«Su`wretlew o`neri ha`m siziw kafedrasi.» «plastik anatomiya» pa`ni boyinsha


Download 136.61 Kb.
Pdf просмотр
Sana09.03.2017
Hajmi136.61 Kb.

O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw Ministrligi. 

A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti  

«Su`wretlew o`neri ha`m siziw kafedrasi.» 

«PLASTIK ANATOMIYa »  pa`ni boyinsha  

  

 

 

 

Lektsiya tekstleri. 

 

  

lektor.                              A. Aldabergenov

 

 

  

 

  

 

  

NO`KIS-2012 jil.  

 

1. Lektsiya.  Plastik anatomiya ha`m mu`sinshilik o`neri 

tiykarlari. 

 

 1. Plastikaliq anatomiya pa`ninin` tiykarg`i 

waziypalari. 

2. Plastikaliq anatomiya pa`ninin` basqa pa`nler 

menen baylanisi. 

3. Plastikaliq anatomiya pa`ninin` su`wretlew 

o`nerinin` bir tu`ri sipatinda. 

 

2. Lektsiya.  Mu`sinshilikte isletiletug`in a`sbap-u`skeneler. 

 

 1. Mu`sinshilikte isletiletug`in jumsaq ha`m qatti 

materiallar. 

2. Mu`sinshilikte isletiletug`in da`skekler ha`m 

a`sbap-u`skeneler. 

 

3. Lektsiya.  Adam gewdesi nisbatlari, awirliq orayi ha`m tepe-

ten`lik. 

 

 1. Adam bulshiq etler dizimin su`wretlew. 

2. Jelke bulshin` etleri ha`m olardin` ha`reketleniwi. 

3. Bas ha`m moyin bulshin` etleri, onin` bo`lekleri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-TEMA : PLASTIKALIQ ANATOMIYa HA`M MU`SINShILIK O`NERI 

TIYKARLARI  

 

J O B A  : 

 

1.Plastikaliq anatomiya pa`ninin` tiykarg`i waziypalari  

2.Plastikaliq anatomiya pa`ninin` basqa pa`nler menen baylanisi  

3.Plastikaliq  anatomiya  pa`ninin`  su`wretlew  o`nerinin`  bir  tu`ri 

sipatinda  

Tayanish tu`sinikler  : 

 

Plastikaliq  anatomiya  haqqinda  tu`sinik,  mu`sinshilik,  waziypalari, 

basqa  pa`nler  menen  baylanisi,  materiallar,  ilay,  plastilin,  tas,  barele`f, 

gorel`ef. 

 

 

Mu`sinshilik ha`m 

plastikaliq 

anatomiya 

kursinin`  tiykarg`i 

waziypalari to`mendegilerden ibarat : ko`rkem oylaw,  do`retiwshilik qa`bilet, 

ko`rip  islep  qaliw,  ken`islik  oylawdi  qa`liplestiriw,  mu`sinshilik  o`neri 

shigarmaalarina  qarag`anda  estetikaliq  mu`na`sibetti,  go`zalliqqa  bolg`an 

muhabbatti  rawajlantiriw,  milliy  ha`m  du`n`ya  ju`zlik  o`neritariyxina  ta`n 

mag`liwmatlardi  beriw,  barliq  ob`ektlerdi  ilay  ha`m  tu`rli  baska  materiallar 

quralinda  jasaw  protsessinde  plastikaliq  anatomiyag`a  tayaniw,  talabalardi 

insan,  qus  ha`m  haywanlar    plastikaliq  anatomiyasi  tiykarlari  menen 

tanistiriw,  plastikaliq  anatomiya  oqitiw  metodikasinin`  teoriyaliq  ha`m 

metodikaliq  tiykarlari  mazmun  ha`m  ma`nisin  u`yreniw,  su`wretlew  qurallar 

(siziq,  siluet,  kompozitsiya,  dinamikaliq  h.b.)  di  plastikaliq  anatomiyanin` 

teoriyasina tayaniwdan ibarat. 

Talabalar bilimine qoyilatugin talaplar. Bolajaq bakalavrlar plastikaliq 

anatomiya  boyinsha  toliq  kursti  tamamlag`annan  son`  to`mendegilerge  iye 

boliwlari  tiyis.  Mu`sinshilik  xa`m  plastikaliq  anatomiyanin  Su`wretlew 

o`nerinde tutqan  orni, usi pa`nlerdi o`tiwde kompozitsiya  nizamliqlari, adam 

ham  haywanlar  plastikaliq  anatomiyasinin`  o`zine  ta`nligi,  bulshiq  etler 

dizimi  ha`m  olardin`  su`wretlew  o`nerinde  tutqan  orni,    insan  ko`rinisin 

su`wretlewde  mimika  bulshiq  etlerinin`  a`hmiyeti,  plastikaliq  anatomiyanin` insan  su`wretin  siziwda  dinamikaliq  ha`mde  statikaliq  halatlari,  qus  ha`m 

haywanlardin`  plastikaliq  anatomiyasi  ha`m  onin`    su`wretlew  xizmetine 

baylanisi-  milliy  ha`m  du`n`ya  ju`zlik  mu`sinshiligi  tariyxina  ta`n 

mag`liwmatti biliw,  barliq ob`ektlerdi ilay ha`m ha`r tu`rli  basqa materiallar 

quralinda  jasaw  qa`biletlerine  iye  boliw,  insan,  qus  ha`m  haywanlar 

plastikaliq anatomiyasi tiykarlari boyinsha bilimlerge iye boliw, mu`sinshilik 

ha`m plastikaliq anatomiya oqitiw metodikasinin` teoriyaliq ha`m metodikaliq 

tiykarlari  mazmun  ha`m  ma`nisin  u`yreniw,  mu`sinshilikte  domalaq  

kompozitsiya,  rel`ef,  barel`ef,gorel`ef    siyaqlilar  haqqinda  oylawg`a  iye 

boliw. 


Skul`ptura  tas,  bronza,  ag`ash,  gips  ha`m  usig`an  uqsag`an 

materiallardan qirqim oyip jasaladi ha`m waqiyaliqti belgili bir ko`lemge iye 

bolg`an (u`sh o`lshemli)  ko`rinisler ja`rdeminde ko`rkemlenip su`wretlenedi. 

Skul`pturalar su`wretleniw usilina qaray eki tu`rge: ha`r ta`repleme ko`riwge 

mo`lsherlengen  ha`mde  rel`fli  skul`pturag`a  bo`linedi.  Ha`mme  ta`repinen 

ko`riniwge  mo`lsherlengen  skul`pturalar  adamnin`  basi  (portret)  ko`kirekke 

shekem  (byust)  dizegeshe  (tors)  uliwma  boyin  ko`rsetip  islengen  (statuya) 

ha`mde  bir  neshe  kisilerdin`  skul`pturalari  (topar)  boliwi  mu`mkin.  Egerde 

bul  skul`pturalarg`a  belgili  bir  adam  yamasa  bir  neshe  adamlar  portretleri 

islense bul portret skul`ptura yamasa topar portret skul`pturalar dep ataladi. 

Rel`efli  skul`pturalar-tegislik  betine bo`rtirip islenedi ha`mde  tegislik 

fon  xizmetin  atqaradi.  Rel`ef  skul`pturalardin`  ko`rinisi  ha`m  ko`lemi 

ornatilatug`in  orni  ha`mde  qanday  maqsette  xizmet  atqariwina  qarap  tan`lap 

alinadi.  Olardi  ko`binese  bezew  jumislarinda  ionika  rozetkalar,  frizler 

islegende  paydalanadi.  Rel`eflerdin`  xaliq  bo`rttirip  ha`mde  juqa  bo`rttirip 

isleytug`in    bar.  Qalin  qilip  bo`rttirip  islengenlerge  (Gorol`ef)  bo`rttirip 

islegenleri (baral`ef) dep ataladi. Mazmuni ha`m atqaratug`in xizmetine qaray 

skul`pturalar`  monumental  bezew,  podstavksi  kishi  shig`armalar  bolip 

bo`linedi.  Monumental  skul`pturalar  tiykarinan  ja`ma`a`t  jaylarina,  ornatilip 

ko`lemi  ken`inen  alinip  tiykarg`i  ideyani  aship  beriwge  xizmet  qiladi. 

Olardin`  qatarina  shirayli  monumentallar,  ko`lemli  skul`pturalar,  estelikler 

ha`m  material  kompleksleri  kiredi.  Monumental  bezew  skul`pturalardin` 

ko`lemi  ha`r  qiyli  bolip,  olar  imaratlar,  bag`lar.  Maydanlar  ha`m  basqa 

jaylarg`a  tiykarinan  bezew  sipatinda  ornatiladi.  Podstavkali  skul`pturalar 

ko`rgizbe  zallarg`a,  muzeylerge,  imaratlardin`  interlerine  qoyiladi.  Olardin` 


ko`lemi  tiykarg`i  nusqag`a  jaqin  yamasa  u`lkenrek  bolip  su`wretlengen 

obrazlardi ishki du`n`yasin xarakterin ta`sirli etip bayan etedi. 

Skul`pturalardin`  qaysi  materiallardan  isleniwi  olardin`  ko`lemi, 

mazmuni  tematikasi  qanday  maqsette  orinlaniwi  ha`mde  qaysi  jerge 

ornatiliwina  baylanisli  boladi.  Egerde  skul`ptura  u`lken  ko`lemde  ja`ma`a`t 

orinlarinda  ornatiliwi  mo`lsherlengen  bolsa,  misali  :  yamasa  monumental 

bezew  skul`pturalar  bolsa  metall,  bronza,  qalayi,  shoyin  ha`m  biton  yamasa 

mas,  mramor,  granit,  bazal`t,  diorit  ha`m  basqalar  islenedi.  Da`skekli 

skul`pturalar  yamasa  kishi  skul`ptura  shig`armalari  metal  tas  su`yek  yamasa 

agash materiallardan  isleniui mumkin. Uyreniu ushin skul`turalar ilay yamasa 

plastelinlerden jasaladi. Plastelin za`ru`r bolg`anda qatpaydi,  sonin` ushin ol 

u`lken  ko`lemdegi  skul`pturalar  jasaw  ushin  jaramaydi.  Skul`ptura  jasaw 

ushin to`mendegi  jumislar orinlanadi: kesek ilay taslar maydalanip vannag`a 

yamasa suwi ag`ip ketpeytug`in bir idisqa salinadi ha`m  keseklerdin` u`stine 

toltirip  suw  quyiladi.  Bir  tegis  eriwi  ushin  ilaydin`  ha`r  jerin  tayar  menen 

suwin  aliwi  kerek,  sonnan  son`  qol  menen  aralastiriladi.  Eger  ilay  qolg`a  

jabispaytug`in  bolsa  ilay  tayar  dep  esaplawg`a  boladi.  Mayli  ilaylar  o`zinde 

ig`alliqti uzaq saqlaydi ha`m mayisqaq boladi. Maysiz ilaylar skul`ptura jasaw 

ushin  orinlamaydi  ha`mde  qatti  boladi.  Jumisti  baslamastan  aldin  ilaydin` 

ig`allig`in tekserip aliw kerek, eger qurip qatip qalg`an bolsa suw sebiw kerek 

boladi. 

 

Su`wretlew o`nerinin` 

tu`rlerinen 

biri 

bolg`an 


mu`sinshilik 

shig`armalari  barliqtagi  ko`lemge  iye  bolg`an  barliq  formalar  tiykarinda 

su`wretlenedi. Mayda bo`lekshelerden tartip, park ha`m bag`larg`a ornatilg`an 

tu`rli  mahabatli  ha`ykeller,  estelikler,  binalardin`  diywallarina  islenetug`in 

rel`efler,  tenge,  nishan, medal` siyaqlilardin` ju`zesindegi bo`rtpe su`wretler  

mu`sinshilik o`nerinin` tu`rli ko`rinisleri . 

Mu`sinshilik  shigarmalari  o`z-ara  isletiliw  jayi,  orinlaytug`in 

waziypasi  ha`m  tayarlaniw  usilina  qarap  tu`rlishe  ataladi.  Olar  a`dette domalaq ha`m qabariq ko`rinisinde boladi. 

Domalaq  mu`sinlerdi  ha`mme  ta`repinen  aylanip  ko`riw  mu`mkin 

bolsa,  qabariq    mu`sinlerdi  ju`zege  borttirip  islegenligi  sebepli  tek  bir 

ta`repten ko`riledi. Qabariq mu`sinlerdi rele`f  dep ataladi. Rel`ef frantsuzsha 

so`z bolip, «ju`ze» degen ma`nini an`latadi. 


Rel`efli  mu`sinlerde  tiykarg`i  obrazlar  menen  bir  qatarda  ken`lik, 

ta`biyat  korinisleri ha`m  sa`wlengen boladi.  Sonin` ushin   bunday  rel`eflerdi 

ba`zen  perspektivali rel`ef dep ha`m ju`ritiledi. 

Rel`ef  o`z  na`wbetinde  eki  tu`rge  bo`linedi.  Olar  barele`f  ha`m 

gorel`ef.  Barel`ef  ha`m  frantsuzsha  so`zden  aling`an  bolip,  «pa`s»  rel`ef 

degen  ma`nini  an`latadi.  Barel`efte  mu`sin  tegis  ju`zege  qarag`anda  bir  az 

qabarg`an  bolip,  onin`  qalinlig`i    o`zinin`  haqiqiy  ko`leminin  yariminan 

aspaydi .  

Tenge,  nishan,  orden  ha`m  medal`    ju`zesindegi  bo`rtpe  su`wretlew 

bug`an  misal  bola  aladi.  Barel`efler  ayriqsha  a`meliy  o`ner  buyimlarin, 

arxitektura  binalarin  bezewde  ju`da`  qol  keledi.  A`yyemde  turmista 

isletiletugin tu`rli qiyli buyimlar : go`ze, guldan. 

Quril-jaraqlardin` ju`zelerin barele`fler menen bezegenler, binalardin` 

diywallarina  tu`rli  turmisliq  waqiyalardi  sa`wlelendiriw  bo`rtpe  su`wretler 

islegenler . 

Gorel`ef  so`zi  ha`m  frantsuzsha  bolip,  «biyik»  rel`ef  ma`nisin 

bildiredi.  Mu`sinshiliktin`  bu`l  tu`rinde  su`wretlew  ju`zesinen  sezilerli 

da`rejede bortip shiqqan bolip, onin` qalinlig`i haqiqiy ko`leminin` yariminan 

asqan  boliwi  sha`rt.  Gorel`efke  ko`pshilik  tariyxiy  waqiyalarg`a  arnap 

islengen estelikler misal boliwi mu`mkin.  

Bul estelikegi ayrim mu`sinler, misali, aldinda su`wretlengen obrazlar 

ju`zege  qarag`anda  ju`da`  bortip  shiqqan  bolsa  ha`m  biraq  olar  tiykarg`i 

kompozitsiya  ju`zesine jabisqan halda islengen. Bul esteliklerde rel`eftin` eki 

tu`ri ha`m ushirawi mu`mkin. Biraq gorel`ef onda jetekshi orindi iyeleydi. 

Mu`sinshilikte  rel`eftin`  ja`ne  bir  tu`ri  bar  bolip,  bul  oyip  islengen 

rele`f.  Bunday  rel`efler  a`tette  tegis  ju`zege  oyip  islenedi.  Ju`zeni  oyiw 

na`tiyjesinde  payda  bolatug`in  jaqti-saya  oyini  esabina  su`wret  ko`zge 

taslanadi.  Bunday  rel`eflerdin`  mu`mkinshiligi  shegaralang`an  bolg`aninan 

olar a`melde ju`da` az qollaniladi. Olar a`yyemgi Misirda ko`binese isletilgen. 

Mu`sinshilik  shig`armalarin  jaratiw  ushin    ha`r  tu`rli    materiallardan 

paydalaniladi. Bul materiallar mu`singe tu`rli xarakter ha`m mazmun beriwde 

xizmet qiladi. Misali, tas-granitda islengen mu`sinler kiside ulliliq, a`bediylik 

bag`islaydi,  kerisinshe  mramordan  islengen  mu`sinler  nazik,  ko`rkem 

ko`rinedi.  

Sonin`  ushin  mu`sinler  o`zinin`  mazmuni  ha`m  ornatilg`an  jayina 

qarar  ha`r  qiyli  materiallardan  isleniwi  mu`mkin.  Mu`sinshilik  materiallari 


to`mendegilerden  ibarat  :    plastilin,  ilay,  ag`ash,  metall,  mramor,  granit, 

su`yek,  tsement,  gips  ha`m  basqalar.  Qimmatbaha  metallar-  altin,  gu`mis, 

pikeller ha`m mu`sinshilikte qollinaldi  . 

Mu`sinshilikte  deyerli  ren`  isletilmeydi,  biraq  xaliq  mu`sinshiliginde 

mu`sinlerdi boyaw jollari ushiraydi. Bug`an O`zbekstan aymaginda tabilg`an 

qatar mu`sinshilik shig`armalari misal bola aladi. 14-su`wret. 

Mu`sinshilik  shig`armalari  ha`m  su`wretlew  o`nerinin`  basqa  tu`rleri 

siyaqli  o`zinin`  orinlaytug`in  waziypasi,  mazmunina  qarap  qatar  tu`r  ha`m 

janrlarg`a bo`linedi. 

Mu`sinshilik  tu`rleri  degende  biz    monumental,  dekorativlik  ha`m 

da`skek  mu`sinshiligin  tu`sinemiz.  Monumental  mu`sinshilikke  za`ru`r 

tariyxiy  waqiyalar,  ataqli  shaxslar    esteligin  a`bediylestiriw  maqsetinde  

ornatilg`an u`lken o`lshemdegi, tu`rli qiyli estelikler, mu`sinshilik ansamblleri 

kiredi.  Bug`an  misal  qilip  Ana    Watanimizdin`  ko`pshilik  qalalarinda 

ma`mleket  ha`m  ja`ma`a`t  wakilleri,  jaziwshi-  shayirlardin`  mu`sinlerin 

keltiriwimiz mu`mkin. 

A`mir Temur, Alisher  Nawayi, Mirza Ulig`bek, Abu Rayhan Beruniy 

ha`m  basqalar  .  A`dette  monumental  mu`sinshilik  shig`armalari  o`zinde 

u`lken mazmunin an`latip, o`zbetinshe xarakterge iye boladi. Biraq usi menen 

birge  ol  tikkeley  ortaliq  menen  baylanisli  bolip,  arxitektura  binalari  ha`mde 

ta`biyat  menen  birgelikte  boliwi  mu`mkin.  Bul  og`an  ja`nede  ulliliq  ha`m 

ta`sirshenlik bag`islaydi 15, 15a- su`wretler. Monumental 

mu`sinshilik 

shig`armalarina 

ta`n 


bolg`in 

o`zgesheliklerin  biri  bul  shigarma  qaharmanlarin  ko`terinki  ruwxta 

su`wretlew.  Monumental  mu`sinshilik  shig`armalari    ba`rqulla  ashiq  hawada 

turiw  ushin  mo`lsherlengen    bolg`anlig`i  sebepli  olar  uzaq  waqit  turatug`in 

qatti  materialdan,  misali,  tas,  bronza,  granit  ha`m  betonlardan  islenedi. 

Bulardan  tisqari  monumental  mu`sinshilik  shig`armalari  uzaqtan  ko`riwge  

mo`lsherlengenligi  sebepli,  olarda  u`lken-u`lken,  tutas  formalardan  ken` 

paydalaniladi. 

1.Mu`sinshilik shig`armalari ha`m su`wretlew o`nerinin` basqa tu`rleri 

siyaqli    o`zinin`    orinlaytug`in  waziypasi,  mazmunina  qarap  parkler, 

ko`sheler,  sonin`  menen  birge,    arxitektura  binalarinin`  diywallarin  bezew 

ushin    isletiletug`in  mu`sinlerdin`  ha`mme  tu`rleri  dekorativlik  mu`sinshilik  

o`nerine kiredi. Mu`sinshilik o`nerinin` bul tu`ri monumental mu`sinshilikten 

usi  menen  pariq  qiladi,  eger  monumental  mu`sinshilik  shig`armalari  o`zinde o`zbetinshe mazmundi an`latip arxitektura ha`m do`gerek-a`tirapqa baylanisli 

bolmag`an  halda    kisige  o`zbetinshe  pikirdi  bere  alsa,  dekorativlik 

mu`sinshilik  shig`armalari  tikkeley  arxitektura  kompozitsiyasi  menen 

baylanisli boladi. Bunnan tis  eger monumental mu`sinshilik shig`armalarinda 

obrazlar ko`terinki ruwxta islense, dekorativlik mu`sinshilik shig`armalarinda 

obrazlardi bir  az jen`il yumoristikaliq  ta`rizde talqin etip, bo`rttiriledi. 

Bug`an  xaliq  ko`rkem  do`retiwshiligi  mu`sinlerin  misal  qiliw 

mu`mkin.  Mu`sinshiliktin`  bul  tu`rinde  tu`rli  haywan  ha`m  qu`slar  formali 

ken`  isletiledi.  Binalardin`  diywallarina  islenetug`in  tu`rli  bo`rtpe  su`wretler, 

a`meliy  o`ner  buyimlarinin  ju`zesine  islengen  su`wretler  mu`sinshilikke 

kiredi.  Tu`rli    fontanlar,  penjereler,  darwazalarg`a  islengen  ko`rkem 

bezewlerge    ha`m  dekorativlik  mu`sinshilik  u`lgileri  sipatinda    qaraladi. 

Shinnidan  jasalg`an  mu`sinler,  ilaydan  islengen  oyinshiqlar  ha`m  usi 

mu`sinshiliktin ko`rinisi esaplanadi. 

Da`skek  mu`sinshiligine  o`zinde  o`zbetinshe  mazmunin  an`latatug`in 

shig`armalar kiredi. Bunday shig`armalar ko`rgizbelerge,   inter`erlerge qoyiw 

ushin  mo`lsherlep  islenedi.  Mu`sinshiliktin`  bu`l  tu`rinde  waqiyaliq  o`zinin` 

pu`tin barlig`i menen sa`wlelenedi. Mu`sinshilik o`nerinin` bul tu`rinde insan 

psixologiyasindag`i  na`zik  o`zgerisler,  onin`  ishki  ruwxiy  keshirmeleri, 

keypiyati  ha`mde  xarakterin  aship  beriw  mu`mkinshiligine  iye.  Da`skek 

mu`sinshiliginin` ko`rinislerinen biri byust. Ol adam portretin gewdesi menen  

sa`wlelendiriwshi  domalaq  mu`sinler    toparina  kiredi.  Mu`sinshilik 

o`n`erinin`    ja`ne  bir  ko`rinisi  –terrakota    esaplanadi  (terrakota-  ital`yansha  

so`z bolip  pisirilgen ilay ma`nisin bildiredi). Terrakota ken` ma`nide ilaydan 

jasalip,  qumdanda pisirilgen mu`sinshilik  shig`armasi. 

 Mu`sinshilik  shig`armalarinda  insannin  tek  sirtqi  ko`rinisi,  tinish 

turg`an  halati  yaki  ha`rekettegi  waqitin  sa`wlelendiriw  menen    sheklenmey, 

ondag`i  ishki  keshirmeler,  sezimler  ha`m  qayg`iliq,  keleshekke  umtiliw 

siyaqli    halatlar  ha`m  o`z  sa`wlesin  tabadi.  Mu`sinshilik  shig`armasinda 

insannin`    do`gerek-a`tirapqa  bolg`an  mu`na`sibeti,  qalbindegi      iztirap 

isenimli  taliqlanadi.  Bunda,  a`lbette,  en`  aldi  menen  mu`sinshiliktin`  o`te  

ziyrekligi,  su`wretlew  qag`iydalari  puxta  iyellengeligi  adam  gewdesi  ha`m 

mimikaliq  ta`sirli sa`wlelendiriw ushin tiykar jaratadi. 

 

 

 2-TEMA : MU`SINShILIKTE ISLETILETUG`IN A`SBAP-U`SKENELER  

  

 J O B A : : 

 

1.Mu`sinshilikte isletiletug`in jumsaq ha`m qatti materiallar  

2.Mu`sinshilikte isletiletug`in da`skekler, a`sbap-u`skeneler  

 

Tayanish tu`sinikler  :  

Da`skekler,  a`sbap-u`skeneler,  jumsaq,  qatti,    ag`ash,  ilay,  mramor, 

stekler  haqqinda uliw tu`sinikler beriw 

 

Ilaydan skul`pturalar jasawda bir qatar a`sbap-u`skeneler kerek boladi. u`lken  ko`lemdegi  skul`pturada  jasawda  ilaydi  japistiriw  ushin  ag`ash  bolsa. 

Qatti ag`ashtan yamasa metalldan jasalg`an pishaqlar (stek) ha`mde ha`r tu`rli 

u`lken-kishi qalqan siyaqli pishaqlar za`ru`r boladi.  

 

Steklar  su`yekten,  ag`ashtan  ha`m  metalldan  tayarlanadi.  Tiykarinan jumistin`  aqrinda shig`armanin`  na`zik  bo`leklep  islewde qollaniladi.  Qalqan 

siyaqli  steklar  metalldan  ag`ashli  sapli  etip  islenedi.  Odan  skul`ptura 

ju`zindegi  artiqmash  ilaydi  qirqip  taslaw  yamasa  ju`zlerin  tegislew  ushin 

paydalaniladi.  

 

Vaterpas  ja`rdeminde  skul`pturanin`  gorizontalliq  jag`dayi  tekserilip ko`riledi. Sizg`ish arqali qoy tik ekenligi aniqlanadi.  

Tsirkul`  ko`zden  shamalap  aling`an  jerlerinin`  qanshelli  tuwri  ekenligin 

tekiriwde    paydalaniladi.  Jumis  islew  waqtinda  bir  bo`lek  shu`berek  kerek 

boladi  qoldi  tazalap  sipiriw  ushin.  Material  ha`m  a`sbap  u`skeneler  basqa 

podshivkadan paydalaniw qag`iydalarinda biliwi za`ru`r.  

 

Birinshi  su`wrette  ko`rip  turg`an  podshivkamizda    onsha  u`lken bolmag`an  eskizler  orinlaw  yamasa  portretler  islewge  boladi.    U`y 

jag`dayinda joqarida aytilg`an a`sbap u`skenelerdi basqa qolayliqlardi jaratip 

aliwg`a boladi.  Misali, podstavka ornina stol yamsa kreslodan paydalaniwg`a 

boladi.  Usinday  podstavkalar  ornina  ja`nede  sportta  qollanilatug`in 

podshivnikli  gratsiyalardan  paydalansaq  boladi.    Bunda  gratsiya  u`stine 

taqtaysha ornatiladi.   

Skul`ptura  jasaw  sirlarin  u`yreniw  a`piu`ayi  miniatyurada  ko`rinslerdi 

islewden  baslanadi.  Jumisti  baslawdan  aldin  jasalg`an  ko`rinistin`  tiykarg`i 

yamasa negizgi nusqasin ko`z aldimizda turiwi kerek.  

 

Shinig`iw  waqtinda    ko`rinisti  ko`z  benen  shamalap  qolda a`sbaplarimiz  jasawg`a  a`detlense,  sonda  barmaqlardin`  seziwshenligi  qaldiq 

epshilligi  arta  beredi.  Arxitekturaliq  bezew  ko`rinisler  jasaw  oqiwshida 

tegislik, ken`islik tuwrisindag`i bilimlerin tu`siniklerin bayitadi. 

Ha`zirde  pedagogika  joqari  oqiw  orinlari  su`wretlew  o`neri  bag`dari 

boyinsha  oqiw  rejesi  tiykarinda  sabaq  sipatinda  kiritilgen  plastikaliq 

anatomiya  pa`ni  usi  tarawda  ta`lim  talabalar  ushin  baska  arnawli    ka`siplik 

ta`lim  pa`nleri  qatarinda  za`ru`r    a`hmiyetke  iye.  Bul  pa`n  boyinsha 

shinig`iwlar  alip  bariliwi  protsessinde  pedagoglar  ta`repinen  talabalarg`a 

mu`sinshiliktin`  tiykarg`i  o`zgeshelikleri  tuwrisinda  a`meliy  bilimler  menen 

bir qatarda a`tiraplisha  teoriyaliq bilimler ha`m berip bariliwi kerek. OLarg`a 

en`  a`piwayi  na`rselerden  baslap  formani  jasawla  qa`niygelik  ko`nikpelerin 

ko`rgizbeli  ta`rizde  u`yretip  bariw  kerek  boladi.  Bul,  a`lbette  simvoli 

ko`rgizbeli  formalardan  (miywe,  ovoshlar  ha`m  t.b.)  baslanadi.    Tu`rli 

ko`rinistegi  rel`efli  rozetkalar  ko`rinisin  u`lgiden    qarap  jasawdi  u`yrniw 

da`slepki  a`meliy  basqish  boladi.  Keyingi  basqish    quramaliligi  ko`birek 

bolg`an  ha`r  qiyli  ta`biyat    nemetlerinin`  ko`rinisi    sa`wlelengen  rel`efli 

u`lgiler  islew  maqsetke  muwapiq.  Arxitektura  bo`lekleri    (kapitell,  alma 

ko`rinisli rel`efli formalar, son` adam, haywanlar gewdesi etyudlarin islewge 

o`tiledi).  Bul  protsesste  (plastilin,  ilayda)  islegende  olarg`a  karkas  jasawg`a 

ko`birek  itibar  beriledi.  Usi  ta`rizde  waziypa  quramalasip  bariladi.  Bas 

denesin  islewden  aldin  David  bas  bo`lekleri  (ko`z  bo`lekleri,  murin,  erin`, 

qulaq) ha`r biri ayriqsha islenedi.  

Maqset  ha`m  mazmunina  qarap  mu`sinshilik  shigarmalarin  jaratiwda 

en`  aldi  menen  onin`  anatomiyaliq    du`zilisi,  halati  ha`m  basqa  xarakterli 

ta`repleri  aniqlanadi.  Bul  protsesste  ju`da`  ko`plep  qaralamalar,  eskizler 

siziladi  ha`m  materialda    etyudlar    orinlanadi.  Usig`an  qarap  forma  yaki 

kompozitsiya  ushin  isletiletug`in  material  tanlanadi.    Materialdi  tanlawda 

ta`biyg`iy o`zgeshelikleri ha`m islep beriw texnikasina u`lken itibar beriledi. 

Jumsaq  materiallar  menen  islegende  (ilay,  mum,  plastilin  ha`m  b.) 

shiyki  zat  bo`lekleri,  bo`leklerdi  bir-birine  jabistirip,  o`ndirip-o`stirip  islew 

(lepka) usili menen shig`armalar isleniledi. Qatti  materiallar (ha`r qiyli taslar, 


mramor,    ag`ash  ha`m  t.b.)  di  oyiw,  tesiw.  Kereksiz  jaylarin  alip  taslaw  joli 

menen islew beriledi. 

Ba`zi  aniq  nusqa  aliw  ushin  metallarga  elektroximikaliq  islew  beriw,  

ayrim  wakitlari eritilmegen metaldi oyiw,  shekkesine svarkalaw, kesiw joli 

menen mu`sinshilik shig`armalari jaratiladi.  

Mu`sinshlik  sabaqlarinda  talabalar,  tiykarinan,  plastilin  ha`m  ilaydan 

miyweler yaki geometriyaliq deneler formalari, nag`isli rozetkalar, maskalar, 

insan  portretleri,  insan  ha`m  haywanlar  formasinan  kompozitsiya  du`ziwden 

paydalaniladi. 

Plastilin  :  jumsaq  material  bolip,  ilay,  mum,  shoshqa  yaki  aralastirilip 

ta`biyg`iy  emes  ra`wishte  tayarlanadi.  Ol  ju`da`  jumsaq  iyilewshen,  uzaq 

waqit  ko`rip  bolmaydi.  Plastilinde    jasalg`an  formalar  jarilip  yaki  to`gilip 

ketpeydi,  formani  o`zgertirmeydi.  Ja`ne  bir  tiykarg`i  isletiw  ushin  qulayligi 

oni  ba`rqulla  isletiw  mu`mkin,    bunin`  ushin  qolda  jaqsilap  ezip  aralastirilsa 

jumisqa  tayar  halg`a  keledi.  Isletiwden  aldin  uzaq  waqit  jilliliq  dereklerine 

jaqin qilip qoyilsa, ol jumsaydi. 

Plastilin islegende qolg`a jabisip qolmaydi. Alip juriw  an`sat, talabalar 

yaki mektep oqiwshilar islewi ushin qolay. 

Plastilin qutilarda ha`r qiyli ren`lerde islep shig`ariladi. 

Talabalar  bul  ren`lerdi  bir-birine  aralastirip  bir  qiyli  ren`ge  keltiredi 

ha`m  isletedi.  Usi  menen  birge  bir  qiyli  ren`li  plastilin  mu`sinshiler  ushin 

arnawli islep shigariladi. Ren`li plastilinlerge qarag`anda  sipatli ha`m islewge 

ju`da` ha`m qolay. 

Sapal mu`sinshiler ushin arnawli ilaylar isletiledi,  keyin olarg`a bezek 

berilip.  U`stinen  sirlanadi  (glazur)  yaki  an`sat  su`rtiledi.  Aqirg`i  waqitlarda 

taniqli  ha`m  ulli    shaxslar  (siyasiy  a`rbablar,  artistler,  sportshilar)  mu`sinin 

boy  basti  menen  haqqaniy  sa`wlelendiriw  ushin  mumdan  paydalanilmaqta. 

Bunda shig`armalarnin` kerekli    jaylari  boyaladi,  shash,  kiprik  qa`tte  ko`zler 

menen  basqa  materiallardan    jasalip  og`an  ornatiladi.  Og`an  kiyimler 

kiygiziledi.  Bul  shig`armalar  muzey  ha`m  ko`rgizbe  zallarinda  ko`rsetilip 

ken` xaliqti o`zine tartadi. 

Sabaqlar  arnawli  da`skekler  menen  u`skenelengen  ustaxanalarda  alip 

bariladi.  Bul  ustaxanalarda    ta`rtiplilikke  qatan`  a`mel  qiliniwi  ha`m  xanani 

tez-tez tazalap turiw talap kilinadi, bunin` ushin a`lbette  qol juwiw  ushin issi 

suw,  ilay  tayarlaw  ushin  vanna  boliwi  tiyis.  Bunnan  tis  stollardi  patas  boliw 

ketiwden  saqlaw  ushin    polietilin  plyonkalar  menen  qaplaw  za`ru`r  boladi. Bul  plyonkalar  menen  ilay  qatip  qalmaslig`i,  ig`allig`in  saqlaw,  ba`rqulla  

jumisqa tayar turiwi ushin ilaydi orap qoyiladi. 

Qisqasha qilip aytqanda  mu`sinshilikti u`yretiw protsessinde teoriyaliq 

ha`m  a`meliy  bilimlerdi  alip  bariw  naturadan  qarap  islew  arqali  a`melge 

asiriladi  ha`m  aqirinda  pirovard  na`tiyje  adamnin`  toliq    gewdesin    domalaq 

mu`sindi  islewge  shekem  bolg`an  oqiw  protsesslerin  basip  o`tiwge  tuwri 

keledi.  Bunda  a`lbette  barliq  shinigiwlar    ko`rinisshiler  qatnasiwinda 

naturadan qarap, taliqlanip alip bariladi. 

U`yretiwdin`  son`gi  basqishinda  talabalar  rel`efli  portretler,  byust`, 

yarim  gewde  (tors)  ha`m  adamnin`  toliq  gewdesin  tu`prli  gewde  ha`m 

rakurslarda  sa`wlelendire  alatug`in  boladi.  Bulardin`  barligi  oqiw  shinig`iw 

protsessii  bolip  keyingi  basqishta  monumental`  mu`sin  kompozitsiyasi 

barasinda talabalar eskiz  proektin orinlawi ushin shinig`iw qiliw mu`mkin. 

Juwmaqlap  aytqanda,  mu`sinshilik  tu`rin  aniq  u`yreniw  maqset  qilip 

qoyiladi.  Da`slepki    berilgen  barliq  talaplar    toliq  orinlaniwi  maqsetke 

muwapiq  boladi.  Bul  o`z  na`wbetinde  talabalar  arasinda  qa`biletli  

mu`sinshiler jetisip shig`iwdi ta`miyinlew faktori bolip xizmet qiladi. 

 

Paydalanilg`an a`debiyatlar  :  

1.Axmedov N.K. «Adam anatomiyasi» Atlas. Tashkent, 1996. 

 

2.Boymetov B.B. Mu`sinshilik. Tashkent,2003.  

3.Boymetov B.B. Mu`sinshilik. (Qayta baspa) Tashkent,2005 

 

4.Boymetov  B.B.Tolipov  M.S.  Plastikaliq  anatomiya.  Ka`sip-o`ner kolledjlari ushin oqiw qollanba.Tashkent,2005 

 

5.Shobaratov P.Mu`sinshilik. Lektsiya teksti.2001.  

 

  

 


3- TEMA :  ADAM GEWDESI NISBATLARI, AWIRLIQ ORAYI HA`M 

TEPPE-TEN`LIK 

 

 J O B A  : 

 

1. Adam bulshiq etler dizimin su`wretlew  

2. Jelke bulshiq etleri ha`m olardin` ha`reketleniwi 

3.Bas ha`m moyin bulshiq etleri, onin` bo`lekleri 

 

Tayanish tu`sinikler  : 

 

Bulshiq  etler  haqqinda  tu`sinik,  jelke,  bas.  Qol  ayaq,  moyin  bulshiq 

etleri, gewde bulshiq etleri, mimika bulshiq etleri, shaynaw bulshiq etleri 

 

 Talabalarg`a  plastikaliq  anatomiyani  puxta  u`yreniw  keleshekte 

olardin`  adam  su`wretin  siziw  shinig`iwlarinda  ju`da`  qol  keledi.  Joqari 

kurslarda  insan  ko`rinisin  sizip  u`yreniledi.  Bunin`  ushin  talabalar  en`  aldi 

menen  bul    baradag`i    teoriyaliq  bilimlerin  bekkemlep  bariwlari  kerek. 

Keyinshelik  naturani  siziw  protsessii  a`meliy  waqtienda  alatugin  ko`nikpe 

ha`m ta`jiriybeleri ham sog`an baylanisli ekenligi sir emes. 

Plastikaliq  anatomiyada  gelle  su`yegi  uliwma  tutas  ha`m  «monolit» 

dep karaladi ha`mde onin` tek formasi menen ju`zesi u`yreniledi. Bas skeleti 

su`yeklerin  tuta  sbir  pu`tin  na`rsenin`  ajiralmas  bo`lekleri,  onin`  ju`zesine 

shamalap  mo`lsherlengen    ja`rdem  beriwshi  o`zine  ta`n  belgili  tochkalar 

sipatinda  u`yreniw  kerek.  Bas  shanag`inin`  ishkerisinde  jatatug`in  su`yekler 

ha`m,  bas  skeleti  su`yeklerdin`  ishki  ju`zesi  ha`m  su`wretlenip  otirilmaydi. 

Onin`  ha`mme  su`yekleri,  to`mengi  jag`di  esapqa  almaganda  bir-biri  menen 

qozg`almaytug`in bolip birikken boladi. 

Ma`limki gelle su`yegi 2 bo`lekten ibarat. Olar tiykarinan miy bo`legi  

ha`m  ju`z  bo`legine  bo`linedi.  Bas  su`yeginin`  miy  bo`legi  bas  miyi  ha`m 

esitiw  organin  o`zine  siydirg`an  jay  bolip,  gele  su`yeginin`    joqari  arqa 

bo`legin payda qiladi. Gelle su`yeginin` ju`z bo`leginde ko`zler,  murin, awiz jaylasqan. Bas 

skeletin  payda  qiliwshi  su`yekler    ja`rdeminde  bir-biri  menen  qozg`almas 

bolip birikken. To`mengi jag` su`yegi tabiyattan bug`an kirmeydi. Bul su`yek 

on` ha`m shep ta`repinen  to`mengi jag` su`yekleri ja`rdeminde gelle su`yegi 

menen ha`reketshen ra`wishte birikken. 

Bas  su`yegin  su`wretlewde  oni  tukimg`a  uqsas  formada  tutas 

sa`wlelendirip,  bir-biri  menen  kesilesitug`in    ha`m  «krestovina»  dep 

atalatug`in  siziqlar  sizip  alinadi.  Mine  usi  eki  siziq  bastin`    qa`y  da`rejede  

burilg`ani ha`m basinan mine si siziqlardi aniq belgilep aliw ha`m bas skeletip 

su`yek  tochkalarin,  shekke  siziqlari,  to`mengi    jag`din`  on`  ha`m  shep 

ta`repleri, man`lay uyeginin` qas u`sti ha`m ko`z kesesi sheti ha`m basqalarin 

usi siziqlarg`a qarap on` ha`m shep, joqari ha`m to`men ta`repinde ko`riniwge 

mas qilip, sa`wlelendiriw kerek. 

Mu`sinshilikte  adam  gewdesin  o`zine  karap  mu`sinin  islew  ta`lim 

basqishlarinda  en`  quramali,  sonin`  menen  bir  qatarda  en`  qiziqli  shinig`iw 

tu`rlerinen  biri  bolip,  talabadang  tek  g`ana  ameliy  ko`nikpelerdi,  ba`lki 

plastikaliq anatomiya boyinsha teren` teoriyaliq  bilimlerdi talap etedi. 

Adam  mu`sinin  islewdi  aldin`gi  waziypalarinday  jumis  jayin  ha`m 

mu`sin  tiykarin  orinlawdan  baslaw  kerek.  Tiykardi  tuwri  qurip  aliw  ushin 

model  formasin  u`yrenip  alinadi.  Ol  bolajaq  denenin`  skeleti  esaplanip, 

model`  ha`reketi  tiykarinin  o`zinde  aq  tuwri  tabilg`an  boliwi  tiyis.  Tiykar 

ko`sherleri adam denesi tiykargi kosherlerine  mas kilip alinadi. 

En`  aldi  menen  qalin`lig`i  20-30  mm    taqtayshalardan  bir  20x25  sm 

ko`lemde  tegislik  jasap  alinadi.    Og`an  diametri  10-16  mm  simdan  tiykar 

jasap  ornatiladi.  Mu`sin  jasalg`annan  «G»  formasindagi  karkas  tiykarg`a 

bekkemlenedi  42-  su`wret.  Sonnan  keyin  simdan    gewjdeninin`  tiykari  jasap 

alinadi. 

Gewde karkasi ushin simdin jumsag`i alinadi (kerek bolg`an hallarda 

onin`  formasin  o`zgertiriu  ushin)  usi  menen  birge  ol  bekkem  boliwi  ham 

kerek. Ol ilay awirligin ko`terip  tura aliwi kerek 44- su`wret. Ayaq  ha`m  qollar  ushin  karkas  ayriqsha  jasaladi.  Bir  qoldi 

qimirlatg`anda ekinshi ha`m burilip ketiwi  mu`mkin. 

Karkas  gewde  bo`leginen  baslanadi.  Ol  u`sh  mu`yesh  formasindag`i 

XALqA    formasinda  boladi.  XAlKA  nin`  tiykari  joqarida,  bas  ushlari  kishi 

vertikal  u`stin    ushinan  o`tkerilip  gorizontal    jelkege  bekkemlenedi.  Kishi 

vertikal  u`stun  ha`m  gorizontal  bo`leginde  simdi  tiykarg`i  u`stunge 

bekkemlenedi. 

Gewde bo`legi   XALKASINI sonday qilip aliw kerek, onin`  joqari qiri 

jelke  su`yeginen  bir  az  to`menge  jaylasin.  Gewde  XALKASI  joqari 

mu`yeshleri ko`kirek bo`legi su`yeklerinen alding`a shig`ip ketpesin.  

Bas  ha`m  moyin  ushin  sim  gewde  XALKASINAN    o`tip  (omirtqa  

su`yegi  siyaqli)  joqari  legi  kesisiwde  bekkemlenedi,  keyin  ol  kishi  vertikal 

u`stunge  baradi  ha`m  son`    gorizontal  jelkege  qayriladi.  Sonda,  bas  

jaylasatug`in  jerde  u`stun  XALKAGA  o`tedi.  Onin`  biyikligi  etyud 

formasinin`  pu`tin  biyikliginde  alinadi.  Qol  ushin  simdi  gewde  

XALKASINA  u`sh-to`rt    jaydan  bekkemlenedi.  Qoldi  jasaw  ushin    simdin`  

uzinlig`i    esapqa    aliw  kerek.  Egerde  ol  to`menge  tu`sirilgen  halatta  bolsa 

barmaqlardin` ushi beldin` shama menen ortalarina tuwri keledi. 

Ayaqlar  ushin  simlar  kishi  vertikal  u`stunge  bekkemlenip,  taqtay 

tegisligine  ushlari  burip  qoyiladi.  Usi  jerde  ol  tegislikke  tiyip  turadi,    biraq 

og`an  bekkemlenmeydi.  Kerek  bolg`anda  olardi  biymalel    qimirlatiw 

mu`mkin bolsin. 

Karkas  tiykarlari  tayar  bolg`aninan  son`,  jelke,  bel  ha`m  san 

jaylasatug`in tochkalarina bir az simlar orap shig`iwi kerek. 

Bul  jumis  simg`a  ilay  quyilg`anda  awirliq  tu`sip  ketpesligi,  sim 

a`tirapinda   aylanmaslig`i ha`m jaqsi  jabisip turiwi ushin kerek. 

Mu`sindi  jasaw  ilaydi  gewde  tiykarina  surip    shig`iwindan  baslanadi, 

onin` qalinlig`i  jasap bo`lingan karkasqa qarap alinadi. Sonnan keyin formani jasawg`a,  ha`reketlerin  aniqlawg`a  NISBATLARNI  belgilewge  ha`m  olardi  

uliwma tutasliqqa keltiriwge kirisiledi. 

Mu`sindi 

jasawda 


tiri 

modeldin` 

ha`reketin 

seziw, 


onin` 

NISBATLARIN tuwri belgilew ha`m formalar plastikasi arqali jetkerip beriw 

ju`da` za`ru`r. 

Uliwma  ko`lemdi  ko`rsetip  alip  ha`m  NISBATLARDI    aniqlag`andan 

son`  mu`sindin`  uliwma  ko`lemi  menen  keltiriwge  o`tiledi.  Tiri  adamdin` 

mu`sinin`  jasawda  en`  tiykarg`isi  uliwma  ko`lemdi  ko`rsetip  alip  ha`m 

NISBATLARINI    aniqlagannan  son`,  mu`sinnin`  uliwma  ko`lemi  menen 

salistiriwg`a o`tiledi. 

Tiri  adamdin`  mu`sinin`  jasawda  en`  tiykarg`isi  bul  insannin` 

anatomiyaliq  ta`repinen  du`zilisin  ha`m  m  bulshiq  etlerdin`  haqikiylig`in 

ko`rsetip  beriw.  Biraq  bul  ha`mme  bulshiq  etlerdi  aniq  su`wretlew  degeni 

emes  :  tek  g`ana  en` u`lken ha`m  ko`rinetug`in bulshiq  etlerdi aniqlaw ha`m 

islew kerek. 

Ko`binshe  bunda  model  bir  ayag`ina  tayanip  turg`an,  ekinshisi    qiyal 

taqtayg`a  tiyip  turg`an  halat  tanlanadi.  Asimmetrikaliq  turiw  halatinda  bas 

ayaq  san  bo`legi  joqarig`a  ko`terilip,  tayanish  ayaq  ta`repke  qiya  boladi  (bir 

jelke  ekinshisinen  biyigirek  turadi).  Usi  menen  birge  omirtqa  baganasi  ha`m 

tiykarg`i  alding`i    ko`sher  sizig`i  tayanish  ayaqtan  awirlig`i    hali    ta`repke 

iyilip turadi. Etyudtin`  formasi pu`tin  biyikligin bilgen halda da`rhal  moyin 

shuqirshasin ha`m awirliq orayin belgilep aliw kerek. Sonnan keyin   tayanish 

ayaq menen moyin shuqirshasinan vertikal boyinsha o`tiwshi sizig`in aniqlap 

aliw  kerek  :  buni    arqasnan  ha`m  (aldinan  ha`m,  janinan  ha`m  ko`rip 

aniqlanadi). 

Egerde  moyin  shuqirshasinan  tik  siziq  tartilsa  ol  tayanish  ayaq 

tavaninan o`tedi. 


Etyud  ha`reketleri  tuwrilig`in  waqti-waqti  menen  tekserip  turiw  kerek 

(bunda  shep  ha`m  on`  ta`rep  qabirg`a  su`yekleri  ha`m  erkin  turg`an  ayaqtin 

ishki bulshiq etleri o`z-ara qanday maslasiwlari aniqlanadi). 

Denenin`  u`lken  bo`lekleri  NISBATLARINI  aldinan  tuwri  aliwg`a 

ha`reket  qiliw  kerek  (misali  ayaqtin`  gewde  ha`m  basg`a  qarag`anda 

uzinlig`in  aniqlaw  ham  basqa).  U`lken  o`lshemlerdin`  NISBATLARIN  

aniqlap  alg`annan  keyin  kishkinelerin  ba`rqulla  bir  birine  tez-tez  salistirip 

bariw tiyis. 

Modeldin`  xarakteristikasin  aniqlawg`a  o`tiwde    (basqasha  aytqanda 

uqsaslig`in jetkerip beriw) dene bo`lekleri xarakterli o`zgesheliklerin tu`siniw 

(belge qarag`anda elkenin` ha`m ko`kirek bo`leginin` halati qandaylig`in bilip 

aliw)  moyinnin`  bas  buriliwi  ha`m  iyiliwine  qarag`anda  ha`reketlerin  ko`rip 

shig`iw za`ru`r. 

Ko`lemli  formani  quriwda  ko`sher  sizig`i  yaki  pu`tin    denenin`  ald 

orta sizig`i  mo`ljel boliwi kerek (ald ko`sher murin su`yeginen DAXANDA ( 

moyin  shuqirshas  ina  (  ko`kirekten  ayaq  ta`repke  ha`m  tayanish  ayaktin` 

ishine  tu`sedi,    aArqa  ko`sheri  gele  arqa  su`yegi  DONLIGIDAN  jetinshi 

moyin  omirtqa  su`yegine  ha`m  sonnan  keyin  omirtqa  boylap  ketedi. 

SINChGA  ilaydi  surtip  alding`i  ha`m  arqa    ko`sherlerdi  belgilep  alinadi. 

Misali  moyindagi    shuqirshani  tawip  alip  da`rha`l  moyin  jetinshi  omirtqa 

su`yegin aniqlap aliw kerek (alding`i  joqari ha`m  arqa joqari  Jan su`yekleri 

bir qiyli qiyaliq  (iyiliwlerin qurip aliw tiyis. Usi menen birge tavannan  dizze 

ko`zdin` ushina shekem ( onnan  usi ayaq su`yeginin` beline shekem bolg`an 

araliqti tabiw, moyin shuqirshasina shekem  o`lshew ha`m olardin` bir-birine 

NISBATLARIN aniqlaw kerek. 

Formani  quriw  (biyikligin  aniqlaw  ha`m    NISBATLARDI  belgilewde 

jup tayanish tochkalarinan paydalaniw tiyis.  Olardi tuwri aniqlaw modeldin` 

tiykarg`i ha`reketlerin  jetkerip beriwge ja`rdem beredi. Bul  tochkalar  to`mendegiler  :  moyin  shuqirshasi  (arqadaen  jetinshi 

moyin  omirtqa  su`yegi  :  jelkenin`  jup  su`yekleri  (olar  arqali  jelke  ken`ligi 

aniqlanadi),  u`lken  burilish  jan  ta`rep  su`yekleri  joqari  alding`i  qiri  ha`m 

burilis shuqirshasi (dizze ko`zleri ( tavan su`yekleri ( ishki  tobiq ha`m sirtqi 

tobiq  (  ayaqlar  u`lken  barmaqlari,  tirsekler  (  tirsek  su`yekleri  do`n`lik 

o`simteleri                (qollar  orta  barmag`i  ushlari  (qulaq  supralari  ha`m  usi 

siyaqlilar. 

Usi  menen  birge  ha`r  bir  ayriqsha  bo`legin  aniqlawda  olardin`  orayliq 

tayanish  tochkalarin  ha`m  biliw  kerek.  Bul  murin  su`yegi  baslaniwi  (  murin 

su`yegi ( DAXAN  shen`beri (jelke shuqirlig`i            (ko`kirektegi o`simteler. 

Mu`sin  jasawda  formalardin`  ha`r  bir  ayriqsha  bo`lekleri  ko`sher 

sizig`inin` bag`darlarin aniqlawg`a u`lken a`hmiyet beriledi. 

Ha`reketlerdi aniqlaw tolig`i menen solarg`a baylanisli boladi. 

Bul  basqishta  gewdenin`  bo`leklerin  bir  waqittin`  o`zinde  shep  ha`m 

on`   ta`replerin  simmetrikligin  esden  shig`armastan  jumisti  alip  bariw  kerek.  

Formanin`    simmetrikligi  tek  g`ana  ayriqsha  bo`leklerden  g`ana  bolmaslig`i 

kerek. Misali, ko`kirek kletkasinin ta`repleri arqadan ha`m aldinan ha`m bir-

birine mas keliwi kerek. 

Ko`pshilik  talabalarda  sonday  qa`teler  ushirap  turadi  :  belge 

qaraganda  jelke  ken`ligi  awiwi  tuwri  aling`an  bolsa  ha`m  omraw  su`yegi 

ha`m  ko`kirek  mu`yeshlerinen  o`tetug`in  siziqlar  qiyaligi  naduris  aling`an 

boladi. 


Mu`sinnin`  baslang`ish  da`wirinen  eli  bas  tuim  (moyin  tsilindr  

formasinda  aq  bastin`  uliwma  ken`ligi  onin`  moyinda  jaylastiriliwi,    eninin` 

biyikligine  NISBATLARIn  tuwri  alip  kerek.  Usi  basqishta  bas  ha`m 

moyinnin  ha`reketin  aniqlaw  kerek    (onin`  halatin    su`wretlewshi  faktorlar 

sog`an baylanisli boladi. 


Ko`kirek  –  jelke  bulshiq  etleri  ha`reketleri  ha`m  plastikasina  itibar 

beriw  tiyis  ha`m  moyinnin`  buriliwi  ha`m  bastin`  og`an  ulaniwi,  birlesiwin 

aniq sa`wlelendiriw kerek. 

Sonnan  keyin  bastin`    orta  ha`m  qiya  ko`sher  siziqlari  belgilenedi  : 

qiya ko`sher sizig`i ko`z kesesi ortasinan qulaq tesikleri arqali o`tkeriledi. 

Bul  bastin  ken`isliktegi  halatin    da`rha`l  aniqlaw  mu`mkinshiligin 

beredi  ha`mde  basqa  keyingi  islewler  beriw  ha`m  uliwma  formag`a  islew 

beriwde  ja`rdem  beriwshi  orta  siziq  ha`m  qiya  siziq  kesisiw  tochkasi  murin 

su`yegi    joqari    tochkasin  belgilep  beredi.    Jollardi  jasawda  jelke  (ku`rekler 

u`lken ha`m kishi bulshiq etleri  (trapetsiya ko`rinisindegi bulshiq etleri ( arqa 

ta`rep ken` bulshiq etleri ha`m usi siyaqlilar). 

Sonnan  keyin  jelke  kamari  ken`ligi  ha`m  qollardi  ko`rsetiwshi 

tochkalardi  ja`ne  bir  tekserip  shig`iw  kerek  (ald  ta`repinen  o`mraw  su`yegi 

ha`m  akromial  –  o`mraw    su`yegi  tiykarlarin    (  ILGAK    siyaqli    o`simteni ( 

jelke  su`yegi  basshasin  (  jelke    su`yegi  qoltiq    toqimalarin,  bilek  su`yekler 

bashlarin  (  arqa  ta`repinen  ku`rektin`  omirtqa    janlarin  (  ku`rek  su`yekleri 

(ku`rektin` to`mengi ha`m joqari  mu`yeshlerin ha`m basqalar . 

Mu`sin 


jasawdi 

 

juwmaqlawda usi 

u`lgide 


aniqlang`an 

o`zgesheliklerin jetkerip beriwdin` tutaslig`in`a u`lken itibar beriw kerek 45-

su`wret.  

Formalardi modellestiriwde etyuddan bir az uzaqlasiw usinis etiledi ( 

sonda  ha`dden  tis    artiqsha    aniqliqqa  jol  qoyilmaydi  ha`m  mu`sindi  tutas 

ko`riw mu`mkinshiligi boladi.  

A`meliy  shinig`iw-  su`wretlerdi  ko`birek  orinlaw  u`lken  na`tiyje 

beredi. Talabalar bilimin asiriwdin` faktori boladi. 

 

 

  

Paydalanilg`an a`debiyatlar  : 

 

1.Axmedov N.K. «Adam anatomiyasi» Atlas. Tashkent, 1996. 

 

2.Boymetov B.B. Mu`sinshilik. Tashkent,2003.  

3.Boymetov B.B. Mu`sinshilik. (Qayta baspa) Tashkent,2005 

 

4.Boymetov  B.B.Tolipov  M.S.  Plastikaliq  anatomiya.  Ka`sip-o`ner kolledjlari ushin oqiw qollanba.Tashkent,2005 

 

5.Shobaratov P.Mu`sinshilik. Lektsiya teksti.2001.  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: lektions -> suwretlew%20oneri%20ham%20siziw -> plastikalik%20anatomiya
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
suwretlew%20oneri%20ham%20siziw -> «Tasviriy san`at va chizmachilik.» kafedrasi
suwretlew%20oneri%20ham%20siziw -> O`ZBekiston respublikasi xalq ta`lim
suwretlew%20oneri%20ham%20siziw -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat
plastikalik%20anatomiya -> «Tasviriy san`at va chizmachilik.» kafedrasi plastik anatomiya fani buyicha Ma`ruza matnlari
suwretlew%20oneri%20ham%20siziw -> «Tasviriy san`at va chizmachilik.» kafedrasi Akademik qalamtasvir asoslari va kompozitsiya fani buyicha


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling