Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги


Amaliy va ijtimoiy ekologiya. Inson ekologiyasi


Download 27.58 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/20
Sana26.05.2018
Hajmi27.58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Amaliy va ijtimoiy ekologiya. Inson ekologiyasi 
Zamonaviy ekologik muammolarZamonaviy ekologik muammolar
 

6. 
VI-Mavzu(bob). 
Atmosfera xavosi va suv manbalarining 
ifloslanishi, va muxofaza qilish yo‗llari. Atmosfera havosining 
ahamiyati, uni iloslantiruvchi manbalar
 

7. 
VII-Mavzu(bob). 
Tuproqni ifloclantiruvchi manbalarining. 
Tuproq muxofazasi. Tuproqni floslantiruvchi man‘balar, zaharli 
kimyoviy moddalar.
 

8. 
VIII-Mavzu(bob). 
Bio xilmaxillik va uning muxofazasi  Biologik 
zaxiralar, ularning ahamiyati va muxofazasi
 

9. 
IX-Mavzu(bob). 
Ekologik xavfsizlik, uzuluksiz rivojlanish, ta‘lim 
va tarbiya konsepsiyasi. Muhit holatini nazorat qilish monitoringi. 
Ekologik ekspertiza
 

     Jami 
18 
 
 
Laboratoriya mashg‗ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari 
 
Hayot  muhitlari:  suv,  er-tuproq,  havo  va  tirik  organizm.  YAshash  muhitlarining 
o‗ziga  xosligi.  Moslanish.  Amaliy  mashg‗ulot  talabalarda  ekologik  omillar,  ekologiyaning 
vazifasi  va  ahamiyati  bo‗yicha  amaliy  ko‗nikma  va  malaka  hosil  qiladilar.  Tabiiy  ekotizim 
yoki  ekosfera  hayotni  rivojlanishiga  imkon  beradigan  yerning  tavsifi  va  abiotik  jismlarning 
majmuidan iborat. Ijtimoiy-iqtisodiy tizim esa insonning barcha atrof-muhitga (jonsiz va jonli 
tabiatga) bo‘lgan munosabatini bildiradi. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  klaster,Vertushka  metodi, 
bumerang, nilifar guli, venn diagrammasi, blits,T-sxemasi, o’z-o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V6. 
 
Ekologik  omillar,ularning  organizmga  ta‘sir  etish  qonuniyatlari.  Ekologik  nisha. 
Ekologik  omillarning  xilma-xilligi  ularni  tasniflashni  taqozo  etadi.  Omillarni  tasniflashda 
ularni  xilma-xil  ta‘siri  emas,  balki  kelib  chiqish  manbaiga  qarab  ajratish  lozim.  Omilni 
aniqlashda uni tirik organizmlarga to‗g‗ridan-to‗g‗ri va o‗ziga xos ta‘siri muhim ahamiyatga 
ega.  
 
Muhit  keng  ma‘noda  qaralib,  uning  tarkibida  faollik    ko‗rsatuvchi  omillar  mavjud. 
Omillarni  ta‘sir  etuvchi  va  hayot  sharoiti  uchun  zarur  guruxlarga  ajratish  mumkin.  Ta‘sir 
etuvchi omillar tirik organizmlar hayotiga kuchli ta‘sir etib, ularning xatto irsiy hususiyatlari 
yoki  boshqa  ko‗rinishlardagi  o‗zgarishlarini  keltirib  chiqaradi.  Bularga  har-xil  mutagen 
omillarni (nurlanish va boshqalar) ko‗rsatish mumkin.  

Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  Vertushka  metodi, 
bumerang,muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Populyasiyaning  tuzilishi  unda  organizmlarning  joylashishi.  Populyasiya 
miqdorini  boshqaruvchi  omillar.  Populyasiya  -  bu  bir  turning  yoki  bir  necha  tur 
vakillarining guruhidir. Ular ma‘lum joyda uchraydi va ko‗p hayotiy belgilarga ega bo‗ladi va 
shu  belgilar  butun  guruhning  doimiy  funksiyalarini  aks  ettiradi.  Populyasiya  a‘zolarining 
hayotiy  belgilariga:  tur  vakillarining  soni,  zichligi,  tuzilishi,  o‗lishi,  yosh  bo‗yicha 
taqsimlanishi,  tarqalishi  va  o‗sishi  keradi.  Populyasiya  genetik    xususiyatga  ega  bo‗lib,  bu 
holat organizmning ekologik moslanishiga, qayta ko‗payishiga olib keladi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  diologik 
yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
 
Populyasiyalar  orasidagi  bog‗lanishlar,  populyasiyalar  dinamikasi.  Populyasiya  - 
bu bir turning yoki bir necha tur vakillarining guruhidir. Ular ma‘lum joyda uchraydi va ko‗p 
hayotiy  belgilarga  ega  bo‗ladi  va  shu  belgilar  butun  guruhning  doimiy  funksiyalarini  aks 
ettiradi. Populyasiya a‘zolarining hayotiy belgilariga: tur vakillarining soni, zichligi, tuzilishi, 
o‗lishi,  yosh  bo‗yicha  taqsimlanishi,  tarqalishi  va  o‗sishi  keradi.  Populyasiya  genetik  
xususiyatga ega bo‗lib, bu holat organizmning ekologik moslanishiga, qayta ko‗payishiga olib 
keladi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  diologik 
yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
 
Biotsenozlar  (jamoalar)  xaqida  tushuncha,Organizmlar  orasidagi  munosabat 
tiplpri,  turlararo  munosabatlar.  Biotsenozlar-bu  o‘simlik,  hayvon  va  mikroorganizmlar 
populatsiylari guruhidan iborat bo‘lib, ma‘lum joyda birlikda yashashga moslashgan biologik 
birlikdir.  Jamoa  —  Ekosistemasining  tirik  ajralmas  qismi  bo‗lib,  ma‘lum  bir  hududni 
egallagan, bir-biriga o'zaro ta‘sir qo'rsatuvchi populatsiyalar yig'indisi hisoblanadi. 
Masalan,  emanlar  jamoasi  yoki  shuvoqlar  jamoasi  deganda  ana  shu  hududlarda  yashovchi 
barcha  o‗simliklar  va  hayvonlami  o'z  ichiga  oluvchi  tirik  organizmlar  jamoasini  e‘tiborga 
olib,  ularda  emanlar  va  shuvoqlar  us-  tunlik  qiladi.  Shu  sababli  bu  jamoalami  emanlar  yoki 
shuvoqlar jamoasi deb yuritiladi. 
 
Ekotizimlarning xilma-xilligi va ularning tuzilishi. Produtsentlar, konsumentlar, 
redutsentlar – ekotizimlarning funksional birliklari. Ekosistemalar turlari. Tabiatdagi 
barcha  organizmlarning o‗zaro va tashqi muhit bilan bo‗lgan barcha bog‗lanishlari ekotizimni 
tashkil qiladi. Barcha jonivorlarni va ularni o‗z ichiga olgan funkitsional tizim ekologik tizim 
deb ataladi. Ekotizimlar organizmlarning oziqlanish darajasiga qarab tabaqalanadi. Talabalar 
ekologiyada ekotizimni keng funksional birlik sifatida tasavvur qilishlari va bilimlarini 
shakllantirishlari lozim. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  diologik 
yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 

 
Biosfera xaqida ta‘limot. Biosfera xaqida umumiy tushuncha. Dars davomida 
biosferaning asosiy tarkibiy qismlari; V.I.Vernadskiy bo‗yicha tirik modda va uning 
xususiyatlari; biosferaning eng yuqori  va eng quyi chegarasi; biosferaning kosmik roli; 
biosferada moddaning katta va kichik doirada aylanishi; suvning tabiatda aylanishi; uglerod 
elementining tabiatda aylanishi; azot elementining tabiatda aylanishi; mintaqa biosferasiga 
bo‗lgan antropogen ta‘sir dinamikasi va boshqalar haqida tushuncha hosil qilishdir.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar 
guli,  venn  diagrammasi,  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Biosferada  moddalarning  aylanishi.  Yer  sharining  har  qanday  nuqtalarida  kichik 
doirada  moddalar  aylanishi  biri  ikkinchisi  bilan  almashinib  turadi.  Kichik  doiradagi 
aylanishlar  bir-birlari  bilan  chambarchas  bog‗liq  va  katta  doiraning  ta‘sirida  bo‗ladi.  Katta 
doiradagi  moddalarning  aylanishi  quruqlikdan    moddalarning  daryo  va  havo  oqimlari  bilan 
okeanga  kelib  tushishidan  iborat  bo‗lib,  dengiz  yotqiziqlarining    quruqlikka  qaytib  chiqishi 
esa okean  tubining ko‗tarilishi va uning natijasida quruqlik ayrim joylarining cho‗kishi bilan 
sodir  bo‗ladi.  Erda  moddalar  aylanishi  ayrim  kimyoviy  moddalarning  aylanishidan  tashkil 
topadi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  diologik 
yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Zamonaviy  ekologik  muammolar.
 
Ekologik  muammo  deganda  insonning  tabiatga 
ko‗rsatayotgan  ta‘siri  bilan  bog‗liq  holda  tabiatning  insonga  aks  ta‘siri,  ya‘ni  uning 
iqtisodiyotda,  xo‗jalik  ahamiyatiga  molik  bo‗lgan  jarayonlar,  tabiiy  xodisalar  bilan  bog‗liq  
(stixiyali  talofotlar,  iqlimning  o‗zgarishi,  hayvonlarning  yalpi  ko‗chib  ketishi  va.  h.k.)  har 
qanday hodisa tushuniladi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  klaster,Vertushka  metodi, 
bumerang,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Ijtimoiy ekologiya va inson ekologiyasi va demografiyasi.
 
Inson ekologiyasi –bu kompleks 
fanlararo  ilmiy  yo‗nalish  bo‗lib,  u  inson  populyasiyasining  atrof-muhit  bilan  o‗zaro  ta‘sir 
etish qonuniyatlarini o‗rganadigan fandir. U tabiat bilan inson populyasiyasining o‗zaro ta‘siri 
jarayonida aholi rivojini, undagi muammolarni maqsadli boshqarish va uning natijasida aholi 
sihat-salomatligini    saqlash  hamda  Homo  sapiens  turini  takomillashtirish  chora-  tadbirlarini 
ishlab  chiqadi.  SHu  nuqtai  nazardan  inson  ekologiyasi  ijtimoiy  ekologiyaning  bir  qismi 
bo‗lib, u inson populyasiyasining atrof- muhit hamda ijtimoiy muhit bilan o‗zaro ta‘sir etish 
qonuniyatlarini,  boshqacha  qilib  aytganda,  bu  ilmiy  yo‗nalish  antropoekotizim  ichidagi 
ijtimoiy biologik munosabatlarni o‗rganadi. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar 
guli,  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Atmosfera  havosining  ahamiyati,  uni  iloslantiruvchi  manbalar.  Kimyo  sanoati 
atmosfera    havosini  ifloslantiruvchi  manba;  Kimyo  sanoatidagi  ammiak  ishlab  chiqarish 
jarayonida, azot kislotasini ishlab chiqarish jarayonida; plastik material olish zaharli moddalar  

haqida;  Issiqlik  elektrostantsiyalarining  atmosfera    havosini  ifloslantiruvchi  moddalari; 
Atmosfera    havosidagi  zararli  omillarning  yer  sirtiga  tarqalish  qonuniyatlari    haqidagi 
talabalarning bilimini shakllantirish.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim, 
klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,    nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-
o’zini nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Suv  manbalarining  ifloslanishi,  va  muxofazasi,  suv  sifatini  yaxshilash.  Yer 
kurrasida  suvlar  turlicha  joylashgan.  Yer  osti  suvlari  kamida  uchta  chuqurlik  er  qavatida 
joylashgan bo‘lib, er ustida esa ochik  yuza suvlar mavjuddir Fan-texnika nixoyatda taraqqiy 
etgan hozirgi davrda turli iqlim sharoitlarida yashayotgan qishlok va shaxar axolisi ehtiyojlari 
uchun er osti va yuza suvlardan keng foydalanilmoqda. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,  diologik 
yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Tuproqni  floslantiruvchi  man‘balar,  zaharli  kimyoviy  moddalar.  Tuproqni 
ifloslantiruvchi  moddalar  man‘balari.  Tuproq  ifloslanishi  –  inson  hayot  jarayonining 
oqibatida  xo‗jalik  va  sanoat  chiqindilarining  kelib  chiqishi  natijasidir.  SHaharlarda,  ishchi 
posyolkalarda,  aholi  turar  joylarida  juda  ko‗p  miqdorda  har  xil  ifloslantiruvchi  chiqindi 
moddalarining  tuproqda  yig‗ilishi  natijasida  ular  kasallik  tarqatuvchi  manbalarga  aylanib 
qoladi.  Ifloslantiruvchi  moddalar  ochiq  suv  havzalarini,  er  osti  suvlarini  zararlaydi,  qishloq 
xo‗jalik ekinlariga tushib, ular orqali hayvon, odam organizmiga o‗tadi. Qolaversa, tuproqni 
ifloslanishi oqibatida tashqi muhit ifloslanadi. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  muammoli  ta’lim,  nilifar 
guli,  venn  diagrammasi,  klaster,Vertushka  metodi,  bumerang,    blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Tuproq  o‘z-o‘zini  tozalash  jarayonining  ahamiyati,  tuproq  muhofazasi.
 
Xar 
kuni,  xar  soatda  tuproqqa  tushadigan  ko‗p  mikdordagi  chiqindi  axlatlarning  tarkibida 
mikroblar,  viruslar,  gijja  tuxumlari,  organik  moddalarning  chirishi  inson  xayotining 
allaqachonlar tugatishi  yoki  chidab bo‗lmaydigan axvolga solib qo‗yishi mumkin  edi.  Faqat 
tuproqda bo‗ladigan juda kuchli o‗z-o‗zini tozalash biologik jarayon tufayli falokatni,  xavfli 
xolatning  oldi  olinadi.  Uning  ustiga  odamlarning  o‗zlari  xam  zararli  chiqindilarni  zararsiz 
xolatga  keltirishni  borgan  sari  takomillashtirmoqdalar,  ko‗p  chiqindilardan  chiqadigan  xalq 
xo‗jaligida foydalanish mumkinligi isbotlamoqdalar.
  
Biologik  zaxiralar,  ularning  ahamiyati  va  muxofazasi.  O‗smliklarning  inson 
hayotdagi  o‗rni;  tibbiyotda  qo‗llanilayotgan  o‗simliklarning  ahamiyati;  o‗simliklarning 
ekologik  guruhlarga  bo‗linishi;  respublikada  o‗simlik  dunyosini  muhofaza  qilish  va 
antropogen  omillar  ta‘sirida  yo‗qolib  borayotgan    o‗simliklar  turlarini  tiklash;  qizil  kitobga 
kiritilgan o‗smliklarni o‗rganish masalalari bilan talabalarni tanishtiriladi.  
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  klaster,Vertushka  metodi, 
bumerang,    muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Maxsus  qo‗riqlanadigan  hududlar.Alohida  muhofaza  etiladigan  hududlar  deganda 
erlar  va  suv  kengliklari  (akvatoriyalar)ning  ustuvor  ekologik,  ilmiy,  madaniy,  estetik, 

sanitariya  sog‗lomlashtirish  ahamiyatiga  molik  qismlari  tushuniladi.  Alohida  muhofaza 
etiladigan hududlar deb  atalashining  asosiy sababi  shundaki,  bu hududlar noyob o‗simlik va 
hayvonot dunyosini, mineral suvlar hamda tabiat yodgorliklarini saqlash uchun o‗ta ekologik, 
ilmiy,  madaniy,  estetik,  sanitariya  sog‗lomlashtirish  ahamiyatiga  egadir.  Alohida  muhofaza 
etiladigan  hududlar  erlari  deganda  esa  davlatning  tegishli  organlari  tomonidan  qonunda 
belgilangan tartibda tabiatni muhofaza qilish, sog‗lomlashtirish, rekreatsiya, tarixiy-madaniy 
maqsadlar uchun ajratib berilgan er maydonlari tushuniladi. 
Alohida  muhofaza  etiladigan  tabiiy  hududlardan  foydalanish  va  muhofaza  etish  maqsadlari 
davlat  qo‗riqxonalari,  milliy  bog‗lar,  botanika  bog‗lari,  kurortlar,  zakazniklar  va 
boshqalarning  Nizomlarida  belgilangan  bo‗ladi.  SHundan  kelib  chiqqan  holda  alohida 
muhofaza  etiladigan  hududlar  erlarining  huquqiy  holatidagi  o‗ziga  xos  xususiyatlarni 
quyidagilarda ko‗rish mumkin. 
 
Muhit  holatini  nazorat  qilish  monitoringi.  Ekologik  ekspertiza.  Ekologik 
monitoring atrof-muhitni yaxshilash va biosferani musaffo saqlash bo‗yicha qator tadbirlarni 
amalga  oshirish,  uning  ob‘ekti  tabiat,  antropogen  yoki  tabiat  antropogen  tuzilmalari  holatini 
nazorat  qilish  va  oldini  olish,  yagona  ekologik  siyosat  yurgizishda,  davlat  ekologik 
ekspertizasi  muhim  rol  o‗ynaydi.  Ekologik  ekspertiza  tabiat  va  jamiyat  tizimidagi  barcha 
o‗zaro  bog‗lanishlar  va  ziddiyatlarni  har  tomonlama  tahlil  qiladi  va  shu  kabi  tushunchalar  
haqida ma‘lumotlar beriladi. 
Qo‘llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:diologik  yondashuv,  klaster,Vertushka  metodi, 
bumerang,    muammoli  ta’lim,  nilifar  guli,  venn  diagrammasi,  blits,T-sxemasi,  o’z-o’zini 
nazorat. 
Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4;V1; V2; V4; V5. 
 
Ekoloik xafvsizlik. Ekologik ta‘lim tarbiya 
Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik 
xavfsizlikni  ta‘minlash  jarayonida 
yuzaga  keladigan  murakkab  ekologik-huquqiy 
munosabatlarni hal etish maqsadida o‗tgan davr mobaynida «Tabiatni muhofaza qilish to‗g‗-
risida», «Suv va suvdan foydalanish to‗g‗risida», «Er osti boyliklari to‗g‗risida», «Atmosfera 
havosini  muhofaza  qilish  to‗g‗risida»,  «O‗simlik  dunyosini  muhofaza  qilish  va  undan 
foydalanish  to‗g‗risida»,  «Hayvonot  dunyosini  muhofaza  qilish  va  undan  foydalanish 
to‗g‗risida», «CHiqindilar to‗g‗risida»gi kabi qonunlar hamda Er kodeksi, shuningdek, aholi 
salomatligini  himoya  qilishga  oid  «Davlat  sanitariya  nazorati  to‗g‗risida»,  «Radiatsiyaviy 
xavfsizlik to‗g‗risida», «Mehnatni muhofaza qilish to‗g‗risida», «Fuqarolar sog‗lig‗ini saqlash 
to‗g‗risida»,  «Aholini  sil  kasalligidan  muhofaza  qilish  to‗g‗risida»,  «Yod  etishmasligi 
kasalliklari profilaktikasi to‗g‗risida»gi qator qonunlar qabul qilindi. 
Bulardan  tashqari,  Fuqarolik,  Ma‘muriy  javobgarlik  to‗g‗risidagi,  Jinoyat  va  Soliq 
kodekslari,  qolaversa,  iqtisodiyot  tarmoqlari  hamda  ijtimoiy  sohaga  oid  yuzlab  normativ 
hujjatlarda  atrof-muhitni  muhofaza  qilish,  tabiiy  resurslardan  oqilona  foydalanish,  aholi 
salomatligini himoyalash hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning huquqiy me‘yorlari aks 
ettirildi. 
 
 
 
t/r 
Laboratoria mashg‘ulotlar mavzulari (barcha) 
soat 
 

Hayot muhitlari: suv, er-tuproq, havo va tirik organizm. YAshash 
muhitlarining o‗ziga xosligi. Moslanish 

2. 
Ekologik omillar,ularning organizmga ta‘sir etish qonuniyatlari. Ekologik  3 

nisha. 
3. 
Populyasiyaning tuzilishi unda organizmlarning joylashishi 

4. 
Populyasiyalar orasidagi bog‗lanishlar, populyasiyalar dinamikasi  

5. 
Biotsenozlar (jamoalar) xaqida tushuncha,Organizmlar orasidagi 
munosabat tiplpri, turlararo munosabatlar 

6. 
Ekotizimlarning xilma-xilligi va ularning tuzilishi. Produtsentlar, 
konsumentlar, redutsentlar – ekotizimlarning funksional birliklari. 

7. 
Biosfera xaqida umumiy tushuncha 

8. 
Biosferada moddalarning aylanishi 

9. 
Zamonaviy ekologik muammolar 

10. 
Ijtimoiy ekologiya va inson ekologiyasi va demografiyasi. 

11 
Atmosfera havosining ahamiyati, uni iloslantiruvchi manbalar 

12 
Suv manbalarining ifloslanishi, va muxofazasi, suv sifatini yaxshilash 

13 
Tuproqni floslantiruvchi man‘balar, zaharli kimyoviy moddalar 

14 
Tuproq o‘z-o‘zini tozalash jarayonining ahamiyati, tuproq muhofazasi. 

15 
Biologik zaxiralar, ularning ahamiyati va muxofazasi 

16 
Maxsus qo‗riqlanadigan xududlar 

17 
Muhit holatini nazorat qilish monitoringi. Ekologik ekspertiza 

18 
Ekoloik xafvsizlik. Ekologik ta‘lim tarbiya 

Jami 
54 
 
Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo‗yicha 
 
 
ko‗rsatmalar 
 
 Ekologiya  fanida  va  sanitariya  amaliyotida  havo,  suv,  tuproq,  oziq-ovqat 
maxsulotlari  va  boshqa  tashqi  muhit  omillari  fizikaviy,  kimyoviy    jihatdan 
tadbiq  qilinadi.  Tajriba  usulini  qo‗llash  yo‗li  bilan  turli-tuman,  kimyoviy, 
fizikaviy  omillarning    zararlanish  darajasini  o‗rganish  va  uni  sanitariya-texnik 
asboblar hamda qurilmalar yordamida laboratoriya sharoitida baholash. 
 Laboratoriya ishlarining tavsiya etiladigan mavzulari: 
1.
 
Atmosfera havosining ifloslanish darajasini o‘rganish. 
2.
 
Tuproqning fizik-mexanik tarkibini o‘rganish 
3.
 
Tuproqdagi pestitsidlar miqdori o‘rganish o‘rganish  
4.
 
O‘simliklarning issiqqa chidamliligini aniqlash 
5.
 
Havodagi mikroorganizmlarni aniqlash usuli 
6.
 
Tuproqdagi mikroorganizmlarning miqdorini aniqlash 
7.
 
Suvni zararsizlantirish usullari. 
 
Kurs ishini tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar 
 
Fan bo‘yicha kurs ishi namunaviy  o‘quv rejasida rejalashtirilmagan 
 
Mustaqil ta‘limni tashkil etishning shakli va mazmuni 
 
Talabaning  mustaqil  ishi  o‗rganilayotgan  mavzu  yuzasidan  kengaytirilgan 
ma‘lumotlar  yig‗ish.  Uy  vazifasini  bajarish,  qo‘shimcha  darslik  va 

adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o‘rganish, kerakli ma‘lumotlarni izlash 
va  ularni  toppish  yo‘llarini  aniqlash,  internet  tarmoqlardan  foydalanib 
ma‘lumotlar  to‘plash  va  ilmiy  ilmiy  izlanishlar  olib  boorish,  ilmiy  to‘garak 
doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va 
ma‘ruzalar  tayorlash  kabilar  talabalarning  darsda  olgan  bilimlarini 
chuqurlashtiradi,  ularning  mustaqil  fikrlash  va  ijodiy  qobiliyatini  rivojlantiradi. 
Buning  uchun  axborot  texnologiyalarining  imkoniyatlaridan  keng  foydalanish, 
olingan ma‘lumotlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish bo‗lib, uning turlari va 
shakllari  referat,  slayd,  tahlil  natijalarining  jadvallari,  mavzular  bo‗yicha 
informatsion  vositalardan  olingan  adabiyotlar  ro‗yxati,  me‘yoriy  texnik 
hujjatlarning  nusxalari  ko‗rinishida  bo‗lishi  mumkin.  Mustaqil  ishga 
mo‗ljallangan  mavzular  va  topshiriqlar  talabaning  mustaqil  ishini  tashkil  etish 
bo‗yicha kafedrada ishlab chiqilgan va muntazam yangilanib boradigan uslubiy 
qo‗llanmalarda keng  
№ 
Mustaqil ta‘lim mavzulari 
Berilgan topshiriqlar 
Bajarish 
muddati 
Hajmi 
(soatda)
 
1. 
Ecological Speciation: Natural 
Selection and the Formation of 
New Species 
Turlarning paydo bo‘lishi: tabiiy 
tanlanish va yangi turlarning 
shakllanishi
 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash.  
1-2 hafta 


Population Ecology 
Populyatsiyalar ekologiyasi 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
2-3 hafta 


Biodiversity and Ecosystem 
Functioning 
Bioxilmaxillik 
va 
ekosistemalarning funktsiyalari
  
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
3-4 hafta 


Ecosystems to Global Changes 
Ecosistemalardagi 
global 
o‘zgarishlar 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
4-5 hafta 


Biosphere–Atmosphere 
Interactions 
in Landscapes 
Lanshaftlarda biosfera-
atmosferaning bog‘liqligi  
 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
5-6 hafta 


Marine Ecosystem Services 
Dengiz ekosistemasi. Xizmatlari 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
6-7 hafta 


Communities and Ecosystems 
Hamjamiyat va ekosistema 
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
7-8 hafta 


Causes  and  Consequences  of 
Species Extinctions  
Adabiyotlardan  konspekt  8-9 hafta 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling