Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori: Farg ona


xo‘rliklardan  bezgan  shoir saroyni  tark etadi  va ota  kasbi  sartaroshlik bi­


Download 2.82 Mb.
Pdf просмотр
bet8/9
Sana15.12.2019
Hajmi2.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

xo‘rliklardan  bezgan  shoir saroyni  tark etadi  va ota  kasbi  sartaroshlik bi­

lan tirikchilik qila boshlaydi, ijod bilan qizg‘in shug4illanadi. Biroq shoirga 

nisbatan tazyiqlartag‘in davom etadi. Xiva xoni Muhammad Rahimxon  II 

vafotidan so‘ng otasi o 4miga taxtga o ktirgan  Isfandiyorxon ham unga zulm 

qiladi,  sogkligvi  busiz  ham  nochor bolgan  Avazni  b oglab   50  darra  urdi- 

radi.  Ma'naviy  va jismoniy  qiynoqlardan  muttasil  azob  chekkan  shoir 

uzoq yashay  olmaydi  -   o vttiz besh  yoshida  vafot  etadi.

Avaz 0 ‘tar mumtoz she’riyatning g ‘azal, muxammas. masnaviy, 

mus- 

tazod,  ruboiy.  qit’a  kabi  keng  tarqalgan janrlarida  ajoyib  asarlar yaratdi. 

Shoir  o ‘z  she'rlarini  to'plab  kattagina  devon  tuzgan  va  uni  «Saodatul- 

iqbol»  deb  nomlagan.  Asarlar to'plami  bir necha  marta  nashr etilgan.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholsh.

1.  Avaz 0 ‘tar hayoti  va  ijodi  haqida  so ‘zlab  bering.

2.  Avaz  0 ‘taming  hukmdorlar  tomonidan  ko‘plab  tahdid  va  tazyiqqa 

uchrashining  sabablari  to‘g ‘risida  mulohaza  yuriting.

3.  Shoim ing  xon  saroyida  uzoq  tura  olm asligining  sabablari  nimalar 

b oigan ,  deb  c/ylaysiz?

4.  Shoir «Til» she’ri  orqali  xorijiy tillami  bilish kishi  vajamiyat hayotiga 

qanday  ijobiy  ta’sirlar ko‘rsatishini  bashorat  qiladi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

56

I-Sana_________  

- Sinf-____________  28  Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Abay.

IV-Darsning maqsadi:

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad 

Abay haqida  ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Avaz ОЧаг hayoti  va  ijodi  haqida so'zlab  bering.

2.

  Avaz  О ‘taming  hukmdorlar  tomonidan  ko‘plab  tahdid  va  tazyiqqa 

uchrashining  sabablari  to‘g ‘risida  mulohaza  yuriting.

3.  Shoiming  xon  saroyida  uzoq  tura  olmasligining  sabablari  nimalar 

bo‘lgan,  deb  o ‘ylaysiz?

4.

 Shoir «Til» she’ri orqali  xorijiy tillami bilish kishi  va jamiyat hayotiga  e 

qanday  ijobiy  ta'sirlar ko^rsatishini  bashorat qiladi?

XI-Ya.ngi  mavzu  bayoni:

Abay Q o‘nonboyev qozoq mumtoz adabiyotining asoschilaridan biri, 

buyuk  shoir  va  m a’rifatparvar  hisoblanadi.  Shoim ing  asl  ismi  Ibrohim 

bo‘lib,  Abay  uning  taxallusidir.  Shoir  1845-yil  10-avgustda  Q ozog'is- 

tonning Yettisuv  viloyati  Chingiztog'’  (hozirgi  Abay) tumanida chorvador 

boy oilasida tu g ild i. Avval  Yettisuvdagi Ahmad Rizo madrasasida o ‘qidi. 

Keyinchalik ms maktabiga qatnab rus tili va adabiyotini o ‘rgandi.  B o‘lajak 

shoir bir tomondan Sharq allomalari -  Firdavsiy, Nizomiy, Navoiy, Fuzuliy 

ijodidan  bahramand  bo‘lgan  b o isa ,  rus  tili  orqali  rus  va  g ‘arb  adabiyoti 

vakillarining  ijodi  bilan  yaqindan  tanishdi.

57

^  


..... .. 

I I .  


............................... I , . . — ’ I I I

Shoiming  ijodi  voshlik  chog'laridan  she’r yozish  va  o ‘lan  aytishdan 

boshlandi.  Abay  o ‘zigacha  o g ‘zaki  kuylab  kelingan  o'lanlarni  yozma 

adabiyotga olib kirgan shoirdir. Shoir oianlam i yozma yaratishdan tashqari 

ularga  kuy  bastalab.  mahorat  bilan  kuylagan.  U  bastalagan  17  ta  o ‘lan 

kuyi  hozirgacha  oqinlar tomonidan  sevib  ijro  etilyapti.

Abay  ma'rifatparvar  shoir  edi.  U  o'z  she’rlarida  tarqoq  qozoq  qabi- 

lalarini  birlashishga.  hamjihatlikka  chaqirdi.  ilmli  va ma’rifatli  bo'lishga 

undadi.  Shoir bir o ‘lanida:

0 Lz i

  bilan  yovlashgan  yurtim.  tingla!

O'zi  bilan  dovlashgan  yurtim,  tingla!

Dardingga  davo  b o lsin   o'lanlarim.

Bir-birini  ovlashgan  yurtim.  tingla!  — 

deya  iztirob  chekadi.  Abayning  «Sho‘rlik  qozog‘im»,  «Boy  bolasi  bilan 

kambag'al  bolasi»,  «11m  o'rgan».  «ОЧап»  kabi  she’rlarida  ham  ilg‘or 

millatlardan  o £mak  olib  qoloqlikdan chiqish,  chidam  va  mashaqqat bilan 

ilm-fanni  egallashga  da’vat  yaqqol  sezilib  turadi.  Shoir  yirik  voqeaband 

asarlar ham yaratgan.  Uning «Iskandar». «Mas'ud». «Azim rivoyati» kabi 

dostonlari  hozirgacha  el  orasida  mashhur.  Bu  teran  falsafiylik  bilan 

y o ‘g ‘rilgan,  ezgulik  va  yaxshilikka  da'vat  qiluvchi  asarlarni  sevimli 

shoirlarimiz  Mirtemir  va  U yg‘un  o ‘zbek tiliga  tarjima  qilishgan.

Abay  ijodiy  merosining  salmoqli  qismini  xalqni  ilm-ma’rifatga,  ma- 

daniyatga da’vat qiluvchi «Naqliya so‘zlar» majmuasi tashkil etadi. Hassos 

adib  va  shoir  ushbu  asarida  inson  hayotida  muhim  o'rin  tutadigan  aql, 

ilm-ziyo,  insof va adolat,  yaxshi  xulq,  muomala madaniyati,  din, e ’tiqod, 

davlatni  idora  qilish,  xalqlar,  elatlarning  ahil,  d o ‘stona  munosabatda 

bo‘lishlari  haqida  mulohaza  yuritadi.  Asar  44  bo‘limdan  iborat.  Buyuk 

oqin  Abay  qalamiga  mansub  ushbu  « so ‘‘z»laming  har biri  yoshlar uchun 

ezgulikka da’vat, yoinon xulqlardan ogoh bo'lishga chorlovchi chaqiriqlar 

sifatida yangraydi. «Naqliya so'zlar» asari o'zbek tilida «Nasihatlar»*nomi 

bilan  mashhur  bo'lib  ketgan.  Bu  asami  sevimli  bolalar yozuvchisi  Nosir 

Fozilov o'zbekchaga tarjima qilgan. Quyida «Nasihatlar» kitobidan ayrim 

o'gitlar bilan  tanishasiz.  Qadrli  bolajonlar,  ushbu  pandnoma  asarni  to iiq  

o'qib  chiqing.  Undagi  koni  foyda  nasihatlar  sizga  abadiy  y o ‘ldosh 

bo‘lishiua  aminmiz.

w

-Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash:

1.  Abay  hayoti  va  ijodi  to'g'risida  bilganlaringizni  gapirib bering.

2.  Abayning  qozoq  adabiyotiga  qo'shgan  ulkan  hissasi  qaysi  asarlarda 

namoyon  boiadi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

58

I-Sana_________  

- Sinf-____________  

29 

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Zulfiya.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad -  

Zulfiya haqida  ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni  aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Abay  hayoti  va  ijodi  to‘g ‘risida  bilganlaringizni  gapirib bering.

2.  Abayning  qozoq  adabiyotiga  qo'shgan  ulkan  hissasi  qaysi  asarlarda 

namoyon  bo‘ladi?

3.  «Nasihatlar»ning  « 0 ‘n  yettinchi  so ‘z»idan  olingan  parchada  G'ayrat, 

Aql, Yurak o ‘rtasida qanday bahs b o ‘lib o'tdi? Bahsda hakamiik qilgan 

limning  ularga  bergan  maslahatini  sharhlashga  harakat  qiling.

4.  « 0 ‘ttiz  ikkinchi  so ‘z»da  ilm  o ‘rganishning  bir  necha  shartlari  haqida 

gap  ketadi.  Mazkur shartlami  izohlab  bering.

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

59

Z u lfiy a   fsro ilo v a   x a lq im iz n in g   ato q li  va  a rd o q li  v a k ili.  O 'z b c k is to n  

x alq   sh o iri,  x a lq a r o   «TvJilufar».  J a v o h a rla l  N e ru   n o m id a g i  h a m d a   D av la t 

m u k o fo tla ri  so h ib a sid ir.  U  1

 9 1


 5-yi 1

 i  T o s h k e n t s h a h rin in g  q a d im iy   D e g re z  

m a h a lla s id a   la v a llu d   to p g a n .  A vval  b o s h l a n g 'i c h   m a k ta b d a ,  s o 'n g   xotiII- 

q iz la r  t>ilim  y u r tid a   tah sil  o lg a n .  I 9 3 5 —

1

 9 3 8 - y illa r d a   0 ‘zfc>elci:ston  F a n la r a k a d e m iy a s in in g  Til  va a d a b iy o t  instituti a s p ira n tu r a s id a  o ‘q ig an .  S h u n d an  

k ey in   tu rli  n a s h r iy o tla r d a   is h la g a n .  1 9 5 3 -y ild a n   1

 9 8 0 - y ilg a c h a .  q a r iy b  

o 't t i z  

VI Siii y aq in   re s p u b lik a m iz d a   k en g   ta rq a lg a n   « S a o d a t»   nom li  x o tin - 

q iz la r  ju m a lid a   b o s h   m u h a r r ir   b o 'lg a n .Zulfiyaning  dastlabki  she’rlari  «Hayot  varaqlari»  nomi  bilan  1932- 

yilda  bosilib  chiqqan.  Shundan  so'ng  shoiraning  «She’rlar»  va  «Qizlar 

q o ‘sh ig ‘i»  (1 9 3 8 -y il),  «Uni  Farhod  der  edilar»  (1 9 4 3 -y il).  «Hijron 

kunlarida»  (1944-yil).  «Dalada  bir  kun»  (1948-yil),  «Tong  qo'shig'i» 

(1953-yil),  «Yuragimga  yaqin  kishilar»  (1958-yil),  «Kuylarim  sizga» 

(1965-yil), « 0 ‘ylar», «Shalola» kabi o ‘nlab she’riy to"plamlari chop etildi.

U  atoqli  o ‘zbek  shoiri  Hamid  Olimjon  bilan  oila  qurgan.  Biroq  ular 

orzularga to‘la hayot  kechirayotgan pallada -   1944-yili mashina avariyasi 

tufayli  turmush  o ‘rtog‘idan  ayriladi.  Shundan  so‘ng  umr  bo‘yi  o ‘z  mu- 

habbatiga  sodiq  qolib,  Hamid  Olimjonning  ishlarini  sabot  bilan  davom 

ettiradi.  Uning  «Semurg‘»,  «Zaynab  va Omon»  dostonlari  asosida  pyesa 

va opera librettolarini yaratadi. 0 ‘zi ham «Quyoshli qalam», «Mushoira», 

«Xotira  siniqlari»  kabi  poemalar  yozadi.  Rus,  ukrain,  ozarbayjon,  hind 

shoiralarining  she’rlarini  o ‘zbek  tiliga  tarjima  qiladi.

Zulfiya  keng  tanilgan  jamoat  arbobi  edi.  U  Osiyo,  Afrika  va  Yev- 

ropaning  o ‘nlab  davlatlarida  boMib.  xalqaro  xotin-qizlar  hamda  ada­

biyot  namoyandalarining  harakatlarida  faol  ishtirok  etardi.  Yurtboshimiz 

Islom  Karimov  ta’riflaricha  «Uning  jahon  minbarlaridan  yangragan 

shc'rlari  Sharq  ayolining  aql-u  zakosi,  fazl-u  kamolining  yorqin  ifodasi 

sifatida  millionlab  sh e’riyat  muxlislariga  odamiylik,  muhabbat  va  sa- 

doqatdan  saboq  bergan».  Shoiraning  she’rlari  ingliz,  nemis,  ms,  bolgar, 

xitoy, hind, yapon, arab. fors, vetnam kabi juda ko‘p xorijiv tillarga tarjima 

qilingan  edi.  Shoira  1997-yil  82  yoshida  vafot  etgan.

Xll-Mustahkamlash: 

O'quvchilarni

baholash

1.  Shoira  Zulfiya  qayerda  tugilgan.  qaysi  o ‘quv  yurtini  tugatib,  qanday 

faoliyat  bilan  shug‘ullangan?

2.  Zulfiya  qanday  she’riy to‘plamlar  va  dostonlar muallifi?

3.  Zulfiya  Isroilovaning jamoat  arbobi  sifatidagi  faoliyati  haqida  gapirib 

bering.

4.  Shoira  asarlari  qaysi  xorijiy  tillarga  tarjima  qilingan?

5.  Zulfiya  mukofotiija  kimlar  sazovor bo‘ladi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

60

I-Sana_________  

Sinf-____________ 

30 

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Pirimqul  Qodirov.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'lim iy  m aqsad -  

Pirimqul  Qodirov  haqida  ilmiy  tushunchalar  berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 

maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga,  xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni  o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Shoira  Zulfiya  qayerda  tugMlgan.  qaysi  o lquv  yurtini  tugatib,  qanday 

faoliyat  bilan  shug‘ullangan?

2.  Zulfiya  qanday  she’riy to‘plamlar va  dostonlar muallifi?

3.

  Zulfiya  Isroilovaning jamoat  arbobi  sifatidagi  faoliyati  haqida  gapi^ib bering.

4.  Shoira  asarlari  qaysi  xorijiy tillarga tarjima  qilingan?

5.  Zulfiya  mukofotiga  kimlar  sazovor b o ia d i?

XI-Yangi  mavzu  bayoni  :

Pirim qul  Q odiro\-  1

 928-yilnint>  2 5 -o k tab rid a  hozirgi  X o 'ja n d   v'iloyati 

hududidagi  KcngkoM  q is h lo y 'id a   c h o 'p o n   oilasida  d u n y o g a   kclgan.

K o lx o zlash tirish   ( 1930—

1

 933-y.)  davrida  k o 'p c h ilik   qatori  uning  ota- si 

o 'z ig a   to'cj  Qociir c h o 'p o n   ham  

cjli

I

oc)  cjilinadi.  B u  v o q ea  k o 'p   bolali 

oilaniriii  kundalik  tirik c h ilig ig a g in a   em as,  fa rz a n d la rn in g   keyingi  taqdi- 

riga  ham   o g ‘ir  k o 'l a n k a l a r   soladi.

Iklcinchi ja h o n   urushi  yillaricia  o 's p ir in   Pirim qul  k o lx o z d a g i  rnashaq- 

qatli  yu m u sh larn i  b a ja rish d a   k attalarg a y elk ad o sh   b o 'l d i ,  b ir p arch a  qora 

non  topib  y c y ish   q a n c h a la r C

] iyinliizin i  o 'z   k o ‘zlari  bilan  k o 'r d i.

Q ishloq  m a k ta b id a   yax sh i  o 'q ig a n i.  ilm-u  >jodga  ch a n q o q lig i  tufayli61

izlab-izlab  Toshkent  davlat  universitetini  topib  keldi  va  uning  sharq- 

shunoslik  fakultetiga  o ‘qishga  kirdi.  1951-yilda  bu  fakultetni  muvaffa- 

qiyatli  bitirgach,  bir muddat Til  va adabiyot institutida ishladi.  P. Qodirov 

adabiy ijodning sir-u sinoatlarini chuqurobrganish maqsadida Moskvadagi 

aspirantura  o'qishiga  kiradi  va  1954-yilda  ustozi  Abdulla  Qahhor  asar- 

larining  til  va  uslubiy jihatlari  tadqiq  etilgan  nomzodlik  dissertatsiyasini 

yoqlaydi.

Talabalik  paytidayoq  Pirimqul  Qodirov  o fczining  dastlabki  kitobi  -  

«Student!ar»ni  e ’lon qildi.  Shundan keyin uning ko'plab hikoyalari, «Me- 

ros»,  «Егк»,  «Qadrim».  «Yayra  institutga  kirmoqchi».  «Najot»  singari 

qissalari, «Uch ildiz», «Qora ko‘zlar», «Olm os kamar», «Yulduzli tunlar», 

«Avlodlar dovoni»  nomli  yirik  romanlari  millionlab  o ‘quvchilarini  topdi.

Pirimqul Qodirovning yuqorida sanalgan asarlari turli mavzulami. har 

xil  kasb  egalari  hayotini  badiiy  aks  ettiradi.  U lam ing  birida  paxtakorlar 

(«M eros»),  boshqasida  ziyolilar («Uch  ildiz»),  yana  birida  neft  konlarini 

izlovchilar («Qadrim») hayoti qalamga olingan boblsa-da, barchasida inson 

taqdiri,  uning  ruhiy  dunyosi  qatlamlari  chuqur  mushohada  qilinadi.

Abdulla Qodiriy, Oybek singari adiblar boshlab bergan tarixiy mavzu- 

lartalqini  P.  Qodirovni ham jiddiy izlanishlar sari rag'batlantirdi.  U qariyb 

yigirma yillik  umrini  mana  shu  izlanishlarga bagishlad i.  Holbuki,  sho‘ro 

zamonida m illiy tarix  qatlariga nazar tashlash, uni xolis yoritish nihoyatda 

qaltis  ish sanalar,  yozuvchini  yomon  otliqqa chiqarish  hech gap emas edi. 

P. Qodirovning dastlabki tarixiy asari -  «Yulduzli tunlar» («BobuD>) romani 

atrofida  ham  sho'ro  mafkurachilari  chakana  vahim a  q o ‘z g ‘amadilar.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1. Pirimqul Qodirovni tarixiy mavzuga murojaat qilishga undagan sabablar 

nimalar edi  deb  o^ylaysiz?

2. «Yulduzli tunlar» romanini o'qigan boMsangiz yoki u asosida yaratilgan 

videofilmni ko‘rgan bo‘lsangiz. sinfdoshlaringizga bu asaming sujetini 

qisqacha  gapirib  bering.

3.  Bobur  va  boburiylar  to"g‘risida  nimalami  bilasiz?  Ulaming  faoliyati 

Hindiston  tarixida  qanday  iz  qoldirgan?

4.  «Avlodlar  dovoni»  romanidan  olingan  parchada  Hindiston  tabiati  va 

odamlariga  xos  qanday  uyg‘un jihatlar  ko‘rsatilgan?

5. Alvaro Pakavira singari odamlar tarix sahnasida qanday rol o ‘ynaydilar? 

Ularning  ishlarini  oqlash  mumkinmi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

62

I-Sana_________  

Sinf-____________   31  Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Tog'ay  Murod.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad -  

Kelishik  shakllari haqida  ilm iy  tushunchalar  berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni  aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlami  takrorlash:

1. Pirimqul Qodirovni tarixiy mavzuga murojaat qilishga undagan sabablar 

nimalar edi  deb  o ‘ylaysiz?

2.

 «Yulduzli tunlar» romanini o ‘qigan bo‘lsangiz yoki u asosida yaratilgan videofilmni ko‘rgan bo‘lsangiz. sinfdoshlaringizga bu asarningsujetini 

qisqacha  gapirib  bering.

3.  Bobur  va  boburiylar  to‘g ‘risida  nimalami  bilasiz?  Ulaming  faoliyati 

Hindiston  tarixida  qanday  iz  qoldirgan?Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling