Turizm asoslari


Download 12.94 Kb.

bet18/18
Sana11.03.2018
Hajmi12.94 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
  — цены  услуг 
w ww .bashexoo.ru  —  выставки,  к о нф еренц ии 
w w w .in teru n io n .ru < h ttp://w w w .interunion.ru>  — туристские 
ассоциации
www.world-tourism.org — Всемирная туристская организация
www.ziyouz.com kutubxonasi

w w w .w ttc.org  —  В с ем и р н ы й   С о вет  по  п у т е ш е с т в и я м   и 
туризм у
w w w .interunion.ru  < h ttp ://w w w .in teru n io n .ru >  —  туристские 
ассоциации
www.world-tourism.org —  В сем ирная туристская орган изац ия 
www.tag-group.com —  К онсультативная  группа п о  вопросам 
туризма  (TA G )
www .e-tours.ru  — деловы е  туры ,  вы ставки,  к о н ф е р е н ц и и  
w w w .tra v e l-lib ra rv .c o m  
—  Э л е к т р о н н а я   б и б л и о т е к а  
путеш ествий
w w w .uzbektourism .uz—  Q ‘zbekturizm   М К
www.ziyouz.com kutubxonasi

Kirish
3
1-BOB.  «TURIZM  ASOSLARI»  FANINING  MAQSAD  VA 
VAZIFALARI
1.1.  «Turizm  asoslari»  fanining  maqsad  va vazifalari.............................. 6
1.2.  Fanning  boshqa  bilimlar tizimida  tutgan  o‘m i..................................8
1.3.  0 ‘zbekiston  Respublikasining  turizm  to‘g‘risidagi  davlat
siyosati  (me’yoriy  hujjatlar asosida).....................................................18
2-BOB.  TURIZM   TUSHUNCHASI
2.1.  Ilk  sayohatlar va  sayohatchilar tarixi............................................... 52
2.2.  Turizm tushunchasi,  uning boshlanishi,  shakllanishi va tarix i..... 62
3-BOB.  TURIZM   MAQSADLARI
3.1.  Turizm  maqsadlari  haqida  m a’lum ot.............................................. 72
3.2.  Dam  olish  va davolanish  maqsadlari............................................... 73
3.3.  Turistik  resurslardan  foydalanish maqsadi.......................................74
3.4.  Ijtimoiy  maqsadlar va siyosat........................................................... 74
4 -BOB.  TURIZMNING  TASHKILIY  SHAKLLARI  VA 
ASOSIY  KATEGORIYALARI
4.1.  Ichki  va  xalqaro turizm  tushunchalari  haqida  ma’lu m o t.............. 82
4.2.  Ichki  va  xalqaro  turizmning  rivojlanishidagi  ayrim 
muammolar va  ko‘rsatkichlar.............................................................. 84
5-BOB.  TURIZM  TURLARI  VA ASOSIY  KO‘RINISHLARI
5.1.  Aktiv  (faol)  va  passiv  (nofaol)  turizm  haqida tushuncha.............. 89
5.2.  Turizm  turlarining  ko‘rinishlari....................................................... 93
5.3.  Maxsus  va  ijtimoiy turizmning  o ‘ziga xos  xususiyatlari............... 106
6-BOB.  TURIST  TUSHUNCHASINING  MOHIYATI
6.1.  Tunst  tushunchasining  ta ’r if i.........................................................115
6.2.  Turistning  maqsadlari...................................................................... 118
6.3.  Turistning  huquqi  va  majburiyatlari.............................................. 122
6.4.  Turistning  irqi,  millati, jinsi,  yoshi, tili va  dini............................ 123
7-BOB.  TURISTIK  INDUSTRIYA  (SANOAT)
7.1.  Turistik  industriya  (sanoat)  haqida tushuncha............................. 130
7.2.  Turoperatorlar va  turagentliklar.................................................... 132
www.ziyouz.com kutubxonasi

7.3. Tashish va joylashtirish  industriyasi.................................................135
7.4.  Ovqatlantirishni tashkil etish............................................................. 137
8-BOB.  TURIZM  INFRATUZILMASI
8.1.  Turizm  infratuzilmasi  haqida  tushuncha........................................ 142
8.2.  0 ‘zbekiston  Respublikasida  turizm  infratuzilmasini  rivojlantirish 
chora-tadbirlari......................................................................................146
9-BOB.  TURISTIK XIZMATLAR
9.1.  Turistik  xizmatlar haqida  tushuncha...............................................152
9.2.  Turistik  xizmatlar tarkibi...................................................................154
10-BOB.  TURISTIK  TOVARLAR
10.1.  Turistik tovarlar haqida  tushuncha................................................162
10.2.  Daviat  boji  olinmaydigan  to varlar.................................................163
11-BOB.  TURISTIK  MAHSULOTLAR
11.1.  Turistik  mahsulotlar  haqida  tu sh u n ch a........................................167
11.2.  Xizmatlami  standartlashtirish  va  sertifikatlashtirish................... 168
11.3.  Tur va turist  yo'nalishi  (m arshruti)...............................................169
12-BOB.  TURISTIK  RESURSLAR
12.1.  Turistik  qiziqish  obyektlari............................................................. 174
12.2.  Turistik  resurslar.............................................................................. 177
13-BOB.  EKOLOGIYA VA TURIZM
13.1.  Ekologiya va  turizmning  o‘zaro  aloqadorligi............................... 231
13.2.  Turizm  ekologiyasi  va  ekologik  turizmning  o‘ziga  xos 
xususiyatlari........................................................................................... 232
13.3.  Milliy  park va  zaxiralaming  ekoturizmda  tutgan  o‘m i .............. 234
14-BOB.  MILLIY PARK  VA  REZERVATSIYALAR
14.1.  Milliy  park  haqida  tushuncha.........................................................237
14.2.  Milliy park  va  rezervatsiyalaming  o‘ziga  xos xususiyatlari  va 
ulaming  turizmga  daxldorligi............................................................... 240
15-BOB.  TURISTIK  SAYOHATLAR  XAVFSIZLIGINI 
TA’MINLASH
15.1.  Sayohat  davomida turistlaming  hayotiga 
ta’sir etuvchi omillar............................................................................. 251
www.ziyouz.com kutubxonasi

16-BOB.  TURISTIK  SUG‘URTA
16.1.  Sug‘urta  haqida  tushuncha................ „......................................... 260
16.2.  Turistik  sug‘urta  va  uning  turlari................................................. 262
17-BOB.  TURISTIK  HUJJATLAR
17.1.  Turistik  firmadagi  uslubiy  ta ’m inot............................................. 266
17.2.  Asosiy turistik  hujjatlar  majmuasi................................................ 267
X u lo sa.......................................................................................................273
Atamalar  lug‘a ti........................................................................................275
Tavsiya  etiladigan  adabiyotlar............................................................... 277
www.ziyouz.com kutubxonasi

Mirzayev  M urotjon Ahmadjonovich, 
Aliyeva  M ahbuba  To‘ychiyevna
TURIZM ASOSLARI
o ‘q u v   qoM lanma
O'zbekiston  faylasuflari  milliy jam iyati  nashriyoti. 
100029,  Toshkent  shahri,  M atbuotchilar  ko'chasi,  32-uy. 
Tel:  236-55-79;  faks:  239-88-61.
M u h a n ir 
M.  Tursunova 
M usahhih 
H.  Zokirova 
Sahifalovchi 
N.  Mamanov
www.ziyouz.com kutubxonasi

N ashriyot  litsenziyasi:  AI  № 1 1 0 ,  15.07.2008.
B osishga ruxsat etildi:  10. 07.  2011.  «Tayms» gam ilurasi.  Ofset usulida chop etildi. 
Q o g 'o z  bichim i 60x84  l/ ti.  Shartli bosm a tabog‘i  18,7.  N ash r bosm a  tabog'i  18,0. 
A dadi  500  nusxa.  Bahosi sh artn o m a asosida.Buyurtm a №   15.
«STA R T-TRA CK   P R IN T »   M C H J  bosmaxonasida ch o p  etildi. 
M anzil:  T o sh k en t  shahri,  8-mart  ko‘chasi,  57-uy.
www.ziyouz.com kutubxonasi


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling