SLnaii za istrske in mediteranske študije slnnadi di Studi istriani e mediterranei


Download 296 Kb.

bet1/34
Sana23.02.2018
Hajmi296 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
27325

A
NNALE
SLnaii  za istrske  in mediteranske študije
SLnnadi di Studi istriani e mediterranei 
SLnnais for Istran and ‘Mediterranean Studies
22/'00
UDK 009 
Ann,  Ser.  hist,  sociol.,  10,  2000,  2  (22),  pp.  271-608,  Koper  2000 
ISSN  1408-5348

/VNNALI
RnaCi  za istrske in mediteranske študije
!Anna[i di Studi istriani e mediterranei 
SLnnaCsfor Istran and tJliediterranean Studies
22/'00
UDK 009
Ann,  Ser.  hist.  sociol.,  10,  2000,  2  (22),  pp.  271-608,  Koper  2000

ISSN  1408-5348

le
ISSN  1408-5348
l77 1408ll53401 5l
9771408534015

U D K  009
ISSN  1408-5348
A
nnale
S
A riali za  istrske  in  mediteranske študije 
Annali di  Studi  istriani  e mediterranei 
Annals for  Istran and Mediterranean  Studies
22/2000
series historia et sociología,  10,  2000,  2
KOPER 2000

ANNALES  • Ser. hist, sociol.  • 10  • 2000  • 2  (2000)
Anali  za istrske  in  mediteranske študije - Annali  di  Studi  istriani  e  mediterranei  - Annals for  Istran  and  Mediterranean  Studies
Ann, Ser.  hist, sociol.,  10, 2000,  2  (22)
ISSN  1408-5348 
UDK 009 
Letnik  10,  leto 2000,  številka  2  (22)
UREDNIŠKI  O DBOR/  prof.  Furio  Bianco  (IT), Tomaž  Bizajl, dr.  Milan  Bufon, dr.
CO M ITA TO  D l REDAZION E/  Lucija Čok,  dr.  Lovorka Čoralič (CRO),  dr.  Darko  Darovec, 
BOARD  O F  EDITORS:  dr.  Goran  Filipi  (HR),  dr.  Boris M.  Gombač, Vesna Gomezel 
Mikolič, Aleksej  Kale (IT),  dr. Avgust Lešnik,  prof. John  Martin 
(USA),  dr.  Robert Matijašic (CRO), dr.  Darja Mihelič,  prof. 
Claudio  Povolo (IT),  dr.  Drago  Rotar, Vida  Rožac-Darovec,  dr. 
Alenka Šauperl-Zorko, Salvator Žitko,  Matej Župančič 
Glavni urednik/Redattore Capo/Chief Editor:  dr.  Darko  Darovec 
Odgovorni urednik/Redattore responsabile/
Responsible Editor:  Salvator Žitko 
Urednica/Redattrice/Editor:  Vesna Gomezel  Mikolič 
Lektorji/Supervisione/Language Editors:  Janez Mikic (sl./hr.), Vesna Gomezel  Mikolič (sl.), Jože
Hočevar (sl.),  Henrik Ciglič (angl./sl.),  Sergio Settomini  (it.)
Prevajalci/Traduttori/Translators:  Henrik Ciglič (angl./sl.), Janez Mikic (sl./hr.),  Sergio Settomini
(it.), TulIio Vianello (it.)
Oblikovalec/Progetto grafico/Graphic design:  Dušan  Podgornik
Prelom/Composizione/Typesetting:  Franc Čuden - Medit d.o.o.
Tisk/Stampa/Print:  Tiskarna Tone Tomšič,  Ljubljana 2000 
lzda\ate\]a/ Editori/ Published by:  Zgodovinsko društvo za južno  Primorsko / Societa storica del
Litorale© - Znanstvenoraziskovalno središče Republike 
Slovenije Koper / Centro di ricerche scientifiche della 
Repubblica di Slovenia,  Capodistria / Science and Research
 
Centre of the Republic of Slovenia,  Koper©
Za izdajatelja/Per gli Editori/Publishers represented by:  Salvator Žitko,  dr.  Lucija Čok
Sedež uredništva/5ec/e della  redazione/  Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper
Address of Editorial Board:  SI-6000  Koper/Capodistria,  Garibaldijeva/V/a Garibaldi 18,
p.p. /P.O.Box  612, tel.: ++386 5  6126-000, fax 6271 -321; 
e-mail: annales@zrs-kp.si,  internet: http://www.zrs-kp.si/
Ponatis člankov  in  slik je mogoč samo z dovoljenjem  uredništva  in  navedbo vira.
Redakcija te številke je bila zaključena  15.  11.  2000
Sofinancirajo/Supporto finanziario/  Ministrstvo za znanost in tehnologijo  Republike Slovenije, 
Financially supported by:  Ministrstvo za  kulturo  Republike Slovenije,  Ministrstvo za
šolstvo  in  šport Republike Slovenije,  Mestna občina  Koper, 
Občina  Izola,  Občina  Piran,  Phare CBC Slovenija-italija, 
Banka  Koper ter drugi  sponzorji.
Annales
 - series historia et sociologia izhaja dvakrat letno.
Annales - series historia naturalis
 izhaja dvakrat letno.
Letna  naročnina za obe seriji  je 7000 SIT,  maloprodajna cena tega zvezka je 2500 SIT.
Nenaročenih  rokopisov  in  drugega gradiva  ne vračamo.  Rokopise  in  naročnino sprejemamo na sedežu  uredništva.
Rokopise  lahko pošiljate tudi  članom  uredništva.
Naklada/Tiratura/Circulation:  800  izvodov/copie/copies
Revija Annales - series  historia et sociologia je vključena v  naslednje podatkovne baze:
Riferimenti  Storici  Giuliani  (IT);  International Medieval  Bibliography,  University of Leeds (UK).

ANNALES  • Ser.  hist, sociol.  • 10  • 2000  • 2  (2000)
Anali  za  istrske  in  mediteranske študije - Annali  di  Studi  istriani  e  mediterranei  - Annals  for  Istran  and  Mediterranean  Studies 
UDK 009 
Letnik  10,  Koper 2000,  številka 2  (22) 
ISSN  1408-5348
V SEBIN A  / 
INDICE GENERALE/CONTENTS
Ignacij Voje: Portret dubrovniškega trgovca
Mihajla Martinušiča  .............................................  271
A portrait of Mihajlo Marti n uš ič,  the Dubrovnik
 
merchant
JEZIKOSLOVJE
LINGÜISTICA
LIN G UISTICS
Goran  Filipi: Ornitonimia  istriana:  I  nomi
popolari  della pavoncella  (Vanellus  vanellus)  ......   283
Istrska ornitonimija: ljudska imena za
 
pribo
 (Vanellus vanellus)
Nataša Vivoda: Govor Sluma  ...............................  287
The Idiom ofthe  Village of Sl um
UJETNIK!
PRIG IO N IERl
PRISO NERS
Carlo Spartaco Capogreco:  Una storia  rimossa. 
L'internamento dei  civili jugoslavi  da parte
dell1
 Italia fascista  (1941-'43).................................  307
Odstranjena stran zgodovine: interniranje
 
jugoslovanskega civilnega prebivalstva s strani
 
fašistične Italije (1941-1943)
Nevenka Troha:  Italijani  v vojnem  ujetništvu
v Jugoslaviji  1944-1947  ........................................  325
G li italia ni, prigionieri di guerra in
 
Jugoslavia  1944-1947
Marco Coslovich: Adelmo  Nedoch:  da
"Pubblica Accusa del  popolo" a "traditore"  ...........   341
Adelmo Nedoch: od ljudskega  tožilca
 
do  "izdajalca"
EZULI,  OPTANTI,  IZSELJENCI...  II.
ESULI,  OPTANTI
,  EMIGRANTI...  II.
EXILES,  OPTANTS,  EMIGRANTS...  II.
Dean  Krmac: Analisi  dei  movimenti  migratori
istriani  nei  censimenti  asburgici  (1857-1910)  .......   357
Analiza  istrskih migracijskih gibanj
 v 
habsburških popisih (1857-1910)
Piero Purini:  Indagine su  un  campione 
di  profughi tratto dai  documenti  della
"Pisarna za zasedeno ozemlje".............................  371
Raziskava na  vzorcu ubežnikov na podlagi
 
dokumentov "Pisarne za zasedeno ozemlje"
Francesca Krasna: Alcune osservazioni 
in  merito al  "Censimento  riservato" degli
"alloglotti" del  1939  .............................................  383
Nekaj pripomb k "Posebnemu popisu" iz leta
 
1939,  namenjenemu "drugojezičnim"
Alessandra Argenti Tremul: Analisi dell'esodo 
dali1
 Istria  nord-occidentale da  parte della
stampa  ufficiale dell'epoca  ..................................  393
Analiza  izseljevanja  iz severozahodne Istre na
 
podlagi povojnega  uradnega  časopisja
Jure Gombač:  Izseljevanje  iz  Kopra  in  okolice
v  letih  1954-1956  ................................................  411
L 'esodo da  Capodistria e dal suo circondario
 
negli anni  1954-1956
VINO  IN  VINSKA TRTA V ARHEOLOGIJI 
VINO  E VITE IN  ARCH EO LO G IA
 
W IN E &  VINE IN  ARCH A EO LO G Y
Verena Vidrih  Perko: Amfore v Sloveniji  .............  421
Amphoras in Slovenia
Robert Matijašič: Gospodarstvo  rimske rustičke
vile  u  Istri  .............................................................  457
L ‘economia della  villa rustica romana in Istria
Milan  Lovenjak: Žigi  in  napisi  na amforah  ...........  471
Stamps and inscriptions on amphoras
Elica  Boltin-Tome & Snježana Karinja: Grubelce
in Sečoveljska dolina v zgodnjerimskem  času 
 
481
Grubelce e la  valle di Sicciole nei primi secoli
 
dell'epoca romana
Iva Miki  Curk: Vino,  pivo,  sodi,  kadi,  mehovi...
(Nekaj  rimskodobnih  drobcev
iz  notranjosti  Slovenije)........................................  511
Wine,  beer,  barrels,  vats,  wineskins...  (Some
 
Roman  fragments from  the Slovene interior)

ANNALES  • Ser. hist, sociol. • 10  • 2000  • 2  (2000)
Anali  za  istrske  in  mediteranske študije - Annali  di  Studi  istriani  e  mediterranei  - Annals for  Istran  and  Mediterranean  Studies
Darko  Darovec: Vinske mere in davki  v 
severozahodni  Istri  v obdobju
Beneške  republike  ................................................  519
Wine measures and taxes in northwestern Istra
 
during the  Venetian Republic period
Zdenko  Brusič: Vinske amfore  i  posude za
posluživanje vina sa  hrvatske obale Jadrana  .........   531
Anfore per il vino e vasellame per servirlo
 
della costa croata dell'Adriatico
Ivo Fadič: Stakleni  amforisci  i  amfore  i
stakleni  oblici tipa amfore  ....................................  543
Anforischi e anfore di vetro e forme in  vetro
 
sul tipo dell1 an fora
Milan Sagadin: Poznoantični sodar z
Grdavovega hriba pri  Radomljah..........................  559
Late Roman barrel maker from  Grdavov hrib
 
near Radomlje
Andrej Malnič:  Nekaj drobcev iz zgodovine
vinarstva.......................................  
 
 
565
Alcuni frammenti di storia dell'industria  vinicola
Nina Zupančič:  Uporaba geoloških  metod
v arheologiji  ...........................................................569
Metodi geologici in archeologia
ZAPISI,  POROČILA IN  OCENE 
NOTE,  RELAZIO N I E RECENSIO NI
 
NOTES,  REPORTS A N D  REVIEW S
Dolores Rebula Udovič: Kronološki  razvoj
Gozdnega gospodarstva  Postojna  .........................  575
Chronological development
 
of the Postojna Forestry
Egon  Pelikan:  International  scientific  meeting:
Causes and  effects for the migrations of
people from  Slovene  Istra after World W ar II 
 
577
Mednarodni znanstveni sestanek:  Vzroki
 
in posledice izseljevanj iz slovenske Istre
 
po 2.  svetovni vojni
Vesna Gomezel  Mikolič: Slovenski  slavistični
kongres v Kopru  ..................................................   582
Slovene Slavisti c Congress in Koper
Tomo Šajn: Društvo za krajevno zgodovino 
in  kulturo  Ilirska  Bistrica.  Pet številk
zbornika  Bistriški  zapisi  ......................................   584
Association for the Local EH story and Culture
 
Ilirska Bistrica.  Five numbers of the Bistrica
 
Records journal
Vittorio Luglio: L'antico vescovado 
giustinopolitano (Dean  Krmac)  ............................  586
Desanka Kovačevič-Kojič:
 Trgovačke knjige brace 
Kabužič (Caboga)  1426-1433  (Ignacij Voje)  ........   588
Trevor R. Shaw:
 Foreign Travellers  in the Slovene 
Karst 1537-1900  (Brigitta Mader)  ........................  590
Hrvatska srednjovjekovna
diplomacija (Margareta Matijevič)  ......................  591
Vivere  in  Friuli.  Saggi  di  demografia storica
(secc.  XVI-XIX)  (Aleksej  K ale )...............................  593
-  Matjaž.Klemenčič:.Jurij Trunk med Koroško  in 
Združenimi  državami Amerike ter zgodovina 
slovenskih  naselbin v Leadvillu,  Koloradu, 
in  v San  Franciscu,  Kalifornija (Milan  Bufon)  .......   597
Buzetski zbornik 26  (Božo Jakovljevič)................   599
Pascal Dibie:
 Etnologija spalnice (Jure Gombač)  ..  600
Kazalo  k slikam  na ovitku  ....................................  604
Index to pictures on the cover
 
Indice delle foto di copertina
Navodila avtorjem  ...............................................  605
Instructions to authors
..........................................  607

ANNALES  • Ser. hist. sociol. • 10  • 2000  • 2  (22)
izvirni  znanstveni članek 
UDK 929  Martinušič M.  N.
prejeto: 2000-11-08
PORTRET DUBROVNIŠKEGA TRGOVCA MIHAJLA MARTINUŠIČA
Ignacij VOJE
 
redni  univ.  prof. v pokoju,  SI-1000 Ljubljana,  Pražakova  14
IZVLEČEK
Predmet obravnave je  "librettum" dubrovniškega trgovca Mihajla Nikole Martinušiča (de Martinussio  1349-1388). 
Mihajlo  je  bil
  v  Dubrovniku  znan  zaradi  svoje  vsestranske  trgovske  dejavnosti  in  živahne  aktivnosti  v javnem 
življenju.  Njegov "librettum" je edinstven dokument
,  ki ga je kot dodatek k testamentu v notarsko knjigo testamentov 
prepisal notar.  Iz vsebine izvemo med drugim,  s kakšno trgovino se je Mihajlo ukvarjal,  s kakšnim  trgovskim blagom
 
je   trgovalkdo  so  bili  njegovi  trgovski  partnerji,  in  h  kakšnim  trgovskim  in  finančnim  oblikam  se  je  zatekal.  Ti
 
podatki prikazujejo njegov moralni lik.  Marsikje izjavlja,  da je bilo njegovo  trgovsko poslovanje na oderuški osnovi.
 
Zato odreja  velike  vsote denarja  iz zapuščine za povračilo škode,  ki jo je s svojim  nepoštenim  ravnanjem povzročil
 
svojim  trgovskim družabnikom. Zelo močne so bile njegove trgovske povezave z Benetkami.
Ključne besede: Mihajlo  Nikola Martinušič,  biografije, trgovci,  Dubrovnik,  14. stol.
RITRATTO  DEL MERCANTE  RAGUSEO MICHELE  DE MARTINUSSIO
SINTESI
Oggetto  del  contributo  é  il  "librettum"  del  mercante  raguseo  M  ¡chele  Nico la  de  Martinussio  (1349-1388).  A 
Ragusa  (Dubrovnik), M ichele era conosciuto per le sue molteplici attivitá  commerciali ed una  vivace partecipazione
 
alia  vita  pubblica.  II  suo  "librettum"  allegato  al  testamento  é  un  documento  único  nel  suo  genere,  trascritto  dal
 
notaio nel registro dei testamenti.  Da  esso  veniamo a sapere,  tra  l'altro,  sulla  natura  dei suoi commerci,  sui  vari tipi
 
di  mercanzia,  chi  fossero  i sui partner d'affari  e  quali  forme  commerciali  e  finanziarie  impiegasse.  Sono  dati  che
 
mettono  in  luce  la  sua  figura  morale.  Come  afferma  in  molti punti,  la  sua  attivitá  mercantile  si  basava  sull'usura.
 
Perció dispone che una parte cospicua  dell'ereditá  vada  ai suoi soci d'affari,  quale rimborso per i danni causad dal
 
suo disonesto comportamento.  Molto intensi furono i suoi legami commerciali con  Venezia.
Parole chiave: Michele Nicola de Martinussio, biografié,  mercanti,  Ragusa,  XIV secolo
271

ANNALES  • Ser.  hist. sociol.  • 10 • 2000 • 2  (22)
Ignacij VOJE: PORTRET DUBROVNIŠKEGA TRGOVCA MIHAJLA MARTINUŠIČA,  271-280
Zgodovinarjem  je  uspeio  oživiti  lik  le  redkih  dubrov­
niških  trgovcev  in  hkrati  obdelati  njihovo  življenjsko 
pot.  Izjemno  uspešen  rezultat tovrstnega  raziskovalnega 
dela  so  dubrovniški  portreti  Jorja  Tadiča,  in  sicer  ple­
mičev  (Marin  Zamanjič,  Serafin  Gučetič,  Frano  Fr.  Gun- 
dulič,  Frano  Lukarevič),  meščanov  (Marin  Držič,  Miho 
Pracatovič,  Savko  Bobaljevič,  Vice Stjepovič-Skočibuha, 
Tomo  Budislavič)  in  žensk  (Cvijeta  Zuzorič).  Časovno 
obdobje:  od  konca  15.  do  konca  17.  stoletja  (Tadič, 
1948).  Desanka  Kovačevič-Kojič  je  obdelala  dejavnost 
Žore  Bokšiča,  trgovca  in  protovestijarja  bosenskih  kra­
ljev  (Kovačevič-Kojič,  1962,  298-316).  Bariša  Krekič  pa 
je  orisal  življenjsko  pot  plemiča  Basiliusa  de  Basilio,  ki 
je  živel  na  prelomu  iz  14.  v  15.  stoletje  (Krekič,  1984, 
171-181),  in  apotekarja  Francisca,  ki  je  v  Dubrovniku 
deloval v prvi  polovici  14.  stoletja (Krekič,  1999,  15-49). 
Benda  del  Buona,  zastopnika  firenških  trgovskih  družb 
v  Dubrovniku  v tridesetih  in  štiridesetih  letih  14.  stoletja, 
je  predstavil  Ignacij  Voje  (Voje,  1971,  189-199).  S  po­
dobnimi  raziskavami  dejavnosti  in  življenjske  poti  po­
sameznih  dubrovniških  plemičev  in  meščanov  bi  dobili 
zelo zanimive  metodološke  prijeme  in  tudi  izhodišča  za 
preučevanje  vsakdanjega  življenja  v
  določenem  obdob­
ju,  hkrati  pa  tudi  vpogled  v  razmišljanje  tedanjega  člo­
veka.
Pričujoči  prispevek  poskuša  osvetliti  lik  dubrov­
niškega  plemiča  Mihajla  Nikole  Martinušiča  (de  Marti- 
nussio,  1349-1388),  ki  je  bil  v  Dubrovniku  znan  zaradi 
svoje  vsestranske  trgovske  dejavnosti  in  živahne  aktiv­
nosti  v  javnem  življenju.  Bil  je  član  sveta  naprošenih 
(senata)  in  malega  sveta,  večkat  je  opravljal  tudi  funk­
cijo  kneza  (Mahnken,  1960,  307-309).
V  času  vojne  med  Benetkami  in  Genovo  zaradi 
otoka  Tenedosa  (1378-1381)  je  bila  prekinjena trgovina 
med  Benetkami  in  Dubrovnikom.  Dubrovniški  poslanci 
so  bili  navzoči  pri  razpravljanju  o  miru  med  Benetkami 
in  Ogrsko  po  beneškem  porazu  pri  Pulju  po  padcu 
Chiogge  (Krekič,  1958,  36-37).  Maja  1380  sta  bila 
Mihajlo  Martinušič  in  Jakov  Prodanelo  poslana  k  banu 
Nikolaju  Seču,  da  ga  kot  podložnika  ogrskega  kralja 
zaprosita,  naj  se dubrovniškim trgovcem  na  Neretvi  vrne 
trgovsko  blago,  ki  jim  ga  je  odvzel  plemič  Radoslav 
Obriganič,  nekoč plemič  Durda  Balšiča,  sedaj  pa bosen­
skega  kralja  (Dinič-Kneževič,  1986,  37;  Tadič,  1935, 
412-413).  Beneške  tkanine  so  kljub  vojni  prihajale  v 
Dubrovnik,  vendar so jih  dubrovniški  trgovci  kupovali  v 
mestih  severne  Dalmacije.  Tako  je  svet  naprošenih  25. 
junija  1380  dovolil  Mihajlu  Martinušiču,  da  tkanine,  ki 
jih  je  imel  v  Zadru,  vkrca  na  občinski  brigatin  in  jih 
prepelje  v  Ston.  Od  vsakega  kosa  tkanine  je  moral 
plačati  4  dinarje  za  prevoz  (Dinič,  1951,  48).  Ko  so  se 
Dubrovčani  decembra  leta  1382  odločili  napotiti  po-
sianstvo  v  Bosno  h  kralju  Tvrtku  I.,  so  sklenili,  da  mu 
pošljejo  darilo  v  tkaninah,  in  to  "unum  pannum  de 
scarleto de grana et unum  morellum  de grana et quatuor 
tinti  lanas"  ali  pa  400  dukatov.  Ker  ni  bil  sprejet  no­
beden  od  navedenih  predlogov,  so  izbrali  Marina 
Benešiča  in  Mihajla  Martinušiča,  da  si  ogledata  tkanine 
in  se  odločita,  katere  naj  pošljejo  kralju,  ter  o  tem  ob­
vestita  svet  naprošenih  (Dinič-Kneževič,  1982,  58; 
Dinič,  1951,  266,  279).  Med  nekim  potovanjem  v  Italijo 
je  Martinušič  dobil  februarja  1383  od  vlade  nalogo  in 
pooblastilo,  da  skupaj  z  Martolom  Crijevičem  poišče 
sposobnega  človeka,  ki  bi  lahko  prevzel  dolžnost 
dubrovniškega  kancelarja.  Če  ga  bo  našel,  naj  mu 
omogoči  prihod v  Dubrovnik (Dinič,  1951,  311).
Če  bi  v  Dubrovniku  obstajale  družinske  kronike,  kot 
so jih  že  v  15.  stoletju  pisali  v  Italiji,  potem  bi  bilo  tudi 
za  posamezne  Dubrovčane  zelo  preprosto  napisati  nji­
hov portret  in  slediti  njihovi  življenjski  poti.  Dubrovniški 
trgovci  so  vodili  predvsem  poslovne  trgovske  knjige  od 
14.  stoletja  dalje,  od  katerih  pa  so  se  le  redke  ohranile 
do  danes  (Voje,  1980,  77-86).  Izjemoma  so  v  poslovnih 
knjigah  njihovi  lastniki  zabeležili  tudi  kakšen  po­
memben  družinski  dogodek.  Ena  takšnih  ohranjenih 
poslovnih  knjig  je  knjižica  Nikole  Gučetiča  (de  Gozze) 
in  njegove  žene  Marije.  V  njej  so  zabeleženi  podatki  o 
posesti,  stroških  družine  in  letnih  dvorcev,  poslovne 
listine,  popisi  posode  in  pohištva,  dnevi  in  ure  rojstva 
otrok ter  imena  njihovih  botrov.  V  knjižici  so  prepisane 
tudi  ženitne  pogodbe,  delitev  imetja  in  oporoke  članov 
družine (Janekovič  Rorner,  1999,  360-361).
Nekaj  povsem  drugega  pa je  "librettum",  ki  ga je  kot 
dodatek  k testamentu  napisal  Mihajlo  Nikola  Martinušič 
leta  1388.  Na  robu  testamenta  (PAD.  TN,  VII,  193)  je 
notar napisal  marginalno beležko,  v kateri  omenja,  da je 
kopija  vsebine  "librettuma"  prepisana  na  koncu  iste 
knjige,  v  katero  je  registriral  testament  (PAD.  TN,  VII, 
246v.-250v.).  Iz  marginalne  beležke tudi  razberemo,  da 
je  original  shranjen  "in  sachetto"  v  notariatu  "in  qello 
bancho che e  per  la  apresso  li  finestra  di  notaria".  Žal  je 
zadnji  del  notarske  knjige testamentov tako  zelo  poško­
dovan  zaradi  vlage,  da  je  precejšen  del  teksta  na  neka­
terih  mestih  nečitljiv.1
"Librettum"  Mihajla  Martinušiča  je  edinstven  doku­
ment.  Iz  njegove  vsebine  dobimo  zelo  jasen  vpogled  v 
Mihajlovo  trgovsko  poslovanje  in  aktivnost  pa  tudi  v 
razmere,  v  katerih  je  "librettum"  nastal.  Med  drugim  Iz­
vemo,  s  kakšno  trgovino  se  je  Mihajlo  ukvarjal,  s  kakš­
nim  trgovskim  blagom  je  trgoval,  kdo  so  bili  njegovi 
trgovski  partnerji,  h  kakšnim  trgovskim  in  finančnim  ob­
likam  se  je  zatekal,  kako  je  bila  razvejena  njegova 
trgovska  mreža  in  trgovsko  poslovanje.  Najbolj  zanimivi 
so  tisti  podatki,  ki  prikazujejo  njegov  moralni  lik.  Na

Pri  branju  in  razumevanju  teksta  mi  je  pomagal  pokojni  arhivski  svetnik  dubrovniškega  arhiva  dr.  Zdravko  Šundrica.  Dolgujem  mu 
iskreno zahvalo.
272

ANNALES • Ser.  hist. sociol.  • 10 • 2000 • 2  (22)
Ignacij VOJE: PORTRET DUBROVNIŠKEGA TRGOVCA MIHAjLA MARTINUŠIČA, 271-280
(fu-
()
 lic p ííc r  ^rru3M¿^iri3L^^p>

  c ' 


 
'
__ novrvC r^ t^ rtko   zv*v)  ^ c c c i^ ^ p o b u j 
n a o 'S tr'rw A
icjx>
  triTjO^pt»  .
O  A"Uc^>v t"^ <
S r (Y lt-  Str TruUc£t.rtuip> 
t^ O o r u l/  ó jjk tU Í
 m O n A  l«\~/ jfa C °
. y
 
........  
^ .\< T vvC h m o  
«.r^ V L ^ il 
tv  (p&\  ¿Y) 
*^ > 1
 {i 4
p*.r£>*H1u  fe-na-ui^ 
k  ^ ih jv o   cfrcrStw o  c^t-m vtA o  'rm a   t n L uviScno  c^fc-ÍVSbntro
vít^ ^  .á |í^ v   íSH 


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling