Zbekiston respublikasi adliya vazirligi toshkent davlat yuridik universiteti


Download 410.51 Kb.

bet1/4
Sana05.03.2017
Hajmi410.51 Kb.
  1   2   3   4

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI 

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5A240110 – BIZNES HUQUQI 

 

5A240111 – XALQARO TIJORAT HUQUQI 

 

5A240112 – SHARTNOMA HUQUQI  

 

5A240113 – KORPORATIV HUQUQ 

 

magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun  

 

  

 

SINOV DASTURI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toshkent – 2015 

     MUNDARIJA 

 

 

KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ FANI………………………...  5–19  

FUQAROLIK HUQUQI FANI...................................................... 

 

20–43 

 

  

 KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ 

 

Konstitutsiyaviy huquqning umumiy tavsifi 

O‟zbekiston  Respublikasi  konstitutsiyaviy  huquqi  tushunchasi  va  predmeti. 

Konstitutsiyaviy  huquq  huquqning  yetakchi  sohasi  sifatida.  Konstitutsiyaviy  huquq 

huquq tarmog‟i sifatida. Konstitutsiyaviy huquq manbalari. Konstitutsiyaviy huquqiy 

munosabatlar.  Konstitutsiyaviy  huquqiy  munosabat  subyektlari.  Konstitutsiyaviy 

huquq  tizimi.  Konstitutsiyaviy  huquq  fani  tushunchasi,  predmeti,  vazifalari. 

Konstitutsiyaviy huquq fanining boshqa fanlar bilan o‟zaro bog‟liqligi. 

 

Konstitutsiyaviy nazariya asoslari 

Konstitutsiya 

va 


davlat. 

Konstitutsiyaning 

mazmuni 

va 


mohiyati. 

Konstitutsiyaning prinsiplari va xususiyatlari. Konstitutsiya turlari. Konstitutsiyaning 

amal qilishi va muhofazasi. 

 

Ozbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yaratilishi va takomillashuvi 

Konstitutsiyaning yaratilishiga bo‟lgan zarurat. Konstitutsiyaviy komissiya va 

uning faoliyati. Konstitutsiya loyihasining umumxalq muhokamasi. Konstitutsiyaning 

qabul qilinishi. Konstitutsiyada jahon konstitutsiyaviy rivojlanish tajribalalari hamda 

milliy  qadriyatlarning  aks  etishi.  Konstitutsiyaning  tuzilishi.  Konstitutsiyaga 

o‟zgartirish hamda qo‟shimchalar kiritish zarurati va tartibi. 

 

Davlat suvereniteti va uning konstitutsiyaviy asoslari 

Suverenitet  tushunchasi.  O‟zbekiston  –  Respublika  boshqaruv  shaklidagi 

davlat.  Davlat  va  fuqaro  munosabatlari.  O‟zbekiston  Respublikasining  davlat 

ramzlari. O‟zbekiston hududi va chegarasining daxlsizligi. Mamlakat aholisining tili, 

urf–odati va an‟analarining hurmat qilinishi. Davlat tili. 

 

Xalq hokimiyatchiligining konstitutsiyaviy asoslari 

Xalq  –  davlat  hokimiyatining  manbai  sifatida.  Davlat  hokimiyatini  amalga 

oshirish.  Davlat  hokimiyati  vakolatlarini  o‟zlashtirishning  taqiqlanishi.  O‟zbekiston 

Xalqi. Xalqning davlat hayotida ishtirok etishi. Referendum va uning ahamiyati. Xalq 

nomidan ish olib borish huquqi. Hokimiyatlar bo‟linishi prinsipi. Siyosiy institutlar. 

Mafkura  va  fikrlar  xilma–xilligi.  Demokratiya  tushunchasi  va  shakllari.  Davlat 

faoliyatini amalga oshirish prinsiplari. 

 

Konstitutsiya va qonunning ustunligi 

Konstitutsiya va qonunning ustunligi hamda ular talabining so‟zsiz tan olinishi 

va  bajarilishi.  Qonuniylik  prinsipi.  Barchaning  qonunlarga  muvofiq  ish  ko‟rishi. 

Konstitutsiya  normalarining  Respublika  manfaatlariga  zid  tarzda  talqin  qilinishiga 

yo‟l  qo‟yilmasligi.  Qonun  va  normativ  huquqiy  hujjatlarning  Konstitutsiya 

normalariga muvofiqligi. 

 

  

 Tashqi siyosatning konstitutsiyaviy asoslari 

Tashqi  siyosat  tushunchasi.  O‟zbekiston  xalqaro  munosabatlarning  to‟la 

huquqli subyekti. Davlatlarning suveren tengligini e‟tirof etish. Kuch ishlatmaslik va 

kuch bilan tahdid qilmaslik. Chegaralarning daxlsizligini e‟tirof etish. Nizolarni tinch 

yo‟l  bilan  hal  etish.  Boshqa  davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik.  Xalqaro 

huquqning  umume‟tirof  etilgan  qoidalariga  amal  qilish.  Ittifoqlar  tuzish  va  turli 

tuzilmalarga a‟zo bo‟lish. Mamlakatimizning xavfsizligi va barqarorligini ta‟minlash. 

 

Inson va fuqaro huquqlariga oid asosiy tushunchalar 

Inson huquqlari va fuqaro huquqlari, erkinlik, majburiyat tushunchalari.  Inson 

huquqlariga doir xalqaro huquqiy hujjatlar. Xalqaro huquq va shaxs. Konstitutsiyaviy 

huquq  va  erkinliklarning  ifodalanishi:  pozitiv  va  negativ.  huquq,  erkinlik  va 

majburiyatlarning  tasnifi.  Shaxsiy,  siyosiy,  iqtisodiy,  ijtimoiy–madaniy  huquqlar. 

Huquq, erkinlik va majburiyatlar tengligi. Huquq va erkinliklarning konstitutsiyaviy 

cheklanishi. Huquq va erkinlik kafolatlari. 

 

Ozbekiston Respublikasida fuqarolik 

Shaxsning konstitutsiyaviy maqomi. Fuqarolik tushunchasi. Yagona fuqarolik. 

Fuqarolarning  tengligi.  Fuqarollikka  ega  bo‟lish  asoslari.  Fuqarolikni  yo‟qotish. 

Fuqarolar  huquqlarini  himoya  qilish.  Chet  el  fuqarolari  va  fuqaroligi  bo‟lmagan 

shaxslarning  huquqiy  holati.  Fuqarolik  masalalari  bilan  shug‟ullanuvchi  davlat 

organlari. 

 

Insonlarning shaxsiy huquq va erkinliklari 

Shaxsiy  huquq  va  erkinliklar  tushunchasi.  Yashash  huquqi  va  shaxsiy 

daxlsizlik huquqi. Aybsizlik prezumpsiyasi. Sudda himoya bilan ta‟minlanish huquqi. 

Inson sha‟ni va qadr–qimmatining daxlsizligi.Turar joy daxlsizligi huquqi. Telefonda 

so‟zlashuv va yozishmalarning sir saqlanishi. Turar joy tanlash huquqi. Fikrlash, so‟z 

va e‟tiqod erkinligi. Axborot olish, tarqatish, hujjatlar bilan tanishish huquqi. Vijdon 

erkinligi.  

 

Fuqarolarning siyosiy huquqlari 

Siyosiy  huquqlar  tushunchasi.  Fuqarolarning  jamiyat  va  davlat  ishlarini 

boshqarishda ishtirok etish huquqi. Jamiyat va davlat ishlarida ishtirok etish shakllari. 

Fuqarolarning  o‟z  ijtimoiy  faolliklarini  amalga  oshirish  shakllari.  Jamoat 

birlashmalariga  a‟zo  bo‟lish  va  ommaviy  harakatlarda  ishtirok  etish  huquqi. 

Fuqarolarning murojaat etish huquqi. 

 

Fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari 

Iqtisodiy  va  ijtimoiy  huquqlar  tushunchasi.  Mulkdor  bo‟lish  huquqi.  Mehnat 

qilish  huquqi.  Majburiy  mehnatning  ta‟qiqlanishi.  Dam  olish  huquqi.  Ijtimoiy 

ta‟minot  olish  huquqi.  Tibbiy  xizmatdan  foydalanish  huquqi.  Bilim  olish  huquqi. 

Ilmiy  va  texnikaviy  ijod  erkinligi.  Ilm–fan  yutuqlaridan  foydalanish  huquqi. 

Madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi. 

 


 Inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari 

Inson  va  fuqaro  huquqlari  hamda  erkinliklarining  kafolatlari  tushunchasi  va 

turlari.  Davlat  tomonidan  fuqarolarning  huquq  va  erkinliklarini  ta‟minlash.  Sud 

tomonidan  inson  huquq  va  erkinliklarining  himoya  qilinishi.  Shaxsning  davlat 

organlari,  mansabdor  shaxslar,  jamoat  birlashmalarining  g‟ayriqonuniy  xatti–

harakatlari  ustidan  sudga  shikoyat  qilish  huquqi.  Voyaga  etmaganlar,  mehnatga 

layoqatsizlar  va  yolg‟iz  keksalar  huquqlarining  davlat  himoyasi.  Xotin–qizlar  va 

erkaklarning teng huquqliligi.  

 

Fuqarolarning burchlari 

Burch  tushunchasi.  Fuqarolarning  asosiy  burchlari.  Konstitutsiya  va 

qonunlarga  rioya  etish.  Boshqa  kishilarning  huquqlari,  erkinliklari,  sha‟ni  va  qadr–

qimmatini  hurmat  qilish.  Tarixiy,  ma‟naviy  va  ma‟daniy  merosni  asrash.  Tabiiy 

muhitga  ehtiyotkorona  munosabatda  bo‟lish.  Soliq  va  yig‟imlarni  to‟lash.  Vatan 

himoya qilish burchi. 

 

Jamiyatning iqtisodiy negizlari 

O‟zbekiston  Respublikasining  iqtisodiy  tizimi.  Mulk  shakllari.  Barcha  mulk 

shakllarining teng huquqliligi. Xususiy mulkning daxlsizligi hamda davlat tomonidan 

muhofaza  qilinishi.  Tadbirkorlik  va  mehnat  qilish  erkinligi.  Iste‟molchilar 

huquqlarining  ustunligi.  Mulkka  egalik  qilish  va  mulkdan  mahrum  qilish  asoslari. 

Umummilliy boyliklar va ulardan foydalanish hamda muhofaza qilish.  

 

Jamoat birlashmalari 

Jamoat birlashmalari tushunchasi, tizimi, turlari, vazifasi. Tuzilishi va faoliyati 

ta‟qiqlangan jamoat birlashmalari. Jamoat birlashmalarini davlat tomonidan qo‟llab–

quvvatlash.  Kasaba  uyushmalarining  vazifasi.  Siyosiy  partiyalar  faoliyatining 

huquqiy  asoslari.  Diniy  tashkilotlar  va  birlashmalar.  Jamoat  birlashmalarini  tarqatib 

yuborish, taqiqlash va faoliyatini cheklash asoslari. 

 

Oilaning konstitutsiyaviy asoslari 

Oila  jamiyatning  asosiy  bo‟g‟ini.  Oilaning  jamiyat  va  davlat  tomonidan 

muhofaza  qilinishi.  Nikoh  tuzish  asoslari.  Ota–onalarning  voyaga  yetmagan 

farzandlar oldidagi majburiyati. Davlatning ota–onalar vasiyligidan mahrum bo‟lgan 

hamda  yetim  bolalarni  boqish,  tarbiyalash,  o‟qitish  vazifasi.  Voyaga  yetgan, 

mehnatga layoqatli farzandlarning ota–onalariga g‟amxo‟rlik qilishga majburligi.  

 

Ommaviy axborot vositalari 

Jamiyat hayotida ommaviy axborot vositalari. Ommaviy axborot vositalarining 

erkinligi  va  qonunga  muvofiqligi.  OAV  javobgarligi.  Ommaviy  axborot  vositalari 

faoliyatining huquqiy asoslari. Senzuraga yo‟l g‟o‟yilmaslik prinsipi.  

 

  

 

 Davlatning ma’muriy–hududiy tuzilishi 

Davlat tuzilish shaklining umumiy tavsifi. O‟zbekistonning ma‟muriy–hududiy 

tuzilishi.  Viloyatlar,  tumanlar,  shaharlar,  qishloqlar  va  ovullarni  tashkil  qilish  va 

tugatish hamda chegaralarini o‟zgartirish tartibi. 

 

Qoraqalpog’iston Respublikasi 

Qoraqalpog‟iston  Respublikasining  huquqiy  maqomi.  Uning  suverenitetini 

O‟zbekiston  tomonidan  muhofaza  qilinishi.  O‟zbekiston  va  Qoraqalpog‟iston 

konstitutsiyalarining  o‟zaro  munosabati.  Qoraqalpog‟iston  Respublikasining 

ma‟muriy–hududiy  tuzilish  masalalarini  hal  qilish  tartibi.  O‟zbekiston  Respublikasi 

bilan  Qoraqalpog‟iston  Respublikasi  o‟rtasidagi  o‟zaro  munosabatlarni  tartibga 

solish.  

 

Saylov huquqi va tizimi 

Saylov  tizimi  va  saylov  huquqi  tushunchasi.  Saylov  huquqi  prinsiplari. 

Saylovlarda  erkinlikni  ta‟minlash.  Saylov  jarayoni  va  subyektlari.  Saylov  senzlari. 

Saylov o‟tkazish muddatlari. Saylov kampaniyasini e‟lon qilish. Takroriy ovoz berish 

va  takroriy  saylov.  Saylovlarni  moliyalashtirish.  Deputat  va  senatorni  chaqirib  olish 

tartibi. 

 

O’zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi 

Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi o‟rni va vazifasi. Oliy Majlisning 

tarkibiy  tuzilishi.  Oliy  Majlis  Qonunchilik  palatasi  va  Senatini  tashkil  etish. 

Palatalarning huquqiy maqomi va ichki tuzilishi. Palatalarning birgalikdagi va mutlaq 

vakolatlari. Qonunchilik jarayoni. Qonunchilik tashabbusiga ega bo‟lgan subyektlar. 

Palatalar o‟rtasida yuzaga keluvchi kelishmovchiliklarni hal etish tartibi. Qonunchilik 

palatasi  deputati  va  Senat  a‟zolarining  huquqiy  maqomi.  Qonunchilik  palatasi 

deputatlarining o‟z saylov okrugidagi faoliyati.  

 

O’zbekiston Respublikasining Prezidenti 

O‟zbekistonda  Prezidentlik  institutining  vujudga  kelishi  va  rivojlanishi. 

O‟zbekiston  Respublikasi  Prezidentini  saylash  tartibi.  Prezidentning  hokimiyat 

tizimidagi  o‟rni.  O‟zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  vakolatalari.  O‟zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti  tomonidan  qabul  qilinadigan  normativ–huquqiy  hujjatlar. 

Prezident  tomonidan  Oliy  Majlisning  Qonunchilik  palatasi  va  Senatini  tarqatib 

yuborish tartibi.  

 

O’zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi 

O‟zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hokimiyat tizimidagi o‟rni. 

Vazirlar  Mahkamasining  asosiy  vazifasi.  Vazirlar  Mahkamasining  tarkibi  va  uni 

shakllantirish  tartibi.  Bosh  vazirning  konstitutsiyaviy  vakolatlari.  Bosh  vazirga 

nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish tartibi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul 

qilinadigan normativ–huquqiy hujjatlar.  

 

  Mahalliy davlat hokimiyati asoslari 

Mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimi, vazifasi. Xalq deputatlari mahalliy 

Kengashlari  –  davlat  hokimiyatining  vakillik  organi.  Mahalliy  kengashlarni  tashkil 

etish  tartibi,  tarkibi,  faoliyat  shakli.  Mahalliy  Kengash  deputatlarining  huquqiy 

maqomi.  Mahalliy  ijroiya  hokimiyati  organlari.  hokim  –  vakillik  va  ijro  hokimiyati 

boshlig‟i. Hokimlarni lavozimga tayinlash va lavozimidan ozod etish tartibi.  

 

Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlari 

O‟zini  o‟zi  boshqaruv  tushunchasi.  Fuqarolarning  o‟zini  o‟zi  boshqarish 

organlari  va  ularning  vazifalari.  Fuqarolar  yig‟inini  tashkil  etish  tartibi.  Fuqarolar 

yig‟ini raislari (oqsoqollar) va ularning maslahatchilarini saylash tartibi. 

 

O’zbekiston Respublikasida sud hokimiyati 

Sud  hokimiyatning  mustaqil  tarmog‟i  sifatida.  O‟zbekistonda  sud  organlari 

tizimi.  Sudlar  faoliyatining  huquqiy  asoslari.  Konstitutsiyaviy  sud  va  uning 

vakolatlari, sud‟yalariga qo‟yiladigan talablar. Umumiy yurisdiksiya sudlari. Xo‟jalik 

sud  tizimi,  vazifasi.  Sud‟yalarning  mustaqilligi.  Sudlarda  ish  ko‟rishning  asosiy 

prinsiplari. Malakali yuridik yordam olish huquqi. 

 

Prokuratura organlari 

Prokuratura  organlarining  huquqiy  maqomi.  Prokuratura  organlari  tizimi  va 

vazifalari.  Prokuratura  organlari  ish  faoliyatining  asosiy  prinsiplari.  Prokurorlarni 

lavozimiga tayinlash va lavozimidan ozod qilish. 

 

Moliya va kredit 

O‟zbekiston  Respublikasining  moliya  va  pul–kredit  tizimi.  Moliya  –  bank 

tizimini barqaror rivojlanishini ta‟minlash. Davlat byudjeti va uning tarkibiy qismlari. 

O‟zbekiston  Respublikasi  soliq  tizimi.  Soliqlar  joriy  qilish.  O‟zbekistonning  bank 

tizimi. Markaziy bankning huquqiy maqomi. Banklar tizimini boshqarish. 

 

Mudofaa va xavfsizlik 

Mudofaa  va  xavfsizlikni  ta‟minlash  davlatning  muhim  funksiyasi.  Qurolli 

kuchlarning  tuzilishi  va  ularni  tashkil  etish.  Mudofaa  va  xavfsizlikni  ta‟minlashda 

qurolli  kuchlarning  o‟rni  va  vazifasi.  Qurolli  kuchlar  tizimi.  Qurolli  kuchlarga 

rahbarlikni amalga oshirish. 


 

10 


ADABIYOTLAR RO’YXATI 

 

Rahbariy adabiyotlar 

 

1.

   Karimov I. A.  O„zbekiston:  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat,  mafkura.  T. 1.  – 

T.: O„zbekiston, 1996. – 364 b. 

2.

 

  Karimov I. A.  Bizdan  ozod  va  obod  Vatan  qolsin.  T. 2.  –  T.:  O„zbekiston, 1996. – 380 b. 

3.

   Karimov I. A.  Vatan  sajdagoh  kabi  muqaddasdir.  T. 3.  –  T.:  O„zbekiston, 

1996. – 366 b. 

4.

 

  Karimov I. A. Bunyodkorlik yo„lidan. T. 4. – T.: O„zbekiston, 1996. – 349 b. 5.

 

  Karimov I. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T. 5. – T.: O„zbekiston, 1997. – 384 b. 

6.

   Karimov I. A.  Xavfsizlik  va  barqaror  taraqqiyot  yo„lida.  T. 6.  –  T.: 

O„zbekiston, 1998. – 429 b. 

7.

 

  Karimov I.A.  Biz  kelajagimizni  o„z  qo„limiz  bilan  quramiz.  T. 7.  –  T.: “O„zbekiston”, 1999. – 410 b. 

8.

   Karimov I.A.  Ozod  va  obod  vatan,  erkin  va  farovon  hayot  –  pirovard 

maqsadimiz. T. 8. – T.: O„zbekiston, 2000. – 528 b. 

9.

 

  Karimov I.A.  Vatan  ravnaqi  uchun  har  birimiz  mas'ulmiz.  T. 9.  –  T.: “O„zbekiston”, 2001. – 432 b. 

10.


 

  Karimov I. A.  Xavfsizlik  va  tinchlik  uchun  kurashmoq  kerak.  T. 10.  –  T.: 

“O„zbekiston”, 2002. – 432 b. 

11.


 

  Karimov  I.A.  Biz  tanlagan  yo„l–demokratik  taraqqiyot  va  ma'rifiy  dunyo 

bilan hamkorlik yo„li. T.11. – T.: “O„zbekiston”, 2003. – 320 b. 

12.


 

  Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizlik o„z kuch–qudratimizga, hamjihatligimiz 

va qat'iy irodamizga bog„liq. T.12. –T.: “O„zbekiston”, 2004. – 400 b. 

13.


 

  Karimov  I.A.  O„zbek  halqi  hyech  qachon,  hech  kimga  qaram  bo„lmaydi. 

T.13.–T.: “O„zbekiston”, 2005. – 448 b. 

14.


 

  Karimov  I.A.  Inson,  uning  huquq  va  erkinliklari  –  oliy  qadriyat.  T.14.–T.: 

“O„zbekiston”, 2006. – 280 b. 

15.


 

  Karimov.  I.A.  Jamiyatimizni  erkinlashtirish,  islohotlarni  chuqurlashtirish, 

ma'naviyatimizni  yuksaltirish  va  halqimizning  hayot  darajasini  oshirish  – 

barcha 


ishlarimizning 

mezoni 


va 

maqsadidir. 

T.15. 

–Toshkent.: “O„zbekiston”, 2007. – 318 b.  

16.


 

  Karimov.  I.A.  Mamlakatni  modernizatsiya  qilish  va  iqtisodiyotimizni 

barqaror  rivojlantirish  yo„lida.  T.16.–Toshkent.:  “O„zbekiston”,  2007.  –366 

b. 


17.

 

  Karimov. I.A. Vatanimizning bosqichma – bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash – bizning oliy maqsadimiz. –T.17.–T.: “O„zbekiston”, 2009. –280 

b. 


18.

 

  Karimov  I.A.  Jahon  inqirozining  oqibatlarini  yengish,  mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko‟tarish sari. – 

T.: “O‟zbekiston”, 2010. – T.18. –264 b. 

19.

 

  Karimov  I.A.  Asosiy  vazifamiz  –  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz  

11 


farovonligini yanada yuksaltirishdir. –Toshkent: “O„zbekiston”, 2010. – 80 b. 

20.


 

  Karimov I.A. O„zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va 

Senatining  qo„shma  majlisidagi  “Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va 

kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo  etish  – ustuvor  maqsadimizdir”  mavzusidagi 

ma‟ruzasi // “Xalq so„zi” gazetasi. 2010–yil 28–yanvar, №19 (4934). 

21.


 

  O„zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2010–yil  12–

noyabrdagi  O„zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va 

Senatining  qo„shma  majlisidagi  “Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni 

yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi” 

to„g„risidagi ma‟ruzasi // “Xalq so„zi” gazetasi, 2010–yil 13–noyabr soni. 

22.

 

  O„zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2010–yil 7–dekabrdagi O„zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  qabul  qilinganligining  18  yilligiga 

bag„ishlangan tantanali marosimdagi “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish 

yo„lini  izchil  davom  ettirish–taraqqiyotimizning  muhim  omilidir”  deb 

nomlangan  ma‟ruzasi  //  “Xalq  so„zi”  gazetasi.  2010–yil  8–dekabr,  №236 

(5151). 

23.


 

  Karimov  I.A.  2010–yilda  Mamlakatimizni  ijtimoiy–iqtisodiy  rivojlantirish 

yakunlari  va  2011–yilga  mo„ljallangan  eng  muhim  ustuvor  yo„nalishlarga 

bag„ishlangan 2011–yil 21–yanvarda bo„lib o„tgan O„zbekiston Respublikasi 

Vazirlar Mahkamasining majlisidagi “Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz 

taraqqiyotini  yuksaltirish,  xalqimiz  farovonligini  oshirishga  xizmat  qiladi” 

deya  nomlangan  ma‟ruzasi  //  O„zbekiston  Ovozi  gazetasi.  2011–yil  22–

yanvar, №10 (31.286)  

24.

 

  Karimov  I.A.  O„zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  –  Toshkent.: “O„zbekiston”, 2011y. – 440 b 

25.


 

  Demokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini 

shakllantirish  –  mamlakatimiz  taraqqiyotining  asosiy  mezonidir.  Asarlar 

to„plami. Т.19. – Toshkent: O„zbekiston, 2011. – 360 b 

26.

 

  Karimov  I.A.  Bizning  yo„limiz  demokratik  islohotlarni  chuqirlashtirish  va moderinizatsiya  jarayonlarini  izchil  davom  ettirish  yo„lidir.  T.  20.  – 

Toshkent: O„zbekiston, 2012. –320 b. 

27.

 

  Karimov  I.A. Mamlakatimizni  yanada  obod  etish  va  modernizatsiya  qilishni qat‟iyat bilan davom ettirish yo„lida. T. 21. – Toshkent: “O„zbekiston”, 2013. 

– 384 b. 

28.

 

  Karimov  I.A.  O„zbekiston  erishgan  yutuq  va  marralar  –  biz  tanlagan islohotlar yo„lining tasdig„i. T. 22. – Toshkent: “O„zbekiston”, 2014. – 368 b. 

29.


 

  Karimov  I.A.  Mamlakatimizni  demokratik  yangilash  va  modernizatsiya 

qilishga qaratilgan taraqqiyot yo„limizni qat‟iyat bilan davom ettirish – bosh 

maqsadimizdir.  /  Prezident  Islom  Karimovning  O„zbekiston  Respublikasi 

Konstitutsiyasi  qabul  qilganining  22  yilligiga  bag„ishlangan  tantanali 

marosimdagi ma‟ruzasi // Inson va qonun gazetasi, 2014 yil 10 dekabr, № 49 

(941). 

30.


 

  O„zbekiston 

Respublikasi 

Prezidenti 

I.A.Karimovning 

O„zbekiston 

Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo„shma 

majlisidaga  ma‟ruzasi.  2015  yil  23  yanvar.  //  I.A.Karimov  –  Toshkent:  

12 


O„zbekiston, 2015. – 40 b. 

 Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling