기타서명 (A) study of body related Korean idiomatic expression usage for foreigners 저자


Download 22.4 Kb.
Sana27.11.2019
Hajmi22.4 Kb.
#80675
Bog'liq
G
O'rinboyev Doniyorbek, O'rinboyev Doniyorbek, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Mahalliy soliq va yigʻimlar - Vikipediya, Doston - Vikipediya, Doston - Vikipediya, Магистратура ШИР Ахмедова Ферузахон, 8-sinf huquq konspekt, 8-sinf huquq konspekt, qiziq o'yinlar, mulk 2-mavzu mustaqil ishi, 14-15-мавзу 1. 한·중 신체어의 의미 확장 비교 연구 : ‘머리·눈·손'을 중심으로 = A Comparative Study on meaning expansion of body Vocabulary at Korean and Chinese : Focusing on ‘Head·Eye·Hand' Vocabulary박은지, 인하대학교 교육대학원,[2007] [국내석사]

 2. Semantic Extension of Body-part Terms in Terms of Metaphor and Metonymy : With Reference to English and Korean = 신체어의 은유적 의미확장과 환유적 의미확장 연구 : 영어와 한국어의 비교분석

http://www.riss.kr/link?id=T13088840 복사

저자서향미 형태사항ii, 59 p. : ill. ; 26 cm. 일반주기Thesis Advisor: 임성출.

Bibliography: p. 54-57. 학위논문사항Thesis(Master)-- 경북대학교 대학원 : 영어영문학과 영어학전공 2013. 2 DDC820 22 발행국대한민국 출판년2013 주제어개념적 은유, 환유, 신체어의 원형적 의미, 신체어의 의미 확장, 관용어, 감각적 신체어, 내부적 신체어


 1. 러시아어와 한국어의 관용구를 통한 언어와 문화의 상관관계 : 신체용어 사용을 중심으로

 2. http://www.riss.kr/link?id=T11735498 복사

 3. 저자김지수 형태사항66 p. ; 26 cm. 일반주기단면인쇄임

 4. 지도교수: 김진원

 5. 참고문헌 : p. 63-66 학위논문사항학위논문(석사)-- 고려대학교 대학원 : 노어노문학과 2009.2 발행국서울 출판년2009 주제어문화, 언어, 관용구, 신체어

한국어 신체 관용표현 사용양상 연구

http://www.riss.kr/link?id=T12893765 

 • 기타서명

(A) study of body related Korean idiomatic expression usage for foreigners

 


 • 저자

우화정Woo, Hwa Jung

 


 • 형태사항

iii, 124 p. ; 26 cm.

 


 • 일반주기

지도교수: 김재욱
한국외국어대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
참고문헌 : p. 59-65

 


 • 학위논문사항

학위논문(석사)-- 韓國外國語大學校 敎育大學院 : 외국어로서의한국어교육전공 2012. 8

 


 • DDC

495.182 22

 


 • 발행국

서울

 


 • 출판년

2012

 


 • 주제어

관용표현신체어

G`AFUR G`ULOMNING “SHUM BOLA ” QISSASIDA QO`LLANGAN SOMATIK FRAZEOLOGIZMLAR

G`. G`ulomning “Shum bola” qissasida “og`iz” komponentli iboralarning qo`llanishini ko`rib o`tamiz: Men bo`lsam, domlaning nima niyatda ekanligini tushunmasdan, hurkovich kiyikdek, oyog`imni bir joyga g`uj qilib, qochishga hozirlangan, og`zimni bo`lsa, dodlashga jo`ftlagan edim (128). Bu o`rinda og`iz jo`ftlamoq frazemasi “gapirishga shay turmoq” ma`nosida qo`llangan. Ichkari- tashqariga qatnab yurganda, og`zimdan talqin tushmaydi (144). Ushbu parchada og`zidan tushmaslik iborasi “tez-tez bir gapni takrorlash” ma`nosini idodalab kelgan

Mazkur ishni yozishda G`afur G`ulom ijodiga bag`ishlangan ilmiy

tadqiqotlardan, xususan, H. Shukurov, B. Choriyevlarning ishlaridan, A. Isaevning

“O`zbek tilida somatik frazeologizmlar” nomli nomzodlik dissertatsiyasi,

Sh.Usmonova “O`zbek va turk tillarida somatik frazeologizmlar” mavzusida

nomzodlik ishi, B. Yo`ldoshevning “Frazeologik uslubiyat asoslari” (1999),

T.Sodiqovaning “El ustozim” (1997), S. Mirvaliyevning O`zbek adiblari (2007),

S. Mirzayevning “XX asr o`zbek adabiyoti” (2006) nomli asarlaridan ijodiy

foydalanildi. O`ylaymizki, mazkur bitiruv malakaviy ishi Gafur G`ulomning

“Shum bola” qissasida qo`llangan somatik frazeologizmlarni o`rganish ishini

samaradorligini yanada yaxshilashga xizmat qiladi

Qo`chqortoyev I. badiiy nutq stilistikasi.-Toshkent,1975.-B47-64;

Yo`ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari.-Samarqand.-B129-144

Sh. Raxmatullayev O`zbek tilining frazeologik lug`ati. -Toshkent, 1992.

MIRZAKHMADOV ULUGBEK ALISHEROVICH

SEMANTICS AND STRUCTURE OF THE SOMATIC LEXICON IN THE

ENGLISH RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES Tashkent – 2016

Agar rus tilshunosligidagi frazeologiya masalalari bilan bog‗liq ahamiyatli nazariy ishlanmalar, jumladan, frazeologiyaning fan sifatida shakllanishi XX sarning 40-yillari davriga taalluqli va V.V.Vinogradov nomi bilan bog‗liq bo‗lsa, u holda o‗zbek lingvistika fanidagi frazeologizm masalalarining nazariy ishlanmalar 50-60-yillardan boshlanadi (Qarang: N. Ma‘sumi (1959), M. Fazilov (1963-1964), R. Gafarov (1966), X. Madjidov (1966), S.V. Xushenova (1971), I. Xasanov (1974), A. Isaev (1976), SH. Raxmatullaev (1978), B. Yuldashev (1987) va boshqalar O‗zbek tilidagi frazeologiyalar bo‗yicha o‗rganish uchun asos bo‗lgan ishlar deb I. Qo‗chqortoevaning («Badiiy nutk stilistikasi», 1975), Sh. Raxmatullaevaning («O‗zbek tilining frazeologik lug‗ati»,1978 va o‗zbek frazeologiyasi sohasidagi ko‗pgina boshqa ishlarni keltirish mumkin), A. Isaevaning («O‗zbek tilining somatik frazeologizmlari», 1976), B. Yuldashevaning («Said Ahmad asarlari tili va uslubi», 1979), S. Karimovaning («Zulfiya poeziyasi tili», 1987), X. Qahhorovaning («Abdulla Qodiriy frazeologiyasi», 1985) va boshqalarni hisoblash mumkin.

Somatizmlar O. Yesperson, G. Hoyer, Dj. Layonz, D. Bazarovlarning ilmiy

tadqiqotlarida ham o‘rganilgan. Bulardan tashqari katta ahamiyatga ega bo‘lgan

somatizmga bag‘ishlangan tadqiqotlar rus, ingliz va nemis tillaridagi

somatizmlarni o‘rgangan Yu. Dolgolopov, rus va turk tillaridagi somatizmlarini

o‘rgangan O. Nazarov, nemis va Qozoq tillaridagi somatizmlarni o‘rgangan M.

Abilgalievlarga tegishlidir. D. Bazarova turkiy tillarga oid somatizmlar bo‘yicha

bir qancha ilmiy ishlar olib borgan. O‘zbek tili somatizmlarini esa A. Isaevning

―O‘zbek tilining somatizm frazeologiyasi‖ da ko‘rishimiz mumkin. Bu ishda

somatizmlar o‘zlarining sinonimlik, antonimlik, omonimlik va kammunikativlik

jihatidan o‘rganilgan. U birqancha somatizmga oid frazeologik birliklarni ―bosh‖,

―ko‘z‖ tatar, turkman va azarbayjon tillarida o‘rgangan [Hayrulina. 1997: 536]

O‘zbek frazeologiyasida birinchi ishlar o‘tgan asrning 50-yillarida paydo bo‘ldi bunga misol tariqasida Sh. Rahmatullaev (Rahmatullaev. 1961), Ya. R. Pinhasov (Pinhasov. 1953), (A. Shomaqsudov 1956), R. U. Majidova, M. Husainovlarning (Husainov. 1956) nomzodlik dissertatsiyalarini ko‘rsatishimiz mumkin. Qayd etish joizki, bu ishlarning ko‘pchilik qismida o‘zbek maqollari akademik V. V. Vinogradovning strukturaviy-semantik klassifikatsiyasiga tayangan holda tahlil qilinadi, ya‘ni ular maqollar chatishmalarga bo‘linadi.

Inson tanasining a‘zolari va ularning nomlari somatizmlar sifatida turli hil tillarda ishlatiladi. Lekin, shu narsani ham alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, ma‘lum bir tildagi so‘zlar hamma vaqt ham boshqa tildagi so‘zning bitta so‘z bilan ekvivalentini bera olmaydi. Masalan, rus tilidagi mochka so‘zini o‘zbek tilida bitta so‘z bilan beriladigan ekvivalenti yo‘q. Bu tana qismini ifodalash uchun tasviriy nomlanish ishlatiladi, ya‘ni buni quloqning solinchig‘i, quloqning zirak taqiladigan yumshoq joyi deb ta‘riflanadi [Sodiqova 1972: 334].

O‘zbеk frazеologik fondi murakkab sistеmaga ega bo‘lib, undan o‘z tarkibida somatik komponеnt saqlovchi FBlar plasti (mustaxkam qobiq) yakkol ajralib turadi. Biz to‘plagan ma'lumotlarga ko‘ra( «Uzbеk tili frazеologik lugati» Sh.Raxmatullaеva, 4000FB), somatik frazеologik birliklar (SFB) o‘zbеk tili lug‘atida kеltirilgan frazеologizmlar umumiy miqdorining bеshdan birini tashkil etar ekan. Frazеologizmlarning o‘zbеk tilining frazеologik tarkibidagi somatizm – komponеntlar bilan o‘ziga xos og‘irligi yana shu bilan tushuntiriladiki, tana a'zolarini anglatuvchi so‘zlar til lеksikasining qadimiy plastiga tеgishlidir. Ular chidamliligi bilan, kеng ko‘lamda qo‘llanilishi va tarmoqlangan sеmantik tuzilishi bilan xaraktеrlanadi. Barchaga ma'lumki, so‘zning tildagi yoshi kanchalik kata bo‘lsa, uning sеmantik tuzilishi shunchalik kеng bo‘ladi va shu tariqa unda frazеologik birliklarning xosil bo‘lish imkoniyati xam shunchalik ko‘p bo‘ladi. O‘zbеk tilidagi somatik frazеologik birliklar еtarlicha turfa xilda bo‘lib, ingliz tilida kеltirilganlaridan tubdan farq qiladi [Raxmatullaev. 1961:106].Taniqli uzbеk frazеologi Sh.Raxmatullaеvning ta'kidlashicha, frazеologik birliklarga 3 nuqtai nazardan: sеmantik tuzilish, grammatik tuzilish va fonеtik tuzilish jixatdan karagan ma'qul. Ular birlashib tilning xakqikqiy birligini xosil qilishadi. Xal qiluvchi o‘rinda esa sеmantik tuzilish turadi – aynan sеmantik omil grammatik va fonеtik mukammallikka olib kеladi. Inson tanasi o‘zida 2 kuch: tabiat va madaniyatni mujassamlashtiradi. [Raxmatullayev. 1978: 34]. «Bizning tanamiz – dеb yozadi Bеrgson – to‘xtovsiz qayta tug‘iladigan ,ajralmas, aniqrogi xar daqiqada o‘tib turuvchi tasavvurimizning bir qismi xisoblanadi [Bergson. 1992: 33]
Download 22.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling