Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

oksidi hosil bo`ldi. Magniyning ekvivalentini 

toping. 

A) 20,16       B) 1,71        C) 12,16       D) 5,26 

 

𝟐𝟓. 1,23 𝑔𝑟 fosfit kislotani neytrallash uchun 

0,03 mol kaliy gidroksid sarf bo`ldi. Kislotaning 

ekvivalentini toping. 

A) 20,5         B) 32,8         C) 41         D) 49 

 

𝟐𝟔. 12 𝑔𝑟 metall oksidlanishidan hosil bo`lgan 

16,8 𝑔𝑟 oksid hosil bo`lgan. Qaysi metall  

oksidlangan ? 

A) Fe         B) Ba          C) Ca          D) K 

 

𝟐𝟕. 0,64 𝑔𝑟 metallning suv bilan o`zaro 

ta`sirlashuvida 183,7 𝑚𝑙 vodorod ajralib  

chiqdi. Metallning ekvivalentini aniqlang. 

A) 9          B) 20,03        C) 39         D) 31,25 

 

𝟐𝟖. Simob oksidi tarkibida 92,6 % metall bor. 

Simobning ekvivalentini belgilang. 

A) 200        B) 104         C) 2016         D) 100  

𝟐𝟗. 35,54 𝑔𝑟 metall kislorod bilan o`zaro 

tasirlashganda 38,54 𝑔𝑟 oksid hosil bo`lgan. 

Metall va metall oksidining ekvivalentini 

aniqlang. 

A) 69,08 ; 77,08           B) 15,7 ; 7,1 

C) 7,1 ; 15,1                   D) 69,08 ; 61,08 

 

𝟑𝟎. Alyuminiy xloridning tarkibida 20,2 %  

𝐴𝑙 va 79,8 % 𝐶𝑙 bor. Alyuminiyning  

ekvivalentini belgilang. 

A) 3         B) 27          C) 44,5         D) 9 

 

𝟑𝟏. Mis(𝐼𝐼)xlorid tarkibida 47,26 % mis bor. 

Misning ekvivalentini toping. 

A) 39,61        B) 135         C) 67,3        D) 31,81  

𝟑𝟐. Bir xil miqdordagi metall 0,4 𝑔𝑟 kislorodni 

yoki 0,95 𝑔𝑟 galogenni biriktirib olishi 

mumkin. Galogeni ekvivalenti nechaga teng ? 

A) 35,5          B) 19         C) 80         D) 127 

 

𝟑𝟑. Agar kislotaning ekvivalent massasi 49

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙


 

bo`lsa natriy gidroksidning ortafosfat kislota 

bilan neytrallanganda qanday tuz hosil bo`ladi ? 

1) natriy o`rtafosfat 

2) natriy digidrofosfat 

3) natriy gidrofosfat 

A) 3         B) 2, 3         C) 2          D) 1 

 

𝟑𝟒. Agar kislotaning ekvivalent massasi 32,66

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙


 

bo`lsa natriy gidroksidning ortafosfat kislota 

bilan neytrallanganda qanday tuz hosil bo`ladi ? 

1) natriy o`rtafosfat 

2) natriy digidrofosfat 

3) natriy gidrofosfat 

A) 3         B) 2, 3         C) 2          D) 1 

 

𝟑𝟓. 1,575 𝑔𝑟 kislotani neytrallash uchun 1 𝑔𝑟 

natriy gidroksid sarflandi. Kislotaning  

ekvivalent molyar massasini aniqlang. 

A) 63          B) 98           C) 64            D) 49 

 

𝟑𝟔. Ekvivalenti 27,9 ga teng bo`lgan metallning 

ma`lum miqdordagi kislotaga ta`sir etishidan  

0,7 𝑙𝑖𝑡𝑟(𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎)vodorod ajralib chiqdi. 

Reaksiyada ishtrok etgan metallning massasini 

toping. 

A) 1,83          B) 1,91        C) 1,71       D) 1,57 

 

𝟑𝟕. Ekvivalenti 12,16 ga teng bo`lgan magniyning 

24,32 𝑔𝑟 mi bilan 98,08 gramm sulfat kislota 

reaksiyaga kirishadi. Sulfat kislotaning  

ekvivalentini aniqlang. 

A) 98,06       B) 8,16      C) 49,04       D) 24,57  

𝟑𝟖. Temir oltingugurt bilan 7 ∶ 4 nisbatda  

birikadi. Quyidagilardan qaysi biri to`g`ri 

ifodalangan ? 

1) 7 𝑚, 𝑎, 𝑏 ∶ 4 𝑚, 𝑎, 𝑏 ;    2) 7 𝑔𝑟 ∶ 4 𝑔𝑟  

3) 7 ∙ 10

22

∶ 4 ∙ 10


22

 

A) 2, 3        B) 1,2        C) 1        D) 2  

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

75  

𝟑𝟗. Tarkibida ikki atom misga bir atom  

kislorod to`g`ri keladigan modda ma`lum. 

Ikkala boshlang`ich modda to`liq reaksiyaga 

kirishishi uchun ularni qanday nisbatda  

olish kerak ? 

1) 8 𝑔𝑟 ∶  1 𝑔𝑟 ;    2) 2 𝑚, 𝑎, 𝑏 ∶ 1 𝑚, 𝑎, 𝑏 

3) 3,76 ∙ 10

22

∶ 18,8 ∙ 1021

 

A) 1,3         B) 1,2        C) 2         D) 1  

𝟒𝟎. Ortofosfat kislotaning metallar bilan 

reaksiyaga kirisha oladigan ekvivalent molyar 

massasini aniqlang. 

A) 41       B) 82        C) 49        D) 32,7 

 

𝟒𝟏. Oksidlanish darajasi + 3 ga teng bo`lgan 

noma`lum elementning 19,4 𝑔𝑟 oksidi hosil 

bo`lishidan 1,4 litr kislorod(n, sh. da)sarf  

bo`ldi. U qaysi element ? 

A) Fe         B) Bi         C) Cr        D) Al  

𝟒𝟐. 22,2 𝑔𝑟 malaxit qattiq qizdirilganda 

uning massasi necha foizga kamayadi ? 

A) 4        B) 16        C) 8        D) 28  

𝟒𝟑. Xlorning ekvivalent massasi 35,5 𝑔𝑟/𝑒𝑘𝑣 

bo`lgan birikmalarini aniqlang. 

1) 𝐻𝐶𝑙 ;            2) 𝐻𝐶𝑙𝑂 ;     3) 𝐻𝐶𝑙𝑂

3

 ; 4) 𝐻𝐶𝑙𝑂

4

 ;       5) 𝐻𝐶𝑙𝑂2

 ; 

A) 1, 2        B) 2, 3        C) 2, 5        D) 1, 4 

 

44. Agar 8 litr ammiak parchalanib to`liq 

azot va vodrodga aylantirilsa, hosil bo`lgan 

vodrodning hajmi dastlabki azotning  

hajmidan necha litrga ortiq bo`ladi ? 

A) 2        B) 4        C) 6          D) 8  

45. Metallning galogenli birikmasi tarkibida 

48,72 % galogen, uning oksidi tarkibida  

28,57 % kislorod bor. Galogenni aniqlang. 

A) ftor      B) xlor    C) yod    D) brom 

 

46. Kalsiy karbid tarkibidagi uglerodning 

ekvivalent massasini aniqlang. (gr/ekv) 

A) 3 gr/ekv      B) 4 gr/ekv      C) 12 gr/ekv      

D) 6 gr/ekv     E) 3,4 gr/ekv  

 

 

 

 

𝟒𝟕. Gipofosfit kislotaning ekvivalent massasini 

aniqlang. 𝑔𝑟/𝑒𝑘𝑣 

A) 22      B) 44      C) 66      D) 88      E) xato  

𝟒𝟖. 0,565 𝑔𝑟 temir qipig`i bilan 0,32 𝑔𝑟  

oltingugurt kukuni orasidagi reaksiyada  

necha mol temir(II)sulfidi hosil bo`ladi ? 

Ortib qolgan moddaning boshlang`ich  

aralashmaga nisbatan massa ulushi 

qanday bo`ladi ? 

A) 0,88 𝑣𝑎 0,45 % 𝑆        B) 0,80 𝑣𝑎 0,40 % 𝐹𝑒 

C) 0,01 𝑣𝑎 0,56 % 𝑆        D) 0,80 𝑣𝑎 0,50 % 𝑆 

E) 0,01 𝑣𝑎 0,56 % 𝐹𝑒        

𝟒𝟗. …  𝑔𝑟 kumush bilan nitrat kislota 

reaksiyasida 119 𝑔𝑟 𝐴𝑔𝑁𝑂

3

 va 15,68 𝑙𝑖𝑡𝑟(𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎) azot(IV)oksid hosil bo`ladi. 

A) 75,6     B) 81,7     C) 69,5      D) 86,3    E) 85,6  

𝟓𝟎. 4,44 𝑔𝑟 malaxit parchalanganida 3,2 𝑔𝑟 

mis(II)oksid va 0,36 𝑔𝑟 suv hosil bo`lsa, 

necha gramm gaz ajralib chiqadi ? 

A) 0,66     B) 1,10     C) 0,44     D) 0,88     E) 0,22 

 

𝟓𝟏. Uch valentli element oksidi tarkibida  30 % 

kislorod bor ? Shu elementning nisbiy atom 

massasini hisoblang. 

A) 112        B) 56        C) 48      D) 160 

 

𝟓𝟐. 18 °𝐶 va 101,325 𝑘𝑃𝑎 bosimda 112 𝑚𝑙 

vodorod ajralib chiqishi uchun kislotada 

necha gramm ruh eritilishi kerak ? 

A) 0,1        B) 0,5        C) 0,7       D) 0,3 

 

𝟓𝟑. Natriy gidroksidga kremniy(IV)oksid 

qo`shib suyuqlantirilanda 100 °𝐶 va  

101,325 𝑘𝑃𝑎 𝑑𝑎 4,5 𝑙𝑖𝑡𝑟 suv bug`lari ajralib  

chiqdi. Bunda hosil bo`lgan nariy silikatning 

modda miqdorini aniqlang. 

A) 0,112        B) 0,147       C) 0,28        D) 0,46 

 

𝟓𝟒. Kalsiy fosfatdan 3,1 𝑔𝑟 fosfor olish uchun  

qancha qum va qancha uglerod kerak ? 

A) 5 𝑔𝑟 𝑞𝑢𝑚, 9 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

B) 3 𝑔𝑟 𝑞𝑢𝑚, 5 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

C) 11 𝑔𝑟 𝑞𝑢𝑚, 6 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

D) 7 𝑔𝑟 𝑞𝑢𝑚, 4 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

E) 9 𝑔𝑟 𝑞𝑢𝑚, 3 𝑔𝑟 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑  

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

76  

𝟓𝟓. Tarkibida 75 % 𝐶𝑎𝐶𝑂

3

 bo`lgan 10 tonna ohaktoshdan qancha so`ndirilmagan ohak 

olish mumkin ? 

A) 4,4     B) 7,5     C) 5,5     D) 4,2     E) 4,0 

 

𝟓𝟔. Massasi 4,5 𝑔𝑟 bo`lgan simob(II)oksiddan 

qancha hajm(𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎)kislorod olish mumkin ? 

(Reaksiya unumi 90 % ) 

A) 0,11     B) 0,23     C) 0,25     D) 0,34     E) 0,38 

 

𝟓𝟕. Reaksiya unumi 50 % ni tashkil etsa, 

2 mol mis(II)nitratning parchalanishi  

natijasida qancha hajm(𝑙. 𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎) 

gaz olish mumkin ? 

A) 44,8     B) 67,2     C) 96,2     D) 22,4     E) 56,0  

𝟓𝟖. 8  gr metall oksidini qaytarish uchun 

2,24 𝑙𝑖𝑡𝑟(𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎)vodorod sarf bo`ldi. Metall 

oksidining formulasini belgilang. 

A) 𝐹𝑒𝑂        B) 𝑍𝑛𝑂        C) 𝑁𝑖𝑂        D) 𝐶𝑢𝑂 

 

𝟓𝟗. 10 tonna pirit qizdirilganda 3500 𝑚

3

 

𝑆𝑂

2 hosil bo`ldi. Piritning tozalik darajasini 

(%)aniqlang. 

A) 90        B) 2,86        C) 34,28        D) 93,75 

 

𝟔𝟎.  Mis va oltindan iborat 70 𝑔𝑟 qotishmadagi 

misning massa ulushi 80 % bo`lsa, unga necha 

gramm oltin qo`shilganida 𝐶𝑢

3

𝐴𝑢 tarkibli qotishmaga aylanadi ? 

A) 50,65        B) 43,47        C) 49,35       D) 30,65  

𝟔𝟏. 17 𝑔𝑟 ammiak bilan 4,4 𝑔𝑟 karbonat  

angidridning yuqori bosimdagi reaksiyasi 

natijasida 2,7 𝑔𝑟 mahsulot olingan bo`lsa, 

reaksiya unumini hisoblang.  

A) 90       B) 45        C) 87        D) 51        E) 94  

𝟔𝟐. Reaksiya unumi 50 % bo`lsa quidagi  

reaksiya tenglamasi bo`yicha 110 𝑙𝑖𝑡𝑟 

ammiak olish uchun (𝑛, 𝑠ℎ. 𝑑𝑎)o`lchangan 

qancha hajm vodorod kerak bo`ladi ? 

(3𝐻


2

+ 𝑁


2

→ 2𝑁𝐻


3

) 

A) 67,2    B) 168    C) 330    D) 403,2    E) 235,2 

 

 

 

 

 

𝟔𝟑. Tarkibida 15,2 𝑔𝑟 temir(II)sulfat bo`lgan 

eritmaga 2 𝑔𝑟 magniy qipig`i qo`shildi. Bunda 

necha gr temir ajraladi ? 

A) 2,67      B) 5,6     C) 2,7     D) 9,34     E) 4,67 

 

𝟔𝟒. Vodorod va is gazidan iborat 60 ml  

aralashmaga 80 𝑚𝑙 kislorod qo`shib  

portilatildi. Harorat tajribadan oldingi 

sharoitga keltirilganida hajm 110 𝑚𝑙 gacha 

kamayganligi ma`lum bo`ldi. Suv bug`lari 

kondensatlangandan keyin, esa hajm 90 𝑚𝑙 ga 

teng bo`lib qolgan bo`lsa, undagi gazlar  

aralashmasining hajmiy ulushlarini hisoblang. 

A) 0,3 ; 0,7                  B) 0,144 ; 0,866 

C) 0,55 ; 0,45             D) 0,4 ; 0,6 

 

𝟔𝟓. 20 gr metafosfat kislota olish uchun 

qancha(gr)fosfor kerak ? 

A) 3,18     B) 6,89     C) 5,67     D) 7,75     E) 6,75  

𝟔𝟔. Reaksiya mahsulotining unumi 73 % ni 

tashkil etsa 2,45 𝑔𝑟 bertole tuzidan qancha  

massa (𝑔𝑟)kislorod olish mumkin ? 

A) 9,8     B) 0,7     C) 7,88     D) 0,4    E) 0,49 

 

𝟔𝟕. 410 gr alyuminiy nitrid qizdirilgan suv  

bug`lari bilan reaksiyaga kirishganida  

necha gramm ammiak olish mumkin ? 

A) 150      B) 340      C) 85     D) 170    E) 185 

 

𝟔𝟖. Ortofosfat kislotaning metallar bilan  

reaksiyaga kirisha oladigan ekvivalent 

molyar massasini aniqlang. 

A) 41     B) 82     C) 49     D) 32,7     E) 98 

 

𝟔𝟗. Yuqori oksidi 𝐸𝑂

3

 formulaga ega bo`lgan  va vodorod bilan 2,47 % vodorodli birikma 

hosil qiladigan element nomini aniqlang. 

A) 𝑆      B) 𝑆𝑒      C) 𝑇𝑒      D) 𝑃𝑜      E) 𝐶𝑟 

 

𝟕𝟎. Tarkibi 3𝐶𝑂 + 2𝐶𝑂

2

 bo`lgan 100 𝑔r gazlar aralashmasining 50°𝐶 va 98,6 𝑘𝑃𝑎 

bosimdagi hajmini hisoblang. 

A) 66      B) 72      C) 75      D) 79     E) 84 

 

 

 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

77  

𝟕𝟏. Sig`imi 15 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan idishga massasi  

30,3 𝑔𝑟 bo`lgan gazlar aralashmasi to`ldirilgan. 

Agar idishdagi temperatura 18 °𝐶 va bosim  

122 𝑘𝑃𝑎 bo`lsa, shu gazlar aralashmasining 

o`rtacha molyar massasini aniqlang. 

A) 30     B) 28     C) 40     D) 44      E) 34 

 

𝟕𝟐. 1 tonna fosfor olish uchun tarkibida 

65 % 𝐶𝑎

3

(𝑃𝑂4

)

2 bo`lgan fosforitdan qancha 

(𝑡)kerak ? Reaksiya unumi 97 %. 

A) 8,8      B) 7,9      C) 7,6       D) 5,9     E) 7,1 

 

𝟕𝟑. Massasi 12,25 𝑔𝑟 bo`lgan bertole tuzi 

tuzining parchalanishidan ajralib chiqqan 

kislorod qancha massa uglerodni yondirishga  

yetadi. ? 

A) 32       B) 8       C) 48       D) 1,8       E) 3,2  

𝟕𝟒. 1 tonna suvsiz sulfat kislota olish uchun 

tarkibida 45 % oltingugurt bo`lgan temir  

kolchedanidan necha 𝑘𝑔 kerak bo`ladi ?  

Ishlab chiqarishda isrofgarchilik − 5 %. 

A) 576    B) 752     C) 627     D) 764     E) 626   

𝟕𝟓. Quyidagi reaksiya asosida nikel(𝐼𝐼) 

oksidni qaytarib nikel olinadi ∶ 

(𝑁𝑖𝑂 + 𝐶 = 𝑁𝑖 + 𝐶𝑂)agar ko`mirdagi 

uglerodning massa ulushi 90 % ni tashkil  

etsa 58,7 𝑔𝑟 nikel olish uchun qanday  

massadagi ko`mir kerak ? 

A) 11,8     B) 12,0     C) 12,5     D) 13,3    E) 13,0  

𝟕𝟔. Mahsulot unumi 95 % bo`lganda 13,8 𝑘𝑔 

potashga so`ndirilgan ohak ta`sir ettirilganda 

hosil bo`lgan kaliy gidroksid massasini  

(𝑔𝑟)hisoblang. 

A) 8,8     B) 9,2     C) 9,7      D) 9,4     E) 10,6  

𝟕𝟕. Tarkibida 47 % kislorod bo`lgan oksid 

tarkibidagi metallning ekvivalent molyar 

massasini aniqlang. 

A) 12      B) 23      C) 20      D) 9      E) 8 

 

𝟕𝟖. 2,45 𝑔𝑟 kislotani neytrallash uchun 2 𝑔𝑟 

natriy gidroksid sarflandi. Kislotaning  

ekvivalent molyar massasini aniqlang. 

A) 36,5     B) 32,7     C) 63,0     D) 49,0     E) 31,0 

 

 

𝟕𝟗. Massasi 18,2 𝑔𝑟 bo`lgan kalsiy fosfiddan  

olingan fosforning to`la yonishidan hosil bo`lgan 

fosfor(V)oksid massasini aniqlang. 

A) 14      B) 14,2      C) 14,5      D) 15      E) 15,2 

 

𝟖𝟎. Tarkibida 47 % kislorod bo`lgan oksid 

tarkibidagi metallning ekvivalent molyar 

massasini aniqlang. 

A) 12      B) 23      C) 20      D) 9        E) 8    

 

  

     


 

 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

78  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

79  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

80  

 

 Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling