Yozuv daftari necha gradus qiyalikda qo’yiladi?


Download 270.2 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi270.2 Kb.
#1568779
Bog'liq
HUSNIXAT FANIDAN TESTLAR (2)


TESTLAR    1. Yozuv daftari necha gradus qiyalikda qo’yiladi?

C) 65º;*

    1. «Husnixat metodikasi» (Toshkent, 1976) kitobining muallifi kim?

D) G’ulomov M. *

    1. «Husnixat». 2-sinf (O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. T.: O’qituvchi) kitobining muallifini toping.

B) G’ulomov M.; *    1. «Husnixat va uni o’qitish metodikasi» fani quyidagi qaysi fanlar guruhi bilan yaqin robitada bo’ladi?

 1. tarix, tilshunoslik, estetika, fiziologiya, pedagogika; *

    1. Yozuv taraqqiyotining tadrijiy inkishofi bosqichlarini toping.

 1. frazeografiya → logografiya → orfeografiya → fonografiya;*
    1. «Sultonul xattotayn» faxriy laqabi kimga tegishli?

C) Sultonali Mashhadiy; *

    1. Arab yozuv tarzlarini toping.

A) xafiy va jaliy; *
.
8.«Qiblatul kuttob» faxriy laqabi kimga mansub?
C) Sultonali Mashhadiy; * 1. Qadimiy yozuv qurollari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. rangli jo’shalar, nayqalam, qalamtarosh, mehrak; *
 1. Arab yozuvida imzo qo’yishda qaysi yozuv turidan foydalanganlar?

 1. tug’ro. *

11.Qaysi yozuv turidan Qur’onni ko’chirishda foydalanganlar? C) nasx; *


.
12.Munshaot (maktub) yozishda qaysi yozuv turidan foydalanganlar?
A) riqo; *

13. «Odobul-mashq» kitobining muallifini toping?


;

 1. Sultonali Mashhadiy; *

14.Arab xattotlik san’atining asosini qanday silsila tashkil etgan?


B) oltilik ;*
15.Amaldagi birinchi sinflarga mo’ljallangan «Yozuv daftari»ning muallif-tuzuvchisi kim?
B) M.G’ulomov; *

16.Yozuvga o’rgatishning boshlang’ich davrida bolalarning yozuv tezligi bir daqiqada necha harfni tashkil etishi kerak?


C) 4-5 harfni; *

17.Birinchi o’quv yilining oxirida yozuv tezligi bir daqiqada qanchani tashkil etishi kerak?


A) 20-25 harfni; *

. Konsonant va vokal yozuvlari yozuv tarixining qaysi bosqichiga daxldor?


C) fonogramma; *

19.»Logografiya» so’zi qaysi ma’noni bildiradi?


A) «so’z yozaman»; *

20.»Sillabografiya» so’zi qaysi ma’noni bildiradi?


B) «bo’g’in yozaman»; *

21. «Frazeografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?


D) «gap yozaman». *

22. “Fonografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?


A) «ovoz yozaman»; *
23. Parta ustining pastki qirrasi bilan suyanchiq orasidagi masofa, ya’ni ko’krak qafasi bilan uning qirrasi orasidagi masofa distantsiya qancha bo’lishi kerak?
B) 4 sm; *
.
24.Partaning distantsiyasi necha xil bo’ladi?
C) uch xil : musbat, nol, manfiy; *

25. Qanday distantsiyali parta ishlatishga loyiq?


D) manfiy distantsiyali. *
26. Parta ustining cheti o’tirg’ichning ichiga 4 sm masofada kirib tursa…
A) manfiy distantsiya deyiladi; *
.
27. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasida hech qanday masofa bo’lmasa…
A) nol distantsiya deyiladi; *

28. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofa keng bo’lsa…


B) musbat distantsiya deyiladi; *

29. Parta ustining qiyaligi necha gradusga teng bo’lishi lozim?


D) 15º ga. *

30. Parta differentsiyasi deb nimaga aytiladi?


A) parta qopqog’ining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofaga; *

31. Yozish vaqtida ko’z bilan daftar orasidagi masofa necha sm.ni tashkil qiladi?


B) 35 sm.ni; *

32. Yozuv daftaridagi qiya chiziqlar orasidagi masofaga qancha bo’lishi kerak?


D) 25 mm. *

33. Yozuv daftaridagi kichik harflar yoziladigan parapllel chiziqlar orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak?


A) 5 mm; *

.
34. Yozuv daftarining qiya chiziqlari necha gradusga teng bo’lishi kerak? B) 65º; *


35. Birinchi sinf yozuv daftaridagi katta chiziqlar orasidagi masofa qancha bo’lishi lozim?


C) 6 mm; *

36. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun tavsiya etilgan bir chiziqli daftarning parallel chiziqlari orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak?


D) 10 mm. *
37. 2-sinfda bir chiziqli daftarga kichik harflarning bo’yi chiziqning necha qismini tashkil etishi lozim?
A) ⅓; *

38. 2-sinfda bir chiziqli daftarga bosh harflarning bo’yi qanchaga teng bo’lishi lozim?


C) 8 mm; *

39. Yozuv daftarining homiyasi necha mm bo’lishi kerak?


B) 30 mm; *
.
40. Boshlang’ich sinflarda harflarning qiyaligi qancha bo’lishi kerak?
A) 65º; *

41. Yozish jarayonida daftar parta ustiga qanday qiyalikda turishi kerak?


C) 65º; *

42. Qoida bo’yicha sinf taxta (doska)si eniga qancha bo’lishi kerak?


A) 1200 mm; *

43. Qoida bo’yicha sinf taxta (doska)sining uzunligi qancha bo’lishi kerak?


C) 3000 mm; *

44. Boshlang’ich sinflarda sinf doskasi poldan qancha balandlikda joylashgan bo’lishi kerak?


C) 85 sm; *

45. Boshlang’ich sinflarda qanday bo’rdan foydalanish tauvsiya etiladi?


A) 15x15 mm.li uzunligi 30-50 mm; *

46. Boshlang’ich sinflarning birinchi sinflari uchun amaldagi «Yozuv daftari»ning muallif tuzuvchisi kim?


B) M.G’ulomov; *
.
47. «Avtoruchka bilan chiroyli yozuvga o’rgatish» kitobining muallifi kim?
C) M.G’ulomov; *

48. 2-sinf Ona tili darslarida husnixatga o’rgatishga necha soat ajratilgan?


C) 36 soat; *


.
Sinfda yorug’lik qaysi tomondan tushishi kerak?

 1. chap tomondan; *

Husnixat darslarida har necha daqiqada dam olish (jismoniy tarbiya) mashqlari o’tkaziladi? 1. 10-15 daqiqada; *

51. Ritmik usul to`g`ri izohlangan qatorni toping.


A) o`qituvchining sanog`i ostida yozish; *

52. Genetik tamoyil nima?
A) harflarni o`xshash elementiga ko`ra guruhlab yozish; *

53. Yozuvga o`rgatishni o`qishga o`rgatish bilan bir paytda amalga oshirish qaysi tamoyilga kiradi?


B) onglilik tamoyili; *

54. Yuqori qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni toping. 1. o o’ v; *

55. O`rta qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni toping.


A) b f g j; *

56. Pastki qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni toping.


A) m n r t u; *

57. Yuqoridan boshlanib yoziladigan qatorni belgilang.


A) B D E F G G’; *

58. Pastdan boshlab yoziladigan harflar qatorini belgilang.


A) A M N; *

59. Tutashtiruvchi unsuri bo`lmagan bosh harflar qatorini belgilang.B) S O’; *

60. Harflar yozuv shakliga ko`ra necha guruhga ajratiladi? Ta’lim jarayonida qaysi shaklidan foydalaniladi?


A) davlat o`lchamidagi (standartidagi) harflar bilan ifodalangan yozuv; *

61. Tutashtiruvchi unsuri bo`lmagan bosh harflar o`zidan keyingi harflarga qanday ulanadi?


;
B) qo`shimcha yordamchi chiziq bilan pastki qismidan tutashtiriladi; *

.
62. Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar qayeridan tutashtirilishiga ko`ra necha guruhga bo`linadi va ular qaysilar?

D) 2 guruhga bo`linadi: o`rta va pastki qismidan tutashtiriladi. *

63. Husnixatga o`rgatish qaysi metodlarda amalga oshirilgan?


;
D) A va B. *

64. Sinf doskasi bilan 1-parta oralig`i qancha bo`ladi?C) 3 metr; *

65. O`zbek xalqi va uning ajdodlari qaysi yozuvlardan foydalangan?


;
B) uyg`ur, arab, lotin, kiril yozuvlaridan; *


66. Qadimda yozuvga o`rgatishning qaysi usullaridan foydalanilgan?
C) nusxa ko`chirish va ijodiy ko`chirib yozish; *

67. Yozuv jarayonida ruchkaning uchi bilan barmoq oralig`i necha sm bo`ladi?

C) 1,5-2 sm.; *

68. Bir chiziqli daftarda harfla bo`yi necha mm. bo`ladi.
A) kichik harf 4 mm, bosh harf 8 mm.; *

69. Yozuvga o`rgatishni o`qishga o`rgatish bilan bir paytda amalga oshirish qaysi tamoyilga kiradi?


B) onglilik tamoyili; *

70. Grafik malakalar qaysi o`quv faoliyatlari bilan bog`liq?
1. O`qish faoliyati. 2. Imlo. 3. Chizmachilik. 4. Rassomchilik. 5. Nutqiy faoliyat bilan.
A) 1, 2, 5; *
O`qish faoliyati imlo nutqiy faoliyat bilan
71. Yuqori qismidan tutashtiriladigan harf berilgan qatorni toping.

B) v; *

72. Yozuv jarayonida daftar qiyaligi va daftar bilan ko`z oralig`i qancha bo`ladi?
B) daftar qiyaligi 650, daftar va ko`z oralig`i 30 sm. D) to`g`ri javob yo`q. *

73. O`rta qismidan tutashtiriladigan harf berilgan qatorni toping.


A) f; *

74. Yuqoridan boshlanib yoziladigan harfni toping.
A) Y; *

75. Pastdan boshlab yoziladigan harfni toping.
A) A; *

76. Tutashtiruvchi unsuri bo`lmagan bosh harfni belgilang.


S; *
77. Pastki qismidan tutashtiriladigan harfni toping.

B) a; *

78. O`zbek hattotlari nomi berilgan qatorni aniqlang.

A) Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Qilqalam; *


79. O’rta qismidan tutashtiriladigan harf berilgan javobni toring.


C) G’; *

80. Yozuv jarayonida ruchkaning uchi bilan barmoq oralig`i necha sm bo`ladi?
 1. 1,5-2 sm. *

81. Husnixat o`qitish metodikasining o`rgatish predmeti qaysi javobda to’g’ri
berilgan?

 1. ta’lim berish sharoitida chiroyli yozuvni egallash, grafik jihatdan to`g`ri,

chiroyli yozishga o`rgatish; *

82. Yozuv nima?


A) yozuv -- biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig`indisi; *


83. Ayni damda dunyo xalqlarining necha foizi lotin yozuvidan foydalanadi?
 1. dunyo aholisining 30% ga yaqini foydalanadi. *

84. Alifbodagi harflar yozilish shakliga ko`ra necha turga ajratiladi?

C) 2 turga ajratiladi; *

85. 2007- yilda “Ma’naviyat” nashriyoti tomonidan chiqarilgan “Alifbe”ning mualliflarini toping.


B) R.Safarova, M.Inoyatova, M.Shokirova, L.Shermamatova; *


86. 2007- yilda “Ma’naviyat” nashriyoti tomonidan chiqarilgan “Alifbe” qaysi


harf bilan boshlanadi?
B) O harfi bilan; *
87. O’zbek “Alifbosi” tarkibida qaysi belgilar kiritilgan?

B) tutuq belgisi; *


88. Harf birikmasi berilgan javobni toping.


C) Ch; *

89. O’rta qismidan tutashtiriladigan harf berilgan javobni toring.
C) Y; *
90. Pastki qismidan tutashtiriladigan harfni toping.
B) t; *

91. Yozuv daftari necha gradus qiyalikda qo’yiladi? 1. 65º. *

92. Yozuv taraqqiyotining tadrijiy inkishofi bosqichlarini toping.


B) frazeografiya → logografiya → orfeografiya → fonografiya;*


93. Amaldagi birinchi sinflarga mo’ljallangan «Yozuv daftari»ning muallif-tuzuvchisini toping.

C) M.G’ulomov; *


94. “Fonografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi? 1. «ovoz yozaman».*

95. Parta ustining pastki qirrasi bilan suyanchiq orasidagi masofa, ya’ni ko’krak qafasi bilan uning qirrasi orasidagi masofa distantsiya qancha bo’lishi kerak?

 1. 4 sm. *

96. Parta ustining cheti o’tirg’ichning ichiga 4 sm masofada kirib tursa…


C) manfiy distantsiya deyiladi; *

97. Yozuv daftarining qiya chiziqlari necha gradusga teng bo’lishi kerak? 1. 65º.*

98. Yuqoridan boshlanib yoziladigan harfni toping.C) L; *

99. Pastdan boshlab yoziladigan harfni toping.

D) A. *
100. Qo’l uzib yoziladigan harfni toping.

D) R; *

101.Husnixat o’qitish metodikasi fani quyidagi qaysi fanlar guruhi bilan yaqin aloqada bo’ladi?
A) tarix, tilshunoslik, estetika, fiziologiya, pedagogika *
102. «Husnixat metodikasi» (Toshkent, 1976) kitobining muallifi kim?

D) G’ulomov M. *


103. «Husnixat». 2-sinf (O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. T.: O’qituvchi) kitobining muallifini toping.


B) G’ulomov M. *


104. Amaldagi birinchi sinflarga mo’ljallangan «Yozuv daftari»ning muallif-tuzuvchisi kim?


B) M.G’ulomov *


105. Boshlang’ich sinflarning birinchi sinflari uchun amaldagi «Yozuv daftari»ning muallif tuzuvchisi kim?


B) M.G’ulomov *


106. “Avtoruchka bilan chiroyli yozuvga o’rgatish” kitobining muallifi kim?


C) M.G’ulomov *


107. Yozuv taraqqiyotining tadrijiy inkishofi bosqichlarini toping.


A) frazeografiya → logografiya → orfeografiya → fonografiya*


108. Konsonant va vokal yozuvlari yozuv tarixining qaysi bosqichiga daxldor?
C) fonogramma *

109. “Logografiya” so’zi qaysi ma’noni bildiradi?


A) «so’z yozaman» *
»

110. “Sillabografiya” so’zi qaysi ma’noni bildiradi?


B) «bo’g’in yozaman» *


111. “Frazeografiya” so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?


D) «gap yozaman» *


112. “Fonografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?


A) «ovoz yozaman» *


113. O`zbek xalqi va uning ajdodlari qaysi yozuvlardan foydalangan?


B) uyg`ur, arab, lotin, kiril yozuvlaridan *


114. Yozuv nima?
A) yozuv -- biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yig`indisi *

115. Ayni damda dunyo xalqlarining necha foizi lotin yozuvidan foydalanadi?


D) dunyo aholisining 30% ga yaqini foydalanadi *


116. Alifbodagi harflar yozilish shakliga ko`ra necha turga ajratiladi?


C) 2 turga ajratiladi *


117. 2014- yilda “Ma’naviyat” nashriyoti tomonidan chiqarilgan “Alifbe”ning mualliflarini toping.


B) R.Safarova, M.Inoyatova, M.Shokirova, L.Shermamatova *


118. 2014- yilda “Ma’naviyat” nashriyoti tomonidan chiqarilgan “Alifbe” qaysi harf bilan boshlanadi?


B) O harfi bilan *


119. O’zbek “Alifbosi” tarkibida qaysi belgilar kiritilgan?


B) tutuq belgisi *


120. Harf birikmasi berilgan javobni toping.


C) Ch *

121. «Sultonul xattotayn» faxriy laqabi kimga tegishli?
C) Sultonali Mashhadiy *
122. Arab yozuv tarzlarini toping.

A) xafiy va jaliy *


123. «Qiblatul kuttob» faxriy laqabi kimga mansub?


C) Sultonali Mashhadiy *


124. Qadimiy yozuv qurollari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?


B) rangli jo’shalar, nayqalam, qalamtarosh, mehrak *


125. Arab yozuvida imzo qo’yishda qaysi yozuv turidan
foydalanganlar?

D) tug’ro *


126. Qaysi yozuv turidan Qur’onni ko’chirishda foydalanganlar?


C) nasx *

127. Munshaot (maktub) yozishda qaysi yozuv turidan


foydalanganlar?

A) riqo *


128. «Odobul-mashq» kitobining muallifini toping?


B) Sultonali Mashhadiy *


129. Arab xattotlik san’atining asosini qanday silsila tashkil etgan?


B) oltilik*


130. Parta ustining pastki qirrasi bilan suyanchiq orasidagi masofa, ya’ni ko’krak qafasi bilan uning qirrasi orasidagi masofa -distantsiya qancha bo’lishi kerak?

B) 4 sm *


131. Partaning distantsiyasi necha xil bo’ladi?

C) uch xil : musbat, nol, manfiy *


132. Qanday distantsiyali parta ishlatishga loyiq?

D) manfiy distantsiyali *


133. Parta ustining cheti o’tirg’ichning ichiga 4 sm masofada kirib tursa…

 1. manfiy distantsiya deyiladi *

134. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasida hech qanday masofa bo’lmasa…


A) nol distantsiya deyiladi *

135. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofa keng bo’lsa…


B) musbat distantsiya deyiladi *


136. Parta ustining qiyaligi necha gradusga teng bo’lishi lozim?

D) 15º ga *


137. Parta differentsiyasi deb nimaga aytiladi?


A) parta qopqog’ining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofaga *


138. Yozish vaqtida ko’z bilan daftar orasidagi masofa necha sm.ni


tashkil qiladi?

B) 35 sm.ni *


139. Yozuv daftaridagi qiya chiziqlar orasidagi masofaga qancha bo’lishi kerak?

D) 25 mm *


140. Yozuv daftaridagi kichik harflar yoziladigan parapllel chiziqlar orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak?


A) 5 mm *


141. Yozuv daftarining qiya chiziqlari necha gradusga teng bo’lishi


kerak?

B) 65º *

142. Birinchi sinf yozuv daftaridagi katta chiziqlar orasidagi masofa
qancha bo’lishi lozim?

C) 6 mm *


143. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun tavsiya etilgan bir chiziqli
daftarning parallel chiziqlari orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak?

D) 10 mm *


144. Yozuv daftarining homiyasi necha mm bo’lishi kerak?


B) 30 mm *


145. Boshlang’ich sinflarda harflarning qiyaligi qancha bo’lishi


kerak?

A) 65º *

146. Yozish jarayonida daftar parta ustiga qanday qiyalikda turishi kerak?

C) 65º *
147. Sinfda yorug’lik qaysi tomondan tushishi kerak?


chap tomondan *


148. Husnixat darslarida har necha daqiqada dam olish (jismoniy


tarbiya) mashqlari o’tkaziladi?

10-15 daqiqada *


149. Yozuv jarayonida ruchkaning uchi bilan barmoq oralig`i necha sm bo`ladi?

A) 1,5 sm.*

150. Yozuv daftari necha gradus qiyalikda qo’yiladi?

C) 65º*
151. Ritmik usul to`g`ri izohlangan qatorni toping.


A) o`qituvchining sanog`i ostida yozish *


152. Genetik tamoyil nima?

A) harflarni o`xshash elementiga ko`ra guruhlab yozish *


153. Yozuvga o`rgatishni o`qishga o`rgatish bilan bir paytda amalga
oshirish qaysi tamoyilga kiradi?

B) onglilik tamoyili *


154. Harflar yozuv shakliga ko`ra necha guruhga ajratiladi? Ta’lim
jarayonida qaysi shaklidan foydalaniladi?

A) davlat o`lchamidagi (standartidagi) harflar bilan ifodalangan yozuv *


155. Husnixatga o`rgatish qaysi metodlarda amalga oshirilgan?
A) chiziqli metod
B) nusxa ko`chirish metodi
D) A va B *

156. Grafik malakalar qaysi o`quv faoliyatlari bilan bog`liq?


O`qish faoliyati. 2. Imlo. 5. Nutqiy


faoliyat bilan.

 1. 1, 2, 5 *

157. Yozuvga o’rgatishning boshlang’ich davrida bolalarning
yozuv tezligi bir daqiqada necha harfni tashkil etishi kerak?

C) 4-5 harfni *


158. Birinchi o’quv yilining oxirida yozuv tezligi bir daqiqada


qanchani tashkil etishi kerak? 1. 20-25 harfni *

159. Birinchi sinf yozuv daftaridagi katta chiziqlar orasidagi


masofa qancha bo’lishi lozim?

C) 6 mm *


160. Boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun tavsiya etilgan bir


chiziqli daftarning parallel chiziqlari orasidagi masofa qancha bo’lishi kerak?

D) 10 mm *


161. Boshlang’ich sinflarning birinchi sinflari uchun amaldagi


«Yozuv daftari»ning muallif tuzuvchisi kim?

B) M.G’ulomov *


162. “Avtoruchka bilan chiroyli yozuvga o’rgatish” kitobining


muallifi kim?

C) M.G’ulomov *


163. Yuqori qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni


toping.

C) o o’ v *


164. O`rta qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni


toping.

A) b f g j *


165. Pastki qismidan tutashtiriladigan harflar berilgan qatorni


toping.
A) m n r t u *
166. Yuqoridan boshlanib yoziladigan qatorni belgilang.
A) B D E F G G’; *

167. Pastdan boshlab yoziladigan harflar qatorini belgilang.


A) A M N *

168. Tutashtiruvchi unsuri bo`lmagan bosh harflar qatorini


belgilang.
B) S O’ *

169. Tutashtiruvchi unsuri bo`lmagan bosh harflar o`zidan


keyingi harflarga qanday ulanadi?

B) qo`shimcha yordamchi chiziq bilan pastki qismidan tutashtiriladi*


170. Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar qayeridan
tutashtirilishiga ko`ra necha guruhga bo`linadi va ular qaysilar?

D) 2 guruhga bo`linadi: o`rta va pastki qismidan tutashtiriladi *


176. «Husnixat». 2-sinf (O’qituvchilar uchun metodik qo’llanma. T.: O’qituvchi) kitobining muallifini toping.


B) G’ulomov M. *


177. 2-sinfda bir chiziqli daftarga kichik harflarning bo’yi chiziqning necha qismini tashkil etishi lozim?


A) ⅓ *
178. 2-sinfda bir chiziqli daftarga bosh harflarning bo’yi qanchaga teng bo’lishi lozim?

C) 8 mm *


179. 2-sinf Ona tili darslarida husnixatga o’rgatishga necha soat ajratilgan?
C) 36 soat *
180. Konsonant va vokal yozuvlari yozuv tarixining qaysi bosqichiga daxldor?

C) fonogramma; *


181.»Logografiya» so’zi qaysi ma’noni bildiradi?
A) «so’z yozaman»; *
182.»Sillabografiya» so’zi qaysi ma’noni bildiradi?

B) «bo’g’in yozaman»; *


183. «Frazeografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?
D) «gap yozaman». *

184. “Fonografiya» so’zi quyidagi qaysi ma’noni bildiradi?


A) «ovoz yozaman»; *

185. Parta ustining pastki qirrasi bilan suyanchiq orasidagi masofa, ya’ni ko’krak qafasi bilan uning qirrasi orasidagi masofa distantsiya qancha bo’lishi kerak?


B) 4 sm; *


186.Partaning distantsiyasi necha xil bo’ladi?


C) uch xil : musbat, nol, manfiy; *


187. Qanday distantsiyali parta ishlatishga loyiq?


D) manfiy distantsiyali. *

188. Parta ustining cheti o’tirg’ichning ichiga 4 sm masofada kirib tursa…


A) manfiy distantsiya deyiladi; *
189. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasida hech qanday masofa bo’lmasa…
A) nol distantsiya deyiladi; *

190. Parta ustining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofa keng bo’lsa…


B) musbat distantsiya deyiladi; *

191. Parta ustining qiyaligi necha gradusga teng bo’lishi lozim?


D) 15º ga. *

192. Parta differentsiyasi deb nimaga aytiladi?


A) parta qopqog’ining cheti bilan o’tirg’ichning orasidagi masofaga; *
Download 270.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling