Tasdiqlayman


Download 84.95 Kb.

Sana02.04.2017
Hajmi84.95 Kb.

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

O’zMU qoshidagi Sobir Rahimov  akademik litsey

 

 

 

  “TASDIQLAYMAN” 

Akademik litsey o`quv ishlari bo`yicha  

direktor o`rinbosari 

 

_____________ Sodiqova D.  “___”____________2010 y. 

 

 AXBOROT  TEXNOLOGIYALARI  

 

FANIDAN DASTURI  

 

 

 

Tuzuvchi: Katta o`qituvchisi  

 

  

 

Muxamedov Sh.N.  

Aniq fanlar kafedra mudiri:                          Akbarova D.  

TOSHKENT-2010 

 

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI  

TUSHUNTIRISH XATI 

"Axborot  texnologiyalari"  fani  o'quv  dasturi  "Ta'lim  to'g'risida"gi  qonun  va  Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturini  hayotga  tadbiq  etish,  Respublikada 

ta'lim tarbiya .tizimini tubdan o'zgartirish  yo'lida olib borilayotgan islohatlarni  amalga oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. O'quv dasturi  o'rta maxsus, 

kasb-hunar ta'lim muassasalari(akademik litsey va kasb-hunar kollejlari) uchun mo'ljallangan. 

Fanning asosiy maqsadi  — o'quvchilarni axborot  madaniyatli qilib rivojlantirish — zamonaviy axborot  texnologiya-larining usul va vositalari haqidagi 

bilim va tushunchalarini shakllantirish va ulardan foydalana olishni tashkil etishdan iborat. 

Bu akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari: 

—  axborot  texnologiyalari  (AT)  usul va vositalaridan o'qish davomida va kelajakdagi kasbiy faoliyatida foydalana olish; 

 axborotni tashkil qilish va izlab topish; 

 ajratib olingan axborotni tizimga solish, umumlashtirish va boshqa odamlarga tushunarli shaklga keltirish; 

 zamonaviy AT yordamida axborot va bilimlarni almasha olishlarini bildiradi. 

Fanning  vazifasi  o'quvchilarni  —  zamonaviy  axborot  texnologiyalari  (AT),  kompyuterlarga  xizmat  qilishning  asosiy  qoidalari  va  masalalari, 

kompyuter  viruslaridan  saqlanish  usullari  va  dastur  vositalari,  arxiv  fayllar  yaratish  usullari  va  dastur  vositalari,  axborot  tizimlari  tuzish  va  yuritishning 

asosiy  qoidalari  va  usullari,  turli  fizik,  iqtisodiy,  ijtimoiy,  siyosiy,  texnik  va  texnologik  jarayonlar  modellar-ining  turlari  va  matematik  modellar  qurish 

usullari,  multimediya-texnologiyasi  va  tellekommunikatsiyadan  foydalanish,  ular  yordamida  multimedia  mahsulotlarini  yaratishning  asosiy  qoidalari 

hamda AT ning texnik vositalari bilan tanishishtirish, ularda arxivator — dasturlar bilan ishlash, uskunavij*. tizimlar yordamida sodda ma'lumotlar' ombori 

(MO)  va  bilimlar  ombori  (BO)  yaratish,  AT  dan  (shu  jumladan,  o'quvchilarning  o'zlari  tomonidan  tuzilgan  o'qitish  va  nazorat  qilish  dasturlardan) 

foydalanish  ko'nikmasini  hosil  qilish,  umumta'lim  fanlari  (geometriya,  fizika,  algebra,  kimyo,  iqtisod,  til  va  adabiyot  kabilar)dagi  sodda  masalalarning 

matematik  modellarini  qurish,  lokal  va  global  kompyuter  tarmoqlari  bilan  ishlash,  zamonaviy  ATni  jami-yatni  rivojlantirishdagi  muhim  ahamiyati  bilan 

tanishish, uni takomillashtirish va hayotning turli jabhalarida foydalana olish malakalarini hosil qilishdan iboratdir. 

O'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga talablar: 

Umumiy  o'rta  ta'lim  maktablarida,  keyinchalik  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejiarida  o'quvchilar  "Informatika"  umumta'lim  fanini  o'rganish 

natijasida  axborot  texnologiyasi  haqida  boshlang'ich  tushunchalarga  ega  bo'lib,  kompyuter  savodxonligiga  erishadilar.  Axborot  texnologiyalarini  yanada 

chuqurroq o'zlashtirish va ulardan foydalanish malaka va ko'nikmalarini hosil qilish "Axborot texnologiyalari" fanini o'rganish natijasida erishiladi. Natijada 

o'quvchilar axborot madaniyat asoslarini o'rganadilar. 

Axborot madaniyat — insonni axborot texnologiyalarining barcha imkoniyatlaridan kelajakdagi faoliyatining o'z o'rnida foydalana olishini bildiradi. 

Axborot madaniyatiga erishgan odam axborotlashtirilgan jamiyatning faol a'zosi bo'ladi. 

"Axborot texnologiyalari" kursini o'rganish o'quvchilarning "Informatika", "Matematika", "Fizika" va boshqa umumta'lim fanlaridan olgan bilim va 

ko'nikmalariga asos-lanadi. Shuningdek, AT usul va vositalaridan ushbu fanlarni o'rganishda keng foydalanish ko'zda tutilishi kerak. 


 

"Axborot  texnologiyalari"  kursi  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarining  barcha  yo'nalishlarida  o'qitilishi  sabab-li  quyida  keltirilayotgan dasturning  u  yoki  bu  bo'limini  o'rganish  darajasi  o'quvchilarning  qiziqishi  va  tanlangan  o'qish  yo'nalishiga  bog'liq  holda  olib  boriladi.  Ammo,  barcha 

yo'nalishlarda tahsil olayotgan o'quvchilar dasturning ham-ma bo'limlaridagi bilimlardan xabardor bo'lishlari kerak. 

Respublikamiz  o'quv  muassasalaridagi  bugungi  ahvol  va  AT  ning  rivojlanishini  e'tiborga  olib,  fanni  o'qitishning  texnik  vositasi  sifatida  IBM  PC 

rusumli kompyuterlarini, dastur vositasi sifatida esa WINDOWS texnologiyasi olinishi maqsadga muvofiqdir. 

Kursni o'rganish natijasida o'quvchilar: 

— axborot texnologiyalari (AT) vositalaridan o'qish davomida va o'zining kasbiy faoliyatida foydalanishni bilishi; 

— axborotni tashkil qilish va izlabtqpish, ajratibolingan axborotni tizimlashtirish, tarkiblantirish, umumlashtirish va tushunarli shaklga keltirishni bilishi

— zamonaviy AT yordamida axborot va bilimlarni ayir-boshlay olishi; 

—  kompyuterlarga xizmat qilishning asosiy .qoidalarini bilishi; 

—  kompyuter viruslaridan saqlanish usullari va dastur vositalarini bilishi; 

—  arxiv fayllar yaratish usullari va arxivator dasturlar bilan ishlashni bilishi; 

— umumta'lim fanlaridagi sodda masalalarning matematik modellarini yaratishi; 

— multimediya texnologiyasi va telekommunikatsiyadan foydalana olishi; 

— axborotning matn, grafik, rangli tasvir, tovush, odam ovozi, musiqa, animatsiya, videoklip kabi turlarini bilishi; 

—    axborot    jarayonlarining    zamonaviy    jamiyatdagi ahamiyati,   yalpi (global) axborotlashtirish jarayonining jamiyat va insonning rivojlanishiga 

ta'sirini bilishi; 

—   axborot  manbalari,   infrotuzilma,   axborot  muhiti, jamiyatning axborot salohiyati, axborot xavfsizligini bilishi; 

— kompyuterlarga xizmat qiluvchi dasturlar va ulardan foydalana olishi; 

— talab qilingan axborotni topish va uning ishonchliligini aniqlash yo'llarini bilishi; 

— kompyuterlashgan axborot manbalariga kirish yo'llari va usullarini bilishi

—   yangi   axborot   texnologiyalari,   internet   va   lokal kompyuter tarrnoqlaridan foydalana olishi; 

—  antivirus dasturlari imkoniyatlaridan foydalana olishi zarur. 

Dasturning asosiy bo'limlari quyidagilar: 

 1-bob. Axborot texnologiyalari fanining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati 

2-bob. Kompyuterga xizmat ko'rsatish . O'zbekistonda kompyuter tarmoqlari  - 

Kompyuterlashtirish istiqbollari va muammolari. O'zbekiston kompyuter tarmoqlari. 

 

AMALIY MASHG'ULOTLARNING TAXMINIY MAVZULARI  

— Fayllarni arxivlash; 

— Arxivlarni tuzish va ochish; 

— Antiviruslar bilan ishlash

— AT da ma'lumotlarni tashkil qilish va tasvirlash; 

— AT da axborotni izlash va ajratish tamoyillari;  

— Shaxsiy AT ni loyihalash; — AT da indeks, filtr va saralash; 

— MO m ochish va yopish

— MO da ma'lumotlarni qo'shish va chiqarish; 

— Ma'lumotlar fayli bilan ishlash; 

— Modellar va modellashtirish; 

— Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish; 

— Fizik jarayonlarni modellashtirish; 

— Geometrik masalalarni modellashtirish; 

— Biologik jarayonlarni modellashtirish; 

— LKT da ishlash

 

Global kompyuter tarmog'ida ishlash.  

 

LABORATORIYA  MASHG'ULOTLARINING  TAXMINIY  MAVZULARI  

— Qattiq va elastik disklarga xizmat; 

— Arxiv fayllarni tuzish va faylni arxivga qo'shish; 

—   Arxivni   yangilash   va   yangilangan   fayllarni   unga qo'shish; 

— Faylni arxivga ko'chirish va undan chiqarish; 

— Arxivdagi fayllarning mundarijasmi ko'rib chiqish; 

— Arxivdagi faylni himoyalash; 

— Arxivdan faylni chiqarib olish; 

— Arxivning yaxlitligini tekshirish; 

— Faylni arxivdan printer va ekranga chiqarish

— Faylni katalogdan chiqarganda katalogni tiklash; 

— Fayllarni arxivdan chiqarganda parolni ko'rsatish; 

— Kompyuter viruslaridan saqlanish; 

— Sodda shaxsiy AT yaratish; 

— Sodda iqtisodiy masalalarni modellash va yechish; 

—  Muloqotli o'qituvchi dasturlarni loyihalash va yaratish; 

—  Sodda nazorat qiluvchi dasturlarni loyihalash va yaratish; 

— Lokal kompyuter tarmog'ida ishlash; 

— Global kompyuter tarmog'ida ishlash; 

— Elektron pochta bilan ishlash;  

—  Multimedia texnologiyasi va telekommunikatsiyadan foydalanish.  

O'QUV YUKLAMANING BOBLAR BO'YICHA HAJMI 

 

№  Mavzular nomi  Ajratilgan soatlar  

 

  

 

DTS bo'yicha 

Chuqurlashtirilgan 

1.   Axborot texnologiyalari fanining jamiyatdagi o'rni va 

ahamiyati  2.   Kompyuterga xizmat ko'rsatish  3.   Fayllarni arxivlash  4.   Kompyuter viruslaridan saqlanish  5.   Ma'lumotlar ombori va uni boshqarish tizimlari  20 


6.   Axborot tizimlarini tuzish va undan foydalanish  

20 7.   Model va modellashtirish asoslari  

14 8.   Kompyuter tarmoqlari va ularda ishlash asoslari  

10 9.   O'zbekistonda kompyuter tarmoqlari    

Jami  


40 

80 


 

NAZORAT TURLARI 

 

Fanning I, II, IX — boblari bo'yicha test savollari orqali qolgan boblari esa amaliy mashg'ulot, laboratoriya ishlari orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. 

O'quv yilining oxirida bir marta yakuniy nazorat o'tkazilishi mumkin. Nazoratning bu turi uchun alohida vaqt ajratiladi. 

3-bоb Fayllarni arxivlash 

4-bob, Kompyuter viruslaridan saqlanish 

5-bob..Ma'lumotlar ombori va uni boshqarish tizimlari 

6-bob. Axborot tizimlarini tuzish va ulardan foydalanish 

7-bob. Model va modellashtirish asoslari 

8-bob. Kompyuter tarmoqlari va ularda ishlash asoslari 

9-bob. O'zbekistonda kompyuter tarmoqlari 

 

2. FAN DASTURINING MAZMUNI 1-bob. Axborot texnologiyalari fanining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati

                                  

 


 

Axborot  texnologiyalari  haqida  tushuncha.  Axborot  texnologiyasining  ichki  va  tashqi  omillari.  Axborot  uzatish  usullari,  Informatikaning axborotlashgan jamiyatdagi o'rni O'qitishda axborot texnologiyalari. 

2-bob. Kompyuterlarga xizmat ko'rsatish 

Qattiq  diskka  xizmat  ko'rsatish  amallari.  Image  dasturi.  Yordamchi  disklarni  optimallash.Kompyuterning  f  oydalanuv-chiga  mos  muhitini  tashkil 

qilish. 


3-bob. Fayllarni arxivlash 

Arxivlash dasturlari va ularning turkumlanishi. Fayllarni arxivlash va arxiv fayllarini ochish. Bo'laklarga bo'lib arxivlash. Arxiv fayllarini tekshirish. 

Arxivlashning Qo'shimcha imkoniyatlari. Arxivga parol qo'yish. Arxiv fayllarini zararlanganligini tekshirish. Arxivlangan fayllarni tiklash. 

4-bob. Kompyuter viruslaridan saqlanish 

Kompyuter viruslari va ularni davolash, Revizor, doktor revizor va filtr dasturlar. Kompyuter viruslaridan saqla-nishning ehtiyotkorlik tadbirlari. 

5-bob. Ma'lumotlar ombori va uni boshqarish tizimlari. Ma'lumotlar ombori (MO). MO ning imkoniyatlari. Ob'ekt va kattalik, Ma'lumotlar omborini 

boshqarish  tizimlari  (MOBT).  Integrallashgan  va  paketli  dasturlar.  Ma'Iumotlarning  turlari:  belgili,  sonli  va  mantiqiy.  Iyerarxik  tizim.  Ma'Iumotlarning 

iyerarxik  tizimi  Ma'lumotlarning  tarmoqli  mode  va  tizim.  Ma'lumotlarning  relyatsion  ombori  va  modell  Ma'lumotlar  omborini  boshqarishning  relyatsion 

tizimi 

Jadvalda  ma'lumotlarni  kodlash.  Jadvalning  bosh  kaliti,  Ma'lumotlar  omboriga  relyatsion  yohdoshish  muammolari.  O'zgaruvchi  va  doimiy ma'lumotlar. Ma'lumotlarni normallashtirish. Ma'lumotlarning takrorlanadigan guruxi. ACCES da MOBT yaratish usullari. 

6-bob. Axborot tizimlarini tuzish va ulardan foydalanish 

Axborot  tizimlari  haqida  tushuncha.  Ombordagi  ma'lumotlarni  tartiblash.  Axborotlarni  avtomatlashgan  holda  izlash.  Axborotlarni  ko'ribchiqish  va 

indeksli  fayllar.  Axborot  tizimlarini  turkumlanishi-faktografik  va  hujjatli  tizimlar.  Axborot  tizimlarida  ma'lumot  almashish.  Xabar.  Analog  va  diskret 

signallar.  Signal  kodi.  Bilimlar  ombori  Bilimlar  omborini  boshqarish  tizimlari.  Sun'iy  intellekt  tushunchasi.  Intellektual  tizim.  Ekspert  tizimlar.  Interfeys 

tushunchasi. 

7-bob. Model va modellashtirish asoslari 

Boshqarish nazariyasi  elementlari.  Tabiiy  avtomatlash-tirilgan va avtomatik tizimlar. Optimal  boshqarish. Teskari  aloqa.  Model va modellashtirish. 

Fizik, matematik, biologik, iqtisodiy va boshqa modellar. Matematik modellashtirish va uning bosqichlari. Kompyuterli modellashtirish va uning mohiyati. 

8-bob. Kompyuter tarmoqlari va ularda ishlash asoslari 

Kompyuter tarmoqlari. Axborot ashyolari. Lokal tarmoqlar. Tarmoqlarning texnik vositalari: Server, konsentrator axborotni uzatish kabellari, modem. 

Internet  haqida  tushuncha.  Uning  texnik  tarkibiy  va  axborotli  qismlari,  dasturiy  ta'minoti.  Bayonnoma.  HTML,  WWW.  Gipermatn,  gipermedia,  multi-

mediya,  sayt  Elektron  aloqa.  Shaxsiy  manziL  Elektron  xatning  standart  sarlavxasi.  Internetda  ishlash  asoslari.  To'g'ridan-to'g'ri,  SLIP  va  RRR  orqali, 

chaqiruv asosida, UUSR yordami-da bog'lanishlar. Mijoz, shlyuz, Proxy, URL. 

 

 

  

 

 O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI  

O’zMU qoshidagi Sobir Rahimov  akademik litsey

 

 

 

  “TASDIQLAYMAN” 

Akademik litsey o`quv ishlari bo`yicha  

direktor o`rinbosari 

 

_____________ Sodiqova D.  “___”____________2010 y. 

 

 AXBOROT TEXNOLOGIALARI 

 

FANIDAN  ISHCHI O`QUV DASTURI 

(2,3- kurslar uchun) 

 

 

 

Tuzuvchi: Katta o`qituvchisi  

 

  

 

Muxamedov Sh.N.  

Aniq fanlar kafedra mudiri:                          Akbarova D.  

TOSHKENT-2010

 Aniq-1  yo’nalishi uchun  

ISHCHI DASTUR 

 

№ 

Mavzular nomi 

Soatlar 

Tavofut 

Izoh 

TTSda 

Amalda 

Axborot texnologiyalari fanining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati   

 Kompyuterga xizmat ko'rsatish   

 Fayllarni arxivlash   

 Kompyuter viruslaridan saqlanish   

 Ma'lumotlar ombori va uni 

boshqarish tizimlari  

20 

20 


 

 Axborot tizimlarini tuzish va undan 

foydalanish  

20 

20 


 

 Model va modellashtirish asoslari  

14 


12 

 

3  bosqichda  II  yarim  yillik  18  hafta bol`gain uchun 2 soat kamaytirildi 

Kompyuter tarmoqlari va ularda ishlash asoslari  

10 


 

3  bosqichda  II  yarim  yillik  18  hafta bol`gain uchun 2 soat kamaytirildi 

O'zbekistonda kompyuter tarmoqlari.    

Jami 


80 

76 


 

 

 

 

 

  

 “Axborot texnologiyalari” fani uchun ajratilgan soatlarning bosqichlar bo`yicha taqsimlanishi  

 

Kurslar 

Semestrlar 

Soatlar 

Jami 

 I- kurs  

II  

II-kurs 


III 

40 

40 

IV 

 

 

III-kurs 

 

 

VI 

36 

36 

Jami:  

 

76 

 

76 

 

 

 

 

TTS da mavzular nomining berilishi 

Soat 

O’tishga mo’ljallangan mavzular 

Soat 

Axborot texnologiyalari haqida tushuncha. Axborot 

texnologiyasining ichki va tashqi omillari. Axborot uzatish 

usullari, Informatikaning axborotlashgan jamiyatdagi o'rni 

O'qitishda axborot texnologiyalari. 

Axborot texnologiyalari haqida tushuncha. Axborot uzatish usullari, Informatikaning axborotlashgan jamiyatdagi o'rni.  

Qattiq diskka xizmat ko'rsatish amallari. Image dasturi. Yordamchi disklarni optimallash.Kompyuterning f 

oydalanuv-chiga mos muhitini tashkil qilish. 

Qattiq diskka xizmat ko'rsatish amallari. Kompyuterning foydalanuvchiga mos muhitini tashkil qilish. 

Arxivlash dasturlari va ularning turkumlanishi. Fayllarni arxivlash va arxiv fayllarini ochish. Bo'laklarga bo'lib arxiv-

lash. Arxiv fayllarini tekshirish. Arxivlashning Qo'shimcha 

imkoniyatlari. Arxivga parol qo'yish. Arxiv fayllarini zarar- 

langanligini tekshirish. Arxivlangan fayllarni tiklash. 

Arxivlash dasturlari va ularning turkumlanishi. Fayllarni arxivlash va arxiv fayllarini ochish. Bo'laklarga bo'lib arxiv-

lash. Arxiv fayllarini tekshirish. Arxivlashning Qo'shimcha 

imkoniyatlari. Arxivga parol qo'yish. Arxiv fayllarini zarar- 

langanligini tekshirish. Arxivlangan fayllarni tiklash. 

Kompyuter viruslari va ularni davolash, Revizor, dok-tor revizor va filtr dasturlar. Kompyuter viruslaridan saqla-

Kompyuter viruslari va ularni davolash, Revizor, dok-tor revizor va filtr dasturlar. Kompyuter viruslaridan saqla- 

10 


nishning ehtiyotkorlik tadbirlari. 

nishning ehtiyotkorlik tadbirlari. 

Ma'lumotlar  ombori  (MO).  MO  ning  imkoniyatlari.  Ob'ekt 

va  kattalik,  Ma'lumotlar  omborini  boshqarish  tizimlari 

(MOBT). 

In-tegrallashgan 

va 

paketli 


dasturlar. 

Ma'Iumotlarning turlari: bel-gili, sonli va mantiqiy. 

lyerarxik 

tizim. 


Ma'Iumotlarning 

iyerarxik 

tizimi 

Ma'lumotlarning tarmoqli modeli va tizimi Ma'lumotlarning relyatsion  ombori  va  modell  Ma'lumotlar  omborini 

boshqarishning relyatsion tizimi 

Jadvalda ma'lumotlarni kodlash. Jadvalning bosh kaliti, 

Ma'lumotlar omboriga relyatsion yohdoshish muammolari. 

O'zgaruvchi va doimiy ma'lumotlar. Ma'lumotlarni nor-

mallashtirish. Ma'lumotlarning takrorlanadigan guruxi. 

ACCES da MOBT yaratish usullari. 

20 


Ma'lumotlar  ombori  (MO).  MO  ning  imkoniyatlari.  Ob'ekt 

va  kattalik,  Ma'lumotlar  omborini  boshqarish  tizimlari 

(MOBT). 

In-tegrallashgan 

va 

paketli 


dasturlar. 

Ma'Iumotlarning turlari: bel-gili, sonli va mantiqiy. 

lyerarxik 

tizim. 


Ma'Iumotlarning 

iyerarxik 

tizimi 

Ma'lumotlarning  tarmoqli  modeli  va  tizimi  Ma'lumotlarning relyatsion  ombori  va  modell  Ma'lumotlar  omborini 

boshqarishning relyatsion tizimi 

Jadvalda ma'lumotlarni kodlash. Jadvalning bosh kaliti, 

Ma'lumotlar omboriga relyatsion yohdoshish muammolari. 

O'zgaruvchi va doimiy ma'lumotlar. Ma'lumotlarni nor-

mallashtirish. Ma'lumotlarning takrorlanadigan guruxi. 

ACCES da MOBT yaratish usullari. 

20 


Axborot 

tizimlari 

haqida 

tushuncha. Ombordagi 

ma'lumotlarni  tartiblash.  Axborotlarni  avtomatlashgan 

holda izlash. Axborotlarni  ko'ribchiqish va indeksli fayllar. 

Axborot  tizimlarini  turkumlanishi-faktografik  va  hujjatli 

tizimlar.  Axborot  tizimlarida  ma'lumot  almashish.  Xabar. 

Analog  va  diskret  signallar.  Signal  kodi.  Bilimlar  ombori 

Bilimlar  omborini  boshqarish  tizimlari.  Sun'iy  intellekt 

tushunchasi.  Intellektual  tizim.  Ekspert  tizimlar.  Interfeys 

tushunchasi. 

 

20 Axborot 

tizimlari 

haqida 

tushuncha. Ombordagi 

ma'lumotlarni  tartiblash.  Axborotlarni  avtomatlashgan  holda 

izlash.  Axborotlarni  ko'ribchiqish  va  indeksli  fayllar. 

Axborot  tizimlarini  turkumlanishi-faktografik  va  hujjatli 

tizimlar.  Axborot  tizimlarida  ma'lumot  almashish.  Xabar. 

Analog  va  diskret  signallar.  Signal  kodi.  Bilimlar  ombori 

Bilimlar  omborini  boshqarish  tizimlari.  Sun'iy  intellekt 

tushunchasi.  In-tellektual  tizim.  Ekspert  tizimlar.  Interfeys 

tushunchasi. 

 

20 Boshqarish nazariyasi elementlari. Tabiiy avtomatlash-

tirilgan va avtomatik tizimlar. Optimal boshqarish. Teskari 

aloqa. Model va modellashtirish. Fizik, matematik, 

biologik, iqtisodiy va boshqa modellar. Matematik 

modellashtirish va uning bosqichlari. Kompyuterli 

modellashtirish va uning mohiyati. 

14 

Boshqarish nazariyasi elementlari. Tabiiy avtomatlashtirilgan va avtomatik tizimlar. Optimal 

boshqarish. Teskari aloqa. Model va modellashtirish. Fizik, 

matematik, biologik, iqtisodiy va boshqa modellar. 

Matematik modellashtirish va uning bosqichlari. 

Kompyuterli modellashtirish va uning mo-hiyati. 

12 


 

11 


Kompyuter tarmoqlari. Axborot ashyolari. Lokal tarmoqlar. 

Tarmoqlarning texnik vositalari: Server, konsentrator 

axborotni uzatish kabellari, modem. Internet haqida 

tushuncha. Uning texnik tarkibiy va axborotli qismlari, 

dasturiy ta'minoti. Bayonnoma. HTML, WWW. Gipermatn, 

gipermedia, multimediya, sayt Elektron aloqa. Shaxsiy 

manzil Elektron xatning standart sarlavxasi. Internetda 

ishlash asoslari. To'g'ridan-to'g'ri, SLIP va PPP orqali, 

chaqiruv asosida, UUSR yordamida bog'lanishlar. Mijoz, 

shlyuz, Proxy, URL. 

10 

Kompyuter tarmoqlari. Axborot ashyolari. Lokal tarmoqlar. Tarmoqlarning texnik vositalari: Server, konsentrator 

axborotni uzatish kabellari, modem. Internet haqida 

tushuncha. Uning texnik tarkibiy va axborotli qismlari, 

dasturiy ta'minoti. Bayonnoma. HTML, WWW. Gipermatn, 

gipermedia, multimediya, sayt Elektron aloqa. Shaxsiy 

manzil Elektron xatning standart sarlavxasi. Internetda 

ishlash asoslari. To'g'ridan-to'g'ri, SLIP va PPP orqali, 

chaqiruv asosida, UUSR yordamida bog'lanishlar. Mijoz, 

shlyuz, Proxy, URL. 

O'zbekistonda kompyuter tarmoqlari.  Jami 

80 

 

80 

 

  


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling