Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги


Азот ўғит билан нитрат, аммоний ва амид формасида ерга тушади


Download 27.58 Kb.
Pdf просмотр
bet17/20
Sana26.05.2018
Hajmi27.58 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Азот ўғит билан нитрат, аммоний ва амид формасида ерга тушади. Ўрта Осиѐнинг 
юқори  карбонатли  тупроқлари  шароитида  азотли  ўғитлар  тез  минераллашиб, 

тупроқнинг  пастки  қатламларига  тушади,  ер  ости  сувлари  ва  ҳавзаларига  бориб 
қўшилади.  Мавсумда  пахта  майдонларига  кўпроқ  солинган  азотдан  10-12  фоизи 
коллектор  – зовур тармоқларига бориб тушади. Тупроқда нитратнинг кўп тўпланиши, 
экинлар  таркибида  ҳам  белгиланган  нормадагидан  ортиб  кетишига,  одамлар  ва 
ҳайвонларнинг заҳарланишига олиб келади. +уруқ моддасида 0,2-0,5 фоиз азот нитрати 
бўлган  ўсимликлар  хавфли  ҳисобланади.  Шунинг  учун  донли  экинларнинг  ҳар 
гектарига 180 кг, чопиқ қилинадиган экинларнинг ҳар гектарига 150 кг дан ортиқ азот 
солиш зарарлидир. 
Фосфорли ўғитларнинг ўзига хос хусусиятидан бири, уларнинг таркибида фтор 
аралашмалари,  радиоактив  элементлардан  уран,  радий  ва  стронцийнинг  борлигидир. 
Тупроққа  3  ц  суперфосфат  билан  бирга  1,5-10  кг  гача  стронций  ҳам  келиб  тушиши 
мумкин. (С.Г.Скоропанов, 1980). Фосфоритда 3,5-4 фоизгача фтор мавжуд. Ж.Сатторов 
маълумотлари  (1990)  бўйича,  +оратов  фосфоритларидан  тайѐрланган  бир  тонна 
аммофос  таркибида  164  кг  фтор  бор.  У  қўшсуперфосфатда  80,  оддий  суперфосфатда 
122  кг  ни  ташкил  этади.  Олимнинг  ҳисобича,  кейинги  уч  беш  йилликда 
Ўзбекистоннинг далаларига ўғитлар билан биргаликда 1 млн тоннадан зиѐд фтор келиб 
қўшилган.  Бундан  ташқари  йирик  саноат  марказлари,  жумладан,  алюминий,  эмаль, 
ойна,  ўғит  ишлаб  чиқарадиган  химия  корхоналаридан  чиқадиган  заҳарли  газлар 
таркибида  фтор  ва  бошқа  зарарли  моддалар  кўп  бўлиб,  теварак-атроф  тупроқларига 
келиб тушади. Бу ерларда ўсимлик ва тупроқдаги фтор миқдори нормадагидан 10-100 
баравар кўп бўлиши мумкин. 
Тупроқда  фторнинг  ниҳоятда  кўпайиб  кетиши  унинг  ўз-ўзидан  тозаланиш 
хусусиятини  пасайтиради.Ўсимликларда  модда  алмашинуви  бузилади,  баргларнинг 
нафас  олиши,  фотосинтез  жараѐнининг  тезлиги  пасаяди.  Ҳайвонларда  флюороз 
касаллиги юзага келади. Фторнинг кўпайиши одамлар саломатлигига ҳам катта таъсир 
этади.  Шунинг  учун  фосфорли  ўғитларни  фторсизлантириш  ҳамда  унинг  тупроқ  ва 
ўғитдаги миқдорини назорат қилиб бориш масаласи қўйилмоқда. 
Атроф-муҳитни  ўсимликлардан  ортиб  қолган  ўғитлар  билан  мумкин  қадар  кам 
ифлослантирадиган,  лекин  иложи  борича  юқори  ҳосил  олишни  таъминлайдиган  ўғит 
нормаларини аниқлаш шу мақсадда тупроқдан кўчиб юрувчи озиқ моддалар миқдорини 
ҳамда  ўсимликларнинг  ривожланиш  хусусиятларини  ҳисобга  олган  ҳолда  ўғитлар 
дозаси ва қўлланиш муддатини аниқлаб олиш зарур. Бунинг учун ўғитлардан оқилона 
фойдаланиш  мақсадида  тупроқларни  агрокимѐвий  диагностикадан  ўтказишни  ташкил 
этиш керак. 
Ўғитлардан  тупроқ-иқлим  шароитлари  ва  етиштириладиган  экинлар 
эҳтиѐжларини  ҳисобга  олган  ҳолда  фойдаланилганда,  ўғитлар  ортиқча  ишлатилмайди 
ва кам исроф бўлади.  
2-matn Тупроқларнинг оғир металлар билан ифлосланиши 
Ҳозир  атроф-муҳитнинг  оғир  металлар  билан  ифлосланишидан  муҳофаза 
қилишга  алоҳида  эътибор  берилмоқда.  Улар  биосферада  кўп  тўпланганда  тирик 
организмлар  мутаносиблиги  бузилиб,  ҳар  хил  салбий  оқибатлар  келиб  чиқади. 
Тупроқда  микробиологик  ва  биокимѐвий  жараѐнларнинг  йўналиши  ва  интенсивлиги 
ўзгаради,  тупроқ  унумдорлиги  пасаяди.  Оғир  металларнинг  дозаси  юқори  бўлса, 
ферментларнинг фаолияти ва тупроқда ҳаво алмашинуви пасаяди. 
Тупроқни ифлослантирувчи энг хавфли модда симоб ҳисобланади. Симоб заҳарли 
кимѐвий    моддалар,  саноат  корхоналари  чиқиндилари  билан    бирга  тупроққа  тушади. 

Тупроқнинг  қўрғошин  билан  заҳарланиши  айниқса  кўп  учрайди.  Таҳлилий 
кўрсаткичлар натижасига кўра 1 тонна қўрғошин олинганда  чиқинди билан бирга 25 кг 
қўрғошин  чиқариб  ташланади.  Қўрғошин  бирикмалари  бензинга  ҳам  қўшилади. 
Шунинг учун автомагистраллар бўйлаб жойлашган ҳудудлар тупроғида  қўрғошин кўп 
бўлади. Йирик қора ва рангли металлургия заводлари яқинидаги тупроқлар темир, мис, 
руҳ, марганец, никель, алюминий ва бошқа металлар билан ифлосланган. 
Радиоактив элементлар атом бомбаси портлашидан сўнг, саноат корхоналари ва 
илмий  тадқиқот  лабораторияларининг  суюқ  чиқиндилари  билан  тупроққа  тушиши 
мумкин.  Атом  электр  станциялари,  музѐрорлар,  сувости  кемаларидан  эътиборсизлик 
билан  фойдаланиш  оқибатида  юз  бериши  мумкин  бўлган  ҳолокатлар  тупроқни  узоқ 
вақт  давомида  радиоактив  ифлосланишига  сабаб  бўлади.  Радиоактив  моддалар 
тупроқдан ўсимликларга, улардан одам ҳамда ҳайвонлар организмига  ўтади.  
Тупроқдаги  оғир  металлар  миқдорини  камайтириш  мақсадида  ион  алмашинув 
хусусиятига эга бўлган смолалардан фойдаланиш самаралидир. Катион алмашинувига 
эга бўлган смолалар оғир металларни ўзига ютади ва натижада ўсимликлар ундан жуда 
кам  заҳарланади.  Хуллас,  фан-техника  тараққиѐти  шароитида  инсон  билан  тупроқ 
ўртасидаги    боғланиш  мураккаблашиб  боради,  тупроқни  муҳофаза  қилиш  ва 
унумдорлигини  ошириб  бориш  тадбирларини  ривожлантиришда  қишлоқ  хўжалик 
ходимлари буни эътибордан четда қолдирмасликлари лозим. 
 
3-matn  Тупроқларнинг  ифлосланишида  пестицидларнинг  салбий  таъсирлари-
одамларнинг  ҳаѐтий  фаолияти  натижасида  тупроқ  ўзининг  нормал  табиий  ҳолатини 
йўқотиб  бормоқда.  Чунки  тупроқ  ниҳоятда  кўп  турли  кимѐвий  моддалар  билан 
ифлосланмоқда.  Қишлоқ  хўжалигида  атрофлича  қўлланилаѐтган  пестицид  турлари 
тупроқда  мавжуд  бўлган  бактериялар  оламига  ҳам  асоратли  таъсир  кўрсатмоқда. 
Ўсимликларни  касалликлар  ва  бегона  ўтлардан  асраш  учун  ишлатиладиган  кимѐвий 
моддаларнинг  умумий  атамаси  пестицидлар  бўлиб,  улар  кимѐвий  таркиби  қайси 
мақсадлар учун қўлланилишига қараб, заракунандалар организимига ўтиш усули хамда 
таъсир  қилишига  қараб  гурухларга  бўлинади.  Пестицидлар  юқори  биологик  фаол 
моддалар  бўлганлиги  туфайли  тупроқнинг  остки  қатламларида  чуқур  сингиб  узоқ 
вақтгача парчаланмайди.  
Кимѐвий  таркибига  кўра  пестидцидларнинг  3  гурухи  қайд  қилинади.1.Анорганик 
бирикмалар (маргумуш, мис, олтингугурт бирикмалари, хлоридлар ва боратлар) 
2.Ўсимликлар,  бактериялар  ва  замбруғлардан  олинадиган  пестидсидлар  (перетринлар, 
анабазин, никотин, бактериал препаратлар, антибиотиклар ва бошқалар) 
3.Органик  бирикмалар.  Мазкур  гурухга  таалуқли  пестицидлар  физиологик  таъсир 
жихатидан жуда фаол бўлган жуда кўп моддаларни ташкил қилади. Бу гурух моддалар 
қуйидагиларни  ўз  ичига  олади:хлорорганик  бирикмалар,  фосфорорганик  бирикмалар, 
карбонат  кислота,  тио  ва  дитиокарбоминат  кислота  ҳосилалари,  фенолларнинг 
нитроҳосилалари,  фталамидлар,  минерал  мойлар  ва  яна  бошқа  турдаги  кимѐвий 
таъсирчан моддалар.  
Заҳарли моддалар тупроқ, сув ва сув тубидаги балчиқда  тўпланиб боради. Бу моддалар 
экологик  озиқ  занжири  таркибига  кириб,  тупроқдан  ўсимлик  ва ҳайвонларга,  улардан 
эса одам организмига ўтади. 
 

4-matn  Тупроқ эрозияси  
Эрозия-тупроқнинг унумдор юза қатламининг бузилиши, сув ва шамол таъсирида 
ювилиши ѐки учириб кетилишидан иборат. Эрозия табиий шароитда жуда секин содир 
бўлиб туради. Бу жараѐнга одамнинг оралашуви эса табиий мувозанатнинг бузилишига 
олиб  келади.  Кўп  ҳолларда  одамнинг  хўжалик  фаолияти  тупроқнинг    ифлосланиши, 
таркибининг ўзгариши, ҳатто уни бутунлай йўқ бўлиб кетишига олиб келади. 
Ҳозирги  даврда  планетамиздаги  ҳар  бир  кишига  бир  гектардан  камроқ 
ҳайдаладиган  ер  тўғри  келади.  Лекин  бу  майдон  ҳам  одамнинг  хўжалик  фаолияти 
туфайли  тобора қисқариб бормоқда. Кон қазиш, йўл,  саноат корхоналари ва шаҳарлар 
қурилиши  туфайли жуда кўп унумдор  тупроқлар йўқ бўлиб кетмоқда  
Ўрмонлар  кесилиши  ва  табиий  ўсимлик  қопламларининг  бузилиши,  ерларни 
агротехника  қоидаларига  риоя  қилмасдан    кўп  марта  қайта  ҳайдалиши  тупроқнинг  
унумдор устки қатламининг сув ва шамол таъсирида бузилишига олиб келади. Табиий 
шароитда  тупроқнинг  юза    қатламининг  ювилиши  секин  боради  ва  тупроқ 
унумдорлигига    деярли    таъсир  этмайди.  Одамнинг  хўжалик  фаолияти    эрозия 
жараѐнини тезлаштириши мумкин. 
Тупроқ эрозияси икки хил: шамол ва сув эрозиясига ажралади.  Шамол эрозияси 
одатда қурғоқчилик минтақаларида, тупроқ таркиби майда  чанг заррачалардан иборат 
бўлган,  ўсимлик қоплами  яхши  ривожланмаган  ҳудудларда  содир  бўлиб  туради.  Чанг 
тўфонли шамол айниқса хавфли ҳисобланади. 
Туфон кучли шамолда пайдо  бўлиб, тупроқнинг унумдор юза қатламини учириб 
кетади.  Чорва  молларини ҳар  доим    бир  жойнинг  ўзида    ўтлатилиши ҳам  тупроқнинг 
ўсимлик  билан  қопланган    юза  қисмини  бузилиб,  шамол    эрозиясига  учрашига  сабаб 
бўлади.  1  см  қалинликдаги  тупроқ    қайта  тикланиши  учун  табиий  шароитда  250-300 
йил керак бўлади.  
Сув эрозияси айниқса ҳавфли ҳисобланади. Бундай  эрозияси қия рельефга эга 
бўлган қирлар ѐнбағирларида ва ерга нотўғри ишлов берилганда содир бўлади. Ёмғир 
ва эриѐтган қор  сувлари, шунингдек суғориладиган далалардан чиқадиган оқава сувлар 
қирлар  ѐнбағридан  тупроқни  пастқам  жойларга  оқизиб  кетади.  Агар  сувнинг    оқиши 
давом  этаверса,  сув  оқадиган  кичик  ариқчалар  чуқурлашиб  бориб,  жарликлар  ҳосил 
бўлади ва қирлар ѐнбағри файдаланишга яроқсиз бўлиб қолади. 
Тупроқ  қатламининг  бузилишига  фойдали  қазилмаларни  очиқ  усулда  қазиб 
олиниши ҳам катта таъсир кўрсатади. Қазилган чуқур карьерлар ва чиқариб ташланган 
жинслар  атроф  ландшафтини  ҳам  бузади;  гидрологик  режимга  салбий  таъсир 
кўрсатади.  Улардан  кўтариладиган  чанг  тўзонлар  атмосфера  ва  сув  ҳавзаларини 
ифлослантиради. 
 Тупроқ  эрозияси  содир    бўлмаслиги  учун  ерга  ишлов  беришда  тупроқ 
структурасини  бузадиган  оғир  техникадан    фойдаланилмаслик,  алмашлаб  экишни  
амалга  ошириш,  табиий  ўтлоқлардан  навбат  билан    фойдаланиш  зарур.  Чўл 
минтақаларида  далаларни  шамолдан  ҳимоя  қиладиган  ихота  дарахтзорларини  ташкил 
этиш,  тупроқ  структурасини    рекультивация  қилиш,  яъни    қайта  тикланишига  имкон 
берадиган тадбирларни ишлаб чиқиш талаб қилинади. 
 
 
Фойдаланган адабиѐтлар  

1.H. Fry, S. Ketteridge, S.Marshall. A Handbook for Teaching and Learning in 
Higher  Education.  Enhancing  Academic  Practice.  Third  edition.  New  York. 
2009. -544 p. ISBN 0-203-89141-4 
2.  Ro‘zieva  D.,  Usmonboyeva  M.,  Holiqova  Z.,  Эшчонов  Э.У.  interfaol 
metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. Metodik qo‘llanma. –Т. 2013.- 46 б. 
 
 
4-laboratoriya машғулот: Suv manbalarining ifloslanishi va muxofazasi, 
      suv sifatini yaxshilash 

Ишдан мақсад: ochiq suv manbalarining ekologigienik holatini organish, 
ularni ifloslantiruvchi manbalar bo‘yicha tushuncha hosil qilish
 
Масаланинг  қўйилиши:  suvning  orgonoleptik  hususiyatlariga  qarab 
ifloslanish darajasini  
Ишни бажариш учун намуна 
 
Биламан. Билишни хоҳлайман. Билиб олдим. (BBB) 
Биламан 
 
Билишни 
хоҳлайман 
Билиб олдим 
Талабаларнинг 
ўрганилиши 
режалаштирилаѐтган 
мавзу 
бўйича 
тушунчаларга 
эгалик 
даражалари аниқланади 
Талабалар 
томонидан 
қайд  этилган  тушунчалар 
шу бандга ѐзиб борилади 
 
 
Талабаларнинг  мавзу 
бўйича 
мавжуд 
билимларини 
бойитишга 
бўлган 
эхтиѐжлари 
ўрганилади. 
Талабаларнинг 
эҳтиѐжлари  сифатида 
баѐн 
этилган 
тушунчалар 
лойиҳанинг 
шу 
банdига 
ѐзиб 
қўйилади. 
Талабалар  томонидан 
ўзлаштирилган  янги 
тушунчалар 
аниқланади. 
Баѐн  этилган  янги 
тушунчалар 
лойиҳанинг 
шу 
бандига ѐзиб қўйлади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Назорат саволлари 
1.
 
Tabiiy suvlar orgonoleptik xususiyatlarini o‘zgarishining uning kelib 
chiqishiga bog‘liqligi 
2.
 
Daryo suvlarining oqimi 500-600 sm ga etganda qanday ko‘rsatkichlari 
o‘zgaradi 
3.
 
Ko‘llar suvining ko‘rsatkichlari qanday 
4.
 
Yuza suv havzalariyer osti suv havzalariga nisbatan qanday farqlar bilan 
ajraladi 
 
Фойдаланган адабиѐтлар  
Navikienė
 
Živilė.  Modular  Training  In  Vet  System:  Concept, Principles, 
Features  2014-07-31.
 
ISBN-13:  978-3-659-58022-2.  LAP  LAMBERT 
Academic Publishing 
2. Ro‘zieva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z., Эшчонов Э.У. interfaol 
metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. Metodik qo‘llanma. –Т. 2013.- 46 б. 
 
 
5-Laboratoriya машғулот: Biosferada moddalarning aylanishi 
Laboratoriya: tuproqda azotning aylanishi
 
Ишдан  мақсад:  Biosferadagi  barcha  moddalar  katta  doirada  va  kichik 
doirada aylanishini mohiytini o‘rganish.  
Масаланинг  қўйилиши:  hayotni  ta‘minlovchi  elementlarning 
biosferada aylanishi  
Modellashtirish metodi 
Talaba  ma‘ruza  matndan  biosferada  moddalarning  aylanishiga  oid 
ma‘lumot beradigan matnni diqqat bilan o‘rganadi. Umumiy matnning tarkibiy 
qismlari,  ular  ortasidagi  o‘zaro  bog‘liqlikni  aniqlab,  umumlashtiradi  (ya‘niy 
modellashtiradi). 
Har  bir  guruhning  a‘zolari  o‘zarov  kengashib  o‘quv  materialini 
modellashtiradi.  Modellashtirishda  ularning  bu  jarayonga  nisbatan  ijodiy 
yondashuvlari,  mavzu  mohiyatino  ochib  beradigan  asosiy  tushunchalarini  qay 
darajada  o‘zlashtirganliklari,  ular  o‘rtasidagi  o‘zaro  aloqadorlik,  bog‘liqlikni 
anglay  olishlari  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Guruhlar  tomonidan  yaratilgan 
modellar mavzuning puxta o‘zlashtirilganligini ko‘rsatuvchi muhim omillardan 
biri sifatida nomoyon bo‘ladi.  

Misol uchun:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Азотнинг кичик биологик давра бўйлаб айланиши  
NH
-
2
 – ўсимлик ва ҳайвонларининг органик азоти  
CO(NH
2
)
2
 – мочевина,  NH
3
 – аммиак,   NH
Қ
4
 – аммоний  иони, 
 NO
2
 – нитритлар, NO
-
3
 – нитратлар, N
2
O – азот оксиди, N
2
 – соф азот 
 
Vеrtushka mеtodi 
Strategiya  talabalardan  o‘rganilgan  mavzularni  yodga  olish,  ular 
yuzasidan mantiqiy fikrlash, savollarga mustaqil, to‘g‘ri javob berish, o‘z-o‘zini 
baholash  malakalarini  shakllantirish,  o‘qituvchi  tomonidan  qisqa  vaqtda 
talabalaning  bilimlarini  baholash  imkoniyatini  yaratadi.  Uning  maqsadi 
talabalarda  mantiqiy  fikrlash,  o‘z  fikrlarini  mustaqil,  erkin  bayon  qilish,  o‘z-
o‘zini  baholash,  individual,  juftlik,  guruh  va  jamoada  ishlash,  boshqalar  fikrini 
hurmat  qilish,  mavjud  fikrlar  orasidan  muhimini  tanlab  olish  ko‘nikma 
malakalarini rivojlantirishdan iborat. 
Bu trеningda 3 ta yoki 5 ta guruhga matеrial tarqatiladi va har bir guruh 
yakka  holda  bеlgilaydi.  Kеyin  bu  matеrial  guruhlarga  qaytadan  aralashtirib 
 
 
Денитрификация
 
Фиксация 
N
2
 
Ассимиляция 
N
2

NO
-
3
 
Аммонификация 
 
Нитрификаци
я 
NO
2
 
Нитрификация 
NH
+
4
 
NH
3
 
CO(NH
2
)
2
 
NH
-
2
 ўсимлик ва ҳайвонларининг органик азоти  
 

bеriladigan  va  yana  bеlgilanadi.  Matеrial  3  yoki  5  marta  aylangandan  so‘ng 
o‘qituvchi va talabalar o‘rtasida muhokama qilinadi. 
№ 
Jarayonlar 
Moddaning kichik 
doirada (biologik) 
aylanishi 
Moddaning katta 
doirada (gеologik) 
aylanishi 


  

 

 

 

Organizmlar o‘rtasida. 
Quruqlik  muhitida  tuproq  bilan  organizm 
o‘rtasida. 
Gidrosfеrada organizm bilan suv o‘rtasida.  
Quruqlik bilan dunyo okеanlari o‘rtasida.  
Quruqlikdagi 
o‘simliklarning 
gazsimon 
moddalar  va  suvda  erigan  minеral  tuzlarning 
yutilishi va organik modda hosil bo‘lishi. 
Organik  moddalarning  konsumеntlar  va 
rеdutsеntlar  tanasidan  o‘tib,  qayta  ishlanib, 
parchalanadi va minеrallashadi.  
Quruqlikdagi  moddalarning  daryo  va  havo 
oqimlari bilan okеanga kеlib tushishi. 
Dеngiz  yotqiziqlarining  quruqlikka  qayta 
chiqishi. 
Okеan tubining ko‘tarilishi va natijada kuruqlik 
ayrim joylarining cho‘qishi. 
 
 
 
 
 «Муаммоли ўқитишнинг» блок-схемаси.       

«Муаммоли ўқитишнинг» блок-схемаси
 
 
 
Муаммоли ўқитишнинг технологик схемаси 
БКМ–билим, кўникма, малака 
АФУ – ақлий фаолият усуллари 
 
 
П
Е
Д
А
Г
О
Г 

Педагогик 
муаммоли 
вазият  
 

Ёрдам  
 

Ахборот  
 
Психологик  
муаммоли вазият  
 
Муаммо (номаълумни  
ҳис этиш) 
 
Муаммони ечиш  
 
излаш 
 
Т 
 
А 
 
Л 
 
А 
 
Б 
 
А 
 
 
Я 
А 
н 
Ф 
г 
У 
и 
  
 
р 
 
и 
Б 
в 
К 
о 
М   ж 
 
и 
Педагог фаолияти 
 
Талаба фаолияти 
 
таҳлил 
 

 
122 
Муаммоли  ўқитиш,  ижодий  жараѐндан  ностандарт  илмий-ўқув  масалаларни 
ностандарт  усуллар  билан  ечишни  тақазо  этади.  Талабаларга  машқ  учун 
бериладиган масалалар, олинган билимларни мустаҳкамлаш ва малакалар ҳосил 
қилиш  учун  хизмат  қилса,  муаммоли  масалалар  эса  фақат  янги  ечимлар 
излашга қаратилади. 
 
Назорат саволлари 
1.
 
Муаммоли таълим технологияларининг ўқитишдаги аҳамияти. 
2.
 
Муаммоли таълим турлари 
3.
 
Муаммоли вазият методи 
4.
 
Муаммоли таълим технологияларининг қандай имкониятларга эга? 
5.
 
Муаммоли вазиятларни ҳал қилиш неча босқичда кечади? 
6.
 
Муаммоли вазиятнинг турлари 
7.
 
Муаммоли вазифаларни ташкил қилиш. 
 
Фойдаланилган адабиѐтлар 
1. 
2.  Ro‘zieva  D.,  Usmonboyeva  M.,  Holiqova  Z.,  Эшчонов  Э.У.  interfaol  metodlar: 
mohiyati va qo‘llanilishi. Metodik qo‘llanma. –Т. 2013.- 46 б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
123 
VI.КЕЙСЛАР БАНКИ 
 
 
 
 
 1-Кейс. Jamiyatning ma‘suliyati va ekotizimdagi global o'zgarishlar 
 
 
Atmosfera  havosini  ifloslantirishga  asosiy  sababchi  bo'lgan  sanoat  obyektlari  Toshkent 
(42,7%),  Qashqadaryo  (14,6%),  Buxoro  (10.9%),  Navoiy  (8,1%),  Farg'ona  (6,8%)  viloyatlarida 
jamlangan. Sanoat salo-hiyati energetika, (jolra va rangli metallurgiya, kimyo va neftkimyo sanoati 
(asosan,  o'g'itlar  ishlab  chiqarish),  gaz  sanoati,  neftni  qayta  ishlash  zavodlari,  sement  va  -boshqa 
qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar obyektlaridan iborat. 
Davlat statistik hisoboti ma'lumotlariga ko'ra,  yiliga  yirik korxonalardan (IES va IEM) 200 
ming  tonnadan  ortiq  ifloslantiruvchi  moddalar  atmosferaga  chiqariladi.  Asosiy  ifloslantiruvchi 
moddalar  —  qattiq  chang  zarralari,  oltin-gugurt  dioksidi,  azot  oksidlari,  uglerod  oksidi,  vannadiy 
besh  oksidi  va  benzapiren  hisoblanadi.  Eng  ko'p  rniqdorda  ya'ni,  tarmoq  bo'yicha  —  57,6%ni, 
respubJika  bo'yicha  esa  —  44,  16%ni  tashkil  etuvchi,  121,38  ming  tonna  oltingugurt  dioksidi 
atmosferaga  chiqariladi.  Atmosferaga  o‘ta  zaharli  oltingugurt  dioksidi  gazini  qaysi  tarmoqlar 
chiqarishini  aniqlang va  tushuntiring. Atmosferada ushbu  gazning  miqdori haddan ziyod ko‘payib 
ketishi bilan yuzaga keladigan muammoli
 вазиятларни таҳлил этинг, ечимини топинг ва 
вазиятдан чиқиб кетинг. 
 
Кейсни бажариш бўйича топшириқлар: 
 
1. Atmosfera havosining сифатини баҳоланг. 
        2.  Havodagi  таъсир  этувчи  моддаларнинг  физик-кимѐвий  хусусиятларини 
ўрганинг
 
       3. Таъсир этувчи моддаларнингкимѐвий формулаларини ѐзинг
 
       4.Таъсир этувчи моддаларнинг миқдорини аниқланг
 
 
2-Кейс. Ochiq suv havzalarining ekologigienik holati 
O‗zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2001  yil  4  oktyabrdagi 
―Zarafshon daryosi havzasida ekologik va sanitar-epidemilogik vaziyatni yaxshilash 
to‗g‗risida‖gi  401-sonli  qarorini  bajarish  borasida,  Buxoro,  Navoiy,  Samarqand  va 
Jizzax viloyatlarida Zarafshon daryosi va unga kelib qo‗shiladigan irmoqlardagi suv 
sifatining  monitoringi  olib  borilmoqda,  daryoga  noqonuniy  tashlamalarni  tugatish 
borasida o‗z vaqtida choralar ko‗rilmoqda, daryoga tashlamasi bo‗lgan ob‘ektlardan 
oqizilayotgan suvlar tizimli nazorat qilinmoqda. 
O‗zbekiston Respublikasi atrof tabiiy muhiti ifloslanishi monitoringi ma‘lumotlariga 
ko‗ra, Zarafshon daryosi suvlari O‗zbekiston Respublikasiga kirishida (Ravot-Xo‗ja) 
muntazam  ravishda  fenol  bilan  2-4  PDK  va  mis  bilan  1,1-3,5  PDK  atrofida 
ifloslangan  bo‗lsada,  uning  sifati  II–toza  suvlar  sinfiga,  keyinchalik  daryo  oqimi 
bo‗ylab pastga qarab oxirigacha III-sinf – o‗rta me‘yor ifloslangan suvlarga o‗tgan. 
Мазкур daryo suvlarini   таҳлил қилиш усулларини танланг. 
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling