Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги


Download 27.58 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/20
Sana26.05.2018
Hajmi27.58 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ГЛОССАРИЙ 
 
Термин 
Ўзбек тилидаги шарҳи 
Инглиз тилидаги шарҳи 
Autekologiya. 
 
Autekologiya-tur 
vakllarining 
yashash 
sharoiti, 
bir-birlari 
hamda ularni o‘rab turgan atrof-
muhit  bilan  munosabatlarini 
organadi,  shuningdek  turning 
turg‘unligini, 
uning 
turli 
ekologik 
omillar 
ta‘sirida 
moslashuvini, 
muhitning 
organizmlarning 
morfologik, 
fizioligik 
va 
xulqiy 
o‘zgarishlariga  sabab  bo‘lishini 
aniqlaydi. 
Autekologiya - round Vakla 
living with each other and their 
relations with the surrounding 
environment is also turning 
static , and various 
environmental factors, 
compatibility , environmental 
organisms and morphological 
changes in behavior and 
fizioligik Bo determines the 
arena 
 
Ekologik nisha. 
Ekologik  joy-nisha  tushunchasi 
ancha  keng,  ya‘ny:  makondagi 
nisha  yoki    makondagi  ma‘lum 
joylanish; trofik nisha (turlararo 
aloqalardagi  turning  joyi),  ko‘p 
gomerli yoki giper hajmli nisha. 
Organizm  ekologik  nishasida 
organizm 
qaerda 
yashayotganligi va uning atrof –
muhitga  bo‘lgan  umumiy  talabi 
inobatga 
olinishi 
haqidagi 
tushunchalar 
Eco - nisha is quite large , that 
is : a place or space nisha 
certain areas ; trophic 
destination ( contacts , turlararo 
round ) , Homer or delivered 
volume there. The body of 
ecological slope where the 
living organism and its 
environment concerning the 
requirements of the 
environment in general 
 
Ekologik 
omillar.  
 
Tashqi  muhit  omillari.  Omil 
tirik  organizmlargato‘g‘ridan-
to‘g‘rita‘sir  etuvchi  muhitning 
ayrim bir tarkibiy qismidir 
External environmental factors 
. Factor live 
organizmlargato'g'ridan 
to'g'rita'sir some part of the 
environment 
 
Ekologik muhit 
 
Ekologik  muhit  buzilishining 
sabab  va  oqibatlari.  Ekologik 
omillarning 
tasniflanishi. 
Ekologik 
omillarning 
tirik 
organizmlarga  ta'sir  etishining 
umumiy qonuniyatlari ) 
Environmental causes and 
consequences of the destruction 
of the environment . The 
classification of the 
environmental factors . General 
laws of the impact of 
environmental factors on living 
organisms ) 

 
145 
 
Muhitning 
abiotik omillari-  
organizmga ta`sir etuvchi jonsiz 
tabiat 
omillari, 
ular 
organizmning  
yashash  sharoitini  belgilaydilar. 
M.a.o 
kimyoviy 
(atmosfera 
havosi  va  uning  tarkibidagi 
gazlar  aralashmasi,  suv.suv  osti 
yotqiziqlari 
va 
tuproqdagi  
kimyoviy 
birikmalar) 
va 
fizikaviy  (havo  va  suvning  
harorati, 
bosimi, 
shamollar, 
radiatsiya  va  h.k.z.)  omillsr 
guruxlariga 
bo`linadi. 
Organizmlar 
o`zlarining 
evolyutsion 
taraqqiyoti 
jarayonida 
bu 
omillarining 
ta`sirini o`tkazadi. 
 
the body is influenced by 
factors of inanimate nature , the 
organism 
determine the living conditions 
. MA chemical ( a mixture of 
gases in the air and its 
underground suv.suv bed and 
soil chemical compounds ) and 
physical ( air and water 
temperature , pressure , winds , 
radiation , etc. ) divided by 
omillsr groups . Organisms 
held in their evolutionary 
development of these factors 
impact . 
 
Optimum 
qonuni 

Pessimum 
 
(<  lot.  optimus  -eng  yaxshi) 
—  muayyan  bir  ekologik 
omilning 
 
organizmga  
ko'rsatadigan  yoqimli    ta'sir 
kuchining  chegarasi.  O'sha 
omilning  aynan  shu  darajadagi 
ta'siridan 
organizm 
o'zini 
yaxshi  his  qiladi.            Uning      
ta'sir            darajasi  belgilangan    
chegaradan        qanchalik  ko'p      
chiqsa            (kamaysa            yoki 
ko'paysa),              organizmga       
ta'siri  shunchalik      salbiy   
boiaboradi.      Bu  yerda  dono 
xalqimizning 
«asal 
ham 
me'yorida      asal»        degan    
iborasini eslash o'rinli. Qar. 
( < Lot . Ordained Optimus ) - 
up to a certain limit the power 
of the environmental factors 
that affect the body pleasant . 
The same factors that same 
level , which makes the body 
feel good . The impact of the 
established limits of how much 
( or decrease ) , the more 
negative the impact of the body 
boiaboradi . This is where the 
wise people of normal honey 
honey that is appropriate to 
recall the phrase . See below . 
 
Adaptatsiya.  
 
1.Organizmlarning  evolyutsion 
rivojlanish  jarayoni  davomida 
ularning 
abiotik 
muhit 
omillariga 
moslashishi 
va 
boshqa  organizmlar  bilan  erkin 
raqobat  qilaolish  xususiyati. 
Ushbu  jarayonda  ularda  muxit 
omillari 
ta'siriga 
nisbatan 
fiziologik,  morfologik  va  xulq-
1.Organizmlarning 
evolutionary adaptation an 
important factor in the 
development of their abiotic 
and other organisms which can 
not compete with free feature . 
In this process , in which the 
influence of the environment 
factors , physiological , 

 
146 
atvor 
moslashishlari 
paydo 
bo`ladi; 
morphological , and manners 
appear to adapt ; 
 
Galofitlar   
 
gr. 
hals 

tuz 

phytono'simlik) 
—  kuchli 
sho'rlangan  tuproqda  o'suvchi 
o'simliklar. 
g . Hals - salt + phytono'simlik 
) - highly saline soil for 
growing plants 
 
Galofoblar  
 
(<  gr.  hals  —  tuz  +  phobos-
qo'rqish) 
— 
tuzli 
muhitdayashashgachidayolmay
digan 
organizmlar. 
Ularga 
chuchuk  suvda  yashovchilar   
(ko'pgina 
suvo'tlari, 
sodda  
organizmlar,    zuluklar,ba'zi 
mollyuskalar,  suv  hasharotlari 
va  chuchuk  suv  baliqlari)  va 
tuproqdan  makon  topganlar 
kiradi 
( < Gr . Hals - salt + Phobos - 
fear ) - salt 
muhitdayashashgachidayolmay
digan organisms . Them living 
in fresh water ( a lot of algae , a 
simple organism , the leech , 
some mollusks , insects and 
freshwater fish ) , and the dust 
found space 
 
Geliofillar  
(gr.  helios—quyosh  +phileo-
sevadigan)—yorug'likni 
sevuvchi 
organizmlar, 
quyosh-»sevarlar 
Geliofillar ( gr . Helios + 
Philemon who love the sun ) 
light emitting loving organisms 
, echo in the sun
 
Geliofitlar
(gr.  helios-quyosh  +phyton  - 
o'simlik)  —  quyosh  nuri? 
ko'p 
tushadigan 
joylarda 
hayot*kechirishni 
xush 
ko'ruvchf**o'simliklar 
( Gr . Helios - sun + phyton - 
plant ) - the light of the sun ? a 
lot of the plants , and the seeing 
and welcome to live a life 
where a drop ** 
 
Gelobiontlar 
organizmlar 
(helos-botqoqlik 
*.+ 
biontos-yashovchi) 
—-
botqoqlikda yashovchi 
( < Gr . Helos living in the 
wetland . * + Biontos ) living --
botqoqlikda 
 
'Gelofitlar 
(o'simlik)  —  botqoqlik  o'sim- 
'liklari 
(mas., 
sfagnum, 
botqoqlik 9kiparisi). 
( < Gr . Helos wetland + 
phyton - plant ) - wetlands 
o'sim- seek ( eg . , Sphagnum 
wetlands 9kiparisi )  
 
Gemikriptofitla
r 
(-  yashirin  +  phyton-  o'simlik) 
— 
ko'p 
yillik 
o'tchil 
o'simliklar  ya'ni  qishda  yer 
usti  poyalari  qurib,  o'sish 
kurtaklari yer yuzasida yashirin 
holda,  to'kilgan  xazonlar  yoki 
( < Gr . Hemi " semi - secret + 
kryptos + phyton- plant ) - a 
multi - year o'tchil stems of 
land plants in the winter, 
homemade , hidden in the 
growth buds on the surface of 
the earth , to to obtain 

 
147 
qor 
tagida 
sovuqdan 
himoyalanib, bahorda yer isishi 
bilan 
yana 
o'sishga 
boshlaydigan 
o'simliklar 
(o'rta  kengliklarda  tarqalgan 
ko'p  yillik  o'tchil  o'simliklar,
 
mas., 
ba'-zi 
ayiqtovonsimonlar, 
qoqi 
va 
boshq.).  
protection under the snow or 
leaves in the cold , the plants 
began to grow again in the 
spring with the warming ( more 
common in middle latitudes 
o'tchil plants , eg . , linked - zi 
ayiqtovonsimonlar , drying , et 
al . ) . 
 
Populyatsiya.
 
 
P
P
O
O
P
P
U
U
L
L
Y
Y
A
A
T
T
S
S
I
I
Y
Y
A
A
 
  
(
(
y
y
u
u
n
n
o
o
n
n
c
c
h
h
a
a
 
 
p
p
о
о
p
p
u
u
l
l
u
u
s
s
;
;
 
 
-
-
 
 
g
g
u
u
r
r
u
u
h
h
 
 
u
u
y
y
u
u
s
s
h
h
m
m
a
a
,
,
 
 
х
х
a
a
l
l
q
q
)
)
 
 


 
 
b
b
u
u
 
 
u
u
z
z
o
o
q
q
 
 
m
m
u
u
d
d
d
d
a
a
t
t
 
 
d
d
a
a
v
v
r
r
i
i
d
d
a
a
 
 
m
m
u
u
a
a
y
y
y
y
a
a
n
n
 
 
 
 
b
b
i
i
r
r
 
 
h
h
u
u
d
d
u
u
d
d
d
d
a
a
 
 
y
y
a
a
s
s
h
h
a
a
y
y
d
d
i
i
g
g
a
a
n
n
 
 
y
y
o
o
k
k
i
i
 
 
o
o


s
s
a
a
d
d
i
i
g
g
a
a
n
n
 
 
b
b
i
i
r
r
 
 
t
t
u
u
r
r
g
g
a
a
 
 
 
 
m
m
a
a
n
n
s
s
u
u
b
b
 
 
i
i
n
n
d
d
i
i
v
v
i
i
d
d
l
l
a
a
r
r
 
 
y
y
i
i
g
g


i
i
n
n
d
d
i
i
s
s
i
i
d
d
i
i
r
r
.
.
 
 
Populatsiya  deganda  bir  turga 
oid  bir-birlari  bilan    doimo 
bog‘langan 
organizmlar 
yig‘indisi e‘tiborga olinadi 
( Greek Populus ; group of 
community people ) - this is a 
long - term period , grow or 
live in a certain type of the sum 
of the individuals . Populations 
at least one type of a collection 
of organisms that are always 
connected to each other are 
taken into account 
 
Populatsiyaning 
asosiy 
xususiyatlari:  
organizmlarning 
to‘g‘ridan 
to‘g‘ri  ekologik  moslashishi, 
qayta  ko‘payishi  va  turg‘unligi 
bo‘lib, 
populatsiyning 
turg‘unligi  uzoq  vaqt  nasl 
qoldirish  qobiliyatini  saqlab 
qolishidir 
direct adaptation of 
environmental organisms , 
growth and stability of the 
populations that stability for a 
long time to maintain 
generation capacity 
 
Populatsiya 
biologik 
xususiyatlari:  
 
populatsiya  a‘zolarining  hayot 
sikli, 
o‘sishga 
qobiliyati, 
farqlanishi  va  o‘zining  son 
sifatini 
ushlab 
tirish 
xususiyatlari 
kirib, 
ular 
populatsiyni 
hosil 
qiluchi 
organizmlarga taaluqlidir. 
Members of the populations 
life cycle , growth , 
differentiation , and the ability 
to incorporate features into the 
quality of their populations that 
applies to organisms that 
decision . 
 
Populatsiya 
guruhlik 
xususiyatlari.  
 
Tur  vakllarinig  umumiy  soni; 
Ma‘lum maydon uchun o‘rtacha 
soni,  qalinligi  va  makonda, 
massasi, 
tug‘ilishi, 
o‘lishi, 
tug‘ilish  va  o‘lisho‘rtasidagi 
farq, o‘sish tezligi 
The total number of species 
vakllarinig ; The average 
number for the area , the 
thickness and the mass of the 
space , birth , death , birth and 
growth rate of the difference 
o'lisho'rtasidagi 
 
Elеmеntar 
populyatsiya   
bu  uncha  katta  bo‘lmagan,  bir 
xil 
joyda 
uchraydigan 
tur 
vakillarining yig‘indisi 
This small , occurring in the 
same place the sum of 
representatives of tour 

 
148 
 
 
Ekologik 
populyatsiya –  
sodda elеmеntar populyatsiyalar 
yig‘indisidan hosil bo‘ladi. Ular 
ma'lum  biogеotsеnozda  tur 
ichidagi  guruhlardan  yuzaga 
kеladi 
create a simple sum of the 
elementary populations . They 
can occur in the 
biogeotsenozda tour groups 
 
Gеografik 
populyatsiya –  
 
ekologik  populyatsiyalarni  o‘z 
ichiga oladi va bir hil gеografik 
sharoitda,  xududda  uchraydi. 
Lеkin gеografik populyatsiyalar 
еtarli  darajada  bir  –  biridan 
chеgaralangan  bo‘lib,  katta-
kichikligi,  ko‘payishi,  ekologik 
moslanishlari, 
fiziologik 
va 
xulqiy  xususiyatlari  bilan  farq 
qiladi. 
ecological populations and 
includes the same geographical 
conditions of the territory . But 
enough geographic populations 
- one of the limited size , 
growth , environmental 
adaptation , physiological and 
behavioral characteristics are 
different . 
 
Modifikatsiya 
(yoki 
turlanuvchi) 
omillar.  
Hamma  abiotik  omillar  kirib, 
ular 
populyatsiyaning 
soni, 
sifati,  zichligi,  tuzilishi,  ozuqa 
rеsurlariga  faol  ta'sir  qiladi, 
ularning  o‘zgarishiga  sabab 
bo‘ladi, 
ammo 
o‘zlari 
o‘zgarmay qoladi. 
All abiotic factors , and their 
population size , quality , 
density , structure , food 
resource effective to their cause 
, but they remain the same . 
 
Boshqaruvchi 
omillar.  
 
Popuyatsiya 
a'zolarining 
miqdorini 
o‘zgartiradi, 
o‘zgarishni 
tеzlashtiradi, 
optimal  holatdan  chеtlashtiradi. 
Bunday boshqaruvchi omillarga 
organizmlarning 
bir-birlari 
orasidagi  biotik  munosabatlar 
kiradi. 
The number of members of the 
Popuyatsiya change , change 
speeds , the optimal situation 
for dismissal . Such factors 
controlling the organisms in a 
symbiotic relationship between 
each other . 
 
Yopiq 
populyatsiya.  
Faqat  bir-biri  bilan  juftlasha 
оladigan individlar guruhi 
Only one group of individual 
juftlasha 
 
Panmiktik 
populyatsiya  
Individlar 
juftlashishi 
juft 
tanlamasdan amalga оshadi 
Only one group of individual 
juftlasha 
 
Mеndеlcha 
populyatsiya  
 
Bir  gеоgrafik  arеalda  tarqalgan, 
ko`payish 
va 
bоshqa 
хususiyatlari  bir  хil  bo`lgan 
individlar majmui; 
Spread across a range of 
geographical and other features 
the same set of individuals , 
which increase ; 
 
Izоgеn 
populyatsiya.  
Gеnеtik 
jihatdan 
aynan 
o`хshash,  ya`ni  barcha  lоkuslar 
Genetically very similar , ie all 
loci ( gene of chromosome 

 
149 
 
(хrоmоsоmaning 
bir 
gеn 
jоylashgan  chiziqli  uchastkasi) 
bo`yicha  ko`pchilik  hоllarda 
gоmоzigоta  bo`lgan  individlar 
guruhi; 
linear plot ) on the majority of 
the cases , which gomozigota 
an individual or a group ; 
 
Muvоzanatlang
an 
populyatsiya.. 
Gеnlar chastоtasi (takrоrlanishi) 
mutatsiоn va sеlеksiоn tazyiqlar 
o`rtasidagi 
muvоzanatga 
asоslanib  o`zgarib  turadi  va 
tasоdifiy  juftlashish  prinsipiga 
ko`ra 
juftlashishda 
hamda 
lоkuslararо 
erkin 
rеkоmbinasiyalanishda 
gеnоtiplarning 
amaldagi 
chastоtasi 
nazariy 
kutilgan 
hоlatga mоs kеladi 
Genes frequency ( frequency ) 
based on the balance between 
the mutation and the pressure 
seleksion changed , and 
according to the principle of 
random mating pair of 
lokuslararo 
rekombinasiyalanishda 
genotype corresponds to the 
expected theoretical frequency 
of the current situation 
 
Populatsiyaning 
tuzilishi.  
 
Populatsiya  a‘zolarining  jins 
yosh 
bo‘yicha, 
morfologik 
ko‘rinishi,  fiziologik  jarayoni, 
xulqiy 
xolatlari, 
genetik 
xususiyatlari 
va 
xududlar 
bo‘yicha 
taqsimlanishi 
populatsiyaning  tuzilishini  aks 
ettiradi. 
Members of the populations 
gender , age , the 
morphological appearance of 
the physiological process , 
whereby cases are genetic 
characteristics and reflects the 
structure of the regional 
distribution of the population . 
 
Populatsiyalarni
ng 
yoshiga 
qarab tuzilishi;.  
 
Populatsiyaning  yosh  boyicha  
tuzilishi  uning  muhim  belgisi 
bo‘lib, 
populatsiyaning 
tug‘ilishi  va  o‘lishiga  ta‘sir 
qiladi.tezkor 
ko‘payayotgan 
populatsiyalarning 
asosiy 
qismini  yosh  vakllar  tashkil 
qiladi 
Population age structure is an 
important indicator of the 
population 's birth and death . 
the fastest growing part of the 
population of young Vakla 
 
Populatsiyaning 
jins 
boyicha 
tuzilishi;
 
populatsiya  a‘zolarining  yosh 
boyicha va jins bo‘yicha tarkibi 
doim  bir-birlari  bilan  bog‘liq 
bo‘ladi.  Populatsiya  vakllarinig 
hayoti  uning  yosh  bo‘yicha 
tuzilishiga qaramdir 
Members of the populations by 
age and sex composition will 
always be connected with one 
another . Populations 
dependent on the composition 
of the young life of vakllarinig 
 
Populatsiyaning 
makonda 
tuzilishi;.  
populatsiyani hosil qiladigan tur 
vakllari 
har 
xil 
makonda 
turlicha  tarqalish  imkoniyatiga 
egadir.  Bu  bilan  ular  o‘zlari 
populations build up Vakla a 
variety of different spatial 
distribution . That they are 
provided with food and a place 

 
150 
 
yashaydigan  joy  va  ozuqa  bilan 
ta‘minlanadi  hamda  o‘sish, 
ko‘payish  va  rivojlanish,  nasl 
qoldirish 
uchun 
muhitning 
abiotik  va  biotik  omillari  bilan 
aloqada bo‘ladi 
to live as well as growth , 
reproduction and development , 
reproductive environment will 
be in touch with the abiotic and 
biotic factors 
 
Populatsiyaning 
etiologik 
tuzilishi-  
 
uning 
a‘zolari 
ortasidagi 
qonuniy  aloqalar  bo‘lib,  uning 
asosida  hayvonlar  xulqlarini 
o‘rganadigan ish yotadi. 
legal relations between its 
members , which lies at the 
basis of animal studies the 
moral . 
 
Biotsenoz.  
 
Tabiyatda 
har 
xil 
turlar 
populatsiyalari  birlashib,  yuqori 
tuzilish  va  xususiyatlarga  ega 
bo‘lgan  biologik  birliklar  yoki 
biotzenozlarni 
hosil 
qiladi. 
Biotsenozlar-bu 
o‘simlik, 
hayvon  va  mikroorganizmlar 
populatsiylari  guruhidan  iborat 
bo‘lib,  ma‘lum  joyda  birlikda 
yashashga  moslashgan  biologik 
birlikdir. 
Together different populations 
of different nature , structure 
and properties of biological 
units or biotzenozlarni . 
Biocenose this plant , animal 
and microorganism populations 
adapted to the group , is in a 
certain place to live in harmony 
biological units . 
 
Fitosenoz  
 
o'simliklar guruhlari 
groups of plants 
 
Zootsenoz  
 
hayvonlar guruhlari 
groups of animals 
 
Mikrosenoz  
 mikroorganizmlar guruhlari 
groups of microorganisms 
 

Download 27.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling