Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

22  

𝑲𝒗𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒍𝒂𝒓 

𝟏. Qaysi kvant son energetik pog`onadagi 

energetik holatlar sonini aniqlaydi ?  

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟐. Elektronlarning hususiy holatini qaysi kvant son belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟑. Pog`onachalardagi energetik holatlar (orbitallar)sonini qaysi kvant son belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟒. Elektron bulutining shaklini qaysi kvant son belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟓. Elektronning energiyasini qaysi kvant sonlar belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟔. Hususiy holatni belgilovchi kavnt sonini belgilang. 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟕. Orbitallarning shaklini qaysi kvant soni belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟖. Elektronlarning hususiy energiyasini qaysi kvant sonlar belgilaydi ? 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛        𝐵) 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛    𝐷) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟗. Quyidagi keltirilgan orbitallardan qaysilarida elektronlarning yadro bilan bog`lanish 

energiyasi deyarli bir biriga teng bo`ladi ? 

𝐴) 2𝑠 𝑣𝑎 2𝑝          𝐵) 2𝑠 𝑣𝑎 3𝑠 

𝐶) 3𝑠 𝑣𝑎 2𝑝          𝐷) 1𝑠 𝑣𝑎 2𝑠 

 

 

 𝟏𝟎. Quyidagi orbitallarning qaysi birida  

elektronning energiyasi yuqoriroq bo`ladi ? 

𝐴) 1𝑠      𝐵) 2𝑠      𝐶) 3𝑝      𝐷) 2𝑝 

 

𝟏𝟏. Tashqi qavatning bosh kvant soni qiymati qaysi kattalik bilan bir xil bo`ladi ? 

1) guruh raqami ;      2) davr raqami ; 

3) qator raqami ;       4) pog`onalar soni ; 

5) tashqi pog`onadagi elektronlar soni ; 

𝐴) 1,2    𝐵) 2,4    𝐶) 1,4    𝐷) 2,3 

 

𝟏𝟐. Galliy atomining p − elektroni uchun kvant sonlari(𝑛, 𝑙, 𝑚

𝑙

, 𝑚𝑠

)ni aniqlang .  

𝐴) 4; 1; +2; +0,5        𝐵) 4; 2; +2; −0,5 

𝐶) 3; 1;  1; +0,5            𝐷) 4; 1; −1; +0,5 

 

𝟏𝟑. Atom tarkibidagi elektronlar uchun  quyidagi kvant sonlari (𝑛, 𝑙, 𝑚

𝑙

) to`plamlarini. qaysi biri to`g`ri keladi ? 

1) 3;  1; −1 ;      2) 3;  2;  1;     3) − 2; 1; 4 

4) 1;  0;   0 ;         5) 1; 1; 1 

𝐴) 1,2,3    𝐵) 1,2,4    𝐶) 1    𝐷) 2 

 

𝟏𝟒. Galliy atomi valent elektronlarining kvan sonlarini (𝑛, 𝑙, 𝑚

𝑙

, 𝑚𝑠

)aniqlang. 

𝐴) 𝑛 = 4; 4; 4    𝑙 = 0; 0; 1    𝑚

𝑙

= 0; 0; −1       𝑚

𝑠

= +0,5; −0,5; +0,5 𝐵) 𝑛 = 4; 4; 4    𝑙 = 1; 1; 1    𝑚

𝑙

= −1; +1; −1       𝑚

𝑠

= +0,5; −0,5; +0,5 𝐶) 𝑛 = 3; 3; 3    𝑙 = 1; 1; 2    𝑚

𝑙

= 0; 0; −1       𝑚

𝑠

= +0,5; +0,5; +0,5 𝐷) 𝑛 = 3; 3; 4    𝑙 = 2; 2; 2    𝑚

𝑙

= −2; −1;  0       𝑚

𝑠

= −0,5; −0,5; +0,5  

𝟏𝟓. Qaysi element atomining tashqi energetik  

pog`onachasidagi elektronlari quyidagi kvant 

sonlar bilan ifodalangan. 

𝑛 = 4;   𝑙 = 0;  𝑚

𝑙

= 0;  𝑚𝑠

= +1/2  

uning elektronlar bilan to`lgan nechta 

3𝑑 − orbitali bor ? 

𝐴) 𝐾; 10 𝑡𝑎     𝐵) 𝑉; 2 𝑡𝑎    𝐶) 𝐶𝑟; 5 𝑡𝑎    𝐷) 𝐴𝑔; 1 𝑡𝑎 

 

𝟏𝟔. Elektonlarining kvant sonlari(𝑛, 𝑙, 𝑚𝑙

, 𝑚


𝑠

3; 2; −2; +0,5; bilan tugallangan elementning  elektron tuzilishini aniqlang. 

𝐴) … 4𝑠


2

4𝑝

1            𝐵) … 3𝑠

2

3𝑝1

 

𝐶) … 4𝑠


1

                   𝐷) … 4𝑠

2

3𝑑

1 

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

23  

𝟏𝟕. Qaysi pog`onacha oldin to`ladi: 6s yoki 4f 

va 5p yoki 4d ? 

𝐴) 6𝑠 𝑣𝑎 5𝑝              𝐵) 6𝑠 𝑣𝑎 4𝑑 

𝐶) 4𝑓 𝑣𝑎 5𝑝               𝐷) 4𝑓 𝑣𝑎 4𝑑 

 

𝟏𝟖. Orbital kvant soni 3 ga teng bo`lgan pog`onachadagi elektronlarning maksimal 

soni nechaga teng bo`ladi.  

𝐴) 2      𝐵) 8        𝐶) 14        𝐷) 18 

 

𝟏𝟗. Qavatlarning elektronlar bilan to`lib borish  tartibiga ko`ra 4𝑓 − pog`onachadan oldin  

qaysi energetik pog`onacha elektron bilan to`ladi. 

𝐴) 5𝑑

1

        𝐵) 6𝑠2

          𝐶) 5𝑑

2

          𝐷) 4𝑝6

 

 

𝟐𝟎. 4𝑓 − pog`onacha qaysi energetik  pog`onachadan oldin elektronlar bilan to`ladi ? 

𝐴) 5𝑑          𝐵) 5𝑝          𝐶) 4𝑑          𝐷) 4𝑝 

 

𝟐𝟏. Energetik pog`ona va pog`onachalarning  elektron bilan to`lib borish tartibida 4𝑠 − dan  

keyin elektron qaysi orbitalga tushadi ? 

𝐴) 3𝑝          𝐵) 3𝑠          𝐶)4𝑓          𝐷) 3𝑑 

 

𝟐𝟐. Energetik pog`ona va pog`onachalarning  elektronlar bilan to`lib borish tartibida  

3𝑑 − dan avval elektron qaysi orbitalga  

tushadi.  

𝐴) 3𝑠          𝐵) 4𝑑          𝐶) 4𝑠          𝐷) 4𝑝  

 

𝟐𝟑. Xar qanday qavatga ketadigan elektronlarning maksimal sonini aniqlash formulasini ko`rsating. 

𝐴) 𝜔 =


𝑛

𝑚

 ;                 𝐵) 𝑛 =𝑀

𝑀𝑟

 ;      

𝐶) 𝑁 = 2𝑛

2

                𝐷) 𝑁 = 2𝑚2

  

 

𝟐𝟒. Qaysi elementdan boshlab 4p energetik pogonacha elektronlar bilan to`la boshlaydi. 

𝐴) 𝐺𝑎        𝐵) 𝐺𝑒          𝐶) 𝐴𝑙          𝐷) 𝑍𝑛 

 

𝟐𝟓. 6𝑠 − energetik ppg`onadan keyin qaysi  pog`ona elektron bilan to`la boshlaydi. 

𝐴) 7𝑠        𝐵) 5𝑑        𝐶) 4𝑓        𝐷) 4𝑑 

 

 

  

 

𝟐𝟔. Surma atomidagi eng oxirgi elektronning  kvant sonlari  (𝑛, 𝑙, 𝑚

𝑙

, 𝑚𝑠

) to`g`ri keltirilgan  

qatorni  ko`rsating . 

𝐴) 5; 1; +1; +

1

2

 ; 𝐵) 4; 1; −1; +

1

2; 

𝐶) 5; 2; +1; −

1

2

 𝐷) 4; 2; +1; +

1

2; 

 

𝟐𝟕. Oxirgi elektronlarning kvant sonlari 

(𝑛, 𝑙, 𝑚

𝑙

, 𝑚𝑠

) 5; 0; 0; +0,5 bo`lgan elementni  

tartib raqamini aniqlang. 

𝐴) 38      𝐵) 37      𝐶) 36      𝐷) 35   

𝟐𝟖. 𝐴𝑔 − atomidagi tashqi energetik qavatdagi 

elektronning kvant sonlarini ko`rsating. 

𝐴) 𝑛 = 4;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= +2;  𝑚


𝑠

= −1/2 

𝐵) 𝑛 = 5;   𝑙 = 0;  𝑚

𝑙

= 0;  𝑚𝑠

= +1/2 

𝐶) 𝑛 = 4;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= +2;  𝑚𝑠

= +1/2 

𝐷)𝑛 = 5;   𝑙 = 0;  𝑚

𝑙

= 0;  𝑚𝑠

= −1/2  

𝟐𝟗. Quyida keltirilgam holatlarning qaysilari 

mavjud emas ? 

𝐴) 𝑛 = 4;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= +2;  𝑚


𝑠

= −1/2 

𝐵) 𝑛 = 3;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= −2;  𝑚𝑠

= −1/2 

𝐶) 𝑛 = 2;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= −2;  𝑚𝑠

= +1/2 

𝐷)𝑛 = 4;   𝑙 = 3;  𝑚

𝑙

= 0;      𝑚𝑠

= −1/2   

𝟑𝟎. Elektronlarning yadro bilan bog`lanish  

energiyasini qaysi kvant soni belgilaydi. 

𝐴) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑣𝑎 𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐵) 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐶) 𝑏𝑜𝑠ℎ 𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

𝐷) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡 𝑣𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑘𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛 

 

𝟑𝟏. Quyidagi holarlarning qaysilari mavjud.  

𝐴) 𝑛 = 4;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= +3;  𝑚𝑠

= −1/2 

𝐵) 𝑛 = 3;   𝑙 = 2;  𝑚

𝑙

= −4;  𝑚𝑠

= −1/2 

𝐶) 𝑛 = 2;   𝑙 = 1;  𝑚

𝑙

= −1;  𝑚𝑠

= +1/2 

𝐷)𝑛 = 4;   𝑙 = 3;   𝑚

𝑙

= +5;  𝑚𝑠

= −1/2   

𝟑𝟐. 5𝑝 − energetik pog`onadan keyin qaysi 

pog`ona elektron bilan to`ladi ? 

𝐴) 6𝑠        𝐵) 5𝑑        𝐶) 4𝑓        𝐷) 4𝑑  

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

24  

𝟑𝟑. Orbitallardagi elektronlarning maksimal 

soni qanday formula bilan aniqlanadi ? 

𝐴) 𝑁 = 2𝑛

2

;           𝐵) 2(2𝑙 + 1);  𝐶) 2𝑙 + 1;                𝐷) 𝑛

2

;         𝐸) 2(2𝑙 − 1)  

𝟑𝟒. Energetik pog`ona va pog`onachalarning 

elektronlar bilan to`lib borishi tartibida  

4𝑠 − dan oldin elektron qaysi orbitalga  

tushadi ? 

𝐴) 3𝑑        𝐵) 3𝑠        𝐶) 4𝑓        𝐷) 3𝑝      𝐸) 4𝑝   

𝟑𝟓. 5𝑝 − energetik pog`onadan oldin qaysi 

pog`ona elektron bilan to`ladi ? 

𝐴) 4𝑑      𝐵) 5𝑑      𝐶) 4𝑓      𝐷) 6𝑠  

𝐀𝐭𝐨𝐦, 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐤𝐮𝐥𝐚, 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭  

𝟏. Quyidagi tariflardan qaysilari to`g`ri ? 

1) atomlarning turlari elementlarnikidan ko`p; 

2) elementlarning turlari atomlarnikidan ko`p; 

3) elementlarga massa, zichlik, qaynash va 

suyuqlanish temperaturalari xos. 

4) atomlar to`plamiga massa, zichlik, qaynash 

va suyuqlanish temperaturalari xos 

A) 1,2         1,3        C) 1,4        D) 2,4 

 

𝟐. Kimyoviy elementga tegishli bo`lgan  

xossalarni aniqlang. 

1) atom massa;     2) zichlik;     3) elektron qavat; 

4) rang;     5) yadro zaryadi; 6) qaynash va  

suyuqlanish temperaturasi;    7) izotoplar; 

8) izotoplar va neytronlar soni. 

𝐴) 2,5,6,7    𝐵) 1,2,4,5    𝐶) 1,3,4,7,8   𝐷) 1,3,5,7,8  

𝟑. Oddiy moddalarga ta`luqli bo`lgan  

hususiyatlarni tanlang. 

1) zichlik;     2) izotoplar;    3) elektron qavat; 

4) yadro zryad;     5) modda rangi;     6) elektron 

qobiqlar;     7) suyuqlanish va qaynash  𝐶.

𝑡

0

  𝐴) 5,6,7     𝐵) 2,5,7     𝐶) 1,2,3     𝐷) 1,5,7  

 

𝟒. Moddaga tegishli bo`lmagan xossalarni  

aniqlang.  

1)zichlik;    2) yadro zaryadi;  3) elektron qavatlar 

4) qaynash va suyuqlanish temperaturalari; 

5) izotoplar;   6) rang;     7)atom massa 

8) agregat holat 

𝐴) 1,4,8   𝐵) 2,3,5,7   𝐶) 1,4,6,8    𝐷) 3,5,7  

5. Quyidagi alomatlarning qaysilari elementga  

tegishli ?  

1) Fosfor to`rt atomdan tashkil topgan tetraeder 

shaklni namoyon etadi;   2) fosfor(III)davrning  

(V) − guruhida joylashgan;     3) fosfor  

bug`ining zichligi havoga nisbatan 4,28 ga teng; 

4) fosforning yadro zaryadi + 15 ga teng;  

5) fosfor atomida 15 ta elektroni bor ? 

A) 2,3      B) 1,3      C) 1,2,3      D) 2,4,5  

6. Qaysi holatlarda kimyoviy elementlar haqida  

so`z boradi ? 

1) borning yadro zaryadi + 5 ga teng; 

2) temir suvda erimaydi; 

3) soch tarkibida oltin bor; 

4) qonda temir bor; 

5) ko`pchilik moddalar kislorodda yonadi; 

A) 1,3,4      B) 2,4,5      C) 2,3,4      D) 1,2,3 

 

7. Qaysi hollarda kislorod elementi haqida gap 

boradi? 

1) suv tarkibida kislorod bor;     2) sulfat kislota 

tarkibiga kislorod kiradi;       3) qum tarkibida  

kislorod bor;       4) baliqlar suvda erigan kislorod 

bilan nafas oladi;       5) kislorod qaytaruvchi yoki 

oksidlovchi bo`lishi mumkin. 

A) 4,5      B) 3,4      C) 2,3      D) 1,2,3 

 

8. Quyidagi holatlarning qaysilari oddiy moddalarg 

tegishli ?  

1) tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi; 

2) tirik organizmlarda kalsiy va uglerod mavjud; 

3) Vodorod (I)gruppaning, I − davrida  

joylashgan;   4) uglerod qattiq modda; 

5) uglerod ikkita energetik qobiqqa ega; 

A) 2,5      B) 2,4      C) 2,3      D) 1,4 

 

9. Qaysi ifodalarda kislorod molekulasi haqida  

gap boradi? 

1) Kaliy permanganat parchalanganda kislorod 

ajraladi;     2) havo tarkibida 20%  kislorod  bor; 

3) gazometrda kislorod yig`ilgan bo`ladi; 

4) kislorod suvda yomon eriydi;     5) malahit  

tarkibida kislorod bor; 

A) 1,2,3,4    B) 3,5      C) 3,4      D) 1,2,5 

 

 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

25  

10. Quyidagi jumlalarning qaysilarida kimyoviy 

element haqida fikir yuritilayotganini aniqlang. 

1) inson organizmida kalsiy va uglerod bor;  

2) tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi; 

3) Vodorod davriy jadvalning 1 − davrning 

I − guruhida joylashgan;    4) uglerod qattiq 

modda;     5) uglerodda ikkita elektron qavat 

mavjud;    

A) 1,3,5      B) 1,3      C) 2,4      D) 3,5  

11. Quyidagi alomatlarning qaysi birlari  

elementga tegishli? 

1) kislorod havoga nisbatan og`irroq; 

2) kislorodning molekulasida ikkita atom bor; 

3) kislorodning tarkibida massalari  

16,17,18 m, a, b  ga teng bo`lgan izotoplardan  

tashkil topgan;    4) kislorod 2 − davrning  

VI − guruhida joylashgan;  

A) 1,2      B) 1,3      C) 1,4      D) 3,4  

12. Qaysi holatlarda oddiy modda haqida  

gap boradi. 

1) suv tarkibida kislorod bor;     2) Baliqlar  

suvda erigan kislorod bilan nafas oladi. 

3) qum tarkibida kislorod bor;     4) sulfat  

kislota tarkibiga kislorod kiradi; 

5) Kislorod qaytaruvchi yoki oksidlovchi  

bo`lishi mumkin. 

A) 1,2     B) 2,3      C) 3,4      D) 2,5    

13. Qaysi hollarda kislorod oddiy modda holida 

ifodalanadi ? 

1) kislorod havo tarkibiga kiradi;     2) oksidlar  

tarkibiga kiradi;     3) yonish reaksiyasida  

qatnashadi;     4) ozon hosil qiladi;     5) kislorodli 

kislotalar tarkibiga kiradi. 

A) 1,2,3      B) 1,3,4      C) 2,3,4      D) 3,4,5  

14. Quyidagi qaysi holatlarda kislorod molekulasi 

haqida gap borayapti ? 

1) suvda kislorod mavjud;     2) baliq suvagi 

kislorod bilan nafas oladi;      3) kislorod  

ko`pchilik  minerallar tarkibiga kiradi;  

4) ko`pchilik moddalar kislorodda yonadi; 

5) kislorod ikkita atomdan iborat; 

A) 1,2,3      B) 2,3,4      C) 2,4,5      D) 3,4,5 

 

 

 

15. Oddiy moddaga tegishli bo`lgan fikirlarni 

aniqlang ? 

1) inson organizmida kalsiy va uglerod bor; 

2) trik organizmlar kislorod bilan nafas oladi; 

3) vodorod davriy jadvalda 1 − davr,  

I − guruhida joylashgan;      4) uglerod qattiq  

modda;     5) uglerodda ikkita elektron qavat bor; 

A) 2,5      B) 2,4      C) 1,2       D) 2,3 

 

𝑰𝒛𝒐𝒕𝒐𝒑, 𝒊𝒛𝒐𝒃𝒂𝒓, 𝒊𝒛𝒐𝒕𝒐𝒏, 𝒊𝒛𝒐𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒐𝒏𝒍𝒂𝒓  

𝟏. Quyidagi ifodalarning qaysi biri izotoplarning 

hususiyatlarini aks ettiradi ? 

𝐴) 𝑡𝑢𝑟𝑙𝑖 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖 

𝐵) 𝑏𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑣𝑟𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖 

𝐶) 𝑏𝑖𝑟 𝑞𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖 

𝐷) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑎 𝑘𝑖𝑚𝑦𝑜𝑣𝑖𝑦 

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖  

𝟐. Izobarlarga tegishli fikrlarni aniqlang. 

𝐴) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙, 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟  

𝑠𝑜𝑛𝑖 ℎ𝑎𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑖. 

𝐵) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 

𝑠𝑜𝑛𝑖 ℎ𝑎𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑖. 

𝐶) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖  

𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑖. 

𝐷) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 

𝑏𝑖𝑟 𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑖. 

    

𝟑. Izotoplarda quyidagilarning qaysilari bir xil  

bo`ladi ?  

1) yadro zaryadi;     2) neytronlar;     3) elektronlar 

4) protonlar;     5) nisbiy atom massalari;  

𝐴) 1,2,3      𝐵) 3,4,5      𝐶) 1,3,4      𝐷) 1,3,5  

𝟒. Yadro zaryadi + 19 va + 20 bo`lgan ikki 

atomning massasi bir xil, yani 6,68 ∙ 10

−26


kg 

ga teng ekanligi aniqlangan bo`lsa, bu atomlar  

o`zaro qanay atomlar deb ataladi ? 

𝐴) 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑟          𝐵) 𝑖𝑧𝑜𝑚𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟 

𝐶) 𝑖𝑧𝑜𝑏𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟          𝐷) 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑙𝑎𝑟 

 

 

 

 

 

 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

26  

𝟓. Kislorodning uchta izotopi mavjud deyilganda 

nimalar tushuniladi ? 

1) tarkibida uch xil massaga ega kislorodlar; 

2) proton va neytronlar yig`indisi bilan farq  

qiladigan uch xil kislorod atomlari borligi; 

3) neytronlar soni bilan farq qiladigan uchta  

kislorod atomlari bor ekanligi; 

4) kislorod atomlarida protonlar soni har 

xil bo`lishini; 

𝐴) 1,2,4      𝐵) 1,3,4      𝐶) 1,2,3       𝐷) 2,3,4 

 

𝟔. Izotonlar joylashgan qatorni aniqlang. 

𝐴) 𝑆

32

, 𝑂16

, 𝐶


12

           𝐵) 𝐾

40

, 𝐶𝑎


40

, 𝐴𝑟


40

  

𝐶) 𝐶𝑟

52

, 𝑀𝑛5

, 𝐹𝑒


56

      𝐷) 𝐾

39

, 𝐾


40

, 𝐾


41

   

𝟕. Izoelektron zarrachalarni aniqlang. 

𝐴) 𝑁𝑎

+

, 𝑂2−

, 𝐹𝑒


3+

, 𝐶𝑎


2+

    𝐵) 𝐶𝑟

3+

, 𝐶𝑙


, 𝐹


, 𝐴𝑙


3+

 

𝐶) 𝑁𝑎


+

, 𝑀𝑔


2+

, 𝑂


2−

, 𝐹


       𝐷) 𝐹

, 𝑍𝑛


2+

, 𝑀𝑔


2+

, 𝐴𝑙


3+

 

 

𝟖. Izobarlar keltirilgan qatorni toping. 

𝐴) 𝐶

12

, 𝐶𝑙35

, 𝐵𝑟


80

      𝐵) 𝐾

40

, 𝐶𝑎


40

, 𝐴𝑟


40

 

𝐶) 𝐶


12

, 𝐶


13

, 𝐶


14

          𝐷) 𝑆

32

, 𝐴𝑟


40

, 𝐾


40

   

𝟗. Izotonlar berilgan qatorni toping. 

𝐴) 𝑋𝑒

136


, 𝐵𝑎

138


, 𝐿𝑎

139


, 𝐶𝑒

140


 

𝐵) 𝑋𝑒


137

, 𝐵𝑎


137

, 𝐿𝑎


138

, 𝐻𝑔


201

 

𝐶) 𝐾


40

, 𝐶𝑎


40

, 𝐴𝑟


40

, 𝐶𝑙


40

   

𝐷) 𝐶𝑙

34

, 𝐶𝑙36

, 𝐶𝑙


38

, 𝐶𝑙


39

 

 

𝟏𝟎. Elektronlar soni bir xil bo`lgan  

zarrachalarni aniqlang.  

1) 𝐶𝑟


6+

;   2) 𝑃


3−

;   3) 𝐹𝑒

3+

;   4) 𝐹𝑒2+

 

5) 𝑀𝑛


7+

;   6) 𝑆


2−

;   7) 𝐶𝑎

2+

;   8) 𝐴𝑟; 9) 𝑆𝑒

2−

;   10) 𝑆𝑖4−

; 11) 𝐵𝑟


;   12)𝐶𝑙 

𝐴) 1,2,1,2           𝐵) 3,4,5,8     

𝐶) 5,11,12          𝐷) 1,2,5,6,7,8,10,12 

 

𝟏𝟏. Bir − biriga izotop yoki izobar  

bo`la olmaydigan elementlar qatorni toping. 

𝐴) 𝐻


1

1

, 𝐻1

3

          𝐵) 𝐾19

39

, 𝐾39

40

  𝐶) 𝐾

19

40, 𝐴𝑟

18

40     𝐷) 𝐶𝑎

20

40, 𝐶𝑙

17

37  

 

𝟏𝟐. 𝑂


8

16

, 𝑂8

17

 , 𝑂8

18

  larning atomlari o`zaro qanday zarrachalarning soni bilan farq qiladi. 

1) elektronlar;       2) protonlar;       3) neytronlar 

𝐴) 1      𝐵) 2      𝐶) 1 𝑣𝑎 2       𝐷) 3 

 

 

 

𝟏𝟑. Izoelektron zarrachalarni aniqlang. 

1) metan;    2) ammiak;    3) vodrod ftorid; 

4) ammoniy ioni;    5) ftor atomi;    6) ftor anioni 

A) 1,2,3     B) 1,2,3,4,5     C) 3,4,6      D) 1,2,3,4,6 

 

𝟏𝟒. Izoelektron moddalarni aniqlang. 

A) 𝑎𝑧𝑜𝑡, 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

B) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 𝑣𝑎 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑(𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

C) 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑣𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑     D) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑣𝑎 𝑥𝑙𝑜𝑟 

 

𝟏𝟓. Quyidagi atom va ionlar; 𝑁𝑒, 𝑁𝑎

+

, 𝐹


 uchun  

bir xil qiymatga ega bo`lgan kattaliklarni ko`rsating. 

A) 𝑖𝑧𝑜𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛          B) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 

C) 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑖           D) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 

 

𝟏𝟔. Atomining massasi 5,845 ∙ 10

−26

kg ga teng. Uning yadrosidagi protonlar soni 17 ta ekanligi 

ma`lum bo`lsa, undagi neytronlar sonini toping. 

A) 17        B) 18        C) 19        D) 20 

 

𝟏𝟕. Atomining massasi 6,179 ∙ 10

−26

kg ga teng. uning yadrosidagi protonlar soni 17 ta ekanligi 

ma`lum bo`lsa, undagi neytronlar sonini aniqlang. 

A) 17        B) 18        C) 19        D) 20 

 

𝟏𝟖. Og`ir suv oddiy suvdan nimasi bilan farq  

qiladi? 

A) 𝑞𝑜`𝑠ℎ𝑖𝑚𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑞𝑑𝑜𝑟𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑜`𝑝𝑙𝑖𝑔𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛. 

B) 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

C) 𝑣𝑜𝑑𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝 𝑡𝑎𝑟𝑘𝑖𝑏𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

D) 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟  

      𝑥𝑖𝑙 𝑏𝑜`𝑙𝑖𝑠ℎ𝑖.  

𝟏𝟗. Vodorodning uch xil izotop(𝐻, 𝐷, 𝑇)laridan  

nechta ikki atomli molekula hosil qilish mumkin ? 

A) 6       B) 3         C) 4        D) 1  

𝟐𝟎. Elementning qaysi hususiyati boshqa 

hususiyatiga qaraganda muhimroq hisoblanadi ? 

A) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖   

B) 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑔`𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 

C) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑖𝑦𝑚𝑎𝑡𝑖 

D) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 

 

𝟐𝟏. Yadrosi tarkibi 46,67% va 53,33% neytrondan 

iborat bo`lgan hamda yadrosi atrofida 14 ta  

elektron harakatlanadigan elementning izotopini 

aniqlang.  

𝐴) 𝑆𝑖


28

        𝐵) 𝑆𝑖

30

        𝐶) 𝑃32

        𝑆

32

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

27  

𝟐𝟐.  𝑉


50

− yadrosidagi zaryadsiz nuklonlar  

soni atomdagi jami elementar zarrachalarning 

necha foizini tashkil etadi ? 

A) 37      B) 31,5      C) 50      D) 46 

 

𝟐𝟑. Izotoplar bir biridan nimasi bilan  

farq qiladi ? 

A) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

B) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑖 𝑞𝑖𝑦𝑚𝑎𝑡𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

C) 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

D) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛 

 

𝟐𝟒. Izobarlarni ko`rsating. 

A) 𝐾

40

, 𝐶𝑎40

, 𝐴𝑟


40

      B) 𝑂

16

, 𝑂


17

, 𝑂


18

 

C) 𝐾


39

, 𝐶𝑎


40

, 𝐴𝑟


38

      D) 𝐴𝑟, 𝐶𝑙

, 𝐶𝑎


2+

 

 

𝟐𝟓. 3𝑠


2

3𝑝

6 elektron formulasiga qaysi element 

atomi yoki ioni muvofiq keladi ? 

A) 𝐴𝑟

+

, 𝐶𝑙, 𝑆


4+

      B) 𝐴𝑟, 𝐶𝑙

+

, 𝐶𝑎


2+

 

C) 𝐾


+

, 𝐶𝑎


2+

, 𝑁𝑎


+

    D) 𝐴𝑟, 𝐶𝑙

, 𝐶𝑎


2+

 

 

𝟐𝟔. Besh mol kaliy sulfat tarkibidagi kaliy 

elementi necha gramm miqdordagi kaliy  

xlorid tarkibida bo`ladi ? 

A) 750      B) 740      C) 745      D) 780  

 

𝟐𝟕. Kimyoviy elementga tegishli bo`lgan  

xolatlarni aniqlang. 

1) zichlik ;     2) rang ;     3) qaynash va  

suyuqlanish temperaturalari ;    4) izotoplar ;      

5) atom massa ;     6) elektron qobiqlar ; 

7) yadroz zaryadi qiymati ;   

A) 2,3,7        B) 1,2,5      C) 4,6,7      D) 3,5,7     

𝟐𝟖. Quyida fikrlarning qaysilarida kimyoviy  

 element haqida gap boradi?  

1) temir suvda erimaydi ; 

2) soch tarkibida oltin bor ; 

3) borning yadro zaryadi + 5 ga teng 

4) qon tarkibida temir bor ; 

5) ko`pchilik moddalar kislorodda yonadi 

A) 1,2,3      B) 2,4,5      C) 2,3,4      D) 1,2,4 

 

𝟐𝟗. Yadro zaryadi + 19 va + 20 bo`lgan ikki 

atomning massasi bir xil, yani 6,68 ∙ 10

−26


kg 

ga teng chiqdi. Bu atomlar o`zaro qanay  

elementlar deb ataladi ? 

A) 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑟           B) 𝑖𝑧𝑜𝑏𝑎𝑟𝑙𝑎𝑟 

C) 𝑖𝑧𝑜𝑡𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟           D) 𝑖𝑧𝑜𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 

𝟑𝟎. Kimyoviy elementlarga tegishli bo`lgan  

xossalarni aniqlang. 

1) atom massa ;     2) zichlik ;     3) elektron qavat 

4) rang ;     5) yadro zaryadi ;     6) qaynash va  

suyuqlanish harorati ;     7) izotoplar 

A) 1,3,5,7      B) 1,3,4,7      C) 1,2,4,5    D) 4,5,6,7 

 

𝟑𝟏. Kislorodning uchta izotopi mavjud nimani 

tushunmoq kerak ? 

1) tabiatda uchraydigan kislorod atomlarning  

uch xil og`irlikda uchrashi. 

2) yadrosidagi protonlar va neytronlar sonining 

yig`indisi har xil bo`lgan uch turdagi atomlari 

mavjudligini 

3) neytronlar soni turlicha bo`lgan uch xil  

atomlarning mavjudligi 

4) kislorod atomlarida protonlar soni uch xil 

bo`lishini 

A) 1, 2, 3        B) 2,3,4       C) 1, 3, 4    D) 1,2,4 

 

𝟑𝟐. Oddiy moddaga tegishli bo`lgan xossalarini 

aniqlang.  

1) yadro zaryadi ;     2) zichlik ;    3) elektron 

qavatlar ;     4) atom massa ;     5) izotoplar ; 

6) rang ;     7) qaynash va suyuqlanish t

0

 

A) 1, 2, 3      B) 2, 5, 7      C) 2, 6, 7      D) 1, 4, 6  

𝟑𝟑. Elektronlar soni bir xil bo`lgan zarrachalarni 

aniqlang. 

1) 𝐺𝑎


3+

;    2) 𝐴𝑠

3−

 ;    3) 𝑆𝑒 ;    4) 𝐵𝑟3+

;    5) 𝐶𝑢

+

 

A) 1,2      B) 2,3      C) 3,4    D) 4,5    E) 1,5  

𝟑𝟒. Moddaga tegishli bo`lmagan xossalarni  

aniqlang. 

1) zichlik ;     2) yadro zaryadi ;      3) elektron ; 

qavat ;     4) qaynash suyuqlanish temperaturalari ; 

5) izotoplar ;      6) rang ;    7) atom massa ; 

8) agregat holat 

A) 1,3,4      B) 2,3,6      C) 2,4,5      D) 1,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

28  

𝟑𝟓. Quyidagi jumlalarning qaysilarida kimyoviy 

element haqida fikr yuritilganligini aniqlang. 

1) inson organizmda kalsiy va uglerod bor 

2) tirik organizmlar kislorod bilan nafas oladi 

3) vodorod davriy jadvalda 1 − davr,  

I − guruhda joylashgan 

4) uglerod qattiq modda 

5) uglerodda ikkita qavat mavjud 

A) 3,4,5      B) 2,4      C) 1,3,5       D) 1,3  

𝟑𝟔. Kimyoviy elementga tegishli bo`lgan  

holatlarni ko`rsating. 

1) zichlik ;     2) rang ;     3) qaynash va  

suyuqlanish temperaturasi ;     4) izotoplar 

5) atom massasi ;       6) elektron qobiq ; 

7) yadro zaryadi ; 

A) 2,3,7      B) 1,2,5      C) 4,6,7      D) 3,5,7  

𝟑𝟕. Elementning qaysi hususiyati boshqa 

hususiyatlarga qaraganda muhumroq 

sanaladi. 

A) 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑖   B) 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑔`𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛i 

C) 𝑦𝑎𝑑𝑟𝑜 𝑧𝑎𝑟𝑦𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑖𝑦𝑚𝑎𝑡𝑖     

D) 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑦𝑡𝑟𝑜𝑛𝑙𝑎𝑟 𝑦𝑖𝑔`𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 

 

𝟑𝟖. Quyidagi kattaliklardan qaysilari atomga  

tegishli. 

1) tartib raqami;     2) yadro zaryadi; 

3) elektron qobig`i;     4) suv molekulasining 

tarkibiy qismi; 

A) 1,2     B) 1,4      C) 1,3      D) 2,3 

 

𝟑𝟗. 𝐴𝑙


3+

ionining kulondagi zaryadini aniqlang. 

A) + 3                        B) 1,6 ∙ 10

−16


      

C) 4,8 ∙ 10

−16

           D) + 13  

𝟒𝟎. Elektronning kulondagi zaryadini ko`rsating. 

A) 1,6 ∙ 10

−19


     B) − 1      C) 0      D) − 4 

 

𝟒𝟏. Protonning kulondagi zaryadi berilgan 

javobni aniqlang.  

A) 1,6 ∙ 10

−19

     B) − 1      C) 0      D) − 4  

𝟒𝟐. 𝑆


2−

 ionining kulondagi zaryadi … ga teng. 

A) 3,2 ∙ 10

−16


                  B) − 2       

C) + 2                                D) − 3,2 ∙ 10

−16

 

  

 

𝑲𝒊𝒎𝒚𝒐𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒏𝒈 𝒂𝒔𝒐𝒔𝒊𝒚 𝒒𝒐𝒏𝒖𝒏𝒊𝒚𝒂𝒕𝒍𝒂𝒓𝒊


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling