U. Xamdamov ta‟limda innavatsion texnologiyalar


Download 3.18 Mb.
bet1/31
Sana08.07.2018
Hajmi3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 

A. A. Shabilalov, A. K. Saydaliyeva,  O`. U. Xamdamov   ____________________ ____________________ _____ 

TA‟LIMDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALAR 

____________________ ____________________ _____ 

ANALITIK    KIMYO  FANIDAN O„QUV-USLUBIY   

M  A  J  M  U  A 

SANOAT FARMATSIYASI  YO`NALISHI TALABALAR I UCHUN  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

TOSHKENT 

 

 Mazkur o„quv-uslubiy majmua Oliy va o„rta maxsus ta‟lim vazirligining 2016 

yil 6 aprelidagi 137-sonli buyrug„i bilan tasdiqlangan o„quv reja va dastur 

asosida tayyorlandi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

        Tuzuvchi:                                                             A. A. Shabilalov 

                                                                             A. K. Saydaliyeva 

                                                                                  O`. U. Xamdamov 

         

Taqrizchi:                                                           V. N. Abdullabekova  

 

 

 

 

 

O‘quv -uslubiy majmua  Bosh ilmiy-metodik markaz  Ilmiy-metodik  

kengashining 2016  yil __________dagi ___-sonli qarori bilan tasdiqqa  tavsiya 

qilingan. 

 

  

 

MUNDARIJA 

 

I. 

Ishchi dastur……………………………………………………..…….....4 

II.

 

Sillabus……………………………………………………………….…26 

III.

 

Modulni o„qitishda foydalaniladigan intrefaol ta‟lim 

metodlari…………………….............................................…………….33 

IV.

 

Nazariy materiallar…………..……………………..………….….……36 

V.

 

Amaliy mashg„ulot materiallari …………………………………….…166 

VI.

 

Keyslar banki……………………………………………………..……209 

VII.

 

Mustaqil ta‟lim mavzulari…………….……………………………….217 

VIII.

 

Test……………………………………………………………………..219 

IX.

 

Glossariy……………………………………………………..…….…..234 

X.

 

Adabiyotlar  ro„yxati…………………………..……………………….240 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

I. 

ISHCHI DASTUR 

Kirish 

Analitik  kimyo  kimyoviy  tahlilning  nazariy  asoslari  va  usullarini  ishlab 

chiqadigan  fandir.  Analitik  kimyo  fani  biologiya,  meditsina,  geologiya, 

minerologiya, atrof muxitning muxofazasi kabi turdosh tabiiy fanlarini o„rganishda 

katta  axamiyat  kasb  etadi.  Sanoatda  ishlab  chiqariladigan  barcha  maxsulotlar, 

qishloq  xo„jalik  maxsulotlari,  qazilma  boyliklar  va  xususan  dori  xom  ashyosi, 

xamda  dori  preparatlar  sifatlarini  nazorat  etishni  analitik  kimyo  fanisiz  tasavvur 

etib bo„lmaydi.  

Analitik kimyo kimyoviy tahlilning nazariy asoslari  va uslublarini o„rgatadi. 

Mazkur  fanning  maqsadi  va  vazifasi  talabalarga  hozirgi  zamon  analitik 

kimyosining nazariy  asoslari, uning turli aralashmadagi ionlarni ochish murakkab 

aralashmaning  tarkibiy  qismlarini  bir-biridan  ajratish    usullarini  o„ziga  xos 

tomonlari, imkoniyatlarini ko„rsatishdan iborat. 

Fanning maqsad va vazifalari 

Mazkur fanni o„qitishdan maqsad-talabalarda, tahlilning turli usullari, bajarish 

vositalari, eritma tayyorlash, tayyorlangan  eritma konsentratsiyasini aniqlash, dori 

vositalarini  sifat  va  miqdoriy  tarkibini  aniqlashda  qo„llanadigan  uslublarni 

farmatsiya yo„nalishiga muvofiq bilim, ko„nikma va malakalarni shakllantirishdir. 

Fanning  vazifasi  mavjud  tahlil usularini takomillashtirish  va  tahlilning  yangi 

usularini  ishlab  chiqishdan    hamda,  talabalarda  analitik  kimyoning  nazariy 

asoslarini  o„zlashtirib  ortirgan  bilim,  malaka  va  ko„nikmalarini  konkret  vaziyatli 

masalalarni  xal  etishda  qo„llay  bilish  va  olingan  natijalarni  to„g„ri  baholash 

ma‟suliyatini o„rgatishdan iborat.           Fan bo„yicha talabaning malakasiga qo„yiladigan talablar 

“Analitik  kimyo”  o„quv  fanini  o„zlashtirish  jarayonida  amalga  oshiriladigan 

masalalar doirasida bakalavrlar: 

Bilimiga: 

 

Kimyoviy tahlilni vazifasi bajarish yo„llari.   

Dorishunosning,    amaliy  faoliyatida  analitik  kimyo  fanining  o„rni  va axamiyati. 

 Analitik  reagentlar.        

 Anorganik va organik moddalarni sifat tahlili. 

 Moddalarni ajratish  va konsentrlashning asosiy usullari.  

 Tahlilni  xromatografik va ekstraksiyalash usullari.  

 Tortma, titrimetrik uskunaviy /fizik  va   fizik kimyoviy/ tahlil usullarining  

asoslari. 

 

Miqdoriy tahlil natijalarini to„g„ri baxolashda statistika asoslarini qo„llash.   

Analitik kimyodan asosiy adabiyotlar. 

Malakasiga: 

 Analitik kimyo adabiyotlaridan va bildirgichlaridan mustaqil foydalanish. 

 O„rtacha  namuna  olish,  tahlil  chizmasini  tuzish  va  dasturda  keltirilgan 

asosiy uslublarga muvofiq moddani sifat va miqdoriy taxlil etish. 

 

Texnik,  apteka  va  analitik  tarozi,  xamda  xajmiy  o„lchov  asboblaridan foydalanish. 

Ko„nikmasiga: 

 

Moddalarni  sifat  va  miqdoriy  tahlil  qilishdagi  xamma  jarayonlarni bajarish. 

 Analitik reagentlar eritmalarini tayyorlash va standartlash. 

 Tahlilda 

ishlatiladigan 

asosiy 

asbob 


turlaridan 

/mikroskop, 

fotoelektrokolorimetr,  flyuorimetr,  spektrofotometr,  potensiometr,  va 

x.k./ foydalana bilish. Tahlil bayonnomasini tuza bilish.                    O„quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog„liqligi 

Analitik kimyo fani mutaxassislik fanlarini o„qitishga tayyorlovchi zamindor 

fan bo„lib, bir semestrda o„qitiladi.  

Dasturni amalga oshirish o„quv rejasida rejalashtirilgan umumiy va noorganik 

kimyo (barcha bo„limlari), organik kimyo (xromofor nazariyasi, ekstraksiya) , fizik 

va kolloid kimyo (kolloid eritmalar), fizika ( elektr va optika) va matematika 

(statistik xisoblash) fanlaridan etarli bilim va ko„nikmalarga ega bo„lishni talab 

etadi.  


Fanni o„qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 

Mazkur uslubiy ta‟minotdan maqsad: 

Talabalarga  analitik  kimyo  fanini  o„qitishda,  kompyuter,  axborot  va  boshqa 

zamonaviy    texnologiyalarni  qo„llab,  bilim  soviyasini  oshirish  va  shu  orqali 

“Kadrlar  tayerlash  milliy  dastur”ning  talabalariga  javob  beradigan  ilmiy 

saloxiyatli, etuk mutaxassis kadrlar tayerlash jardyonini amalga oshirishdan iborat. 

Ma‟ruzalarni  slaydlar  orqali  kadoskopda  o„qish,  Internet  ma‟lumotlaridan  

samarali  foydalanish,  shuningdek  talabalarni  ma‟ruzalar  elektron  versiyasidan  

foydalanishlari uchun sharoitlarni muhaye etish. 

O„qitish jarayonida o„quv dasturlarini kompyuter orqali o„qitishni joriy etish, 

talabalarning 

kompyuter 

savodxonligini 

oshirish, 

zamonaviy 

pedagogik 

texnologiya usullarini qo„llash. 

O„qitish jarayoniga, ayniqsa talaba bilimni nazorat qilishga kompyuterni keng 

tadbiq  qilish,  talabalarning    kompyuter  savodxoligini  oshiribgina  qolmay,  turli 

tahliliy  jarayonlarni    oqilona  boshqarish,  vujudga  kelgan  voziyatni  tez  va  tug„ri 

tahlil qilish imkonini beradi. 

Ta‟lim jarayoniga axborot  – kommunikatsion  va pedagogik texnologiyalarni 

joriy qilinishi. 

 

  

«Analitik kimyo» fanidan mashg„ulotlarning mavzular va soatlar bo„yicha taqsimlanishi:  

t/r 

Mavzular nomi 

Jami 

soat 

Ma‟ruzLabora

toriya 

mashg„

uloti 

Mustaqi

l  

ta‟lim 

1.

   

Analitik kimyo va kimyoviy tahlil. Analitik 

kimyo rivojlanish  qisqa tarixi. Analitik 

reaksiya sezgirligi. Kationlar tasnifi. 

Kislota-asos tasnifi  boyicha I guruh  

kationlarning analitik reaktsiyalari. I guruh 

kationlar aralashmasining tahlili chizmasi 

18 

12 

2.

  

Elektrolit eritmalari nazariyasining va 

massalar ta‟siri qonunning analitik kimyoda 

qo„llanishi  2   

       

3.

  

Massalar ta‟siri qonunning oz eriydigan 

elektrolitning “Cho„kma-to„yingan eritma” 

tizimidagi geterogen muvozanatiga tadbig„i 

va uning analitik kimyodagi axamiyati. II va 

III  guruh kationlarining analitik 

reaksiyalari. II, III gurux kationlari 

aralashmasining taxlil chizmalari 

 

4.

  

Oksidlanish-qaytarilish muvozanati va 

uning analitik kimyodagi axamiyati. IV, V 

gurux kationlarining analitik reaksiyalari, 

aralashmalarining taxlil chizmalari 

14 

5.

  

Kompleks xosil bo„lish muvozanati va 

uning analitik kimyodagi axamiyati. 

Kompleks xosil bo`lishiga ta'sir etuvchi 

omillar. VI gurux  ionlarining analitik 

reaksiyalari. VI gurux kationlari 

aralashmasining taxlil chizmasi. I  guruh 

anionlarining analitik reaktsiyalari.  10 

 

6.

  

Ekstraksiya va uni analitik kimyoda 

qo„llanishi. Ekstraksion muvozanat va unga 

ta‟sir etuvchi omillar. Kationlarni ajratish   

va ochishni ekstraktsion usullari. II va III  

guruh anionlarining  analitik reaksiyalari. 6   

 

7.

  

Taxlilning  xromatografik  usullari.  Yupqa 

qavat  xromatografiyasi  va  uning  mohiyati. 

Elak ( gel) xromatografiyasi.  Cho`ktirish va 

cho`qqi  xromatografiyasi.  Sifat  tahlilni 

18 

12 


 

xromatografik va ekstraksion usullari. 8.

 

 Noma'lum tarkibli quruq  tuzning tahlil.     

9.

  

Miqdoriy taxlil. Tasnifi. Gravimetrik taxlil 

va uning tasnifi. Namunani tahlilga 

tayyorlash. Gravimetrik aniqlashning asosiy 

bosqichlari.   

 

10.


 

 

Titrimetrik tahlil. Asosiy tushunchalari. Titrimetriyada  qo„llanadigan reaksiyalarga 

qo„yiladigan talablar. Standart H

2

C

2O

∙ 2H

2

O eritmasini tayyorlash. Ishchi eritmalar (titrant) NaOH,  H

2

SO tayyorlash  18 

11.


 

 

Kislota-asos usulida titrlashning indikatorlari. Indikatorlarning ion, xromofor 

va ion-xromofor nazariyalari. Kislota-asos 

usulida titrlash egrilarini chizish va taxlil 

etish. NaOH va  H

2

SO

4  ishchi eritmalarni  

standartlash.  Nazorat  eritmasidagi 

NaHCOva Na2

COmassasini aniqlash 

6                     

       

12.


 

 

Quruq preparatdagi NH4

Cl massa ulushini 

aniqlash.   

13.


 

 

Titrlashning oksidlanish-qaytarilish turlari. Redoksimetriya usullarining tasnifi. 

Reaksiyalarga qo„yiladigan talablar. Titrlash 

turlari. 

6   

14.


 

 

Permanganametometrik titrlash. Yodimetriya. Yodometriya. Kaliy 

permanganat eritmasini tayyorlash va 

standartlash. Mor tuzi  eritmasidagi Fe(II) 

massasini aniqlash. Masala echish  

 

 

10      2 15.


 

 

Titrlashni cho`ktirish usullari, tasnifi, indikatorlari. Titrlash egrisi. 

Argentometriya, tiotsianometriya va 

merkurometriya.      2 

 

16.


 

 

Kompleksimetrik titrlash. Kompleksonometriya. Kompleksonometrik 

titrlash egrisi,  indikatorlari. Trilon B nngi 

qo`llanishi. Merkuriymetrik 

titrlash.MgSO

4

∙7H


2

O, Trilon B eritmasini 

tayyorlash, standartlash. Suvning umumiy 

qattiqligini aniqlash. 10 

    2 17.  Tahlilni uskunaviy usullari. Tasnifi. 10 

    2 

 

Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 

Asosiy  qismda  (ma‟ruza)  fanni  mavzulari  mantiqiy  ketma-ketlikda 

keltiriladi. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib 

beriladi. Bunda mavzu bo„yicha talabalarga DTS asosida etkazilishi zarur bo„lgan 

bilim va ko„nikmalar to„la qamrab olinishi kerak.  

Asosiy  qism sifatiga  qo„yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning 

ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish ehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda 

bo„layotgan  ijtimoiy-siyosiy  va  demokratik    o„zgarishlar,  iqtisodiyotni 

erkinlashtirish,  iqtisodiy-huquqiy  va  boshqa  sohalardagi  islohatlarning  ustuvor 

masalalarini    qamrab  olishi    hamda  fan  va  texnologiyalarning  so„nggi  yutuqlari 

e‟tiborga olinishi tavsiya etiladi. Ma‟ruza mashg„ulotlari 

    Analitik  kimyo  va  kimyoviy  tahlil.  Zamonaviy  analitik  kimyoning  asosiy 

bo`limlari.  Analitik  reaksiya  sezgirligining  tavsifi.  Sifat  tahlili.  Kation, 

anionlarning tasnifi

Analitik  kimyo,  kimyoviy  tahlil,  uning  boshqa  fanlar  bilan  bog„liqligi.  Analitik 

kimyo  tarixi  va  rivojlanish  bosqichlari.  Sifat  tahlili  va  uning  turlari.  Analitik 

reaksiyalar,  reaksiya  yo„nalishiga  shart-sharoitning  ta‟siri.  Analitik  reaksiyalar 

sezgirligi. Sifat tahlilida ishlatiladigan reaktivlar. Kationlarning kislota-asos tasnifi 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test asosida tekshirish. 

     Adabiyotlar:  A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7.       Elektrolit eritmalari nazariyasining va massalar ta'siri qonunning analitik 

kimyoda qo`llanishi. Erituvchilar tasnifi. 

Eritmalar,  analitik  reaksiyalar  bajariladigan  muhit  sifatida.  Kuchli  elektrolitlar 

nazaryasi.  Faol  konsentratsiya,  ion  kuchi,  faollik  koeffitsienti.  Massalar  ta‟siri 

Molekulyar spektral tahlil.  

Fotoelektrokolorimetriya. Eritmadagi 

mis(II) miqdorini aniqlash 

 

18.  Spektrofotometriya. Sifat va miqdoriy tahlilda qo`llanishi. Tahlilningi lyumenist 

turlari. Fluorimetriya.     12 

    2 

 

     

10 

19.  Taxlilning elektrokimyoviy usullari xasida 

tushuncha Asosiy qonunlari.  Nazorat 

eritmasidagi  H

2

SOmassasini pH -metrik 

usulda titrlab aniqlash. 

    2  

20.   Miqdoriy  tahlilni  xromatografik  usullari. 

Yuzaviy 

va 


ion 

almashinish 

xromatografiyasi. 

Nazorat 


eritmasidagi 

Na

2SO

4

  

massasini 

ion 

almashinish xromotografiyasi usulida aniqlash. 

 

10     2         

 

 

 

Jami: 182 

  36 

72 

      

74 

 

 

qonuni  va  uning  analitik  kimyoda  qulanilishi.  Suvning  ion  ko„paytmasi  va  pH shkalasi 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test asosida tekshirish. 

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7.     Massalar  ta'siri  qonunning  yomon  eriydigan  elektrolitning  cho`kma-

to`yingan eritma tizimidagi geterogen muvozanatiga tadbig`i va uning analitik 

kimyodagi ahamiyati. 

Moddalarni  suvda  erishi.  Ion  ko„paytmasi  va  eruvchanlik  ko„paytmasi.  Cho„kma 

tushishiga va erishiga ta‟sir  etuvchi omillar. EK ni taxlil uchun axamiyati. Qiyin 

eruvchi cho„kmalarni eruvchan holatga o„tkazish. 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test 

asosida tekshirish. 

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

     Oksidlanish-qaytarilish 

muvozanati 

va 

uning 

analitik 

kimyodagi 

axamiyati.  

Oksidlanish  qaytarish  reaksiyalari,  tizimi.  Redoks  jufti  potensiali  (standart, 

muvozanat).  Reaksiya  muvozanat  doimiysi.  Reaksiya  yo„nalishiga  ta‟sir  etuvchi 

omillar. Kimyoviy taxlilda qo„llanishi. 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test 

asosida tekshirish.      

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

     Kompleks xosil bo„lish muvozanati va uning analitik kimyodagi axamiyati. 

Kompleks xosil bo`lishiga ta'sir etuvchi omillar.  

Analitik  kimeda  ishlatiladigan  kompleks  birikmalar.  Kompleks  birikmalarda 

qarorsizlik  va  barkarorlik  doimiylari.  Kompleks  xosil  bolishiga    ta‟sir  etuvchi 

omillar.  Kompleks  birikmalarning  kimeviy  taxlilda  qo„llanishi.  Funksional  va 

analitik fa‟ol guruhlar, xelatlar, ichki kompleks birikmalar. 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test asosida tekshirish.      

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

     Ekstraksiya va uni analitik kimyoda qo„llanishi. Ekstraksion muvozanat va 

unga ta‟sir etuvchi omillar. 

Ekstraksiya  va uni analitik kimyoda qo„llanilishi. Suyuqlik ekstraksiyasini asosiy 

tushunchalari.  Nernst-Shilovni  taqsimlanish  qonuni.  Taqsimlanish  koeffitsienti, 

ajralish darajasi va ekstraksiyaga ta‟sir etuvchi omillar. 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test 

asosida tekshirish.      

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

     Taxlilning  xromatografik  usullari,  tasnif.  Yupqaqabat,  choktirish,  elak 

(gel) xromatografiyasi. 

Xromatografik  taxlil  mohiyati,  tasnifi,  sifat  tahlilda  qo„llanishi.  Adsorbsion, 

taqsimlanish hamda, yupqa qavat xromatografiyasi. Elak va gel xromatografiyalari 

haqida tushuncha. 10 

 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test asosida tekshirish.      

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

     Miqdoriy tahlil. Uning tasnifi. Gravimetrik tahlil va uning tasnifi.  

Miqdoriy tahlilni maqsadi va vazifalari. Miqdoriy tahlilni asosiy tamoyillari, tasnif. 

Gravimetrik  aniqlashning  asosiy  bosqichlari.  Gravimetriyani  farmatsiyada 

qo„llanilishi. 

     Qo„llaniladigan  ta‟lim  texnologiyalari:    aqliy  hujum,  talabalar  bilimini  test 

asosida tekshirish.      

     Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q5; Q6; Q7. 

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling