Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0404y maliyyә bazarları


Download 470.89 Kb.

bet1/5
Sana10.01.2019
Hajmi470.89 Kb.
  1   2   3   4   5

1

2

34

5

67

0404Y_Az_Æ​

yani_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0404Y Maliyyә bazarları

Qiymәtli kağız hansı hüquq obyektidir?

Qiymәtli kağız hansı hüquq obyektidir?

Öhdәlik hüququna ğörә qiymәtli kağız:

Maddi­әşya hüququna ğörә qiymәtli kağız:

Qiymәtli kağşzın mahiyyәtinә vә ya istehlak dәyәrinә ğörә onun rallaşdırma hüququ dәrәcәsi kimi

çıxış edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizә edir:

bütün cavablar düzdü

arbirtaj


bәlәdiyyә

öhdәlik


beynәlxalq

bütün cavablar düzdü

әmtәә


ğömrük

әşya


pul


bütün cavablar düzdü

mülkiyyәt reyestri

mülkiyyәt sertifikatı

mülkiyyәt tutumu

mülkiyyәt hüququbütün cavablar düzdü

sәrvәt


madiyyat

әmlak


yığım


bütün cavablar düzdü

qiymәtli kağızın dizaynı

qiymәtli kağızın miqdarı

qiymәtli kağızın keyfiyyәti

qiymәtli kağızın ölçüsübütün cavablar düzdü

qiymәtli kağızın dizaynı

qiymәtli kağızın ölçüsü

qiymәtli kağızın likvidliyi

qiymәtli kağızın mәhdudluğu8

9

1011

12

1314

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

bütün cavablar düzdü

qiymәtli kağızın estetikliyi

qiymәtli kağızın ölçüsü

qiymәtli kağızın riskliyi

qiymәtli kağızın mәhdudluğubütün cavablar düzdü

blankın üzәrindәki rekvizitlәr

zәmanәtlilik

bazarda tәdavülü

dönәrlilikbütün cavablar düzdü

qiymәtli kağızın ölçüsü

qiymәtli kağızın dizaynı

qiymәtli kağızın tәnzimlәnmәsi

qiymәtli kağızın mәhdudluğubütün cavablar düzdü

ticarәtçilәr tәrәfindәn tanınması

banklar tәrәfindәn tanınması

dövlәt tәrәfindәn tanınması

ictimaiyyәt tәrәfindәn tanınmasıbütün cavablar düzdü

ictimaiyyәt tәrәfindәn tanınması

qiymәtli kağızın ölçüsü

mülki dövriyyә üçün әl çatan olması

qiymәtli kağızın mәhdudluğubütün cavablar düzdü

ödәnişsiz olması

portativliyi

standartlılığı

estetikliyietibarlı olması

ödәnişsiz olmasıportativliyi

estetikliyi

bütün cavablar düzdü


15

16

1718

19

2021

Qiymәtli kağızın keyfiyyәtini xarakterizı edir:

Bütün bazar qiymәtli kağızlarının xassәsi­mübadilә imkanı

Bütün bazar qiymәtli kağızlarının xassәsi­istifadә olunması

Bütün bazar qiymәtli kağızlarının xassәsi­istifadә olunması

Bütün bazar qiymәtli kağızlarının xassәsi­imkanı

Bütün bazar qiymәtli kağızlarının xassәsi­ötürülmә imkanı

Qiymәtli kağız kimi kapital üzrә gәlir

bütün cavablar düzdü

mәhdudluğu

estetikliyi

sәnәdli olması

daşınar


bütün cavablar düzdü

portativliyi

ödәnişsiz olması

gәlirlilik

daxili dәyәrinin yüksәkliyibütün cavablar düzdü

vәd vermәyә

әmtәәlәrә

pul vәsaitinә

digәr qiymәtli kağızlarabütün cavablar düzdü

mәhkәmә araşdırmalarında

pul köçürmәlәrindә

hesablaşmalarda

kulinariyadabütün cavablar düzdü

mübahisәlәrin hәlli predmeri

girov predmeti

girov predmeti

tәrbiyә vasitәsibütün cavablar düzdü

konsolidә olunması

fәrdilәşmәsi

saxlanması

bölünmәsibütün cavablar düzdü

küçürülәn gәlir

hesablanan gәlir

daxil olan gәlir

ötürülәn gәlir22

23

2425

26

27Müxtәlif qiymәtli kağızlara pul vәsaitlәrinin bölüşdürülmәsi prosesi

Diversifikasiya ­ müxtәlif qiymәtli kağızlara pul vәsaitlәri qoyuluşunun ­­­­­­­­­­­­­­­­

Bu hәr bir ayrıca kağız üzrә risklәrin mәblәği yox, qiymәtli kağızlar portfelinin kompensasiya

riskidir


Bazarda tәdavül edәn bütün qiymәtli kağızların bazar dәyәrinin aşağı düşmә riski

Mәsul şәxsin vә qiymәtli kağızlar bazarının konyukturunun vәziyyәtindәn asılı olaraq bu risk

dәyişir

Mövcud risk diferensifikasiya yolu ilә aşağı salınırbütün cavablar düzdü

differensial gәlir

inteqral gәlirindeferent gәlir

diversifikasiyalı gәlir

bütün cavablar düzdü

domiçilyasiya

differensiallaşdırma

diversifikasiya

diskontlaşdırmabütün cavablar düzdü

yenidәn yaradılmasıdır

sәpәlәnmәsidir

bölüsdürülmәsidir

baxılmasıdırbütün cavablar düzdü

konkret qiymәtli kağızın riski

sistematik risk

qeyri sistematik risk

riskin heç olmamasıbütün cavablar düzdü

konkret qiymәtli kağız riski

qeyri sistematik risk

sistematik risk

riskin mövcud olmamasıqeyri sistematik risk

bütün cavablar düzdü

riskin mövcud olmaması

sistematik risk

konkret qiymәtli kağız riski

bütün cavablar düzdüsistematik risk

konkret qiymәtli kağız riski

qeyri sistematik risk

riskin mövcud olmaması28

29

3031

32

3334

Qeyri sistematik risk aşağıdakı yol ilә azaldılır

Diversifikasiya yolu ilә mövcud risk aşağı düşmür

Әgәr qiymәtli kağız üzrә sistematik risk yüksәkdirsә, bu zaman zәruridir

İstәnilәn qiymәtli kağızın keyfiyyәti vә müvafiq olaraq istehlak dәyәri nә qәdәr yüksıkdirsa, bir o

qәdәr cox

Qiymәtli kağızın gәlirliliyi vә riskliliyi asılıdır

Qiymәtli kagız üzrә risk nә qәdәr yüksәkdirsә, _______________ gәlırlılık riskin

kompensasiyasını tәmin etmәlidir

Risklilik vә likvidlik arasında asılılıq

bütün cavablar düzdü

b) differensiallaşma

a) diskontlaşdırma

diversifikasiya

c) domiçilyasiyabütün cavablar düzdü

c) konkret qiymәtli kağız riski

a) qeyri sistematik risk

sistematik risk

d) riskin mövcud olmamasıbütün cavablar düzdü

b) bazara daxil olmaq

a)bazarın formalaşması

bazardan çıxmaq

c) bazarın lәğv olunmasıbütün cavablar düzdü

b) gәlirli vә risklidir

a) riskli vә likvidlidir

gәlirli vә likvidlidir

d) qiymәtli kağız böyük ölçülüdürbütün cavablar düzdü

b) geriyә asılılıqdan

a) genetik asılılıqdan

birbaşa asılılıqdan

c) zәif asılılıqdanbütün cavablar düzdü

b) az


a) әdalәtli

yüksәk


d) mülayim

bütün cavablar düzdü

c) dolayı

b) birbaşa35

36

3738

39

4041

Qiymәtli kagız nә qәdәr çox likviddirsә, ondan daha _______ itkisiz xilas olmaq olar

Әgәr investor öz vәsaitlәrini etibarlı yerlәşdirmәk istәyirsә, bu zaman o _____________ qiymәtli

kağız әldә edir.

Әgәr investor aşağı riskli qiymәtli kağız әldә edirsә bu zaman daha _______ gәlir qazanır

Әgәr investor yüksәk gәlirli qiymәtli kağıza üstünlük verirsә, bu zaman daha ________ risklә

üzlәşir

Bütün investorlar öz mәqsәdlәrinә uyğun olaraq, aşağıdakilara ayrılırlarAqressiv investorların xeyli hissәsi

Pay qiymәtli kağızlarına aiddir

әksd) qarşılıqlıbütün cavablar düzdü

b) çәtin


a) mәntiqli

asan


c) tәbii


bütün cavablar düzdü

c) riskli olmayan

a) yüksәk riskli

aşağı riskli

d) sabit risklibütün cavablar düzdü

yüksәk


d) sıfır


a) sabit

b) aşağı


bütün cavablar düzdü

c) sabit


b) aşağı

yüksәk


d) sıfır


bütün cavablar düzdü

b) proqressiv vә reaksion

a) kreativ vә әnәnәvi

aqressiv vә konservativ

d) aktiv vә passivbütün cavablar düzdü

c) valyuta möhtәkirlәridir

b) marketmeykerlırdir

fond möhtәkirlәridir

d) hecerlәrdirbütün cavablar düzdü

42

43

4445

46

4748

Borc qiymәtli kağızlarına aiddir

Borc qiymәtli kağızlarına aiddir

Sәhmin emissiyası yolu ilә emitent formalaşdırır

İstiqrazın emissiyası yolu ilә emitent formalaşdırır

Dövlәt qiymәtli kağızları aiddir

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızları aiddir

Korporativ qiymәtli kağızların emitenti

b) istiqrazlar

a) veksel

sәhmd) çekbütün cavablar düzdü

b) lotereya biletlәri

a) sәhm

istiqraz


c) çek


bütün cavablar düzdü

b) lotereya biletlәri

a) sәhm

veksel


c) çek


bütün cavablar düzdü

b) borc kapitalı

a) sığorta kapitalı

nizamnamә kapitalı

c) ehtiyat kapitalıbütün cavablar düzdü

) ehtiyat kapitalı

a) xüsusi kapital

borc kapitalı

) sığorta kapitalıbütün cavablar düzdü

c) orderli qiymәtli kağızlarına

b) pay qiymәtli kağızlarına

borc qiymәtli kağızlarına

) qeyd olunanların hamısnabütün cavablar düzdü

d) qeyd olunanların hamısna

b) pay qiymәtli kağızlara

borc qiymәtli kağızlara

a) orderli qiymәtli kağızlarabütün cavablar düzdü

49

50

5152

53

5455

Korporativ qiymәtli kağızları

Qiymәtli kağızın blankında vә ya mülkiyyәtçilәr reyestrindә sahibinin adı qeyd olunubsa

Qiymәtli kağızın üzәrindә sahibinin adı qeyd olunubsa

Tәqdim edәnә qiymәtli kağızlara aiddir

Tәqdim edәnә qiymәtli kağıza aiddir

Tәqdim edәnә qiymәtli kağıza aiddir

Adlı qiymәtli kağızlara aiddir

a) hökumәt

c) bәlәdiyyә

sәhmdar cәmiyyәti

d) vәtәndaşlarbütün cavablar düzdü

b)ancaq pay

a) pay, borc vә orderli

hәm pay, hәm borc

) ancaq borcadlı qiymәtli kağız

d) borc qiymәtli kağıza) tәqdim edәnә qiymәtli kağız

c) pay qiymәtli kağız

bütün cavablar düzdü

bütün cavablar düzdü

c) tәqdim edәnә qiymәtli kağız

a) pay qiymәtli kağız

adlı qiymәtli kağız

d) borc qiymәtli kağızbütün cavablar düzdü

b) әmanәt sertifikatı

a) depozit sertifikatı

tәqdim edәnә istiqrazlar

c) girovlubütün cavablar düzdü

a) girovla

d)әmanәt sertifikatı

uduşlu lotereya bileti

b) depozit sertifikatıbütün cavablar düzdü

c) girovlu

b) qepozit sertifikatı

tәqdim edәnә әmanәt kitabçası

d) әmanәt sertifikatıbütün cavablar düzdü

56

57

5859

60

6162

Orderli qiymәtli kağızlara aiddir

Orderli qiymәtli kağızlara aiddir

Orderli qiymәtli kağızlara aiddir

Orderli qiymәtli kağızlara aiddir

Emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

c) fyuçerslәr

b) tәqdim edәnә әmanәt kitabçası

girovlud) tәqdim edәnә istiqrazlarbütün cavablar düzdü

c) xәzinә istiqrazları

b) sәhm

veksel


d) korporativ istiqrazlar

bütün cavablar düzdü

c) xәzinә istiqrazları

a) sәhm

konosomentd) korporativ istiqrazlar

bütün cavablar düzdü

b) sәhm


a) xәzinә istiqrazları

anbar şәhadәtnamә

d) korporativ istiqrazlarbütün cavablar düzdü

b) sәhm


a) korporativ istiqrazlar

çek


c) xәzinә istiqrazı

bütün cavablar düzdü

c) çek


veksel

sәhm


d) konosement

bütün cavablar düzdü

c) çek


veksel

korporativ istiqrazlar

d) konosementbütün cavablar düzdü

63

64

6566

67

6869

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

c) çek

veksel


xәzinә istiqrazları

d) konosementc) istiqraz

bütün cavablar düzdü

c) çek

a) sәhm


veksel

bütün cavablar düzdüb) sәhm

a) fyuçers

konosement

c)) istiqrazbütün cavablar düzdü

b) sәhm


a) istiqraz

depozit sertifikatı

d) fyuçersbütün cavablar düzdü

c) istiqraz

a) sәhm

әmanәt sertifikatıd) fyuçers

bütün cavablar düzdü

c) istiqraz

a) sәhm

çek


d) fyuçers

bütün cavablar düzdü

c) istiqraz

a) sәhm

girov sәnәdid) fyuçers

bütün cavablar düzdü


70

71

7273

74

7576

Qeyri emissiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Fond qiymәtli kağızlarına aiddir

Fond qiymәtli kağızlarına aiddir

Kommersiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Kommersiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Kommersiya qiymәtli kağızlarına aiddir

Dövlәt qiymәtli kağızlarının emitenti

c) istiqraz

a) sәhm


anbar şәhadәtnamәsi

d) fyuçersbütün cavablar düzdü

c) istiqraz

a) sәhm

verrant


d) fyuçers

bütün cavablar düzdü

b) konosement

a) çek

sәhm


c) veksel

bütün cavablar düzdü

b) konosement

a) çek

istiqraz


c) veksel

bütün cavablar düzdü

b) istiqraz

a) sәhm

veksel


c) fyuçers

bütün cavablar düzdü

b) istiqraz

a) sәhm

çek


d) forvard

bütün cavablar düzdü

a) sәhm


d) opsiyon

konosement

b) istiqrazd) birja komitәsi77

78

7980

81

8283

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının emitenti

Orderli qiymәtli kağızlar üzrә hüquqların ötürülmәsi hansı vasitә ilә hәyata keçirilir

Adlı qiymәtli kağızlar üzrә hüquqların ötürülmәsi hansı vasitә ilә hәyata keçirilir

Tәqdim edәnә qiymәtli kağızlar üzrә hüquqların ötürülmәsi hansı vasitә ilә hәyata keçirilir

Tәqdim edәnә qiymәtli kağızlar üzrә reyestr

Adlı qiymәtli kağızlar üzrә reyestr

Orderli qiymәtli kağızlar üzrә reyestr

mәrkәzi icra orqanı

bütün cavablar düzdüb) istiqraz

c) sәhmdarların ümumi yığıncağı

bütün cavablar düzdü

yerli hakimiyyәt orqanı

mәrkәzi icra orqanı) sәhmdarların ümumi yığıncağı

d) birja komitәsi

bütün cavablar düzdü

b) aksept

a) akkreditir

indosament

c) aval


bütün cavablar düzdü

b) qiymәtli kağızların akseptlәşdirilmәsi

a) qiymәtli kağızların aval edilmәsi

reyestrdә dәyişiklik olunması

d) qiymәtli kağızların girovubütün cavablar düzdü

c) qiymәtli kağızların avallaşdırılması

b) qiymәtli kağızların akseptlәşdirilmәsi

qiymәtli kağızın sadәcә tәqdim okunması

d) qiymәtli kağızların girovubütün cavablar düzdü

c) aparıla bilәr

a) mәcburi aparılır

aparılmır

d) aparılmaya bilәrbütün cavablar düzdü

b) aparılmaya bilәr

a) aparılmır

mәcburi aparılır

c) aparıla bilәrbütün cavablar düzdü

84

85

8687

88

8990

Kağız daşıyıcı üzırindı qiymәtli kağızın buraxılışı

Elektron yazılış formasında qiymәtli kağızın buraxılışı

Maliyyә aktivlәrinin buraxılışı vә dövriyyәsi ilә bağlı münasibәtlәr sistemi

MHBS­na әsasәn istәnilәn müqavilә nәticәsindә eyni zamanda bir tәrәfdә maliyyә aktivi yaranırsa,

digәr tәrәfdә _________ kimi maliyyә öhdәliyi yaranır.

Maliyyә bazarı yığım vә investisiyaların ________ tәmin edir

Maliyyә bazarlarının әsas iştirakçıları

Maliyyә bazarlarının әsas iştirakçıları

b) aparıla bilәr

) mәcburi aparılır

aparılmır

d) aparılmaya bilәrbütün cavablar düzdü

b) sәnәdsiz emissiya

a) virtual emissiya

sәnәdli emissiya

c) hipotetik emissiyabütün cavablar düzdü

c) virtual emissiya

a) sәnәdli emissiya

sәnәdsiz emissiya

d) hipotetik emissiyabütün cavablar düzdü

c) mal vә xidmәtlәr bazarı

b) әmәk resursları bazarı

maliyyә bazarları

d) fyuçers bazarlarıbütün cavablar düzdü

b) tәnzimlәmә alәti

a) sosial­iqtisadi alәt

maliyyә alәti

) monetar alәtbütün cavablar düzdü

b) yerlәşdirilmәsini

a) inventarizasiyasını

transformasiyasını

d) ekstropolyasiyasınıd) müğәnnilәr vә aktyorlar

a) oğlanlar vә qızlar

alıcılar vә satıcılar

bütün cavablar düzdüb) kreditorlar vә borclular

91

92

9394

95

9697

Maliyyә alәtlәrinin satıcıları

Maliyyә alәtlәrinin alıcıları

Fiziki şәxs ­ investor

Hüquqi şәxs ­ investor

Qısamüddәtli maliyyә alәtlәri bazarı

Qısa vә uzunmüddәtli maliyyә alәtlәri bazarı

Törәmә maliyyә alәtlәri

bütün cavablar düzdü

a) internet provayderlәri

c) xeyirxah xidmәtlәr bürosu

maliyyә vasitәçilәri

b) ticarәt vasitәçilәribütün cavablar düzdü

c) katalizatorlar

b) vasitәçilәr

emitentlәr

d) investorlarbütün cavablar düzdü

b) vasitәçilәr

a) emitentlәr

investorlar

c) katalizatorlarbütün cavablar düzdü

d) rezidentlәr

c) tәsisçi investor

fәrdi investor

a) institutsional investorbütün cavablar düzdü

c) tәsisçi investor

b) fәrdi investor

institusional investor

d) qeyri rezidentlәrbütün cavablar düzdü

d) kapital bazarı

c) ipoteka bazarı

pul bazarı

a) kredit bazarıbütün cavablar düzdü

b) pul bazarı

a) kredit bazarı

kapital bazarı

c) ipoteka bazarı98

99

100101

102


103

Yığımın qızılda saxlanılması

Kreditorlar vә borclular ­ birbaşa iştirakçılar

Sığorta edәnlәr vә sığortalılar­birbaşa iştirakçılar

Qiymәtli kağızların alqı­satqısını tәşkil edir

Qiymәtli kağızların saxlanması xidmәtlәrini tәqdim edir

Emitentin qiymәtli kağızlarının sahiblәrinin reyestri haqqında mәlumatların yığılması, qeydiyyatı,

emalı vә saxlanmasını hәyata keçirir

bütün cavablar düzdü

a) akkreditivlәri

d) sәhmlәr

derivativlәr

b) kooperativlәrbütün cavablar düzdü

c) ekstradisiya

a) teleportasiya

teravrasiya

d) eksqumasiyabütün cavablar düzdü

b) kapital bazarının

a) pul bazarının

kredit bazarının

c) valyuta bazarınınbütün cavablar düzdü

b) kapital bazarının

a) pul bazarının

sığorta bazarının

d) kredit bazarınınbütün cavablar düzdü

b) valyuta birjası

a) әmtәә birjası

fond birjası

d) fyuçers birjasıbütün cavablar düzdü

c) anqarlar

a) әmtәә anbarları

depozitarilәr

d) mәnzillәrbütün cavablar sәrfdir

perforator

a) transformator

qeydiyyatçı

c) terminator104

105


106

107


108

109


110

Qiymәtli kağızların ğöndәrilmәsi vә hesablaşmaları üzrә zaçotu hәyata keçirir

Maliyyә bazarlarının kömәyi ilә müvәqqәti baş verir

Öz yığımlarını qorumaq vә bir qәdәr artırmaq istәyirlәr

Daxili dövlәt borcunun mövcudluğu forması

Borc qiymәtli kağızlarının emitenti kimi mәrkәzi hökumәt çıxış edir

Dövlәr qiymәtli kağızlarının emissiyasının mәqsәdli imkanlarından biri

Dövlәr qiymәtli kağızlarının emissiyasının mәqsәdli imkanlarından biri

bütün cavablar sәrfdirDo'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling