Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları Uzman. Dr. Sibel Karaca


Download 445 b.
Sana02.03.2018
Hajmi445 b.


Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

 • Uzman. Dr. Sibel Karaca

 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Nöroloji Anabilim Dalı


Kalp Hastalıkları ve Nörolojik Komplikasyonları

 • Bu bölümde incelenecek konular;

 • Kardiyojenik emboli

 • Senkop

 • Kardiyak arrest

 • Kalp kateterizasyonu ve cerrahisinin komplikasyonları

 • Kardiyak ilaçların nörolojik komplikasyonları

 • Enfektif endokarditKardiyojenik Emboli -1

 • En sık:

  • Atriyal fibrilasyon ile beraber olan mitral darlık
  • İntramural trombüs
  • Protez kalp kapağı
  • Atriyal miksoma
  • Enfektif endokardit
  • Hasta sinüs sendromu
  • Atriyal fibrilasyon ile birlikte görülür.


Kardiyojenik Emboli-2

 • Diğer olası nedenler:

  • Yakın zamanda geçirilmiş myokard enfarktüsü
  • Sol atriyal trombüs veya türbülans
  • Mitral kapak prolapsusu
  • Mitral anulus kalsifikasyonu
  • Atriyal flatter
  • Hipokinetik sol ventrikül duvarları
  • Konjestif kalp yetmezliği


Ekokardiyografi

 • Transtorasik:

  • Ventriküler apeks
  • Mitral veya aort kapak hastalıkları
  • Sol ventriküler trombüs
 • Transözofageal:

  • Atriyal hastalıklar; miksoma, trombüs
  • Patent foramen ovale
  • tanısı için uygun tetkik yöntemleridir


Atriyal Fibrilasyon (AF)

 • AF’la birlikte romatizmal kalp hastalığı varsa inme riski 17 kat yoksa 5 kat fazladır.

 • AF varlığında inme riski warfarin ile aspirine göre anlamlı oranda daha düşük bulunmuş.

 • AF = antikoagülasyon, istisna 60 yaş altı kardiyak patolojisi olmayan hastalar aspirin 300-325 mg/gün kullanabilir.Myokard İnfarktüsü (Mİ)

 • Apikal, anterolateral veya geniş infarktlar embolik inme riski taşırlar.

 • Risk Mİ sonrası ilk hafta ile iki ay arasında en yüksektir.

 • Artmış emboli riski taşıyan grup:

  • atriyal fibrilasyon
  • konjestif kalp yetmezliği
  • daha önce geçirilmiş emboli
  • mural trombüs
  • sol ventriküler disfonksiyonu olanlardır


Romatizmal Kapak Hastalığı

 • AF, intra-atriyal trombüs veya emboli hikayesi olanlarda emboli riski daha fazladır.

 • Uzun süreli antikoagüle edilmeleri gerekir.

 • Yeterli antikoagülasyona rağmen emboli olursa aspirin (160-325 mg/gün) de eklenir.Senkop

 • Kardiyak aritmilere bağlı geçici global serebral iskemi senkopa neden olur.

 • Non-spesifik öncü belirtiler olabilir: baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuşukluklar gibi.

 • Senkopta kas tonusu kaybolur ancak iskemi uzun sürerse tonik postür ve düzensiz sıçrama hareketleri olabilir ve nöbetlerle karışabilir.

 • Aort darlığı, sol atriyal tümör veya trombüs, ventriküler taşikardi veya fibrilasyon, kronik sinoatriyal hastalık, hasta sinüs sendromu, paroksismal taşikardi diğer senkop nedenleridir.

 • En sık vazovagal senkop görülür.Kardiyak Arrest

 • Beyin fonksiyonları serebral dolaşıma bağlıdır, kardiyak output’un %15’ini beyin alır.

 • Ventriküler fibrilasyon veya asistol süresine bağlı olarak geri dönüşü olmayan anoksik beyin hasarına neden olabilir.

 • Global iskemideki nörolojik hasarın fizyopatolojisi tam olarak açık değildir, muhtemel mekanizmalar intraselüler kalsiyum birikimi, ekstraselüler glutamat ve aspartat konsantrasyonlarının ve serbest radikallerin artmasıdır.Kardiyak Arrest

 • Gelişmiş beyinde iskemiye karşı gri cevher beyaz cevherden, serebral korteks ise beyin sapından daha hassastır.

 • Prematürelerin beyninde ise hassasiyet tam tersidir.

 • Ana arterlerin besleme bölgeleri arasında kalan beyin veya spinal kord alanları (watershed alanlar) iskemik hasara özellikle hassastır.

 • Arreste bağlı nörolojik komplikasyonların derecesi arrestin süresine bağlıdır.Kardiyak Arrest

 • Uzun süren kardiyak arrest sonrası koma veya kalıcı vejetatif durum ortaya çıkar.

 • Uzun süren koma ve beyin sapı reflekslerinin kaybı yaşam ve anlamlı bir iyileşme için kötü prognoz belirtisidir.

 • Pupillerin ışık cevabının olmaması da kötü prognoz işaretidir.Hipoksik BeyinKalp Kateterizasyonunun Nörolojik Komplikasyonları

 • Kalp kateterizasyonu %1’den daha az oranda serebral emboliye neden olur.

 • Açıklanamayan nedenlerle daha çok posterior sistem etkilenir.

 • PTCA uygulanan hastalarda da serebral emboli %1 civarında görülür.

 • PTCA uygulanan 1184 akut MI hastasının %6’sı inmeden ölmüş, %7’sinde de anoksik ensafalopati gelişmiş.Kalp Cerrahisinin Nörolojik Komplikasyonları

 • Kalp cerrahisinden sonra görülen nöbetler, ensefalopati veya serebral infarktlar genellikle hipoksi veya emboli nedeniyle gelişir.

 • Koroner arter by-pass cerrahisi yapılan hastaların yaklaşık % 5’inde serebrovasküler olay gelişir, infarkt mekanizması embolik veya hipoperfüzyona bağlı olarak watershed alanlardaki beslenme bozukluğudur.Kardiyak Tedavinin Nörolojik Komplikasyonları

 • Amiodarone  Tremor, sensorimotor periferik nöropati, miyopati, ataksi, optik nöropati, psödotümör serebri

 • Prokainamide  Latent MG’i maskeleyebilir, lupus benzeri sendromla vasküler lezyona neden olabilir

 • Kinidin  Prokainamid yan etkilerine ek olarak baş ağrısı, tinnitus ve senkopa yol açabilir

 • Lidokain ve benzerleri  Nöbet, tremor, parestezi, konfüzyon

 • -blokerler  Mental değişiklik, parestezi, sinir-kas kavşağında iletim bozukluğu

 • Digoxin ve thiazidler  Ensefalopati, renkli görme bozukluklarıEnfektif Endokarditin Nörolojik Komplikasyonları

 • Nörolojik komplikasyon % 35

 • Serebral embolik infarkt  vejetasyonlardan

 • İntrakraniyal kanama 3 nedenle ortaya çıkabilir:

  • Mikotik anevrizmalar  Berry anevrizmalarına göre distal yerleşimli, kanayabilirler, asemptomatik olabilirler ve antibiyotik tedavisi ile kaybolabilirler
  • Septik arterit
  • İnfarktın hemorajik transformasyonu
 • Multiple septik emboli  meningoensefalit, diffüz ensefalopatiEnfektif EndokarditAort Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları

 • Spinal kord iskemisi

 • Dissekan anevrizma  Serebral veya kord iskemisi

 • Aortit  Sfiliz, Takayaşu hastalığı, radyasyon, bağ dokusu hastalıkları nedeniyle gelişebilir

 • Aort koarktasyonu  Sol subklaviyan çıkışından hemen sonra darlık  baş ağrısı ve SAKSubklaviyan Çalma Sendromu

 • İnnominate veya sol subklaviyan arterin vertebral arter çıkışından önce tıkanması sonucu ilgili tarafta vertebral kan akımı ters döner ve kol hareketleri ile beyinden kan çalınmış olur.

 • İlgili tarafta kolda nabız azdır veya alınmaz, sistolik kan basıncı ise 20 mmHg veya daha fazla düşüktür.Nörolojik Komplikasyona Neden Olan Bağ Dokusu Hastalıkları

 • Poliarteritis nodoza

 • Dev hücreli arterit

 • Wegener granülomatozu

 • Romatoid Artrit

 • Sistemik Lupus EritematozusBağ Dokusu Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları

 • Sekonder organ tutulumuna bağlı direk etkilenme

 • Tedaviye sekonder

  • Kortikosteroidlere bağlı
  • İmmunosupresif ajanlara bağlı


Bağ Dokusu Hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları

 • SSS bulguları

  • Kognitif değişiklikler
  • Davranış değişikleri
  • Fokal nörolojik bulgular
 • PSS bulguları

  • Periferik nöropati
  • Pleksopati


Poliarteritis Nodoza

 • % 60 periferik nöropati

  • Ağrılı mononöropati multiplex
 • SSS bulguları geç dönemde olur

  • Baş ağrısı, davranış değişiklikleri, kognitif yıkım, akut konfüzyon, affektif veya psikotik bozukluklar
  • Fokal nörolojik defisit nadir, olursa ani başlangıçlı ve infarkt veya kanamaya bağlıdır


Poliarteritis Nodoza

 • Tedavi edilmeyen hastalarda 6 aylık yaşama şansı % 35

 • Kilo kaybı, ateş, cilt anormallikleri, artralji sıktır, hipertansiyon, renal, kardiyak, pulmoner, ve GİS tutulumu olabilir

 • ESR , anemi, periferik lökositoz

 • Sinir kas biyopsisi nekrotizan vasküliti gösterir

 • Tedavi: Kortikosteroidler ve siklofosfamidDev Hücreli Arterit

 • Baş ağrısı, çiğneme kladikasyosu, geçici veya kalıcı körlük

 • SSS tutulumu nadir, nöropsikiyatrik bozukluklar, inme, diplopi nadiren ilk semptom olabilir

 • Periferik nöropati % 15 görülür

 • ESR , birlikte polimyalji romatika olabilir

 • Tanı: Temporal arter biyopsisi

 • Tedavi: Kortikosteroidler ESR monitörizasyonu ile 18-24 ayWegener Granülomatozu

 • %50 nörolojik tutulum

 • Beyin, vaskülit nedeniyle veya üst solunum yolundaki lezyonların uzanımı ile etkilenir

 • Bazal menenjit, temporal lob disfonksiyonu, kraniyal nöropati (2,6 ve 7 en sık), serebral infarkt, veya sinüs trombozu olabilir

 • PSS tutulumu mononöropati multipleks veya daha nadir simetrik polinöropati şeklinde olurRomatoid Artrit

 • Sistemik vaskülit %25, ancak SSS tutulumu nadir

 • Atlantoaksiyal eklem tutulumuna bağlı dislokasyon ve ona bağlı myelopati, baş ağrısı, hidrosefali, beyin sapı disfonksiyonu olabilir.

 • RA’li hastalarda endotrakeal entübasyon sırasında boynun hiperekstansiyona getirilmemesine dikkat edilmelidir.

 • ENMG’de % 75 duyu defisiti vardır.Romatoid Artrit

 • PSS tutulumu sık, distal sensoriyal veya sensorimotor polinöropati olur

 • Mononöropati multipleks, tuzak veya kompresyon nöropatileri de görülür.

 • Tedavinin komplikasyonları:

  • Altın %1; periferik nöropati
  • Chloroquine; nöropati, myopati
  • D-penisilamin; tat bozukluğu, inflamatuvar myopati, reversible MG


Sistemik Lupus Eritematozus

 • SLE’li hastaların % 75’inde SSS tutulumu hastalığın bir döneminde özellikle de ilk yıl içinde olur

 • SSS tutulumu hastalığın ilk belirtisi olabilir:

  • Affektif veya psikotik bozukluklar
  • Geçici kognitif disfonksiyon
  • İnmeye bağlı fokal nörolojik defisitler (kardiyak valvüler hastalık, antifosfolipid antikorlarla ilişkili tromboz veya serebral vaskülit nedeniyle)
  • Diskinezi
  • Kore
  • Nöbet görülebilir


Sistemik Lupus Eritematozus

 • PSS tutulumu daha nadirdir

  • Genellikle distal sensoriyal veya sensorimotor polinöropati ile karakterizedir
  • Akut ve kronik demiyelinizan nöropati
  • Tek veya çok sayıda mononöropati
  • Optik nöropati de görülebilir
 • Tedavide kortikosteroidler, immunosupresif ajanlar ve plazmaferez etkilidir.Sjögren Sendromu

 • Başlıca bulguları: Kserostomi (kuru ağız), kseroftalmi (kuru göz)

 • K > E

 • Nörolojik komplikasyonlar nadir:

  • Psikiyatrik bozukluklar
  • Geç başlangıçlı migren atakları
  • Aseptik menenjit
  • Meningoensefalit
  • Fokal nörolojik bulgular
  • Akut veya kronik miyelopati
 • MR’da küçük subkortikal hiperintens lezyonlar

 • En sık periferik bulgusu polinöropati ve V. Sinir duyu tutulumuSkleroderma (PSS)

 • Nörolojik tutulum nadir, bir seride % 40 bildirilmiş

 • Genellikle PSS etkilenir:

  • Distal sensorimotor polinöropati
  • Tuzak nöropatileri
  • Trigeminal nöropati
  • Miyopati
  • Miyozit


Behçet Hastalığı

 • Üveit, oral ve genital ülserler ile karakterize

 • Aseptik menenjit, meningoensefalit % 20 vakada görülür

 • PSS tutulumu nadir, mononöropati multipleks veya polinöropati olurSarkoidoz

 • Sarkoidoz multiple organ tutulumu ile giden ve nedeni bilinmeyen bir hastalıktır

 • K > E

 • En sık nörolojik tutulum; kronik bazal menenjite bağlı kraniyal nöropatilerdir

 • En sık fasyal sinir etkilenir

 • Nörosarkoidoz genellikle spontan olarak remisyona girer % 30 progresyon gösterir

 • Kan ACE düzeyi normal olabilir

 • Tedavi: KortikosteroidSolunum Sistemi hastalıklarının Nörolojik Komplikasyonları

 • Hipoksi

 • Hiperkapni

 • HipokapniHipoksi ve Hiperkapni

 • Nörolojik belirtiler hipoksinin başlangıç hızına, süresine ve şiddetine bağlıdır

 • Hipoksiye bağlı asit-baz dengesi bozukluğu, hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler de olur ve bunlar da serebral fonksiyonları etkiler

 • Kronik akciğer yetmezliğine bağlı ensefalopatilerde, baş ağrısı, dezoryantasyon, konfüzyon ve kognitif fonksiyonlarda bozukluk görülür

 • Muayenede tremor, myoklonus, asteriksis, ve DTR canlılığı bulunabilir

 • Hipoksiye eşlik eden hiperkapniye bağlı serebral vazodilatasyon, BOS basıncında artış ve pH’sında düşüş olurHipokapni

 • Hipokapni hiperventilasyon sonucu gelişir, serebral vazokonstrüksiyon olur, periferde oksijen azalır ve iyonize kalsiyum dengesi bozulur

 • Baş dönmesi, paresteziler, görme bozuklukları, başağrısı, dengesizlik, tremor, bulantı, çarpıntı, kas krampları, karpopedal spazmlar ve şuur kaybı olabilirHematolojik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

 • Anemiler

  • Fe eksikliği anemisi
  • Megaloblastik anemi
  • Orak hücreli anemi
  • Talasemi
 • Akantositik sendromlar

 • Proliferatif hematolojik hastalıklar

  • Lösemiler
  • Plazma hücre diskrazileri
  • Lenfoma
  • Polistemi


Fe eksikliği anemisi

 • Anemi halsizlik baş dönmesi, dikkatsizlik irritabilite ve baş ağrısı gibi non-spesifik semptomlara neden olur

 • Fe eksikliği anemisinde huzursuz bacak sendromu, benign intrakraniyal hipertansiyon olur ve inme riski artarMegaloblastik Anemi

 • Vit B12 eksikliğinde;

  • Miyelopati
  • Ensefalopati
  • Optik nöropati
  • Periferik nöropati


Orak Hücreli Anemi

 • Oraklaşma hipoksi, enfeksiyon, dehidratasyon veya asidozla tetiklenir

 • Hem büyük hem küçük damar tıkanıklığına neden olur

 • En sık nörolojik komplikasyon inmedir ve daha çok çocuklarda görülürTalasemi

 • Spinal epidural mesafede ekstramedüller hematopoeze bağlı kompresif myelopati olabilir

 • Kemik deformiteleri nedeniyle yüz deformasyonları, sinir kökü basıları ve işitme kaybına yol açabilirLösemiler

 • Nörolojik komplikasyonların nedenleri:

  • SSS’nin lösemik infiltrasyonu
  • Kanama
  • Enfeksiyon
  • Hiperviskozite
  • Tedavinin kendisi


Plazma Hücre Diskrazileri

 • Multiple myeloma

  • Motor nöropati
 • Waldenström makroglobülinemisi

  • Progresif sensorimotor polinöropati
  • Hiperviskozite veya kanama diyatezine bağlı SVO
 • Önemi belirlenemeyen monoklonal gamapati (MGUS)

  • KİDP
 • Amiloidoz

  • Küçük lif duyu nöropatisi (ağrı ve ısı daha bozuk)
 • Kriyoglobülinemi

  • GİA, SVO
  • Polinöropati


Polisitemi

 • Küçük veya büyük arterler ile venlerin tıkanıklığına bağlı fokal nörolojik defisitler olur

 • Bu trombotik eğilim kan viskozitesinin artışına, trombositoza ve muhtemel kronik intravasküler pıhtılaşmaya bağlıdır

 • Psödotümör serebri ve kore görülebilirKaraciğer Hastalıklarının Nörolojik komplikasyonları

 • Portal sistemik ensefalopati

 • Kronik non-Wilsonien hepatoserebral dejenerasyon

 • Karaciğer transplantasyonuHepatik Ensefalopati

 • Ensefalopati iki mekanizma ile olur:

  • Hepatoselüler yetmezlik
  • Toksinlerin hepatik portal venden şantlar aracılığıyla sistemik dolaşıma karışması
 • Bazen bu mekanizmalardan biri hakimdir, bazen de ikisi birden ensefalopatiden sorumludurHepatik Ensefalopati-Patogenez

 • Portal hipertansiyon - portal kollateral dolaşım

 • Portal venöz kan direkt olarak sistemik dolaşıma geçer

 • Portal – sistemik ensefalopati gelişir.Hepatik Ensefalopati-Patogenez

 • Protein-barsaklarda üreaz+ bakteriler – Amonyum – Portal dolaşım – Karaciğer – Üre (NH3 teorisi en açıklayıcı)

 • GABA - Benzodiazepin teorisi

 • Manganez

 • ATP bağımlı glutamin sentetaz – ATP tükenmesi

 • Fenol veya kısa zincirli yağ asitleri

 • Biyojenik aminler – yalancı transmitter

 • MerkaptanlarHepatik Ensefalopati

 • Hepatik ensefalopatiyi tetikleyen faktörler:

  • Sedatiflerin kullanımı %25
  • GIS kanama %18
  • İlaca bağlı tetiklenen azotemi %15
  • Azoteminin diğer nedenleri %15
  • Diyetle aşırı protein alımı %10
  • Hipokalemi, kabızlık, enfeksiyonlar, ve diğer nedenler


Hepatik EnsefalopatiHepatik Ensefalopati’ de EEG

 • Orta-yüksek amplitüdlü (100-300 V) düşük frekanslı (1.5-2.5 Hz) dalga deşarjları en karakteristik anormalliktir

 • EEG’de de 3 evre vardır:

 • Teta evresi; yaygın 4-7 Hz dalgalar

 • Trifazik evre

 • Delta evresi; simetrik olmayan random aritmik yavaşlamalarHepatik Ensefalopati-Tedavi

 • Diyette protein kısıtlaması

 • Oral neomisin veya kanamisin

 • Lavman

 • Oral laktuloz

 • Bromokriptin

 • Flumazenil

 • TransplantasyonKaraciğer Transplantasyonunun Nörolojik Komplikasyonları

 • Başağrısı

 • Nöbet

 • Tremor, miyoklonus

 • Kortikal körlük

 • Koma

 • Deliryum, hallusinasyonlar

 • Psikoz

 • İntraserebral kanama

 • Menenjit

 • Brakiyal pleksopati

 • PolinöropatiGastrointestinal Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

 • Gastrik cerrahi

 • İnce barsak hastalığı

 • Whipple hastalığıWhipple Hastalığı

 • Trophermyma Whipplei basili

 • Bir multisistem hastalığı

 • Steatore, abdominal ağrı, kilo kaybı, artrit, lenfadenopati

 • Nörolojik tutulum nadir ancak GİS bulguları olmadan da görülebilir

 • En sık nörolojik bulgu DEMANS

 • Okülomastikator miyoritmi ve okülo-fasiyal-skeletal miyoritmi varsa patognomonikWhipple Hastalığı

 • Diğer bulgular

  • Nöbet
  • Myoklonus
  • Serebellar ataksi
  • Şuur bulanıklığı
  • Görme bozuklukları
  • Papilödem
  • Supranükleer oftalmopleji
  • Miyelopati
  • Hipotalamik disfonksiyon
 • Teşhis jejunal biyopsi ile konur, tedavi antibiyotiklerledirBöbrek Yetmezliğinin Nörolojik Komplikasyonları

 • Kronik böbrek yetmezliğine bağlı

 • Diyalize bağlı

 • Böbrek transplantasyonuna bağlıKronik Böbrek Yetmezliği

 • Üremik ensefalopati

  • Toksik maddelerin SSS’de birikmesine bağlı
 • Simetrik sensorimotor polinöropati

  • Uyuşukluk
  • Kas krampları
  • Huzursuz bacak sendromu
 • Üremik optik nöropati

  • Hızlı ilerleyen görme kaybı olur diyaliz ve steroidlere iyi cevap verir


Diyalize Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar

 • A-V şanta bağlı

 • Santral pontin miyelinoz

 • Diyaliz disequilibrium sendrom

 • Diyaliz demansıÜremik Ensefalopati

 • Yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve apati

 • Asteriksis

 • Multifokal miyoklonus

 • Huzursuz bacak sendromu

 • KonvülsiyonSantral Pontin Miyelinozis

 • Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonucu uyanıklık kusuru, kuadriparezi ve pseudobulber paralizi ile karakterizedir

 • Aksonlar ve sinir hücreleri göreceli korunmuşken miyelin kılıfı kaybı vardırDisequilibrium Sendromu

 • Hemodiyaliz sırasında, kan-beyin bariyerinin koruyucu etkisi nedeniyle hiperosmotik kalan beyin dokusuna su geçişi bu tabloya neden olur

 • Başağrısı, irritabilite, uyanıklık kusuru, nöbet ile karakterizedir. Bazen intrakraniyal basınç artışı ve papil stazı da görülebilir

 • Genellikle diyalizin 3.-4. saatlerinde bazen de 8-24 saat sonra ortaya çıkarDiyaliz Demansı

 • Fatal ensefalopati tablosudur

 • Progresif konuşma bozukluğu, kognitif kayıp, delüzyon, hallüsinasyonlar, nöbet ve miyokloniler ile karakterizedir

 • 6-12 ay içinde hasta kaybedilir

 • Etyolojiden alüminyum intoksikasyonu sorumlu tutulmaktadırBöbrek Transplantasyonuna Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar

 • Femoral sinir hasarı

 • Uzun süreli immunosupresif ilaç kullanımına bağlı

  • SSS fırsatçı enfeksiyonları
  • İlaçlara bağlı nörotoksisite
 • Steroid kullanımına bağlı

  • Miyopati


Geriye Dönüşlü Posterior Lökoensefalopati (PRES)

 • İmmunsupresif ajanlardan siklosporin ve takrolimus toksisitesine bağlı ortaya çıkabilir

 • Klinik bulgular:

  • Başağrısı
  • Görme bozuklukları
  • Ensefalopati
  • Nöbet


Elektrolit Dengesizliklerinin Nörolojik Komplikasyonları

 • Hiponatremi

 • Hipernatremi

 • Hipokalemi

 • HiperkalemiHiponatremi

 • 132 mEq/L  hiponatremi kabul ediliyor

 • Gelişme hızı önemlidir, şuur bulanıklığından komaya kadar giden tabloya yol açabilir

 • Uygunsuz ADH salınımı, kafa travması, bakteriyel menenjit ve ensefalit, serebral enfarkt, SAK, neoplazm ve Guillain Barre sendromunda görülebilir

 • Hızlı düzeltilmesi santral pontin myelinozise neden olur, bunu önlemek için hiponatremi 12 mEq/L/günü geçmeyecek hızla düzeltilmelidirHipernatremi

 • Sodyumun 155 mEq/L üzerinde olması hipernatremi olarak kabul edilir

 • Şuur bulanıklığından komaya kadar giden tabloya yol açabilir

 • En sık dehidratasyon nedeniyle olur

 • Miyoklonus, asteriksis ve nöbet görülebilir

 • Ozmotik kuvvetlere bağlı beynin su kaybederek küçülmesi nedeniyle intraserebral veya subdural kanama gelişebilirHiperkalemi

 • Nörolojik fonksiyon bozukluğuna yol açmadan önce kardiyak ritim problemlerine yol açar

 • Sinir-kas kavşağı iletimi bozulur ve hızlı ilerleyen flask paralizi gelişebilirHipokalemi

 • Ensefalopatiden çok sinir-kas kavşağına etki eder

 • Hafif hipokalemide miyalji, yorgunluk, proksimal güçsüzlük olur

 • Ciddi hipokalemide rabdomiyoliz ve miyoglobinüri gelişebilirHiperkalsemi

 • En sık kemik metastazları ile birlikte görülür

 • Hiperparatiroidi, multipl miyelom, paraneoplastik sendromlar ve D vitamini intoksikasyonları nedeniyle gelişebilir

 • Ensefalopatiye neden olurHipokalsemi

 • En sık tiroidektomiden sonra olur

 • Paresteziler (ekstremite uçlarında ve ağız çevresinde), kas krampları ile tipik karpopedal spazm tablosu gelişir

 • Majör bulgusu tetanidir

 • Fokal veya jeneralize nöbetlere neden olur, nöbetler antikonvülzanlarla değil hipokalseminin düzeltilmesi ile durur

 • Kronik hipokalsemide bazal ganglia, dentat nükleus ve serebeller kortekste kalsifikasyon gelişebilirMagnezyum

 • Hipomagnezemi:

  • Kuvvetsizlik
  • Nöbet
 • Hipermagnezemi:

  • Konfüzyon
  • DTR’nde azalma veya kaybolma
  • Hipotansiyon
  • Solunum depresyonu
  • Kuvvetsizlik


Endokrinolojik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları

 • Hipofiz hastalıkları

  • Adenom
  • Cushing hastalığı ve sendromu
  • Diyabetes insipidus
 • Tiroid hastalıkları

  • Hipertiroidi
  • Hipotiroidi
  • Hashimoto tiroiditi


Hipofiz adenomu

 • Yerleşim yeri itibariyle

  • Başağrısı
  • Kafaiçi basınç artışı
  • Görme bozuklukları (bitemporal hemianopsi)
  • yapabilir
 • Eğer adenom büyüme hormonu sekrete ediyor ise (akromegali), hastada proksimal güçsüzlük ile seyreden miyopati, tuzak nöropatileri (en sık karpal tünel sendromu) ve subklinik bir polinöropati olabilir.Hipertiroidi

 • Anksiyete, huzursuzluk, iritabilite, emosyonel labilite, konsantrasyon güçlüğü, başağrısı, uykusuzluk

 • Tremor, hiperrefleksi, oftalmopleji, egzoftalmi, göz kapağı retraksiyonu, proksimal miyopati, MG, PNP, kardiyak aritmi, diyare, kusmaHipotiroidi

 • Apati, uykuya eğilim, konsantrasyon güçlüğü, konfüzyon, deliryum, psikoz

 • Hipotansiyon, hipotermi, solunum yetmezliği, hipoglisemi

 • Nöbet, serebellar dejenerasyona bağlı gövde ataksisi, işitme kaybı ve kraniyal nöropati

 • Ses kalınlaşması direk olarak vokal kordlardaki yapısal değişikliğe bağlıdırHipotiroidi

 • Miyalji ve kas sertliği ile giden proksimal miyopati olur. Etkilenen kaslar hipertrofik görülür (Hoffmann bulgusu), kasa vurulduğu zaman geç gevşeme olur

 • Karpal tünel sendromu %30

 • Daha nadir sensori veya sensorimotor nöropati olur

 • Derin tendon reflekslerinde yavaş relaksasyon gözlenir

 • Birlikte MG görülebilir ancak hipertiroidi ile birlikte görülene oranla daha nadirdirHashimoto Tiroiditi

 • MG, dev hücreli arterit ve vaskülitik periferik nöropati ile birlikte olabilir

 • Yüksek titrasyonlardaki tiroid antikorları ile birlikte tekrarlayıcı ensefalopati olabilir

 • Klinik olarak konfüzyon, bilinç bulanıklığı ve nöbetlerle ortaya çıkabilir

 • EEG diffüz olarak bozuktur, BOS proteini pleositoz olmaksızın yükselir

 • İyi prognozludur

 • Steroide iyi yanıt verirHiperglisemi

 • Ketoasidozla giden hiperglisemi

 • - Şuur bulanıklığından komaya kadar giden tablo ile başvurabilirler ve bu DM’un ilk belirtisi olabilir.

 • - KŞ 400mg/dl↑, pH 7.20↓, bikarbonat 10mEq/L↓

 • - Dehidratasyon, yorgunluk, güçsüzlük, karın ağrısı, ağız kuruluğu, stupor, koma, Kussmaul solunumu

 • Hiperosmolar non-ketotik hiperglisemi

 • - KŞ 600mg/dl↑, asidoz θDiyabetik Nöropati

 • Diyabet en sık görülen polinöropati nedenidir

 • PNP mekanizması metabolik veya vasküler olabilir

 • Hem aksonal dejenerasyon hem de demiyelinizasyon görülür

 • Asemptomatik olabilir, teşhis derin tendon reflekslerinin azalması veya kaybolması ve bacaklarda vibrasyon duyusunun azalması ile konur

 • Semptomatik hale geldiğinde ayaklar ellerden daha çok etkilenmiştirDiyabetik Nöropati

 • Başlangıç semptomları ağrı, parestezi veya uyuşukluktur

 • Bazen akut ağrılı PNP gelişiminden önce belirgin kilo kaybı hikayesi olabilir

 • Progresif nöropati ekstremitelerde distal kuvvet ve duyu kaybı yanında arefleksi ile karakterizedir

 • Ağrı ve ısı duyusunun belirgin kaybı olabilir ve sonucunda distal ülserler ve artropati gelişebilirDiyabetik Otonom Nöropati

 • Kardiyovasküler

  • Kardiyak denervasyon, ağrısız MI
  • Ortostatik hipotansiyon
  • Sıcak intoleransı
  • Cilt kan akımı değişiklikleri
 • Gastrointestinal

  • Özofagus disfonksiyonu
  • Gastroparezi
  • Diyare
  • Konstipasyon
  • Fekal inkontinans
 • Terleme anormallikleri

  • Simetrik anhidroz alanları
  • Gustatuar terleme


Diyabetik Poliradikülonöropati

 • Sıklıkla kilo kaybı ile birlikte ağrı ve genellikle uylukta olan asimetrik ekstremite kuvvetsizliği ile karakterizedir

 • Diyabetik amiyotrofi vakalarında femoral nöropatiden çok pleksopati veya poliradikülopati sorumludur

 • Semptomlar hızlı ilerler ancak birkaç hafta içinde sabitleşir, izleyen aylar veya yıllar içinde, tedrici ancak tam olmayan iyileşme olurDiyabetik Mononöropati Multiplex

 • Vasküler kökenlidir

 • Tuzak nöropati, KTS artmış sıklıkla görülür

 • III, IV, VI ve VII. sinirin ağrılı paralizisi olabilir (pupilla korunur)

 • Genellikle 2-3 ay içinde kendiliğinden düzelir, diyabetin iyi kontrolü önerilirDiyabet ve SSS

 • Diyabetiklerde inme genel popülasyondan daha yüksektir

 • İnme geçirenlerde DM varlığı inmenin şiddetini ve mortaliteyi arttırır

 • Diyabetik ketoasidoz şuur bulanıklığından komaya kadar giden tablo ile başvurabilir ve bu DM’un ilk belirtisi olabilirHipoglisemi

 • Akut metabolik ensefalopati nedenidir

 • Hipoglisemi seviyesine göre anksiyete, konfüzyon, stupor veya koma görülür

 • İnmeyi taklit eden fokal nörolojik bulgular ve nöbet görülebilir

 • Hipoglisemi uzun sürerse geridönüşümsüz değişiklikler olabilirKatalog: dokumanlar
dokumanlar -> Metaller üstün mekanik ve fiziksel özellikleri nedeni ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar
dokumanlar -> Alunit (şap) bir sulu potasyum-alüminyum-sülfat minerali olup, yaygın alunitin kimyasal bileşimi kal(SO4)2(OH)6 şeklindedir
dokumanlar -> Endüstriyel hammadde, fazla bir ön işleme tabi tutulmadan, ocaktan çıkartıldığı gibi endüstride kullanılabilen doğal kaynaklar anlamına gelmektedir
dokumanlar -> “bağlayıcı” adı altında toplanır. Kum, çakıl, kırmataş,tuğla ve benzerlerini birbirini sağlamca bağlayan ve dayanıklılığını uzun zaman saklayan bir kütle haline getiren maddeler “bağlayıcı”
dokumanlar -> Buskġ genel müDÜRLÜĞÜ Havza Koruma Dairesi Başkanlığı’na Konu: Sıvı ve / veya Katı Atıklar taahhütname
dokumanlar -> Hazırlayan Demet songurtekiN
dokumanlar -> 1. Çevre Denetimleri için Minimum Kriterler ab tavsiye Kararı

Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling