X- XII siniflər. I tur/tarix Tapşırıq I – seçimli sual


Download 55.68 Kb.

Sana27.08.2017
Hajmi55.68 Kb.

 

X-XII siniflər. I tur/tarix 

 

Tapşırıq I – seçimli sual  

Təlimat. Hər suala ehtimal olunan dörd cavab verilmişdir. Onlardan ancaq biri düzgündür. Düzgün cavabın müvafiq 

hərfini dairəyə alın. Hər tapşırığa 1 bal verilir.  

 

 

1. 

Firon IV Amenhotep hansı səbəbə görə adını dəyişdirib Exnaton qoydu? 

I. 


Yeni sülalənin yaradılmasına görə   

II. 


Dini islahatı dəstəkləmək üçün      

III. 


Kahinlər dairəsinə yaxınlaşmaq üçün 

IV. 


Orduda nüfuzunu artırmaq üçün 

 

2. 

Hansı  çarın  qanunlar  toplusu  zəmanəmizədək  gəlib  çatmış  qanunlar  toplusu  arasında  ən  qədim  qanunlar 

toplusu sayılır? 

I. Asuretinin      

II. Babilin       

III. 


Elamın 

IV. 


İsrailin 

 

3. 

Yunanlarla İranlıların müharibəyə başlamasının səbəblərindən biri nə idi?  

I. 


Kirosun əmri ilə Delfosda Apollon məbədinin uçurulması     

II. 


İranlıların donanmasının Beotiyanı mühasirəyə alması 

III. 


İranlıların dəniz ekspedisiyaları 

IV. 


İoniyanın şəhərlərindəki üsyanda Afinanın iştirakı 

     


4. 

Peloponnes müharibəsi zamanı hansı siyasətçi fəaliyyət göstərirdi? 

I. Alkibiad   

II. Femistokl       

III. Miltiades 

IV. Solon 

 

5. 

Makedoniyalı İskəndər III Daranı hansı vuruşmada məğlub etdi? 

I. Zama 


vuruşmasında   

II. Qavqamel 

vuruşmasında 

III. 


Maqneziya vuruşmasında 

IV. 


Keroney vuruşmasında 

 

6. 

Hansı gürcü mənbəyində Azo Kartli çarlığının birinci çarı adlandırılır?  

I. 


Kartlinin salnaməsində      

II. 


Kartli əhvalatlarında        

III. 


Kartlinin həyatında 

IV. 


Kartlinin dönməsində 

 

7. 

Daklarla hansı Roma imperatorları mübarizə aparırdı? 

I. Oktavius     

II. Markus Avrelius         

III. Antoni Piy 

IV. Trayanus 

 

 

8. 

İranlılara qarşı üsyan zamanı Vaxtanq Qorqasali kimin yardımına ümid bəsləyirdi? 

I. 


Skiflərin       

II. 


Kimerlərin         

III. 


Hunların 

IV. 


Alanların 

 

9. 

Laz dvoryanı Ayət öz mövqeyini hansı dəlillə müdafiə edirdi? 

I. 


İranlılar xristianlığı amasızcasına təqib edirdilər  

II. 


Bizanslılar çarımızı xaincəsinə öldürdülər  

III. 


Mərzban müəyyən edildiyindən çox vergi tələb edir    

IV. 


Diadoxun xəyanəti nəticəsində Sixe-Qocini itirdik  

 

10. 

Gürcü Baqrationilər özlərini necə adlandırırdılar? 

I. Davitian-Solomoniani       

II. Davitian-Quramiani         

III. Davitian-Vaxtanqiani      

IV. Davitian- Baqratoniani 

 

11. 

Ərəblər öz hücumları zamanı hansı dövləti darmadağın etdilər?

I. 


Sələvilər hökmdarlığını     

II. 


Ptolemeylər Misirini 

III. 


Əhəmənilər İranını 

IV. 


Sasanilər İranını 

 

 

 

12. Karolinqlər çar sülaləsinin əsasını kim qoydu?  

I. 


İlahi Lui                                          III. Parisli Robert 

II. 


Dazbaş Şarl                                      IV. Gödək Pipin 

 

13. 

Buğatürkün Tbilisini almasını hansı məbədin üstündəki yazı xəbər verir? 

I. 


Tbilisidəki Ançisxatinin      

II. Afina sionunun       

III. 

Gürcaanidəki Kveladzmindanın IV. 

Msxetadakı Cvarinin  

14. 

İlahi Roma imperiyasında kurfürstlərin nə kimi hüquqları var idi?  

I. 


İmperator seçkilərində iştirak etmək                  III. Kardinalların konklavında iştirak etmək 

II. 


Ruhani şəxsləri təyin etmək              

 

      IV. Korteslərin qərarına veto qoymaq 

 

15. 

Antioxiya  patriarxının  Gürcüstan  kilsəsinin  avtokefaliyasını  qanuniləşdirdiyini  hansı  məşhur  gürcü  kilsə 

xadimi əsaslandırdı? 

I. Giorgi Mtasmindeli      

II. Ekvtime Mtasmindeli 

III. 


İoan Petritsi 

IV. 


Arsen İkaltoeli 

 

16. 

Hansı çarı Barbarossa adlandırırdılar? 

I. 


I Eduardı 

II. II Fridrixi 

III. III Vilhelmi 

IV. IV Henrixi  

17. 

IV Giorginin ölümündən sonra onun bacısının çar olmasına başqa səbəblərlə yanaşı, nə səbəb oldu?   

I. 


Başqa varis yox idi 

 

  

III. 


Ölmüş çarın qanuni oğlu yox idi 

II. 


Darbazinin qərarı belə oldu 

 

 IV. Mövcud qanunvericilik 

 

18. Yüzillik müharibənin başlanmasının səbəbləri ilə əlaqədar hansı fikir düzgündür?  

I. 


Plantaginatların Fransanın çar taxtını tutmaq iddiası 

II. Ka


petinqlərin Uelsdə hakim olmağa cəhd göstərmələri 

III. 


Tüdorların Şimali Fransanı işğal etmək niyyəti       

IV. 


Valuların İngiltərədə hakimiyyəti ələ almaq cəhdləri  

 

19. Qriqorian təqviminin tətbiqinin onun adı ilə bağlı olduğu Qriqori kim idi? 

I. Almaniya imperatoru                 

II. 

Polşalı astronom                III. 

Roma papası 

IV. 

İtalyan riyaziyyatçı  

20. 

Hansı portuqaliyalı şahzadəni “Dənizçi” adlandırırdılar? 

I. Ju


anı 

II. 


Ferdinandı 

III. Filippi 

IV. Enrikonu 

 

21. 

Amerika sivilizasiyalarından Cənubi Amerikada hansı təşəkkül tapıb inkişaf etdi? 

I. 


Maya sivilizasiyası 

II. 


Olmeklər sivilizasiyası 

III. 


İnklər sivilizasiyası 

IV. 


Asteklər sivilizasiyası 

 

22. 

Reformasiyaya hansı hadisə təkan verdi? 

I. 


Yezuitlərin fəaliyyəti                        III. İndulgensiyalarla ticarət 

II. 


Səlib müharibələri                           IV. Cəngavərlər ordeninin fəaliyyəti 

 

23. 

Hansi müharibə Vestfaliya sülhü ilə başa çatdı? 

I. 


Yüzillik müharibə 

II. 


Otuzillik müharibə 

III. 


Yeddiillik müharibə 

IV. 


Üçillik müharibə 

 

24. 

Kartli hakimi Rüstəm xan rəsmi surətdə hansı titulu daşıyırdı? 

I. Vali titulunu 

II. 

Pitiaxş titulunu III. 

Mərzban titulunu 

IV. Satrap titulunu 

 

25. 

Rusiya çarlığı ilə ilk yazılı müqaviləni kim bağladı? 

I.  Kartli-

Kaxeti çarı II İrakli                                       III. İmereti çarı I Giorgi      

II. 


Kartli çarı VI Vaxtanq                                             IV. Kaxeti çarı II Aleksandr 

 

      

 

26. 

Akaki Sereteli “Şəfəq” şerini kimə həsr etmişdir? 

I. 


Solomon Dodaşviliyə 

II. 


İlya Çavçavadzeyə 

III. 


Dimitri Kipianiyə 

IV. 


Qriqol Orbelianiyə 

 

27. Birinci Dünya müharibəsi zamanı hansı dəniz vuruşması oldu? 

I. 


Abukir dəniz vuruşması                                                  III. Miduey dəniz vuruşması 

II. 


Yutlandiya dəniz vuruşması                                          IV. Trafalqar dəniz vuruşması 

 

 

28. 

Hansi gürcü siyasətçisi Rusiyanın müvəqqəti hökumətinin üzvü olmuşdur 

I. 


İrakli Sereteli 

II. Akaki Çxenkeli 

III. Yevgeni Gegeçkori 

IV. Karlo Çxeidze  

 

29.1919-1921-

ci illərdə Gürcüstan Respublikasının qanunvericilik orqanı necə adlandırılırdı?   

I. Milli konvent 

II. Ali sovet 

III. Parlament 

IV. 

Təsis yığıncağı  

30.  

Bilavasitə silahlı antisovet çıxışların hazırlanması tapşırılmış və üzvləri 1923-cü ildə güllələnmiş orqan necə 

adlandırılırdı? 

I. 


Zabitlər ittifaqı                             

II. 


Müstəqillik şurası 

III. 


Hərbi mərkəz    

IV. 


Baş komitə 

 

31. 

İspaniyadakı vətəndaş müharibəsində Frankonun qələbəsinə başqa səbəblərlə yanaşı nə imkan yaratdı? 

I. 


Stalin tərəfindən neytralitetin müdafiəsi     III. Çörçillin millətçiliyə zidd mövqeyi 

II. 


Mussolininin təcridləmə xətti   

IV. 


Hitlerin fəal dəstəyi 

 

32. İkinci  dünya  müharibəsi  zamanı  Almaniyanın  Qafqazı  işğal  etmək  üçün  apardığı  hərbi  əməliyyat  necə 

adlandırılırdı? 

I. Krimhilda 

II. Sitadel 

III. Edelvays 

IV. Tayfun 

 

33. Potsdam konfransında Britaniyanı əvvəlcə Uinsten Çörçillin, sonra isə Klement Etlin təmsil etməsinin səbəbi 

nə idi?  

I. 


Çörçillin xəstəliyi                               

 

 III. 

Seçkilərdə leyboristlərin qalib gəlməsi 

II. 

İkinci Dünya müharibəsinin başa çatması                      IV. 

Yeni monarxın taxta çıxması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tapşırıq II Təlimat:  tarixi  şəxsiyyətləri  və  hadisələri  xronoloji  prinsiplə  yerləşdirin.  Cavabları  hücrələrə  yazın.  Birinci  hücrəyə 

müvafiq ardıcıllıqla ən əvvəl baş vermiş hadisə (yaxud xadim şəxs) göstərilən rəqəmi və s. yazın. Hər tapşırığa 1 bal 

verilir.  

 

 34. 

Dövlətləri yarandıqları vaxt üzrə xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

               1. 

İlahi Roma imperiyası      2. Ərəb xəlifəti      3. Franklar imperiyası 

 

  

 

35. Memarlıq abidələrini onların tikildiyi dövr üzrə xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

                  1. 

İkorta      2. Bedia     3. Gelati 

 

  

 

36. Tarixi şəxsiyyətləri onların fəaliyyət dövrü üzrə xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

1. Frensis Drek      2. Marko Polo     3. Ceyms Kuk   

 

 

  

37. 

Bizans imperatorlarını onların fəaliyyət dövrü üzrə xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

1. Roman Diogen      2. Aleksey Komnenos    3. 

Bolqarları qıran Vasili  

 

  

 

38. Gürcü salnaməçilərini onların fəaliyyət dövrü üzrə xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

1. Parsadan Qorqicanidze      2. Papua Orbeliani    3. Leonti Mroveli  

 

 

  

39. 

XIX əsrdə Gürcüstanda baş vermiş üsyanları xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

1.  


Sameqrelo üsyanı                2.  İmereti üsyanı                3.  Mtiuleti üsyanı 

 

 

 

 

40. 

XX əsrdə baş vermiş müharibələri xronoloji prinsiplə yerləşdirin: 

1.  


Vyetnam müharibəsi    2.  Koreya müharibəsi       3.  Əfqanıstan müharibəsi 

 

  

 

 
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling