Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 

𝟏. Bir xil sharoitda, bir xil hajmli idishlarda 

vodorod, xlor, azot kislorod va uglerod(IV) 

oksid berilgan. Qaysi gazli idishdagi bosim 

eng yuqori bo`ladi ? 

A) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑     B) 𝑥𝑙𝑜𝑟   C) 𝑎𝑧𝑜𝑡    D) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑  

𝟐. Qaysi gazning diffuziya tezligi(bir xil 

temperatura va bosimda) sekinroq bo`ladi? 

A) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑   B) 𝑔𝑒𝑙𝑖y    C) 𝑎𝑧𝑜𝑡    D) 𝐶𝑂

2

 

 

𝟑. Idishdagi azot gaziga teng og`irlikda geliy 

gazi qo`shilsa, azot uchun quyidagi  

kattaliklardan qaysilari ortmaydi ? 

1) 𝑚𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 ;     2) 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 ; 

3) 𝑢𝑚𝑢𝑚𝑖𝑦 𝑜𝑔`𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 ;    4) ℎ𝑎𝑗𝑚 ;    5) 𝑏𝑜𝑠𝑖𝑚 

A) 1 ; 2          B) 1 𝑦𝑜𝑘i 2    C) 4 ; 5     D) 2 ; 3 

 

𝟒. Bir xil sharoitda va bir xil massada olingan 

qaysi gazning hajmi eng kata bo`ladi ? 

A) 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑          B) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑 

C) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑                      D) 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑 

 

𝟓. Odatdagi sharoitda quyidagi moddalardan 

qaysi birining 1 litrida eng ko`p sondagi  

molekula bo`ladi ? 

A) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑   B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑    C) 𝑠𝑢𝑣    D) 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘 

 

𝟔. Quyidagi keltirilgan moddalarning qaysilarida 

molekulalar soni bir xil ? 

1) 1 𝑔𝑟 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 1 𝑙𝑖𝑡𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

2) 1 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 1𝑚𝑜𝑙 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

3) 2 𝑙𝑖𝑡𝑟 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 1 𝑙𝑖𝑡𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

4) 28 𝑔𝑟 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 44 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

A) 2 va 4    B) 2    C) 1 va 4     D) 3 va 4  

𝟕. Molekulalar soni o`zaro bir biriga teng  

bo`lgan moddalar qatorini aniqlang. 

A) 1 𝑔𝑟 𝑎𝑧𝑜𝑡, 1 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 1 𝑔𝑟 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

B) 1 𝑔𝑟 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑, 1 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 1(𝑙)𝑎𝑧𝑜𝑡 

C) 1 𝑙 𝑎𝑧𝑜𝑡, 1 𝑚𝑜𝑙 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 1 𝑔𝑟 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

D) 1 𝑙 𝑎𝑧𝑜𝑡, 1 𝑙 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑, 1 𝑙 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 

 

𝟖. 10 𝑙 havoda(n, sh, da) 6 ∙ 10

−5

𝑚𝑙 kripton bo`lsa 1 ∙ 10

16

ta kripton atomi necha litr  havoda bo`ladi ? 

A) 45,5       B) 48,4       C) 56,8       D) 62,5  

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

70  

𝟗. Hajmi 20 𝑙 bo`lgan idishda uglerod(IV)oksid 

22℃ da va 500 𝑘𝑃𝑎 bosimda saqlanadi. Uning 

miqdorini(mol)toping. 

A) 24,05         B) 4         C) 2         D) 179,5 

 

𝟏𝟎. 15℃ va 100,7 𝑃𝑎 bosimdagi 4 𝑙𝑖𝑡𝑟 

vodorodning massasini aniqlang. 

A) 0,337   B) 0,000337    C) 0,168    D) 0,183  

𝟏𝟏. Qaysi gazlarning 1 𝑔𝑟 miqdori 0℃ va 101,325 

kPa bosim ostida 5,1 ∙ 10

−4

 𝑚3

 hajm keladi ? 

1) 𝑁

2

𝑂 ;    2) 𝑁2

 ;            3) 𝐶𝑂 ;  

4) 𝐶𝑂

2

 ;     5) 𝐶2

𝐻

4         6) 𝐶

3

𝐻8

 ; 

A) 3,4,6       B) 1,3,5       B) 1,4,6      D) 2,3,5 

 

𝟏𝟐. Bosim 96 𝑘𝑃𝑎 va temperaturasi 300 𝐾 

bo`lgan metanning 1 𝑚𝑙 hajmdagi 

molekulalar sonini hisoblang. 

A) 2,7 ∙ 10

18

              B) 3,0 ∙ 1017

 

C) 2,7 ∙ 10

19

              D) 2,3 ∙ 1019

 

 

𝟏𝟑. Qanday temperaturada (𝐾)7,1 𝑔 xlor  

101,3 𝑘𝑃𝑎 bosimda 2,24 𝑙 hajmni egallaydi? 

A) 0       B) 847        C) 273        D) 35  

𝟏𝟒. Elektronlar soni teng bo‘lgan metan va neon 

aralashmasining 0℃ temperatura va 101,3 𝑘𝑃𝑎 

bosimdagi zichligini (𝑔/𝑙) hisoblang. 

A) 18        B) 1,2        C) 1,6        D) 0,8 

 

𝟏𝟓. Teng hajmli idishlarda bir xil massali (0℃) 

azot (1), vodorod (2), kislorod (3), karbonat 

angidrid (4) berilgan. Idishlardagi bosimning 

kamayib borish tartibini aniqlang. 

A) 2, 3, 1, 4 

B) 2, 1, 3, 4 

C) 4, 3, 1, 2 

D) 4, 1, 3, 2 

 

𝟏𝟔. Doimiy temperaturada 5 𝑙𝑖𝑡𝑟 metan va  

2 𝑙𝑖𝑡𝑟 azot aralashtirildi. Natijada idishdagi  

bosim 405,3 𝑘𝑃𝑎 ga teng bo`lgan. Metanga  

azot qo`shilmasidan oldingi bosimni aniqlang. 

A) 289         B) 272         C) 266        D) 252  

 

 

 

 

𝟏𝟕. Agar bosim 101,325 𝑘𝑃𝑎 ga teng bo`lsa, hajmi 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan xlor qanday tenperaturada(𝐾)1 𝑔𝑟 

massaga ega ? 

A) 300        B) 600         C) 593        D) 865 

 

𝟏𝟖. Suv bug`ining 10℃ dagi bosimi 2733 𝑃𝑎 

ga teng. Shu bug`ning 5 𝑚𝑙 da nechta suv 

molekulalari bo`ladi ? 

A) 7 ∙ 10

19

               B) 3,5 ∙ 1018

 

C) 1,75 ∙ 10

8

           D) 1,2 ∙ 1024

 

 

𝟏𝟗. Hajmi 624 𝑚𝑙 bo`lgan gaz 27℃ va bosim 

120 𝑘𝑃𝑎 bo`lganda 2,64 𝑔𝑟 massaga ega. 

Gazning molekulyar massasini aniqlang. 

A) 68          B) 88        C) 98        D) 78 

 

𝟐𝟎. Hajmi 2,5 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan po`lat balonda 

250 𝑘𝑃𝑎 bosim ostida 27℃ sharoitdagi 

ammiakda nechta vodorod atomi mavjud ? 

A) 4,5 ∙ 10

24

            B) 5 ∙ 1023

 

C) 9 ∙ 10

23

                D) 4,5 ∙ 1023

 

 

𝟐𝟏. Massasi 273 𝑔𝑟 bo`lgan gaz 20℃ va normal 

bosimda 164 𝑙𝑖𝑡𝑟 hajmni egallasa, uning  

vodorodga nisbatan zichligini toping ? 

A) 21,8          B) 20          C) 19,6          D) 21 

 

𝟐𝟐. Hajmi 22,4 𝑙𝑖𝑡𝑟(𝑛, 𝑠ℎ) bo`lgan gazning 

23℃ va 1000 𝑘𝑃𝑎 bosimdagi egallagan  

hajmini(𝑙𝑖𝑡𝑟𝑑𝑎)toping.  

𝟐𝟑. 27℃ da 100 litr hajmni egallagan  

3,01 ∙ 10

24

 ta gaz molekulasi qanay bosimga (𝑘𝑃𝑎)ega bo`ladi ? 

A) 138       B) 101,3       C) 110,4      D) 124,7  

𝟐𝟒. Hajmi 3 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan idishdagi gaz 93,3 𝑘𝑃𝑎 

bosim ostida turibdi. Agar gaz egallagan hajm 

2,8 𝑙𝑖𝑡𝑟 gacha siqilsa, bosim qanday bo`ladi ? 

A) 100       B) 110        C) 90        D) 80 

 

𝟐𝟓. 20℃ da va 100 𝑘𝑃𝑎 bosimda suv sathi 

ustida yig`ilgan 120 𝑚𝑙 azotning(𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎) 

qancha hajm egallashini hisoblang. (20℃ da 

suvning to`yingan bug` bosimi 2,3 𝑘𝑃𝑎 ni  

tashkil etadi. 

A) 180        B) 220          C) 200        D) 108 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

71  

𝟐𝟔. 400 𝑚𝑙 2 atomli gazning massasi 27 ℃ 

133322 𝑃𝑎 bo`lgan sharoitda 0,685 𝑔𝑟 ga teng. 

Bu qanday gaz. 

A) 𝐶𝑙

2

          B) 𝑂2

          C) 𝐹

2

          D) 𝐻2

 

 

𝟐𝟕. 420 𝑚𝑔 azot olish uchun necha 𝑙𝑖𝑡𝑟  

(0℃, 101,325 𝑘𝑃𝑎)havo kerak bo`ladi ? 

(Havodagi azotning hajmiy ulushi 78 %) 

A) 0,96         B) 0,38         C) 0,54        D) 0,43 

 

𝟐𝟖. 25 𝑚𝑔 argon olish uchun necha litr 

(0℃, 101,325 𝑘𝑃𝑎)havo kerak bo`ladi ? 

(Havodagi argonning hajmiy ulushi 0,93%) 

A) 2,7        B) 1,5         C) 3,4         D) 1,0 

 

𝟐𝟗. Hajmi 10 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan kislorod yostig`idagi 

kislorodning massasini(𝑔𝑟)toping. Yostiqdagi 

gaz bosimi 152 𝑘𝑃𝑎 . 

A) 320          B) 180         C) 21,4          D) 14,3 

 

𝟑𝟎. 33,8 𝑔𝑟 xlorat kislotani sulfat angidrid bilan 

vodorod xloridgacha qaytarish uchun 25 ℃ 

va 98,7 𝑘𝑃𝑎 bosim ostida bo`lgan sharoitda  

talab etiladigan qaytaruvchining hajmini  

hisoblang.  

A) 10,05          B) 30,13         C) 27,6      D) 29,4 

 

𝟑𝟏. Sig`imi 15 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan idishga massasi  

30,3 𝑔𝑟 bo`lgan gazlar aralashmasi to`ldirilgan. 

Agar idishdagi temperatura 18℃ da bosim  

122 𝑘𝑃𝑎 bo`lsa shu gazlar aralashmasining 

o`rtacha molyar massasinianiqlang. 

A) 9 ∙ 10

23

                 B) 9,1 ∙ 1024

 

C) 4,5 ∙ 10

24

              D) 4,5 ∙ 1023

 

 

𝟑𝟐. Hajmi 624 𝑚𝑙 bo`lgan gaz 17℃ va bosim 

104 𝑘𝑃𝑎 bo`lganida, 1,56 𝑔𝑟 massaga ega. 

Gazning molyar massasini aniqlang. 

A) 48        B) 58         C) 68        D) 78  

 

𝟑𝟑. Massasi 16 𝑔𝑟 bo`lgan to`rt valentli element 

oksidining xlorid kislota bilan reaksiyasida 𝐸𝐶𝑙

2

 

tuzi va 32℃ bosim 96 𝑘𝑃𝑎 bo`lganda 5,28 𝑙𝑖𝑡𝑟 

yig`ib olindi. Reaksiya uchun olingan oksid 

tarkibidagi metallni aniqlang. 

A) 𝐺𝑒          B) 𝑀𝑛         C) 𝑃𝑏           D) 𝑇𝑖  

 

 

𝟑𝟒. Azot bilan qaysi galogenvodorod  

aralashmasining 202,65 𝑘𝑃𝑎 bosim va 50 ℃ 

agi zichligi 1,886𝑔𝑟/𝑙 bo`ladi?  

A) HCl         B) HBr          C) HJ          D) HF 

 

𝟑𝟓. Tarkibi 3𝐶𝑂 + 2𝐶𝑂

2

 dan iborat 100 𝑔𝑟  gazlar aralashmasining 50℃  va 98,6 𝑘𝑃𝑎 

bosimdagi hajmini aniqlang ? 

A) 66          B) 72           C) 75       D) 79 

 

𝟑𝟔. Agar bosim 101,325 𝑘𝑃𝑎 ga teng bo`lsa 

hajmi 1 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan xlor qanday temperaturada 

(℃)1 𝑔𝑟 massaga ega bo`ladi ? 

A) 864        B) 593         C) 600        D) 300 

 

𝟑𝟕. 273 𝐾 da hajmi 1,12 ∙ 10

−2

 𝑚

3 bo`lgan  

idishga 0,042 𝑘𝑔 azot va 0,008 kg metan 

to`ldirilgan. Idishdagi bosimni(𝑘𝑃𝑎)da 

hisoblang ? 

A) 308,8      B) 101,3       C) 405,1      D) 325,6 

 

𝟑𝟖. 18 ℃ da va 101,325 𝑘𝑃𝑎 bosimda 112 𝑚𝑙 

vodorod ajralib chiqishi uchun kislotada  

necha gramm ruh eritilishi kerak ? 

A) 0,1           B) 0,5          C) 0,7          D) 0,3 

 

𝟑𝟗. Massasi 1 𝑔𝑟 bo`lgan xlor hajmi 10 𝑚𝑙  

bo`lgan ampulaga to`ldirilgan. Ampula 

0℃ dan 273℃ gacha qizdirilganda undagi 

bosim qanay o`zgaradi ? 

A) 2 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖      B) 4 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖 

C) 𝑜`𝑧𝑔𝑎𝑟𝑚𝑎𝑦𝑑𝑖           D) 2 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑦𝑎𝑑𝑖 

 

𝟒𝟎. Natriy gidroksidga kremniy(𝐼𝑉)oksid 

qo`shib suyuqlantirilganida 100℃ va  

101,325 𝑘𝑃𝑎 da 4,5 𝑙𝑖𝑡𝑟 suv bug`lari  

ajralib chiqadi, bunda hosil bo`lgan  

natriy silikatning modda miqdorini 

aniqlang. 

A) 0,112       B) 0,147     C) 0,28      D) 0,46  

𝟒𝟏. Standart sharoitda gazlarning molyar 

hajmi qanchaga teng ? (𝑚𝑙) 

A) 24,45        B) 22,4        C) 24450       D) 22400  

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

72  

𝟒𝟐. Bir xil sharoitda va bir xil massada 

berilgan qaysi gaz eng katta hajmni  

egallaydi ?      

A) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑                        B) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑑 

C) 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑          D) 𝑥𝑙𝑜𝑟  

𝟒𝟑. 20 ℃ da va 100 𝑘𝑃𝑎 bosimda suv sathi 

ustida yig`ilgan 120 𝑚𝑙 azotning (𝑛, 𝑠ℎ)da 

qancha hajm egallashini aniqlang. 

(20℃ da suvning to`yingan bug` bosimi 

2,3 𝑘𝑃𝑎 ni tashkil etadi. 

A) 100        B) 200        C) 220        D) 108 

 

𝟒𝟒. Hajmi 20 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan idishda uglerod 

(𝐼𝑉)oksid 22℃ 𝑑𝑎 va 500 𝑘𝑃𝑎 bosimda  

saqlanadi. Uning miqdorini(𝑚𝑜𝑙)hisoblab 

toping. 

A) 24,06         B) 4        C) 2          D) 179,5  

𝟒𝟓. Hajmi 3 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lan idishdagi gaz 93,3 𝑘𝑃𝑎 

bosim ostida turibdi. Agar gaz egallagan hajm  

2,8 𝑙𝑖𝑡𝑟 gacha siqilsa bosim qanday o`zgaradi ? 

A) 100          B) 90           C) 110          D) 120 

 

𝟒𝟔. Massasi 273 𝑔𝑟 bo`lgan 20 ℃ va  

101,325 𝑘𝑃𝑎 bosimda 164 𝑙𝑖𝑡𝑟 hajmni egallasa 

uning vodorodga nisbatan zichligini toping. 

A) 21,8          B) 20,0          C) 19,6          D) 21,0 

 

𝟒𝟕. Massasi 1 𝑔𝑟 bo`lgan xlor, hajmi 10 𝑚𝑙  

bo`lgan ampulaga to`ldirilgan. Ampula 0℃ dan  

273 ℃ gacha qizdirilganda undagi bosim 

qandagi bosim qanday o`zgaradi  ? 

A) 2 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖           B) 4 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖 

C) 4 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑦𝑎𝑑𝑖    D) 2 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑦𝑎𝑑𝑖 

E) 𝑜`𝑧𝑔𝑎𝑟𝑚𝑎𝑦𝑑𝑖  

𝟒𝟖. 400 ml bo`lgan gazning massasi 27 ℃ 

133322 𝑃𝑎 bo`lgan sharoitda 0,685 𝑔𝑟 ga teng. 

Bu qanday gaz ? 

A) 𝐶𝑙

2

        B) 𝑂2

      C) 𝐹

2

       D) 𝐻2

      E) 𝑁

2

 

 

𝟒𝟗. Tarkibi 3𝐶𝑂 + 2𝐶𝑂

2

 dan iborat 100 𝑔𝑟  gazlar  aralashmasining 50 ℃ va 98600 𝑃𝑎 

bosimdagi hajmini hisoblang. 

A) 66           B) 72        C) 84        D) 79 

 

 

 

𝟓𝟎. Azot bilan qaysi galogenvodorod 

aralashmasini 202650 𝑃𝑎 bosim va 50 ℃ 

dagi zichligi 1,886𝑔𝑟/𝑙 bo`ladi ? 

A) 𝐻

2

𝑆         B) 𝐻𝐶𝑙       C) 𝐻𝐵r      D) 𝐻𝐹  

𝟓𝟏. Agar bosim 101,325 𝑘𝑃𝑎 ga teng  

bo`lsa, hajmi 1 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan xlor qanday 

temperaturada(℃) 1 𝑔𝑟 massaga  

ega bo`ladi ? 

A) 864          B) 593         C) 600          D) 273  

   𝑹𝑬𝑨𝑲𝑺𝑰𝒀𝑨 𝑻𝑬𝑵𝑮𝑳𝑨𝑴𝑨𝑳𝑨𝑹𝑰 𝑩𝑶`𝒀𝑰𝑪𝑯𝑨 

𝑯𝑰𝑺𝑶𝑩𝑳𝑨𝑺𝑯𝑳𝑨𝑹 𝑽𝑨 𝑬𝑲𝑽𝑰𝑽𝑨𝑳𝑬𝑵𝑻.  

 

𝟏. 𝐻𝐵𝑟𝑂


3

, 𝐵𝑟


2

, 𝐾𝐵𝑟, 𝐾𝐵𝑟𝑂

4

 birikmalaridagi bromning ekvivalentligi to‘g‘ri keltirilgan qatorni 

belgilang. 

A) 80;  80;  80;  80 

B) 16;  80;  80;  11,42 

C) 80;  160;  240;  80 

D) 5;  1;  1;  7  

𝟐. Oksidda metalning ekvivalent massasi 

kislorodning ekvivalent massasidan bir yarim 

marta katta. Ushbu oksidni aniqlang. 

A) 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛(𝐼𝑉) 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

B) 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦(𝑉𝐼) 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

C) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠(𝐼𝐼𝐼) 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

D) 𝑥𝑟𝑜𝑚(𝐼𝐼) 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑    

𝟑. Bir xil miqdordagi metall 0,36 𝑔𝑟 kislorodni yoki 

3,6 𝑔𝑟 galogenni biriktirib olishi mumkin. 

Galogenning ekvivalentini aniqlang. 

A) 19 

B) 80 


C) 35,5 

D) 127   

𝟒. 5 𝑔𝑟 ikki valentli noma’lum metall karbonati 

nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishib 8,2 𝑔𝑟 

metall nitrat hosil qildi. Metalning nisbiy atom 

massasini hisoblang. 

A) 20       B) 40     C) 64        D) 24   

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

73  

𝟓. 6,2 𝑔 noma’lum modda yonganda 8,8 𝑔  

karbonat angidrid, 9 𝑔 suv va 2,8 𝑔 azot hosil  

bo‘lsa, uning empirik formulasini aniqlang. 

A) 𝐶

6

𝐻5

𝑁𝐻

2 

B) 𝐶𝐻


3

𝑁𝐻

2 

C) 𝐶𝐻


3

𝐶𝐻

2𝑁𝑂

2

 D) 𝐶

6

𝐻5

𝑁𝑂

2 

 

𝟔. Fosfor oksidlaridan birida kislorodning 

40 og`irlik qismiga fosforning 31 og`irlik  

qismi tog`g`ri keladi. Shu birikmaning  

formulasini va undagi fosforning valentligi 

qanday bo`ladi ? 

1) 𝑃

2

𝑂3

 ; 𝐼𝐼𝐼 ;    2) 𝑃

2

𝑂

5 ; 𝑉 ;     3) 𝑃

4

𝑂6

 ; 𝐼𝐼𝐼 

4) 𝑃

4

𝑂6

 ; 𝑉 ;      5) 𝑃

4

𝑂

10 ; 𝑉 ;   

A) 1, 2        B) 3, 4        C) 3, 5        D) 2,5  

𝟕. Massasi 4 𝑔𝑟 bo`lgan  𝐼𝐼 valentli element 

oksidini eritish uchun xlorid kislotadan  

7,3 𝑔𝑟  sarflanadi. Eritish uchun qaysi  

element oksidi olingan ? 

A) Ba          B) Sr           C) Ca          D) Mg  

𝟖. 𝐻


2

𝑆, 𝑆𝑂


2

, 𝑆𝑂


3

 birikmalardagi 𝑆 − ning  

ekvivalenti keltirilgan qatorni belgilang. 

A) 16 ; 8 ; 5,33             B) 17 ; 8 ; 5,33 

C) 17 ; 16 ; 13,3           D) 8 ; 8 ; 8 

 

𝟗. 𝐻𝐵𝑟𝑂


3

 ; 𝐵𝑟


2

 ; 𝐾𝐵𝑟 ; 𝐾𝐵𝑟𝑂

4

 birikmalaridagi bromning ekvivalentligi to`g`ri keltirilgan  

qatorni aniqlang. 

A) 16 ; 80 ; 80 ; 11,42       B) 80 ; 80 ; 80 ; 80 

C) 5 ; 1 ; 1 ; 7                       D) 80 ; 160 ; 240 ; 80  

10. 𝐶𝑙


2

 ; 𝐻𝐶𝑙𝑂


2

 ; 𝐴𝑙(𝐶𝑙𝑂

3

)

3 ; 𝐻𝐶𝑙𝑂

4

 ; birikmalaridagi xlorning ekvivalentligi to`g`ri 

keltirilgan qatorni aniqlang. 

A) 16 ; 80 ; 80 ; 11,42         B) 80 ; 80 ; 80 ; 80 

C) 5 ; 1 ; 1 ; 7                         D) 80 ; 160 ; 240 ; 80  

𝟏𝟏. 𝐶𝑙


2

 ; 𝐻𝐶𝑙𝑂


2

 ; 𝐴𝑙(𝐶𝑙𝑂

3

)

3 ; 𝐻𝐶𝑙𝑂

4

 ;  birikmalaridagi xlorning ekvivalentligi 

to`g`ri keltirilgan qatorni belgilang. 

A) 71 ; 11,83 ; 44,5 ; 7,1      

B) 35,5 ; 35,5 ; 35,5 ; 35,5 

C) 71 ; 35,5 ; 9 ; 17,75 

D) 35,5 ; 11,83 ; 35,5 ; 5,07  

 

𝟏𝟐. Xlorning ekvivalent massasi 11,8 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 

bo`lganmodda formulasini toping ? 

A) 𝐻𝐶𝑙𝑂


4

       B) 𝐻𝐶𝑙      C) 𝐻𝐶𝑙𝑂       D) 𝐻𝐶𝑙𝑂

2

   

𝟏𝟑. Mis(II)xlorid tuzining ekvivalentligini 

toping. 

A) 49,75       B) 22       C) 135       D) 67,5  

𝟏𝟒. Metall oksidida metallning ekvivalent  

massasi kislorodning ekvivalent massasidan 

to`rt marta katta. Oksidning massasi metallning 

massasidan necha marta katta ? 

A) 3          B) 2,5           C) 2         D) 1,25  

𝟏𝟓. Kalsiy gidroksid, ortafosfat kislota bilan 

ekvimolekulyar nisbatda reaksiyaga kirishadi. 

Tuzning molyar massasini (𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙) 

aniqlang. 

A) 310         B) 45,3        C) 68         D) 51,67  

𝟏𝟔. Ikki valentli metallning ekvivalent massasi 

32𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 ga teng. Shu metall hosil qilgan  

hosil qilgan oksidning ekvivalent massasini 

aniqlang. 

A) 68,5        B) 20         C) 28        D) 40  

𝟏𝟕. Uglerod(IV)oksididagi uglerodning  

ekvivalentini toping. 

A) 3          B) 22          C) 2         D) 6  

𝟏𝟖. Tarkibida 30 % kislorod bo`lgan, oksid 

tarkibidagi metallning ekvivalent molyar  

massasini aniqlang.   

A) 20       B) 18,67        C) 17,67        D) 9 

 

𝟐𝟎. 2 𝑔𝑟 to`rt valentli element 0,378 𝑙𝑖𝑡𝑟  

kislorodni biriktirsa shu elementni va  

uning ekvivalentligini toping. 

A) 𝑃𝑏 ; 51,75            B) 𝑁 ;  3,5 

C) 𝑆𝑛 ; 29,63             D) 𝑆 ; 8  

𝟐𝟏. Metallning ekvivalenti 56,2 ga teng. Shu 

metall oksidi tarkibida qancha foiz borligini 

hisoblab toping. 

A) 93,27        B) 79,95        C) 87,54        D) 83,76 

 

 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

74  

𝟐𝟐. Uch massa qism magniy ikki massa qism 

kislorod bilan birikadi. Magniyning  

ekvivalentligini toping. 

A) 12       B) 20       C) 24        D) 6 

 

𝟐𝟑. Metall gidridi tarkibida 4,76 % vodorod 

bo`lsa metallning ekvivalentini aniqlang. 

A) 12,15      B) 40       C) 10,35      D) 20  

𝟐𝟒. 4,56 𝑔𝑟 magniy yonganda 7,56 𝑔𝑟 magniy 


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling