[-]


Download 308.41 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana15.12.2020
Hajmi308.41 Kb.
#167827
  1   2   3   4
Bog'liq
Komilov Muhammadqodir 17 3
2 O’qish darslarida og’zaki nutqni o’stirish yo’li va vositalari-fayllar.org, technology-hacker-linux-wallpaper-preview, algebra va matematik analiz asoslari 2 qism i bob, Assalom-u alayk-WPS Office, Komilov Muhammadqodir 17 3, labarotoriya-n-6, labarotoriya-n-6, 4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja O’zgaruvchan (1), 4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja O’zgaruvchan (1), 4-mavzu. O’zgaruvchan tok elektr zanjirlari. Reja O’zgaruvchan (1), Dasturlash C 1-maruza, ELEKTR TEJAMKOR YORTISH USULLARI, 2-Mirzaliyev, Hadis ilmining ishlanmasi

K

o

milo

v

Mu

h

am

m

adqodi

r 17_2


0

8

0 -y

illarn


i

n

go ’

r

ta

l

ar

i

da

b

os

h

la

ng

an

q

ay

t

a qu

r

ish jami

y

at

h

ay

ot

ida

j

id

d

iy

o’

zg

a

ri

sh

la

r

ni

xu

su

san


,

Oz

b

ek

i

sto

n

ha

dd

ant

a

sh

q

ar

i o


z

ga

ri

b ketdi

.

Qayta q

u

ri

s

h, j

ad

alla

shti


r

i

sh

s

hi

o

ri ost

i

da

b

os

hla


ng

a

nj

a

ra

yo

nl

a

r milli

y

o’zlik

n

iang

las


h

ni

ngy

u

zaga kel

i

sh

iga


t

u

rtki b

old

i

. Pirova

r

dn

ati


j

ad

au

m

ustaqi

l

li

k

, is

t

iqlo

l

g’o

ya

la

r

in

i

ngus

tuv


o

r aha


m

i

ya

tga ega


bo’l

i

shiga

o

li

b

keld

i

.M

u

sta

qilli


k ,

ist


i

q

lol k

a

bi

m

uqad

d

as

s

o’z

l

ar avva

l

ju

d

aeh

t

iy

otko


rl

i

kb

i

la

n e'


t

ir

of etilsa

, s


o

’n

gra u

o

ch

i

q-d

a

n-och

i

q am

a

lgaos

h

ir

i

lish

i

sha

r

t bolga


n

m

uamm

o

si

fa

tid

a

kun ta

r

ti

big


a q

oy

il

di.

Oz

od

lik


g ’o

y

as

i

80

-

yil

l

ar

ortalar

id

am

i

ll

a

tc

h

il

ik, S


S

SR

ni

r

ch

ma'nos


id

a

tu

shu


-

n

il

d

i.

S

hu

m

a 'n

o

da

q

ayt

a

qur

is

hSS

S

Rn

ing


pa

rchalanishin

i t

ezl


a

t

uvchi

omi


l

s

ifat

i

da

b

aholani

s

hi m

u

mkin .

A

ynip

a

yt-d

a , m


u

st

aq

i

lli

k

goy

al

a

ri

ayn


an

8

0-

y

illa

r

o ’rt

a

laridan payd

o

bo ’

la

bos

hlad


i , d

e

yish h

a

mx

at

odir.

I

st

i

qlo

l g


’o

ya

si

Oz

be

k xal

qin


i

ng

mi

ng yil


l

i

k tanxida e

n

gmu

qad


d

as

tuyg

’u

sifat

i

da

mu

hi

m

ah

a

mi

y

at ka

s

betg

a

n .O

’zb


ek

m

il -lati ijt

i

moiy-

si

yos

i

y, madaniy

hayot


i

d

aist

iq

lo

l , erk ha

r

d

oi

m

ustu

v

or

b

o’l

gan


.

Si

yosi

y

ta

'

qi

blar


ga asos

l

an

ga

nm

a

'm

u

riy-buy

r

uqb

o

zl

ik

ti

z

imi da

v

rida ham

m

il

latpa


r

v

ar

va

er

k

parvar z

iy

oli

la

rimi

z

xalqn

i

ng

a

la

m

li d

a

rdi

,

hasr

a

ti -n

i

bayon e

tganlar


.

A

mmo uni

o

shkor ra

v

ish

d

a, ba

r

all

a

ba

y

one

t

is

h

im

k

oni 80-

yi

lla

r

ni

n

gik

kin


c

hi

ya

rmi


d

a

gi

n

a vu

judga


k

e

ldi .

M

u

staq

i

llik

u

chun k

uras


h

ha

r bir

s

oha

d

aav

j

oldi

.

Iqt

i

sod

i

y,i

j

tim

oiy-


si

yo

si

y

, ayn

i

qs

a

, ma

d

aniy

j

ab

ha

lar

da

is

tiqlolga


e

r

is

h

ish

har


a

k

ati

SS

SRni titra

t

di ,

u

ning

ku

chli

z

an

j

irl

ar

iu

zil


i

sh

ig

a

ol

i

b keldi. Sobiq

SS

SR

n

ingva

q

ti

n-

chal

ik

ri

vo

jl

a

ngan d

av

rl

a

rid

a h


am G

’a

rbd

a

gi

s

ove

ts

hunosla

r adola


ts

izl


ik

,

qo ’r

q

itish

l

ar

g

aas

os

langan

bund


ay

re

ji

mning


p

o

yde

vor


i

musta


hka

m e


m

a

sligi

n

it

a 'kid


l

a

gan, un

i

nga

l

battap

a

rc

h

al

ani


b

k

etish

ini


ba

s

ho

r

atqilg

a

n edi -la

r

.Ha

q

iq

atdan ham sh

u

n

day

bo’


ldi .

Marka


z

j

il

o

vn

i q


o

lda

n

be

r

ma

s

lik

u

chun b

u

tun

i

mko

n

iy

a

tlar

ni

is

h

ga

so

lay

ot

gan bir

s

har

o

it

d

a oz

be

-k

is

ton


x

al

qi

,

hukumat

i

must

aqi


l

l

iku

ch

un

d

ast

l

abki

q

ada

m

larni

t

ashl

a

di . Bu

o’

ri

n

daO

zbe

kis


t

o

n Kom -par

t

iyasi

M

ark

a

zi

y Ko


m

it

etining

1

989-

y

il

2

3-

i

yun

d

agi

p

le

n

um

i va un


d

a

Is

l

omK

arim


o

v

ning

bir


i

n

chi kot

i

be

t

ib

sa

ylani

shi ju


d

a

katta a

hami


y

a

t kasb

e

tdi .U

s

hb

u anju


-

ma

ndaL

K

ar

i

mo

v

O ’z

bek


i

st

onn

ing


s

o

biq

I

tt

i

foqda

t

ut-g

an

or

ni

v

a ro

l

ini

a

ni

q-

ravsh

a

n be

l

gi

lab ber


d

i , ma


da

ni

y mer

o

sn

i v


a t

a

rix

h

aq

i

qat

in

it

i

klash, mi

l

liy

u

rf-

o

dat

l

ar

v

aa

n

'an

a

lar

n

ir

i

vo

j

lan

tir


i

sh obye


kti

v

za

r

uratek

anl


i

gini i


s

b

ot

lad


i .

Yan


a

s

hu n

a

rsa

e '


tib

o

rg

a

mol

ik

ki

, O’


zb

e

ki

s

tonn

i

ng

y

an

g

isiyo

s

iyh

u

kuma

t

i 8—1

0

yil

mo

bay

n

ida O’zbe

k

larva O

’z

be

k

ist

on bo


sh

iga


ag ’d

a

ril

ib

kel

i

ngan m

a

loma

t

ni yuv

i

bt

ash


la

shg


a

qa

fiy

a

hdq

il

di , xal -qi

m

izh

a

mda

da

vl

at

chilik

siy


os

a

tim

i

zta

rixin


i

,

hozirin

i q


a

drlash'


,

h

ur

mat


l

a

shn

i

jo

yig


a

q

oy

ish

da

ni

b

orat

vaz


i

f

an

i

baj

a

-rish

g

a kir

i

shd

i

.O’

z

beki

st

onning yang

i h


uku -ma

t

ia

v

valMar

kaz bilan b

o ’

l

adigan

mu

nosab

a

tla

r

ning tub m

oh

iyatini oz

gart

i

rm

a

s-

d

an

y

ur

t

im

i

zda to

m

ma

'

-nodag

i

ij

o

bi

y s


i

l

ji

s

hla

rg

a eri

sh

is

h

mu

m

ki

n

em

a

sligi

n

i angl

a

gan

b

o’l

s

a, ke

y

inch

ali


k r

es

pu

b

likanin

g t


o

’li


q m

u

staqilli

gi

ga

er

ish

m

asdan

x

al

q

-n

i

ng

ma

nf

a

atl

a

rinih

i

moy

a q


ili

b

bo ’lmasl

ig

ini

t

us

h

un

di . Bu


es

a

O’z

be

kist

on

ni

ng

Mar

k

az ol

d

ig

a

qo

ya

y

otga

n qafi


y

t

ala

bl

ari, ayniq

sa

,It

t

ifoqx

alq xo


’jali

g

i ti

z

im

id

ar

espub


l

i

ka

n

in

g

haqi

qi

yo’

r

ni

n

i bel

g

ila

s

h,

ta

sh

qi iqt


is

odi


y

soh


ada must

aqi


ll

ikka erishish

,

x

alq ijt

i

moi

y

-siyos

i

ymuammo

l

ari

n

iyu

q

ori

n

in

g

ar

al

as

h

uv

i

si

z

hale

t

ish

, mad


a

ni

y-

m

afkura

viy


m

a

sa

lalari


n

i

mill

i

yo

’z

lik, z

a

mi

nga t


aya

ng

an hold

a a


do

etishd


a

y

aqq

o

lk

o

’ri

ndi .


O ’z

b

ekis

t

on

b

ilan

Ma

rkaz

mu

nos

a

batlarin

i

ng

ke

s-k

i

nlash

u

vi .«

D

avlatt

il

ih

a

qi

d

a»

gi

Qonu

n

ni

n

g qabul

qil


i

n

is

h

i. S

h

ua

s

nod

a

Ozb

ekisto

nn

ing

Ma

rk

a

zb

il

an

k

oz

ilg

’amas


z

i

ddiy

a

tl

i

mu

no

sabatl

ar

ik

es

kinla

s

hab

or

di.

O ’


zb

e

ki

s

to

nn

in

g

amal

d

a mus

t

aqi

l

liDownload 308.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling