Reja: Versal tizimini yuzaga kelishining sabablari va omillari


Download 38.44 Kb.
Sana22.01.2020
Hajmi38.44 Kb.

Xalqaro munosabatlar:Versal-Vashington tizimi.

Reja:


1. Versal tizimini yuzaga kelishining sabablari va omillari .

2. Versal tizimining qaror topishi va uning shartlari .

3. Vashington konferentsiyasining AQSh manfaatlariga xizmat

Qilishi.


1. Versal tizimini yuzaga kelishining sabablari va omillari

Ishchilar harakatidagi revolyutsion tendentsiya bilan opportunistik

tendentsiya o‟rtasida kurash kuchayib borayotgan bir sharoitda , 1900 yilda,

II Internatsionalning navbatdagi Parij kongressi bo‟ldi , unda 791 delegat

qatnashdi . Kongressda burjua partiyalari bilan ittifoq to ‟g‟risidagi masala

( amalda ana shu nom ostida “Mile‟ran kazusi” muhokama qilingan edi)ni

muhokama qilish asosiy o‟rinni egalladi . Internatsional kongressida

“Mileran kazusi”ning muhokama qilinishi german, ingliz , belgiyalik va

boshqa sotsial - opportunistlarning , Milerandan o‟rnak oling deb, uning

qilmishini oqlashlari shuni ko‟rsatdiki , s otsialistik harakat ichidagi turli

oqimlar o‟rtasida milliy zaminda paydo bo‟lgan nizolar internatsional

ixtiloflarga aylanmoqda edi. Bu masala bo‟ yicha tuzilgan komissiya

kongress muhokamasiga ikkita rezolyutsiyani : komissiyaning ko‟pchiligi

Kautskiy rezo lyutsiyasini va komissiyaning ozchiligi Ged bilan italyan

sotsialisti Ferri rezolyutsiyasini taqdim etdi . Kautskiy rezolyutsiyasining

birinchi qismida sotsialistlarning burjua hukumatida qatnashishini “siyosiy

hokimiyatni qo‟lga olishning normal boshlanishi ” deb hisoblab bo‟lmaydi ,

deyilgan bo‟lsa , xuddi shu yerning o‟zida, “vaqtincha favqulotda chora

sifatida ” burjua hukumatida qatnashish mumkinligi e‟tirof qilinsin , deyilgan

edi. Kautskiy, sotsialistlarning burjua hukumati sostaviga kirishining

birdan- bir sharti partiyaning roziligini olishdir deb hisobladi . Kautskiy

rezolyutsiyasida marksizmning sotsialistlarning burjua hukumatiga kirishi

masalasidagi printsipial munosabati haqida hech narsa aytilmagan edi;

rezolyutsiyada sotsialistlarning burjua hukumati da qatnashishi mumkinligi

yoki zarurligining sharti ham, sharoiti ham belgilab berilmagan edi.

Shunday qilib, Kautskiy noaniq yoki o‟sha vaqtda “kauchuksimon ” deb

to ‟g‟ri nom berilgan rezolyutsiyani taklif qilib va reaktsion hukumat

sostaviga kirgan Mile‟r an ning xoinligidan iborat konkret holni qoralamay,

Mile‟ran ning xoinligidan iborat konkret holni qoralamay, Mile‟ran ni va

butun “ministerializm” siyosatini oqlash uchun opportunistlarga yo ‟l ochib

berdi. Ged kongressda so ‟zlagan otashin nutqida Kautskiyning

«kauchuksimon » rezolyutsiyasini qoraladi . U, proletariat diktaturasi

o‟rnatmay turib , ishchilar sinfi hokimiyatni qo‟lga olishi mumkin emas,

dedi. Ged tomonidan kiritilgan rezolyutsiya sotsialistlarning burjua

hukumatiga kirishini man qilgan edi.

8

Qiz g‟in tortishuvlardan so‟ng ko‟pchilik ovoz bilan Kautskiyrezolyutsiyasi qabul qilindi . Bu esa II Internatsional partiyalarida

opportunistik qanotning ta ‟siri kuchayganligidan dalolat berardi. Parij

kongressi majlis qilayotgan paytda ingliz imperialistl ari bur qishlo qlarini

vahshiylarcha vayron qilayotgan , Amerika imperializmi Filippin orollarida

mehnatkash ommani shaf qatsiz qirayotgan , xalqaro imperializmning jazo

korpusi esa Xitoydagi xalq ozodlik harakatini bo‟g‟ib tashlamo qchi bo‟lib

turgan edi . Bunday imperialistik bosqinchilik siyosatiga qarshi sotsialistik

partiyalarning qat‟iy norozilik bildirmasligi mumkin emas edi. Parij

kongressi Roza Lyuksemburg dokladi bo‟ yicha rezolyutsiya qabul kilib,

unda ishchilar xalqaro miqyosda g‟ayrat bilan harakat qilishga va

birgalashib militarizmga qarshi kurash olib borishga chaqirilgan edi .

«Kongress harakat vositasi sifatida , - deyilgan edi rezolyutsiyada , - quyidagi

tadbirlarni tavsiya qiladi : 1) turli sotsialistik partiyalar militarizmga qarshi

kurashish maqsad ida yoshlarni tarbiyalash va uyushtirishga e‟tibor

berishlari kerak; 2) hamma mamlakatlardagi sotsialist deputatlar har qanday

harbiy xarajatlarga qarshi , flot uchun, mustamlakalarga yuboriladigan

8

Lafasov M, Jahon tarixi “Turon -iqbol”, T., 2008. 7-betharbiy ekspeditsiyalar uchun belgilangan xarajatlarga qarshi ovoz berishlari

lozim; 3) doimiy internatsional sotsialistik komissiya barcha davlatlarda

yagona umumiy plan bo‟ yicha norozilik harakatini va militarizmga qarshi

agitatsiyani amalga oshirishi hamda zarur bo‟lgan hollarda ularni yo‟lga

solib turishi lozi m».

Parij kongressi imperialistik davlatlarning mustamlakachilik siyosatini

ham qat‟iy ravishda qoraladi. Bu masala bo‟yicha qabul qilingan qarorda

shunday deyilgan edi : “Burjuaziya mustamlakachilik siyosatining maqsadi

fa qat kapitalistik sinfning oladigan foydasini oshirishdan va ishlab

chiqaruvchi proletariatning qonini va pulini surib olish orqali hamda qurol

kuchi bilan bosib olingan mustamlakalardagi mahalliy xalqqa nisbatan

jinoyat va son -sano qsiz vahshiylik qilish vositasi bilan kapitalistik

sistema ni saqlashdan iboratdir ”. Rezolyutsiya mustamlakachilik

avantyuralariga qarshi qat‟iy kurash olib borishga, mustamlakalarda

sotsialisti k partiyalar tashkil qilib , ularning harakatini birlashtirishga

chaqirdi . Parij kongressida barcha sotsialistik partiyalarning vakillaridan II

Internatsionalning doimiy ijroiya organi- Xalqaro sotsialistik byuro ( XSB)

tuzildi . U hamma mamlakatlardagi ishchilar sinfining ahvoli haqida

ma‟lumotlar yig‟ib borishi, kongresslarning protokollarini tar qatishi , ayrim

mamlakatlardagi sotsialistik harakat t o‟g‟risida kongresslarga dokladlar

tayyorlab turishi lozim edi. Xalqaro sotsialistik byuroning doimiy turar joyi

Bryussel shahri bo‟lib qoldi. XSB ning raisi qilib E. Vandervelde, sekretari

qilib K. Gyuismans saylandi . Birinchi jahon urushi 1918 - yil 11- noyabrda

Germaniyaning Antantaga taslim bo‟lishi bilan tugadi. Shundan so ‟ng urush

aybdori bo ‟lgan German bloki davlatlari bilan yetkazilgan zararni qoplash

va shartnoma tuzish uchun tayyorgarlik boshlandi. 1919 yil yanvar oyida

Parijdagi Versal saroyida Antanta ittifoqiga kirga g‟olib mamlakatlar vakilari

urushga xulosa yasash va tinchlik shartnomasini imzolash uchun to‟plandilar.

Tinchlik konferensiyasi ishida 27 mamlakatdan mingdan ortiq delegat ishtirok

etdi. Ammo amalda barcha asosiy masalalar besh davlat tomonidan hal qilindi:

AQSh (Prezident Vudro Vilson), Angliya (Bosh vazir David Lloyd Jorj), Fransiya

(Bosh vazir Jorj Klemanso), Italiya (Bosh vazir Vittorio Orlando), Yaponiya (Baron

Makino).

9

Parij tinchlik konferensiyasi bir yil davom etdi (1919 yil 18 yanvardan 1920yil 21 yanvargacha). Asosiy davlatlarning tutgan mavqelari birbiriga zid, ko‟pincha

tamomila qaramaqarshi edi. Eng muhimi, Antanta ittifoqi asosan maxfiy

shartnomalar, yashirin bitimlar asosiga qurilgan bo‟lib, yangi vaziyatda bu

kelishuvlarni amalga oshirib bo‟lmasdi. Ana shu shartnomalarga ko ‟ra, Rossiya

Stambulni olishi va Dardanell bo‟g‟ozi ustidan nazorat o‟rnatishi, buning evaziga

Fransiyaning Elzas Lotaringiyaga egalik qilish huquqini hamda Angliyaning Misr

ustidan nazoratini e‟tirof etishi zarur edi. Ruminiyaga Transilvaniyani berish va‟da

qilingan, ammo bu Vengriya manfaatlariga mos kelmasdi. Angliya arab xalqlariga

Usmonli imperiyasidan chiqish va arab davlatlari tuzishni taklif etdi. Ayni paytda bu

taklif Angliya va Fransiyaning Yaqin Sharqni bo‟lib olish haqidagi kelishuvlariga zid

edi. Jorj Klemanso (1841-1929) - fransuz davlat arbobi, ma‟lumoti bo ‟yicha vrach.

1906 yildan - Fransiya Vazirlar kengashi raisi, 1917 yildan -Fransiya Bosh vaziri va

ayni paytda harbiy vazir. Mamlakatda diktatorlik tuzumi o‟rnatlshga urindi. 1920

ylldagi saylovlarda mag‟lubiyatga uchradi.

Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) - italyan liberal harakati

rahbarlaridan biri. 1917-1919 yillarda Italiya Vazirlar mahkamasi raisi. 1925

yildan fashist tuzumiga muxolifatda, 1931 yilda fashist hukumatiga qasamyod

qilishdan bosh tortgan.

Devid Loyd Jorj (1863-1945) 1916-1922 yillarda Buyuk Britaniya Bosh

vaziri. Liberal partlyaning yirik rahbarlaridan biri. G‟olib mamlakatlarning

manfaatlari ham birbiriga tamomila zid edi. Fransiya Germaniyadan o ‟zining

kuchsizligini anglagan holda bu mamlakatni batamom kuchsizlantiradigan va

Yevropada Fransiyaning ustunligini ta‟minlaydigan tinchlik o‟rnatilishini istar edi.

Italiya Adriatika dengizi sohillari va orollarni qo‟lga kiritishdan umidvor edi.

9

Hidoyatov G.A, Jahon tarixi (1918-1945y). I qism. T., 2004 y. 42-betAngliya o‟zining imperiyasi hududlarini kengaytirishni o‟ylardi. Yaponiya

Osiyoda ustun mavqega erishishni orzu qilardi. AQSh dengizlarda suzish

erkinligini ta‟minlashni talab etar, shu yo ‟l bilan o‟zining okean floti ustunligidan

foydalanishni mo‟ljallardi. Konferensiya qatnashchilarining doimo diqqat

markazida turgan muammo “rus masalasi ” edi. Bolshevizm g‟oyalarining

yoyilishi qarshisidagi qo‟rquv Versal konferensiyasining qarorlariga ham o‟z

muhrini bosdi. G‟arb mamlakatlari rahbarlari konferensiya boshlangan kundanoq

Rossiyaga qarshi intervensiyani tashkil qilish bilan shug‟ullandilar. Ular

Rossiyadagi bolsheviklar hukumatini yo‟qotish o‟z mamlakatlaridagi inqilobiy

harakatni va Sharqdagi milliyozodlik harakatini bostirishda muhim ahamiyatga

ega bo‟ladi, deb hisoblardilar. Ko‟p asrlardan beri urush g‟olibi bo‟lgan davlat

yoki davlatlar guruhi bilan yengilgan davlat yoki davlatlar o‟rtasida shartnoma

imzolangan. G‟olib tomon yengilgan tomonga o‟z xohish-istagini o‟tkaza olgan,

albatta. Birinchi jahon urushi ham bundan mustasno bo‟lmadi. G‟olib Antanta

bilan mag‟lub To‟rtlar ittifoqi o‟rtasida imzolanadigan tinchlik shartnomasining

matnini tuzish uchun Fransiya poytaxti Parij shahriga 27 davlat delegatsiyasi

to‟plandi. Ular Versal saroyida imzolangan tinchlik shartnomasini ishlab chiqish

ustida bir yil ishladilar. V. Vilsonning “14 moddasi” asosida Versal saroyida 5 ta

davlat (Germaniya, Avstriya, Vengriya, Bolgariya va Turkiya) bilan imzolanadigan

5 ta shartnoma matni tayyorlandi. Shu 5 ta shartnoma birgalikda “Versal tizimi”

deb ataldi. Buyuk davlatlarning Osiyo va Tinch okean havzasidagi munosabatlarini

tartibga solish maqsadida 1921-1922-yillarda Vashington shahrida 9 ta davlat

ishtirokida konferensiya o‟tkazildi. Bu konferensiyada uchta shartnoma imzolandi.

Shu tariqa Versal-Vashington tizimi nomi tarixda qoldi.

10

Fransiya Bosh vaziri JorjKlemanso tinchlik shartnomasi shartlarini ishlab chiqish bo‟yicha xalqaro

konferensiyaning Parij shahrida o‟tkazilishini qattiq turib himoya qildi, va nihoyat,

u o‟z maqsadiga erishdi. Parij konferensiyasi 1919-yilning 18-yanvar kuni o‟z

ishini boshladi. Konferensiya ochilishining aynan shu kunga belgilanganligi bejiz

emas edi. 1870-1871-yilgi Fransiya-Prussiya urushida g‟olib Prussiya bilan

10

Lafasov M Jahon tarixi “Turon -iqbol” T., 2008. 9-betyengilgan Fransiya o‟rtasidagi shartnoma aynan shu saroyda imzolangan va 18 -yanvar kuni shu saroyda Germaniya imperiya deb e‟lon qilingan edi. G‟oliblar

Germaniyani tahqirlash uchun aynan shu kuni konferensiya ishini boshladilar.

Germaniyani tahqirlashdan Fransiya ayniqsa manfaatdor edi. Shuning uchun ham

konferensiyani kirish so‟zi bilan ochgan Fransiya Prezidenti A. Puankare o‟z

so‟zida, jumladan, bunday degan edi: “Adolatsizlik bilan Tinchlik

konferensiyasida 27 davlat vakillari qatnashgan bo‟lsada, amalda barcha asosiy

masalalar “katta uchlik” deb atalgan (AQSH, Buyuk Britaniya va Fransiya) davlat

rahbarlari tomonidan hal etildi. Ularning ichida Fransiya Bosh vaziri Jorj

Klemanso o‟zining jo‟shqin nutqlari bilan ajralib turar va o‟ta qiziqqonligi tufayli

“yo‟lbars” degan laqab olgan edi. Konferensiyaga to‟rtlar ittifoqi davlatlari hamda

Sovet Rossiyasi taklif etilmadi. Katta uchlik davlatlari garchand To‟rtlar ittifoqiga

qarshi urushda ittifoqchi bo‟lgan bo‟lsalarda, ularning har biri Parij konferensiyasi

qarorlari aynan o‟zlarining maqsadlariga mos kelishini istar edilar. Xususan,

AQSH o‟zini dunyoning yetakchi davlati, Yevropa davlatlariga bergan qarzi

hamda Birinchi jahon urushining Antanta foydasiga hal bo‟lishiga qo‟shgan

hissasi, shuningdek, Vilson ilgari surgan tinchlik dasturi AQShga jahonni

ma‟naviy idora qilish huquqini beradi, deb hisoblar edi. AQSH Buyuk Britaniya va

Fransiya Yevropa siyosatini belgilovchi davlatlar bo‟lib qolishini istamas, shuning

uchun Germaniya butunlay kuchsizlantirilgan holatga tushirib qo‟yilishiga qarshi

edi. Buyuk Britaniya Germaniyaning dengiz va iqtisodiy qudratini sindirganligini

o‟zining katta yutug‟i deb hisoblardi. Germaniyaning sobiq mustamlakalarini o‟z

imperiyasi tarkibiga qo‟shib olishga intilardi. Ayni paytda Fransiyaning Germaniya

hisobiga kuchayishini ham istamas edi. Parij tinchlik konferensiyasi. Chapdan

o‟ngga: D.Lloyd-Jorj, V. Orlando, J. Klemanso, V. Vilson. “Katta uchlik”

o‟rtasidagi ziddiyatlar. Shuning uchun Fransiya Bosh vaziri J. Klemansoning

Buyuk Britaniya Bosh vaziri D. Lloyd-Jorjga: “G‟alabadan keyin darhol Britaniya

bizning dushmanimiz bo‟lib qoldi”, - deb ta‟na qilganligi bejiz emas. Bunga

javoban Lloyd-Jorj Klemansoga qarab kulib turib: “Britaniyaning siyosati shunday

emasmi?” - deb javob qaytarganligini tarix unutgan emas. Lloyd- Jorj Fransiya

kuchayib ketishining hamda bolsheviklar solishi mumkin bo‟lgan xavfning oldini

olish maqsadida kuchli Germaniyaning saqlanib qolishidan manfaatdor edi.

Bundan tashqari, Buyuk Britaniya AQShning jahon siyosatida tutgan o‟rni,

shuningdek, harbiy-dengiz qudrati tobora oshib borayotganligidan tashvishda edi.

Biroq bu jarayonning oldini olishga qodir emas edi. Chunki AQSh Buyuk

Britaniyani qarz beruvchi davlatdan qarzdor davlatga aylantirib qo‟ygan edi.

Buning ustiga iqtisodi tobora kuchsizlanib, moliyasi va savdosi izdan chiqib

bormoqda edi. Fransiya katta uchlik ichida eng ko‟p zarar ko‟rgan davlat edi.

Chunki urush harakatlari uning hududlarida olib borilgan edi. Ayni paytda u ham

qarz beruvchi davlatdan qarzdor davlatga aylanib qoldi. Bu ham yetmaganidek,

Sovet hukumati podsho Rossiyasining chet davlatlardan olgan qarzini to‟lashdan

bosh tortganligi Fransiya uchun qattiq zarba bo‟ldi. Chunki chor Rossiyasi eng

ko‟p qarzni Fransiyadan olgan edi. Shuning uchun ham u barcha yo‟qolgan

boyliklari o‟rnini Germaniya hisobidan qoplashni istar edi. Bundan tashqari,

Fransiya Germaniyaning nihoyatda kuchsizlantirilishi tarafdori edi. Fransiya

nafaqat Germaniya bir vaqtlar undan tortib olgan hududlarini qaytarib olishni, ayni

paytda Germaniyaning Saar ko‟mir havzasi va Reyn daryosining so‟l sohilidagi

yerlarni ham qo‟shib olishni istar edi. Shuningdek, Fransiya Yevropaning

Ruminiya, Chexoslovakiya va Polsha kabi davlatlaridan kelgusida Germaniyaga

qarshi o‟ziga xos bir ittifoq tuzish niyatida ham edi. Ayni paytda Fransiya hukmron

doiralarining rejasiga ko‟ra, bu davlatlar Sovet Rossiyasiga qarshi kurashda ham

asqotishi lozim edi. “Katta uchlik” esa Sovet Rossiyasiga qarshi kurash masalasida

yagona fikrda edi. 1919-yilning 28-iyunida Versal saroyida yengilgan Germaniya

bilan g‟olib Antanta davlatlari o‟rtasida shartnoma imzolandi. Bu shartnoma

tarixga Versal tinchlik shartnomasi nomi bilan kirdi. Versal shartnomasi

Germaniya va uning ittifoqchilarini urushning aybdorlari deb e‟lon qildi.

Shartnomaga ko‟ra, Fransiya Elzas va Lotaringiyani o‟ziga qaytarib oldi.

Germaniyaning Saar viloyati 15 yil muddatga Millatlar Ittifoqi boshqaruviga

berildi.


11

15 yildan so‟ng bu viloyat taqdiri plebitsey yordamida hal etiladigan

bo‟ldi. Uning ko‟mir havzasi shaxtalari Fransiyaning mulki bo‟lib qoldi. Reyn

daryosining chap sohilini 15 yil muddatga Antanta okkupatsiya qildi. Reyndan

sharqqa qarab 50 km hudud to‟la demilitari- Versal tinchlik shartnomasining

imzolanishi zatsiyalashtirildi. Germaniya Polsha va Chexoslovakiyaning

mustaqilligini tan oldi. Bir paytlar Prussiya bosib olgan hududlar, Sharqiy Pomore

Polshaga berildi. Buning natijasida Polsha Boltiq dengiziga chiqish imkoniga ega

bo‟ldi. Eypen, Malmedi va Morelle okruglarida plebitsey o‟tkazildi, natijada bu

okruglar Belgiyaga o‟tdi. Klaypeda esa Litvaga o‟tkazildi. Shlezvigning shimoliy

qismi Daniyaga, Sileziyaning bir qismi Chexoslovakiyaga berildi. Gdansk shahri

esa Millatlar Ittifoqi boshqaruvidagi №erkin shahar” deb tan olindi. Shu tariqa

Germaniya 1914-yilning 1-avgustiga qadar bo‟lgan o‟z hududining 1/8 qismini

yo‟qotdi. Germaniya Avstriyaga bo‟lgan da‟volaridan voz kechishga majbur etildi.

Avstriyaning mustaqilligi Antanta davlatlari tomonidan kafolatlanadigan bo‟ldi.

Bundan tashqari, Germaniya dunyodagi barcha mustamlakalaridan mahrum etildi

va ular g‟oliblar o‟rtasida taqsimlandi. Chunonchi, Germaniyaning Afrikadagi

mustamlakalari Togo va Kamerun Buyuk Britaniya va Fransiyaga o‟tdi.

Shuningdek, Buyuk Britaniyaga Tanganika (Germaniya Sharqiy Afrikasi);

Belgiyaga Ruanda va Urundi; Janubiy Afrika Ittifoqiga -Janubi-g‟arbiy Afrika

(Namibiya); Yaponiyaga Tinch okeanidagi Marshall, Marian va Karolina orollari,

Xitoyning Szyaochjou viloyati, Shandun yarim oroli berildi. Germaniyaga Antanta

davlatlari foydasiga katta miqdorda reparatsiya to‟lovi majburiyati yuklandi.

Komissiya reparatsiya miqdorini 1921-yilning 1-mayigacha belgilaydigan,

Germaniya esa ungacha Antantaga 20 mlrd markani oltin, mahsulotlar, kemalar va

qimmatbaho qog‟ozlar bilan to‟lashi zarur edi. Reparatsiya muammosi 1921-yilning aprel - may oylarida London konferensiyasida hal etildi. Unga ko‟ra,

reparatsiya 132 mlrd oltin marka miqdorida belgilanadi. Uning 52 foizi Fransiyaga;

22 foizi Buyuk Britaniyaga; 10 foizi Italiyaga; 8 foizi Belgiyaga; Gretsiya,

11

Hidoyatov G.A Jahon tarixi (1918-1945y). I qism. T., 2004. 43-betRuminiya va Yugoslaviyaga birgalikda 6,5 foizi; 0,75 foizi Yaponiyaga to‟lanishi

kerak edi. Bu ochiqcha talonchilik Antanta davlatlarining Versal shartnomasida

yozib qo‟ygan quyidagi fikrlari bilan oqlanar edi: «Germaniya va uning

ittifoqchilari tajovuzi tufayli ro‟y bergan urushda ittifoqchilar (Antantani nazarda

tutishayotir) va ularga qo‟shilgan davlatlar fuqarolariga yetkazilgan talafot va zarar

uchun butun mas‟uliyatni Germaniya o‟z zimmasiga oladi». Germaniya uchun

bunday katta miqdorda reparatsiya to‟lash nihoyatda og‟ir edi. Biroq uning rozi

bo‟lishdan boshqa iloji yo‟q edi.

12

Hayot Germaniya oldiga ikki imkoniyatniko‟ndalang qilib qo‟ydi: yo qo‟yilgan shartga rozi bo‟lib, tinchlikka erishish, yoki

yana urushga kirishib butunlay xonavayron bo‟lish. Versal shartnomasi

Germaniyada umumiy harbiy majburiyatni taqiqladi. Ayni paytda Germaniya suv

osti flotiga, katta harbiy kemalarga, harbiy va dengiz aviatsiyasi va tank

qo‟shinlariga ega bo‟lish huquqidan mahrum etildi. Shunday bo‟lsada,

Germaniyaga 100 ming kishilik qo‟shinga ega bo‟lish (bu qo‟shin faqat ko‟ngillilar

asosidagina tashkil etilishi mumkin edi) huquqi berildi. Vudro Vilsonning fikricha,

bu qo‟shin Germaniyaga ichki tartibni saqlash va bolshevizm xavfiga qarshi turish

uchun zarur edi. Millatlar Ittifoqi (Millatlar Ligasi ham deyishadi) - bu, dunyo

davlatlarining xalqaro tashkiloti edi. Tashkilotning asosiy vazifasi - tinchlikni va

xalqaro xavfsizlikni ta‟minlashdan iborat bo‟lishi kerak edi. Bunday tashkilotni

tuzish tashabbusi bilan AQSh Prezidenti V.Vilson chiqdi va bu uning moddali

tinchlik dasturida o‟z ifodasini topgan edi. Antantaning yetakchi davlatlari (Buyuk

Britaniya va Fransiya) bu tashabbusni qo‟llab-quvvatladi.

13

12

Lafasov M, Jahon tarixi “Turon -iqbol”, T.,2008. 11-bet13

Hidoyatov G.A, Jahon tarixi (1918-1945y). I qism. T., 2004. 45-bet

2. Versal tizimining qaror topishi va uning shartlari

1919-yilning 14-fevral kuni dunyoning 44 davlati tashkilotning Nizomi

(4 ustavi)ni tasdiqladilar. Tashkilotning oliy organi Assambleya edi. Uning ishida

barcha a‟zo davlatlar ishtirok etardi. Assambleyalar oralig‟ida Ittifoqning ishiga

Ittifoq Kengashi rahbarlik qilardi. Unga katta vakolatlar berishgan edi. Besh davlat

(AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Yaponiya) Kengashning doimiy

a‟zolari edi. Nizom agressor davlatga nisbatan birgalikda harbiy va iqtisodiy

sanksiyalar (choralar) qo‟llashni ham ko‟zda tutardi. Biroq Nizomda qanday davlat

agressor davlat deyiladi, degan savolga aniq javob yo‟q. Bu esa har bir davlatga

xalqaro nizomlar xarakterini o‟zicha talqin etish imkonini beradi. Millatlar Ittifoqi

o‟zi faoliyat ko‟rsatgan 1946-yilgacha amalda biror marta ham jazo choralarini

qo‟llay olmadi. Bunga Ittifoqning amalda Buyuk Britaniya va Fransiya

siyosatining quroliga aylanib qolganligi sabab bo‟ldi. (AQSh kongressi Versal

shartnomasini tasdiqlamaganligi uchun Ittifoq a‟zoligidan chiqqan edi.) Nizomda

uning a‟zolari zimmasiga “barcha a‟zolarning hududiy yaxlitligini hurmat qilish va

asrash” vazifasi ham yuklatilgan edi. Biroq amaldagi Ittifoqning hech bir a‟zosi bu

vazifani bajarishga astoydil intilgan emas. Millatlar Ittifoqining Nizomida “Mandat

tizimi” deb atalgan xalqaro huquqning yangi bir normasi belgilab qo‟yildi. Unga

ko‟ra, Millatlar Ittifoqi mustamlaka bo‟lib kelgan yoki bo‟lib qolayotgan hududni

boshqarish huquqini u yoki bu davlatga topshirishi mumkin edi. Bunday huquqni

olgan davlat o‟sha mustamlakani mustaqillikka tayyorlashi lozim edi. Aslida bu

ayyorona tizim mustamlakalarni bo‟lib olish siyosatini niqoblovchi mash ‟um

vosita vazifasini o‟tadi. Fransiyada, Germaniyadan tashqari, urushda mag‟lub

bo‟lgan boshqa davlatlar bilan ham alohida-alohida shartnomalar imzolandi.

Chunonchi, Avstriya bilan bunday shartnoma 1919-yilning 10-sentabr kuni Parij

yaqinidagi Sen-Jermen saroyida imzolandi. Shartnoma sobiq Avstriya-Vengriya

imperiyasi tugatilganligini e‟lon qildi. Tinchlik shartnomalari Millatlar Ittifoqining

tuzilishi Avstriya hududi esa sezilarli darajada o‟zgartirildi. Xususan, Janubiy

Tirolning bir qismi Italiya ixtiyoriga o‟tkazildi. Chexiya va Moraviya yangi

tuzilgan Chexoslovakiya davlatiga qo‟shildi. Bukovina esa Ruminiyaga nasib etdi.

Avstriya qo‟shinlarining soni 30 ming kishidan oshmasligi belgilab qo‟yildi. Floti

esa Antanta ixtiyoriga o‟tkaziladigan bo‟ldi. Bundan tashqari Avstriyaning

Germaniya bilan qo‟shilishi batamom taqiqlab qo‟yildi. 1919-yilning 27-oktabrida

Parijga yaqin Neyi shahrida Bolgariya bilan shartnoma imzolandi. Shartnomaga

ko‟ra, Bolgariya hududining katta qismi Yugoslaviya, Gretsiya va Ruminiyaga

o‟tdi. Ayni paytda unga 2,5 mlrd oltin frank kontributsiya to‟lash majburiyati

yuklandi. Bolgariya qurolli kuchlarining soni 20000 kishidan oshmasligi

belgilandi. 1920-yilning 4-iyulida Versal saroyining Trianon zalida Vengriya bilan

shartnoma imzolandi. Shartnomaga ko‟ra, Vengriya o‟z hududining ancha

qismidan mahrum etildi. Chunonchi, Xorvatiya, Bachka va Banatning g‟arbiy

qismi Yugoslaviyaga o‟tdi. Ruminiyaga Transilvaniya va Banatning sharqiy qismi

berildi. Chexoslovakiya ham esdan chiqarilmadi. Unga Slovakiya va Karpatorti

Ukrainasi nasib etdi. Vengriyaga berilgan og‟ir zarbadan biri - bu uning dengizga

chiqish imkoniyatidan mahrum etilganligi bo‟ldi. Vengriya 30 ming kishidan ortiq

qurolli kuchga ega bo‟la olmas edi. Antanta davlatlari 1920-yilning 10-avgustida

Fransiyaning Sevr shaharchasida Turkiya bilan shartnoma imzolashdi.

Shartnomaga ko‟ra, Turkiyaga 1914-yilning 1-avgustigacha qaram bo‟lgan

hududlar to‟rtdan uch qismga kamaydi. Turkiya hududi Kichik Osiyo va Istambul

shahrini o‟z ichiga olgan Yevropadagi ozgina joy bilan cheklab qo‟yildi. Istambul

shahri poytaxt sifatida qoldirildi. Biroq g‟olib davlatlar, agar Turkiya Sevr

shartnomasi talablarini bajarishdan bosh torta boshlasa, bu qarorni qayta ko ‟rib

chiqish huquqiga ega edilar. Qora dengiz bo‟g‟ozlarining barcha davlatlar savdo va

harbiy kemalari uchun ochiq ekanligi belgilab qo‟yildi. Turkiyani bo‟g‟ozlardan

o‟z harbiy kuchlarini olib chiqib ketishga majbur etishdi. Aslida bu shartlar

bo‟g‟ozlar ustidan Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya nazorati o‟rnatilishiga

imkon berdi. Turkiya o‟z flotini Antanta ixtiyoriga topshirishi zarur edi. Bu ham

yetmaganidek, Sevr shartnomasi g‟olib davlatlarga Turkiyaning moliyasi va butun

iqtisodiyoti ustidan nazorat o‟rnatish huquqini berdi. Turkiya armiyasining soni 50

ming kishidan oshmasligi belgilandi. Sevr shartnomasi Turkiyaga Antanta

davlatlarining yarim mustamlaka tartibini o‟rnatdi. Birinchi jahon urushi

tugagandan keyin Yevropada xalqaro kuchlarning yangi nisbati belgilangan Versal

tizimi shu tariqa shakllandi. Bu tizim Yevropa siyosiy xaritasini qayta qurish va

dunyoni qayta bo‟lib olishni huquqiy jihatdan rasmiylashtirishning o ‟ziga xos

shakli edi.

Versal tinchlik shartnomasi, boshqacha aytganda, Parij tinchlik

shartnomasi Ger maniya va lining ittifoqchilari bilan alohidaalohida tuzilgan

besh ayri shartnomadan iborat edi. 1919 ylining 28 iyunida Versal saroyining

Oynali zalida Germaniya bilan tinchlik shartnomasi imzolandi. Germaniya va

uning ittifoqchilari urush aybdorlari deb e‟lon qilindilar. Tabiiyki, ular aybdor

sifatida jazolanishlari lozim edi, Germaniyadan dunyodagi eng boy temir

konlariga ega bo ‟lgan Elzas Lotaringiya ajratib olindi va Fransiyaga berildi.

Fransiya, shuningdek, Saar ko‟mir konlarini 15 yil davomida ishlatish huquqini

qo‟lga kiritdi. Germaniyaning Reyn daryosidan g ‟arbdagi hududi Fransiya

chegaralarigacha, sharqda 50 kilometrgacha harbiylardan xoli zonaga

aylantirilishi, Reyn daryosining g ‟arbiy qirg‟og‟ida 15 yil mobaynida

ittifoqchilarning qo‟shinlari turishi zarur, deb belgilandi. Shartnomaga ko ‟ra,

Germaniyada majburiy harbiy xizmat bekor qilinishi, mamlakat suv osti floti,

harbiy va dengiz aviatsiyasi taqiqlanishi zarur edi. Ko‟ngilli asoslarda

shakllanadigan armiyaning askarlari soni 100 mingdan oshmasligi lozim edi.

Bosh shtabni tarqatish, harbiy maktablarni yopish, barcha zobitlarni ishdan

bo‟shatish majburiy qilib qo‟ yildi.

14

Mavjud qurolyarog‟lar - tank va to‟plar, tezotar qurollar Antanta mamlakatlariga topshuildi. Germaniya amalda to ‟liq

qurolsizlantirildi. Tayinlangan Nazorat komissiyasi shartnoma talablari

bajarilishini kuzatib turishi zarur edi. Mazkur shartnomaga asosan Belgiya Eypen

va Malmedi okruglarini oldi. Shlezvigning shimoliy qismi Daniya ixtiyoriga o‟tdi.

Polsha Poznan, Yuqori Sileziyaning bir qismi, Pomeraniya, G‟arbiy va Sharqiy

14

Lafasov M. Jahon tarix “Turon -iqbol” T.,2008. 13-betPrussiya rayonlariga ega bo‟ldi. Gdansk Millatlar Ligasi boshqaruvidagi «erkin

shahar» deb e‟lon qilindi. Polshaning dengizga chiqishini ta‟minlaydigan maxsus

«yo‟lak» ham ajratildi. Germaniyaning Afrikadagi mustamlakalari asosan

Angliya, Fransiya va Belgiya o‟rtasida taqsimlandi. Angliya va Fransiya Togo va

Kamerunni, Angliya - Tanganikani, Belgiya - RuandaUrundi va Namibiyani

(JanubiG‟arbiy Afrikani) oldi. Yaponiya Tinch okeanidagi Marshall, Marian va

Karolin orollarining, shuningdek, Xitoyning Szyao Chjou viloyati va Shandundagi

konsessiyaning sohibi bo‟ldi. Germaniyaga ittifoqchilarning tinch aholisi va

ularning mulkiga yetkazilgan zarar uchun tovon to „lash majburiyatini yukladilar.

Tovonning umumiy miqdori konferensiyada belgilanmagan bo‟lsada, Germaniya

1921 yilgacha har yili ittifoqchilarga 5 milliard dollardan to‟lab turishi zarur edi.

Shundan keyin 30 yil davomida to‟lanishi lozim bo ‟lgan umumiy mablag‟

belgilanishi ko‟zda tutilgandi. Bunday qarordan ko‟proq fransuzlar mamnun

edilar. Chunki ularning fikricha, agar Germaniya tovonni to‟lab borsa, holdan

toyadi va kuchsizlanadi, agar to‟lamasa, fransuzlarning bosqinchiligini oqlash

uchun asos bo‟ladi. Bu ochiqcha talonchilikni oqlash uchun ittifoqchilar Versal

shartnomasiga 231 bandni qo‟shdilar. Unda shun day de yilgandi: “Ittifoqchilar

va ularga qo‟shilgan davlatlar shuni ta ‟kidlaydilarki, Germaniya va uning

ittifoqchi lari tajovuzi tufayli ro ‟y bergan urushda ittifoqchilar va ularga

Qo‟shilgan davlatlar fuqarolariga yetkazilgan talafot va zarar uchun butun

mas‟ uliyatni Germaniya o ‟ z zimmasiga oladi ”, Nemislar o ‟ z hududlarining

10 foizini yo‟qotdilar, bu hududda millionlab odam yashar, ular ning bir

necha yuz mingi uyjoysiz qolgan, o ‟nlab shaharlar vayron qilingan, mi lionlab

odamlar nogiron bo‟lib qolgan edi. Bunday vaziyatda u lkan miqdorda

tovon to‟lash aqlga sig ‟masdi. Ammo Germaniyaning boshqa chorasi yo‟q edi. U

ikki mushkul imkoniyatdan birini tanlashi: qo ‟ yilgan shartlar asosida

tinchlikka erishishi yoki urushga kirib, shaksiz mag‟lubiyat va inqilobiy

tartibsizlik alamini totishi lozim edi. Qolaversa, Germaniya hukumati mag ‟lub

Rossiyaga bundan ham og‟ir va tahqirlovchi tinchlik bitimi imzolatil gan

BrestLitovskni yaxshi xotirlardi. Har qalay, Versal shartnomasida bir paytlar

Rossiyaga berilmagan ba‟zi bir imkoniyatlar mavjud edi. Brest Litovsk

shartnomasiga asosan Rossiya tovonni darhol oltin, oziqovqat, xom ashyo bilan

to‟lashga majbur qilingan bo ‟lsa, Versal shartnomasi da ma‟lum vaqt berilgandi.

Germaniya hay‟ati shartnomani imzoladi. Parij konferensiyasida Millatlar Ligasi

tashkil etildi. Uning nizomi tinchlik shartnomalari matniga ham kiritildi va 44

mamlakat tomonidan imzolandi. Millatlar Ligasi birgalikda xalqaro siyosat olib

borish va umum manfaati yo‟lida, ayniqsa, urush xavfi tug‟ilganda

maslahatlashishga rozi bo‟lgan mustaqil davlatlarning umumiy organi sifatida

rejalashtirilgan edi. Nizomning 16moddasida agressorga nisbatan iqtisodiy va

harbiy jazo choralari qo‟llash ko‟zda tutilgandi. Liga biror marta ham bu jazo

choralarini qo‟llay olmadi, chunki uning ixtiyorida harbiy kuchlari ham, davlatlar

o‟rtasida obro ‟e‟tibori ham yo ‟q edi. Millatlar Ligasi Konvensiyasida uning

a‟zolari zimmasiga «barcha a‟zolarning hududiy butunligini hurmat qi lish va

asrash» yuklatilgan edi. Ammo keyingi voqealar shuni ko‟rsatdiki, hech 1dm bu

shartlarni chindan ham bajarishga tayyor emas edi. Germaniya va Rossiyaning

ligadan chiqarilganhgi mazkur xalqaro tashkilotning samaradorligini pasaytirdi,

uning faoliyati munozara va muzokaralar bilan cheklanib qoldi. Millatlar Ugasi

(1919-1946) xalqlarning tinchlik va xavfslzlik yo‟lidagi hamkorliginl amalga

oshiruvchi xalqaro tashkilot. Fashist davlatlar ittifoqiga befarq qaraganligi uchun

Ikklnchi jahon urushi boshlanganldan keyin amalda o‟z faoliyatini to‟xtatdi.

Urush aybdorlari deb e‟tirof etilgan boshqa mamlakatlar bilan ham ayriayri

shartnomalar imzolandi. 1919 yil 10 sentabrda Parij yaqinidagi Sen Jermen

saroyida Avstriya bilan shartnomaga qo ‟l qo ‟yildi. Unda sobiq Avstro Vengriya

yo‟q bo‟lganligi, Avstriya hududi sezilarli o‟zgarishlarga uchraganligi qayd

etildi. Janubiy Tirolning bir qismi Italiya ixtiyoriga o‟tdi. Chexiya va Moraviya

yangi tuzilgan Chexoslovakiya davlatiga qo ‟shildi. Bukovina Ruminiyaga

berildi. Avstriyaga faqat 30 ming kishidan iborat armiyaga ega bo‟lish ruxsat etildi,

uning floti ittifoqchilar ixtiyoriga berildi, Avstriyaning Germaniya bilan qo‟shilishi

batamom taqiqlandi. Bolgariya bilan shartnoma 1919 yil 27 noyabrda Parij yaqinidagi

NeyisyurSen shaharchasida imzolandi. Unda Bolgariya qurolli kuchlari soni 20 ming

kishi bilan chegaralangan, hududining katta qismi Yugoslaviya, Gretsiya va Ruminiya

foydasiga olib qo‟yilgan edi. Bolgariyaga tovon to‟lash majburiyati ham

yuklatilgandi. 1920 yil 4 iyunda Versal saroyining Trianon zalida Vengriya bilan

shartnoma imzolandi. Unga ko‟ra, Vengriya 35 mingdan ortiq askarga ega bo‟lmasligi

lozim edi. Ayni paytda tovon to‟lashi ko‟zda tutilgandi. Xorvatiya, Bachka va

Banatning g‟ arbiy qismi - Yugoslaviyaga, Transilvaniya va Banatning sharqiy qismiRuminiyaga, Slovakiya va Karpatorti Ukrainasi - Chexoslovakiyaga beriJdi.

15

Parij yaqinidagi Sevr shaharchasida 1920 yil 10 avgustda g‟olib davlatJarTurkiya bilan tinchlik shartnomasini imzoladilar. Unga ko ‟ra, Turkiya o‟ziga

qaram hududlarning 80 foizini qo‟Idan berdi (Falastin, Transiordaniya, Iroq,

Suriya, Livan va h.k.). Qora dengizdagi bo ‟g‟ozlar harbiy kuchlardan xoli

qilindi, Qora dengizdan uzoq davlatlar undan o‟z harbiy kemalarini bemalol

o‟tkazish huquqini qo ‟lga kiritdilar. Turkiya hududi Kichik Osiyo yarim oroli va

Istanbul (Konstantinopol) shahrini o‟z ichiga olgan Yevropadagi ozgina hudud

bilan cheklangan edi. Turkiyada yarim mustamlaka tuzumi o‟rnatildi. Birinchi jahon

urushi tugaganidan keyin Yevropada xalqaro kuchlarning yangi muvozanatini qayd

etgan Versal shartnomalar tartibi shu tariqa shakllandi. Bu tartibning ichida chuqur

ziddiyatlar mavjud bo‟lib, keyinchah‟k ular jahon iqtisodiy inqirozlarida, g‟olib va

mag‟lub davlatlar o‟rtasidagi nizolarda namoyon bo‟ldi. Shartnomalarning

talonchilarcha shartlari mehnatkashlarning yelkasiga og‟ir yuk bo‟lib tusndi. tin esa

ayniqsa Germaniyada qasd olish kayfiyatining yoyilishiga sabab bo‟ldi. Germaniya

vayron bo‟hnagan, u asosan o‟zining harbiysanoat imkoniyatlarini saqlab qolgan,

mamlakat yaxlitligi buzilmagan, hududida bosqinchi qo‟shinlar yo‟q edi.

Germaniya Versal shartnomasini bekor qilish uchun qulay paytni poylardi. Hatto

qurolli nizo evaziga bo‟lsada, uning moddalarini qayta ko‟rib chiqishga erishish

niyatida edi. Gitler keyinchalik aholining katta qismini o‟zining ahmoqona g‟oyalari

bayrog‟i ostida birlashtirgani ham bejiz emas. AvstroVengriya imperiyasi ko‟ plab

mayda davlatlarga bo‟linib ketdi. Davlatlar chegarasida vujudga kelgan boj to‟siqlari

Yevropa tijoratini izdan chiqardi, xom ashyo manbalarini ishlab chiqarish

15

Lafasov M. Jahon tarixi “Turon -iqbol” T., 2008. 15-betmintaqalaridan, ishlab chiqaruvchilarni bozorlardan ajratib qo‟ydi. Bu esa yangi

ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Ziddiyatlar dushmanlikka aylanib, tinchlik

shartnomalari tufayli yuzaga kelgan nizolarning yanada kuchayishiga sabab bo‟ldi.

Urush paytida ittifoqchi bo‟lgan davlatlar o‟rtasida murosasiz ziddiyatlar mavjud edi.

Eng asosiysi Angliya va Fransiya o‟rtasidagi raqobat bo ‟lib, ularning har biri

Yevropa qit‟asida gegemonlikka intilardi. Fransiya tuzoqqa tushib qolgan, uning

taqdiri Angliyaning xayrixohligiga bog‟liq bo‟lib qolgandi. Angliya bundan keyin

uning tarixiy taqdirini belgilay olar edi. Fransiyaning ziddiyatli xalqaro ahvoli ichki

hayotiga ham ta‟sir ko‟rsatgan, o‟tkir ijtimoiy va siyosiy nizo butun mamlakatda

keskin vaziyatni vujudga keltirgan edi. Buning ustiga AQSh Germaniya

harbiysanoat majmuasini qayta tiklashga katta mablag‟lar sarflab, Fransiyaning

sharqiy chegaralarida yangi harbiy devning paydo bo‟lishiga, uning hayotmamot

dushmani arvohini qayta tiriltirishga ko‟maklashayotgandi. Fransiya

shartnomalarning samaradorligi kafolatchisi deb hisoblanardi, ammo Angliya va

AQSh siyosati qarshisida bu vazifa uydirma, shartnomalar esa xomxayol bo‟lib

qoldi. Rossiya Millatlar Ligasiga kiritilmagan va shartnomalarning tayyorlanishida

ishtirok etmagan edi. Ammo uning ishtirokisiz Yevropadagi tinchlik mustahkam bo‟la

oknasdi. Rossiyani yakkalab qo‟yishga urinish sovet davlati rahbariyatida o‟ta

ekstremist unsurlar diktaturasining kuchayishiga, iqtisodiyotda va siyosatda

biqiqlikka sabab bo‟ldi. Rossiyaning tashqi siyosatida urushlarning muqarrarligi

haqidagi, jahon inqilobini tayyorlash va amalga oshirishning zarurligi to‟g‟risidagi

mafkuraviy nazariya hukmron bo‟lib qoldi. Vashington konferentsiyasining AQSh manfaatlariga xizmat qilishi

AQSh Kongressining yuqori palatasi (Senat) Versal shartnomasida AQShning

manfaatlari hisobga olinmagan, degan vaj bilan bu shartnomani ratifikatsiya

qilmadi. Jahon urushidan qudratli bo‟lib chiqqan AQSh Osiyo - Tinch okean

mintaqasida yangi tartiblar o‟rnatilishidan eng ko‟p darajada manfaatdor davlat

edi. Tabiiyki, o‟rnatiladigan bu yangi tartiblar AQSh ning manfaatlariga to‟la mos

kelishi shart edi. Chunki yer kurrasining bu mintaqasidagi davlatlararo

munosabatlar Buyuk Britaniya va Yaponiya o‟rtasida 1902-yilda imzolangan

shartnomaga asoslanib kelmoqda edi. Birinchi jahon urushi yillarida qudratli

harbiy-dengiz floti yarata olgan va flotning katta qismini Tinch okeanga

joylashtirgan AQSh ni bu holat mutlaqo qoniqtirmas edi. Endi, AQSh bu qudratli

floti yordamida ushbu mintaqaning yetakchi davlati bo‟lib olishni astoydil xohlar

edi. Buyuk Britaniya-Yaponiya mavqeyiga shu yo‟l bilangina putur yetkazishi va

ularning ittifoqini yo‟qqa chiqarishi mumkin edi. Shu niyatni ro‟yobga chiqarish

maqsadida AQSh yangi konferensiya chaqirilishiga erishdi. Bu konferensiya

Vashington shahrida 1921-yilning 12-noyabridan 1922- yilning 6-fevraligacha ish

olib bordi. Konferensiya ishida Tinch okean havzasida shakllantiriladigan yangi

tartiblar bevosita o‟z manfaatlariga daxldor bo‟lgan 9 davlat (AQSh, Buyuk

Britaniya, Yaponiya, Fransiya, Italiya, Belgiya, Gollandiya, Portugaliya va Xitoy)

vakillari qatnashdi. Sovet Rossiyasi bu konferensiyaga ham taklif etilmadi.

Vashington konferensiyasida 3 ta muhim shartnoma imzolandi. Ularning birinchisi

1921-yil 13-dekabrda imzolangan “To‟rtlar shartnomasi” (AQSh, Buyuk Britaniya,

Fransiya va Yaponiya) edi. Bu shartnoma Tinch okeandagi qaram orollar va

mulklar xavfsizligining kafolati hamda bu joylarga nisbatan manfaatlarni

birgalikda himoya qilish masalasiga oid edi. 1922-yilning 6- fevralida “Beshlar

shartnomasi” (AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Fransiya va Italiya) deb

nomlangan shartnoma imzolangan. Bu shartnoma xalqaro munosabatlar tarixida

qurollanishni cheklovchi birinchi shartnoma edi. Shartnoma bo‟yicha AQSh va

Buyuk Britaniya harbiy-dengiz flotining umumiy suv sig‟imi 525 ming, Yaponiya

flotiniki 315 ming, Fransiya va Italiya flotlariniki (har biriniki) 175 ming tonnadan

oshmasligi kerak edi. Bundan tashqari, tomonlar suv sig‟imi 35000 tonnadan ortiq

bo‟lgan kema qurmaslik yoki sotib olmaslik majburiyatini oldilar. Shunday qilib,

AQSh o‟zining dengizdagi asosiy raqibi Buyuk Britaniyaning dunyoning eng

qudratli harbiy-dengiz floti miqdoriga ega bo‟lish maqsadini yo‟qqa chiqarishga

erisha oldi. Ayni paytda, bu shartnoma suv osti floti xususida hech qanday

cheklashni belgilamadi. Bu shartnoma matnida Yaponiya AQSh va Buyuk

Britaniya- Vashington konferensiyasining Yaponiya sohillariga 5 ming km dan

yaqin masofada harbiy dengiz qarorgohi qurmaslik majburiyatini qayd eta oldi.

6-fevral kuni uchinchi shartnoma - “To‟qqizlar shartnomasi” - imzolandi. Bu

shartnoma Xitoyga oid edi.

16

Ma‟lumki, Xitoy ham Versal shartnomasiniimzolamagan. Buning sababi - Germaniyaning Xitoydagi mustamlakalari Xitoyga

qaytarib berilmay, Yaponiyaga berib yuborilganligi edi. Germaniya

mustamlakalarining Yaponiyaga o‟tishi va uning yanada qudratli davlatga

aylanishi AQShni xavotirga solmay qolmadi. Shuning uchun Vashington

konferensiyasida AQSh bu mustamlakalar Xitoyga qaytarib berilishiga erishdi.

Bundan tashqari, “To‟qqizlar shartnomasi” Xitoy suvereniteti va hududiy yaxlitligi

tan olinishini e‟lon qildi hamda bu 9 davlat Xitoyni ta ‟sir doiralariga bo‟lib olishga

intilmaslik majburiyatini oldilar. Ayni paytda shartnomada Xitoy bilan munosabat

o‟rnatishda ochiq eshiklar va teng imkoniyatlar tamoyili barcha davlatlar uchun

barobar ekanligi ta‟kidlandi. Chunki bu tamoyillar AQSh uchun ham Xitoy

eshiklarini ochar va kelgusida u yerda o‟z raqiblarini siqib chiqarish imkoniyatini

tug‟dirar edi. Vashington konferensiyasi qarorlari Versal shartnomasiga

qo‟shimcha sifatida Osiyo - Tinch okean mintaqasidagi kuchlarning yangi nisbati

uchun asos bo‟ldi va Versal - Vashington tizimini nihoyasiga yetkazdi. Versal -Vashington tizimi urushdan keying keskinlikni yumshatishga ma‟lum darajada xizmat qildi. Uning bu xizmati xalqlarning o‟z taqdirini o‟zi belgilashi huquqining hamda urushga nizoli masalalarni hal etish vositasi sifatida qaramaslik tamoyillarining tan olinishida o‟z ifodasini topdi. Bundan tashqari, Millatlar Ittifoqining tuzilishi hamda qator Yevropa davlatlari mustaqilligining tan olinishi katta ahamiyatga molik tarixiy voqealar edi. Biroq Versal - Vashington tizimimustahkam tinchlikning qaror topishiga asos bo‟la olmadi.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling