­ ”- yanvar 2019-yil "Tillarni o`qitish metodikasi" kafedrasi Ona tili va adabiyot fani o`qituvchilari mok uchun


Download 32.48 Kb.
Sana13.07.2020
Hajmi32.48 Kb.

TASDIQLAYMAN”

GDU huzuridagi XTXQTMOXM direktori: _______Sh.Turdimetov

­_____ ”- yanvar 2019-yil"Tillarni o`qitish metodikasi" kafedrasi

Ona tili va adabiyot fani o`qituvchilari MOK uchun

2019-yilga mo`ljallangan
TEST SAVOLLARI

KELISHILGAN”O`quv-ilmiy ishlar bo`yicha

direktor o`rinbosari:

________ A.Berikboyev


Tuzuvchi: __________ A.Uralov


Guliston - 2019

1.Ijtimoiy adabiyot deya ta`rif beriladigan so`zni toping?

*a) kitob

2.O`quvchilarni fikrlashga, misol keltirishga , o`z fikrlarini bayon etishga undovchi metod?

*a) FSMU

3.Sifatlash va sifatlanmish aloqasi natijasida vujudga keladigan she`riy san`at?

*a) Sifatlash

4.Ertak atamasi Xorazmda qanday nom bilan ataladi?

*a) Cho`pchak

5. Hamid Olimjonning “Oygul bilan Baxtiyor” ertak dostonni nechanchi sinfda o`rganiladi?

*a) 5-sinf

6.Ona tili fanini chuqur o`rganishga ixtisoslashgan maktablarning 5-9-sinflarida jami necha soat o`qitiladi?

*a) 986 soat

7. Ona tili fanini chuqur o`rganishga ixtisoslashgan maktablarning 5-9-sinflarida haftasiga jami necha soat o`qitiladi?

*a) 29 soat

8.Aruz vaznidagi eng kichik ritmik bo`lak?

*a) Hijo

9. Ishqiy she`rlarda asosan nechta qahramon ishtirok etadi?

*a) 3 ta

10. Rukning ma`nosini toping?

*a) Ustun

11. Bahr qaysi tildan olingan va qanday ma`noni anglatadi?

*a) Aracha dengiz

to`rtlik

12. Aruz vaznida 8 ruknli bayt nima deb ataladi?

*a) Musamman

13. Aruz vaznida 5 ruknli bayt nima deb ataladi?

*a) Muxamas

14. Aruz vaznida 6 ruknli bayt nima deb ataladi?

*a) Musaddas


15. Keys-stadi qanday vaziyatga asoslangan o`qitish metodi?

*a) Aniq vaziyatga

16. “Abjad”dan keyin “Haftiyak”o`rgatilgan. “Haftiyak”da 13-14 kichik-kichik suralar jamlangan bo`lib, “Qur`on”ni o`qish va yodlashdagi bir bosqichdir”.Ushbu fikrlar kimga tegishli?

*a) M. Dolimov

17. Hozirgi o`zbek adabiy tili ta`limining bosh maqsadi?

*a) O`quvchining nutqiy foaliyatini rivojlantiradi.Erkin va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi

18. …… so`z, birikmasi va gaplarning o`zaro aloqasini o`rganadigan tilshunoslik bo`limi?

*a) Sintaksis

20.So`zlarning lug`aviy va Grammatik jihatdan farqlanishiga ko`ra guruhlarga bo`linishi……?

*a) So`z turkumlari

21.So`zlovchining his-tuyg`ularni ifoda etuvchi so`zlar qanday so`zlar tarkibiga kiradi?

*a) Undov so`zlar

22. XX asrgacha bo`lgan davrda o`zbek adabiyotida qaysi janr yetakchilik qilgan?

*a) She`riyat

23.G`azalning to`la qonli o`quv tahlili qaysi sinflarda o`tkaziladi?

*a) 8-9


24.Lirikaning asosiy obrazi kim?

*a) Lirik qahramon

25.Tragediya, komediya va drama qanday janrga kiradi?

*a) Drammatik janrga

26.G`oyat murakkab, chigal insoniy taqdirlar tasvirlangan asarlarni sanang?

*a) “Shoh Edip” , “Qirol Lir”, “Abulfayzxon”

27.Qit`a adabiyot darslarida keying 17 yil ichida qaysi sinf darsliklariga kirgan?

*a) 9-10


28. Aruzda bo`g`in qanday birlik hisoblanadi?

*a) ritm hosil qiluvchi va misralar tengligini taminlovchi

29. Fors-tojik adabiyotida aruz qachondan boshlab qo`llanilgan?

*a) 9 asr

30. Vasl so`zining ma`nosi nima?

*a) arabcha “ulanish”

31. Turkiy tilda yaratilgan aruz vaznidagi asarlarni belgilang?

*a) ,,Qutadg`u bilig”, ,,Hibbatul haqoyiq”

32.Juzvlarning o`zaro birikuvidan nima kelib chiqadi?

*a) Rukn

33.,,Risolayi aruz” asarining muallifi kim?

*a) Abdurahmon Jomiy

34. Alisher Navoiyning ,,Mezon ul-avzon” asari…

*a) She`r vaznlariga oid

35. Maktablarda xalq og`zaki ijodining qaysi janrlari o`rganiladi?

*a) Maqol, topishmoq, qo`shiq, ertak, doston

36. Vazn talabiga ko`ra biror harfning orttirilishiga…

*a) Taznib

37. Nechanchi sinflarda g`azal vazni- aruz to`g`risida tushuncha berilmaydi?

*a) 6-7-sinflarda

38. Lirik turning tahlilida qaysi xususiyatlar asos bo`lib xizmat qiladi?

*a) Vaznga solinishi, qofiyalanishi, unda ruhiy holat va kechinmalar qalamga olinishi, doimiy ravishda inversiyaga yo`l berilishi

39. Mumtoz janrlarni o`rganishda o`qituvchining o`zida nima shakllangan bo`lishi kerak?

*a) Aruziy tafakkur

40. Mumtoz adabiyotni o`qitish bilan bog`liq qiyinchilik va murakkabliklar nimalarda namoyon bo`ladi?

*a) Vazn bilan bog`liq murakkabliklar, qofiya bilan bog`liq murakkabliklar, til xususiyatlari yuzaga keltiradigan to`siqlar, obrazlarning ko`proq ramziy va majoziy xarakterda ekanligi, tasavvufiy(ramziy) ma`noni ilg`ash mushkulligi

41.Nazm darsidagi bayt barak usuli bu…

*a) Bahru bayt

42 .Mumtoz adabiyotdagi she`riy jumboq janrini toping?

*a) chiston

43. Mashuqaning odatiy harakter belgilari nima?

*a) bag`ri tosh, iltifotsiz, mag`rur

44. U yoki bu yozuvchi ijodi o`rganilib bo`lingach badiiy merosining eng muhim masalalariga bag`ishlab o`tkaziladigan dars nima?

*a) seminar darsi

45. Nutq tovushlarning to`liq jihatlari berilgan qatorni toping?

*a) Fiziologik, akustik, lingvistik

46. Xalqaro baholash dasturida TIMSS qaysi sinflarda qo`llaniladi?

*a)4-8-sinflar

47. Pisa testlar necha yoshli o`quvchilarda qo`llaniladi?

*a) 15 yoshli

48. 2015-yil Pisa xalqaro dasturi sinovida nechta davlat ishtirok etdi?

*a) 70 dan ortiq

49. Boshlang`ich maktab o`quvchilarining matnni o`qish va qabul qilish bo`yicha

Tayyorgarligi va yutuqlarga erishishiga sabab bo`luvchi tizim…

*a) PIRLS

50. O`quvchilarni ta`lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo`yicha xalqaro dastur qaysi?

*a) PISA

51. Forscha so`zlar qatorini aniqlang?

*a) magar,shahd,gardun,rishta.

52. Metodik adabiyotlarda dars tahlili necha turga bo`linadi?

*a) 4

53. A.Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyi dastlab qachon tashkil etilgan?*a) 1940-yil

54. A.Navoiy muzeyida qancha eksponat ,ashyo va hujjatlar bor?

*a) 30 mingdan ortiq

55. A.Navoiy muzeyida qancha qo`lyozmalar saqlanadi?

*a) 1000 dan ortiq

56. I.Karimov tomonidan A.Navoiyning qaysi asari muzeyga hadya etildi?

*a) “Xazoyin ul- maoniy”
57. “Binar” so`zi qaysi so`zdan olingan va u qanday ma`noni bildiradi?

*a) lotinchadan olingan bo`lib, “qo`sh” “ikki” degan ma`noni bildiradi.

58. Ta`lim oluvchilarni faollashtirish maqsadida ularni kichik guruhlarga ajratgan holda o`quv materialini o`rganish yoki berilgan topshiriqni bajarishga qaratilgan metod berilgan javovni ko`rsating?

*a) “kichik guruhlarda ishlash” metodi

59. “Kichik guruhlarda ishlash metodi” necha bosqichdan iborat?

*a) 7 ta


60.Aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta`lim oluvchilar tomonidan o`z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o`qitish metodini aniqlang?

*a) “davra suhbati” metodi

61. “Davra suhbati metodi” qo`llanilganda stol-stullar joylashuvi qanday?

*a) doira

62. “Loyiha” metodi bosqichlarini belgilang?

*a) Ma`lumot yig`ish, reja tuzish, qaror qabul qilish, amalga oshirish, tekshirish, xulosa chiqarish.

63. Ta`lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo`yicha axborot yig`ish, tadqiqot o`tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishga qaratilgan metodni toping?

*a) “loyiha” metodi

63. Ta`lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning echimini topish bo`yicha ko`nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metodni belgilang?

*a) “muammoli vaziyat” metodi

64. “Kompitensiya” so`zi qanday ma`noni bildiradi?

*a) “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq”

65.Ta`lim kompitensiyalari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

*a) bilim, ko`nikma, malaka kompitentsiyasi

66. Mavjud bilim, ko`nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo`llay olish qobiliyati nima deyiladi?

*a) kompitensiya

67. O`rganilgan ma`lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish – bu nima?

*a) bilim

68. O`rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo`llay olish – bu nima?

*a) ko`nikma

69. O`rganilgan bilim va shakllangan ko`nikmalarni notanish vaziyatlarda qo`llay olish va yangi bilimlar hosil qilish – bu nima?

*a) malaka

70. Kompetensiyalar fan va turmushga kirib kelishning qisqacha tarixi necha bosqichda o`rgatiladi?

*a) 3ta

71. Tilni o`rgatishga doir kompitensiyalarning 1 bosqichi nechanchi yildan kiritila boshlangan?

*a) 1960-1970 yillar

72.“Kommunikatsiv kompitensiya” tushuncha kim tomonidan kiritilgan

*a) D. Xayms

73.Xorij tajribasiga asoslangan “Chet tillarini o`qitishni takomillashtirish to`g`risida”gi PQ-1875-sonli qaror nechanchi yili qabul qilingan?

*a) 2012-yil

74.Ona tili va adabiyot faniga oid tayanch kompitensiyalar necha qismdan iborat?

*a) 6 qismdan iborat

75.Ona tili faniga oid kompitensiyalar qaysilar?

*a) Nutqiy kompitentsiya, Langvistik kompitentsiya

76.Adabiyotga oid kompitensiyalar qaysilar?

*a) Adabiy nutqiy kompitentsiya, Badiy asarni taxlil qilish kompitentsiya

77. O`quvchilarning kompitensiyalarini shakllantirishda ularning qiziqish va ehtiyojini o`rganishda o`qituvchi tomonidan qanday tashxis o`tkaziladi?

*a) Pedagogik

78. O`zbekiston Respublikasi «Ta`lim to`g`risida»gi Qonunining nechanchi moddasi nechanchi bandiga muvofiq ta`lim muassasalarida sudlangan shaxslarning pedagogik faoliyat bilan shug`ullanishlariga yo`l qo`yilmaydi?

*a) 5-modda 3-band

79. O`zbekiston Respublikasi «Ta`lim to`g`risida»gi Qonuniga mufofiq o`qituvchi shaxsiga qo`yilgan talablar necha banddan iborat?

*a) 10 banddan

80.Pedagogik mahorat egasi qanday bo`lishi lozim?

*a) kam kuch sarf qilib, kattanatijalarga erishi kerak

81.“Bumerang” texnalogiyasi qanday mashg`ulotlarda foydalaniladi?

*a) barcha holatlarda ishlatilishi mumkin

82.Rivojlantiruvchi ta`lim texnologiyasining etakchi tamoyillaridan moslanuvchanlik tamoilining qulayligi nimada?

*a) ta`lim shakli, usuli va usullarining turli ta`limmuassasalarida qo`llanuvchanligida

83.“Aqliy xujum” usulining qanday shakllari bor?

*a) yozma va og`izaki

84.Fikrlarinini sabablarini aytib, turli misollar orqali umumlashtiruvchi texnologiyaning nomi nima?

*a) “FSMU”

85.“Arra” usuli nechanchi yili kim tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) 1978-yil E. Aronson

86.1986-yili R.Slavin “Arra” usulini qisman o`zgartirib, “Arra-2” usulini yaratgan olim kim?

*a) R. Slavin

87.Kichik guruhlarda ishlash usuli necha bosqichdan iborat?

*a) 7 ta

88.Ta`lim oluvchilarda muammolivaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish, hamda ularning echimini topishbo`yicha ko`nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usul qaysi?

*a) “muammoli vaziyat” usuli

89. Biror muammo bo`yicha ta`lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to`plab, ular orqali ma`lum bir echimga kelinadigan usuldir qanday nomlanadi?

*a) “aqliy hujum” usuli

90.“Keys-stadiy” 1870-yilda ilk marotaba qaysi universitetda qo`llanilgan?

*a) Garvard

91.Dars mavzusini savol-javoblarorqali o`zlashtirish mashqi qanday nomlanadi?

*a) Matbuot konferentsiyasi darsi

92. Qiziqarli savollar va ularga javoblar topish orqali mustaqil fikrlashni o`rgatish mashqi qanday nomlanadi?

*a) Quvnoqlar, zukkolar klubi darsi

93. O`quvchilarning bir nechta guruxlarga bo`linib vazifalar bajarishini tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash mashqini ko`rsating?

*a) Guruhlarda ishlash darsi

94. Q`quvchilarning dars mazmuni bo`yicha matnning ayrim abzatslari yoki shunga o`xshash kichik bo`laklarini bir-birlariga tushuntirishlarini tashkil etish orqali mavzuni o`zlashtirish darsini belgilang?

*a) O`zaro o`qitish darsi

95. A.Navoiy nomidagi O`zbek tili va adabiyoti universiteti O`zbekiston Respublikasi Prezidentining qaysi sanadagi Farmoni asosida tashkil etilgan?

*a) 2016-yil 13-may

96.A.Navoiy nomidagi O`zbek tili va adabiyoti universitetida nechta kafedra faoliyat yuritadi?

*a) 15 ta

97.“Keys -stadi” qaysi so`zdan olingan?

*a) inglizcha

98. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori qaysi sanada qabul qilingan?

*a) 2017-yil 26-sentyabr

99. ”Binar”ma`ruza metodida mashg`ulot qay tartibda olib boriladi va necha kishidan iborat bo`ladi?

*a) ikki vakil o`rtasidagi interfaol suhbat, baxs-munozara axborot almashinuvi orqali

100. Pedagogik treningning uchinchi bosqichini belgilang

*a) Faoliyatli bosqich

Download 32.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling