Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟐𝟓. Qaysi qatordagi zarrachalar skandiy atomi 

tarkibiga kiradi ? 

𝐴) 21 𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛, 21 𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛, 45 𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 

𝐵) 24 𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛, 45 𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛, 24 𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 

𝐶) 21 𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛, 24 𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛, 21 𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑟𝑡𝑜𝑛 

𝐷) 24 𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛, 24 𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛, 21 𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 

 

𝟐𝟔. Kimyoviy element bromning tartib raqami 

35 va atom massasi 80 m. a. b ga teng bo`lsa 

uning proton, neytron, elektronlari yig`indisini  

toping.  

𝐴) 105     𝐶) 100   𝐷) 110   𝐶) 115 

 

𝟐𝟕. yadrosida 9 ta proton, va 10 ta neytron bo`lgan elementni aniqlang. 

𝐴) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟   𝐵) 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑦   𝐶) 𝑓𝑡𝑜𝑟   𝐷) 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 

 

𝟐𝟖. Tartib raqami 35 bo`lgan element atomining nisbiy atom massasi 80 bo`lsa uning yadrosida 

nechta neytron bor. 

𝐴) 45 𝑡𝑎      𝐵) 46 𝑡𝑎      𝐶) 47 𝑡𝑎      𝐷) 48 𝑡𝑎 

 

𝟐𝟗. Tellur aomining(T

52

128e) nuklonlar sonini  

aniqlang. 

𝐴) 52𝑝; 52𝑛          𝐵) 52𝑝; 52𝑒 

𝐶) 52𝑝; 76𝑛          𝐷) 76𝑝; 52𝑛 

 

𝟑𝟎. Quyidagi element atomlaridan qaysilarida elektronlar va neytronlar soni o`zaro teng ? 

1) ftor;   2)geliy;   3) xrom;   4)natriy 

5) azot;   6) magniy;   7) uglerod;   8) litiy 

9) kremniy 

𝐴) 1,2,5,6,9          𝐵) 2,3,5,6,7 

𝐶) 3,4,5,6,8          𝐷) 2,5,6,7,9 

 

𝟑𝟏. Vodorodning uchta izotopi bor. ularning  yadrosidagi neytronlar sonini(atom massasi 

ortib borish tartibida)aniqlang. 

𝐴) 0,1,2    𝐶) 1,2,3    𝐶) 1,1,2    𝐷) 1,2,2 

 

𝟑𝟐. Quyidagi ifodaning davomini toping. Barcha uglerod atomlarida … 

1) neytronlar soni 6ta;   2)protonlar soni 6ta 

3) neytronlar soni 7 ta;  4)protonlar soni 7 ta 

5) nisbiy atom massasi 12 ga teng 

𝐴) 1,4    𝐵) 2    𝐶) 2,3    𝐷) 1,5 

 

  

𝟑𝟑. Vismut izotopi(

𝐵𝑖) yadrosining necha  

83

209  

foizini protonlar tashkil etadi. 

𝐴) 30,7    𝐵) 35,2    𝐶) 39,7    𝐷) 45,2 

 

𝟑𝟒. Quyidagi qaysi atom yoki ionlar juftida elektronlarga nisbatan protonlar soni ko`proq? 

𝐴)𝑁𝑎


+

 𝑣𝑎 𝐶𝑙


           𝐶) 𝐾

+

 𝑣𝑎 𝐶𝑙


0

 

𝐶) 𝐶𝑢


2+

 𝑣𝑎 𝐶𝑙


          𝐷) 𝐾

+

 𝑣𝑎 𝐶𝑎


+

 

 

𝟑𝟓. Qaysi birikmada protonlar soning neytronlar  soniga bo`lgan nisbati birdan katta ? 

𝐴) 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑      𝐵) 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑟 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑 

𝐶) 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑          𝐷) 𝑠𝑢𝑣 

 

𝟑𝟔. Qaysi birikmada protonlar va neytronlar nisbati 5: 3 ga teng? 

𝐴) 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘          𝐵) 𝑠𝑢𝑣 

𝐶) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑓𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑  𝐷) 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛 

 

𝟑𝟕. Qaysi zarrachalarning massa va zaryad  kattaliklari bir xil ? 

𝐴) 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑟𝑜𝑛          𝐵)𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎 

𝐶) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛              𝐷)𝑏𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑧𝑎𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎 

 

𝟑𝟖. Quyida keltirilgan molekula va ionlar orasidan proton va neytronlar soni bir xil bo`lganlarini  

aniqlang. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

𝐴) 2,5    𝐵) 2,4    𝐶) 1,4,5    𝐷) 1,3 

 

𝟑𝟗. Quyida berilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektron yig`indisi ortib borish 

tartibida joylashtirilgan javobni belgilang. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

A) 3,5,2,1,4          B) 5,2,4,3,1     

C) 1,4,2,5,3          D) 1,3,2,4,5 

 

𝟒𝟎. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi neytronlar soniga nisbatan 

elektronlar soni ko`p bo`lganlarni aniqlang. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

A) 2,5    B) 2,4    C) 1,4,5    D) 1,3 

 

  

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

  

𝟒𝟏. Quyida berilgan molekula va ionlar tarkibidagi 

proton, neytron va elektron yig`indisi kamayib  

borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

A) 3,5,2,1,4          B) 4,3,1,2,5     

C) 1,4,2,5,3          D) 1,3,2,4,5 

 

𝟒𝟐. Quyidagi molekula va ionlar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birdan katta 

bo`lganlarni aniqlang. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

A) 3,5,2,1,4          B) 4,3,1,2,5     

C) 1,4,2,5,3          D) 1,3,2,4,5 

 

𝟒𝟑. Quyidagi molekula va ionlar tarkibidag neytronlar sonini kamayib borish tartibida  

joylashtiring. 

1) metan;   2) vodorod ftorid;   3) gidoksoniy 

kationi;   4) deyterometan; 5) o`ta og`ir suv 

A) 3,5,2,1,4          B) 4,3,1,2,5     

C) 1,4,2,5,3          D) 1,3,2,4,5 

 

𝟒𝟒. Elementning oksidlanish darajasi +2 bo`lganda, elektronlar soni 10 ta bo`lsa 

undagi nuklonlar yig`indisi va nuklonlar (𝑛, 𝑝) 

soni qancha bo`ladi. 

A) 28,14,14         B) 20,10,10, 

C) 26,12,14         D) 24,12,12 

 

𝟒𝟓. Noma`lum elementning atomidagi proton neytron va elektronlarning umumiy soni 

40 ta bo`lib, undan 32,5% ini elektronlar  

tashkil etadi. Elementning atom massasini  

aniqlang. 

A) 20,18   B) 28   C) 27    D) 16 

 

𝟒𝟔. Di(bi)xromationi tarkibida nechta proton, neytron va elektron bor ? 

1) 104;   2) 114  3) 112  4) 106 

A) 1,2,3    B) 1,3,2    C) 1,3,4    D) 3,1,2 

 

𝟒𝟕. Ammoniy ioni tarkibida nechta proton,  neytron va elektron bor ? 

A) 11,7,11  B) 11,7,12  C) 11,7,10  D) 12,7,10 

 

𝟒𝟖. Gidroksoniy ionida nechta p, n, e bor ? A) 11,8,10   B) 11,8,11   C) 10,8,9   D) 12,9,11 

𝟒𝟗. 𝐴𝑠


3−

ionida nechta e va n bor 

A) 33; 42    B) 36; 42    C) 36; 40    D) 31; 42 

 

𝟓𝟎. Izotonlar berilgan qatorni toping ? A) 𝐾; 𝑀𝑔    B) 𝐾; 𝐶𝑎    C) 𝑁𝑎; 𝐶𝑙    D) 𝐵𝑎; 𝑋𝑒  

 

  

 

𝒏𝒊𝒔𝒃𝒊𝒚 → 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨 ← 𝒙𝒂𝒒𝒊𝒒𝒊𝒚 1. Atomning massasi deyilganda … … … 

tushuniladi. 

A) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑚𝑢𝑚𝑖𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖 

B) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑚𝑢𝑚𝑖𝑦 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖 

C) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑜𝑓𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖 

D) 𝐴, 𝐵, 𝐶 

 

2. Elementning massa soni nimadan tashkil topadi ? 

A) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 

B) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑎𝑛 

C) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑎𝑛 

D) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑦𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

 

3. Massa atom birligi qiymatini toping(gr. da) . A) 2,0 ∙ 10

−23


          B) 1,66 ∙ 10

−24


 

C) 1                            D) 1/12 

 

4. Mis atomining absolyut massasi necha gramm ? A) 3,9 ∙ 10

−23


          B) 1,1 ∙ 10

−22


 

C) 6,4 ∙ 10

−23

          D) 2,0 ∙ 10−22

 

 5. Simob atomining absolyut massasi necha 𝑔𝑟 ? 

A) 2,4 ∙ 10

−24

     B) 1,2 ∙ 10−23

  

C) 1,5 ∙ 10−22

     D) 3,3 ∙ 10

−23

  

 6. Azot atomining massasini aniqlang. 

A) 28                         B) 14 

C) 2,326 ∙ 10

23

       D) 23,26 ∙ 10−24

 

 7. Bitta molekulasining massasi 9,3 ∙ 10

−23


 𝑔𝑟 

ga teng bo`lgan moddani aniqlang . 

A) 𝐹𝑒    B) 𝐾𝑂𝐻    C) 𝑁𝑎𝑂𝐻    D) 𝐵𝑎 

 

8. Gidrazin molekulasining massasini toping . A) 5,315 ∙ 10

−23


gr         B) 34 

C) 32                                  D) 31 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

10  

9. Oltingugurt atomining absolyut massasi ? 

A) 6,02 ∙ 10

−23


           B) 5,315 ∙ 10

23

 C) 32                             D) 5,315 ∙ 10

−23


  

  

10. Brom atomining absolyut massasi ? A) 13,29 ∙ 10

−23


          B) 9,3 ∙ 10

−23


 

C) 1,329 ∙ 10

−22

          D) 𝐴 𝑣𝑎 𝐶 𝑗𝑎𝑣𝑜𝑏𝑙𝑎𝑟  

12. Qaysi atom 4,65 ∙ 10

−23

𝑔𝑟 massaga ega ? 𝐴) 𝑁

2

      𝐵) 𝐶𝑂2

      𝐶) 𝑁𝑂

2

      𝐷) 𝑆𝑖  

 

13. 3 ta 𝐻2

𝑆𝑂

4 molekulasining massasini  

aniqlang. 

A) 1,4 ∙ 10

−22


           B) 13,6 ∙ 10

−23


 

C) 4,8  ∙ 10

−22

          D) 2,7 ∙ 10−21

 

 14. Qaysi element absolyut massasi  

5,315 ∙ 10

−23

𝑔𝑟 ga teng ? A) 𝑂    B) 𝑆    C) 𝑆𝑖    D) 𝐶 

 

15. Ikkita azot atomining massasini(gr) xisoblang. A) 6,65 ∙ 10

−23


          B)4,65 ∙ 10

−23


 

C) 3,6 ∙ 10

−22

             D) 4,2 ∙ 10−24

  

 16. 15 ta atomning massasi 6,98 ∙ 10

−22


𝑔𝑟  

bo`lgan elementni aniqlang. 

A) 𝑁

2

    B) 𝑆𝑖    C) 𝑂     D) 𝐶𝑟  

17. 3 ta azot molekulasining massasini aniqlang. 

A) 1,4 ∙ 10

−22


           B) 13,6 ∙ 10

−23


 

C) 3,6 ∙ 10

−22

           D) 2,7 ∙ 10−21

 

 18. 7 ta oltingugurt atomining massasini 

aniqlang. 

A) 3,72 ∙ 10

−23


               B) 5,315 ∙ 10

−23


 

C) 4,24 ∙ 10

−22

               D) 3,72 ∙ 10−22

 

 19. 1 ta elektron massasi 1 ta nuklon massasidan 

1840 marta kichikligini bilgan holda elektronning 

massasini aniqlang. 

A) 9,02 ∙ 10

−28

            B) 90,2 ∙ 10−29

  

C) 9,3 ∙ 10−23

               C) 6,02 ∙ 10

23

 

 20. Qaysi element gidridining massasi  

5,315 ∙ 10

−23

gr ga teng. A) 𝑂

2

    B) 𝑆     C) 𝑆𝑖      D) 𝐶  

 

21. Gidrazin molekulasining nisbiy molekulyar massasini aniqlang.  

A) 32 gr            B) 5.315 ∙ 10

−23

     


C) 34 m. a. b     D) 32 m. a. b 

 

22. Xona temperaturasida 𝑆𝑥

− ning bitta 

molekulasi massasi 4,26 ∙ 10

−22


𝑔𝑟, ga teng. 

Agar oltingugurt atomining massasi  

5,32 ∙ 10

−23


𝑔𝑟 bo`lsa xni aniqlang. 

A) 12      B) 10      C) 8      D) 6 

 

24. Agar nisbiy atom massa qiymatini  uglerod − 12 izotopining 1/12 qismi emas          

1/3 qismi olinsa, bir mol modda massasi  

qanchaga o`zfaradi ? 

𝐴) 3 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖      𝐵) 𝑜`𝑧𝑔𝑎𝑟𝑚𝑎𝑦𝑑𝑖 

𝐶) 4 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖      𝐷) 2 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑖 

 

25. Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta qiymatga ega ? 

A) Kalsiy ftorid              B) Kaliy nitrat 

C) Natriy karbonat       D) 𝐴𝑙𝑦𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑦 𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

 

26. Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta qiymatga ega ? 

𝐴) 𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑑𝑟𝑖𝑑   𝐵) 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

𝐶) 𝑖𝑐ℎ𝑖𝑚𝑙𝑖𝑘 𝑠𝑜𝑑𝑎             𝐷) 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑥𝑖𝑡 

 

27. Uglerod(𝐼𝑉)oksidi bitta molekulasining  massasini(𝑔𝑟)aniqlang. 

A) 6,02 ∙ 10

−23

          B) 44 ∙ 10−23

 

C) 4,4 ∙ 10−23

             D) 7,3 ∙ 10

−23

 

 28. Tarkibi faqat uglerod va vodoroddan iborat 

bo`lgan moddaning nisbiy molekulyar massasi 

44 𝑚. 𝑎. 𝑏 ga teng bo`lsa, uning molekulyar 

formulasini aniqlang. 

A) C

3

H8

      B) C

3

H

6      C) C

3

H14

      D) C

3

H

11 

 

29. Modda molekulasining massasi  6,65 ∙ 10

−26


kg bo`lsa, uning nisbiy molekulyar 

massasini aniqlang. 

A) 34       B) 36        C) 38        D) 32 

 

30. 𝑆𝑂2

− molekulasining massasini aniqlang. 

A) 1,06 ∙ 10

−22


          B) 1,33 ∙ 10

−22


 

C) 2,63 ∙ 10

−23

          D) 10,63 ∙ 10−22

   


    

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

11  

𝑨𝒕𝒐𝒎 𝒕𝒖𝒛𝒊𝒍𝒊𝒔𝒉𝒊  

(𝑎𝑛𝑖𝑞𝑙𝑎𝑛𝑔 … . ) 

𝟏.  𝐼, 𝐼𝐼, 𝐼𝐼𝐼, 𝐼𝑉 − gruppalarning asosiy  

guruhcha elementlari qanday oilalarga kiradi. 

A) 𝑠, 𝑝    B) 𝑝     C) 𝑑, 𝑓     D) 𝑝, 𝑑 𝑣𝑎 𝑓 

 

𝟐. Hali kashf etilmagan 114 − element qaysi oilaga mansub bo`ladi ? 

A) 𝑠      B) 𝑝      C) 𝑑      D) 𝑓 

 

𝟑. I, II va III, IV gruppalarning qo`shimcha  guruhcha elementlari qanday oilalarga kiradi? 

A) 𝑝, 𝑑 𝑣𝑎 𝑓    B) 𝑑 𝑣𝑎 𝑓    C) 𝑓𝑎𝑞𝑎𝑡 𝑑    D) 𝑠 𝑣𝑎 𝑝 

 

𝟒. Tartib raqamlari qanday bo`lgan elementlar faqat oraliq elementlarga ta`luqli ? 

𝐴) 19, 32, 51, 101 ;     B) 24, 39, 74, 80 

C) 13, 33, 54, 83 ;        D) 11, 14, 22, 42 

 

𝟓. Tartib raqami 39 bo`lgan element qaysi davr, qator, va guruhda joylashgan. 

A) 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   6 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ   

B) 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   7 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝑉𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ     

C) 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   6 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ 

D) 𝑉𝐼 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   8 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼𝑉 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ 

 

𝟔. Tartib raqami 37 bo`lgan element qaysi davr, qator, va guruhda joylashgan. 

A) 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   6 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ   

B) 𝑉𝐼 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   8 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼𝐼𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ     

C) 𝑉 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   6 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ 

D) 𝑉𝐼 − 𝑑𝑎𝑣𝑟,   8 − 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟,   𝐼𝑉 − 𝑔𝑢𝑟𝑢ℎ  

 

𝟕. Davriy sistemada aktinoidlar qanday xolatni egallaydi.   

A) 7 davr, III − guruh    B) 6 davr, III − guruh 

C) 6 davr, VI − guruh    D) 7 davr, IV − guruh  

 

𝟖. Tartib raqami 22 bo‘lgan elementda nechtadan s −  va d −  elektronlar bo‘ladi? 

A) 10;  16 

B) 9;  17 

C) 8;  2 

D) 9;  18 

 

  

 

 

𝟗. Tartib raqami 48 bo‘lgan elementda  

nechtadan s −  va d −  elektronlar bo‘ladi? 

A) 10;  20 

B) 9;  17 

C) 10;  17 

D) 9;  18   

𝟏𝟎.  Xrom atomidagi s −  va d −  elektronlar  

sonini hisoblang. 

A) 8;  4 

B) 6;  3 

C) 7;  5 

D) 8;  5 

 

11. Molibden atomidagi s− va d− elektronlar so-

nini 

hisoblang. A) 10;  14 

B) 9;  15 

C) 11;  13 

D) 10;  15 

 

𝟏𝟐. Mis atomidagi s −  va d −  elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 7;  10 

B) 9;  10 

C) 8;  9 

D) 7;  11 

 

𝟏𝟑. Temir(III)ionidagi s −  va d −  elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 8;  3 

B) 8;  6 

C) 6;  5 

D) 7;  8 

 

14. Oltin atomidagi s− va d− elektronlar sonini 

hisoblang. 

A) 12;  29 

B) 11;  30 

C) 12;  30 

D) 11;  28 

 

𝟏𝟓. Palladiy atomidagi s va d elektronlar sonini hisoblang. 

A) 10;  18 

B) 11;  19 

C) 9;  20 

D) 8;  20 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

12  

𝟏𝟔 …  ns pog‘onachadan (n  −  1)d ga bitta  

elektron o‘tishi ro‘y beradi. 

A) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑎 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦𝑑𝑎 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦𝑑𝑎 

C) 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛, 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ 𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦𝑑𝑎 

D) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑑𝑎 

 

𝟏𝟕. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar 

ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada to‘la 

to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑚𝑖𝑠, 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦, 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑦, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

C) 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦 

𝐷) 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑚𝑖𝑠 

 

𝟏𝟖. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada  

yarim to‘lish kuzatiladigan elementlarni  

tanlang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡 

C) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

D) 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

 

𝟏𝟗. Atomlarida elektron ko‘chish kuzatilmaydigan elementlar qatorini belgilang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑣𝑜𝑙𝑓𝑟𝑎𝑚 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦 

C) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

D) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

 

𝟐𝟎. Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan (n  −  1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi 

kuzatiladi? 

A) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟, 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡, 𝑛𝑖𝑘𝑒𝑙 

B) 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦, 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑦, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

C) 𝑜𝑠𝑚𝑖𝑦, 𝑖𝑟𝑖𝑑𝑖𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

D) 𝑚𝑖𝑠, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛, 𝑥𝑟𝑜𝑚 

 

𝟐𝟏 …  ns pog‘onachadan (n  −  1)d ga bitta  elektron o‘tishi ro‘y beradi. 

A) 𝑋𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑎 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦𝑑𝑎 

B) 𝑀𝑖𝑠, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦𝑑𝑎 

C) 𝑀𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛, 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ 𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦𝑑𝑎 

D) 𝑇𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡𝑑𝑎 

 

  

 

𝟐𝟐. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar 

ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada to‘la 

to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑚𝑖𝑠, 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦, 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑦, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

C) 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦 

D) 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦, 𝑚𝑖𝑠  

𝟐𝟑. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar 

ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada  

yarim to‘lish kuzatiladigan elementlarni  

tanlang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡 

C) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

D) 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑠ℎ, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

 

𝟐𝟒. Atomlarida elektron ko‘chish kuzatilmaydigan elementlar qatorini belgilang. 

A) 𝑡𝑒𝑥𝑛𝑒𝑡𝑠𝑖𝑦, 𝑣𝑜𝑙𝑓𝑟𝑎𝑚 

B) 𝑚𝑖𝑠, 𝑛𝑖𝑜𝑏𝑖𝑦 

C) 𝑥𝑟𝑜𝑚, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛 

D) 𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

 

𝟐𝟓. Qaysi elementlar atomlarida ns  pog‘onachadan(n −  1)d pog‘onachaga bitta  

elektron ko‘chishi kuzatiladi? 

A) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟, 𝑘𝑜𝑏𝑎𝑙𝑡, 𝑛𝑖𝑘𝑒𝑙 

B) 𝑟𝑢𝑡𝑒𝑛𝑖𝑦, 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑦, 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑖𝑦 

C) 𝑜𝑠𝑚𝑖𝑦, 𝑖𝑟𝑖𝑑𝑖𝑦, 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

D) 𝑚𝑖𝑠, 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑏𝑑𝑒𝑛, 𝑥𝑟𝑜𝑚 

 

𝟐𝟔. Tartib raqami 44 bo‘lgan elementda  nechtadan s − va d −  elektronlar bo‘ladi? 

A) 10;  16 

B) 9;  17 

C) 10;  18 

D) 9;  18 

 

𝟐𝟕. Tartib raqami 45 bo‘lgan elementda  nechtadan s − va d −  elektronlar bo‘ladi? 

A) 10;  16 

B) 9;  17 

C) 10;  17 

D) 9;  18 

 

  

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

13  

𝟐𝟖. Xrom (II)ionidagi s −  va d − elektronlar  

sonini hisoblang. 

A) 6;  4 

B) 6;  3 

C) 7;  5 

D) 8;  2 

 

𝟐𝟗. Ruteniy atomidagi s −  va d − elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 10;  16 

B) 9;  17 

C) 10;  18 

D) 9;  18 

 

𝟑𝟎. Rodiy atomidagi s −  va d − elektronlar  

sonini hisoblang. 

A) 10;  16 

B) 9;  17 

C) 10;  17 

D) 9;  18 

 

𝟑𝟏. Mis (II)ionidagi s −  va d − elektronlar  sonini hisoblang. 

A) 6;  9 

B) 9;  10 

C) 8;  9 

D) 7;  8 

 

𝟑𝟐. Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan (n  −  1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi 

kuzatiladi? 

1) xrom;  2) marganes;  3) kobalt;  4) mis; 

5) texnetsiy;  6) ruteniy;  7) volfram;  8) kumush; 

9) palladiy. 

A) 1, 4, 6, 8 

B) 1, 4, 6, 8, 9 

C) 2, 3, 5, 7 

D) 2, 3, 5, 7, 9 

 

𝟑𝟑. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada to‘la 

to‘lish kuzatiladigan elementlarni tanlang. 

1) texnetsiy;  2) mis;  3) xrom;  4) palladiy; 

5) molibden;  6) volfram;  7) platina;  8) oltin; 

9) kumush. 

A) 4, 7 


B) 3, 5 

C) 2, 4, 8, 9 

D) 1, 6 

 

𝟑𝟒. Atomlarida ns pog‘onachadan elektronlar ko‘chishi hisobiga (n  −  1)d pog‘onachada  

yarim to‘lish kuzatiladigan elementlarni  

tanlang. 

1) texnetsiy;  2) mis;  3) xrom;  4) palladiy; 

5) molibden;  6) volfram;  7) platina;  8) oltin; 

9) kumush. 

A) 4, 7 

B) 3, 5 


C) 2, 4, 8, 9 

D) 1, 6 


 

𝟑𝟓. Atomlarida elektron ko‘chish kuzatilmaydigan 

elementlarni belgilang. 

1) texnetsiy;  2) mis;  3) xrom;  4) palladiy; 

5) molibden;  6) volfram;  7) platina;  8) oltin; 

9) kumush. 

A) 4, 7 

B) 3, 5 


C) 2, 4, 8, 9 

D) 1, 6 


 

𝟑𝟔. Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan 

(n  −  1)d pog‘onachaga bitta elektron ko‘chishi 

kuzatiladi? 

1) xrom;  2) texnetsiy;  3) volfram;  4) ruteniy; 

5) platina;  6) palladiy. 

A) 1, 4, 5, 6 

B) 2, 3 


C) 1, 4, 5 

D) 2, 3, 6 

 

𝟑𝟕. Qaysi elementlar atomlarida ns pog‘onachadan (n  −  1)d pog‘onachaga elektron ko‘chishi 

kuzatilmaydi? 

1) xrom;  2) texnetsiy;  3) volfram;  4) ruteniy; 

5) platina;  6) palladiy. 

A) 1, 4, 5, 6 

B) 2, 3 


C) 1, 4, 5 

D) 2, 3, 6  

   


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling