Umumiy pedagogika fanidan test savollari


Download 97.92 Kb.
Sana09.04.2023
Hajmi97.92 Kb.
#1346178
Bog'liq
Umumiy pedagogika fanidan test savollari


Umumiy pedagogika fanidan test savollari

##1#Pedagogika fanlar tizimiga kirmaydigan fan qaysi qatorda keltirilgan? ##


+A) Falsafa
B) Pedagogika tarixi
C) Maktabgacha pedagogika
D) Pedagogik texnologiya

##2#Ta`lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o`rganadigan fan sohasi” ushbu ta`rif qaysi fanga nisbatan qo`llanilgan? ##


A) Mantiq
+B) Pedagogika
C) Falsafa
D) Tarbiya

##3#Pedagogika fanining obyekti qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
B) yosh avlodni har tomonlama o`stirish, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni.
C) o`quvchilami nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish,
+D) Yaxlit Pedagogik Jarayon

##4#Pedagogika fanining predmeti …..##


+A) Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
B) Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o`stirish,
C) Yaxlit Pedagogik Jarayon
D) o`quvchilami nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish,

##5#Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo`lgan tarbiyaga qaysi qatorda to`g`ri ta`rif berilgan? ##


A) Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
B) Yaxlit Pedagogik Jarayon
+C) Aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o`stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni
D) o`quvchilami nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirishga yo'naltirilgan jarayon

##6# Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo`lgan tarbiyaga qaysi qatorda to`g`ri ta`rif berilgan? ##


A) o`quvchilami nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirishga jarayoni
+B) Aniq maqsad, ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o`stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni
C) Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
D) Yaxlit Pedagogik Jarayon

##7#Muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli” ushbu ta`rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli? ##


A) Ko`nikma
B) Bilim
+C) Malaka
D) Ma`lumot

##8#Ta`lim-tarbiya natijasida o`zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko`nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui.” ushbu ta`rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli? ##


A) Malaka
B) Ko`nikma
C) Bilim
+D) Ma`lumot

##9#Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqadorligi mavjud bo`lmagan fan qaysi qatorda keltirilgan?##


+A) Ta`lim menejmenti
B) Etika
C) Estetika
D) Mantiq

##10# Ushbu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (shu jumladan, kasbiy faoliyat) bo`yicha o`zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko`nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Ta`rif etilgan metod qaysi qatorda berilgan? ##


A) Bolalar ijodini o`rganish
+B) Test metodi
C) Pedagogik kuzatish
D) Pedagogik tahlil qilish

##11#Kadrlar tayyorlash milliy dasturining 5 ta tarkibiy qismi qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) shaxs, davlat va jamiyat, oliy ta`lim, fan, ishlab chiqarish
B) Inson, davlat va jamiyat, uzliksiz ta`lim, fan, ishlab chiqarish
C) Shaxs, davlat va jamiyat, uzliksiz ta`lim, san’at, ishlab chiqarish
+D) Shaxs, davlat va jamiyat, uzliksiz ta`lim, fan, ishlab chiqarish

##12#Pedagogik mahorat bu... ##


+A) o`qituvchilami pedagogik faoliyatga tayyorlash taktikasi, pedagogik qobiliyatlami shakllantirish, pedagogik madaniyat va texnikani tarkib toptirish hamda nutq texnikasini egallash yo'llarini o`rganadi
B) maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalami tarbiyalash, ulami intellektual, ma`naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan kamolotga yetkazish masalalarini o`rganadi.
C) pedagogikaning konseplual masalalari va amaliy jihatlarini tadqiq etadi. qonuniyatlar va tamoyillari hamda tasniflashga oid masalalarni o`rganadi
D) pedagogikaning umumnazariy masalalari, qonuniyatlari va tamoyillari hamda tasniflashga oid masalalarni o`rganadi

##13#Kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekti qaysi qatorda keltirilgan? ##


+A) Shaxs
B) Inson
C) Odam
D) Individ

##14#Ta`lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlami tayyorlash va ulami qabul qilib olishning kafillaridir. Ushbu ta`rif KTMD ning qaysi tarkibiy qismiga tegishli? ##


A) uzliksiz ta`lim
B) fan
+C) davlat va jamiyat
D) ishlab chiqarish

##15#Yuqori malakali mutaxassisni tayyorlaydi va ulardan foydalanadi, ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiqadi. Ushbu ta`rif KTMD ning qaysi tarkibiy qismiga tegishli? ##


A)ishlab chiqarish
B) davlat va jamiyat
C) uzliksiz ta`lim
+D) fan

##16#2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori asosida qaysi vazirlik tashkil topdi? ##


+A) Maktabgacha ta`lim vazirligi
B) Xalq ta`lim vazirligi
C) Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
D) Moliya vazirligi

##17#O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3304-son Qarori asosida qaysi vazirlik faoliyati takomillashtirildi. ##


+A) Xalq ta`lim vazirligi
B) Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
C) Moliya vazirligi
D) Maktabgacha ta`lim vazirligi

##18#«Umumiy o`rta, o`rta maxsus va kasb-hunar ta`limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi PF-5313-son Farmoni qachon qabul qilindi? ##


+A) 2018-yil 25-yanvar
B) 2019-yil 24-yanvar
C) 2018-yil 30-yanvar
D) 2019-yil 25-yanvar

##19#O`zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag`lari hisobidan moliyalashtiriladigan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda mutaxassislikni chuqur o`rganish va doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida ular tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun OTM va ITMlarida tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari bo`yicha oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim shakli. Keltirilgan ta`rif qaysi qatordagi tushunchaga tegishli##


A) Doktorantura
B) Mustaqil izlanuvchi
C) Magistratura
+D) Tayanch doktorantura

##20#«Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida» Qarori qachon qabul qilindi. ##


A) 2017-yil 16-fevral
+B) 2017-yil 22-may
C) 2017-yil 15-mart
D) 2017-yil 23-fevral

##21#O`zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim tizimini yanada takomillashtirish to`g`risida»gi PF-4958-son Farmoni qachon qabul qilingan? ##


+A) 2017-yil 16-fevral
B) 2017-yil 22-may
C) 2017-yil 15-mart
D) 2017-yil 23-fevral

##22#-ma`lum bir obyektga tashkiliy, rejali, tizimli ta`sir ko`rsatish demakdir. Nuqtalar o`rnidagi so`zni toping? ##


A) Tajriba
B) Amaliyot
+C) Boshqarish
D) Malaka

##23#Boshqaruvning nechta funksiyasi mavjud? ##


+A) 6
B) 5
C) 4
D) 7

##24#Boshqaruv metodlari nechta? ##


A) 5
B) 6
C) 7
+D) 3

##25#Faqat qaysi sohada yoshlarni huquqiy tarbiyasida muvafaqqiyatga erishish mumkin? ##


A) Ta’limiy tarbiyaviy
+B) Tarbiya
C) Huquqiy iktisodiy
D) Ta’lim.

##26#…- ta`lim muasasasasining boshqaruv organi. Nuqtalar o`rnidagi so`zni toping? ##


+A) Pedagogik Kengash
B) Vazirlik
C) Maktab
D) Xalq ta`lim bo`limi

##27#Jamoa a`zolari o`rtasida shunday munosabatlami vujudga keltirishni nazarda tutadiki, bunda rahbar xodim laming bemalol, erkin harakat qilishi, o`zini-o`zi namoyon qilishi, turli jarayonlarda erkin isbtirok etishi, fikr bildirishi uchun shart-sharoitni va ijodiy muhitni yaratishi zarur. Keltirilgan jumla boshqaruvning qaysi metodiga tegishli? ##


A) Tashkiliy-ma`muriy metod
B) Iqtisodiy metodlar
+C) Ijtimoiy-psixologik metodlar
D) To`g`ri javob yo`q

##28#Qobiliyatni ilk va boshlang‘ich tarkibiy qismini toping? ##


A) qiziqish
B) faoliyat
+C) iste’dod
D) ziyraklik.

##29#Pedagogik kengash huquqlari qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) ta`lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o`z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi,
+B) ta`lim muassasasini rivojlantirish yo`nalishlarini istiqbol rejasini belgilash
C) pedagogik jamoaning ma`lum yo`nalishlardagi faoliyatini tahlil qiladi va yaknniy xulosa chiqaradi
D) ta`lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o`z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi,.

##30#Qaysi qatorda pedagogik kengashning vazifalari keltirilgan? ##


+A) ta`lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o`z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi,
B) ta`lim muassasasi jamoasi oldiga qo`yilgan maqsad va vazifalarining bajarilishini amalga oshirish;
C) o`quv jarayonini tashkil qilislining turli shakl va metodlarini muhokama qilish, amaliyotga tatbiq etish
D) ta`lim muassasasini rivojlantirish yo`nalishlarini istiqbol rejasini belgilash

##31#Fanlar bo`yicha taqvim-mavzu rejalarini tasdiqlashga tavsiya etish ushbu vazifa qaysi birlashmaga tegishli? ##


+A) Metodik birlashma
B) Metodik kengash
C) Pedagogik kengash
D) To`g`ri javob yo`q

##32#Al hosil tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yonajot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” ushbu fikrlar muallifi kim? ##


A) M.Behbudiy
B) Fitrat
+C) Avloniy
D) Cho`lpon

##33#Tarbiya maqsadi qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) Qo`yilgan maqsad va vazifalar bilan bogliqlikda ta`lim oluvchilaming egallashi lozim bo`lgan bilim,
B) Shaxsga jamiyatning ta`sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi.
C) Jamiyat rivoji uchun zarur bo`lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash
+D) Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish

##34#Muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli bu.... ##


A) Ko`nikma
+B) Malaka
C) Ma`lumot
D) Tarbiya

##35#«Fozil odamlar shahri» asari muallifini toping. ##


A) Al Xorazmiy
B) Al Buxoriy
+C) Al Forobiy
D) Ibn Sino.

##36#Tarbiyaning keng ma`noda qo`llaniladigan ta`rifi qaysi qatorda keltirilgan? ##


+A) Shaxsga jamiyatning ta`sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg`unlashadi
B) Qo`yilgan maqsad va vazifalar bilan bogliqlikda ta`lim oluvchilaming egallashi lozim bo`lgan bilim, malaka, e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi
C) Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi
D) Jamiyat rivoji uchun zarur bo`lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash

##38#Bu bir tomondan, ijtirnoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan, shaxsning rivojlanishi bilan bog`liq bo`lgan barqaror aloqalar yig`indisi” ushbu ta`rif qaysi tushunchaga nisbatan qo`llanilgan? ##


+A) Tarbiya qonuniyatlari
B) Tarbiya tamoyillari
C) Tarbiya metodlari
D) Tarbiya turlari

##39#Nutq faoliyatining turini toping? ##


+A) og’zaki, yozma
B )og’zaki
C) bilish, o‘rganish
D) o‘rganish.

##40#Tarbiya vazifasi qaysi qatorda keltirilgan? ##


+A) Jamiyat rivoji uchun zarur bo`lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash
B) Faoliyat va munosabatni e’tirof etish shaxsning ijtirnoiy ahamiyatga ega fazilatlarini shakllantirishning negizi va asosiy manbai
C) Tarbiyalanuvchilaming o`zaro tarbiyaviy ta`siri, o`zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o`rtasidagi bog`lanish
D) Tarbiyalanuvchilarda verbal va sensomotor jarayonlaming rivojlanish darajasi va pedagogik ta`sirni hisobga olish

##41#Barcha yosh davrlari psixologiyasi bilan bog`liqlikda jadal rivojlanayotgan shaxsnig yetuk rivojlanish cho`qqisi - «akтe shaxs» darajasiga yetkazish qonuniyatlari, texnika va texnologiyasini tadqiq etadi. ##


+A) Pedagogik akmeologiya
B) Pedagogik antropologiya
C) Neyropedagogika
D) Pedagogik aksiologiya

##42#Tarbiya tamoyillari nechta? ##


+A) 8
B) 7
C) 6
D) 5

##43#Maqsadga qaratilganligi va g`oyaviy yo`nalganligi – bu tarbiyaning . . . . ##


A) Metodi
B) Vositasi
+C) Tamoyili
D) Qonuniyati

##44#Tarbiya va tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlar turiga qarab qanday turlariga bo`linadi? ##


+A) avtoritar, demokratik, liberal, erkin tarbiya
B) pragmatik, aksiologik, jamoaviy, individual tarbiya
C) fuqarolik, siyosiy, baynalmilal, axloqiy, estetik, mehnat, jismoniy
D) aqliy, mehnat, jismoniy tarbiya}

## 45#(yunoncha «metodos» - yo`l) ushbu so`z nomi qaysi qatorda keltirilgan. ##


A) Vosita
B) Tamoyil
+C) Metod
D) Qonuniyat

##46#Tarbiya metodlari ta`rifi qaysi qatorda keltirilgan? ##


+A) tarbiyalanuvchilaming ongi, irodasi, tuyg`ulari va xulqiga ta`sir etish usullari yig`indisidir.
B) umumiy metodning bir qismi, alohida harakati
C) bu usul ham emas, metod ham emas, usullar yig`indisi
D) Metodni tanlayotganda, tarbiyachida muvaffaqiyatga erishishga nisbatan ishonch bo`lishi kerak.}

##47#Tarbiya metodlarini tanlab olish shartlari nechta? ##


A) 7
B) 8
C) 9
+D) 10

##48# Bola tarbiyasida eng muhim ijtimoiy nazorat instituti nima? ##


A) mahalla
B) bolalar uyi
C) maktab
+D) oila

##49# Tarbiya qachon vujudga kelgan? ##


+A) Kishilik jamiyati paydo bo‘lishi bilan
B) Asrimiz boshlarida
C) Uyg‘onish davrida
D) Quldorlik tuzumi davrida

##50#Tarbiyalanuvchilarga ta`sir etishi natijalariga ko`ra metodlar nechta guruhga bo`linadi? ##


+A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

##51#Shaxs ongini shakllantirish metodlari nechta? ##


A) 9
+B) 10
C) 11
D) 12

##52#O`quvchi shaxsini g`oyaviy va ma`naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda o`qituvchining jonli so`zi eng ta`sirchan metod hisoblanadi” ushbu ta`rif qaysi tarbiya metodga tegishli?


A) Tushintirish
B) Hikoya
+C) Suhbat
D) Namuna

##53#Tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga ijobiy baho berish asosida unga ishonch bildirish, ko`nglim ko`tarish va uni qo`llab-quwatlash metodidir. Ushbu ta`rif qaysi tarbiya metodga nisbatan qo`llanilgan. ##


A) Tushuntirish
B) Hikoya
C) Suhbat
+D) Rag`batlantirish

##54#O`quvchilarda mehnat, ijtimoiy xulq va hayotiy tajriba ko`nikmalarini shakllantirish maqsadida qo`llaniladigan metod. Keltirilgan ta`rif tarbiyaning qaysi metodiga tegishli?


+A) Toshiriq
B) Tushuntirish
C) Hikoya
D) Suhbat

##55#Psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo`lgan jamiyat a`zosi##


+A) Shaxs
B) Shakllantirish
C) Rivojlanish
D) Kompetensiya

##56#An’anaviy tarbiyaning asosiy instituti qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) Maktab
B) Mahalla
+C) Oila
D) Pedagogik kengash

##57#Tarbiya hayotning tayanchi, shu boisdan har bir yoshni yaxshi o`qish va yozishga o`rgatish lozim” ushbu fikr qaysi manbada ko`rsatilgan? ##


A) Hadis
+B) Avesto
C) Qur’on
D) Tavsir

##58#Rashkdan saqlangin. U taloqning kalitidir. Eringga tez-tez tanbeh qilishni senga ta`qiqlayman. Chunki tanbeh nafrat uyg`otadi. o`zingni bezab yurgin. Buning uchun yaxshi vosita surmadir. Yana xushbo`y atirlardan foydalangin. Ularning ichida eng yaxshisi suvdir”. Ushbu fikr muallifi kim? ##


A) Farobiy
B) Xorazmiy
+C) Beruniy
D) Abu Ali ibn Sino

##59#U ona allasining tarbiyaviy aµamiyati µaіida tґxtalib, Alla” ikki vazifani bajaradi, deydi.” Ushbu fikr maullifi qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) Farobiy
B) Xorazmiy
C) Beruniy
+D) Abu Ali ibn Sino

##60#Farzand qanchalik bilimli, aіlli-xushli bo`lsa ota-onasining yuzi shunchalik yorug` bo`ladi”. Ushbu fikr muallifi kim? ##


+A) Yusuf Xos Hojib
B) Farobiy
C) Xorazmiy
D) Beruniy

##61#Qachon «Oila yili» deb e’lon qilindi? ##


A) 1997-yil
+B) 1998-yil
C) 1999-yil
D) 2000-yil

##62#Oila ilmiy-amaliy markazi qachon tashkil etildi? ##


A)1998-yil 2-mart
B) 1998-yil 2-iyun
+C) 1998-yil 2-fevral
D) 1998-yil 2-may

##63#Boshqarishning mazkur funksiyasi Yu.Konarjevskiy tomonidan ishlab chiqilgan bo`lib, boshqaruvda alohida o`rin tutadi; bunda axborotlami olish va tahlil qilishda jarayon boshlanadi va tugallanadi. ##


+A) Axborot-tahlil funksiyasi
B) Maqsadli-motivlashtirish funksiyasi
C) Oldindan ko`rish-rejalashtirish funksiyasiTashkiliy-ijrochilik funksiyasi
D) Tashkiliy-ijrochilik funksiyasi

##64#Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to`g`risidagi konvensiya qachon qabul qilingan. ##


+A) 1952-yil 20-dekabr
B) 1952-yil 28-iyun
C) 1952-yil 29-dekabr
D) 1952-yil 21-dekabr

##65#Onalikni himoya etishga qaratilgan konvensiya qachon qabul qilingan? ##


A) 1952-yil 20-dekabr
+B) 1952-yil 28-iyun
C) 1952-yil 29-dekabr
D) 1952-yil 21-dekabr

##66#Inson huquqlari umumiy deklaratsiyasi qachon qabul qilingan? ##


A)1952-yil 20-dekabr
+B) 1948-yil 10-dekabr
C) 1952-yil 29-dekabr
D) 1952-yil 21-dekabr

##67#Lotinchadan tarjima qilinganda dumaloqlashuv”, kurralashuv” ma`nolarini beruvchi so`z qaysi qatorda keltirilgan? ##


A)Yer
B) Osmon
C) Globus
+D) Globallashuv

##68#.Quyidagilardan asosiy pedagogik tushunchalarni belgilang. ##


A) Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi, bilim, ko‘nikma va malakalar
B) Shaxs kamoloti, irsiyat, muhit va tarbiya
+C) Ta‘lim, tarbiya, ma‘lumot, pedagogik jarayon, pedagogik hodisa
D) Ijtimoiy muhit, jamiyat, irsiyat, pedagogik jarayon

##69#...Ta`lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlami tayyorlash va ulami qabul qilib olishning kafillaridir


+A) Davlat va jamiyat
B) Uzluksiz ta`lim
C) Fan
D) Ishlab chiqarish

##70#Globalizatsiya atamasi birinchi bo`lib kim tomonidan qachon qo`llanila boshlagan? ##


+A) Iqtisodchi olimlar tomonidan 1981 yil
B) O`lkashunos olimlar tomonidan 1981 yil
C) Iqtisodchi olimlar tomonidan 1982 yil
D) Sotsiolog olimlar tomonidan 1982 yil

##71#Pedagogika ijtimoiy fanlarning biri sifatida qaysi fanlar bilan bevosita yaqin aloqada rivojlanadi? ##


+A) Falsafa, etika, estetika, axloqshunoslik
B) Geografiya, biologiya, ximiya, fizika
C) Ona tili, adabiyot, lingvistika, grammatika
D) Psixologiya, anatomiya va fiziologiya, maktab gigiyenasi.

##72#«globallashuv» atamasiga birinchi bo`lib kim tushuncha bergan? ##


A) Giddins
B) CHarlz Taz Rassel
+C) R. Robertson
D) Barcha javoblar to`g`ri

##73#Globalizatsiya so`zining to`liq ma`nosi, konsepsiyasi kim tomonidan qachon ochib berilgan? ##


A) Giddins 1965-yil oxirilarida
+B) CHarlz Taz Rassel 1990-yil yarimida
C) R. Robertson 1981-yil boshlarida
D) Barcha javoblar to`g`ri

##74#Tushunchalar ma`nosini aniqlashtiring va bu insoniyatning yarmini adashishdan saqlaydi” ushbu fikr muallifi kim? ##


A)Giddins
B) CHarlz Taz Rassel
C) R. Robertson
+D) Rene Dekart

##75#...eng umumiy ma`noda, globallashuv, bir tomondan, muayyan hodisa, jarayonning barcha mintaqalar, davlatlar va butun Er yuzini qamrab olganini, ikkinchi tomondan, ularning insoniyat taqdiriga dahldor ekanini anglatadi” quyida keltirilgan fikr muallifi kim? ##


+A) Ochildiev
B) Giddins
C) CHarlz Taz Rassel
D) R. Robertson

##76#Globallashuvning bugungi kunda nechta turi bor? ##


A)2
+B) 3
C) 4
D) 5

##77# Pedagogika fanlar tizimini belgilang? ##


A) Psixologiya, maktab gigiyenasi, etika, pedagogika metodika,
B) Falsafa, iqtisod, etika, estetika, pedagogika metodika,
C) Umumiy biologiya, anatomiya, fiziologiya, pedagogika. pedagogika tarixi
+D) Umumiy pedagogika, maktabgacha tarbiya pedagogikasi, maxsus pedagogika,

##78#Egallangan bilim, ko`nikma va malakalami kundalik va kasbiy faoliyatda qo`llay olish qobiliyati bu...


A)Rivojlanish
+B) Kompetensiya
C) Ta`lim
D) Tarbiya

##79#Uning asosiy natijasi - hukumat sub'ektlarining markazlashtirilishi” Quyida keltirilgan ta`rif globallashuvning qaysi turiga tegishli##


+A) Siyosiy
B) Iqtisodiy
C) Madaniy
D) Ijtimoiy

##80#Bu dunyo taraqqiyotining asosiy muntazamligi. Quyida keltirilgan ta`rif globallashuvning qaysi turiga tegishli##


A)Siyosiy
+B) Iqtisodiy
C) Madaniy
D) Ijtimoiy

##81#Yunonchadan tarjima qilinganda o`rgatish, o`qitish ma`nosini bildiradigan so`z qaysi qatorda keltirilgan? ##


A) Pedagog
B) o`qituvchi
C) Ta`lim
+D) Didaktika

##82#Didaktika atamasini birinchi bo`lib kim fanga kiritgan##


A) Rene Dikart
B) Yan Amos Komenskiy
+C) V.Ratke
D) Arastu

##83#Buyuk didaktika”asari muallifi kim? ##


A) Rene Dikart
+B) Yan Amos Komenskiy
C) V.Ratke
D) Arastu

##84#«Hammani hamma narsaga o`rgatish san’ati» didaktikaga nisbatan qo`llanilgan ushbu ta`rif muallifi qaysi qatorda keltirilgan? ##


A)Rene Dikart
+B) Yan Amos Komenskiy
C) V.Ratke
D) Arastu

##85#Boshlang`ich ta`lim didaktikasiga va rivojlantiruvchi ta`lim nazariyasiga asos solgan mutafakkir qaysi qatorda keltirlgan## .


A)Rene Dikart
B) Yan Amos Komenskiy
C) V.Ratke
+D) I. G. Pestalotsi

##86#Taniqli bolgar pedagogi I.Marev didaktikani rivojlanish bosqichlarini nechi bosqichda ko`rsatgan? ##


A)2
B) 4
+C) 3
D) 5

##87#0‘qitish jarayoni nechta vazifani bajaradi? ##


A)2
+B) 3
C) 4
D) 5

##88#0‘qitish jarayoni nechta asosiy bosqichdan iborat? ##


A)2
B) 3
+C) 4
D) 5

##89#Bilimlami mustahkamlash va takomillashtirish, ko`nikma va malakalaming hosil bo`lishi bu - ##


A)o`qitish jarayonining vazifasi
B) o`qitish jarayonining maqsadi
+C) o`qitish jarayonining bosqichi
D) o`qitish jarayonining natijasi

##90#O`quvchi nutqining, fikrlashi, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, emotsional- irodaviy, intellektual sohalarini rivojlantirishda o`z aksini topadi. Ushbu ta`rif o`qitish jarayonining qaysi vazifasiga tegishli? ##


A)Ta`limiy
B) Tarbiyaviy
C) Maqsadli
+D) rivojlantiruvchi

##91#O`quv jarayoni modeli o`zida qanday tarkibiy qismlarni aks ettiradi? ##


A)o`qituvchi faoliyati
B) o`quvchi faoliyati
C) o`qituvchi va ta`lim oluvchilarning jadal o`zaro faoliyati
+D) Barchasi to'g'ri

##92#0‘qitish jarayonining ta`limiy vazifasi nimalardan iborat? ##


+A) o`quvchilarda bilim, ko`nikma, malaka va kompetentsiyalami shakllantirishdan
B) Ta`lim jarayonida shaxsning ma`naviy-axloqiy va xulq-atvori va dunyoqarashi shakllantirilishidan
C) o`quvchi nutqining, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, intellektual sohalarini rivojlantirishdan
D) To'g'ri javob yo'q

##93# Shaxs shakllanishining asosiy omillari nimalardan iborat? ##


A) Ta‘lim, tarbiya, ma‘lumot
B) Psixik jihatdan rivojlanishi, o‘zini bir butun inson deb his qilish
+C) Biologik omil, ijtimoiy muhit, tarbiya
D) O‘qish, o‘rganish, tarbiya
##94#.....bu-ta`lim jarayoni, mazmuni, qonuniyat va tamoyillari, shakl, metod va vositalarini ilmiy asoslab beruvchi ta`lim nazariyasi, pedagogikaning alohida sohasi##
+A) Didaktika
B) Ijtimoiy pedagogika
C) Tarbiya nazariyasi
D) Maxsus pedagogika

##95# Ya.A.Komenskiyning qaysi asari ta‘lim rivojlantirishga g‘oyat katta hissa qo‘shdi? ##


A Yengil adabiyot
B) Ustozi avval
+C) Buyuk didaktika
D) Bolalarga jonim fido

##96#Ijtimoiy ongni shakllantirishda eng ko`p ishlatiladigan metod bu-##


+A) Tushuntirish
B) Namuna
C) Suhbat
D) Rag`batlantirish

##97#Tushuntirish,Suhbat,Namuna usullari tarbiya metodlarining qaysi guruhiga mansub? ##


+A) shaxs ongini shakllantiruvchi metodlar.
B) Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvor tajribalarini shakllantirish metodlari.
C) Xulq-atvorni va faoliyatni rag`batlantirish metodlari.
D) An’anaviy ta’lim metodlari

##98#Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish... ##


+A) Tarbiyaning maqsadi
B) Tarbiyaning obyekti
C) Tarbiyaning predmeti
D) Tarbiyaning vazifalari

##99# Shaxs kamolotiga qanday omillar ta‘sir etadi? ##


A) Biologik omil, ijtimoiy omil va tarbiya ta‘sir etadi.
B )Shaxsning kamol topishida ijtimoiy va biologik omillar ta‘sir etadi.
C) Odamlarning munosabati.
+D) Bola shaxsining rivojlanishiga irsiyat, muhit va tarbiya kabi omillar

##100# Metod nima? ##


+A) Maqsadga erishish yo’li, usuli
B) Murakkab, ko’p qirrali, ko’p sifatlarga ega ta’limdir
C) Yаngi bilimlarni qidirish, izlash, tashkil qilish.
D) Muammoli vaziyatlarni yaratish va hal etish

##101#O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi? ##


A) O‘qitish qoidalari
B) O‘qitish jarayoni
C) Ta’lim metodlari
+D) O‘qitish tamoyillari

##102# Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: ilmga, iste‘dodga va mashqqa.


Bu so’zlar qaysi mashhur faylasufga tegishli? ##
A) Aflotun
+B) Arastu
C) A. N. Farobiy
D) Abu Rayhon Beruniy

##103#Nazariyaning amaliyot (hayot) bilan bog‘liqlik prinsipi.##


+A) O‘quvchilar o‘zlashtirgan bilimlari ularning bevosita hayot faoliyatida qo‘llangan yoki dasturulamal bo‘lib xizmat qilgandagina ahamiyatli ekanligiga ishora qiladi.
B) O‘quv predmetlari mazmuniga inson omili, uning qadr-qiymati, sha’ni, or-nomusi, huquq va burchlarini hurmatlash g‘oyalarini singdirish zarurligini nazarda tutadi
C) Pedagogik jarayon amal qilishi zarur bo‘lgan qoidalar, ya’ni prinsiplarning mohiyatini bilish imkonini beradi.
D) Ta’lim-tarbiya va shaxs rivojlanishi (kamoloti)ning uyg‘unligi, muayyan tizimga ega ekanligini anglatadi.

##104#O‘qituvchining o‘quvchilar bilimlarini chuqur, ongli va mustaqil egallab olishlariga qaratilgan va o‘quvchilar bilish faoiiyatini boshqarishni ta’minlaydigan faoliyat usullari uima deb yuritiladi? ##


A) O‘qitish qoidalari
B) O‘qitish jarayoni
+C) Ta"lim metodlari
D) Ta’lim tamoyillari

##105#.............(maktabdagi) o‘quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo‘lib, unda o‘qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o‘quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat’iy jadval bo‘yicha shug‘ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o‘quv dasturiga o‘zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.


A) Ma’ruza
B) Seminar
+C) Dars
D) Mashg‘ulot

##106#.o‘quvchilarga diqqat-e’tiborli munosabatda bo‘lib, pedagogik odob talablariga amal qilish, o‘quvchilar bilan hamkorlik va ularning muvaffaqiyat qozonishlaridan manfaatdor bo‘lish darsning qaysi funksiyasining tarkibiy qismi hisoblanadi? ##


+A) Tarbiyaviy
B) Didiktik
C) Rivojlantiruvchi
D) Motivatsiyalovchi

##107#“Ustоz muаllimsiz qоlgаndа zаmоn Nоdоnlikdаn qоrа bo’lаrdi jаhоn” bаytining muаllifi kim ? ##


+A) Аbdurаhmоn Jоmiy
B) Аbu Rаyhоn Bеruniy
C) Аbu Nаsr Fоrоbiy
D) Аbu Аli ibn Sinоh

##108#Tarbiya metodlarini sanab o’ting##.


A) Kuzatish metodi hunarli metod, namuna, rag’batlantirish, jazolash
B) Ko’rgazmali metod, amaliy metod
+C) Ishontirish, ijobiy ibrat, namuna, rag’batlantirish, jazolash
D) O’quvchi shaxsan hurmat qilish talablari

##109#Texnologik kompetentlik bu …….##


A) ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo‘lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta’sir ko‘rsata olish.
B) izchil ravishda kasbiy o‘sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.
+C) kasbiy-pedagogik bilim kunikma malakani boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.
D) favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik.
##110# Kretivlik qobiliyati va sifatlari mavjudligini samarali aniqlash testini toping
A) “Sinkveyn testi”
B) “insert jadvali”
+C) “tugallanmagan rasmlar testi”
D) “ishbilarmonlik o`yini”

##111#. Pedagogik diagnostikada baho turlari? ##
A) Umumiy, xususiy, jamoaviy
B) Falsafiy, huquqiy, pedagogik
+C) Falsafiy, pedagogik, psixologik
D) Ijtimoiy, psixologik

##112#. Surdopedagogika so‘zining ma’nosini izohlang. ##


A) Surdopedagogika inglizcha «surdis» - surdis so‘zidan olingan bo‘lib «ko‘rlik» degan ma’noni bildiradi Klinik, psixologik, pedagogik
B) Rezus faktorining tugri kelmasligi, xromosoma kasalliklari
+C) Surdopedagogika lotincha «surdis» - surdis so‘zidan olingan bo‘lib «karlik» degan ma’noni bildiradi
D) Aqli zaif oligofren, demensiya

##113#. Pedagogik diagnostika metodlarini ayting? ##


A) Adabiyot bilan ishlash, eksprement
+B) Kuzatish, test, taxlil
C) aqliy xujum, insert
D) matematik taxlil, tajriba

##114#. Pedagogik diagnostika faniga qachon asos solingan? ##


A) 1840 yil
+B) 1864 yil
C) 1890 yil
D) 1850 yil

##115#. Quyida dunyoqarashning qaysi funksiyasi aks etgan? «Falsafa insonning ijtimoiy tabiatini va mohiyatini ochib berish bilan birga, u insonning tabiatga munosabatini, jamiyatning tabiat bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib beradi, shuningdek insonning tabiatga g‘amxo‘rlik bilan munosabatda bulishini o‘rgatadi.» ##


+A) Ijtimoiy funksiyasi
B) Tarbiyaviy funksiyasi
C) Gnoseologik funksiyasi
D) Metodologik funksiyasi

##116#.Ta’lim mazmuni qanday davlat hujjatlari va rasmiy hujjatlarda o‘z aksini topadi? ##


A) o‘quv dasturi, o‘quv quroli
B) o‘quv mashg‘uloti, o‘quv quroli, darslik
C) kundalik, o‘quv stoli, o‘quv yuklamada
+D) o‘quv rejasi, o‘quv dasturi, darslik

##117#Prinsip so‘zi qanday ma’noni anglatadi? ##


A) Prinsip-lotincha taxlil.
B) Prinsip- lotincha yul,usul.
+C) Prinsip lotincha boshlanish.
D) Prinsip- lotincha asos,boshlanish.

##118#O‘qitish shakllari to‘liq berilgan javobni toping. ##
+A) ma’ruza, seminar, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlari, mustaqil ta’lim, amaliyot
B) mashg‘ulot, turli sayohatlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar
C) mashg‘ulot, mashg‘ulotdan tashqari ishlar, turli sayohatlar, individual mashg‘ulot shakllari
D) mashg‘ulotdan tashqari ishlar, ekskursiya, sinfdan tashqari mashg’ulotlar

##119#Bilim olishning asosiy manbai bo‘yicha o‘qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar kiradi? ##


+A) Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
B) Ta’ lim metodlari
C) Reproduktiv, izohli-ko‘rgazmali
D) Induktiv

##120#To‘garaklar, klublar, olimpiadalar, viktorinalar, ko‘rgazmalar, ekspeditsiyalar va hokazolar ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi? ##


A) Frontal
+B) Yordamchi
C) Asosiy
D) Guruhiy

##121#Leksiya, praktikumlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, seminarlar, konsultatsiyalar, uy vazifalari ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi? ##


A) Frontal
+B) Qo‘shimcha
C) Asosiy
D) Guruhiy

##122#.Pеdаgоgik mаhoratgа to’g’ri tаvsif bеrilgаn jаvоbni bеlgilаng ?.


+A)O’qituvchining shахsiy vа kаsbiy fаzilаtlаrini rivоjlаntirishni bеlgilоvchi хususiyatlаr
B) Pеdаgоgik- psiхоlоgik bilimlаrni puxta va mukаmmаl egаllаsh xususiyatlari
C) O’z kаsbiy bilimlаrini, ko’nikmа vа mаlаkаlаrni dоimiy o’zlаshtirib bоrish xususiyatlari
D) So’nggi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа zаmоnаviy bilimlаrni o`zlashtirishi bilаn qurоllаnishi

##123# Kompetensiya so‘zining ma’nosi nima? ##


+A) Kompetensiya – lotincha so‘z bo‘lib, tegishli, layoqatli degan ma’noni bildiradi.
B) Kompetensiya –grekcha so‘z bo‘lib, muloqot madaniyat degan ma’noni bildiradi
C) Kompetensiya – inglizcha so‘z bo‘lib madaniyat degan ma’noni bildiradi.
D) Kompetensiya – inglizcha so‘z bo‘lib ma’naviyat degan ma’noni bildiradi.

##124#. ……….– mutaxassis sifatida pedagogning individual ravishda o‘zida u yoki bu kasbiy-pedagogik sifat, bilim, ko‘nikma, malakalar, kasbiy kompetentlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlariga tayangan holda ishlab chiqqan shaxsiy-amaliy xarakterdagi dasturi##


A) Texnologik kompetentlik dasturi
B) Shaxsiy kompetentlik dasturi
+C) Pedagogning individual rivojlanish dasturi
D) kommunikativ kompetentlik dasturi

##125#.Bolalarda kreativlikni shakllantirish jarayoni, metod va yo‘llari haqida tadqiqot ishlarini olib brogan chet el olimlarini ko`rsating? ##


A) D.Ushinskiy, Disterverg
+B) Drepau Patti , A.Dolgurov ,
C) T.Bashina
D) M.Ochilov, D.Yunusov

##126#Korreksion pedagogika asoslari fanining predmeti nimadan iborat ##


A) Korreksion pedagogika-jismoniy va ruxiy kamchiliklari bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi xususiyatlarni urganadi
B) Korreksion pedagogika fani anomal bolalar uchun differentsial ta’limni tashxis etadi, ularning ta’lim-tarbiyasi bilan shugullanadi
C) Korreksion pedagogika masalalarini ishlab chikishda asos buladigan eng muxim metodologik printsip tarakkiyot printsipidir.
+D) Anomaliyalarning kelib chiqishi sabablarini, turlarini, anomal bolalarning psixofiziologik rivojlanishdagi xususiyatlarini o`rganish

##127#Oligofreniya necha darajada namoyon bo‘ladi? ##


A) Klinik, psixologik, pedagogik
B) Rezus faktorining tugri kelmasligi, xromosoma kasalliklari
+C) Debil, imbetsil, idiot
D) Akli zaif oligofren, demensiya

##128#Profilaktika so‘zining ma’nosi nima? ##


A) tarbiyalash
+B) oldini olish
C) nazorat
D) Kuzatish

##129#Pedagogik diagnostikaga kim asos solgan? ##


A) Y.A.Komenskiy
B) T.Stoun, Disterverg
+C) D.Fisher, R.Ress
D) Pestolotsi

##130# Dunyoqarashning qaysi funksiyasi kishining aqliy jihatdan kamol topishida, nazariy tafakkurning qaror topishida, jamiyatning yetuk kishisi bo‘lib yetishishida yuksak g‘oyaviy mustahkam e’tiqod ruxida tarbiyalashda, ilmiy dunyoqarashni qaror toptirishda muhim rol o‘ynaydi? ##


A) Ijtimoiy funksiyasi
+B) Tarbiyaviy funksiyasi
C) Gnoseologik funksiyasi
D) Metodologik funksiyasi

##131#.......... lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, asos, boshlang‘ich holat, asosiy rahbar g‘oya, xulq va faoliyatning asosiy qoidasi kabi ma’nolarni anglatadi.


+A) Prinsip
B) Paradigma
C) Konsepsiya
D) Etika

##132#Darsga qo‘yiladigan didaktik talablar – bu: ##


+A) Har bir dars aniq g‘oyaviy, mafkuraviy izlanishga ega bo‘lishi lozim.
B) Har bir dars aniq maqsadni ko‘zlab, puxta rejalashtirilgan bo‘lishi lozim.
C) Har bir dars ko‘rsatmali vositalar bilan jihozlanmog‘i lozim.
D) Dars uchun ajratilgan soat va daqiqalarni tejash va unumli foydalanish.

##133#Bilish faoliyati boyicha tasnif qilinuvchi ta’lim metodlaridan qaysi biri kam vaqt sarflab, katta hajmdagi bilimni berishni ta’minlay oladi? ##


+A) reproduktiv
B) qisman izlanish
C) tadqiqot
D) muammoli

##134#. Xulosa chiqarish turlari bo‘yicha ta’lim metodlariga qaysilar kiradi? ##


A) Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
B) Ta’lim metodlari
C) Reproduktiv, izohli-ko‘rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotii
+D) Induktiv, deduktiv

##135#Har bir darsning ta’lim vazifalarini aniq belgilash, darsni axborotlar bilan boyitish, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish darsning qaysi funksiyasiga misol bo‘la oladi? ##


A) Tarbiyaviy
+B) Didiktik
C) Rivojlantiruvchi
D) Motivatsiyalovchi

##136# Bilim deb nimaga aytiladi? ##


+A) O’quvchilar tushungan esda qoldirgan, amalda qo’llab oladigan ilmiy faktlar tushuncha qoidalar jamiga aytiladi.
B) O’quvchilar ta‘lim jarayonida o’zlashtirish lozim bo’lgan o’quv materiallariga aytiladi.
C) O’quvchilarning ta‘lim jarayonida o’zlashtiradigan va amalda qo’llaydigan tabiat va jamiyat haqidagi ma‘lumotlar va faktlar.
D) kishilarning tabiat va jamiyat haqidagi tasffurlariga aytiladi.

##137#Pedagogning kommunikativ madaniyati nima? ##


+A) Pedagogning kishilar bilan qisqa muddatda muloqot o‘rnata olishi, ular bilan muloqot o‘rnatishga bo‘lgan domiy intilishi.
B) Pedagogning dunyoga, pedagog voqelikka va pedagogik jarayonga bo‘lgan intelektual va hissiy munosabati.
C) O‘qituvchining obyektivlik mezoni, uning ma’niviy tayyorgarlik darajasi.
D) Pedagogik jarayonning asosiy birligi, o‘ziga xos tizimidir.

##138# Ko’nikma deb nimaga aytiladi? ##


A) O’quvchilarni ta‘lim jarayonida o’zlashtirgan bilimlariga aytiladi.
+B) O’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarini amalda qo’llash usullarini egallashlariga aytiladi.
C) O’quvchilarning o’quv sharoitiga ko’nikib ketishlariga aytiladi.
D) O’quvchilarni ta‘lim ishining muayyan tartiblariga odatlashlariga aytiladi.

##139#«Kreativlik o‘zida yangicha yo‘sinda amalga oshirilgan o‘zlashtirish to‘lqinini , yangicha aloqadorliklarni aniqlash, yangicha munosabatga kirishish , yangiliklar , ongning yangicha e’tirozlariga sabab bo‘luvchi faoliyatidir». Fikrni kim aytgan? ##


A) Makkelif
+B) R.Xameni
C) Kyubi
D) Rodjers

##140#Shaxsning ijodiy faoliyatni tashkil etish va uning natijalanganligiga erishishni ta‘minlash imkoniyatini belgilovchi individual xususiyati nima deb ataladi##


A) Ijodiy tafakkur
+B) Kreativ qobiliyat
C) Ijodiy qobiliyat
D) Iqtidor

##141# Quyidagi javoblardan qaysi biri ta‘lim jarayonini ifodalaydi? ##


A) Muayyan dunyoqarash qaror topa boradi
B) Shaxs shakllanadigan jarayon
+C) Bilmaslikdan bilishga tomon harakatning o‘z ichiga oladigan jarayon
D) Tarbiyalash jarayoni

##142#. Pedagogik diagnostikaning eng muhim kreteriyalari qaysilar? ##


+A) Haqqoniylik, puxtalik, ishonchlilik
B) Umumiylik, oydinlik
C) Tartiblilik, bosqichma bosqich
D) Xamma javob to‘g‘ri

##143#Pedagogik diagnostika fanining asosiy tamoyillari nechta? ##


A) 7
+B) 8
C) 9
D) 5

##144#Dastlab arifmetikadan test orqali o‘quvchi bilimini sinash tizimini kim tadbiq etgan? ##


A) D. Fisher
B) I.Pavlov
+C) T. Stoun
D) D.Smenyov

##145#Gnoseologiyaning lug`aviy ma’nosi nima? ##


A) gnozis-kadriyat, logos – ta’limot
B) gnozis-faoliyat, logos – tadkikot
+C) gnozis-bilish, logos – ta’limot
D) gnozis-moxiyat, logos – ta’limot

##146#O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi? ##


A) O‘qitish qoidalari
B) O‘qitish jarayoni
C) Ta’lim metodlari
+D) O‘qitish tamoyillari

##147#Ta‘limning ikki yoqlama xarakteri nimani anglatadi? ##


A) O‘quvchilarda muayyan dunyoqarashni tarkib toptirish
B) Ta‘lim va tarbiya birligi
C) O‘qishni tashkil qilish, o‘quvchilarni individual psixik rivojlantirish sur‘atini tezlashtirish
+D) O‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining birligi

##148#......... ta’lim oluvchining bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘lchash va baholashni anglatadi? ##


A) Yakuniy tekshirish
B) Aniqlash
C) Tekshirish
+D) Nazorat

##149#Ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan ko‘zgazmali qurollar va texnika vositalariga ko‘p darajada bog‘liq bo‘lgaan o‘quv materialini o‘zlashtirish metodi qaysi bandda ko‘rsatilgan##


A) Og‘zaki, amaliy
+B) Ko‘rgazmali
C) Reproduktiv
D) Induqtiv, deduktiv

##150# Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash bu-##


A)Tashxis
B) korreksiya
C) Profilaktika
+D) nazorat

##151#Pеdаgоgik mаxorat tizimigа qaysilаr kirаdi? ##


+A) Kаsbgа оid bilimlаr, insоnpаrvаrlik, pеdаgоgik qоbiliyat, pеdаgоgik tехnikа
B) Tаdbirni tаnlаsh, uni tаyyorlаsh vа o’tkаzish, tаhlil qilish
C) Nаfаs оlish, оvоz o’zgаrishi, rаvоn nutq mаdаniyati
D) His-hаyojоnni аnglаtuvchi so’zlаr ishlаtish, o’zgаlаrni tushunish, yolg’оn хushоmаd qilish

##152#Pеdаgоgik qоbiliyatning sifаtlаri keltirilmagan qatorni toping ? ##


+A) Pеdаgоgik fаоliyat o’quvchilаrning yosh хususiyatlаrigа vа qiziqishlаrigа to’g’ri kеlmasligi
B) O’z kаsbigа muhаbbаt, o’quvchilаrni sеvа оlish, mutахаssisligi bo’yichа puхtа bilimgа egа bo’lishi
C) Pеdаgоgik tаkt vа pеdаgоgik nаzоkаtgа egа bo’lish,pеdаgоgik tехnikаni qo’llаy оlish
D) O’quvchilаr jаmоаsigа singib kеtа оlishi, o’z mеhnаtigа ijоbiy yondаshish

##153#…….– mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi##


A) Shaxsiy kompitentlik
B) Umumiy kompitentlik
+C) Kasbiy kompetentlik
D) Didaktik kompitentlik

##154#Ijtimoiy faoliyatning muayyan turi buyicha ijodkorlikni namoyon etuvchi kobiliyat bu…##


A) tabiiy imkoniyatlarga asoslangan kreativlik
+B) Ixtisoslashgan kreativlik
C) Umumiy kreativlik
D) Birlamchi kreativlik

##155#….. - ijtimoiy subyektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi##


A) Kreativ qobiliyat
B) Ijodiy tafakkur
+C) Ijod
D) Ijodiy qobiliyat

##156#Korreksion pedagogika fanining qanday tarmoqlarini bilasiz? ##


A) Tiflopedagogika, pedagogika, anatomiya, maxsus pedagogik
+B) Surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya
C) Oligofrenopedagogika, pedagogika tarixi, nevropatologiya
D) Anatomiya, psixopatologiya, pedagogika tarixi, surdopedagogika

##157#O‘rganilayotgan kKishi berayotgan ma’lumotlar diagnostikaning maqsadiga mos kelishi nima deyiladi? ##


A) konfidensiallik
B) Ishonchlilik
+C) Relevantlilik
D) Maqsadlilik

##158#O‘quvchi o‘zlashtirishi bilan o‘quv materialini to‘g‘ri tanlashmaqsadni to‘g‘ri yo‘naltirish mezonidirdeb pedagogik diagnostikaga ta’rif bergan olim kim? ##


+A) Macherman
B) D.Fisher
C) R.Res
D) Pestolotsi

##159# Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash bu-##


+A)Tashxis
B) korreksiya
C) Profilaktika
D) nazorat

##160#Metodologiya- qanday ta’limot? ##


+A) tafakkur usullari va metodlari haqidagi ta’limot
B) inson mohiyati to‘g‘risidagi ta’limotdir.
C) mahsuldorlik tomoniga yo‘naltirish yo‘llarini o‘rgatadigan falsafaning sohasi
D) borliq uning mohiyati, shakllari, asosiy tamoyillari va eng umumiy kategoriyalari haqidagi ta’limot.

##161# O‘qitish faoliyati tarkibini to‘g‘ri aniqlang: ##


+A) Didaktik vazifalar, o‘quv topshiriqlari, o‘quv materiali, o‘qitish metodlari
B) Ta’lim maqsadi, tarbiya maqsadi, bilish jarayoni, ish uslubi
C) O‘quv rejasi, o‘quv dasturi, o‘qitish metodlari, manbalar
D) To‘g‘ri javob yo‘q

##162# O‘quv materialini idrok qilish, tushunish, mustahkamlash, hamda amalda qo‘llash qaysi jarayonning bosqichlari? ##


A) Ta‘lim jarayonining
+B) Bilish jarayonining
C) Tarbiya jarayonining
D) Bilimlarni o‘zlashtirish jarayonining

##163#Ta’limni tashkil etishning transformativ shakli izohlangan qatorni toping##


+A) an’anaviy va noan’anaviy shakllar birikmasi bo‘lib bunda o‘qituvchi va o‘quvchilar bir birlarining ichki olamiga kirib borishga harakat qiladilar.
B) An’anaviy shaklda o‘qituvchi to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalish beradi (ma’ruza o‘qish yoki demonstatssiya).
C) Noan’anaviy shaklda o‘qituvchi va o‘quvchilar dialog olib borishlari mumkin, biroq to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘nalishlar berilmaydi.
D) Individning jamiyat yoki alohida olingan shaxslarga nisbatan munosabatini oydinlashtirishga yordam beradi.

##164#Ta’lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy ettirish, ularning bilish imkoniyatlari bilan bog‘liq usul qanday usul deyiladi? ##


A) O‘yin mashqi
+B) Og‘zaki mashq
C) Yozma mashq
D) Individual mashq

##165#Laboratoriya darslarining tuzilishi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? ##


+A) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini o‘tkazish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi
B) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini bajarish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
C) tashkiliy qism; o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini o‘tkazish; uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida)
D) tashkiliy qism; o‘rganilgan mavzularga doir savol-javob o‘tkazish; o‘rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; o‘quvchilarni baholash.

##166# Pеdаgоgik mаhorat – bu…?##


+A) Tа’lim vа tаrbiyaviy fаоliyatdа yuqоri dаrаjаgа erishishni vа uni dоimiy tаkоmillаshtirib bоrish imkоniyatini tа’minlоvchi fаоliyat bo’lib, hаr bir o’qituvchi fаzilаtidа nаmоyon bo’lаdi
B) Muаyyan lоyihа аsоsidа tаshkil etilаdigаn, аniq mаqsаdgа yo’nаltirilgаn hаmdа ushbu mаqsаdning nаtijаlаnishini kаfоlаtlоvchi pеdаgоgik fаоliyat jаrаyonining mаzmunidir
C) O’qituvchi tоmоnidаn pеdаgоgik jаrаyonni tаkоmillаshtirish, оptimаllаshtirishgа bo’lgаn ijtimоiy ehtiyojni qоndirish оmilidir
D) Didаktik hаmdа tаrbiyaviy jаrаyonning o’qituvchi tоmоnidаn sаmаrаli, mаhоrаtli tаrzdа tаshkil etishdir

##167# Аlishеr Nаvоiyning qаysi аsаridа ustоz-murаbbiy hаqidа fikrlаr bаyon etilgаn? ##


+A) «Mаhbub ul-qulub» аsаri
B) «Хаzоyinul mаоniy» аsаri.
C) «Hаyrаt ul аbrоr» аsаri
D) «Qush tili» аsаri

##168#Individning o`ziga xos hatti-harakatlarini ifodalaydigan kreativlik qanday nomlanadi##


A) Ixtisoslashgan kreativlik
+B) tabiiy imkoniyatlarga asoslangan kreativlik
C) Umumiy kreativlik
D) Birlamchi kreativlik

##169#……..jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o‘ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs ##


A)Ijodkorlik
B) Bunyodkor shaxs
+C) Kreativ shaxs
D) Ijodiy topshiriqlar

##170#Korreksion pedagogika fani qaysi fanlar bilan uzviy aloqador? ##


A) Logopediya, tilshunoslik, anatomiya, nevropatologiya, ummuiy fiziologiya
+B) Otalaringologiya, nevropatalogiya, psixopatologiya, pediatriya, umumiy maxsus psixologiya va psixodiagnostika
C) Psixopatologiya, tibbiyot fanlari, tilshunoslik va psixolingvitsika, maxsus psixologiya va psixodiagnotsika
D) Biologiya, anatomiya, oligofreno, pedagogika, tiflopedagogika

##171#Diagnostikada ma’lumotlarni sir saqlash nima deb ataladi? ##


A) Ishonchlilik
+B) konfidensiallik
C) Relevantlilik
D. Maqsadlilik

##172#Pedagogikaning qaysi sohasi shaxsi va faoliyatida nuqsoni bor bolalarni o‘qitish va tarbiyalash bilan shug‘ullanadi? ##


A) kasbiy pedagogika
B) maktab pedagogikasi
C) xalq pedagogikasi
+D) korreksion pedagogika

##173# O‘quvchilar bilim, ko‘nikma, malakalarini tashxislashning zaruriy tarkibiy qismilari nima? ##


A) Nazorat, diagnostika
B) tashxislash
+C) nazorat qilish, baxolash
D) bashoratlash

##174# Ontologiya - qanday ta’limot? ##


+A) borliq uning mohiyati, shakllari, asosiy tamoyillari haqidagi ta’limot
B) tafakkur usullari va metodlari haqidagi ta’limot
C) inson mohiyati to‘g‘risidagi ta’limotdir.
D) mahsuldorlik tomoniga yo‘naltirish yo‘llarini o‘rgatadigan falsafaning sohasi

##175#.O‘quv diskussiyasining bosh maqsadi nima? ##


+A) bilishga bo‘lgan qiziqishni rag‘batlantirish
B) tarbiyalash, rivojlantirish, ta’lim berish
C) nazorat, o‘z-o‘zini nazorat qilish
D) ko‘nikma va malakalar hosil qilish

##176#Predmetlararo bog‘liqlik prinsipi: ##


A) Ta’lim-tarbiya va shaxs rivojlanishi (kamoloti)ning uyg‘unligi, muayyan tizimga ega ekanligini anglatadi
+B) Ta’lim muassasalarida o‘tilayotgan umumta’lim, maxsus va umumkasbiy turkum o‘quv predmetlari boshqa o‘quv predmetlari bilan hamda o‘zaro bog‘liq holda o‘rganilishni ifodalaydi
C) Turkum o‘quv predmetlarini o‘rganish obyektining mohiyati, muhim xususiyatlari, aloqalari, obyektiv olam bilan muayyan munosabatlarini o‘zida ifodalaydi
D) Ta’lim muassasalarida o‘rganiladigan o‘quv predmetlari mazmuniga inson omili,
uning qadr-qiymati, sha’ni, or-nomusi, huquq va burchlarini hurmatlash g‘oyalarini singdirish zarurligini nazarda tutadi

##177#. Aniq bir masalani hal etishda ta’lim oluvchining har bir harakati va operatsiyalarini kuzatib borishga imkon berish qaysi ta’lim shaklining yutug‘i hisoblanadi?##


A) Ma’ruza seminar
+B) Individual
C) Sinf-dars
D) Frontal

##178# Uy vazifasini so‘rash, yangi materiallarni bayon qilish, yangi materiallarni mustaxkamlash, uy vazifalarini tekshirish qaysi dars turiga mansub? ##


+A) Aralash dars
B) Takrorlash-umumlashtirish
C) Yangi bilimlarni bayon qilish
D) Bilimlarni mustahkamlash

##179#O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? ##


A) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini o‘tkazish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
B) tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini bajarish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
C) tashkiliy qism; o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini o‘tkazish; uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida)
+D) tashkiliy qism; o‘rganilgan mavzularga doir savol-javob o‘tkazish; o‘rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; o‘quvchilarni baholash.

##180#Tа’lim jаrаyonidа o’qituvchining pеdаgоgik mаhоrаtini nаmоyon etuvchi аsоsiy vоsitаlаr? ##


+A) O’quvchining nаzаriy hаmdа аmаliy fаоliyatidа erishаdigаn yutuqlаri vа ijоbiy nаtijаlаri
B) Tа’lim bеruvchi vа tа’lim оluvchining o’zаrо fаоliyati
C) Stаndаrt vа nоstаndаrt mаshg’ulоtlаrni o’tqаzish
D) O’quv mаtеriаllаrini nаzаriy vа аmаliy jihаtdаn puхtа o’zlаshtirishi

##181#Pеdаgоgik mаhоrаt kоmpоnеntlаri keltirilmagan javobni toping? ##


+A) Pеdаgоgik mаhоrаtini yetishmasligi
B) O’qituvchining o’z kаsbigа sаdоqаti
C) O’z fаnini o’qitish mеtоdikаsini puхtа bilishi
D) Pеdаgоgik qоbiliyatlаrini nаmоyish etа оlishi

##182#… – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish##


A)Shaxsiy kompetentlik
+B) innovatsion kompetentlik
C) kommunikativ kompetentlik
D) Ektremal kompetentlik

##183#”Muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatga egaligini izchil namoyon etib boradi, izlanuvchan, faol” ushbu ta`rif kreativlikning qaysi darajasiga berilgan? ##


A) O`rta
B) Past
+C) Yuqori
D) Ixtisoslashgan

##184# Pedagogik diagnostika darajalarini aniqlang? ##


A) Monitoring, ekspertiza
+B) Komponentlik, tuzilmaviy, tizimli
C) Mazmunli, normativli, nazorat
D) Monitoring, normativli

##185# Al-Forobiyning ta’lim-tarbiya to‘g‘ri sidagi fikrlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? ##


A) Har xil metodlardan foydalanish
+B) Ta’lim-tarbiyada mo‘tadillik, tabiatga moslikka rioya qilish
C) Yodlash
D) Fikrni boshqara bilish.

##186#Faoliyat natijalarini sarxisob qilish, amaliy xulosalar yasash, bo‘sh yoki muvaffaqqiyatli o‘rinlarni belgilab olish nima deyiladi? ##


A) Pedagogik korreksiya
B) Pedagogik profilaktika
+C) Pedagogik diagnostika
D) Pedagogik nazorat

##187# Nazoratning diagnostik funksiyasi deganda nimani tushunasiz? ##


A) Nazorat jarayonida talabalar o‘z bilimlarini mustahkamlaydilar. O‘quv materiali yanada chuqur o‘zlashtiriladi.
+B) Nazorat natijasida sifat o‘zgarishlarning meyori aniqlanadi.
C) Nazorat natijasida bilim, iqtidor va ko‘nikmalarning shakllanganlik darajasi aniqlanadi.
D) Nazorat natijasida talabalarda o‘z bilim, iqtidor va ko‘nikmalarini yanada takomillashtirish ishtiyoqi uyg‘onadi.

##188# Pedagog olim I.Y.Gutnig pedagogik diagnostikani nechta bosqichga ajratgan


A) 5
B) 6
C) 7
+D) 8

##189# Yangi bilimlarni bayon qilish, yangi bilimlarni mustahkamlash, yangi bilimlar ustida mashq qilish qaysi turiga mansub? ##


A) Aralash dars
+B) Yangi bilimlar berish darsi
C) Takrorlash-umumlashtirish
D) O‘tilgan materialni mustahkamlash

##190# Ma‘lum o‘qitish usulini muvaffaqqiyatli amalga oshirmoq uchun zarur bo‘lgan yordamchi o‘quv materiallari-asbob, qurol, apparat va boshqa shu kabilar qaysi terminga mansub? ##


A) Uslub
B) Usul
+C) Vosita
D) Ta‘lim

##191#O‘rganilgan bilim kecha o‘rganilgan bilimni mustahkamlaydi va ertaga o‘rganiladigan bilimga zamin hozirlaydi. Bu ta‘limning qaysi qoidasiga mos keladi? ##


A) Ta‘lim va tarbiyaning birligi qoidasi
B) Ta‘limning ilmiy bo‘lish qoidasi
C) Ta‘limning o‘quvchi yoshiga mos bo‘lishi
+D) Ta‘limning tizimli va izchil bo‘lishi

##192# Ta‘lim mazmuni nimalarda ifodalanadi? ##


+A) DTS, o‘quv rejasida dasturi va darsliklarida
B) Ta‘lim metodlari, vosita va qo‘llanmalard
C) Ta‘lim printsiplarida, o‘qituvchining amaliy ishida
D) Ta‘lim shaklida, dars tuzilishi, tipi va qo‘llanishida

##193# Bilish nimadan boshlanadi? ##


A) Idrokdan
+B) Sezishdan
C) Tushunishdan
D) Barcha jarayonda bir vaqtda boshlanadi

##194# Tarbiya jarayoni qanday jarayon? ##


+A) Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini o‘z ichiga olgan ikki yoqlama jarayon
B) Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi qatnashadigan jarayon
C) Tarbiyachi bevosita tashkil etadigan, ko‘p qirrali qatnashadigan jarayon
D) Ta‘lim-tarbiya ishini muvaffaqiyatli amalga oshiradigan jarayon

##195# «Metod» so‘zining lug‘aviy ma‘nosini ko‘rsating? ##


A) «Metod» lotincha so‘z bo‘lib, «vositachi» ma‘nosini bildiradi
B) «Metod» yunoncha so‘z bo‘lib, «uslubiyat» ma‘nosini bildiradi
+C) «Metod» grekcha so‘z bo‘lib, yo‘l, usul demakdir
D) «Metod» inglizcha so‘z bo‘lib, «yo‘l ko‘rsatuvchi» degan ma‘noni bildiradi

##196# Pedagog, pedagogika atamalari qaysi so’zdan kelib chiqqan va qanday ma‘noni bildiradi? ##


A) Pedagogika atamasi qadimgi lotin tilidagi “paydagogos” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “bola yetaklovchi” degan ma‘noni bildiradi.
+B) Qadimgi grek tilidagi paydogogos so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “bola yetaklovchi” degan ma‘noni bildiradi.
C) Qadimgi grek tilidagi paydogogoc so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “o’qitaman”, “o’rgataman” degan ma‘noni anglatadi.
D) Ingliz tilidagi “payne” so’zidan olingan bo’lib, bolani rivojlantirish, yetaklash, tarbiyalash degan ma‘nolarni bildiradi.

##197# Pedagogika qanday fan? ##


A) Pedagogika tarbiya jarayonining qonuniyatlari, prinsiplari, shakl va metodlari haqidagi gumanitar fan
B) Pedagogika tarbiyaning nazariy asoslarini tadqiq etuvchi ijtimoiy- gumanitar fan.
+C)Ta‘lim-tarbiya jarayonining mohiyati, mazmuni,qonuniyatlari,metodlarini o’rganuvchi ijtimoiy, fan.
D) Pedagogika tarbiyaning mazmuni, qonuniyatlari, metodlarini o’rganuvchi, ijtimoiy, umumkasbiy fan

##198#Bolani 6 yoshdan, jamoada o’qitishning afzalliklari haqida qaysi mutafakkir gapirgan. ##


A). Arastu.
B) Demokrit.
+C) Abu Ali Ibn Sino
D) Kaykovus.

##199# Didaktika so’zi qanday mo‘noni bildiradi? ##


A) Didaktika grekcha so’z bo’lib pand-nasihat ma‘nolarini bildiradi.
B) Didaktika lotin tilidan olingan bo’lib “didayko” ya‘ni tarbiyalayapman degan mo‘noni beradi.
C Didaktika grekcha so’z bo’lib didayko so’zi tarbiyalovchi ta‘lim degan ma‘noni bildiradi.
+D) Didaktika grekcha so’z bo’lib didayko ya‘ni o’qitish, o’rganish ma‘nolarini beradi

##200# Didaktikaning asosiy tushunchalari qaysilar? ##


+A) Ta‘lim jarayon mohiyati, qonuniyatlari, printsiplari, metodlari,
B) Dars, darsdan tashqari ishlar bilim, kunikma malaka
C) Dars, o’quvchilarning mustaqil ishlari, ekskursiya bayon
D) Dars, suhbat, ma‘ruza, hikoya kuzatish

##201# O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi bo‘yicha Prezident farmoni qachon qabul qilingan? ##


+A) 2017 yil 7-fevral
B) 2017 yil 20-mart
C) 2017 yil 27-aprel
D) 2017 yil 2-fevral

##202#O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi qaysi yillarni o‘z ichiga oladi##


A) 2017-2019
+B) 2017-2021
C) 2017-2020
D) 2020-2021

##203# Kimlarga pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishga yo‘l qo‘yilmaydi? ##


A) Oliy ma‘lumotli bo‘lmagan, shaxslarga
B) Tegishli ma‘lumotga ega bo‘lmagan shaxslarga
+C) Pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarga
D )O‘rta maxsus ma‘lumotli shaxslarga

##204# Test – bu .... ##


+A) Nazorat
B) Topshiriq
C) Baho
D) Topshiriq va etalon

##205# .O’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlarini ko’rsating? ##


+A) Ifodali, ko’rgazmali, amaliy
B) Induktiv va Deduktiv
C) Reproduktiv va muammoli-ijodiy
D) (o’qituvchi rahbarligida mustaqil ish metodlari) hammasi

##206#Maktab, ota-onalar va jamoatchilik vakillari bilan qanday shakllarda ish olib boradi? ##


A) O‘g‘il-qizlari ta‘lim-tarbiyasi haqida electron axborot berish yo‘li bilan
B) Umummaktab yig‘inlari, tadbirlar o’tkazish, turli xil topshiriqlar berish orqali
C) Ota-onalarni chaqirish, jamoaviy topshiriqlar berish orqali
+D) Ota-onalar bilan suhbatlar, majlislar, sinf va maktab ota-onalar qo‘mitasini tashkil etish yo‘li bilan

##207# Pedagogik mahorat nima? ##


A) Nazariy va amaliy mashgulotlarning pedagogik amaliyot bilan to‘la ta’minlash
+B) Pedagogik-psixalogik iqtidor, ishga o‘ta ma’suliyat bilan qarash, boladagi o‘zgarishlarni o‘z vaqtida sezish, bola shaxsiga va ular jamoasiga to‘g‘ri ta’sir eta olishning amaliy namayon bo‘lishi
C) bo‘lajak o‘qituvchining bola shaxsiga va o‘quvchilar jamoasiga ta’sir o‘tkaza olish ko‘nikmasini hosil qilish.
D) faoliyatdagi ixtisoslik yo‘nalishlari hamda ixtisoslik ko‘nikma va malakalarning yig‘indisi hisoblanadi.

##208# “Pedagogik mahorat” fanining maqsadini belgilang? ##


A) Pedagogning qobiliyati
+B). Pedagogning mahorati
C) Pedagogning iqtidori
D) Pedagogning bilimi.

##209# Pedagogik malaka deb nimaga aytiladi? ##


A) Pedagogik tafakkur egasi munosib shaxs, o‘z ishining ustasi bo‘lish, barchasiga ulgurish
B) Turli ixtisoslar bo‘yicha o‘qituvchiga xos fazilatlarning namoyon bo‘lishi.
+C) Egallagan bilim va ko‘nikmalari asosida faoliyatining ma’lum turini uddalay olish yaxshi bajara olish qobiliyatidir
D) Mustahkam kasb-kor faoliyatining ma’naviy asosiga ega bo‘lish.

##210# O‘qituvchi faoliyatiga oid malakalardan biri tashkilotchilik malakasiga tegishli xususiyatni ko‘rsating. ##


A) Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.
B) Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.
C) O‘quvchilar orasida faol bolalarni aniqlay bilish tarkibiy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.
+D) Tarbiyaviy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.

##211# Mahoratning shakllanish bosqichlariga nimalar kiradi##


+A) Reproduktivlik, ijodiylik, ijodiy-novatorlik.
B) Navatorlik, kasbiy bilimdonlik, fannig uslubi.
C) Bilim, ko‘nikma, malaka.
D) Intilish o‘zlashtirish, yetkazib berish.
##212#O‘qituvchi kasbiy faoliyati qanday qobiliyatni talab qiladi. ##
A) Bilish, anglash
B) Perseptiv, empatiya.
+C) Komunikativ, didaktik
D) Umumiy, xususiy.

##213#O‘qitish jarayonida o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida necha xil emotsional muloqat turlari sodir bo‘ladi. ##


+A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

##214# “Muomala chog‘ida siz eng avvalo kishidagi qalbni uning ichki dunyosidan izlang” bu so‘zlar kimga tegishli? ##


A) D. Lokk
B) Ushenskiy
+C). Stanislavskiy
D) Disterverg.

##215#“Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo‘lishni bilishi lozim”-ushbu g‘oya muallifini aniqlang? ##


A) Avloniy
B) A.Navoiy
C) M.Ulug’bek
+D). A.S.Makarenko

##216# “Odamni tarbiyalashni eng asosiy yo‘li ishontirishdir, odamning e’tiqodiga esa faqat ishontirish bilan ta’sir qilish mumkin” ushbu fikr kimga tegishli? ##


+A) A.S. Makarenko
B) L.N. Golstoy.
C) Redkin.
D) K.D.Ushinskiy.
##217#“Agar har kishi qund bilan mehnat qilsa, u o‘ziga nisbatan talabchan bo‘lsa, u yaxshi pedagog bo‘lishi mumkin” ushbu fikr kimga tegishli? ##
A) Redkin
B) K.D.Ushinskiy.
C) L.N.Golstoy
+D) A.S. Makarenko

##218#Pedagogik texnika vositalari nimalardan iborat? ##


A) Sanat va muloqot
B) Nutq va sanat
+C) Nutq va muloqot
D) Maxorat va muloqot.
##219#O‘qituvchi sinfda yurgan paytida qanday yurish tavsiya etiladi? ##
A) Faqat bir joyda turish
+B) Oldin va orqaga
C) Uyondan bu yonga
D) O‘tirib gapirish.

##220#Muomala nima? ##


A) Faktik jarayon
B) Oshkoraviy jarayon
+C) Axborot jarayoni
D) O‘rtoqlik va do‘stlik jarayoni

##221#Pedagogik texnika nima? ##


A) Darsga ijodiy yondashish
B) Malakalar yig‘indisi
C) O‘qituvchining ilmiy mehnati
+D) O‘z xususiyatida mavjud bo‘lgan vositalar

##222#Verbal vositalarini aniqlang##


A) Yuz harakatlari
B) Ichki mayillik
C) Kulgi, ko‘z yoshi
+D) Ta’sirli, og‘zaki, nutq

##223#Tashkilotchilik qobiliyatini aniqlang ##


+A) Jamoani uyushtirish va ruhlantirish
B) O‘z mahoratlarini ko‘ra bilish
C) Diqqatni safarband qilish
D) Irodaviy ta’sir ko‘rsatish

##224# Bilish qobiliyatini aniqlang##


A) Nutq yordamida imo ishoradan foydalanish
+|B) Fanning tegishli sohalarini bilish va keng tahlil qilish
C) O‘qituvchining bayon
D) O‘z harakatlarining oqibatlarini ko‘ra bilash

##225#“Tarbiya san’ati shunday xususiyatga egaki deyarli, barchaga tanish va tushunarli, ba’zilariga esa juda oson ish bo‘lib tuyuladi...” g‘oya muallifini aniqlang ##


+A) K.D.Ushinskiy
B) A.Avloniy
C) az-Zamaxshariy
D) N.K.Krupskaya

##226#“Shunday gapira olish kerakki, bolalar sizning gapingizdan irodangizni, madaniyatingizni, sining shaxsingizni sezsinlar” bu g‘oya qaysi mutafakkir tomonidan ilgari surilgan##


A) X.X.Niyoziy
B) Ibn-Sino
C) L.Tolstoy
+D) A.S.Makarenko

##227#Pedagogik ta’sir ko‘rsatishning asosiy usullarini belgilang##


+A) Talab,istiqbol, rag‘batlantirish, ta’sir etish
B) Ma’qullash, koyish, xursand bo‘lish
C) Iltimos, ishonch, ma’qullash
D) Maslahat, sha’ma shartli talab

##228#Talab nima? ##


+A) Ta’sir ko‘rsatishning boshlang‘ich usuli
B) Tajribali pedagogik faoliyati
C) Tarbiyaning ta’sirchan usulga aylanishi
D) Iltimos va yolvorish

##229# O‘zining psixik holatini qanday usullar bilan boshqarish mumkin##


A) Jahldorlik, e’tiborsizlik, yalqovlik
+B) Tetiklik, ijodiy dalllik, quvnoq kayfiyat
C) Mehribonlik, g‘amxo‘rlik, muloyimlik
D) Ma’qullash, ta’sirlanish, siqiqlik

##230#O‘qituvchining suhbatini tashkil qila olish mahoratini aniqlang##


A) Kuzatish jarayoni
+B) Axborotga kirisha olish jarayoni
C) Eksperimentlar o‘tkazish jarayoni
D) So‘rovnomalar o‘tkazish

##231# Bo‘lajak o‘qiutvchi darslarni kuzatishda qanday dars tahlildan foydalanish maqsadga muvofiq##


A) Ilmiy tahlil
B) Didaktik tahlil
+C) Umumiy pedagog tahlil
D) Tarbiyaviy tadbirlar tahlili

##232#Yangi mavzuni mustahkamlash qanday maqsadga qaratiladi##


+A) Intellektni mashq qildirish va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish
B) Tabiat qonunlarini asoslashga
C) Amaliy faoliyatga
D) Ishlab chiqarishga

##233#Pedagogik texnikani egallash mahoratini aniqlang##


A) Nutq madaniyatiga ega bo‘lish
B) Mimik pantomimik harakatlarga ega bo‘lish
+C) O‘qituvchi rahbarligida mashg‘ulotlar va mustaqil ishlash
D) Rejissorlik mahorati
##234#“...agar pedagog tarbiya mahoratini egallamas ekan, u bolalar muhitidagi ilg‘or kuchlarga tayana olmas ekan, ularning o‘sishini rabatlantirib, yaxshi faoliyatlarini rivojlantira olmas ekan, u shaxsiy ta’sir ko‘rsatishni amalga oshira olmaydi” bu g‘oya kimning o‘qituvchilik faoliyatida keng qo‘llanilgan##
A) A.Avloniy
+B) A.S.Makarenko
C) I.Raxmatullayev
D) S.Aziziy
##235#K.S.Stanslavskiy pedagogik faoliyatida “Pidjakni ilgakka os” yoki “Gavdani qoziqqa os” degan mashqdan keng foydalangan. Bu mashq orqali bo‘lajak pedagoglarga qanday maslahatlar berilganligini aniqlang. ##
A) O‘tiladigan mavzuga ijodiy yondashish
B) Keng ma’lumotlar yig‘indisini aniqlash
+C) Auditoriyaga kirishdan oldin hayajonni bosish uchun
D) O‘zida ortiqcha ixtiyorsizlikni vujudga keltirish uchun.

##236#Maktabda o’tiladigan birinchi darslar qanday bo’lishi kerak##


A) Yozish va o’qishni o’rgatish, qo’shiqlar ayttirish,sayohat qildirish
B) Mavzu haqida tushuncha berish, maktab pedagogik jamoasi bilan tanishtirish,intizomni o’rnatash
+C) Tanishish, intizomni o’rnatish, maktab o’ylab sayohat uyushtirish, suhbatlashish
D) Kitoblar haqida ma’lumot berish, odob axloq haqida tushuncha berish, suhbatlashish

##237#Ko’pgina maktablarda orqadagi partalarda xuddi xo’rlanganlardek,ma’yus,serjahl, hamma narsaga beparvo qaraydigan,ulgurmovchi bolalar o’tirishini o’ylasam yuragim orqaga tortib ketadi. Bu g’oya kimning qaysi asarida keltirilgan. ##


A) A.Avloniy “Birinchi muallim
+B) A.Suxomlinskiy” Tarbiya haqida”
C) K.D.Ushinskiy “Inson tarbiya predmeti haqida”
D) A.S.Makarenko” Pedagogik adabiyotning foydasi xaqida”

##238#Talab nima? ##


A) Maqullash nasixat berish
+B) Ta’sir kursatishning boshlangich usuli.
C) Mashg’ulotning tarbiyaviy axamiyati
D) Pedagogik taktika

##239#Jamoani uyushtirish va ruhlantirish qanday qobiliyat turiga kiradi? ##


A) Bilish
B) Tushuntirib bera olish.
+C) Tashkilotchilik
D) Nutq

##240#Suhbatni qullab quvvatlash uchun nutq ayriboshlash muomalaning qaysi darajasini bildiradi. ##


A) Oshkoraviy
+B) Faktik
C) Rollararo
D) Axborot

##241#Intellektni mashq qildirish va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish darsning qaysi qismida amalga oshiriladi? ##


A) Yakuniy
B) Asosiy
C) Kirish
+D) Mustahkamlash

##242#Ta’sirli og‘zaki nutq bu qanday vosita turi. ##


A) Shaxsiy
B) Axborot
+C) Verbal
D) Faktik

##243#Tetiklik, ijodiy dadillik, quvnoq kayfiyat o‘qituvchi faoliyatida qanday rol o‘ynaydi. ##


A) Mashg‘ulotni boshqarishda
+B) O‘zining psixik holatini boshqarishda
C) Mashg‘ulotni yakunlash
D) Mehribonlik, g‘amxo‘rlik qilish uchun

##244#“Bola shaxsiga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish, jamoada yuksak ahloqiy xislatlarni qaror toptirish uchun sermaxsus ijodga intilish kerak” bu g‘oya qaysi mutafakkir tomonidan ilgari surilgan. ##


+A) V.A.Suxominskiy
B) A.S.Makarenko
C) Y.P.Azorov
D) X.X.Niyoziy

##245#Pedagogik navotorlik – bu... ##


A) Yashirin, ijtimoiy-ruhiy xodisa
B) Yuksak – ahloqiy g‘oyalar
+C) Keskin, murakkab, uzundan-uzun pedagogik kurash
D) Irodaviy ta’sir ko‘rsatish

##246#Pedagogik kasblarga oid shaxsiy fazilat bo‘lgan dilkashlikni o‘zida shakllantirish bosqichlarini aniqlang? ##


A) Shaxsiy xususiyat deb qarab chiqis
B) Introverlik xususiyatiga ega bo‘lish
+C) O‘z-o‘zini tarbiyalash, ixtisoslantirilgan mashqlar ustida ishlash
D) Turli jamoalarda ishlar olib berish

##247# Pedagogik faoliyatda qo‘llaniladigan ijobiy “Pedagogik talabi usullarini aniqlang” ##


A) Nasihat, jadid, do‘q
+B) Iltimos, ishonch,maqullash
C) Tushuntirish, talab, uzr so‘rash
D) Kechirish, uyaltirish, o‘qtirish

##248#K.S.Stonislovskiy muomala harakatini necha bosqichga bo‘lgan. ##


+A) 5
B) 2
C) 4
D) 7

##249# Pedagogik faoliyatda shaxsning qanday xususiyatlari yetakchi rol o‘ynaydi? ##


+A) Ijtimoiy o‘zaro harakatga bo‘lgan yuksak rivojlangan ehtiyoji
B) O‘zaro fikr almashuv ehtiyoji
C) Xarakter bilan bog‘liq xususiyatlari
D) Aql-idrokning muayyan xislatlari

##250#Tarbiya qanday paydo bo’lgan? ##


+A) Inson paydo bo’lishi bilan
B) Jamiyat paydo bo’lishi mumkin
C) Mehnat qurollari paydo bo’lishi bilan
D) Tarbiya jamiyat rivojlanishhining ob’yektiv ehtiyoji sifatida paydo bo’lgan

##251#O‘z ruhiy kayfiyatiga beixtiyor ta’sir ko‘rsatishni egallash uchun …##


A) Aqliy xis-tuyg‘ularini boshidan kechiradi
B) O‘quvchi shaxsiga ta’sir ko‘rsatishdan foydalanadi
+C) O‘zi-o‘ziga ta’sir qilishdan foydalaniladi
D) Ijobiy hissiyotlar doirasini kengaytiradi

##252#Pedagogik ijodkorlikning asosiy bosqichlariga nisbatan pedagogning ijodiy kayfiyatiga muomala ta’sirini aniqlang. ##


A Ijodiy kayfiyatini safarbar qilish
B) Pedagogning sinf bilan muomala tizimi
+C) Pedagog sinf bilan bo‘ladigan muomalani oldindan payqashi ,muomaladan qanoat hosil qilishi
D) Ijodiy kayfiyatni rag‘batlantirish

##253#Pedagogik texnikaning egallashning asosiy yo‘llarini aniqlang##


A) Mashg‘ulotlarni tahlil qilish
+B) Mustaqil ishlash
C) Kasbiy jihatdang o‘z-o‘zini tarbiyalash
D) Bolalar bilan bo‘ladigan muomala
##254#O‘qituvchi faoliyatiga oid malakalardan biri tashkilotchilik malakasiga tegishli xususiyatni ko‘rsating. ##
+A) Tarbiyaviy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.
B) Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.
C) O‘quvchilar orasida faol bolalarni aniqlay bilish tarkibiy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.
D) Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.

##255#Mahoratning shakllanish bosqichlariga nimalar kiradi. ##


+A) Reproduktivlik, ijodiylik, ijodiy-novatorlik.
B) Navatorlik, kasbiy bilimdonlik, fannig uslubi.
C) Bilim, ko‘nikma, malaka.
D) Intilish o‘zlashtirish, yetkazib berish.
##256# …. deganda rasm – tamoil, xulq – odatlar yig’indisi, ijtimoiy – iqtisodiy tuzum taqozosi bilan turmush sharoitining alohida tarzi, an’analari asosida odamlar o’rtasida paydo bo`lgan muomala munosabatlarining xususiyatlari tushuniladi##
A) Odob
B) Axloq
+C) Tarbiya
D) Ta’lim

##257# “Muomala chog‘ida siz eng avvalo kishidagi qalbni uning ichki dunyosidan izlang” bu so‘zlar kimga tegishli? ##


+A) Stanislavskiy
B) Ushenskiy
C) Lokk
D) Disterverg.

##258#Pedagogik jarayonning harakat vositasi... ? ##


+A) Faoliyat.
B) Pedagogik o‘zaro ta’sir.
C) Pedagogik vaziyat.
D) Pedagogik hodisa.

##259#Barkamol shaxsni rivojlantirish, ta’lim-tarbiya berish haqidagi fan... bu? ##


A) Tarix
B) Psixologiya.
+C) Pedagogika
D) Falsafa.

##260#Qaysi amerikalik olim oliy o’quv yurtlari uchun pedagogik texnologiya usulining individuallashtirilgan tizimini ishlab chiqdi? ##


+A) F.S.Keller
B) Guzeev
C) Romishevskiy
D) Gane

##261#Tashkilotchilik qobiliyatini aniqlang?##


A) Irodaviy ta’sir ko‘rsatish
B) O‘z mahoratlarini ko‘ra bilish
C) Diqqatni safarband qilish
+D) Jamoani uyushtirish va ruhlantirish

##262#Muomalaning faktik darajasini belgilang? ##


+A) Suhbatni qo‘lab quvvatlash uchun nutq ayriboshlash
B) Bir vaqtning o‘zida bir necha birlashmalarga kirish
C) Yaqin kishilar o‘rtasida vujudga keladi
D) Bir-birlari bilan aloqa o‘rnatadi.

##263#Muomala nima? ##


A) Oshkoraviy jarayon
+B) Axborot jarayoni
C) Faktik jarayon
D) O‘rtoqlik va do‘stlik jarayoni

##264#O‘qituvchi sinfda yurgan paytida qanday yurish tavsiya etiladi? ##


A) O‘tirib gapirish
B) Faqat bir joyda turish.
C) U yondan bu yonga.
+D) Oldin va orqaga

##265#Pedagogik texnika vositalari nimalardan iborat? ##


A) Sanat va muloqat
B) Nutq va sanat
+C) Nutq va muloqat
D) Maxotar va muloqat.

## 266#“Agar xar kishi qund bilan mehnat qilsa, u o‘ziga nisbatan talabchan bo‘lsa, u yaxshi pedagog bo‘lishi mumkin” ushbu fikr kimga tegishli? ##


+A) A.S. Makarenko
B) K.D.Ushinskiy
C) L.N.Tolstoy
D) Redkin.

##267#“Muomala chog‘ida siz eng avvalo kishidagi qalbni uning ichki dunyosidan izlang” bu so‘zlar kimga tegishli? ##


+A) Stanislavskiy
B) Ushenskiy
C) D. Lokk
D) Disterverg.

##268#Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat? ##


A) Kasbiy faoliyatda yetukligi
B) Ijtimoiy madaniyat
C) Kasbiy ahamiyatli madaniyat
+D) Bilimi, ishonchi, qobiliyati va xulqi

##269#Pedagog uchun eng zarur nutq madaniyatini belgilang? ##


+A) Nutqning grammatik to’g’riligi,leksik boyligi, aniq va ravshan ifodalanganligi
B) Keng fikrlilik, tinglovchini zeriktirmaydigan muloqot o’rnatish
C) Tinglay olish, qo’llab-quvvatlash, o’z fikrini himoya qilish
D) Tanqidiy nuqtai nazar, o’z fikrini himoya qilish

##270#Oliy ta’lim nechta bosqichdan iborat? ##


A) 3
B) 4
+C) 2
D) 5

##271#O’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlarini ko’rsating? ##


A) Induktiv va Deduktiv
+B) Ifodali, ko’rgazmali, amaliy
C) Reproduktiv va muammoli-ijodiy
D) (o’qituvchi rahbarligida mustaqil ish metodlari) hammasi

##272#X.X.Platev qaysi sharq allomasining ilmiy g’oyalarini umumlashtirib bilish to’g’risidagi nazariyani asoslab bergan? ##


+A) Forobiy
B) Beruniy
C) Ibn Sino
D) Al-Kindiy

##273#Innovatsiya faoliyatidagi «kreativlik» deganda siz nimani tushunasiz? ##


+A) Individning yangi tushuncha yaratish va yangi ko’nikmalar hosil qilish qobiliyatini bildiradi
B) O’qituvchining kasbiy mahorati cho’qqilariga erishuvi
C) Ijtimoiy vaziyatlarda o’zining o’rnini anglab olish
D) Shaxs o’zini namoyon qila olish va o’zining muayyan ishlarini amalga oshirish

##274#Kadrlar tayyorlash milliy modelining qaysi komponentlari o’quvchi faoliyatining ilmiy-metodik ta’minotini ta’minlaydi? ##


A) Shaxs, ishlab chiqarish, Fan davlat va jamiyat
B) Shaxs, ishlab chiqarish
C) Fan, shaxs, ishlab chiqarish
+D) Davlat va jamiyat, fan

##275#O’qituvchining pedagogik faoliyati turlari - bu ... ##


+A) Konstruktiv, tadqiqotchilik, kommunikativ, tashkilotchilik
B) Ta’lim beruvchi, tarbiyalovchi, rivojlantiruvchi
C) O’quvchi faoliyatini tashkil etish va boshqarish
D) Shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi

##276#Seminar mashg’ulotining eng muhim bosqichi nima? ##


+A) Uning o’zagi muammoli savolga javob qidirishni tashkil etish
B) Muammolarning yechimi usulini izlashni tashkil qilish
C) Muammoni yechish usulini izlash
D) Savollarga javob berish

##177#Monologik metodni ko’rsating? ##


A) Suhbat
B) Individual, guruh, frontal, kollektiv
+C) Lektsiya, hikoya, namoyish qilish
D) Munozara

##178#Bilish jarayoniga alohida ahamiyat berib, insonlarning bilishga bo’lgan intilishlarini keng yoritgan alloma asari bilan ko’rsating? ##


+A) Forobiyning ”Baxt saodatga erishuv” to’g’risida
B) Abdurahmon Jomiyning ”Musiqa” risolasi
C) Alisher Navoiyning”Maxbub-ul qulub»
D) Abu Rayxon Beruniy “Mas’ud qonuniy”

##179#O’spirinlik davri xususiyatlari tahlilida qaysi sifat alohida ahamiyat kasb etadi? ##


A) Tashqi qiyofat
B) Yoshi
C) Harakat
+D) Faoliya

##180#Talabaning aqliy faoliyati xususiyatlari qanday belgilanadi? ##


+A) Shaxsni hayotga va mehnatga tayyorlashning muhim jihati sifatida
B) Intellektual faoliyatga qiziqish uyg’otish sifatida
C) Bilimlar bilan qurollanish maqsadida
D) Muloqot doirasining kengayishida

##281#Barkamol shaxsni rivojlantirish, ta’lim-tarbiya berish haqidagi fan... bu? ##


+A) Pedagogika
B) Psixologiya.
C) Tarix.
D) Falsafa

##282#O’zbekiston Respublikasida 1997 yil 29 avgustda qanday qonun qabul qilindi##


A) Ta’lim tizimiga o’zgartirishlar kritish bo’yicha Qonun
B) Ta’lim tizimini rivojlantirish haqidagi Qonun
C) Ta’lim turlarini tashkil etish bo’yicha Qonun
+D) Ta’lim to’g’risidagi Qonun

##283#Har qanday davlatning qudrati nima bilan belgilanadi. ##


+A) Fuqarolarning etukligi va intellektual salohiyati bilan
B) Fuqarolarning mol-mulki va armiyasi bilan
C) Fuqarolarning bilimi va mol-mulki bilan
D) Fuqarolarning intellektual salohiyati va armiyasi bilan

##284#Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning O’zbekiston Respublikasi IX sessiyasida (1997) so'zlagan "Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori" nutqida tarbiyaning maqsadi qanday ifodalanadi? ##


A) Umuminsoniy va milliy tarbiya
B) Tadbirkor shaxsni tarbiyalash
+C Barkamol, erkin fikrlovchi shaxsni tarbiyalash
D) Mehnatsevar inson tarbiyasi

##285#«O’qituvchi atamasi»ga berilgan ta’rifning qaysi biri mukammal? ##


+A) O'qituvchi - murabbiy, ustoz
B) O'qituvchi - inson qalbining muhandisi (injeneri).
C) O'qituvchi -yoshlarga ta’lim-tarbiya beruvchi kishi
D) O'qituvchi - ziyo nurini tarqatuvchi shaxs.

##286#Notiqlik san’ati Yunonistonda qanday nomlangan? ##


A) “San’atlar shohi”.
B) “Yuksak iqtidorli ovoz sohibi”
C) “Siyosiy tribuna”
+D) “Tinglovchiga halovat bag‘ishlovchi”

##287#Pedagogik mahorat – bu##


+A) Ta'lim va tarbiyaviy faoliyatda yuqori darajaga erishishni va uni doi¬miy takomillashtirib borish imkoniyatini ta’minlovchi faoliyat bo‘lib, har bir O’qituvchi -fazilatida namoyon bo’ladi.
B) Muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo'naltiril¬gan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayonining mazmunidir
C) O'qituvchi tomonidan pedagogik jarayonni takomillashtirish, optimal- lashtirishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni qondirish omilidir.
D) Didaktik hamda tarbiyaviy jarayonning O’qituvchi tomonidan sama¬rali, mahoratli tarzda tashkil etishdir.

##288#O’qitishning an’anaviy metodlarini ko‘rsating? ##


+A) Og‘zaki ko‘rgazmali amaliy mashqlar metodi
B) Ko'rgazmali, mantiqiy, ommaviy metodlari.
C) Aralash darslar, bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darslari, bilimlarni umumlashtirish darslari
D) Mantiqiy, o'z-o'zini nazorat qilish metodlari.

##289#Interfaol metodlarda “Aqliy xujum metodi”dan foydalanish qanday samara beradi? ##


A) Ijodiy tafakkurni rivojlantiradi
B) Fanga qiziqtiradi
+C) Aqliy faoliyatni o’stiradi
D) Mutaxassislikka yo’llaydi

##290#Pedagogning kommunikativ madaniyati nima? ##


+A) Pedagogning kishilar bilan qisqa muddatda muloqot o’rnata olishi, ular bilan muloqot o’rnatishga bo’lgan domiy intilishi
B) Pedagogning dunyoga, pedagog voqelikka va pedagogik jarayonga bo’lgan intelektual va hissiy munosabati
C) O’qituvchining ob’yektivlik mezoni, uning ma’niviy tayyorgarlik darajasi
D) Pedagogik jarayonning asosiy birligi, o’ziga xos tizimidir.

##291#Hozirgi davrda an’anaviy metodlardan qaysilari inobatga olinadi? ##


A) Ifodali, bilimlarni egallashh, ijodiy faoliyat
+B Amaliy, ko’rgazmali, ifodali, kitob bilan ishlash, video metodlar
C) Tushuntirish h, eslab qolish, ifodali, bilimlrani egallash
D) Video, amaliy, ko’rgazmali, kitoblar bilan ishlash

##292#Metod nima? ##


A) Muammoli vaziyatlarni yaratish va hal etish
B) Murakkab, ko’p qirrali, ko’p sifatlarga ega ta’limdir
C) Yаngi bilimlarni qidirish, izlash, tashkil qilish.
+D) Ta’limda maqsadga erishishi, masalalarini hal qilish yo’llari, usulari

##293#Bilimlilik madaniyati nima? ##


+A) Aksariyat hollarda pedagog va o’qituvchining o’zaro munosabatlari jarayoni va natijalari
B) Ob’yektiv imkoniyatlar bilan talaba istaklarini o’zaro isbotlangan holda maqsadni to’g’ri tanlay olish.
C) Pedagogik bilimlarni turli tumanligi va pedagog tomonidan bu bilimlarni egallanish
D) Insonlarning oliy kechinmalarini keng uyg’unligi hosilasi

##294#Pedagogik texnologiya monitoringida birinchi bosqich bu...? ##


A) Natija
+B) O`rganish
C) Tahlil eta bilish
D) Sintez

##295#Maktabda o’tiladigan birinchi darslar qanday bo’lishi kerak##


A) Yozish va o’qishni o’rgatish, qo’shiqlar ayttirish,sayohat qildirish
B) Mavzu haqida tushuncha berish, maktab pedagogik jamoasi bilan tanishtirish.
+C). Tanishish, intizomni o’rnatish, maktab uylab sayoxat uyushtirish, suxbatlashish
D) Kitoblar haqida ma’lumot berish, odob axloq haqida tushuncha berish, suhbatlashish

##296#Yaxshi o’qituvchi bo’lib yetishish uchun nima qilish kerak. ##


A) Bolaning qalbini tushunish kerak.
B) Mutaxassisligi buyicha keng ma’lumotga ega bulish, maktab pedagogik jamoasi faoliyatida ishtirok etish.
C) Tarbiyalanuvchilarni ragbatlantirishni bilish
+D) Haqiqiy hayot kechirish, to’laqonli hayotga intilish, kitob mutalo qilish, musiqa tanglash,

##297#Ko’pgina maktablarda orqadagi partalarda xuddi xurlanganlardek,mayus,serjahl, hamma narsaga beparvo qaraydigan,ulgurmovchi bolalar utirishini uylasam yuragim orqaga tartib ketadi. Bu g’oya kimning qaysi asarida keltirilgan. ##


+A) A.Suxomlinskiy” Tarbiya haqida”
B) A.Avloniy “Birinchi muallim”
C) K.D.Ushinskiy “Inson tarbiya predmeti haqida”
D) A.S.Makarenko” Pedagogik adabiyotning foydasi xaqida”

##298#Intellektni mashq qildirish va mantiqiy fikrlashga o‘rgatish darsning qaysi qismida amalga oshiriladi? ##


A) Kirish
B) Asosiy
+C) Mustahkamlash
D) Yakuniy

##299#Ta’sirli og‘zaki nutq bu qanday vosita turi.


A) Shaxsiy
B) Axborot
+C) Verbal
D) Faktik

##300#Profilaktika so‘zining ma’nosi nima?##


A) Tarbiyalash
+B) Oldini olish
С) Nazorat
D) Kuzatish
Download 97.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling