Turkiy gulist turkiy gulist


Download 107.43 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/9
Sana24.05.2018
Hajmi107.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

N
Nadomat – pushaymon qilish, afsuslanish.
Nazar – qarash, ko’rish.
Nazari ibrat – ibrat ko’zi.
Nazokat – noziklik, adab, tarbiya.
Nazofat – tozalik, poklik, ozodalik.
Nazohat – soflik, tozalik, nuqsonsiz.
Namimat – chaqimchilik.
Nammom – chaqimchi.

Turkiy guliston yoxud axloq kitobi
Turkiy guliston yoxud axloq kitobi
9 2
9 3
www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI
Taraddud – ikkilanish, shubha, qat’iyatsizlik.
Tafrit – ishga sustlik bilan qarash.
Tashbih – o’xshatish.
Tahammul – sabr, qanoat.
Tahdid – qo’rqitish, do’q qilish.
Tahlika – xavf, xatar.
Tibb – meditsina, tabiblik ilmi.
Tijorat – savdogarchilik.
U
Ubudiyat – bandalik, qullik.
Uzr – 1) kechirim, 2) bahona, sabab.
Ulamo – olimlar (birligi – olim).
Ulviyyat – baland martabalik, yuqorilik.
Uluviyya – ulug’lik, oliy darajali.
Uluviyat – yuksaklik, ulug’lik.
Umron – obod, obodonchilik.
Ummat – kishilar to’dasi, bir payg’ambarga tobe kishilar.
Ummul xabois – yomonliklarning onasi.
Umur – ishlar (birligi – amr).
Uqubat – azob, qiyinchilik.
Uhda – 1) majburiyat, 2) javobgarlik.
F
Fano – tugalish, yo’q bo’lish, o’lish.
Farz – shart, majbur .
Fart – ortiqlik, cheksizlik.
Fasod – buzilish, buzuqlik, ig’vo.
Fasohat – so’zning ravshan, yoqimli bo’lishi, chiroyli uslub.
Fatvo – shariat qonunlariga doir beriladigan yo’l-yo’riq, ko’rsatma.
Fatonat – o’tkir zehn, ziyraklik, tez fahmlik.
Fath – 1) ochish, 2) zabt etish, qo’lga kiritish.
Faqir – kambag’al, qashshoq.
Fido – qurbon qilmoq, bag’ishlamoq.
Fisq – buzuqlik, axloqsizlik.
S
Sadoqat – do’stlik.
Sadr – 1) ulug’ mansab; 2) boshliq.
Sayyid – 1) boshliq, yetakchi 2) Payg’ambar avlodi.
Saloh – qurol-yarog’.
Samara – 1) meva, 2) natija.
Saodat – baxt.
Sarvat – boylik.
Sarzanish – 1) koyish, jazo berish; 2) tanbeh.
Safolat – pastkashlik, xasislik.
Safohat – aqlsizlik, nodonlik, ablahlik.
Saxovat – saxiylik, qo’li ochiqlik.
Sa’y – harakat, tirishish, urinish.
Sahv – xato, yanglish.
Siloh – qurol, aslaha.
Siroyat – yuqish, ta’sir qilmoq.
Sobir – sabrli, sabr qiluvchi.
Soil – so’rovchi, tilovchi, qashshoq.
Surfa – yo’tal, ko’kyo’tal.
Su’izan – birov haqida yomon fikr qilmoq, haqorat, qasd.
Sunnat – qonun, odat.
T
Taaddi – zulm qilish, ezish.
Taayyish – shodlik, hayotdan rohatlanish.
Taarruz – qarshilik ko’rsatish.
Taassub – fanatizm, shovinizm, dushmanlik, ko’rolmaslik.
Tavozu’ – adablilik, o’zini past tutish, kamtarlik.
Tavfiq – yordam, madad.
Tadovi – davolash.
Tajovuz – o’tish, chegeradan o’tish.
Tazvir – firib, aldash.
Takfir – kofir (ishonmovchi) deb hukm qilish.
Talx – achchiq.
Tama – ochko’zlik, qizg’anchiqlik.
Tamiz – sof, toza.
Taoli – yuksaklik, ko’tarilish.

Turkiy guliston yoxud axloq kitobi
Turkiy guliston yoxud axloq kitobi
9 4
9 5
www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI
Sh
Shab – tun, kecha.
Shaji’ – botir, jasur, shijoatli.
Shafi’ – vositachi, himoyachi.
Shafoat – vosita bo’lish, v®sitachilik.
Shaqovat – baxtsizlik, yaramaslik, yomonlik.
Shahodat – guvohlik.
Shiddat – qattiqlik, og’irlik.
Shijoat – botirlik, dovyuraklilik.
Shikasta – siniq, ko’ngli ozor topgan.
Shom – kechqurun, qorong’ulik.
Shomil – yoyilgan, yoymoq, umumga tegishli.
Ya
Ya’s – ma’yuslik, umidsizlik, qayg’u.
Q
Qabohat – qabihlik, yomonlik.
Qavl – gap, so’z.
Qalb – yurak, dil.
Qanoat – sabrlilik, chidam.
Qarobat – yaqinlik, qarindoshlik.
Qiroat – o’qish.
Qotil – o’ldiruvchi.
Quvvat – kuch, quvvat.
Qusur – kamchilik, nuqson.
G’
G’aniy – boy, badavlat.
G’arib – kimsasiz, musofir.
G’ubta – orzu, orzu qilmak, umid.
Fiqh – islom diniy qoidalariga doir huquq ilmi.
Fosid – buzuq ishlar bilan shug’ullanuvchi, fasodchi.
Fohish – yomon ishlar qiluvchi, adabsiz.
X
Xalloq – yaratuvchi, Xudo.
Xam – egilgan, bukilgan.
Xandon – kuluvchi, shod, xursand.
Xarj – chiqim, sarf.
Xasosat – tama qilish, pastkashlik.
Xasta – kasal, bemor.
Xilvat – xoli, kimsasiz tinch joy.
Xilof – teskari, zid, haqiqatga qarshi.
Xirad – aql, hush.
Xiradmand – aqlli, dono, bilimdon.
Xok – tuproq.
Xoksor – tuban, past, kamtar.
Xoliq – yaratuvchi, Xudo.
Xor – tikan.
Xudbin – takabbur, boshqalarni nazariga ilmovchi.
Xulafo – xalifalar (birligi – xalifa), yordamchi, o’rinbosar.
Xun – qon.
Xurofot – uydurma, asossiz gaplar.
Xurram – shod, xursand.
Xusumat – janjal, dushmanlik, ziddiyat.
Xush – yaxshi, ma’qul.
Ch
Charx – 1) aylanish, 2) ko’k, osmon, dunyo.
Chashm – ko’z, chashmi ibrat – ibrat ko’zi.
Cholishmoq – ishlamoq, mehnat qilmoq.
Choh – chuqur, quduq, zindon.
Chug’z – boyo’g’li, boyqush.
Cho’x – ko’p.

Turkiy guliston yoxud axloq kitobi
9 6
www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI
H
Hab – 1) dona, don; 2) no’xatdek yumaloq shakldagi dori
(tabletka).
Havlnok – qo’rqinchli, dahshatli.
Hadis – so’z, gap.
Hayo – uyat, sharm, or, nomus, adab.
Halim – yumshoq tabiatlilik, muloyimlik.
Hamoqat – ahmoqlik.
Handasa – geometriya.
Harisona – ochko’zlarcha, tama’gir.
Hasab – soni, miqdori.
Hasad – ko’rolmaslik, qizg’anish.
Hasana – yaxshi, go’zal, chiroyli, yaxshilik.
Hasosat – hushyorlik, ziyraklik.
Hasud – hasadchi, ko’rolmaydigan.
Haqorat – tahqirlash, so’kish.
Hiddat – tezlik, o’tkirlik.
Hikmat – falsafa, donolik.
Hilm – yumshoqlik, muloyimlik, yuvoshlik.
Hisor – qo’rg’on, qal’a.
Hifz – saqlash, qo’riqlash.
Hubb – sevish.
Hukamo – hakimlar, donishmandlar, tabiblar (birligi – hakim).
Husud – hasadchi, hasad qiluvchi.
MUNDARIJA
So’zboshi o’rnida.......................................................................................3
1. Turkiy guliston yoxud axloq.................................................................5
2. Bismillohir Rahmonir Rahiym...........................................................6
3. Axloq........................................................................................................6
4. Xulq..............................................................................................................6
5.  Yaxshi xulq, yomon xulq............................................................................7
6. Tarbiya..........................................................................................................8
7. Tarbiyaning zamoni...................................................................................9
8. Badan tarbiyasi........................................................................................11
9. Fikr tarbiyasi..............................................................................................12
10. Axloq tarbiyasi........................................................................................12
11. Yaxshi xulqlar..........................................................................................13
12. Fatonat....................................................................................................14
13. Diyonat....................................................................................................14
14. Islomiyat.................................................................................................15
15. Nazofat....................................................................................................16
16. Sa’y va g’ayrat.........................................................................................17
17. Riyozat.....................................................................................................18
18. Shijoat.....................................................................................................19
19. Qanoat....................................................................................................20
20. Ilm............................................................................................................21
21. Aqsomi ilm..............................................................................................22
22. Sabr.........................................................................................................23
23. Hilm.........................................................................................................24
24. Intizom.....................................................................................................25
25. Miqyosi nafs...........................................................................................26
26. Vijdon......................................................................................................26
27. Vatanni suymak.....................................................................................27
28. Haqqoniyat.............................................................................................28
29. Nazari ibrat..............................................................................................29
30. Iffat...........................................................................................................30
31. Hayo........................................................................................................31
32. Idrok va zako..........................................................................................32
33. Hifzi lison................................................................................................33
34. Iqtisod.....................................................................................................34
35. Viqor.........................................................................................................36
36. Xavf va rajo..............................................................................................36
37. Itoat..........................................................................................................37

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI
38. Haqshunoslik........................................................................................38
39. Xayrixohlik..........................................................................................39
40. Munislik..............................................................................................40
41. Sadoqat..................................................................................................40
42. Adolat.......................................................................................................41
43. Muhabbat................................................................................................42
44. Olihimmat...............................................................................................42
45. Afv.............................................................................................................43
46. Yomon xulqlar........................................................................................44
47. G’azab.....................................................................................................45
48. Shahvat...................................................................................................46
49. Aqsomi jaholat.......................................................................................47
50. Jaholat....................................................................................................47
51. Safohat balosi.......................................................................................49
52. Hamoqat.................................................................................................50
53. Atolat........................................................................................................51
54. Hasosat..................................................................................................52
55. Raxovat...................................................................................................53
56. Anoniyyat................................................................................................54
57. Adovat..................................................................................................54
58. Namimat.............................................................................................55
59. G’iybat....................................................................................................57
60. Haqorat...................................................................................................57
61. Qarimtalik dunyodur.............................................................................58
62. Jibonat....................................................................................................59
63. Hasad.....................................................................................................59
64. Kizb..........................................................................................................61
65. Nifoq........................................................................................................62
66. Tama.......................................................................................................63
67. Zulm...................................................................................................63
68. Bir ikki so’z..............................................................................................65
«BIRINCHI MUALLIM» KITOBIDAN
1. Yomonliq jazosi..................................................................................66
2. Baxtli bola................................................................................................66
3. Qanot.........................................................................................................66
4. Zar qadrini zargar biladi..........................................................................67
5. Yaxshilik yerda qolmas...........................................................................67
6. To’g’rilik......................................................................................................68
7. Ittifoq...........................................................................................................68
«IKKINCHI MUALLIM» KITOBIDAN
1. Maktab.....................................................................................................69
2. Saxiylik....................................................................................................70
3. Axloqiy hikoya..........................................................................................70
4. Arslon ila ayiq..........................................................................................71
5. Bulbul ila eshak.......................................................................................71
6. Bog’cha...................................................................................................72
7. Hasad balosi............................................................................................72
8. Aqlli bola...................................................................................................73
9. Yolg’on do’st............................................................................................73
10. Chin do’st..............................................................................................73
11. Xurus ila bo’ri.........................................................................................74
12. Bolalar bog’chasi..................................................................................74
13. Maktaba da’vat..................................................................................75
«MAKTAB GULISTONI» KIT OBIDAN
1. Vatan.....................................................................................................76
2. Hijron so’zi................................................................................................76
3. G’ayri jins ittifoq........................................................................................77
4. Tulki va serka............................................................................................78
5. Maymun ila ko’zoynak.............................................................................79
6. It ila yo’lovchi.............................................................................................80
7. Zuluk ila ilon..............................................................................................80
8. Tulki va qarg’a...........................................................................................81
9. Yolg’onchi cho’pon..................................................................................83
10. Lug’at......................................................................................................85

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI

www.islom.uz
KUTUBXONASI
www.islom.uz
KUTUBXONASI
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling