Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

𝟐𝟖. Odam organizmida o`rtacha hisoda 

4,5 gr temir bo`lib, uning 65 % miqdori 

qon tarkibiga kirar ekan. Qon tarkibidagi  

temir atomlari sonini aniqlang. 

A) 6,02 ∙ 10

23

         B) 6,5 ∙ 1023

 

C) 3,14 ∙ 1022

         D) 3,15 ∙ 10

24

 

 𝟐𝟗. Hajmi 0,75 𝑙 bo`lgan suvning mollar  

sonini aniqlang. 

A) 18        B) 13,9        C) 22,4       D) 41,7 

 

𝟑𝟎. Massasi 75 𝑘𝑔 bo`lgan odam tanasidagi suvning miqdori 75 % ni tashkil etsa, 

tanadagi suv molekulalari sonini hisoblang. 

A) 17,6 ∙ 10

23

          B) 6,02 ∙ 1023

 

C) 1,76 ∙ 1027

          D) 1,9 ∙ 10

27

 

 𝟑𝟏. Odam tanasining 75 % ini suv tashkil 

etsa, og`irligi 70 kg bo`lgan odam organizmidagi 

suvda nechta atom bo`ladi ? 

A) 17,6 ∙ 10

23

          B) 6,02 ∙ 1023

 

C) 1,76 ∙ 1027

          D) 5,27 ∙ 10

27

 

 𝟑𝟐. Agar bir tomchi suvning hajmi 0,03 ml 

bo`lsa, uning uch tomchisida nechta molekula 

suv bo`ladi ? 

A) 6 ∙ 10

23

   B) 1 ∙ 1021

    C) 3 ∙ 10

21

   D) 8 ∙ 1020

 

 𝟑𝟑. Odatdagi sharoitda quyidagi moddalardan 

qaysi birining 1 − gramida eng ko`p sondagi  

molekula bo`ladi ? 

A) 𝑠𝑢𝑣 𝑏𝑢𝑔`𝑖           B) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 

C) 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑            D) 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘 

 

 𝟑𝟒. Tarkibida 6,02 ∙ 10

21

 ta vodorod atomi bo`lgan bariy gidroksidning massasini toping. 

A) 0,86         B) 1,92        C) 2,32       D) 3,41 

 

𝟑𝟓. Tarkibida 1,2 ∙ 1024

ta kislorod atomlari 

bo`lgan alyuminiy oksidining massasini  

hisoblab toping. 

A) 20,4       B) 204        C) 6,8      D) 68 

 

𝟑𝟔. Tarkibida 3,01 ∙ 1023

ta kislorod bo`lgan  

alyuminiy gidroksidning massasini toping ? 

A) 76       B) 39       C) 13        D) 97 

 

𝟑𝟕. Necha mol metanda 1,6 ∙ 1024

 dona  


vodorod atomlari bor ? 

A) 0,48       B) 0,66       C) 0,88      D) 1,2 

 

𝟑𝟖. 3 ∙ 1024

 dona kislorod atomlari tutgan 

ozon necha gramm bo`ladi ? 

A) 64        B) 80       C) 48       D) 96 

 

𝟑𝟗. Vodorod xloridning 3,65 grammida nechta molekula bor ? 

A) 6 ∙ 10

23

   B) 6 ∙ 1022

   C) 3 ∙ 10

23

   D) 6 ∙ 1024

 

 𝟒𝟎. 6,02 ∙ 10

21

ta kislorod molekulasining  modda miqdorini toping. 

A) 1       B) 0,1       D) 0,01        D) 0,5 

 

𝟒𝟏. 0,04 mol natriy oksiddagi natriy atomlari sonini toping. 

A) 4,8 ∙ 10

22

               B) 6,02 ∙ 1023

    


C) 2,4 ∙ 10

22

               D) 3 ∙ 1023

 

 𝟒𝟐. Metanning 3,01 ∙ 10

24

 molekulasidagi  vodorod atomlari massasini toping. 

A) 4         B) 40         C) 20         D) 100 

 

𝟒𝟑. 2 mol suvda nechta vodorod atomi bor ? A) 6 ∙ 10

24

             B) 12 ∙ 1023

  

C) 24 ∙ 1023

           D) 3 ∙ 10

24

 

 𝟒𝟒. 6,96 gr  𝐹𝑒

2

(𝑆𝑂4

)

3∙ 10𝐻

2

𝑂 da nechta  vodorod atomi bor ? 

A) 44 ∙ 10

22

          B) 13,2 ∙ 1022

 

C) 14,4 ∙ 1022

       D) 16 ∙ 10

22

 

  

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

57  

𝟒𝟓. Tarkibida 1,5 ∙ 10

23

ta kislorod atomi bo`lgan magniy gidroksidning massasini 

aniqlang. 

A) 5,3          B) 6,5          C) 7,2          D) 14,5 

 

𝟒𝟔. 52,2 𝑔𝑟 bariy nitratdagi azot atomlarining soni nechta ? 

A) 2  ∙ 10

22

          B) 2,4 ∙ 1023

 

C) 2,9 ∙ 1023

        D) 2,5 ∙ 10

22

 

 𝟒𝟕. Massasi 615 𝑔𝑟 bo`lgan magniy sulfat 

kristallogidratida tuz molekulalarining 

suv molekulalariga nisbati 1 ∶ 7 bo`lsa, 

undagi kislorod atomlari sonini toping. 

A) 11      B) 27,5    C) 15 ∙ 10

23

   D) 1,65 ∙ 1023

 

 𝟒𝟖. Hajmi 1𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan suv(ρ = 1 𝑔𝑟/𝑚𝑙)  

tarkibidagi molekulalar soni nechta ? 

A) 6,02 ∙ 10

23

          B) 3,34 ∙ 1024

 

C) 3,34 ∙ 1025

          D) 6,02 ∙ 10

26

 

 𝟒𝟗. Massasi 5 𝑔𝑟 bo`lgan tanga tarkibida  

24 % nikel metall bo`lsa, undagi metall atomlari 

sonini hisoblang. 

A) 1,0 ∙ 10

23

               B) 1,6 ∙ 1023

 

C) 0,8 ∙ 1022

               D) 1,2 ∙ 10

22

 

 𝟓𝟎. Dengiz suvining bir tomchisida 50 milliardga 

yaqin oltin atomlari bor. Dengiz suvidan  

30 tomchisining massaini 1 𝑔𝑟 deb olib 

dengiz suvining bir tonnasidagi oltinning  

massasini (𝑔)hisoblab toping. 

 

𝟓𝟏. Dengiz suvining bir tomchisida 50 milliardga yaqin oltin atomlari bor. Dengiz suvidan  

16 tomchisining massaini 1 𝑔𝑟 deb olib 

dengiz suvining yuz tonnasidagi oltinning  

massasini (𝑔)hisoblab toping. 

A) 0,026      B) 0,15    C) 3 ∙ 10

−6

   D) 3 ∙ 10−5

 

 𝟓𝟐. 5 𝑔𝑟 ammiakdagi azot atomlarining soni  

5 𝑔𝑟 ammoniy sulfatdagi azot atomlarining  

sonidan necha marta ko`p ? 

A) 2,3         B) 3,1        C) 3,5        D) 3,9 

 

 

  

 

𝟓𝟑. 3 mol oltingugurt(𝐼𝑉)oksid va 3 mol karbonat kislotadagi atomlar sonining  

nisbatini toping. 

A) 1 ; 1,5    B) 1 ; 1    C) 1 ; 2     D) 1 ; 2,5 

 

𝟓𝟒. 5 mol kaliy sulfat tarkibidagi kaliy elementi necha gramm kaliy xlorid tarkibida bo`ladi ? 

A) 750        B) 740        C) 745        D) 755 

 

𝟓𝟓. 0,06 mol 𝑋𝐶𝑙3

 birikmasi 8,25 gramm  

bo`lsa 𝑋 − elementining atom massasini  

toping. 


A) 31          B) 12           C) 197        D) 52 

 

𝟓𝟔. 0,2 mol 𝑋𝑂2

 birikmasi 9,2 gr chiqsa  

1 mol 𝑋

2

𝑂5

 necha gramm chiqadi ? 

A) 46         B) 92         C) 108       D) 54 

 

𝟓𝟕. Temir ammoniyli achchiq  tosh [𝐹𝑒(𝑁𝐻

4

)2

(𝑆𝑂


4

)

2∙ 6𝐻

2

𝑂]ning 2,5 mol  miqdoridagi kislorod atomlari nisbiy 

hisoblab toping. 

A) 560        B) 224        C) 320       D) 240 

 

𝟓𝟖. Massasi 108

 𝑔𝑟 bo`lgan oltin namunasida  

nechta atom bo`ladi ? 

A) 6,02 ∙ 10

31

            B) 6,02 ∙ 1015

 

C) 3 ∙ 1013

                  D) 3,05 ∙ 10

29

 

 𝟓𝟗. Quyida keltirilgan moddalarning  

qaysilarida molekulalar soni bir xil ? 

1) 24 gr azot 44 gr uglerod(IV)oksid 

2) 0,5 mol azot bilan 11,2 l uglerod(IV)oksid 

3) 2 l azot bilan 1 l uglerod(IV)oksid 

4) 14 gr azot 0,5 mol uglerod(IV)oksid 

A) 3 va 4     B) 1 va 2     C) 2     D) 2 va 4 

 

𝟔𝟎. Suvning nisbiy molekulyar massasi 18 ga molyar massasi esa 18 ga teng. Bu  

qiymatlar nimani aks ettiradi, ular orasida 

farq bormi ? 

1) bu kattaliklar bir ma`noga ega lekin, ular 

orasida hech qanday farq yo`q 

2) Bu kattaliklar bitta ma`noga ega, lekin  

ular orasidagi molyar massa birligi(gr)ning 

borligida  

3) bitta molekulaning massasi 1, m, a, b dan 

18 marta kattaligini anglatadi. 

4) bir mol suvning massasi 18 gr ga teng 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

58  

ekanligini anglatadi. 

5) ular orasida farq yo`q 

A) 2, 4, 5    B) 1, 3, 4    C) 2, 3, 4     D) 3, 4, 5 

 

𝟔𝟏. 2 mol suv va shuncha miqdordagi sulfat kislota tarkibidagi atomlar soni nisbatini 

hisoblang. 

A) 1 ; 1,5     B) 1 ; 1,17      C) 1 ; 2,5    D) 1 ; 2,33 

 

𝟔𝟐. 750 mg vodorod gazidagi atomlar soniga  teng atomlarga ega bo`lish uchun nechta 

gramm temir olish kerak. 

A) 56          B) 26          C) 14          D) 42 

 

𝟔𝟑. Necha gramm neondagi molekulalar soni 4,5 gr suvdagi molekulalar soniga teng bo`ladi ? 

A) 2          B) 5          C) 4           D) 1 

 

𝟔𝟒. Bitta anilin molekulasining massasi qaysi birliklarda  ifodlanishi mumkin ? 

1) 93 𝑚, 𝑎, 𝑏 ;                       2) 93 𝑔𝑟  ; 

3) 93 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙 ∶                   4) 1,54 ∙ 10

−22


 

A) 1        B) 1,3        C) 2,4        D) 1,4 

 

𝟔𝟓. Suvdagi molekulalar soni 0,5 𝑚𝑜𝑙 misdagi atomlar soniga teng bo`lishi uchun necha  

gramm suv olish kerak ? 

A) 6        B) 3         C) 18        D) 9 

 

𝟔𝟔. Zarrachalari soni avagadro sonidan 4 marta kam bo`lgan moddani ko`rsating. 

A) 6 𝑔𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑦           B) 1 𝑔𝑟 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑  

C) 9 𝑔𝑟 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑         D) 16 𝑔𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑦 

 

𝟔𝟕. 15 °𝐶 da 1 𝑑𝑚3

 suvda 0,254 𝑔𝑟 yod eriydi. 

Eritmadagi yodning bir molekulasiga suvning 

necha molekulasi to`g`ri keladi. 

A) 6,02 ∙ 10

23

    B) 55555    C) 2631    D) 56565  

𝟔𝟖.  Normal sharoitda qauyidagi gazlarning  

qaysi biri 5,6 litr hajmni egallaydi ? 

A) 16 gr 𝑆𝑂

2

            B) 17 gr 𝑁𝐻3

 

C) 35,5 𝐶𝑙2

               D) 32 𝑔𝑟 𝑂

2

 

 59. Normal sharoitda 2,8 𝑔𝑟 azot necha litr 

hajmni egallaydi ? 

A) 2,8         B) 2,24        C) 4,48        D) 0,24 

 

 𝟔𝟎. Faraz qilaylik, tarozi pallalarining chap  

tomoniga 6,02 ·  10

23

dona temir atomlari, o‘ng  tomoniga shuncha kremniy atomlari qo‘yilgan. 

Tarozi pallarini muvozanatga keltirish    

uchun nima qilish kerak? 

A) chap tomoniga 6,02 ·  1023dona temir 

atomlarini qo‘yish kerak 

B) chap tomoniga 12,04 ·  1023dona temir 

atomlarini qo‘yish kerak 

C) o‘ng tomoniga 12,04 ·  1023dona kremniy 

atomlarini qo‘yish kerak 

D) o‘ng tomoniga 6,02 ·  1023dona kremniy 

atomlarini qo‘yish kerak 

 

𝟔𝟏. Faraz qilaylik, tarozi pallalarining chap tomoniga 12,04 ·  10

23

dona xrom atomlari, o‘ng tomoniga shuncha oltingugurt atomlari qo‘yilgan. Tarozi 

pallarini muvozanatga keltirish uchun nima qilish 

kerak? 

A) 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎 8,73 ·  1023

𝑑𝑜𝑛𝑎 𝑥𝑟𝑜𝑚 

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑞𝑜‘𝑦𝑖𝑠ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑘 

B) 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎 3,01 ·  10

23

𝑑𝑜𝑛𝑎 𝑥𝑟𝑜𝑚 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑞𝑜‘𝑦𝑖𝑠ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑘 

C) 𝑜‘𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎 7,525 ·  10

23

𝑑𝑜𝑛𝑎 


𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑞𝑜‘𝑦𝑖𝑠ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑘 

D) 𝑜‘𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑚𝑜𝑛𝑖𝑔𝑎 6,02 ·  1023 𝑑𝑜𝑛𝑎  

𝑜𝑙𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑔𝑢𝑟𝑡 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖𝑛𝑖 𝑞𝑜‘𝑦𝑖𝑠ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑘 

 

𝟔𝟐. 3 mol oltingugurt(VI) oksid va 2 mol karbonat angidriddagi kislorod atomlari soni o‘zaro qanday 

nisbatda bo‘ladi? 

A) 3 ∶ 1               B) 1,5 ∶ 1 

C) 2,25 ∶ 1          D) 2 ∶ 1 

 

𝟔𝟑. Hajmi 2,8 litr bo`lgan gazning massasi 5,5 gr bo`lsa uning nisbiy molekulyar massasi 

qanchaga teng bo`ladi ? 

A) 16         B) 55          C) 44          D) 88 

 

𝟔𝟒. gazning 0,448 litr hajmi(n, sh)da 0,88 gr  bo`lsa, bu qaysi gaz bo`lishi mumkin ? 

1) kislorod ;    2) azot ;    3) etan ;    4) propan ; 

5) argon ;    6) uglerod(IV)oksidi ; 7) propin ; 

A) 1            B) 2 va 3       C) 4,6           D) 6 

 

 

  

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

59  

𝟔𝟓. 0,5 𝑘𝑔 siqilgan vodorodning(𝑛, 𝑠ℎ)da  

hajmini(𝑚

3

)aniqlang. A) 56        B) 3,6        C) 4,6        D) 5,6 

 

𝟔𝟔. 250 𝑚𝑙 gaz(𝑛, 𝑠ℎ)da 0,715 𝑔 keladi. Shu gazning molekulyar massasini toping. 

A) 62        B) 60        C) 65        D) 64 

 

𝟔𝟕. 3,17 𝑔𝑟 xlor necha litr hajmni egallaydi ? A) 0,1         B) 0,5        C) 0,9        D) 1 

 

𝟔𝟖. Normal sharoitda 1 litr azotning va 1 litr ammiakning massasini(𝑔𝑟)toping. 

A) 1,25 ; 0,7                 B) 1,25 ; 1,78 

C) 2,25 ; 2,778            D) 1 ; 1 

 

𝟔𝟗. 7 𝑙𝑖𝑡𝑟 kislorodga 8 𝑙𝑖𝑡𝑟 azot aralashtirilgan. Aralashmaning (𝑛, 𝑠ℎ)dagi og`irligini aniqlang. 

A) 10        B) 15        C) 25         D) 20 

 

𝟕𝟎. 11,2 𝑙 ammiak necha gramm keladi ? A) 8         B) 8,8          C) 8,5         D) 9 

 

𝟕𝟏. Gaz holda(n, sh)5,6 𝑙𝑖𝑡𝑟 ftorda necha  dona ftor atomi bo`ladi ? 

A) 3,01 ∙ 10

23

             B) 1,5 ∙ 1023

 

C) 4,2 ∙ 1022

                D) 6,02 ∙ 10

23

 

 𝟕𝟐. 2,7 ∙ 10

22

 ta gaz molekulalari qancha  hajimni egallaydi ? 

A) 5          B) 3          C) 1           D) 7 

 

𝟕𝟑. 1 𝑔𝑟 oddiy modda tarkibida 37,625 ∙ 1021

ta 


atom bo`lib, u(𝑛, 𝑠ℎ)da 0,4667 𝑙𝑖𝑡𝑟 hajimni 

egallasa, shu oddiy moddaning formulasini 

aniqlang. 

A) 𝑂


3

           B) 𝑂

2

         C) 𝑁2

         D) 𝐻

2

 

 𝟕𝟒. Qaysi holatlardagi gazlarning hajmi  

30,1 ∙ 10

23

ta kislorod molekulasining egallagan hajmiga teng bo`ladi ? 

1) 220 𝑔𝑟 𝐶𝑂

2

 ;      2) 112 𝑔𝑟 𝐶𝑂 ; 3) 220 𝑔𝑟 𝐶

3

𝐻8

;     4) 177 𝑔𝑟 𝐶𝑙

2

 ; 5) 140 𝑔𝑟 𝑁

2

 ; A) 1,2,3        B) 1,3,4      C) 1,3,5      D) 2,3,4 

 

  

 

𝟕𝟓. Normal sharoitda 1 litr havodagi molekulalar soni nechta ? 

A) 54 ∙ 10

23

            B) 0,27 ∙ 1023

 

C) 1,08 ∙ 1023

         D) 1,5 ∙ 10

23

 

 𝟕𝟔. 2,4 ∙ 10

23

ta ftor atomi bo`lgan gazning  hajmini(litrda)hisoblang. 

A) 2,24        B) 4,48         C) 6,72      D) 8,96 

 

𝟕𝟕. N, sh, da har qanday gazning 1m3

 hajmida  

mollar soni qancha bo`ladi ? 

A) 44,9        B) 41,7        C) 45,3        D) 44,6 

 

𝟕𝟖. 1,5 mol, 96 gr, 6,02 ∙ 1023

ta atom va  

1,2 ∙ 10

24

ta molekula kislorodga to`g`ri kelgan va normal sharoitda o`lchangan hajmlar(litr) 

keltirilgan qatorni ko`rsating. 

A) 22,4 ; 67,2 ; 22,4 ; 44,8 

B) 33,6 ; 67,2 ; 11,2 ; 44,8 

C) 33,6 ; 67,2 ; 22,4 ; 44,8 

D) 44,8 ; 22,4 ; 11,2 ; 44,8 

 

𝟕𝟗. Normal sharoitda o`lchangan 56 litr  uglerod(IV)oksiddagi kislorod atomlarining 

sonini hisoblang. 

A) 30 ∙ 10

23

              B) 45,2 ∙ 1023

 

C) 15,1 ∙ 1023

           D) 37,6 ∙ 10

23

 

 𝟖𝟎. Odam o`pkasidagi havo pufakchalari  

(alveolalar)ning 700 millioniga 3 litr  

havo sig`adi. Bitta alveolaga sig`adigan  

havodagi molekulalar sonini hisoblang. 

A) 1,4 ∙ 10

13

                 B) 1,5 ∙ 1015

 

C) 1,2 ∙ 1016

                 D) 1,2 ∙ 10

14

   


 

𝟖𝟏. Massasi berilgan qauyidagi gazlarning 

qaysi birlari bir xil sharoitda teng hajmlarni 

egallaydi ? 

1) 8 𝑔𝑟 𝑂

2

 ;      2) 8,5 𝑔𝑟 𝑁𝐻3

 ;     3) 11 𝑔𝑟  𝐶𝑂

2

 ; 4) 1 𝑔𝑟 𝐻𝑒 ;      5) 22 𝑔𝑟 𝐶𝑂

2

 ;      6) 5,6 𝑙 𝑁𝐻3

 ; 

7) 0,25 𝑔𝑟 𝐻

2

 ;  8) 7 𝑔𝑟 𝑁2

 

A) 2, 5, 8    B) 5, 6, 7, 8    C) 1, 2, 3, 4, 5    D) 1,3,4,6,8  

𝟖𝟐. 1 mol tetrafosfor va 2 mol ozondagi 

atomlar sonining nisbatini toping. 

A) 1 ∶ 2      B) 1 ∶ 1,5     C) 1 ∶ 1,25    D) 2 ∶ 1  

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

60  

𝟖𝟑. Odam o`pkasidagi 750 𝑚𝑙𝑛 pufakcha  

(alveola)lar hajmi 3 𝑙𝑖𝑡𝑟 bo`lgan havoni 

sig`diradi. Bitta havo pufakchasidagi kislorod 

sonini hisoblang. [(𝑂

2

) = 0,2 ] A) 2,3 ∙ 10

13

                B) 1,6 ∙ 1015

 

C) 2 ∙ 10

13

                    D) 1,2 ∙ 1014

 

 

𝟖𝟒. Mis(𝐼𝐼)oksidning nechta molekulasi 16 𝑔𝑟 

bo`ladi ? 

A) 1,2 ∙ 10

22

              B) 2,0 ∙ 1023

 

C) 1,2 ∙ 10

23

              D) 2,2 ∙ 1023

 

 

𝟖𝟓. 0,75 mol 𝐵

2

𝑂

3 va 1 mol 𝐾𝐶𝑙𝑂

3

 dagi atomlar sonining nisbatini toping. 

A) 1 ∶ 1,6          B) 1 ∶ 1,4          C) 1 ∶ 1,5 

D) 1 ∶ 1,3          E) 1 ∶ 1,7           

 

𝟖𝟔. Odam organizmida o`rtacha 4,5 gr  

miqdorda temir bo`lib, uning 65 %i qon  

tarkibida bo`ladi. Qon tarkibidagi temir  

atomlarining sonini toping. 

A) 3,14 ∙ 10

22

            B) 3,15 ∙ 1024

 

C) 6,5 ∙ 10

23

               D) 6,02 ∙ 1023

 

E) 2,15 ∙ 10

22

 

 

87. Dengiz suvlarining 1 litri tarkibida  

≈ 1,27 gr magniy ionlari bo`lsa, 100 ml 

dengiz suvidagi Mg

2+

 ionlari sonini toping. A) 2,18 ∙ 10

21

               B) 3,18 ∙ 1021

 

C) 3,18 ∙ 10

22

               D) 3,18 ∙ 1023

 

E) 2,18 ∙ 10

23

 

 

𝟖𝟖. Odam organizmining (o`rtacha massasi 

70 kg)   ≈ 2 % ini kalsiy tashkil etib, uning 

99 % miqdori suyak va tishlar tarkibini  

tashkil etadi. Suyak va tishlardagi kalsiy, 

ionlarining sonini aniqlang. 

A) 1,77 ∙ 10

25

          B) 2,1 ∙ 1025

 

C) 1,77 ∙ 10

26

          D) 8,3 ∙ 1023

 

E) 7,17 ∙ 10

25

 

 

𝟖𝟗. 6 gr sirka kislotadagi kislorod atomlari  

sonini aniqlang.  

A) 6,02 ∙ 10

22

           B) 3,62 ∙ 1022

 

C) 1,2 ∙ 10

23

              D) 3,02 ∙ 1023

 

 

 

 

 

𝟗𝟎. Odam tanasining 75 % ini suv tashkil  

etsa, og`irligi 70 kg bo`lgan odam 

organizmidagi suvda nechta atom mavjud 

bo`ladi ? 

A) 2,3 ∙ 10

27

               B) 1,76 ∙ 1027

 

C) 6,02 ∙ 10

23

             D) 5,27 ∙ 1027

 

 

𝟗𝟏. Massasi 1 ∙ 10

−8

 gr bo`lgan oltin  namunasida nechta atom bo`ladi ? 

A) 0,3 ∙ 10

12

                B) 3 ∙ 1013

 

C) 6,02 ∙ 10

15

              D) 3,05 ∙ 1029

 

 

𝟗𝟐. Gazlar aralashmasining 2 % azot 

molekulalaridan iborat. Shu aralashmaning  

3 litr hajmidagi azot molekulalari sonini 

hisoblang. 

A) 1,6 ∙ 10

21

      B) 5 ∙ 1021

       C) 5 ∙ 10

20

 

D) 1,1 ∙ 10

21

      E) 1,1 ∙ 1022

 

 

𝟗𝟑. 8 gr vodorod yonganda hosil bo`ladigan  

suv molekulalarining sonini aniqlang. 

A) 2,4 ∙ 10

24

       B) 6,02 ∙ 1023

      C) 1,2 ∙ 10

24

 

D) 1,8 ∙ 10

24

       E) 3,01 ∙ 1023

 

 

𝟗𝟒. 2 mol glyukon kislota va 3,5 mol  

karbonat angidrid tarkibidagi kislorod  

atomlari o`zaro qanday nisbatda bo`ladi ? 

A) 2 ∶ 1      B) 2 ∶ 3,5    C) 1,5 ∶ 3,5     D) 1 ∶ 1 

 

𝟗𝟓. Normal sharoitda har qanday gazning  

1 𝑚

3

 hajmida mollar soni qancha bo`ladi ? A) 44,9       B) 41,7        C) 45,3        D) 44,6 

 

𝟗𝟔. Yer qobig`i massasining 47,2 % ni  

kislorod va 8,8 % massasini alyuminiy 

atomlari tashkil etadi. Yer qobig`idagi 

har bir har bir alyuminiy atomiga nechta 

kislorod atomi to`g`ri keladi ? 

A) 15         B) 12         B) 9        C) 6        D) 3 

 

𝟗𝟕. Reaksiya unumi 100 % bo`lganda 1 tonna 

sulfat kislota ishlab chiqarish uchun nechta 

tonna pirit kerak ? 

A) 1,224      B) 0,918      C) 0,612      

D) 0,306      E) 0,459  

 

 

 

𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

61  

𝟗𝟖. Ozonning necha grammida 2,71 ∙ 10

24

dona kislorod bo`ladi ? 

A) 72     B) 60,2     C) 48      D) 64      E) 80  

𝟗𝟗. Ma` lum sharoitda 0,5 mol geliy gazi 2 litr  

keladi. Agar quyidagi o`zgarishlar (1, 2, 3) 

bajarilsa, gaz hajmi qanday (a, b, c)bo`lishini 

moslab ko`rsating. 

1) 2 𝑔𝑟 geliy qo`shilsa ;   2) 1 𝑔𝑟 gaz chiqarib 

yuborilsa ;    3) 2 gr vodorod qo`shilsa ; 

𝑎) 4 𝑙𝑖𝑡𝑟 ;     𝑏) 6 𝑙𝑖𝑡𝑟 ;      𝑐) 1 𝑙𝑖𝑡𝑟 ; 

A) 1 − 𝑎,

2 − 𝑐,


3 − 𝑏 

B) 1 − 𝑐,

2 − 𝑐,

3 − 𝑐 C) 1 − 𝑎,

2 − 𝑏,


3 − 𝑐 

D) 1 − 𝑐,

2 − 𝑎,

3 − 𝑏  

𝟏𝟎𝟎. Miqdori 4,5 ∙ 10

12

 dona azot molekulalari havoning qanday hajmida bo`lishi mumkin? 

(𝜑(𝑁


2

) = 0,78) 

A) 2,1 ∙ 10

−10


              B) 1,7 ∙ 10

−10


 

C) 3,7 ∙ 10

−10

              D) 4,8 ∙ 10−12

 

E) 4,8 ∙ 10

13

 

 

𝟏𝟎𝟏. 101,6 𝑔𝑟 molekulyar yodda qancha 

struktura birlik bor ? 

A) 2,4 ∙ 10

23

                   B) 1,5 ∙ 1023

 

C) 0,2 ∙ 10

23

                   D) 1,2 ∙ 1023

 

 

𝟏𝟎𝟐. Quyida berilgan moddalarning mol  

miqdorlari qaysi javobda to`g`ri taqqoslangan ? 

1) 2,408 ∙ 10

23

 ta 𝐻


2

 molekulasi ;   2) tarkibida 

0,8 mol kislorod bo`lgan 𝐶𝑂

2

 ;   3) 11,5 𝑔𝑟 𝑁𝑂2

 

A) 2 = 1 > 3              B) 1 > 2 = 3 

C) 3 > 2 = 1              D) 1 > 1 > 3 

 

𝟏𝟎𝟑. 11,2 litirida 54,18 ∙ 10

23

 ta elektron  bo`lgan gazning formulasini toping. 

A) 𝐶𝑂      B) H

2

S      C) 𝑁𝐻3

     D) 𝑁𝑂  

𝟏𝟎𝟒. Necha gramm [𝐴𝑙(𝑂𝐻)

2

]

2𝑆𝑂

4

 da 12,04 ∙ 10

23.


kislorod mavjud ? 

A) 45,8        B) 54,5        C) 64,4      D) 72,67  

 

 

 

 

 

 

𝑮𝑨𝒁𝑳𝑨𝑹𝑵𝑰𝑵𝑮 𝑯𝑨𝑱𝑴𝑰𝒀 𝑽𝑨 𝑵𝑰𝑺𝑩𝑰𝒀 


Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling