Sector can bonastre


Download 0.61 Mb.

bet1/9
Sana02.05.2017
Hajmi0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

AJUNTAMENT DE MASQUEFA 

 

PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR CAN BONASTRE 

aprovació inicial 

Novembre 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Equip redactor : 

 

adreça a efectes de notificacions

Carrer Viladomat, 317 entresol 

08029 Barcelona 

 

 

Empreses col·laboradores 

 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  www.traça.cat 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUT 

El document de planejament derivat de PLA PARCIAL URBANÍSTIC del sector de sòl urbanitzable 

delimitat als terrenys de Can Bonastre, al municipi de Masquefa a la comarca de l’Anoia té el següent 

contingut:  

ÍNDEX 

 

1.

 

MEMÒRIA INFORMATIVA ................................................................................................................................. 1

 

1.1


 

MARC TERRITORIAL ......................................................................................................................................... 3

 

1.2


 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA .......................................................................................................................... 3

 

1.2.1


 

Situació i àmbit del sector ................................................................................................................. 3

 

1.2.2


 

Antecedents urbanístics .................................................................................................................... 4

 

1.2.3


 

Planejament territorial i sectorial. Planejament d’àmbit superior .............................................. 4

 

1.2.4


 

Les determinacions del PGOU a l’àmbit del sector Can Bonastre ........................................... 7

 

1.2.5


 

Topografia, estat actual i usos ......................................................................................................... 8

 

1.2.6


 

Situació respecte de les infraestructures i serveis ......................................................................... 8

 

1.2.7


 

Estructura de la propietat ................................................................................................................. 9

 

1.3


 

ANÀLISI I DIAGNOSI DEL SECTOR CAN BONASTRE .................................................................................. 10

 

1.4


 

MARC LEGAL URBANÍSTIC ........................................................................................................................... 11

 

2.

 

MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ .......................................................................................................................... 13

 

2.1


 

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS ................................................................................................................... 15

 

2.2


 

JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA REDACCIÓ DEL PLA PARCIAL 

URBANÍSTIC DEL SECTOR CAN BONASTRE ................................................................................................. 15

 

2.3 

OBJECTIUS ...................................................................................................................................................... 15

 

2.4


 

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ORDENACIÓ. ........................................................... 16

 

2.4.1


 

Estructura general  de l’ordenació ............................................................................................... 16

 

2.4.2


 

Sistema viari (clau 1) ........................................................................................................................ 16

 

2.4.3


 

Sistema de serveis tècnics (clau 3) ................................................................................................ 18

 

2.4.4


 

Sistema d’espais lliures (clau 4) ...................................................................................................... 18

 

2.4.5


 

Sistema de equipaments (clau 5) ................................................................................................. 19

 

2.4.6


 

Sòls d’ús privat: Zona de desenvolupament industrial, nau gran (clau 22) ........................... 20

 

2.4.7


 

Criteris d’integració paisatgística i reducció de l’impacte ambiental .................................. 20

 

2.5


 

JUSTIFICACIÓ I COMPLIMENT DEL MARC LEGAL APLICABLE ................................................................. 24

 

2.5.1


 

Justificació dels ajustos de límits .................................................................................................... 24

 

2.5.2


 

Justificació del compliment de les determinacions del planejament urbanístic sobre 

mobilitat sostenible ........................................................................................................................... 25

 

2.5.3 

Justificació dels estàndards de la LLUC i fitxa del PGOU .......................................................... 25

 

2.5.4


 

Justificació de l’edificabilitat màxima .......................................................................................... 26

 

2.6


 

JUSTIFICACIÓ VECTOR AIGUA: ABASTAMENT I SANEJAMENT ............................................................... 26

 

2.6.1


 

Abastament d’aigua potable ........................................................................................................ 26

 

2.6.2


 

Sanejament ....................................................................................................................................... 26

 

2.7


 

QUADRE RESUM I COMPARATIU: PLA PARCIAL vs PGOU ....................................................................... 27

 

3.

 

GESTIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC I PLA D’ETAPES ................................................................................. 29

 

3.1


 

DIVISIÓ POLIGONAL ..................................................................................................................................... 31

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2


 

SISTEMA D’ACTUACIÓ .................................................................................................................................. 31

 

3.3


 

PLA D’ETAPAS ................................................................................................................................................ 32

 

3.4


 

DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT ................................................................ 33

 

3.5


 

CESSIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC ................................................................................................. 34

 

3.5.1


 

Justificació de la cessió del 10% de l’aprofitament, en comptes del 15% ............................ 34

 

3.5.2


 

Concreció i condicions de la cessió del sòl amb aprofitament. ............................................. 35

 

3.6


 

LES CÀRREGUES D’URBANITZACIÓ ............................................................................................................. 35

 

3.7


 

COMPROMISOS QUE ADQUIREIXEN ELS PROMOTORS DEL PLA ............................................................ 36

 

4.8.1


 

Cessions de sòl i obra d’urbanització ........................................................................................... 37

 

5.

 

NORMATIVA .................................................................................................................................................... 39

 

article 1. 

Marc legal .......................................................................................................................................... 41

 

article 2. 

Àmbit territorial i objecte del Pla d’ordenació urbanística municipal ................................... 41

 

article 3. 

Contingut ........................................................................................................................................... 41

 

article 4. 

Vigència ............................................................................................................................................. 42

 

article 5. 

Obligatorietat i interpretació ......................................................................................................... 42

 

article 6. 

Modificacions .................................................................................................................................... 42

 

article 7. 

Ajustos i precisió de límits ................................................................................................................ 43

 

article 8. 

Iniciativa ............................................................................................................................................. 43

 

article 9. 

Divisió poligonal ................................................................................................................................ 43

 

article 10. 

Sistema d’actuació .......................................................................................................................... 43

 

article 11. 

Desenvolupament i execució del Pla .......................................................................................... 43

 

article 12. 

Tipus d'obres d'urbanització i projectes d'urbanització ............................................................. 43

 

article 13. 

Règim relatiu a les obres i al projecte d’urbanització. .............................................................. 44

 

article 14. 

Altres condicions relatives al projecte d’urbanització. ............................................................. 44

 

article 15. 

Edificació simultània a les obres d’urbanització. ....................................................................... 44

 

article 16. 

Llicències ............................................................................................................................................ 44

 

article 17. 

Qualificació del sòl ........................................................................................................................... 45

 

article 18. 

Tipus de sistemes ............................................................................................................................... 45

 

article 19. 

Tipus de zones ................................................................................................................................... 45

 

article 20. 

Definicions de conceptes i paràmetres urbanístics ................................................................... 46

 

article 21. 

Condicions generals dels usos ....................................................................................................... 46

 

article 22. 

Titularitat i afectació del sòl destinat a sistemes ......................................................................... 47

 

article 23. 

Sistema Viari ....................................................................................................................................... 47

 

article 24. 

Sistema de serveis tècnics ............................................................................................................... 48

 

article 25. 

Sistema d’Espais Lliures .................................................................................................................... 48

 

article 26. 

Sistema d’equipaments públics ..................................................................................................... 49

 

article 27. 

Disposició general ............................................................................................................................ 50

 

article 28. 

Zona de desenvolupament industrial. Nau gran. Clau 22 ........................................................ 50

 

article 29. 

Regulació de la dotació de places d’aparcament ................................................................. 51

 

article 30. 

Condicions de sostenibilitat ambiental i ecoeficiència ............................................................ 51

 

6.

 

AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA ..................................................................................................... 53

 

6.1


 

ESTUDI I JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA DEL SECTOR .................................................... 55

 

6.1.1


 

Metodologia de la valoració urbanística .................................................................................... 55

 

6.1.2


 

Valors de venda ............................................................................................................................... 55

 


6.1.3

 

Estimació dels costos de construcció de l’edificació ................................................................ 57 

6.1.4


 

Estimació dels costos d’urbanització ............................................................................................ 57

 

6.1.5


 

Valoració urbanística: Formulació del Mètode Residual Estàtic ............................................. 59

 

6.1.6


 

Conclusions sobre la viabilitat econòmica del sector ............................................................... 61

 

6.2


 

IMPACTE DE L’ACTUACIÓ PREVISTES SOBRE LES FINANCES PÚBLIQUES ............................................... 61

 

5.2.1


 

Criteris d’avaluació i consideracions prèvies .............................................................................. 62

 

5.2.2


 

Estimació de les despeses municipals generades ..................................................................... 62

 

5.2.3


 

Estimació del ingressos municipals generats ............................................................................... 63

 

5.2.4


 

Balanç econòmic i conclusions ..................................................................................................... 64

 

7.

 

PLÀNOLS .......................................................................................................................................................... 65

   PLÀNOLS D’INFORMACIÓ: 

i.01  SITUACIÓ 

i.02  EMPLAÇAMENT 

I.03 ORTOFOTOMAPA 

i.04  TOPOGRÀFIC 

i.04  PLANEJAMENT VIGENT 

i.06  ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT 

 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ: 

o. 01  INTEGRACIÓ URBANA: ZONIFICACIÓ 

o. 02  ZONIFICACIÓ: subàmbit A 

o. 03  ORDENACIÓ: CONDICIONS D'EDIFICACIÓ  

o. 04  ORDENACIÓ: subàmbit A (proposta no vinculant) 

o. 05  ZONIFICACIÓ I ORDENACIÓ: subàmbit B  

o. 06  PARCS I JARDINS: PARC FLUVIAL (proposta no vinculant) 

o. 07  VIALITAT: VIALS TIPUS I INTERSECCIONS 

o. 08  URBANITZACIÓ: CÀRREGUES EXTERNES  

 

ANNEXES (en documents a part):  

INFORME AMBIENTAL 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprovació inicial 

 

  

 

1. 

MEMÒRIA INFORMATIVA PLA PARCIAL URBANÍSTIC, SECTOR CAN BONASTRE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2  


 

 

  

 


MEMÒRIA INFORMATIVA 

aprovació inicial 

 

1.1 

MARC TERRITORIAL 

El terme municipal de Masquefa és a l’extrem sud-oriental de la comarca de l’Anoia. Limita pel costat 

de l’Anoia amb els termes de Piera (oest) i els Hostalets de Pierola (nord i nord-est), i amb els de Sant 

Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, a l’est) i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès, al sud i est). El territori del 

terme municipal engloba 17,1 km² i té una població de 8.367 habitants, segons dades subministrades 

per l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2011, amb una densitat de població de 487, 1 hab/km². 

L’àmbit del Pla Parcial es situa a l’oest del terme, al límit amb Piera. 

 

 Imatge 1. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 

1.2

 

INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

1.2.1

 

Situació i àmbit del sector 

L’àmbit del Pla Parcial de Can Bonastre, es situa a l’oest del municipi, al límit del terme municipal amb 

Piera; l’àmbit limita pel nord i l’est amb la zona agrícola prèvia al camí vell del Can Bonastre al Maset, 

pel sud-est amb la urbanització del Maset, pel sud amb camps de conreu, ajustant el límit al curs 

d’aigua del torrent de la font del Maset, tot i que no està afectat per la delimitació de zones 

inundables per l’avinguda de períodes de retorn. Per l’oest limita amb la carretera BV-2241 que enllaça 

amb la B-224 amb Sant Sadurní d’Anoia. La superfície total de l’àmbit és de 174.771 m². 

 

 PLA PARCIAL URBANÍSTIC, SECTOR CAN BONASTRE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4  


 

 

 Imatge 2. Font: Institut cartogràfic de Catalunya 

 

1.2.2 

Antecedents urbanístics 

El planejament vigent al municipi de Masquefa correspon al Pla General d’Ordenació Urbana aprovat 

definitivament el 5 de novembre de 1986 i publicat al DOGC num. 851 de 12 de juny de 1987. 

Posteriorment es va elaborar el Text Refós de les Normes urbanístiques del planejament general del 

terme municipal de Masquefa aprovades definitivament el 16 d’octubre de 2006 i publicat al DOGC 

num. 4681 de 21 de juliol de 2.006. 

El present Pla Parcial urbanístic desenvolupa les determinacions establertes en la modificació puntual 

del Pla General d’Ordenació de Masquefa en la zona de Can Bonastre, aprovada definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 27 de març de 2008 i publicada al DOGC. 

37523 amb data 15 de maig de 2008, la qual tenia per objecte la delimitació del sector industrial Can 

Bonastre.  

Recentment s’han iniciat els treballs de redacció del nou Planejament d’Ordenació Urbanístic 

Municipal. Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling