Siyosat-yunoncha so’z bolib, mazmuni davlat yoki jamoat ishlarini anglatadi


Download 445 b.
Sana09.11.2017
Hajmi445 b.Reja:

 • Reja:

 • 1.Ma’naviyat va siyosat-ijtimoiy hodisa, ularning bir biridan farqi va ijtimoiy funkciyalari. 2.Ma’naviyat va hukuq, ularning o’zaro munosabati. 3.Ma’naviyat va mafqura, ularning o’zaro uzviy bog’likligi. • 1.Ma’naviyat taraqqiyitida davlat tomonidan olob boriladigan siyosatning roli nihoyatda kattadir. Kaysi mamlakatda ma’naviyat va ma’rifatni ko’tarish, u haqda g’amhorlik kilish davlat siyosati darajasiga ko’tarilgan bolsa, o’sha mamlakatda tinchlik, barkarorlik vujudga keladi, ilm, fan, ma’rifat madaniyat rivojlanadi. • Ma’naviyat va ma’rifatni rivojlantirish davlat siyosati darajasiga ko’tarilganiniyaqqol misol qilib 1994yil 23 aprelda “Manaviyat va ma’rifat” jamoatchilik markazini tashkil etish tog’risidagi 1996yil 9 sentyabrdagi “Manaviyat va marifat”jamoatchilik markazi faoliyatiniyabada takomillashtirish va samaradorligini oshirish tog’risidagi Prezidentimiz Farmonlarini, O’zbekiston Respublika Vazirlar mahkamasining 1998yil 25 iyuldagi “Manaviy-ma’rifiy islohatlarni yanada chukurlashtirish va uning samaradorligini oshirishchora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorini; “Kadlar tayyorlashning milliy dasturi va umumiy o’rta ta’limni isloh qilish to’g’risida” qabul qilingan. Qonunni va boshqalarni ko’rsatishimiz mumkin.Siyosat-yunoncha so’z bolib, mazmuni davlat yoki jamoat ishlarini anglatadi.

 • Siyosat-yunoncha so’z bolib, mazmuni davlat yoki jamoat ishlarini anglatadi.

 • Siyosat-ijtimoiy guruhlar ichki va tashki munosabatlari sohasidagi faoliyatni anglatadi.

 • Siyosat-bu muayan davlatlar hokimiyati, siyosiy partiyalar, ijtimoiy-siyosiy harakatlar, jamoat tashkilotlarning mamlakat ichki hayotida va halqaro maydonda halqlar, millatlar, ijtimoiy guruhlarning maqsad va manfaatlarni himoya qilishga karatilgan faoliyatidir. • Siyosatning ma’naviyat bilan munosabati haqida gapirganimizda,shuni ta’qidlash kerakki, siyosat mamlakat ichki hayotida ikki yonalishda olib borilishi mumkin. Ularning bari, taraqqiyparvar, insonparvar, adolatli siyosat bolsa, ikkinchisi adolatsiz reksiyasiz siyosatdir. Mamlakatda faqat turli guruhlar va harakatlar hukmronligini ta’minlashga mehnatkashlar, halq ommasi manfaatlarigazid bolgan, ularni bir biriga karama qarshi ko’yishga va shu asosda tor doiradagi guruhlar manfaatlarini himol qiluvchi tuzumni saqlab qolishga qaratilgan siyosat adolatsiz, reaksiyasiz siyosatdir.Taraqqiyparvar, insonparvar, marifatparvar siyosat mamlakat va uning xalqi manfaatlariga hizmat qiladi. Bunday siyosat, avvalo inson zotini ulug’lashni, uning moddiy va ma’naviy manfaatlarni himoya qilishni, mamlakatda tinchlik barqarorlikni ta’minlashni maqsad qilib oladi. Ilm, fang ma’rifat, madaniyatni, tehnika, tehnologiyani rivojlantirish, fuqarolarning zamonaviy bilimlarni egallashlariga keng yol ochish va g’amhurlik qilish taraqqiyparvar, insonparvar, ma’rifatparvar siyosatning muhim yonalishni tashkil etadi.

 • Taraqqiyparvar, insonparvar, marifatparvar siyosat mamlakat va uning xalqi manfaatlariga hizmat qiladi. Bunday siyosat, avvalo inson zotini ulug’lashni, uning moddiy va ma’naviy manfaatlarni himoya qilishni, mamlakatda tinchlik barqarorlikni ta’minlashni maqsad qilib oladi. Ilm, fang ma’rifat, madaniyatni, tehnika, tehnologiyani rivojlantirish, fuqarolarning zamonaviy bilimlarni egallashlariga keng yol ochish va g’amhurlik qilish taraqqiyparvar, insonparvar, ma’rifatparvar siyosatning muhim yonalishni tashkil etadi.Bunday siyosatning ustivorligi va ma’naviyatli tomoni shundaki, u mamlakatda mavjud muammolarni hal qilishga vazminlik vaziyatni vujudga keltiradi, har qanday to’palon, beboshlikning oldini olishga, eng murakkab munozarali muammolarni ham muzokaralar, bahslar yoli bilan hal qilishga yordam beradi. 1997yil mamlakatimizda “Inson manfaati” yili, 1998yil “Oila” yili, 1999yil “Ayollar yili”, 2000yil “Sog’lom avlod” yili, 2001yil “Onalar va bolalar” yili, 2002yil “Qariyalarni qadrlash” yili, 2003yil “Obod mahalla” yili deb e’lon qilindi. Siyosatning ma’naviy hayotga real ta’siri mamlakatda ma’rifatni, ilm-fan, adabiyot va sana’tni rivijlantirish to’g’risida ko’rsatadigan amaliy ishlar namoyon bo’ladi.

 • Bunday siyosatning ustivorligi va ma’naviyatli tomoni shundaki, u mamlakatda mavjud muammolarni hal qilishga vazminlik vaziyatni vujudga keltiradi, har qanday to’palon, beboshlikning oldini olishga, eng murakkab munozarali muammolarni ham muzokaralar, bahslar yoli bilan hal qilishga yordam beradi. 1997yil mamlakatimizda “Inson manfaati” yili, 1998yil “Oila” yili, 1999yil “Ayollar yili”, 2000yil “Sog’lom avlod” yili, 2001yil “Onalar va bolalar” yili, 2002yil “Qariyalarni qadrlash” yili, 2003yil “Obod mahalla” yili deb e’lon qilindi. Siyosatning ma’naviy hayotga real ta’siri mamlakatda ma’rifatni, ilm-fan, adabiyot va sana’tni rivijlantirish to’g’risida ko’rsatadigan amaliy ishlar namoyon bo’ladi.Ma’naviyat davlat siyosatni ommaga yetkazib turishga yakinda yordam beradi.

 • Ma’naviyat davlat siyosatni ommaga yetkazib turishga yakinda yordam beradi.

 • I.A.Karimov iqtisod, siyosat va ma’naviyatning uyg’un rivojlanish zarurligini ta’qidlab “Davlat qurilishi, iqtisodiy rivojlanish jarayonlari ma’naviy kamolot, yuksak ahloqiylik bilan to’la uyg’un bo’lmog’I kerak” deb ta’qidlagan edi. (I.Karimov. Tanlagan asarlar 3 tom 354 bet). Chunki mustaqilligimizni uch tayanchi-mustaqil milliy siyosat, iqtisodiy qudrat va halq ma’naviyati bir-biri bilan chambarchas bog’lik.Ma’naviyat va huquq bir-biri bilan bog’liqdir. Jamiyat davlat doirasida huquq normalarining belgilanish odamlarning qaysi darajada ma’naviyatga ega bo’lishlariga bog’liqdir.

 • Ma’naviyat va huquq bir-biri bilan bog’liqdir. Jamiyat davlat doirasida huquq normalarining belgilanish odamlarning qaysi darajada ma’naviyatga ega bo’lishlariga bog’liqdir.

 • 1.Mamlakat miqyosida qabul qilinadigan Konstitusion qonunlar va boshqa normative hujjatlarning darajalari shu mamlakat fuqorolarining ma’naviyati va siyosiy madaniyat ifoda etadi.

 • 2.Konstitusion qonunlar va boshqa normative hujjatlar fuqarolarning huquq va erkinliklari burchlarini va davlat siyosatining yonalishlarining darajalariga meyor ravishda rasmach belgilab beradi.Odamlarning ma’naviyati va siyosiy o’ngi, qabul qilinadigan qonunlar va boshqa hujjatlarda belgilanadigan rasman normalarda yuqori bo’lishi kerak. Ача shundagina fuqarolar jamiyatning taraqqiy qilishida faol ishtirok etadilar. Teskari bo’ladigan bo’lsa, u qonunlar va hujjatlar qanchalik fuqarolar manvaatlarini ifoda etmasin u qog’ozda qolib ketaveradi. Bu esa: 1.Fuqarolar bilan davlat ortasidagi masofani uzoqlashtira boradi; 2.Taraqqiyot haqida aytiladigan so’zlar bilan real hayot bir-biriga tog’ri kelmay qoladi. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatadi, bunga yol koymaslik uchun davlat o’z fuqarolarining ma’naviyatini rivojlantirish va siyosiy ongini o’stirishi tog’risida g’amhorlik qilishi talab etiladi.

 • Odamlarning ma’naviyati va siyosiy o’ngi, qabul qilinadigan qonunlar va boshqa hujjatlarda belgilanadigan rasman normalarda yuqori bo’lishi kerak. Ача shundagina fuqarolar jamiyatning taraqqiy qilishida faol ishtirok etadilar. Teskari bo’ladigan bo’lsa, u qonunlar va hujjatlar qanchalik fuqarolar manvaatlarini ifoda etmasin u qog’ozda qolib ketaveradi. Bu esa: 1.Fuqarolar bilan davlat ortasidagi masofani uzoqlashtira boradi; 2.Taraqqiyot haqida aytiladigan so’zlar bilan real hayot bir-biriga tog’ri kelmay qoladi. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta’sir ko’rsatadi, bunga yol koymaslik uchun davlat o’z fuqarolarining ma’naviyatini rivojlantirish va siyosiy ongini o’stirishi tog’risida g’amhorlik qilishi talab etiladi.Ma’naviyat va mafqura bir-biri bilan mustahkam bog’liqdir. Ma’naviyat insonning ruhiyati, o’zini o’zi anglashi, yuksaklikka intilishidagi salohuyati bolsa, mafqura-ma’lum bir davlat, jamiyat, millat, sinf va ijtimoiy guruhlar huquqiy, falsafiy, badiiy, diniy g’oya, nazariya va karashlar tizimi hisoblanadi. Mafquraning ma’naviyatda tutgan o’rni shundaki, u inson, jamiyat, millat yoki guruhlarning intilishlari, ruhiyatlari va kayfiyatlari o’zida mujassamlashtiradi.

 • Ma’naviyat va mafqura bir-biri bilan mustahkam bog’liqdir. Ma’naviyat insonning ruhiyati, o’zini o’zi anglashi, yuksaklikka intilishidagi salohuyati bolsa, mafqura-ma’lum bir davlat, jamiyat, millat, sinf va ijtimoiy guruhlar huquqiy, falsafiy, badiiy, diniy g’oya, nazariya va karashlar tizimi hisoblanadi. Mafquraning ma’naviyatda tutgan o’rni shundaki, u inson, jamiyat, millat yoki guruhlarning intilishlari, ruhiyatlari va kayfiyatlari o’zida mujassamlashtiradi.Prezidentimizning 1993yil 23 aprelida Respublikaning bir guruh adiblari bilan uchrashuvida “Milliy istiqlol mafqurasini” yaratish vazifasini kun tartibiga koydi.

 • Prezidentimizning 1993yil 23 aprelida Respublikaning bir guruh adiblari bilan uchrashuvida “Milliy istiqlol mafqurasini” yaratish vazifasini kun tartibiga koydi.

 • Prezidentimiz I.Karimov “Tafakkur” jurnali bosh muharriri va “Fidokor” gazetasi muhbirining savollariga javoblarida milliy g’oya milliy mavqurani O’zbekistonda demokratik jamiyat ko’rishidagi tutgan o’rni va ahamiyatini bayo qilib bergan.Mafqura masalasi hozirgi kunda jiddiy masala bo’lib, <<…hozirgi zamondagi eng kata havf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafquraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafqura maydonlarida bolayotgan kurashlar ko’p narsani hal qiladi>>. (I.Karimov. Milly istiqlol mafqurasi-xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir. 7bet)

 • Mafqura masalasi hozirgi kunda jiddiy masala bo’lib, <<…hozirgi zamondagi eng kata havf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafquraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafqura maydonlarida bolayotgan kurashlar ko’p narsani hal qiladi>>. (I.Karimov. Milly istiqlol mafqurasi-xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir. 7bet)

 • Prezidentimiz milliy g’oya, milliy mafqura nimalarni o’zida mujassamlashtirishi va qanday talablarga javob berishi kerakligini ta’kidlab, kuydagi fikrlarni bildiradi:1.Milliy mafqura ozligimizni, muqaddas an’analarimizni anglash tug’ularini xalqimizning ko’p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini jamiyatimiz oldiga koyilgan oliy maqsad va vazifalarni qamrab olish shart. (I.Karimov O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafqura 203 bet).

 • 1.Milliy mafqura ozligimizni, muqaddas an’analarimizni anglash tug’ularini xalqimizning ko’p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini jamiyatimiz oldiga koyilgan oliy maqsad va vazifalarni qamrab olish shart. (I.Karimov O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafqura 203 bet).

 • 2.Jamiyatimizda bugun mavjud bolgan hilma-hil fikrlar, g’oyalar, erkin karashlarning har qanday toifalar va guruhlarning intilishlari va umidlaridan har qanday insonning e’tiqodi va dunyoqarashidan kat’iy nazar, ularnig barchasini yagona milliy bayroq atrofida birlashtiradigan xalqimiz va davlatimizning dahlsizligini umumsafarbarlikka da’vat etuvchi kuch ekanligini ta’qidladilar.

3.Milliy g’oya birinchi navbatda yosh avlodimizni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini payvand qilishdek oliyjanob ishlarga madadkor bo’lishi zarur.

 • 3.Milliy g’oya birinchi navbatda yosh avlodimizni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbiga insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini payvand qilishdek oliyjanob ishlarga madadkor bo’lishi zarur.

 • 4.U Vatanimizning shonli o’tmishi va buyuk kelajagini uzviy bog’lab turishga o’zimizning ulug’ ajdodlarimiz boqiy merosining munosib vorislari deb his qilishi, shu bilan birga, jahon va zamonning umumbashariy yutuklariga erishmoqqa yol ochib beradigan va shu maqsadlarga muttasil da’vat qiladigan g’oya bolishi kerak. (I.Karimov “Jamiyatimiz mavqurasi xalqni-xalq, millatni millat qilishga hizmat etsin; Milliy istiqlol mafqurasi-xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir”).Hulosa qilib aytganimizda, mafqura-umummillatga, umumxalqa, butun jamiyatga taaluqli ulkan g’oyalar birligidir. Ammo uning ildizlari har bir insonning qalbida, vijdonida, iymonida, aql-idroqi va taffakurida. Shu boiz haqiqiy, hayotiy, chuqur pisaniy mafqurasi bor xalq, mamlakat va jamiyat qudratlidir.

 • Hulosa qilib aytganimizda, mafqura-umummillatga, umumxalqa, butun jamiyatga taaluqli ulkan g’oyalar birligidir. Ammo uning ildizlari har bir insonning qalbida, vijdonida, iymonida, aql-idroqi va taffakurida. Shu boiz haqiqiy, hayotiy, chuqur pisaniy mafqurasi bor xalq, mamlakat va jamiyat qudratlidir.
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling