S. a b d I r a s I l o V, N. T o L i p o V, >N. O r ip o V a


Download 68.25 Kb.

bet9/11
Sana08.11.2017
Hajmi68.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ajratib  o l i s h g a   y o r d a m   b e r a d i.
B o s h n i n g   s o y a   q i s m i   f o n g a   n i s b a t a n   b e l g i l a b   o l i n g a c h ,  
u n i n g   k o n s t r u k s i y a s i ,  x a r a k te r ig a   e ’t i b o r n i  k u c h a y t i r i b   katta 
s h a k l n i  a n i q l a s h g a   o ‘ti la d i.  S h a k l n i   bir  q a n c h a   t e k i s l i k l a r d a n  
ta s h k il  t o p g a n   h a j m   d e b   t u s h u n i s h   kerak.  M a n a   s h u   har  bir 
m a y d a   te k i s li k   o lz  tu s ig a   e ga.  H a j m li  sh a k l n i  i f o d a l a s h   u c h u n  
te k i s li k la r   c h e g a r a s i n i   s i ll iq l a s h   sh art  e m a s .  H a r   bir  t e k i s l i -  
kni  b o 'l a k la r g a   boMib  i s h l o v   beris h   m a q s a d g a   m u v o f i q l i r .   Y u z  
b o l a k l a r i   —  k o ' z ,   b u r u n ,  lab  va  h o k a z o l a r   —  d astlab   yirik   t e k i s -  
likla rda  yaxlit  s h a k l d a   ta s v ir la n i b ,  s o ‘ngra  tus  m u n o s a b a t l a r i  
hal  eti la d i .
Bu  m a s h q n i   b a ja rish d a   p e s h o n a ,   b u r u n   kabi  y u z   b o ‘la k -  
la r n i n g   tus  x a r a k t e r i s t i k a s ig a   e ’ti b o r   k u c h a y t i r i l a d i .  Y u z n i n g
www.ziyouz.com kutubxonasi

p astki  q i s m i ,   y a ’ni  y o n o q  
s u y a k l a r id a n   b o s h l a b   nur 
o ‘tkir  b u r c h a k   o s t id a   tu -  
s h a d i .   S h u n i n g   u c h u n  
y u z n i n g   b u   q i s m i   k a m  
y o r i t i l a d i .
K atta  te k i s l i k d a   sh akl 
m u n o s a b a t l a r i n i   a s t o y d i l  
m a s h q   q i l g a c h ,   g r i z a y l  
t e x n i k a s i d a   m a y d a   d e t a l ­
larga  is h l o v   b e r is h n i  k o ‘- 
rish  k e r a k .  B u n d a   b o s h  
s i l u e t i d a   xarakterli  d e t a l ­
l a r g a   a h a m i y a t   b e r g a n  
h o l d a   m a y d a l a b   i s h l o v  
b e r i l a d i .
M a sa la n :  r a ss o m   G o l -  
b e y n   p o r tr e t la r ig a   e ’tibor 
b e r s a k ,   p o r t r e t n i n g   e n g  
x a r a k te r li  j o y l a r i g a   katta 
e ’t i b o r   berib   t a s v ir la g a n .
M a s a l a n ,   o g ‘ir  o s i li b   turgan  j a g k  y o k i   k o ‘z l a r n i n g   j u d a   k e n g  
j o y l a s h i s h i ,   b a ’zi  p o r tr e t la r d a   e sa   b u r u n n i n g   k a t t a lig i  b ila n  
x a r a k te r   bera  o lg a n .
3 -M A S H Q .  Anatom ik  tuzilishi  aniq  boMgan  qiyofali, 
boshning  ranglavhasi.  Ushbu  natura  kontrast  yorugMikda 
q o ‘yiladi  (deraza  yoki  eshik  yonida).
Bu  m a s h g ' u l o t   u z o q   m u d d a t g a   m o 4 j a l l a n g a n   boM ib ,  b o s h ­
n in g   rang  va  tu s  y e c h i m i n i   hal  e t u v c h i   y a k u n i y   b o s q i c h d i r .
M a s h q   q u y id a g i  tartib da  i s h la n a d i :
1.  B o s h   va  k i y i m n i n g   f o n g a   n is b a t a n   y o r u g '  va  s o y a   j o y l a -  
ridagi  yirik  m u n o s a b a t l a r n i   a n i q l a s h .
2.  S h a k l d a g i   m a y d a   boMaklarga  i s h lo v   b er is h .
3.  T a sv ir n i  tus  va  k o n s t r u k t iv   y a x l i t l i k d a   u m u m l a s h t i r i s h .
B i r i n c h i   t o p s h i r i q n i n g   y e c h i m i   t a l a b a la r   u c h u n   a n c h a   t a n -
ish.  A s o s i y   k u c h n i   2 — 3  t o p s h ir iq l a r g a   q ar a tg a n   h o l d a   b e r il g a n  
m a s h q   a s t o y d i l   b aja rila di.  M a y d a   b o ‘laklarga  p u x ta   i s h l o v   b e r -  
g a c h ,   is h n i  y a x lit  y e c h i m g a   o l i b   k e l m a y   turib,  p o r tr e t  xar- 
a k t e r i n i  t o ' l a q o n l i   y o r it ib   b o ‘l m a y d i .
www.ziyouz.com kutubxonasi

B o s h n i n g   u m u m i y   k o n s t r u k s iy a s i  va  b o ‘la k l a r in i n g   katt a 
tu s  m u n o s a b a t l a r i   t o p i l g a c h ,   k o ‘z,  b u r u n ,  q u l o q   kabi  m a y d a  
b o ‘laklarga  p u x t a   is h l o v   b e r ila d i.  M a s a l a n :  k o ‘z n i   ta s v ir la s h d a  
k o ‘z  o l m a s i ,   q o v o q ,   q o r a c h i g ‘ga  y o r u g ‘ - s o y a   b e r is h   o r q a l i 
x a j m li  i f o d a l a n a d i .   K o ‘z n i n g   s h a k l i  m a y d a - m a y d a   t e k i s l i k -  
la rd a n   iborat.  K o ‘z n i  is h l a g a n d a   u z u n   c h i z i q l a r   orq a li  e m a s , 
b alk i  bir  n e c h a   p l a n d a   tu r g a n   te k i s li k la r   or q a li  t o p a m i z .   R a s m  
c h i z i s h n i   o ‘r g a n a y o t g a n   ta l a b a   c h i z i q   o r q a li  q o v o q ,   k ip r ik , 
q o s h n i   k o ‘r satishga  u rin ib  katta  k a m c h i li k k a   y o ‘l  q o ‘yad i.  Y u z -  
n in g   b o s h q a   b o ‘la k la rid a   h a m   s h u n d a y   u r in i s h n i  k u z a t i s h i m i z  
m u m k i n .
Y o r u g ‘- s o y a   m u n o s a b a t l a r i d a   h a m   t a l a b a la r   j i d d i y   x a t o l i k -  
larga  y o ‘l  q o ‘y adilar.  C h u n k i   ularga  har  bir ini  " a lo h id a   k o ‘rish" 
sa b a b   b o ‘la di.  S h u n i n g   u c h u n   ta s v ir la s h d a   t e z - t e z   t a q q o s l a s h ,  
n a tu r a n i  y a x li t  k o ‘ris h n i  o ‘r ganis h  l o z i m .   Y a x l i t l a s h   i s h n i n g  
y a k u n i y   b o s q i c h i   h i s o b l a n a d i .
I s h n i n g   s o ‘n g g i  b o s q i c h i d a   n a tu r a g a   y a x lit  q a ra sh   kerak. 
N a t u r a d a   q aysi  b o ‘lak  k o ‘zga  y a q q o l  k o ‘rin ib,  q a y si  b o 4 a g i  
fo n   bilan  bir lash ib   k e t a y o t g a n in i  y a n a   bir  karra  k o ‘z d a n   k e c h i r -  
iladi.  B o s h n i   sh u   ta r z d a   y a x lit  q arash   b il a n   t e k s h ir ib   ko^riladi. 
N i h o y a t ,   t a s v i r n i n g   b a 'z i  j o y l a r i n i   k u c h a y t i r i b ,   a y r i m   j o y -  
la rin i  s u s a y t ir i b   y o k i   u m u m l a s h t i r i b   s o y a d a g i   s h a k l n i   s o y a -  
g a ,  y o r u g ‘li k d a g i  s h a k l n i  y o r u g ‘ga   b o ‘y s u n d i r g a n   h o l d a   e n g  
y o r u g 4  va  e n g   t o fcq  jo y l a r i n i   b e lg i la s h   zarur.
N a t u r a n i n g   y o r u g ‘- s o y a   t o m o n l a r i d a ,   f o n d a   b i r   x il  tu s 
t a k r o r l a n m a s l i g i   k erak.  B o s h   s h a k l i  p u x t a   q u r i l g a c h ,   u n i n g  
xarakteri,-  h a r a k a ti  t o p i l a d i .   B o s h n i n g   y u z   q i s m i   k o m p o z i t -  
s i o n   m a r k a z   d e b   o l i n a d i .   U n g a   b a r c h a   b o s h q a   b o M a k la r  
b o ‘y su ndiriladi.  Bu  s o ‘nggi  yaxlitlash   b o s q i c h i  ed i.  P.P.  C h is t y a -  
k o v n i n g   s h u n d a y   fikri  bor:  " K o ‘zla r  va  k o kz  q o r a c h i g ‘larin i 
a s t o y d i l ,   b o s h q a   y u z   b o ‘la k la rin i  e sa   e r k i n r o q   i s h l a n g ,   b u r u n  
va  lab  b o ‘la k la rig a   e 't ib o r n i  s u s a y tir m a n g " .  Bu  usu l  b e l g a c h a  
b o ‘lgan  p o r tr e t  ta s v ir id a   h a m   q o ‘l  k e la d i .  Y a ’ni  a s o s i y   e 't ib o r  
b o s h   tasvir ig a  q a r a tila d i.  K i y im la r n i  e r k i n r o q ,   q o ‘llarga  katta 
e ' t i b o r   b e r ib   i s h l a s h ,   a s o s i y   d i q q a t n i   k o m p o z i t s i y a   m a r k a z i  
h i s o b l a n g a n   b o s h   ta s v irig a   b o ‘y s u n d i r il a d i.
Bu  m a s h g ‘u l o t l a r n i n g   u c h a l a s i n i   h a m   t a l a b a la r   m u k a m -  
m a l  o ‘z la s h t ir i b   o l g u n l a r i c h a   ta s v irla y   b e r is h   m u m k i n .
A g a r   t a l a b a   b o s h   s h a k l  k o n s t r u k s i y a s i n i  
tusda
  i f o d a l a s h  
m a l a k a s ig a   e r is h a   o l m a s a ,   u  zaru r  ra n g n i  kerakli  j o y d a   qoMlay 
o l m a y d i .
www.ziyouz.com kutubxonasi

Rangtasvir  ham  grizaylga  o ‘xshash  munosabatlar asosida 
ishlanadi.  Rangtasvirda  nafaqat  tus,  balki  rang  farqlari 
ham  mukammal  ko‘rsatiladi.
Agar  portretda  rang  m unosabatlari  t o ‘g ‘ri  olingan 
bo‘lsa,  odam ning  yuz,  ko‘z  va  boshqa  xarakterlarini  top ­
ish  ancha  oson  b o ‘ladi.
Qalamtasvir  qurilishida  asosiy  shaklning  nisbatlarini 
topam iz.  Tasvirlashni  asosiy  qoidasi  mavjud:  umumiydan 
mayda  bo'laklarga  qarab  ishlab  borishdir.  Rangtasvirda  ham 
xuddi  shu  qoidaga  asosan  matoda  muhim  yirik  rang  mu­
nosabatlari  topiladi.  Mashhur  rassom lam ing  ijodiy  ish- 
larini  kuzatganimizda  maxobatli  suratlar  ham  o ‘z  rang-
R. Ahmedov.  «She’rlar». 
107
www.ziyouz.com kutubxonasi

tasvir jozibasini  y o ‘qotmaganini  ko'ramiz.  Sinchiklab  ku- 
zatsak,  aynan  t o ‘g ‘ri  olingan  rang  munosabatlari  bunga 
misol  b o‘la  oladi.
Bosh  rangtasvirini  dastlabki  mashqlarida  yaxlit  rang 
m unosabatlarini  t o ‘g ‘ri  topish  m a’qul.  Shu  maqsadda
1—2  soatga  m o‘ljallangan  qisqa  muddatli  etyud  ishlanadi. 
Bu  ishlar  yechim i  yirik  rang  munosabatlari:  bosh  shak- 
lining  fonga  nisbatan  to‘g ‘ri  olinishi  bilan  belgilanadi.  May­
da  boMaklarga  ishlov  berilm aydi.  Bunday  qisqa  muddatli 
etyudlarni  portret  yoki  odam  gavdasini  tasvirlash  oldidan 
mashq  qilib  ko‘rish  tavsiya  etiladi.
B. 
Salomov. 
«Tungi  suhbat». 
108
www.ziyouz.com kutubxonasi

1-M A S H Q .  Individual  va  ranglarning  turli  tavsifiga 
ega  b o ‘lgan  qiyofalilar  boshlarining  ranglavhalari.
Tu rli  i n d i v id u a l  rang  x a rak teriga  e g a   boMgan  2 — 3  m o d e l  
y o n m a - y o n   kulr ang  m a t o   f o n d a   q o ‘y ila d i.  Bu  narsa  tu rli  m o d -  
e l l a r n i n g   rang  fa rq in i  s o l i s h t i r i s h   i m k o n i y a t i n i   b e r a d i.
M a s h q n i n g   v a z if a si  b o s h n i n g   y a x lit  s h a k l i ,   r a n g in i  fo n g a  
n i s b a t a n   b a ja r ish   b i l a n   c h e k l a n a d i .   Y u z   q i s m i n i n g   h a r - b i r  
b o ‘lagi  o ‘z  rang  t a v s ifig a   e g a .  M a sa la n :  p e s h o n a n i n g   c h e k k a  
q i s m l a r i   rang  j i h a t i d a n   b i r m u n c h a   s o v u q   t u s ,  b o ‘y i n   q i s m i 
e sa   y u z g a   n is b a ta n   q i z g ‘ish  b o i a d i .   T u s   j i h a t i d a n   h a m   bu  farq- 
lar  t u r l i c h a .
Bu  m a s h q n i   b a j a r i s h d a n   m a q s a d   r a n g   f a r q l a r i n i   p u x t a  
o ‘ r g a n i s h   e k a n l i g i n i   y o d d a n   c h i q a r m a s l i g i m i z   k e r a k .  T u r li  
o d a m l a r n i n g   b o s h   e t y u d i n i   i s h la g a n d a   rang  m u n o s a b a t l a r i n i  
t o kg ‘ri  t o p i s h ,   fa q a t  t u s   e m a s ,   b a lk i  ra n g   j i h a t d a n   t o ‘y i n -  
g a n l i g i n i   h a m   i n o b a t g a   o l i s h   zarur.  R a n g t a s v i r n i n g   x a q q o n i y  
c h i q i s h i   m a n a   shu  u c h a la   so lish t ir ish   natijasiga  b e v o s i t a   bogMiq.
B iz   y u q o r id a   t a ' k i d l a g a n i m i z d e k   y o s h   r a s s o m   rang  t o ‘y i n -  
g a n l i g i n i   t o kg ‘ri  farqlay  o l m a y d i .   O q   b o ‘y o q n i   k e r a g id a n   o r -  
tiq  y o k i  xira  rangla rni  k o ' p   is h la ta d ila r .  B u r u n n i  q iz a r t ir ib , 
c h e k k a   q i s m la r i n i  d e y a r li  a n iq   is h la y   o l m a y d i l a r .   Y a ’ni  rangla r 
j u d a   b o ‘rttirib  y u b o r il a d i.
B o s h   rangtasviri  faqat  rang  h u s u s i y a ti  b i l a n g i n a   e m a s ,   y o r i ­
tilish   k u c h i  b ilan  h a m   x a ra k terlid ir.  S h u n i n g   u c h u n   k e y in g i 
m a s h g fcu l o t i m i z   n a t u r a n i n g   y o r it il is h i g a   qarab,  ran glarn i  o ‘z g a -  
rishi  h u s u s i y a t i g a   q a r a tila d i.
2 -M A S H Q .  Yon  tom ondan  kontrast  yoritilgan  bosh 
etyudi.
A n a t o m i k   q u r il m a s i  a n i q   b o ‘lg a n   q i y o f a   d e r a z a   y a q in i g a  
q o ‘y il a d i.  B o s h n i n g   s o y a   q i s m i   q o ‘s h i m c h a   is siq   tu s li  t e k islik  
aksi  b il a n   y o r it il a d i.  D i q q a t   rang  va   t u s n i n g   y o r i t i l i s h   m u h i -  
tiga  qaratila di.
Bu  q o ‘y i l m a   orq a li  k o n tr a s t  yoru gM ikda  tu s  va  ra ng  h u s u s i -  
y a tl a r in i  c h u q u r   ta h lil  q il is h   m u m k i n .   O s m o n   r a n g i,  a y n i q -  
sa ,  b o s h n i n g   t o ‘g ‘ri  b u r c h a k   o s t i d a   y o r it il ib   tu r g a n   q i s m l a r i d a  
y a q q o l   b i l i n a d i .
B o s h n i n g   s o y a   q i s m i   a t r o f   m u h i t g a   qarab  iliq   tu s li  b o ‘ladi. 
Y u q o r i d a n   s h i ft,  p a s t d a n   p o l ,   y o n   t a r a f d a n   e s a   d e v o r d a g i   ref-
www.ziyouz.com kutubxonasi

le k s la r   o ‘rab  tu ra d i.  R e f -  
l e k s la r   y o r d a m i d a   s o y a -  
n i n g   s h a k l i n i   a n i q   k o ‘~ 
rish  m u m k i n .
N a t u r a n i n g   d e r a z a g a  
y a q i n r o q   q i s m i d a   y o r u g 4 
va  s o y a   o ‘y in i  k e sk in   b o ‘-  
la d i.  A g a r   x o n a ,   a t r o f -  
m u h i t  
y o r u g ‘ 
( o c h )  
r a n g d a   b o ‘ls a ,  k e s k i n l i k  
k u c h i   k a m a y i s h i   m u m ­
kin ,  a k s i n c h a   t o ‘q  b o ‘lsa, 
konst rastlik   to b o r a   k u c h a -  
y a d i.
A t a y l a b   q o ‘y il g a n   i s ­
siq  tu s li,  t e k i s li k d a n   t u s h - 
gan  r e fl e k s   s o y a   q i s m i n i  
q o ‘s h i m c h a   y o r i t a d i   va 
y a x li t l ik   b e r a d i.  B u  q o ‘- 
s h i m c h a   y o r i t i l i s h   t a l a -  
b a l a r n i n g   s o y a   q i s m i n i  
k e r a g id a n   o r t i q   t o ‘q  qilib  
y u b o r i s h i d a n   s a q l a y d i  
h a m d a   s h a k l   h a j m i n i  
a n iq   c h i q a r i s h g a   y o r d a m  
b e r a d i.
E slatib   o ‘t a m i z ,   ta l a b a la r   u c h u n   n a t u r a n i n g   s o y a   q i s m i d -  
agi  ta n a   r a n g in i  t o p i s h   j u d a   m u r a k k a b   b o ‘la di.
3-M A SH Q .  T o‘g ‘ridan  yoritilgan  boshning  ranglavhasi.
B o s h   s h a k l i n i   s i l u e t   k o ‘r i n i s h i g a   e g a   b o ‘l i s h i n i   m o ‘lja lla b  
f o n   t a n l a n a d i .   O q   y u z l i   o d a m g a   t o ‘q  f o n ,   q o r a m a g ‘iz  o d a m g a  
e s a   o c h   f o n   t a n l a n a d i .   I s h n i n g   b o s h l a n i s h i d a   b o s h n i n g   f o n ­
g a   n i s b a t a n   ra n g   v a   t u s   m u n o s a b a t l a r i n i   s i l u e t d a   t o p i b   o l i -  
n a d i .
Bu  m a s h q   b i r m u n c h a   m u r a k k a b ,  c h u n k i   t o ‘g ‘rid an  y o r i ­
ti lg a n   b o s h n i n g   s o y a   q i s m i   k a m   b o ‘ladi.  N a t i j a d a   s h a k l  i f o d a -  
s i n i  b e ris h   q i y i n l a s h a d i .   S h u n i n g   u c h u n ,   ish  y o ‘n a l i s h i   s h a k l ­
n i n g   rang  v a   tu s d a g i  u m u m i y   if o d a s ig a   q a r a t i la d i .
www.ziyouz.com kutubxonasi

I s h n i n g   m u v a f f a q i y a t i   t a l a b a l a r n i n g   s i n c h k o v   k o ‘ ra  b i l i -  
sh i,  rang  va  t u s   m u n o s a b a t l a r i n i   o n g l i   his  e t i b ,  a l o h i d a   m a y ­
da  b o 4 a k l a r g a   p u x ta   is h l o v   b e r is h ,  sh u   b il a n   b ir ga  i s h n i  ya x lit 
tu s d a   y a k u n l a y   o l i s h i g a   b o g ‘liq.
4 -M A S H Q .  YorugMikka  qarshi  q o ‘yilgan  boshning 
ranglavhasi.
Y o r u g ‘li k k a   q arshi  q o ‘y i l g a n   n a tu ra   ta s v ir in i  is h l a s h   b ir- 
m u n c h a   m u r a k k a b d ir .  B u n d a   b o s h n i n g   rangi  b i r m u n c h a   o ‘z g a -  
rib,  t o ‘q  s i l u e t   b o ‘lib  k o ‘rin ad i.  B u   q o ‘y i l m a n i   t a s v ir la s h d a  
ta l a b a l a r n i n g   a s o s iy   k a m c h i l i g i   b o s h n i   q o r a y tir ib   y u b o r i s h i d i r .
B o s h n i n g   c o y a   q i s m i d a g i   rang  va  tus  r e fle k s  k u c h i   o r q a li 
a n iq l a n a d i.  Y o r u g ‘lik  q a n c h a l i k   k u c h li  b o ‘lsa,  rangla r  s h u n c h a -   . 
lik  t o ‘y i n g a n   b o ‘lib  re fle k sn i  y a n a d a   k u c h a y t i r a d i .  B o s h n i n g  
s h a k li  y a n a d a   y a q q o l   k o ‘rin a d i.  B ir o q ,  y o r u g ‘lik   k u c h i   s u s a y g -  
a n d a   r a n g   t o ‘y i n g a n l i g i  
p a s a y i b   r e f l e k s l a r   x i r a -  
la s h a d i.  O d a t d a   b o s h n i n g  
so y a   q is m i  intererdagi  ref­
le k s la r   t a ’s i r id a   iliq  tusli 
b o ‘la di.  B o s h n i n g   y o r i t i l ­
g a n   q i s m l a r i d a g i   u m u m i y  
rang  h a m   o ‘z g a r a d i.  D e -  
r a z a d a n   t u s h i b   t u r g a n  
y o r u g ‘ l i k   s o c h   va   y u z  
q is m l a r i n i   s o v u q   o c h   t u s ­
da  k o ‘rsatadi.
B u n d a y  
y o r i t i l g a n  
q o ‘y i l m a n i   is h l a s h   j a r a y ­
o n i d a   t a l a b a la r   k o ‘p i n c h a  
so y a   q is m id a g i  reflekslarni 
k u c h a y t i r i b   y u b o r i s h a d i .
T a la b a   u n u t m a s li g i  kerak- 
k i,  b o s h n i n g   s o y a   q i s ­
m i  b i l i n a r - b i l i n m a s   r e f ­
le k s la r   y o r d a m i d a   s h a k l -  
la n a d i .  F a q a t   s h u n d a g i n a  
m o d e l n i   t o ‘g ‘ri  va   y a x li t
i f o d a l a s h   m u m k i n .   X u d -  
A. AbduIIayev. 
« A bduham id ».
www.ziyouz.com kutubxonasi

di  s h u   h o l a t d a   y o z i l g a n   m a s h h u r   r a s s o m   S e r o v n i n g   " Q iz c h a  
va  sh a f to lila r "   a s a r in i  y o r q i n   m i s o l   q il ib   k e lt ir i s h   m u m k i n .  
U n d a   b o s h ,   g a v d a   silu et  k o ‘rinsada  y u z   q is m i  reflek slar  ta'sirida 
m o h i r o n a   t a s v ir la n g a n .
T a b i i y   y o r u g ‘lik d a   yir ik  m u n o s a b a t l a r   b il a n   s h a k l  h a jm in i 
t o ‘g ‘ri  i s h l a s h n i   o ‘rg anib   b o ‘l g a c h ,   u z o q   m u d d a t li  se a n s la r g a  
o 4 i s h   m u m k i n .   U n d a   e sa   b o s h   tasvir i  p u x ta   o ‘r g a n ilg a n   h o l d a  
u n i n g   rangli  va  o b r a z li  xa r a k te r in i 
i f o d a l a s h g a   o ‘tila di.
5 -M A S H Q .  Kontrast  yoritilgan  aniq  anatom ik  ifoda- 
langan  erkak  boshining  ranglavhasi.
U z o q   m u d d a t l i   q o 4y i l m a   u s t id a   is h la s h   j a r a y o n i n i n g   har  
bir  b o s q i c h i d a   a n iq   v a z if a la r   y e c h i m i   ta la b   e t i la d i .
B ir i n c h i  b o s q i c h d a   d astla bki  ta a s s u r o t n i  y o ‘q o t m a g a n   h o ld a  
b u t u n   e ’t i b o r n i   rang  y e c h i m i   va  yir ik  sh a k l  i f o d a s ig a   q aratilib  
e s k i z   r a n g la v h a   i s h la n a d i .  N a t u r a   m a t o d a   k o m p o z i t s i o n   j i h a t ­
d a n   t o ‘g ‘ri  j o y l a s h t i r i l i b   q a la m t a s v i r i  i s h l a n g a c h ,   u n i n g   u m u ­
m i y   rang  h o l a t i   t o p i l a d i .
U z o q   m u d d a t l i   q o ‘y i l m a n i   i s h l a s h d a ,   a w a l o   s u y u q   r a n g -
q o p l a m a   b e r i s h   b i l a n  
b o s h l a n a d i .   U  a k v a r e lg a  
o ‘x s h a b   s u y u q   b e r i l i b  
b u t u n   m a t o   y u z a s i  q o p l -  
a n a d i .  
T o z a  
m a t o g a  
q o ‘y il g a n   q u y u q   s u r t m a -  
d an   k o ‘ra,  s u y u q   r a n g -  
q o p l a m a   u stid a n   b erilgan  
is h l o v   a n c h a   p u x ta   b o ' -  
ladi.  S u y u q   r a n g q o p l a m -
ani  b o s h n i n g   s o y a   q i s -  
m i d a n   b o s h l a b   b e r i s h  
ta v s iy a   e t i l a d i .   Y u z n i n g  
s o y a   q i s m i ,   s o c h   va  fo n  
к 
r a n g n i n g   b o r   k u c h i   b i -  
I  
l a n   o l i n i s h i   m u m k i n .
к 
M a y d a   b o ‘la k l a r n i   i s h -  
I  
l a s h d a   d o i m   y a x l i t   b ir  
b u t u n l i k n i   y o d d a n   c h i -  
q a r m a s lik   zarur.
R. 
Ahmedov. 
«Avtoportret».
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ikkinchi  b o s q i c h d a   esa 

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling