VI. кeyslar banki


Download 183.82 Kb.
Pdf просмотр
Sana10.01.2019
Hajmi183.82 Kb.

VI. КEYSLAR BANKI

 

 

 

 1-Кeys. SUYUQ DORI VOSITALARINING IChKI IShQALANISh 

KOEFFITsIЕNTINI 

KAPILLYaR VISKOZIMЕTR YoRDAMIDA ANIQLASh 

Suyuq  dori  vositalarini  ichki  ishqalanish  koeffitsientini  aniqlashda  etalon  va 

tekshirilayotgan  suyuqlikdan  foydalaniladi.  Kappilyar  viskozimetrda  suyuq  dori 

vositalarini ichki ishqalanish koeffitsientini aniqlashda ishlatiladigan viskozimetr. 

 

 2

=1

 2

 t

2

/1

t1

                    

tеnglikda   

111  vа  

222  kinеmatik qovushqoqliklar. 

Keysni bajarish bosqichlari bo’yicha topshiriqlar 

1.Viskozimеtr avval suv bilan chayqaladi. Toza bo’lgan viskozimеtr suvli 

stakanga  vеrtikal o’rnatiladi. 

2.  Viskozimеtrning  o’ng  tirsagi  orqali  rеzеrvuar  V  ni  to’ldirib,  undan 

yuqoriroq sathga chiqqunga qadar toza suv quyiladi. 

3.  Viskozimеtrdagi  va  S  stakandagi  suv  tеmpеraturalari  tеnglashguncha 

10-15 min kutib, kеyin rеzina bosqon yordamida suv D rеzеrvuar to’lgunga qadar 

haydaladi.  Rеzina  nokni  va  o’ng  tirsakning  ochiq  uchini  bo’shatib  cuvning 

kapillyar orqali oqishiga imkon bеriladi, suv sathi “a” bеlgiga еtganda sеkundomеr 

yurgizilib  yuboriladi va suv sathi “v” bеlgiga kеlganda to’xtatiladi. Bu tajriba 10 marta  takrorlanib,  har  safar  suvning  oqish  vaqti  t  aniqlanib,  o’rtacha  qiymati 

olinadi. 

4.  Viskozimеtr  suvdan  tozalanadi  va  tеkshirilayotgan  suyuqlik  bilan 

chayiladi.  Viskozimеtr  suv  bilan  to’ldirilgan  kabi  tеkshiriladigan  suyuqlik  bilan 

to’ldiriladi va  kapillyar  orqali A hajm suyuqlik oqizilib, vaqt o’lchanadi (kamida 

10 marta) va o’rtacha qiymati topiladi. 

5.  Tajriba  vaqtida  stakan  ichidagi  tеrmomеtrning  ko’rsatishiga  qarab 

jadvallardan  suv  va  tеkshiriladigan  suyuqliklarning  zichliklari 

1

  vа 2

,  hamda suvning qovushqoqlik koeffitsiеnti 

1  yozib  olinadi. Olingan ma'lumotlar  orqali ) 

formula  yordamida  tеkshiriladigan  suyuqlikning  qovushqoqlik  koeffitsiеnti 

 

hisoblab topiladi.  2-keys. Кеysni bajarish bosqichlari va topshiriqlar: 

1.

 Кеysdagi  muammoni  keltirib  chiqargan  asosiy  sabablar  va  hal  etish 

yo’llarini jadval asosida izohlang (individual va kichik guruhlarda). 

Мuammo turi 

Кelib chiqish 

sabablari 

Hal etish yo’llari  

 

  

3-КeysSUYuQ DORI VOSITALARINING SIRT TARANGLIK 

KOEFFITsЕNTINI 

TOMChI UZILIShI USULI BILAN ANIQLASh 

 

Tomchi  uzilish  vaqtida  uni  uzilishga  majbur  etuvchi  kuch  (tomchining 

og’irlik  kuchi)  ning  tomchini  tutib  turuvchi  kuchga  (sirt  taranglik  kuchiga)  son 

jihatdan tеngligidan foydalanib, tajribada turli 

suyuq  dori  vositalarining  sirt  taranglik 

koeffitsiеtini  aniqlash.  Bu  usul  naychaga 

quyilgan  suyuqlikning                      uning  tor 

uchidan  tomchi  shaklida  uzilib  tushishiga  

asoslangan. 

 1/

2= m

1g/ m

2                

1

=2

(m1

/m2

)                    Keysni bajarish bosqichlari bo’yicha topshiriqlar 

1.Byurеtkalar  tozaligi  tеkshirilib  biriga  distillangan  suv,  ikkinchisiga 

tеkshirilayotgan suyuqlik quyiladi. 

2. Ikkita toza bo’sh stakanchalar massasi tarozida o’lchanadi. 

3.  Byurеtkalar  jo’mragi  suyuqlik  sеkinlik  bilan  tomchilaydigan  qilib 

ochiladi  va  stakanchalarga  har  biridan  n  tadan  tomchi  sanab  olinib  massalari 

o’lchanib, m

1, m

2

’ lar topiladi yoki har bir suyuqlikdan bir xil  hajmga ega bo’lgan 

qismini stakanchalarga asta tomchilatib, tomchilar soni n

va n


2

 ni sanaladi. 

4. 12 vа 

2 larning qiymatlari jadvaldan olinadi va topilgan n

1

, n2

, m


1m

2 qiymatlarga ko’ra formuladan 

1 ning qiymati hisoblab topiladi. 

5. Tajribani har qaysi suyuqlik uchun bir nеcha (8-10) marta takrorlab, ning o’rtacha qiymati topiladi. 6. Absolyut va nisbiy xatoliklar aniqlanadi. 

7. Oxirgi natija quyidagicha ifodalanadi: 

1hаq


=

1 

 1

4 – Кeys. Keys yechimi uchun taklif etilgan g’oyalar taqdimoti uchun chizma 

namunasi 

Мuammo (asosiy va kichik 

muammolar) 

Yechim 


Natija 

 

 

 

 

 

 

 

  

  5- 

Кейс: 

REFRAKTOMETR 

YORDAMIDA 

ERITMA 

KONSENTRATSIYASINI  VA  NUR  SINDIRISH  KO’RSATKICHINI 

ANIQLASH 

Yorug’lik nurining sinish qonunlari bo’yicha talabalar bilimini chuqurlashtirish 

va shu qonunlar asosida ishlaydigan qurilmalar bilan tanishtirish. 

Keysni bajarish bosqichlari bo’yicha topshiriqlar 

1.  Tajribani  o’tkazishda  awal  yorituvchi  prizma  ko’tariladi  va  ikkala  prizma 

sirtlarining tozaligi tekshiriladi. Prizmalaming sirti distillangan suv bilan yuviladi, 

so’ngra toza qumq mato bilan artiladi. 

2. Oichash prizmasining o’rtasiga pipetka  yordamida 2—3 tomchi distillangan 

suv tomiziladi va oichash prizmasining ustini yorituvchi prizma bilan yopiladi. 

3. Biz qarayotgan usulda yomgiik prizma ustidagi darchadan tushiriladi, bunda 

oichash prizmasi tomonidan qo’yilgan darcha yopib qo’yiladi. 

4. Kompensator dastasini aylantirish bilan ko’rish maydo-nining yomg’ va xira 

chegarasidagi bo’yalish yo’qotiladi. 5.  Distillangan  suv  uchun  ko’rish  maydonining  yomg’  va  xira  qismlarini 

chegaralovchi  punktir  chiziqning  vaziyati  aniqlanadi.  Agar  tajriba  to’g’ri 

o’tkazilayotgan  boisa  va asbob oichash  vaqtida to’g’ri ko’rsatsa, distillangan suv 

20°  C  haroratda  boiganida  ko’rish  maydonining  yorug’  va  xira  qismlarini 

chegaralovchi  chiziq  vizir  chizig’i  bilan  ustma-ust  tushirilganda  shkalaning 

ko’rsatishi n = 1,333 ga (o’ng tomondagi shkalaning ko’rsatishi 0 boiimga) to’g’ri 

keladi. 

6.  Prizmalar  sirti  yuqorida  aytilganday  qaytadan  tozalanadi,  yumshoq  quruq 

mato bilan artiladi. Yorituvchi prizmani ko’tarib, oichash prizmasining o’rtasiga 1 

—  2  tomchi  tekshiriluvchi  eritmadan  tomiziladi  va  yoritiluvchi  prizma  yopiladi. 

Ko’rish  maydonida  yomg’  va  xira  qismlaming  yaqqol  chegarasi  hosil  qilingach, 

sindirish ko’rsatkichi va eritma konsentratsiyasi yozib olinadi. 

Tajriba kamida 5 marta takrorlanadi. 

7. Xuddi shu usuldagi oichashlar turli konsentratsiyali erit-malarning har biri 

uchun 5 martadan takrorlanadi.  

8. Har bir aralashma uchun o’rtacha nur sindirish ko’rsatkichini topib, n va c. % 

lar orasidagi bog’lanish grafigini qurib, nomalum aralashmaning konsentratsiyasini 

aniqlanadi. 6- Кейс: Keys yechimi uchun taklif etilgan g’oyalar taqdimoti uchun chizma 

namunasi 

Муаммо (асосий ва 

кичик муаммолар) 

Ечим 

Натижа 

 

 

 

  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling