Summen av de to første punktene mener vi ivaretar det viktigste punktet i mandatet: Identifisere og implementere StatoilHydro beste praksiser – realisere forbedringsmuligheter


Download 1.87 Mb.
Sana15.05.2019
Hajmi1.87 Mb.

Arbeidstakerrepresentantene har i sine vurderinger på valg av D&V modell lagt stor vekt på de erfaringer som er gjort ved praktisering av ulike modeller. Her viser vi til feltene Heidrun, Sleipner og Gullfaks som har praktisert PBV med dynamisk bemanning og helhetlige fagavdelinger, og feltene Statfjord, Veslefrikk og Brage som har skilt ut bemanningen organisatorisk til PBV. I tillegg har Brage og Veslefrikk PBV bemanning som går i rotasjon med seg selv.

 • Arbeidstakerrepresentantene har i sine vurderinger på valg av D&V modell lagt stor vekt på de erfaringer som er gjort ved praktisering av ulike modeller. Her viser vi til feltene Heidrun, Sleipner og Gullfaks som har praktisert PBV med dynamisk bemanning og helhetlige fagavdelinger, og feltene Statfjord, Veslefrikk og Brage som har skilt ut bemanningen organisatorisk til PBV. I tillegg har Brage og Veslefrikk PBV bemanning som går i rotasjon med seg selv.

 • Sikker og effektiv drift med høy regularitet er et overordnet mål, og det har vi hatt med oss i hele arbeidet. Dette kombinert med tilbakemeldinger fra plattformene, diskusjoner i gruppen og innhenting av tilgjengelig fakta har ført oss frem til en anbefaling av modell A.

 • Summen av de to første punktene mener vi ivaretar det viktigste punktet i mandatet: Identifisere og implementere StatoilHydro beste praksiser – realisere forbedringsmuligheter

 • For å underbygge og dokumentere vår anbefaling har vi laget en beskrivelse av modell A m/PBV, organisasjonskart som viser modell A og C på samme slide, samt opplisting av fordelene med modell A og kommentarer til modell CModellen har en driftsavdeling med FA som stilling og egen leder for store og mellomstore plattformer. For små plattformer er det en D&V leder med FA for hver fagkategori.

 • Modellen har en driftsavdeling med FA som stilling og egen leder for store og mellomstore plattformer. For små plattformer er det en D&V leder med FA for hver fagkategori.

 • Modellen har en vedlikeholdsavdeling med egen leder og en FA stilling for hver fagkategori på store og mellomstore plattformer. På små plattformer er det felles D&V avdeling med FA for hver fagkategori

 • PBV utføres med dynamiske team som settes sammen av den faste bemanningen fra vedlikeholdsavdelingen med kompetanse iht. pakken som skal utføres

 • Logistikk har egen FA og feltleder på store plattformer. På mellomstore og små plattformer ligger logistikk under vedlikeholdsleder med egen FA

 • Modellen innebærer plattformtilhørighet for definert grunnbemanningPlan Basert Vedlikehold er en betegnelse av ikke kritiske vedlikeholdsoppgaver som kan samordnes, pakkes og koordineres. Det skal gjennom en kost/nytte vurdering (gjelder FV) avklares hvilke av disse oppgavene som kan samles i hensiktsmessige pakker og gjennomføres planbasert

 • Plan Basert Vedlikehold er en betegnelse av ikke kritiske vedlikeholdsoppgaver som kan samordnes, pakkes og koordineres. Det skal gjennom en kost/nytte vurdering (gjelder FV) avklares hvilke av disse oppgavene som kan samles i hensiktsmessige pakker og gjennomføres planbasert

 • Pakkene legges inn i en årsplan som tilpasses andre kjente hovedaktiviteter som inspeksjonsprogram og del stanser, samt koordineres for en avtalt bruk av kompetanse på tvers av felt eller plattformer i geografisk nærhet

 • Det dedikerte teamet settes sammen av personell fra vedlikeholdsavdelingen med kompetanse i.h.t. pakken som skal utføres. Tidspunktet for utførelsen av pakken tilpasses plattformens aktivitetsnivå, og inngår som et fast punkt i prioritering til ukeplan/14 dagers plan

 • Planlegging og koordinering kan utføres på land eller på den enkelte plattform, og dette gjøres iht etablerte arbeidsprosesserEvalueringsrapporter av PBV praktisering fra Sleipner og Gullfaks anbefaler videreføring av PBV i modell A

 • Evalueringsrapporter av PBV praktisering fra Sleipner og Gullfaks anbefaler videreføring av PBV i modell A

 • Fremtidsprosjektet for Oseberg Feltsenter konkluderer med PBV praktisert som i modell A

 • Lavt etterslep på FV for de installasjonene som har modell A med PBV (ref. etterslepsrapport fra MiS)

 • Lite etterslep på inspeksjonsjobber for de installasjonene som har modell A med PBV (ref. etterslepsrapport fra MiS)

 • Helhetlig kompetanseutvikling og styring som gir forutsigbarhet og sikker utførelse av oppgavene

 • Sikrer nødvendig kompetansen om bord til en hver tid gir sikker og effektiv drift

 • Sikrer høy grad av anlegg og utstyrsspesifikk kompetanse (kjennskap)

 • Effektiv ressursutnyttelse ved stor grad av egen kompetanse i forhold til utstyrsmengde for de plattformene som har modell A (ref. spredningsdiagram)

 • Tilrettelegger for hyppig rotasjon mellom PBV oppgaver og kritisk vedlikehold, noe som er med på å opprettholde kompetansen hos alle

 • Stor grad av fleksibilitet i forhold til plattformens aktivitetsnivå

 • Dokumentert fleksibilitet på tvers av felt, samt overtakelse av oppgaver fra entreprenør (ref. PBV i GF)

 • Helhetlig prioritering, planlegging og ressursutnyttelse gir maksimalt fokus på produksjons og sikkerhetskritiske oppgaver ved bruk av modell A

 • Historisk høy PUF for de det feltet som har praktisert lengst med PBV i modell A (ref. PUF sammenlikning for de 3 siste årene for tapskategori 3.1 til 3.6)Ingen rapporter viser at denne modellen fungerer godt på mellomstore og store plattformer

 • Ingen rapporter viser at denne modellen fungerer godt på mellomstore og store plattformer

 • Vedvarende høye etterslep på FV på flere av de som praktiserer modell C

 • Vedvarende høye etterslep på inspeksjonsjobber på de som praktiserer modell C

 • Stort etterslep på sikkerhetskritisk vedlikehold for SF

 • Modellen gir en utydelig fagligtilhørighet når ressursen deles organisatorisk

 • D&V leder har personalansvar for alle fagkategorier i tillegg til produksjon

 • Gir økt bruk av kjøpte tjenester (ref. SF og VFR)

 • Gir redusert anleggs og utstyrsspesifikk kompetanse/kjennskap (ved utvidet bruk av fleksibilitet)

 • Må besitte alle kompetanseelementene i grunnbemanning og PBV bemanning. Det vil si at den enkelte må beherske flere kompetanseelement

 • Reduserer muligheten til å ivareta en god og helhetlig kompetansestyring og utvikling i fagene (ref. tilbakemelding fra VFR)

 • Økt administrasjon ved planlegging og omprioriteringer

 • Risikerer mangel på kompetanse i 4 av 6 uker når PBV teamet går i rotasjon med seg selv. Dette kan gå ut over PUF – en (regulariteten)

 • Risikerer mangelfull tilkomst (venting) ved høyt aktivitetsnivå på plattformen

 • Utviklingstrekk viser at det er vanskelig å få til en fleksibilitet ved bruk av modell C (ref. siste endringer på SF)

Vi mener at det ikke er mulig å ta en statisk vurdering på bemanningsfordeling i

 • Vi mener at det ikke er mulig å ta en statisk vurdering på bemanningsfordeling i

 • forhold til type utstyr. Begrunnelsen er at ved å se på historisk forbrukt ressurs,

 • finner vi ulikheter mellom plattformene.

 • ANBEFALING: Det må gjøres et søk i SAP for de 3 siste årene pr. fag for å se

 • hvordan ressursene er blitt bruk. Dette må, sammen med hvor mye en pakker

 • som PBV, danne grunnlaget for splitten mellom bemanningen som går til kritisk

 • og ikke kritisk.

 • Eksempel fra 2007:

 • SFC brukte 30% på kritisk vedlikehold og 70% på ikke kritisk (KV)

 • GFC brukte 63% på kritisk vedlikehold og 37% på ikke kritisk (KV)

 • Heidrun brukte 31% på kritisk vedlikehold og 69% på ikke kritisk (KV)

Vi har forsøkt å gå i dybden på kjøpe/gjøre selv, og funnet ut at det er store variabler når det gjelder kjøp av tjenester utover det vi definerer som ”normalt” kjøpte tjenester ( eks. stillas, isolering, sveising)

 • Vi har forsøkt å gå i dybden på kjøpe/gjøre selv, og funnet ut at det er store variabler når det gjelder kjøp av tjenester utover det vi definerer som ”normalt” kjøpte tjenester ( eks. stillas, isolering, sveising)

 • Vi mener at det er en sammenheng mellom å besitte en stor grad av egenkompetanse og totalt ressursforbruk opp mot sammenliknbare oppgaver.

 • På noen plattformer kan det virke som om at dette også gjelder forholdet til PUF, men her er ikke bildet entydig

 • For å belyse disse forholdene har vi lagt inn noen bilder som illustrerer dette

 • ANBEFALING: Det bør settes ned en arbeidsgruppe som gjør grundige analyser

 • for å finne ut om det kan være verdiskapning for selskapet å justere brøken på

 • kjøpe/gjøre selv

Forutsetninger

 • Forutsetninger

  • Kun produksjons- eller sikkerhetskritiske oppgaver og forhold kan endre operasjonsplan og arbeidsordreplan
 • Operasjonsplan (kvartalsplan)

  • Prioritering og koordinering av aktiviteter og ressurser
 • Arbeidsordreplan (14-dagersplan)

  • Prioritering av jobber inn til planen ivaretas av plattformorganisasjonen i samarbeid med planlegger på land
  • Koordinering av arbeidsordrer i tid og på tvers av fag ivaretas av plattformorganisasjonen i samarbeid med planlegger på land
  • Planlegger land utarbeider og fasiliterer plan
 • Jobbforberedelse

  • Hente ut nye notifikasjoner ihht. Planner Group i SAP
  • Analyse problemet
  • Utarbeide arbeidsordre (WO) med nødvendige tiltak
  • Opprette rekvisisjon
 • Planlegger land

  • Ansvarlig for utarbeidelse og fasilitering av planer som ligger mot land
  • Koordinering og prioritering av aktiviteter skal skje i samhandling med plattform
 • Innkjøper land

  • Følge opp rekvisisjoner
 • 24-timers-møte

  • Kvalitetssikre notifikasjoner mht. riktig prioritet/kritikalitet og beskrivelse
  • Sikre at avvik ift. kritikalitet er dokumentert ihht. gjeldende prosedyrer


Plattformtilhørighet er definert hovedarbeidssted på sokkel i henhold til ansettelseskontrakt

 • Plattformtilhørighet er definert hovedarbeidssted på sokkel i henhold til ansettelseskontrakt

 • Hovedarbeidssted er den plattformen der den ansatte har sin personal- og ressursansvarlige leder

 • Det etableres en arbeidsprosess som beskriver hvilke kriterier som gjelder for bruk av personell på andre installasjoner enn hovedarbeidssted

 • Fleksibilitet omfatter alle stillingskategorier

Innledning:

 • Innledning:

 • UPN gruppen har i svært liten grad jobbet med å konkretisere gevinstområder, noe som har gjort det vanskelig å definere en ny bemanning. Arbeidstakerrepresentantene kan av den grunn ikke beskrive ny bemanning før enhetene har vært involvert. For å gi en utfordring til enhetene har vi gjort følgende vurderinger:

 • Forsøkt å bruke benchmark verktøyet som Mckinsey har lansert, men med å ta i bruk faktorer som kompenserer for ulikheter mellom plattformene, samt kompenserer for ulik grad av kjøpe/gjøre selv. Resultatet som kom frem er tegnet ut i modell A for alle plattformer slik at den enkelte enhet kan gjøre sin egen vurdering på utfordringen

 • Overslag på gevinstområder er gjennomgått og vi har trekt ut de vi mener har et potensial.Potensielle gevinstområder:

 • Potensielle gevinstområder:

 • Utarbeide og etterleve beste praksis

 • Bygging og verifisering av den enkeltes kompetanse

 • Pakking og gjennomføring av egnede oppgaver for PBV

 • God møtestruktur

 • Administrative oppgaver til land

 • Overvåkning av fiskalmåling og tungt roterende utstyr fra land

 • Kvalitet på teknisk dokumentasjon og data i SAP

 • Overføring av helidekkstjenester til Forpleining der D&V personell gjør disse oppgavene i dag

 • Innføre HAV/HAV med utnyttelse av kompetanse på tvers av hele UPN ved bruk av samhandlings rom (IO)

 • Vurdering: Disse områdene kan gi en gevinst i ulike grad i forhold til hvor langt den enkelte

 • plattform er kommet i realiseringen av områdene. For at dette skal realiseres krever det en

 • jobb av det enkelte felt/plattform, og gevinsten taes ut fortløpende i henhold til etablerte

 • måleparameterDownload 1.87 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling