Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги


Talabalar mustaqil ta‘limining mazmuni va hajmi


Download 27.58 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/20
Sana26.05.2018
Hajmi27.58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Talabalar mustaqil ta‘limining mazmuni va hajmi 
 
Dasturning informatsion-uslubiy ta‘minoti 
 
Ekologiya  fanini  o‗zlashtirishda  ajratilgan  soatlar  uchun  amaliy 
mashg‗ulotlari  va  ma‘ruza  darslari  ta‘limning  zamonaviy  (xususan  interfaol) 
metodlari, pedagogik va axborot – kommunikatsiya (media ta‘lim, amaliy dastur 
paketlari,  prezentatsion,  elektron  –  didaktik)  texnologiyalarini  qo‗llash  orqali 
olib boriladi. 
Amaliy  mashg‗ulotlarini  o‗tkazish  vaqtida  pedagogik  va  axborot 
texnologiyalarining  usullaridan  keng  foydalaniladi.  ―Aqliy  xujum‖, 
―Bumerang‖, ―Munozarali klaster‖, ―Test‖ usullaridan keng foydalaniladi. 
Quyidagi  mavzularda  ma‘ruza  darslarida  zamonaviy  kompyuter 
texnologiyalaridan foydalaniladi: 

inson  -  jamiyat  -  tabiat.  Jamiyat  va  tabiatning  o‗zaro  ta‘sir 
evolyusiyasi. 

ifloslangan atmosfera xavosining atrof muxitga va inson salomatligi 
hamda turmush tarziga ta‘siri. 

Kimyoviy moddalarning organizmga ta‘sir qilish mexanizmi. 

Amaliy  mashg‗ulotlari  o‗tkazish  vaqtida  pedagogik  va  axborot 
texnologiyalarining usullaridan keng foydalaniladi. 

ekologik  omillar,  ularning  bo‗linishi;  ekologik  omillarning 
organizmga  ta‘sir  etish  qonuniyatlari  mavzularida  o‗tkaziladigan 
laboratoriya  mashg‗ulotlarida  ―Bumerang‖,  ―Aqliy  xujum‖  pedagogik 
texnologiyalaridan. 

Suv  manbalari  va  ularning  sanitariya  xolati  mavzularida 
o‗tkaziladigan  laboratoriya  mashg‗ulotlarida  ―Blits  o‗yin‖  va  Kichik 
guruhlar musobaqalari pedagogik texnologiyalaridan foydalaniladi.  
 
Ekologiya fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash 
mezonlari 
Mazkur  mezon  O‘zbekiston  Respublikasi  Adliya  vazirligida  2010  yil  26 
avgustda  1981-son  bilan  davlat  ro‘yhatidan  qayta  o‘tkazilgan  O‘zbekiston 
Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta'lim vazirligini «Oliy ta'lim muassasalarida 
talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va  baholashning  reyting  tizimi  to‘g‘risidagi 
Turlar 
yoqolishining 
sabablari va oqibatlari 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 

Human-Dominated 
Systems: 
Agroecosystems  
Inson  hukmronligi  ostidagi 
tizmlar. Agroekosistemalar  
Adabiyotlardan  konspekt 
qilish,  filimlar,  slaydlar, 
multimediya  tayorlash. 
9-10 hafta  6 
Jami 
49 

nizomga  o‘zgartirish  va  qo‘shimchilar  kiritish  haqida»  2010  yil  25  avgustdagi 
333-son buyrug‘i asosida tuzildi.  
Fan  bo‘yicha  talabalarning  bilim  saviyasi  va  o‘lashtirish  darajasining 
Davlat  ta‘lim  standartlariga  muvofiqligini  ta‘minlash  uchun  quyidaginazorat 
turlari o‘tkaziladi:  

 
 joriy  asosida  nazorat  (JN)-talabaningfan  mavzulari  bo‘yicha  bilim 
amaliy  ko‘nikma  darajasini aniqlash  va baholash  usuli.  Joriy  baholash  fanning 
hususiyatidan  kelib  chiqqan  holda  amaliy  mashg‘ulotlarda  og‘zaki  so‘rov,  test 
o‘tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollekvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi 
boshqa shakllarda o‘tkazilishi mumkin; 

 
 oraliq 
nazorat 
(ON)-semestr 
davomida 
o‘quv 
dasturining 
tegishli(fanlarning  bir  necha  mavzularini  o‘z  ichiga  olgan)  bo‘limi 
tugalangandan  keyin  talabaning  nazariy  bilim  va  amaliy  ko‘nikma  darajasini 
aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazorat bir semestrda ikki marta o‘tkaziladi 
va  shakli  usuli.  Oraliq  nazorat  bir  semestrda  ikki  marta  o‘tkaziladi  va  shakli 
(yozma,  og‘zaki,  test  va  ko‘hokazo)  o‘quv  faniga  ajratilgan  umumiy  soatlar 
hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi; 

 
 yakuniy nazorat (YN)- semester yakunida ekologiya fani bo‘ichanazariy 
bilim  va  amaliy  ko‘nikmalarni  talabalar  tomonidan  o‘zlashtirish  darajasini 
baholash  usuli.  Yakuniy  nazorat  asosan  tayanch  tushuncha  va  iboralarga 
asoslangan ―yozma ish, test‖ shaklida o‘tkaziladi. 
ON  o‗tkazish  jarayoni  kafedra  mudiri  tomonidan  tuzilgan  komissiya 
ishtirokida  muntazam  ravishda  o‗rganib  boriladi  va  uni  o‗tkazish  tartiblari 
buzilgan  hollarda,  ON  natijalari  bekor  qilinishi  mumkin.  Bunday  hollarda  ON 
qayta o‗tkaziladi. 
Oliy  ta‘lim  muassasasi  rahbarining  buyrug‗i  bilan  ichki  nazorat  va 
monitoring bo‗limi rahbarligida tuzilgan komissiya ishtirokida YAN ni o‗tkazish 
jarayoni muntazam ravishda o‗rganib boriladi va uni o‗tkazish tartiblari buzilgan 
hollarda,  YAN  natijalari  bekor  qilinishi  mumkin.  Bunday  hollarda  YAN  qayta 
o‗tkaziladi. 
Talabaning  bilim  saviyasi,  ko‗nikma  va  malakalarini  nazorat  qilishning 
reyting tizimi asosida talabaning fan bo‗yicha o‗zlashtirish darajasi ballar orqali 
ifodalanadi. 
«Ekologiya»  fani  bo‗yicha  talabalarning  semestr  davomidagi  o‗zlashtirish 
ko‗rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi. 
Ushbu 100 ball baholash turlari bo‗yicha quyidagicha taqsimlanadi: 
YA.N.-30  ball,  qolgan  70  ball  esa  J.N.-35  ball  va  O.N.-35  ball  qilib 
taqsimlanadi. 
 
Ball 
Baho 
Talabalarning bilim darajasi 
86-100 
A‘lo 
 
Xulosa  va  qaror  qabul  qilish.  Ijodiy  fikrlay  olish. 
Mustaqil mushohada yurita olish. Olgan bilimlarini 
amalda  qo‗llay  olish.  Mohiyatini  tushuntirish. 
Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo‗lish. 

71-85  
 
YAxshi 
Mustaqil  mushohada  qilish.  Olgan  bilimlarini 
amalda 
qo‗llay olish. Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib 
berish. 
Tasavvurga ega bo‗lish. 
55-70 
Qoniqarli 
Mohiyatini tushuntirish. Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish. 
0-54 
Qoniqarsiz 
Aniq tasavvurga ega bo‗lmaslik. Bilmaslik. 

 
Fan  bo‗yicha  saralash  bali  55  ballni  tashkil  etadi.  Talabaning  saralash 
balidan past bo‗lgan o‗zlashtirishi reyting daftarchasida qayd etilmaydi. 

 
Talabalarning  o‗quv  fani  bo‗yicha  mustaqil  ishi  joriy,  oraliq  va  yakuniy 
nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan 
kelib chiqqan holda baholanadi. 
 
V•O‘ 

 
Talabaning fan bo‗yicha reytingi quyidagicha aniqlanadi: R=--------- 
                                                                                                           100 
bu  erda:  V-  semestrda  fanga  ajratilgan  umumiy  o‗quv  yuklamasi 
(soatlarda); 
O‘ -fan bo‗yicha o‗zlashtirish darajasi (ballarda). 

 
Fan  bo‗yicha  joriy  va  oraliq  nazoratlarga  ajratilgan  umumiy  ballning  55 
foizi saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball  to‗plagan talabayakuniy 
nazoratga kiritilmaydi. 

 
Joriy  JNva  oraliq  ON  turlari  bo‗yicha  55bal  va  undan  yuqori  balni 
to‗plagan  talaba  fanni  o‗zlashtirgan  deb  hisoblanadi  va  ushbu  fan  bo‗yicha 
yakuniy nazoratga kirmasligiga yo‗l qo‗yiladi. 

 
Talabaning semestr davomida fan bo‗yicha to‗plagan umumiy bali har bir 
nazorat  turidan  belgilangan  qoidalarga  muvofiq  to‗plagan  ballari  yig‗indisiga 
teng. 

 
ONvaYAN  turlari  kalendar  tematik  rejaga  muvofiq  dekanat  tomonidan 
tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida o‗tkaziladi. YAN semestrning oxirgi 2 
haftasi mobaynida o‗tkaziladi. 

 
JN  va  ON  nazoratlarda  saralash  balidan  kam  ball  to‗plagan  va  uzrli 
sabablarga  ko‗ra  nazoratlarda  qatnasha  olmagan  talabaga  qayta  topshirish 
uchun,  navbatdagi  shu  nazorat  turigacha,  so‗nggi  joriy  va  oraliq  nazoratlar 
uchun esa yakuniy nazoratgacha bo‗lgan muddat beriladi. 

 
Talabaning  semestrda  JN  va  ON  turlari  bo‗yicha  to‗plagan  ballari  shbu 
nazorat  turlari  umumiy  balining  55  foizidan  kam  bo‗lsa  yoki  semestr  yakuniy 
joriy,  oraliq  va  yakuniy  nazorat turlari  bo‗yicha  to‗plagan ballari  yig‗indisi 55 
baldan  kam  bo‗lsa,  u  akademik  qarzdor  deb  hisoblanadi.  Talaba  nazorat 
natijalaridan  norozi  bo‗lsa,  fan  bo‗yicha  nazorat  turi  natijalari  e‘lon  qilingan 
vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakultet dekaniga ariza bilan murojaat etishi 
mumkin.  Bunday  holda  fakultet  dekanining  taqdimnomasiga  ko‗ra  rektor 
buyrug‗i bilan 3 (uch) a‘zodan kam bo‗lmagan tarkibda apellyasiya komissiyasi 
tashkil etiladi.  


 
Apellyatsiya  komissiyasi  talabalarning  arizalarini  ko‗rib  chiqib,  shu 
kunning  o‗zida  xulosasini  bildiradi.  Baholashning  o‗rnatilgan  talablar  asosida 
belgilangan  muddatlarda  o‗tkazilishi  hamda  rasmiylashtirilishi  fakultet  dekani, 
kafedra  muduri,  o‗quv-uslubiy  boshqarma  hamda  ichki  nazorat  va  monitoring 
bo‗limi tomonidan nazorat qilinadi. 
 
Talabalar ON dan to‗playdigan ballarning namunaviy mezonlari 
№#№ 
Ko‘rsatkichlar 
ON ballari 
maks 
 
1-ON 
 
2-ON 
 
1. 
Darslarga  qatnashganlik  darajasi.  Ma‘ruza 
darslaridagi  faolligi,  konspekt  daftarlarining 
yuritilishi va to‗liqligi. 
15 
 
0-7 
 
0-8 
 

Talabalarning  mustaqil  ta‘lim  topshiriqlarini  o‗z 
vaqtida va sifatli bajarishi va o‗zlashtirish. 
10 
 
0-5 
 
0-5 
 

Og‗zaki  savol-javoblar,  kollokvium  va  boshqa 
nazorat turlari natijalari bo‗yicha 
10 
0-5 
0-5 
Jami ON ballari 
35 
0-17  0-18 
 
 
Talabalar JN dan to‗playdigan ballarning namunaviy mezonlari 
№ 
Ko‘rsatkichlar 
ON ballari 
maks 
 
1-JN 
 
2-JN 
 
1. 
Darslarga  qatnashganlik  darajasi.  Ma‘ruza 
darslaridagi  faolligi,  konspekt  daftarlarining 
yuritilishi va holati. 
15 
 
0-7 
 
0-8 
 

Talabalarning  mustaqil  ta‘lim  topshiriqlarini  o‗z 
vaqtida  va  sifatli  bajarilishi.  Mavzular  bo‗yicha 
uy  vazifalarini  bajarilish  va  o‗zlashtirishi 
darajasi. 
10 
 
0-5 
 
0-5 
 

Yozma nazorat ishi yoki test savollariga berilgan 
javoblar.  
10 
0-5 
0-5 
Jami JN ballari 
35 
0-17  0-18 
№ 
YAkuniy  nazorat  ―YOzma  ish‖  shaklida  belgilangan  bo‗lsa,  u  holda 
yakuniy nazorat 30 ballik ―YOzma ish‖ variantlari asosida o‗tkaziladi. 
Agar yakuniy nazorat markazlashgan test asosida tashkil etilgan bo‗lib fan 
bo‗yicha  yakuniy  nazorat  ―YOzma  ish‖  shaklida  belgilangan  bo‗lsa,  u  holda 
yakuniy nazorat quyidagi jadval asosida amalga oshiriladi. 
 
№ 
Ko‘rsatkichlar 
YAN ballari 
maks 
O‘zlashtiris
h oralig‘i 

1. 
Fan bo‗yicha yakuniy yozma ish nazorati 
6 
0-6 

Fan bo‗yicha yakuniy test nazorati 
24 
0-24 
Jami  
30 
0-30   
 
YAkuniy nazoratda ―YOzma ish‖larni baholash mezoni 
YAkuniy  nazorat  ―YOzma  ish‖  shaklida  amalga  oshirilganda,  sinov  ko‗p 
variantli  usulda  o‗tkaziladi.  Har  bir  variant  2  ta  nazariy  savol  va  4  ta  amaliy 
topshiriqdan  iborat.  Nazariy  savollar  fan  bo‗yicha  tayanch  so‗z  va  iboralar 
asosida tuzilgan bo‗lib, fanning barcha mavzularini o‗z ichiga qamrab olgan. 
Har  bir  nazariy  savolga  yozilgan  javoblar  bo‗yicha  o‗zlashtirish 
ko‗rsatkichi  0-3  ball  oralig‗ida  baholanadi.  Amaliy  topshiriq  esa  0-6  ball 
oralig‗ida baholanadi. Talaba maksimal 30 ball to‗plashi mumkin. 
YOzma sinov bo‗yicha umumiy o‗zlashtirish ko‗rsatkichini aniqlash uchun 
variantda  berilgan  savollarning  har  biri  uchun  yozilgan  javoblarga  qo‗yilgan 
o‗zlashtirish ballari  qo‗shiladi  va  yig‗indi talabaning  yakuniy  nazorat bo‗yicha 
o‗zlashtirish bali hisoblanadi 

 
 
 
 
Tavsiya etilgan adabiyotlar ro‗yxati 
 
Asosiy adabiyotlar 
 
1.  Simon  A.  Levin
 
editor 
2009  by  Princeton  University  Press  Published  by 
Princeton University Press, 41 New Jersey 08540 William Street 
2. Ergashev A. Umumiy ekologiya. T., "O‘zbekiston", 2003 y. 
3. Egamberdiev R., Eshchanov R. ―Ekologiya asoslari‖, T.,―Zar qalam‖, 2004 y. 
4.  Qosimova  S.T.  va  boshqalar.  ―Atrof-muhitni  muhofaza  qilish  va  shahar 
iqlimshunosligi (o‘quv qo‘llanma)‖ T., Istiqlol, 2005 y. 
5.  ErgashevA.  Ekologiya,  biosferavatabiatnimuhofazaqilish.  T.,  ―Yangi  asr 
avlodi‖ 2005 y. 
6.S.  Mustafoev,  S.  O‘roqov,  P.  Suvunov.  Umumiy  ekologiya.  T.,  O‘zbekiston 
Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006 y. 
7. Ergashev A., Yulchieva M., Ahmedov O‘., Abzalov A., Ekologiya, Toshkent, 
2010 y. 
8.  Yulchieva  M.,  Ahmedov  O‘.,  Ergashev  A.,  Nurmuxamedov  A.,  Ekologiya  
(o‘quv-uslubiy qo‘llanma)  T., 2011 y. 
9.Shodimetov Y., Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T., "O‘qituvchi", 1994 y. 
 
Qo‘shimcha adabiyotlar: 
 
1. Otaboev Sh.T., Shomaxmudov A.L. Pestitsidlar gigienasi va toksikologiyasi. 
T., 

     ―O‘zbekiston‖, 1979 y. 
2. TurdikulovE.A.Ekologicheskoe obrazovanie i vospitanie uchaщixsya. T.,  
      "O‗qituvchi",1991 g. 
3. To‘xtaevA. Ekologiya.T., "O‘qituvchi", 1998 y. 
4. ZiyomuxamedovB. Ekologiyavama'naviyat. T., ―Mehnat‖, 1997 y. 
5. O‘zbekistonning ekologik sharxi. Indikatorlarga asoslangan.Toshkent.2008 y. 
 
Internet va ziyonet saytlari 
 
1.
www.wikipedia.com
 
2.
www.pharmapractice.ru
 
3.
www.remedium.ru
 
4.
www.pharmvestnik.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Ekologiya »  fanining 
2016/2017 o‗quv yili uchun mo‗ljallangan 
SILLABUSI 
 
Fanning qisqacha tavsifi 
OTMning nomi va 
joylashgan manzili: 
Toshkent farmatsevtika instituti 
 Mirobod tumani Oybek 
ko‗chasi, 45 
Kafedra: 
Ekologiya va mikrobiologiya 
―Sanoat farmatsiya‖ fakulteti 
tarkibida 
Ta‘lim sohasi va 
yo‗nalishi: 
510000 – Sog‗likni 
saqlash ta‘lim sohasi 
Farmatsiya (turlari bo‗yicha) 
 
Fanni (kursni) olib 
boradigan o‗qituvchi 
to‗g‗risida ma‘lumot:  
dots. Abzalov A.A. 
dots. Nurmuxamedov 
A.A. 
kat.o‗qit.Dusmuratova 
F.M. 
 
e-mail: 
Akmal pharm@u.mail.uz 
Feruzapharm @u.mail.uz 
 
Darsmashg`ulotlarini 
vaqti va joyi: 
1-bino 126- 128 
auditoriya 
Kursning 
davomiyligi: 
02.09.2016-20.01.2017 
Individual grafik 
asosida professor-
o`qituvchining 
talabalar bilan ishlash 
vaqti:  
dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari  

30 
dan-15 
00
 gacha 
Fanga ajratilgan o`quv 
soatlarining o`quv 
turlari bo`yicha 
taqsimoti  
Auditoriya soatlari 
Mustaqil 
ta‘lim: 
49 
Ma‘ruz
a: 
1
18 
Laborato-
riya
 
5
54 
Fanning boshqa 
fanlar bilan 
bog‗liqligi 
(prerekvizitlari): 
 ―Biologiya‖, ―Ximiya‖, ―Fiziologiya‖ ―Gigiena‖,   
Fanning mazmuni 
Fanning 
dolzarbligi va 
qisqacha 
mazmuni: 
Fanni  o‗qitishdan  maqsad  –  talabalarni  farmatsiya,  kasb  ta‘limi,  sanoat 
farmatsiyasi va biotexnologiya mutaxassisliklari bo`yicha o`quv reja asosida 
bo`lajak  mutaxasislarnining  ekologik  bilimi  madaniyati  va  tarbiya  sifatini 
yaxshilashga qaratilgan. Dastur I, III, IV semestrlarga mo`ljallangan. 
Fanning vazifasi - talabalarga ekologiya va jonli organizmlarning o‗zaro 
munosabatlarning  va  ularning  atrof  muhit  bilan  o‗zaro  ta‘sirlashuvi,  hozirgi 
zamon ekologiyasi tabiatdan samarali foydalanishning ilmiy uslublarini, tabiat 
bilan jamiyat o‗rtasidagi o‗zaro munosabatlarning strategiyasini ishlab chiqib, 
uni  hayotga  tadbiq  etishini  o‘rganish  buning  uchun  jamiyatdagi  har  bir  inson 
ekologik qonuniyatlarni bilishi kerak.  
―Ekologiya‖  o‗quv  fanini  o‗zlashtirish  jarayonida  amalga  oshiriladigan 
masalalar doirasida bakalavr: 
-―Ekologiya‖  o‗quv  fanini  o‗zlashtirish  jarayonida  bakalavr:  Fanning 
ilmiy  asoslari;  tabiat-inson-jamiyat  munosabatlarini  uyg‗unlashtirish  zarurati, 
ekologiya  fanining  ilmiy-nazariy  asoslarini,  rivojlanish  bosqichlarini, 
ekologiyani  fanlar  o‗rtasida  tutgan  o‗rni,  ekologik  fanlar  tizimi,  fanlararo 
aloqadorlik va uzviylik tamomillarini ochib berishni bilishi; 

-  o`quv  va  turli  ma‘lumotlar  beradigan  yordamchi  adabiyotlar  bilan 
mustaqil ishlay olish, 
-  ekotizimlar  va  ularni  tasniflanishini,  ekologik  muammolar,  ekologik 
xavfsizlik  va  barqaror  rivojlanishning  ekologik  jihatlarini,  ekologiya 
metodologiyasi  va  zamonaviy  tadqiqot  metodalarini,  davlatning  ekologik 
boshqaruv,    ekologik  baholash,  xavf,  bashoratlash  yo‗llarini,  atrof-muhitni 
muhofaza  qilish,  tabiiy  resurslardan  oqilona  foydalanish  va  buzilgan  tabiiy 
majmualarni qayta tiklash tizimli va majmuali yondoshuv qoidalarini, ekologik 
ta‘lim-tarbiya  qoidalarini,  umumbashariy  fundamental  va  milliy  ekologik 
qadriyatlarni  bilishi va ko‗nikmalariga; 
-  atrof  tabiiy  muhitga  nisbatan  ehtiyotkorona  va  ma‘suliyatli  yondashuv, 
egallagan  tayanch  bilimlarini  ekologik  bilimlar  bilan  integratsiyalash,  turdosh 
fanlardan  olingan  bilimlarni  ekologik  bilimlar  bilan  muvofiqlashtirish, 
kundalik  faoliyat  jarayonida  ekologik  bilimlarni  qo‗llay  bilishi,  tabiatga 
nisbatan tizimli va kompleks yondashuvi;atrof-muhitni muhofaza qilish; tabiiy 
resurslardan  oqilona  foydalanish  va  buzilgan  tabiat  majmualarini  qayta 
tiklashga  oid  mustaqil  qaror  qabul  qilish;  jamoa  o‗rtasida  ekologik  bilim  va 
ko‗nikmalarini  etkaza  bilish;  ekologik  ma‘naviyat  va  ma‘rifat  borasida 
etakchilik  qilish;  atrof  muhitni  muhofazasiga  oid  ilg‗or  g‗oyalarni  to‗g‗ri 
targ‗ibot va tashviqot qilish malakalariga ega bo‗lishi kerak. 
 
Talabalar uchun 
talablar 
 
Institutning odob-ahloq kodeksi talablarigi qat‘iy rioya qilish, shuningdek: 
-professor-o‗qituvchi  auditoriga  kirganida  o‗tirgan  joydan  turib  ―Assalomu 
alaykum‖ deb kutib olish; 
- uyali aloqa vositalarini o‗chirib qo‗yish; 
-  professor-o‗qituvchidan  so‗ng  dars  mashg‗ulotiga  kech  kelgan  talaba 
auditoriyaga kiritilmaydi; 

professor-o‗qituvchi 
va  guruhdoshlarga  qo‗pollik  qilmaslik,  so‗z 
talashmaslik, hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- institut ichki tartib - intizom qoidalariga rioya qilish; 
-kiyinish talablari (madaniyati) ga rioya qilish; 
-mashg‗ulotlar  vaqtida  o‗qituvchining  ruxsatisiz  auditoriyadan  chiqmaslik 
(umuman dars jarayonida auditoriyadan sababsiz chiqishga ruxsat berilmaydi); 
- uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o‗z vaqtida va sifatli bajarish
- ko‗chirmachilik (plagiat) qilmaslik, qat‘iyan man etiladi; 
- darslarga qatnashish majburiy, sababsiz 3 (uch) va undan ortiq dars qoldirgan 
talaba keyingi mashg‗ulotlarga fakultet dekani ruxsati bilan kiritiladi; 
-  sababli  dars  qoldirilgan  taqdirda,  professor-o‗qituvchiga  ma‘lumotnoma 
(spravka) taqdim etish;  
- har qanday holatlarda ham qoldirilgan darslar qayta o‗zlashtirilishi shart; 
-    ma‘ruza  va  amaliyot  darslariga  oldindan  tayyorlanib  kelish  va  faol  ishtirok 
etish; 
-  qo‗shimcha  ravishda  bajarilgan  taqdimot,  mustaqil  ish,  esse,  referat,  kreativ 
fikrlash  darajasi,  turli  xil  tadbirlar  va  ilmiy-amaliy  anjumanlarda  ma‘ruzalar 
bilan ishtirok etish; 
- talabaga o‗z vaqtida bajarilmagan mustaqil ish, uy vazifasi, tartib  – intizomi 
bo‗yicha choralar ko`rish; 
-  talaba  reyting  ballidan  norozi  bo‗lsa    fan  bo‗yicha  nazorat  turlari  e‘lon 
qilingan  vaqtdan  boshlab  1  kun  mobaynida  fakultet  dekaniga  ariza  bilan 
murojaat  qiladi  va  apellyasiya  komissiyasi  shu  kunning  o‗zida  talabaning 
arizasini ko‗rib chiqib xulosa chiqaradi. 
 

Elektron pochta 
orqali 
munosabatlar 
tartibi 
 
Professor-o‗qituvchi  va  talaba  o‗rtasidagi  aloqa  elektron  pochta  orqali  ham 
amalga  oshirilishi  mumkin,  telefon  orqali  baho  masalasi  muhokama 
qilinmaydi, lekin oraliq, joriy va yakuniy baholash faqatgina institut hududida, 
ajratilgan  xonalarda  va  dars  davomida  amalga  oshiriladi.    Elektron  pochtani 
ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha. 
 
Fan mavzulari va unga ajratilgan saotlar taqsimoti: 
 
№ 
Mavzular 
Ma‘ruza  Laboratoriya 
 
Mustaqil ish 
1. 
Ekologiyaga kirish,Autekologiya va ekologik 
omillarHayot muhitlari: suv, er-tuproq, havo va tirik 
organizm. Yashash muhitlarining o‗ziga xosligi. 
Moslanish 2. 
Ekologik omillar,ularning organizmga ta‘sir etish 
qonuniyatlari. Ekologik nisha. 3. 

Download 27.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling