Samarqand davlat universiteti Fakultet: Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya


Download 135.82 Kb.
Sana14.01.2020
Hajmi135.82 Kb.

Samarqand davlat universiteti

Fakultet: Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 1


 1. Fiziologiya fanining asosiy vazifalarini izohlang (o’sish, rivojlanish, ko’payish, nasl qoldirish jarayonlarini umumiy,xususiy,yoshga oid qiyosiy va tadbirli fiziologiyalar qanday o’rganadi).

 2. I.P.Pavlovning oliy asab faoliyati haqidagi uchta asosiy prinsipnilarhnj izohlang (determinizm,tahlil qilish , umumlashtirish va strukturalik)

 3. Refleks yoyi vaqti, maydoni va uning hosil bo’lishi (retseptorlar va efferent asab tolalari, markaz va effektor).

 4. So’lak fermenti ta’sirida kraxmalning gidrolizlanishi. (Hayvonlar so‘lagi, suvli hammom, 0,3%-li kraxmal eritmasi, distillangan suv, 1%-li yo‘d eritmasi, shtativ, probirkalar, pipetkalar, spirtli lampa)

 5. Ichaklar shirasini ajratuvchi bez xujayralarini ayting, shiraning tarkibi (ingichka ichaklar devorida bezlar bulib, ular:


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet: Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr:4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 2


 1. Ayiruv (chiqaruv) organlarining ahamiyat i( buyraklar, ter bezlari, o’pka, uglevodlar, tuzlar, suv).

 2. Analizatorlarning umumiy xususiyatlari. (Sezuvchanlik, Irradiatsiya, Adaptatsiya, Sensibilizatsiya, Kontrastlik (akslik) hodisasi )

 3. Somatik va vegetativ asab tolalarining farqi, ularning funksiyalari (harakat va tayanch organlari, ichki organlar faoliyati, nerv impulslarini o’tkazilishi, gangliya va gangliya oldi, gangliya orti tolalar)

 4. Sali uslubi bilan qondagi gemoglobinni o’lchash.

 5. Leykositlarning asosiy funksiyalarini ayting. (lizinlar, antitoksinlar, aglyutininlar, perisipitinlar, antitelalar).


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani : Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 3


 1. Analizatorlarni tekshirish usullari (shartli reflekslar usulidan, elektrofiziologik usullar)

 2. Nerv tolasining xossalari.(quzg’aluvchanlik, o’tkazuvchanlik, qonuniyatlar)

 3. Issiqlik almashinuvi va uning tarqalishini taqsimlanishi. (konvensiya, nurlanish, parlanish, oziq moddalarni isitish va hokazo).

 4. Siydikning sifat tahlili (shtativ, stakan, reaktivlar: 0,5% amidoazobenzolning spirtli eritmasi,)

 5. Kushlarda nafas olishning uziga xos xususiyatlari. (Xavo xal talari, teshik suyaklar, uzok masofaga uchish, muvozanatni saklash).Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov
Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 4


 1. Sinaps nima. Ulardan nerv impulslarini o’tkazishi (sinapsosti, sinapsusti va sinaps teshigi, asetilxolin eritmasi, xolin estrazi fermenti).

 2. Nerv markazlari va tolalarning xususiyatlari. (Ta’sirotni bir va ikki tomonga o’tkazish, miyelin va miyelinsiz nerv tolalari, tormozlanish).

 3. Oqsillar almashinuvi va uning boshqarilishi. (almashtiriladigan va almashtirib bo’lmaydigan aminokislotalar, biologik qiymat, to’la qiymatli va to’la qiymatli emas oqsillar 1 g oqsil yong’oqda qancha suv va issiqlik ajralishi).

 4. Asosiy almashinuvni aniqlash (bo‘y o‘lchaydigan asbob, tarozi, asosiy almashinuvni hisoblash uchun jadval)

 5. Tomirlar fiziologiyasi va ularning klassifikasiyasi (amortizasiyalovchi, xajmli, karshilik, bir-biriga kirib turuvchi almashinuv tomirlar).


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 5


 1. Nerv markazlarining dominantlik va ijrochilik xususiyatlari. (N.M. Uxtomskiyning dominantlik ta’limoti, nerv markazlarining funksiyalari bir tomonlama utkazuvchanligi).

 2. I.P.Pavlovning oliy nerv faoliyati haqidagi uchta asosiy prinsipini izohlang (determinizm,tahlil qilish va umumlashtirish va strukturalik).

 3. Tashqi va ichki sekretsiya bezlarini ta’riflang. (yendokrin va yekzokrin ya’ni kaysi bezlar chikarish yullariga yega, kaysilari yullarsiz qonga kuyadi).

 4. Spirometr yordamida nafas olish sig’imi va uning tarkibiy qismlarini miqdorini aniqlash

 5. Muskul tolalarining tuzilishi va funksiyasi (parallel, patsimon, sarkoplazma, sarkollema, miofibrinlar).Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 6


 1. Vegetativ nerv sistemasi. Ularning hayotiy jarayonlarining bajarilishidagi roli. (Gangliya, ganglionaroldi, ganglionarorti Nerv tolalari orka miyaning buyin kukrak,dumgoza kismlari).

 2. Issiqlik almashinuvi va uning tarqalishini taqsimlanishi.(qonveksiya, nurlanish, parlanish, oziq moddalarni isitish va hokazo).

 3. Sinaps nima.ulardan nera impulslarini utkazilishi (sinapsosti, sinapsusti va sinaps oraligi, asetilxolin eritmasi, xolin yestraza fermenti).

 4. Ovqat rasionini tuzish (jadvallar)

 5. Organizm va muxit (gomeostaz gomeakines, Kennon K. Berkarmar ta’lumoti

Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 7


 1. Refleks yoyi vagti, maydoni va uning hosil bulishi (retseptorlar afferent va efferent nerv tolalari markaz va reflektor).

 2. Nerv tolalarining tuzilishi va funksiyasi. (dendritlar, akson, nerv tanasi, qo’zg’alish, tormozlanish, refleks).

 3. Uygu va gipnoz, uyguning turlarlari (Organizmni himoyalovchi tormozlanishni yuzaga kelishi, fiziologik, narkotik gipnotik, patologik, fasliy bir boskichli, ko’p bosqichli).

 4. Ajratuv tizimi buyrakning anatomo — gistologik tuzilishi (plakatlar, mulyajlar )

 5. Gazlarning kon bilan tashilishi (oksigemoglobin, karboksigemoglobin karbgemoglobulin, litgemoglobulinlar kanday xosil buladi).


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 8


 1. Teridagi harorat, sezgi bosim, ogrik retseptorlarini ayting? (teri yuzasida barcha ta’sirotlarni kabul kiluvchi retseptor joylashgan).

 2. Uglevodlar va yoglarning surilishi. (har bir tuyimli modda fermentlari ta’sirida parchalanadi va ularning qonga, ayrimlari limfaga suriladi).

 3. Fiziologiya faninng boshqa biologik fanlar bilan alogasi. (gistologiya, anatomiya, biokimiyo, oziglantirish, akusherlik, ginekologiya, xirurgiya va boshqa).

 4. Nafas olish modeli (Donders tajribasi).

 5. Moddalar almashinuvining o’rganish usullari.Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov
Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 9


 1. Fiziologiya faninng boshqa biologik fanlar bilan aloqasi. (gistologiya, anatomiya, bioximiya, oziklantirish, akusherlik, ginekologiya ,xirurgiya va boshqa).

 2. Tana xarorati. Gomoyotermik va poykilotermik hayvonlar, Izotermiya nima? (Tana harorati, gomoyotermiya, poyklotermiya, izotermiya, haroratning o’zgarishiga organizmlarning reaksiyasi).

 3. Mutloq va nisbiy reflektorlikni izoxlang. (quzgaluvchan to’qimalar, yurak muskullari, ta’sirotchi ta’siriga javob berish va ta’sirga javob bermaslik xususiyatlari).

 4. Ko’zning o’tkirligin aniqlash (Galovin jadvali, metr)

 5. To’la qiymatli va to’la qiymatli bo’lmagan oqsillar.Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 10


 1. Gipoglikemiya, giperglikemiya, glyukozuriya nima? (hayvonlar organizmida qand mqdori ayrim paytida kupayib, kamayib ketish hollari kuzatiladi).

 2. Umumiy oraliq va asosiy almashinuvlar nima? (Organizmning tashqi muhit bilan aloqasi paytida moddalalar almashinuvi kechadi).

 3. Tana harorati. gomoytermik va poykilotermik hayvonlar, izotermiya nima? (Hayvonlar ikki guruxga issiqqonli va sovuq qonli hayvonlarga bulinadi).

 4. Qon guruhlarini aniqlash

 5. Siydik hosil bo’lishining boshqarilishi.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 11


 1. Vivieksiya usuli va uning fiziologik jarayonlarini urganishdagi roli.(tiriklayin yorib kurish, stress, ogriq va uzoq muddat foydalanaolmaslik).

 2. Nisbiy fiziologik tinchlik holat deganda nimani tushunasiz? (moddalar almashinuvi, tezlashishi, sekinlashishi, ish bajarish qobiliyati).

 3. Birlamchi siydikning hosil bo’lishi. (Shumlyanskiy Boumen kapsulasi, malpigi koptokchasi kon plazmasi, siydikning tarkibi).

 4. Yurak avtomatiyasi (Sechinov tajribasi)

 5. Qalqonsimon bezning funksiyalaruKafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani : Dots. X.O. Keldiyarov
Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 12


 1. Bosh miya po’stlog’ining inertlik xususiyatlari (Esda saklab qolish, artist, olim, rejissyor, shoir, muxandislik xususiyatlari).

 2. Orqa miya funksiyalarini o’rganish usullari. (Orka miyasi, bosh miyadan ajratilishi, orqa miyaga xos funksiyalarini o’rganish tajriba).

 3. Immunogenez nima. (Immun tizim, birlamchi va ikkilamchi: -markaziy va periferik immun organlar).

 4. Eshitish analizatori. Quloqning tuzilishi (mulyaj va plakatlar).

 5. Me'da osti bezining ichki sekretor faoliyati.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 13


 1. Oqsillar almashinuvi va uning boshqarilishi. (almashtiriladigan va almashtirib bulmaydigan aminokislotalar, biologik qimattuli va tula qiymattli emas oqsillar 1g oqsil yonganda qancha suv va issiqlik ajraladi.).

 2. Ko’rish analizatori. (Ko’zning tuzilishi, ko’z gavhari, qorachiq, tayoqchasimon, kolbasimon reseptorlar)

 3. Antigen va antitanalar nima, ularning o’zaro bog’liqligi. (Antitana va antigenlar, aaglyutinasiya, lizis, neytralizasiya).
 4. Odamda qisqa muddatli eshituv xotirasini hajmini aniqlash. (Bir xonali raqamlardan tuzilgan jadval)


 5. Ta`sirlanish va qo`zg`alishKafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov
Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 14


 1. Oqsillarning biologik qiymati va uni tashkil qiluvchi moddalar. (Tula qiymatli va tula qiymatli emas oqsillar, almashtirib buladigan va almashtirib bulmaydigan aminokislotalar).

 2. Immun tizimning morfologik tuzilishi va organizm uchun ahamiyati (timus, fabrisiyevo bursi, limfa tugunlari, suyak kumigi, limfoblast).

 3. Uyqu va gipnoz, uyquning turlarlari (Organizmni himoyalovchi tormozlanish yuzaga keladi. Fiziologik, narkotik gipnotik, patologik, fasliy bir bosqichli, kup bosqichli).

 4. Turli ta’sirotchilar yordamida muskullarning qisqarishini tekshirish.

 5. Optimum va pessimum ta'sir.Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 15


 1. Birlamchi siydikning hosil bulishi. (shumlyanskiy Boumen kapsulasi, malpigi koptokchasi, qon plazmasi, siydikning tarkibi).

 2. Ko’zning himoya apparati. (ko’z kosasi, kipriklar, qovoqlar va ko’z yosh bezlari)

 3. Vegetativ nerv tizimining tuzilishi va funksiyalari simpatik va parasimpatik nervlar (umurtqa pogonasi, orqamiya, gangliya, ganglinaroldi, gangliyanarorti tolalar, o’nga bogliq bulmagan)

 4. Asab-mushak preparatini tayyorlash.

 5. Labillik to`g`risida ma`lumot


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 16


 1. Eshitish analizatori (Quloqning tuzilishi, Tashqi quloq, O’rta quloq, Ichki quloq (labirint)

 2. Refleks, inikos tushunchasi nima, atamani kim fanga kiritgan. (MAS, ishtroki, qaytaraman, Proxasko, Dekart, afferent va yefferent nerv).

 3. Markaziy asab tizimining asosiy xossalari.( Qo’zg’alishni bir tomonlama o’tkazish, o’tish tezligi ritmik o’zgarishi, to’planishi.,)

 4. Orqam miya reflekslari.

 5. Ko’ndalang-targil muskullarning xususiyatlari.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov
Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 17


 1. Tinchlik shikastlanish va harakat toklarini izohlang? (nerv-muskul preparati, muskulni Kesish, kiskarish, manfiy va musbat zaryadlar).

 2. Tana muvozanatini saqlovchi apparat – vestibulyar analizator

 3. Qo’zg’alishning o’tish tezligi

 4. Ko’krak va qorin bo’shlig’i a’zolari topografiyasi. Quyon (kalamush, it) a’zolar

 5. Muskullarning charchashi.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 18


 1. Markaziy asab tizimida qo’zg’alishning to’planishi –summasiya. (Markaziy asab tizmining ikkinchi xususiyati, pog’ona osti impulslari).

 2. Teri analizatori. (terining tuzilishi, Taktil sezgisi, Harorat sezgisi, Og’riq sezgisi.)

 3. Siydikni hosil bulishi, buyrakning ayiruv funksiyasi. (buyrakning tuzilishi, kelayotgan qon tomirining ulchami katta chiqayotganiniki kichik bulishi bosimni 20-70 ml. hd ustuniga ortyshi) Tuz-suv gomeostazmi.

 4. Refleks yoyi, vaqti va maydonini aniqlash.(Baqalar, stakan, qaychi, pintset, shtativ, suv, sulfat kislotasining turli xil eritmalari (0,1%, 0,3%, 0,5% va 1,0% li)

 5. Muskullarni qisqarishi (Aerob, anaerob sharoitlar)


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani : Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 19


 1. Hid sezish analizatori. (hid bilish a’zolaring tuzilishi, makrosmatiklar, mikrosmatiklar, Hid bilish mexanizmi)

 2. Fiziologiya fanining halq xujaligi uchun ahamiyati (tibbiy va pedagog xodimlarini tayyorlashdagi roli, gigiyena fani bilan aloqasi,ekologiyani ta’minlashdagi urni).

 3. Markaziy asab tizimining charchashi. (nerv markazi, tolasi N.Ye.Vvedenskiy tajribasi.)

 4. Yurak faoliyatining reflektor boshqarilishi

 5. Qon aylanishi evolyutsiyasi

Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 20


 1. Bosh miya pustlogining inertlik xususiyatlari (esda saqlab qolish, artist, olim, rejissyor, shoir muxandislik xususiyatlari).

 2. Orqa miya funksiyalarini urganish usullari.(orqa miyasi, bosh miyadan ajratilib – spinal hayvon deyiladi).

 3. Ta'm bilish analizatori (Tilning tuzilishi, ta’m bilish reseptorlari, achchiq, shirin, shur, nordon.)

 4. Yurak faoliyatining gumoral boshqarilishi

 5. Markaziy asab tizimining asosiy xossalari.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 21


 1. Nerv tolalarining tuzilishi: (miyelinli, miyelinsiz, akson, dendritlar).

 2. Proprioretseptorlar (muskul - bug’im yoki harakat analizatorlari).

 3. Markaziy asab tizimi qo’zg’aluvchanligining o’zgarishi (o’zgarishlarga g’oyatda sezgirligi, Gazlar almashinuvi va qon aylanishi)

 4. Baqaning turli a’zolarida qon xarakatini ko’rish ( panjalar til, ichak tutqichi va o’pkalarda).

 5. Yurak faoliyatining fazalari. Yurak klapanlarining roli.

Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 22


 1. Bosh miya reflekslarini urganish usullari (shartli, shartsiz reflekslar hosil qilish, bosimni oshirish,elektrodlar urnatish).

 2. Uglevodlar almashinuvidagi gormonlar, - insulin, glyukogen, somototrop, tiroksin, adrenalin va boshqalarning roli. (me’daosti bezi, gipofiz buyrak usti bezi, giperglikemiya, gipoglikemiya, qand diabeti).

 3. Analizatorlarning o’zaro munosabatlari.( analizatorlar o’zaro munosabi va bir-biri bilan chambarchas bog‘liqligi)

 4. Qon bosimini aniqlash usullari.

 5. Markaziy asab tizimida qo’zg’alishning to’planishi (summasiya).


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 23


 1. Gormonlar, ularning uziga xos ta’siri (ichki sekritsiya bezlari, gumoral boshqarilishi, fizioligik ahamiyati)

 2. T- va V- limfositlarning hosil bo’lishi va ularning organizm uchun ahamiyati. (Gumoral va xujayraviy immunitetlar uchun ma’sul bo’lgan xujayralar).

 3. Oraliq miya (ko’ruv dumbog’i, termoregulyasiya markazi)

 4. Eritrotsitlarni sanash

 5. Sinapslarning tuzilishi va ishlash mexanizmlari.Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 24


 1. Suvda eruvchi vitaminlarning organizm uchun aramiyati (askorbin, kislotasi, B gurux vitaminlari, anemiya, tuyimli moddalar bilan oziqlantirish).

 2. Yuqori va qo’yi molekulali yog’ kislotalari va ularni organizmdagi ahamiyati ( oliyen, lionolat, palmitin, miristin)

 3. Orqa miya funksiyalari (Orqadagi va oldingi ildizlarning funksiyasi, qo’zg’alishning o’tish, reflektor faoliyati va markazlari)
 4. Siydikning sifat tahlili


 5. Qonning kislorod va karbonat angidrid tashishini o‘rganish


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 25


 1. Immunitet va ularning turlari hosil bo’lishi (shartli va shartsiz, to’g’ma va orttirilgan, kasallik, emlash).

 2. Oqsillar almashinuvida me’da-ichaklar tizimining ishtiroki (me’da, un ikki barmoqli ichak, ingichka ichaklar )

 3. Pavlov va Gippokrat buyicha oliy nerv faoliyati turlarini sanang? (kuchli qo’zg’aluvchan muvozanatlashgan, muvozanatlatlashmagan, kuchli muvozanatlashgan harakatchanligi kam, inert, sangvinik, xolerik, flegegmatik, melanxolik)

 4. Ichki sekresiya bezlarining topografiyasi.

 5. Tashqi muhitni turli sharoitlarida organizmda moddalar va energiya almashinuvidagiKafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 26 1. Orqa miya funksiyalari(Orqadagi va oldingi ildizlarning funksiyasi, qo’zg’alishning o’tish, reflektor faoliyati va markazlari)

 2. Lipidlar, ularning klassifikasiyasi va fiziologik roli (Lipidlar klassifikasiyasi, oddiy va murakkab lipidlar ,Almashtirib bo’lmaydigan yog’ kislotalari, ularning hazmlanishi )

 3. Energiya almashinuvini urganish usullari. (Bevosita kalorimetriya, kalorimetrik, nafas koyeffisenti, niqob usul).

 4. Goryayev kamerasining tuzilishi

 5. Gipertonik sharoitda xayvon organizmi ichki muxitining gomeostazini o’rganish;Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 27


 1. Reflekslarning turlarini sanang? (shartli va shartsiz, reflekslar hayot davomida orttirilgan va to’g’ma).
 2. Hayvonlar organizmida energiya muvozanati va uni aniqlash. (kalorimetriya, Nafas koeffisiyenti va uning ahamiyati)


 3. Nerv – muskul preparatini tayyorlash texnikasi (utirgich nervi, boldir muskuli, nerv impulsi, muskullarning qisqarishi, harakasizlantirish orqa miya jarohati, ilgakcha).

 4. Laboratoriya qoidalari, tajriba usullari va asbob uskunalar bilan tanishish

 5. Me’da-ichak traktining sekretor funksiyasi.


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 28


 1. Orqa miyadan qo’zg’alishning o’tishi (orqa miyaning oldingi, keyingi shoxlar, oldingi va keyingi ildizlari Orqadagi va oldingi ildizlarning funksiyasi, qo’zg’alishning o’tish, reflektor faoliyati va markazlari)

 2. Turli haroratli sharoitlarda hayot jarayonlari.( Termoregulyasiya muammosi, poykilotermli, gomoyotermli)

 3. Ta’m bilish analizatorlarining organizm uchun ahamiyati (ta’m bilish piyozchalari, achchik, shirin, kum, tuprok, sulak bezlar i, sulak ozikalari).

 4. Leykotsitlarni sanash

 5. Simpatik va parasimpatik asab tizimi faoliyatiKafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S

Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov


Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya
VARIANT № 29


 1. Markaziy asab tizimidagi tormozlanish (I.M.Sechenovning ishlsri, tormozlanish, reflektor)

 2. Jinsiy va fiziologik yetilishlar nima? (uloq, quzi va buzoqlar necha yoshdan boshlab qocherilishi mumkin va necha oydan boshlab jinsiy reflekslari namoyon qiladi).

 3. Termoregulyatsiyaning buzilishi (harorat, oqsillar, uglevodlar, yog’lar almashinuvining o’zgarishi.)

 4. Eshitish darajasi va o’tkirligini aniqlash (Qo‘l soati, lineyka)
 5. Yuqori xaroratlarda odam va hayvonlarning organizmida issiqlikKafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S
Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov

Samarqand davlat universiteti

Fakultet : Biologiya Yo’nalish: 5140100- biologiya

O’quv yili: 2018-2019 Kurs: 2 Semestr: 4

Fan: Fiziologiya

VARIANT № 30


 1. Almashtirsa buladigan va almashtirib bulmaydigan aminokislotalar, (oqsillarni biologik qiymati, tula qiymatli va tula qiymatga yega bulmagan oqsillar. Bernshteyn reakskyasi, achish va bijgish).

 2. Moddalar almashinuvi va termoregulyasiyaning markaziy asab mexanizmi. (reflektor boshqarilishi, terining retsetorlari)

 3. Yuqori va qo’yi molekulali yog’ kislotalari va ularni organizmdagi ahamiyati ( oliyen, lionolat, palmitin, miristin)

 4. Odamda qisqa muddatli eshituv xotirasini hajmini aniqlash. (Bir xonali raqamlardan tuzilgan jadval)

 5. Yurak faoliyatini urganish usullari (auskultasiya, perkussiya, palpasiya, kardiografiya, elektrokardiografiya usullarn kanday bajariladi)


Kafedra mudiri: Dots. Kuziyev M.S


Fakultet dekani: Dots. X.O. Keldiyarov
Download 135.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling