotsional va sistematik nomenklatura bo’yicha nomlang


Download 102.49 Kb.
Sana02.11.2023
Hajmi102.49 Kb.
#1741211
Bog'liq
kechki savollar 22-23\' 1-sem


 1. quyida keltirilgan birikmani rotsional va sistematik nomenklatura bo’yicha nomlang

 2. Metiletilpropil karbinolni tuzilish formulasini yozing va sistematik nomenklatura bo’yicha nomlang

 3. 2-metil 3-etil geksanol-3 ni tuzilish formulasini yozing va ratsional nomenklatura bo’yicha nomlang

 4. Propenning suv bilan kislotali muhitda reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing. Hosil bo’lgan moddani nomlang

 5. Quyidagi sxema asosida hosli bo’lgan C moddani toping. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing?

 6. 2-metilpropenni kislotali muhitda suv bilan reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing?

 7. Quyidagi reaksiya tenglamasidan hosil bo’lgan B moddani nomlang. Reaksiya tenglamalarini yozing? 1. Uchlamchi bututil spirtini HBr bilan reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 2. 3-metil butanol-2 ni kislotali muhitda 1600C qizdirilishidan qanday to’yinmagan uglevodorod olinadi.

 3. Butanol-1 dan butanol-2 ni sintez qilish sxemasini taklif eting

 4. Proponol-1 ni HBr bilan reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 5. Uchlamchibutil spirtini HBr bilan reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 6. Umumiy formulasi C6H12O ga to’g’ri keladigan aldegid izomerlarini yozing va nomlang

 7. Umumiy formulasi C6H12O ga to’g’ri keladigan keton izomerlarini yozing va nomlang

 8. 4-metilsiklogeksanolni Jons reagent bilan oksidlanishidan hosil bo’lgan moddani nomlang. Reaksiya tenglamasini yozing Jons reagentini ko’rsating

 9. Kucherov usuli bo’yicha aseton sintez qiling? Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing.

 10. Kucherov usuli bo’yicha butanon sintez qiling? Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing.

 11. 2-metilpenten-2 ni ozonlanishidan hosil bo’lgan (ozonid) moddani kislotali muhitda gidrolizidan hosil bo’lgan moddalarni nomlang

 12. Quyidagi reaksiya tenglamasida hosil bo’lgan B va C moddani ko’sating va nomlang.

 13. 3-metilpenten-2 ni ozonlanishidan hosil bo’lgan (ozonid) moddani kislotali muhitda gidrolizidan hosil bo’lgan moddalarni nomlang

 14. Quyidagi reaksiyani tugallang hosil bo’lgan B moddani nomlang reaksiya tenglamalarini yozing

 15. Quyidagi reaksiyani tugallang hosil bo’lgan B moddani nomlang reaksiya tenglamalarini yozing

 16. Quyidagi reaksiyani tugallang hosil bo’lgan B moddani nomlang reaksiya tenglamalarini yozing

 17. Metiletilketon bilan etanol (1:1 mol nisbatda) reaksiyassidan qanday birikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 18. Moy aldegidi bilan methanol (1:1 mol nisbatda) reaksiyassidan qanday birikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 19. Izomoy aldegidi proponol bilan (1:2 mol nisbatda) reaksiyassidan qanday birikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 20. Aseton proponol bilan (1:2 mol nisbatda) reaksiyassidan qanday birikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 21. aldegid va metilketonlarga sifat reaksiyasi qanday modda bilan amalga oshiriladi. Misollar bilan tushintiring

 22. propanalni ishqoriy muhitda o’zaro kondensatsiya reaksiyasi va mexanizmini yozing

 23. etanal va asetonlarnig ishqoriy muhitdagi kondensatsiya reaksiyasi va mexanizmini yozing

 24. asetonning ishqoriy muhitdagi o’zaro kondensatsiya reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 25. quyida keltirilgan moddalarni tuzilish formulalarini yozing a) trietilsirka kislota b) 2-metilsiklopentankarbon kislota c) 4-fenilmoy kislota d) valerian kislota

 26. ushbu reaksiyada hosil bo’lgan B moddani toping. Reaksiya tenglamalarini yozing.

 27. Etilatsetatning gidroliz reaksiya tenglamasini va mexanizmini yozing. Hosil bo’lgan moddalarni nomlang.

 28. Propilatsetatning gidroliz reaksiya tenglamasini va mexanizmini yozing. Hosil bo’lgan moddalarni nomlang.

 29. Қуйидаги реакция тенгламаси ва механизмини ёзинг: 1. Nomalum alken (KMnO4/NaIO4) oksidlanganda moy va izomoy kislotalar hosil bo’lgan. Dastlabgi alkenni aniqlang.

 2. Quyidagi sxemada keltirilgan reaksiya tenglamalarini yozing va B moddani nomlang?

 3. Reppi usuli bo’yicha buten-2 CO va H2O o’zaro reaksiyasidan qanday kislota hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasi va sharoitini ko’rsating.

 4. Keltirilgan sxemadagi reaksiya tenglamalarini yozing hosil bo’lgan C moddani tuzilish formulasini yozing va nomlang 1. Malon efiridan foydalanib valerian kislotasini sintez qiling. Reaksiyatenglamalarini bosqich bilan yozing

 2. n-Butanni (CH3COO)3Co ishtirokida 170-1800C, 50 atm da oksidlanganda qanday mahsulot hosil bo’ladi.

 3. Valerian kislotasining kumushli tuzi Br2 bilan tasirlashishidan (CCl4/ 800C) qanday organik birikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasini yozing hosil bo’lgan moddani nomlang

 4. Ko’lbe usuli bo’yicha moy kislotaning natriyli tuzini elektrolizidan hosil bo’lgan moddani nomlang. Reaksiya tenglamasi va mexanizmini yozing

 5. Қуйидаги реакция тенгламаси ва механизмини ёзинг: 1. Қуйидаги реакция тенгламаси ва механизимини ёзинг: 1. Quyidagi reaksiya tenglamalarini yozing hosil bo’lgan moddalarni nomlang

 2. Propanni yuqori haroratda HNO3 (suy) bilan reaksiyasidan nechi xil nitrobirikma hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasini yozing hosil bo’lgan nitrobirikmalarni nomlang

 3. yuqoridagi reaksiya natijasida hosil bo’lgan B moddani (organic modda) nomlang. Reaksiy atenglamasini yozing

 4. Propion kislotadan nitroetan olish usulini taklif eting. Reaksiya tenglamasini yozing

 5. Quyidagi sxemada hosil bo’lgan A va C moddalarni ko’rsating. Reaksiya tenglamalarini yozing

 6. 1-nitopropan 2 mol butillitiy bilan (TGF, -1000C) tasirlashishidan hosil bo’lgan mahsulotga etilbromid qo’shilishidan hosil bo’lgan mahsulotni ko’rsating va nomlang. Reaksiya tenglamasini yozin

 7. Butanalni nitrometan bilan ishqoriy muhitdagi kondensatsiya reksiyasi va mexanizmini yozing

 8. Pentanalni nitrometan bilan ishqoriy muhitdagi kondensatsiya reksiyasi va mexanizmini yozing

 9. Nef reaksiyasi bo’yicha 2-metil,1-nitropropandan qanday mahsulot hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasini yozing sharoitlarini ko’rsating.

 10. Nef reaksiyasi bo’yicha nitrosiklopentandan qanday mahsulot hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasini yozing sharoitlarini ko’rsating.

 11. Sirka angidrid etilamin bilan reaksiyasidan qanday mahsulot hosil bo’ladi reaksiya tenglamasini yozing

 12. C5H11NH2 tarkibli aminlarning ikkilamchi va uchlamchi izomerlarini yozing va nomlang

 13. Quyidagi moddani sistematik va ratsional nomenklatura bo’yicha nomlang 1. Umumiy fo’rmulasi C4H11N bo’lgan birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi aminlar izomerlarini yozing va nomlang

 2. Quyidagi aminlarning tzilish formulasini yozing a) 2-(dimetilamino)-3metilpentan b) 2-(etilamino)-4-metilgeksan c) 1-(N,N-dimetilamino) butan

 3. Kaliyftalimiddan foydalanib 1-aminopropan sintez qiling. Reaksiya tenglamasini yozing

 4. yuqorida keltirilgan sxemadagi hosil bo’lgan D moddani nomlang. Reaksiyaning barcha bosqichlarini yozing

 5. Gofman qayta guruhlanish orqali 1-aminopentan hosil bo’lish jarayonini va mexanizmini yozing

 6. Bekman qayta guruhlanishda quyidagi moddadan hosil bo’lgan birikmani ko’rsating. Jarayonni to’liq yozing 1. Birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi aminlar oksidlanganda qanday birikmalar hosil bo’ladi. Misollar tariqasida ko’rsating

 2. Siklogeksanon va geptanalni kislotali sharoitda 1-aminobutan bilan reaksiya tenglamasini yozing. Reaksiya natijasida qanday birikmalar hosil bo’ladi.

 3. Brombenzol izopropillitiy bilan reaksiyasidan kumol hosil bo’lish reaksiya tenglamasini yozing. Reaksiyani oraliq bosqichlari bilan ko’rsating

 4. Quyidagi reaksiya tenglamasini yozing hosil bo’lgan D moddani nomlang 1. Quyidagi reaksiya tenglamasini va mexanizmini yozing reaksiyada qanday mahsulot hosil bo’ladi 1. Keltirilgan sxemadagi C va D moddalarni nomlang. Reaksiya tenglamalarini yozing 1. Quyidagi reaksiya natijasida hosil bo’lgan C moddani nomlang. Reaksiya tenglamalarini yozing 1. Vinil etil ketonga etilmagniy bromidni 1,2- va 1,4- birikishidan hosil bo’lgan mahsulotlarini kislotali gidrolizidan qanday birikmalar hosil bo’ladi.

 2. Grinyer reaktivi va karbanil birikmadan foydalanib trimetilkarbinol sintez qiling

 3. Etilkuprat va fenilkupratlar parchalanishidan qanday mahsulotlar hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamalarini yozing mahsulotlarni ko’rsating.

 4. Litiydipropilkuprat butilbromid bilan ta’sirlashgada qanday mahsulot hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamasini yozing hosil bo’lgan moddani nomlang

 5. Vakker jarayonda palladiyning qandau birikmasi ishlatiladi. Jarayonni ko’rsating hosil bo’lgan moddani nomlang.

 6. reaksiyalarni tugallang hosil bo’lgan moddalarni nomlang

 7. α, β va γ gidroksi kislotalar qizdirilganda qanday birikmalar hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamalarini yozing

 8. limon kislotaning sulfat kislota ishtirokida parchalanish reaksiya tenglamasini yozing va qanday mahsulotlar hosil bo’lishini ko’rsating

 9. quyidagi reaksiyalarni tugallang bittasi reaksiya mexanizmini yozing 1. 2-gidroksi-2-metilpropion kislotani katalizator (kislotali) va katalizatorsiz qizdirilishidan qanday mahsulotlar hosil bo’ladi. Reaksiya tenglamalarini yozing mahsulotlarni nomlang

Download 102.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling