Download 1.27 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/11
Sana18.08.2020
Hajmi1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
 

𝒎𝒊𝒒𝒅𝒐𝒓𝒊𝒚 𝒇𝒐𝒊𝒛𝒍𝒂𝒓

     

𝟏. 6,4 𝑔𝑟 kislorod massasi 16 𝑔𝑟 bo`lgan element 

bilan birikib 𝐸𝑂 tarkibli oksid hosil qilgan bo`lsa 

noma`lum elementni aniqlang. 

A) 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖y    B) 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑦   C) 𝑘𝑎𝑙𝑠𝑖𝑦   D) 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠𝑖𝑦  

𝟐. 36 gramm uglerod, 4,214 ∙ 10

24 

 dona  vodorod atomi va 2 mol kislorod atomidan  

tashkil topgan moddaning formulasini toping. 

A) 𝐶

2

𝐻5

𝑂𝐻    B) 𝐶

2

𝐻

4𝑂    C) 𝐶

3

𝐻7

𝑂

2     D) 𝐶

3

𝐻6

𝑂   

𝟑. 2,21 gramm mis(II)gidroksikarbonatni 

qizdirishdan 1,58 gramm 𝐶𝑢𝑂 ; 0,44 gr  

𝐶𝑂

2 va 0,18 gr 𝐻

2

𝑂 hosil  bo`lgan. shu tuzning  molekulyar formulasini toping. 

A) 𝐶𝑢𝐶𝑂


3

                   B) 𝐶𝑢(𝑂𝐻)

2

 

C) 𝐶𝑢


2

(𝑂𝐻)


2

𝐶𝑂

3    D) 𝐶𝑢(𝐻𝐶𝑂

3

)2

 

 

𝟒. Yer qobig`i massasining 47,2% kislorod, 

va 8,8% alyuminiydan  iborat. Undagi  

alyuminiyning har bir atomiga kislorodning  

nechta atomi to`g`ri keladi ? 

A) 15         B) 12        C) 9        D) 6  

𝟓. 13,4 𝑔 kristall sodaga mo‘l miqdorda xlorid 

kislota ta’sir ettirilganda 1,12 l (n. sh) gaz ajralib 

chiqsa, kristallogidrat formulasini aniqlang. 

A) 𝑁𝑎

2

𝐶𝑂3

·  7𝐻


2

𝑂 

B) 𝑁𝑎2

𝐶𝑂

3·  10𝐻

2

𝑂 C) 𝑁𝑎

2

𝐶𝑂3

·  8𝐻


2

𝑂 

D) 𝑁𝑎2

𝐶𝑂

3· 9𝐻

2

𝑂  

𝟔. 𝑁𝑎


2

𝑆𝑂

4·  𝑛𝐻

2

𝑂 tarkibida kislorodning  massa ulushi 67,13% bo‘lsa,  

kristallogidrat tarkibida 

necha mol suv bor? 

A) 10 


B) 8 

C) 9 


D) 7 

 

𝟕. Modda bug‘ining azotga nisbatan zichligi 6 ga 

teng bo‘lib, tarkibida 84,5% xlor bo‘lsa, uning 

molekulyar formulasini aniqlang. 

A) 𝑡𝑟𝑖𝑥𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛 

B) 𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑥𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛 

C) 𝑔𝑒𝑘𝑠𝑎𝑥𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛 

D) 𝑑𝑖𝑥𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

49  

𝟖. 6,4 𝑔 birikma havosiz sharoitda parchalanganda 

3,6 𝑔 suv va 2,8 𝑔 kimyoviy jihatdan inert 

bo‘lgan oddiy modda hosil bo‘lgan. Boshlang‘ich 

moddaning formulasini aniqlang. 

A) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖d 

B) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 

C) 𝑚𝑜𝑐ℎ𝑒𝑣𝑖𝑛𝑎 

D) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡 

 

𝟗. 36 𝑔 metall (II)oksidini qaytarish uchun 

11,2 𝑙 (n. sh. ) vodorod sarflansa, oksidning 

formulasini aniqlang. 

A) 𝐶𝑟𝑂 

B) 𝑁𝑖𝑂 


C) 𝐶𝑜𝑂 

D) 𝐹𝑒𝑂  

𝟏𝟎. 6,2 𝑔 noma’lum modda yonganda 8,8 𝑔  

karbonat angidrid, 9 𝑔 suv va 2,8 𝑔 azot hosil  

bo‘lsa, uning empirik formulasini aniqlang. 

A) 𝐶

6

𝐻5

𝑁𝐻

2 

B) 𝐶𝐻


3

𝑁𝐻

2 

C) 𝐶𝐻


3

𝐶𝐻

2𝑁𝑂

2

 D) 𝐶

6

𝐻5

𝑁𝑂

2 

 

𝟏𝟏. Besh valentli element oksidi tarkibida  

56,33 %  kislorod bor. Elementning nisbiy 

atom massasini aniqlang. 

A) 75        B) 31        C) 14        D) 122 

 

𝟏𝟐. Davriy sistemaning 𝐼𝑉 − gruppa  

elementining hosil qilgan yuqori valentli 

xloridi va oksidining molekulyar massalari 

nisbati 17 ∶ 6 ni tashkil etadi. Bu elementni 

aniqlang. 

A) 𝑞𝑜`𝑟𝑔`𝑜𝑠ℎ𝑖𝑛          B) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

C) 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑖𝑦              D) 𝑘𝑟𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦   

𝟏𝟑. Tarkibida marganesning massa ulushi 

49 % kislorodniki esa 51 % bo`lgan oksid 

formulasini ko`rsating. 

A) 𝑀𝑛

2

𝑂3

    B)𝑀𝑛𝑂

2

    C) 𝑀𝑛𝑂    D) 𝑀𝑛2

𝑂

7 

 

𝟏𝟒. Tarkibida azotning massa ulushi 63,63 % 

kislorodniki esa 36,37% bo`lgan azot oksidining 

formulasini ko`rsting. 

1) 𝑁

2

𝑂 ;    2) 𝑁2

𝑂

3 ;    3) 𝑁

2

𝑂5

 ;    4) 𝑁𝑂 ;    5) 𝑁𝑂

2

 

A) 3        B) 4        C) 5         D) 1  

𝟓.  𝐸


3

𝑂

4 tarkibli birikmada noma`lum elementning 

massa ulushi 72,4 % ni tashkil etadi. nomalum 

elementni toping. 

A) 𝑡𝑒𝑚𝑖𝑟   B) 𝑞𝑜`𝑟𝑔`𝑜𝑠ℎ𝑖𝑛   C) 𝑞𝑎𝑙𝑎𝑦  D) 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠  

𝟔. Odam organizmida uchta elementning  

massa ulushlari quyidagicha ; 𝑂 − 65 % ; 

𝐶 − 18 % ;  𝐻 − 10 % organizmdagi  

element atomlari sonining ortib borishi  

tartibini aniqlang.  

A) 𝐻 ; 𝐶 ; 𝑂    B) 𝐶 ; 𝐻 ; 𝑂    C) 𝐻 ; 𝑂 ; 𝐶    D) 𝐶 ; 𝑂 ; 𝐻  

 

𝟕. Tarkibida 40 % kislorod bo`lgan ikki  

valentli metall oksididagi metallning molyar 

massasini aniqlang.  

A) 40      B) 24      C) 16      D) 64 

 

𝟖. Beshinchi guruh elementining eng yuqori 

oksidi tarkibida 34.8 % kislorod bo`lsa  

bu qaysi element ? 

A) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟    B) 𝑎𝑧𝑜𝑡     C) 𝑚𝑖𝑠ℎ𝑦𝑎𝑘    D) 𝑣𝑎𝑛𝑎𝑑𝑖𝑦 

 

𝟗. Oltinchi guruh elementining vodorod 

bilan hosil qilgan birikmasi tarkibida 

5,9 % vodorod bor. Bu qanday element ? 

A) 𝑆         B) 𝑆𝑒        C) 𝐶𝑟       D) 𝑇𝑒 

 

𝟏𝟎. Kimyoviy birikmani tashkil etuvchi  

elementlarning massa ulushlari quyidagicha ; 

𝐻 − 1,59 % ;  𝑁 − 22,22 % ; 𝑂 − 76,19 %. Shu 

birikmani aniqlang. 

A) 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎          B) 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

C) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡    D) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

 

𝟏𝟏. Magniy sulfatning txir tuz deb ataluvchi 

kristallogidrati tarkibida 51,22 % suv bo`ladi. 

Shu kristallogidrat tarkibidagi suvning  

miqdorini toping. 

A) 2          B) 3          C) 4          D) 7  

𝟏𝟐. Tetraetilqo`rg`oshin 𝑃𝑏(𝐶

2

𝐻

5)

4

 tarkibidagi qo`rg`oshinning massa ulushini aniqlang. 

A) 0,77        B) 0,76        C) 0,72       D) 0,64  

𝟏𝟑. Fosfor birikmalarining qaysi birida  

elementning massa ulushi maksimal qiymatga  

ega bo`ladi ? 

A) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑          B) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

C) 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎     D) 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑖𝑛  𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

50  

𝟏𝟒. 0,2 mol 𝐾𝐶𝑙 va 0,3 mol 𝑀𝑔𝐶𝑙

2

 aralashmasidagi xlorning massa ulushi(%) nechaga teng ? 

A) 33        B) 45        C) 56      D) 65  

𝟏𝟓. Tarkibida 98 % sof 𝐴𝑙𝐶𝑙

3

 bo`lgan texnik alyuminiy xlorid tarkibidagi xlorning massa  

ulushini (%)toping. 

A) 74,5        B) 78,17       C) 80,2       D) 82,7 

 

𝟏𝟔. Tarkibida sof 96 % 𝑀𝑔𝑆𝑂

4

 bo`lgan texnik magniy sulfat tarkibidagi magniyning massa 

ulushini(%)toping. 

A) 20,2       B) 19,2        C) 20        D) 30 

 

𝟏𝟕. Yuqori oksidi tarkibida 𝐸𝑂

3

 formulaga  ega bo`lgan va vodorod bilan 2,47 % vodorodli 

birikma hosil qiladigan element nomini toping. 

A) 𝑆       B) 𝑆𝑒        C) 𝑇𝑒       D) 𝑃𝑜 

 

𝟏𝟖. To`rtinchi guruh elementlaridan birining 

kislorodli birikmasi tarkibida 53,3 % kislorod 

borligi aniqlangan bo`lsa, shu elementning  

nomini aniqlang. 

A) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑   B) 𝑘𝑟𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦  C) 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑖𝑦  D) 𝑞𝑎𝑙𝑎𝑦  

𝟏𝟗. Jez qotishmasi tarkibida 60 % mis  

40 % rux bor. Shu birikmaning formulasini  

aniqlang.  

A) 𝐶𝑢𝑍𝑛     B) 𝐶𝑢

2

𝑍𝑛     C) 𝐶𝑢2

𝑍𝑛

3    D) 𝐶𝑢

3

𝑍𝑛2

 

 

𝟐𝟎. G`o`za bargini to`kish uchun ishlatiladigan 

kalsiy sianamid tarkibida 50 % kalsiy,  

15 % uglerod va 35 % azot borligi ma`lum  

bo`lsa, birikmaning formulasini aniqlang. 

A) 𝐶𝑎𝐶𝑁


2

   B) 𝐶𝑎


2

𝐶𝑁    C) 𝐶𝑎(𝐶𝑁)

2

   D) 𝐶𝑎


3

(𝐶𝑁)


2

 

 

𝟐𝟏. Vodorodli birikmasining formulasi 𝐻𝐸 bo`lgan 

elementning yuqori oksidi tarkibida 41,17 % 

kislorod bor. Bu qaysi element ? 

A) 𝑓𝑡𝑜𝑟      B) 𝑏𝑟𝑜𝑚      C) 𝑥𝑙𝑜𝑟      D) 𝑦𝑜𝑑  

 

𝟐𝟐. Tarkibida  𝐶𝑎, 𝐶𝑙 va 𝑂 bo`lgan birikmaning 

7 gramida 1,6 gr 𝐶𝑎 va 0,08 mol xlor atomi 

bo`lsa, uning formulasini topimg. 

A) 𝐶𝑎𝐶𝑙

2

                   B) 𝐶𝑎(𝐶𝑙𝑂2

)

2  

C) 𝐶𝑎(𝐶𝑙


3

𝑂)

2          D) 𝐶𝑎(𝐶𝑙

2

𝑂)2

 

  

 

𝟐𝟑.  Tarkibida masa ulushi 31,84 %bo`lgan bir valentli metall, 39,18 % kislorod va  

qolgani xlordan iborat bo`lgan moddaning 

formulasini toping. 

A) 𝐿𝑖𝐶𝑙𝑂


3

    B) 𝐾𝐶𝑙𝑂

4

    C) 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2

    D) 𝐾𝐶𝑙𝑂

3

 

 𝟐𝟒. Tarkibi 94,12 % kislorod va 5,88 % 

vodoroddan iborat bo`lgan moddaning  

kimyoviy formulasi bilan tarkibi 88,9 % 

kislorod va 11,1 % vodoroddan iborat 

bo`lgan moddaning formulasi qanday 

farq qiladi ? 

A) 1 𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑔𝑎 

B) 2 𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑔𝑎  

C) 1 𝑡𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑔𝑎 

D) 1 𝑡𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑣𝑎 1 𝑡𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑔𝑎 

 

𝟐𝟓. Moddaning molyar massasi 44 ga teng. Uning tarkibiagi elementlar: azot 63,63 % 

kislorod 36,37 % . Shu moddaning molekulyar 

formulasini aniqlang. 

A) 𝑎𝑧𝑜𝑡(𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑         B) 𝑎𝑧𝑜𝑡(𝐼𝑉)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

C) 𝑎𝑧𝑜𝑡(𝐼𝐼𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑       D) 𝑎𝑧𝑜𝑡(𝐼)𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

 

𝟐𝟔. Quyidagi birikmalarning qaysi birida  xlorning massa ulushi eng katta ? 

A) 𝐶𝑙


2

𝑂

7     B) 𝐶𝑙

2

𝑂5

    C) 𝐶𝑙

2

𝑂

3    D) 𝐶𝑙

2

𝑂  

𝟐𝟕. Nefelin (𝑁𝑎

2

[𝑆𝑖


2

𝐴𝑙

2𝑂

8

])tarkibidagi kremniy oksidining massa ulushini aniqlang. 

A) 0,197    B) 0,211    C) 0,423    D) 0,253 

 

𝟐𝟖. Tarkibi 𝑁𝑎2

𝑆𝑂

4∙ 10𝐻

2

𝑂 bo`lgan glauber tuzidagi suvning massa ulushini aniqlang. 

A) 54       B) 58        C) 56        D) 57 

 

𝟐𝟗. Quyidagi birikmalarning qaysi birida  azotning massa ulushi eng katta ? 

1) 𝑁𝐻


4

𝑁𝑂

3 ;  2) 𝑁𝑂 ;  3) 𝑁

2

𝑂4

 ;  4) N


2

O ;  5) 𝐻𝑁𝑂

3

  

A) 2          B) 3          C) 5          D) 4  

𝟑𝟎. Agar 2,22 gr suvsiz kalsiy xlorid 4,38 gr  

kristallogidrat hosil qilsa, tuz tarkibida necha 

molekula suv bor ? 

A) 4          B) 2          C) 3          D) 6 

 

  

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

51  

𝟑𝟏. Quyidagi moddalarning qaysi birida 

misning massa ulushi eng katta ? 

A) 𝐶𝑢𝑆      B) 𝐶𝑢𝑂      C) 𝐶𝑢𝑆𝑂

4

       D) 𝐶𝑢2

𝑂 

 𝟑𝟐. Tarkibida 25 % ammoniy karbonat va  

75 % ammoniy nitrat bo`lgan aralashmadagi 

azotning massa ulushini aniqlang. 

A) 5,83      B) 21,4      C) 29,9      D) 33,54 

 

𝟑𝟑. Marganes(II)sulfat kristallogidrati tarkibida 24,66 % marganes bo`lsa, uning 

formulasi qanday bo`ladi ? 

A) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 𝐻2

𝑂              B) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 3𝐻


2

𝑂 

C) 𝑀𝑛𝑆𝑂4

∙ 5𝐻


2

𝑂            D) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 4𝐻


2

𝑂 

 𝟑𝟒. Sodaning 2,5 𝑔𝑟 kristallogidrati tarkibidagi 

kristallizatsiya suvi chiqarib yuborilgandan 

keyin, 0,926 𝑔𝑟 suvsizlantirilgan soda qoldi. 

Soda tarkibida kristallizatsiya suvning massa 

ulushini(%)hisoblang va kristallogidrat 

formulasini aniqlang. 

A) 92,68 ;  𝑁𝑎

2

𝐶𝑂4

∙ 5𝐻


2

𝑂 

B) 62,96 ;  𝑁𝑎2

𝐶𝑂

4∙ 10𝐻

2

𝑂 C) 62,96 ;  𝑁𝑎

2

𝐶𝑂4

∙ 8𝐻


2

𝑂 

D) 71,28 ;  𝑁𝑎2

𝐶𝑂

4∙ 10𝐻

2

𝑂  

𝟑𝟓. Quyidagi oksidlarning qaysi birida  

elementlarning massa nisbatlari 1 ∶ 1,5 ga 

teng bo`ladi ? 

A) 𝐻

2

𝑂      B) 𝐿𝑖2

𝑂       C) 𝑆𝑂

3

      D) 𝑁2

𝑂

5 

 

𝟑𝟔. Massasi 15 𝑔𝑟 modda yonganda, 2,8 𝑔𝑟  azot, 17,6 𝑔𝑟 uglerod(IV)oksid va 9 𝑔𝑟 suv  

hosil bo`ladi. Boshlang`ich modda tarkibi 

qaysi element atomlaridan tashkil topgan ? 

1) azot ;   2) vodorod ;  3) kislorod ;  4) uglerod 

A) 1, 2, 3     B) 1, 3, 4    C) 2, 3, 4    D) 1, 2, 3, 4 

 

𝟑𝟕. 5,4 𝑔𝑟 modda yonganda 8,8 𝑔𝑟 CO2

, 1,8 𝑔𝑟 

suv  va 2,8 𝑔𝑟 azot hosil bo`ldi. Boshlang`ich  

moddaning formulasini aniqlang. 

A) 𝐻𝐶𝑁   B) 𝐶𝐻

3

𝑁𝐻2

   C) 𝐶𝐻


3

𝑁𝑂

2   D) 𝐶

6

𝐻5

𝑁𝐻

2 

 

𝟑𝟖. 0,68 𝑔𝑟 modda yonganda, 1,28 𝑔𝑟 sulfit  angidrid va 0,36 𝑔𝑟 suv hosil bo`ldi. Shu 

moddaning oddiy formulasini toping. 

A) 𝐻

2

𝑆      B) 𝑆      C) 𝐻2

𝑆𝑂

4      D) 𝐹𝑒𝑆 

 

 𝟑𝟗. 3,4 𝑔𝑟 noma`lum modda yonganda 2,8 𝑔𝑟 

azot va 5,4 𝑔𝑟 suv hosil bo`ldi. Nomalum  

moddaning nomini aniqlang. 

A) 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑎𝑧𝑖𝑛        B) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 

C) 𝑎𝑚𝑚𝑖𝑎𝑘          D) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

 

𝟒𝟎. Qalay va misning qotishmasida har bir qalayga besh atom mis to`g`ri kelishi uchun  

shu otishmada necha foiz qalay bo`lishi kerak ? 

A) 27, 1      B) 10      C) 7      D) 12 

 

𝟒𝟏. Davriy sistemaning (IV)gruppa elementi hosil qilgan sulfidi va bromidining molekulyar 

massa nisbatlari 23 ∶ 87. Bu qaysi element ? 

A) 𝑘𝑟𝑒𝑚𝑛𝑖𝑦   B) 𝑞𝑎𝑙𝑎𝑦   C) 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑖𝑦   D) 𝑢𝑔𝑙𝑒𝑟𝑜𝑑 

 

𝟒𝟐. Kumushning massa ulushi 87 % bo`lsa  alyuminiy bilan kumush birikmasining  

formulasini aniqlang. 

A) 𝐴𝑔

4

𝐴𝑙2

    B) 𝐴𝑔𝐴𝑙

2

    C) 𝐴𝑔5

𝐴𝑙

3    D) 𝐴𝑔

3

𝐴𝑙2

 

 𝟒𝟑. Jez tarkibida 60 % 𝐶𝑢, 40 % 𝑍𝑛 bo`lsa  

uning formulasini aniqlang. 

A) 𝐶𝑢

2

𝑍𝑛       B) 𝐶𝑢3

𝑍𝑛

5     C) 𝐶𝑢𝑍𝑛    D) 𝐶𝑢

3

𝑍𝑛2

 

 𝟒𝟒. Natriy gidrofosfat 𝑁𝑎

2

𝐻𝑃𝑂4

∙ 𝑛𝐻


2

𝑂 da 


11,57 %  fosfor bor. Kristallogidrat tarkibidagi 

𝑛 − ning qiymatini toping. 

A) 1        B) 7        C) 5        D) 10  

 

𝟒𝟓. Glauber tuzi deb ataladigan tuz 𝑁𝑎

2

𝑆𝑂4

∙ 𝑛𝐻


2

𝑂 tarkibida natriyning massa 

ulushi 16,08 % ga teng. Bu tuz tarkibida  

necha mol tuz bor ? 

A) 6        B) 8        C) 10         D) 12 

 

𝟒𝟔. Temir(III)sulfat 𝐹𝑒2

(𝑆𝑂


4

)

3∙ 𝑛𝐻

2

𝑂 tarkibida oltingugurt bilan temirning massa 

ulushi 37,0 % ga teng bo`lsa 𝑛 − ning  

qiymatini toping.  

A) 8        B) 10       C) 12        D) 9 

 

𝟒𝟕. Alyuminiy nitrat kristallogidrati  tarkibida azotning massa ulushi 0,1239 ga 

teng bo`lsa, kristallogidrat tarkibida suvning  

miqdori qanchaga teng. 

A) 6        B) 7         C) 8         D) 9 

 

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

52  

𝟒𝟖. 𝑁𝑎


2

𝐶𝑂

3∙ 𝑛𝐻

2

𝑂 kristallogidratidagi  suvning massa ulushi 62,94 % ga teng bo`lsa 

𝑛 − ning qiymatini toping. 

A) 12        B) 7         C) 5        D) 10 

 

𝟒𝟗. Yuqori oksidi 𝐸𝑂3

 bo`lib uning vodorodli 

birikmasi tarkibida 2,47 % vodorod bo`lsa,  

bu qaysi element ? 

A) 𝑇𝑒          B) 𝑃          C) 𝑆          D) 𝑆𝑒 

 

𝟓𝟎. Xromkaliyli achchiqtosh 𝐶𝑟𝐾(𝑆𝑂4

)

2∙ 𝑛𝐻

2

𝑂  tarkibidagi xrom, kaliy va oltingugurtlarning  

birgalikdagi massa ulushi 31,06 % ni tashkil 

etadi. Achchiqtosh tarkibidagi suvning  

miqdorini(mol)hisoblang.  

A) 11          B) 10           C) 7          D) 12 

 

𝟓𝟏. Olti valentli element oksidi tarkibida  33,3 % kislorod bor. Shu elementni aniqlang. 

A)  𝐶𝑟


24

52

       B)  𝑆        𝐶)  𝑀𝑜     𝐷)  𝑆𝑒34

79

4296

26

32  

 

𝟓𝟐. Yil davomida odam 5 𝑘𝑔 osh tuzi istemol qilganda, har kuni qabul qilgan xlorid ionining 

massasini aniqlang. 

A) 8,3         B) 9,8        C) 11,6       D) 10,7 

 

𝟓𝟑. Fosforning ftorli birikmasi tarkibidagi ftorning massa ulushi 0,78 bo`lganda modda 

formulasini toping. 

A) 𝐻[𝑃𝐹

6

]   B) 𝑃2

𝐹

10    C) 𝑃𝐹

5

    D) 𝐻[𝑃𝐹4

 𝟓𝟒. Agar tabiy kislorod tarkibida 95 % 𝑂

164 % 𝑂

18

, 1 %𝑂17

 bo`lsa, elementning atom 

massasi qanchaga teng bo`ladi. 

A) 16,097     B) 16,068    C) 16,012    D) 15,999 

 

𝟓𝟓. Qaysi metallning nitrididagi elektronlar  soni uning oksididagiga qaraganda 2,5 marta 

ko`proq bo`ladi ? 

A) 𝐶𝑎           B) 𝐶𝑢          C) 𝐹𝑒          D) 𝑀𝑔 

 

𝟓𝟔. Tabiiy rubidiy tarkibida ikki izotop  𝑅𝑏

87

 va 𝑅𝑏85

 bo`ladi. Rubidiyning nisbiy atom 

massasi 85,47 ga teng. Har qaysi izotopning 

massa ulushini foizda hisoblang. 

A) 75 ; 25   B) 72 ; 28   C) 76,5 ; 23,5   D) 50 ; 50 

 

  

𝟓𝟕. Tabiatda misning o`rtacha nisbiy atom 

massasi 63,5. U 𝐶𝑢

63

 va 𝐶𝑢65

 izotoplaridan 

iborat. Tabiy misdagi Cu

63

 izotopining  massa ulushini foizda hisoblang. 

A) 25        B) 45        C) 55        D) 75 

 

𝟓𝟖. Kumush 𝐴𝑔107

 va 𝐴𝑔


109

 izotoplaridan 

tashkil topgan va uning o`rtacha atom massasi 

107,88 ga teng bo`lsa, kumushning har bir 

izotopini massa ulushini hisoblang. 

A) 𝐴𝑔


107

; 51 𝑣𝑎 𝐴𝑔

109

; 49 


B) 𝐴𝑔

107


; 47 𝑣𝑎 𝐴𝑔

109


; 53 

C) 𝐴𝑔


107

; 56 𝑣𝑎 𝐴𝑔

109

; 44 


D) 𝐴𝑔

107


; 53 𝑣𝑎 𝐴𝑔

109


; 47 

 

𝟓𝟖. Element atomida 45 ta neytron bo`lib ular element atom massasining 56,25 % ni 

tashkil etadi. Bu elementdagi proton, elektron 

element tartib nomeri va atom massasini toping. 

A) 40 ; 40 ; 45 ; 85      B) 38 ; 38 ; 38 ; 85 

C) 35 ; 35 ; 35 ; 80      D) 35 ; 36 ; 30 ; 70 

 

𝟓𝟗. Kimyoviy birikmani tashkil etuvchi  elementning massa ulushlari quyidagicha 

𝐻 − 1,59 % ; 𝑁 − 22,22 % ; 𝑂 − 76,19 %  

shu birikmaning formulasini aniqlang. 

A) 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎             B) 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

C) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡        D) 𝑎𝑚𝑚𝑜𝑛𝑖𝑦 𝑔𝑖𝑑𝑟𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑 

 

𝟔𝟎. Tabiatda tarqalgan magniyning 78,6 % ini 𝑀𝑔

24

 izotopi, 10,1 % ini 𝑀𝑔25

 izotopi va 11,3 % ini 

𝑀𝑔

26

 izotopi tashkil qiladi. Magniyning o`rtacha  nisbiy atom massasini toping. 

A) 24,43    B) 24,33    C) 24,53    D) 24,00   E) 24,13 

 

𝟔𝟏. 𝑁𝑎


2

𝑆𝑂

4∙ 𝑥𝐻

2

𝑂  kristallogidrati tarkibida  55,9 % suv bor. x ni toping 

A) 5        B) 3          C) 10            D) 12 

 

𝟔𝟐. O`rtacha atom massasi 69,72 bo`lgan  galliy elementining tabiatda 𝐺𝑎

71

 va 𝐺𝑎69

  

izotoplari mavjud. Ularning tabiatda tarqalish ulushlarini aniqlang. 

A) 36 % ; 64 %         C) 56 % ; 44 % 

C) 38 % ; 62 %         D) 42 % ; 58 % 

E) 50 % ; 50 %   

 

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

53  

𝟔𝟑. Marganes(𝐼𝐼)sulfat kristallogidrati tarkibida 

24,66 % marganes bo`lsa, uning formulasi 

qanaqa bo`ladi ? 

A) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 𝐻2

𝑂       B) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 3𝐻


2

𝑂 

C) 𝑀𝑛𝑆𝑂4

∙ 4𝐻


2

𝑂     D) 𝑀𝑛𝑆𝑂

4

∙ 5𝐻


2

𝑂 

E) 𝑀𝑛𝑆𝑂4

∙ 2𝐻


2

𝑂 

 𝟔𝟒.  Xlor oksidlaridan birida kislorodning  

112 og`irlik qismiga xlorning 71 og`irlik qismi 

to`g`ri keladi. Xlorning nisbiy atom massasi 

35,5 ga teng bo`lsa, bu birikmaning formulasini 

va undagi xlorning valentligi nechaga teng ? 

A) 𝐶𝑙


2

𝑂

3 ; 𝐼𝐼𝐼             B) 𝐶𝑙

2

𝑂7

 ; 𝑉𝐼𝐼𝐼      

C) 𝐶𝑙

2

𝑂5

 ; 𝑉               D) 𝐶𝑙

2

𝑂 ; 𝐼 


 

𝟔𝟓. 𝐾𝐻


2

𝑃𝑂

4∙ 𝑛𝐻

2

𝑂  ushbu birikmada vodorodning massa ulushi 6,107 % bo`lsa, 

kristallogidrat formulasini aniqlang. 

A) 𝐾𝐻

2

𝑃𝑂4

∙ 7𝐻


2

𝑂       B) 𝐾𝐻

2

𝑃𝑂

4∙ 6𝐻

2

𝑂 C) 𝐾𝐻

2

𝑃𝑂4

∙ 5𝐻


2

𝑂       D) 𝐾𝐻

2

𝑃𝑂

4∙ 4𝐻

2

𝑂 E) 𝐾𝐻

2

𝑃𝑂4

∙ 3𝐻


2

𝑂 

 𝟔𝟔. Magniy kuporosi 𝑀𝑔𝑆𝑂

4

∙ 𝑛𝐻2

𝑂 tarkibida 

5,691 % 𝐻 bo`lsa, bu moddada necha %  

magniy sulfat bo`ladi. 

A) 48,78 %               B) 58,78            C) 38,78  

D) 68,78                    E) 28,78 

 

𝟔𝟕. Temir(III)sulfat kristallogidrati  𝐹𝑒(𝑆𝑂

4

)3

∙ 𝑛𝐻


2

𝑂 tarkibida 20 % oltingugurt 

bilan vodorod bo`lsa, ushbu moddada necha  

% kislorod bo`ladi ? 

A) 58,4          B) 60,7           C) 63,5 

D) 55,78       E) 48,9 

 

𝟔𝟖. Xona temperaturasida oltingugurt bug`ining tarkibidagi bitta oltingugurt 𝑆

𝑥 

molekulasining massasi 4,26 ∙ 10

−22


gr ga teng . Oltingugurt 

atomining massasi 5,32 ∙ 10

−23

gr ga teng bo`lsa molekula necha atomdan iborat ? 

A) 6        B) 8        C) 10        D) 12        E) 14 

 

𝟔𝟗. Necha gramm mis(II) sulfatdagi atomlar soni 24,5 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng? 

A) 5 


B) 6,67 

C) 40 


D) 13,44 

 

𝟕𝟎.  Necha gramm temir(II) xloriddagi atomlar soni 19,6 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng? 

A) 11,62 

B) 34,72 

C) 8,47 


D) 25,4 

 

𝟕𝟏. Necha gramm glauber tuzidagi atomlar soni 63 g nitrat kislotadagi molekulalar soniga teng? 

A) 13,76 

B) 21,8 

C) 8,7 


D) 3,9    

 

𝟕𝟐. Necha gramm natriy karbonatdagi atomlar soni 245 g Bertole tuzidagi molekulalar soniga teng? 

A) 22,44 

B) 35,3 

C) 212 


D) 12,25       

 

𝟕𝟑. Necha gramm natriy sulfatdagi atomlar soni 29,4 g sulfat kislotadagi molekulalar soniga teng? 

A) 16,67 

B) 6,09 

C) 42,6 


D) 14,3     

  

𝟕𝟒. Necha gramm mis(II) sulfatdagi atomlar soni 

11,2 l (n. sh. ) kisloroddagi molekulalar soniga 

teng? 

A) 18,7 


B) 13,3 

C) 10,6 


D) 24,6     

 

𝟕𝟓. Tabiiy suvdagi og‘ir suvning miqdori 0,02% ni tashkil etsa, 1 𝑘𝑔 shunday suvdagi og‘ir suv 

molekulalari sonini hisoblang. 

A) 6,02 · 10

21

 B) 3,01 · 10

21

 C) 6,02 · 10

22

 D) 3,01 · 10

22

  

𝟕𝟔. Tabiiy suvdagi og‘ir suvning miqdori 0,018% ni 

tashkil etsa, 1000 g shunday suvdagi og‘ir suv 

molekulalari sonini hisoblang. 

A) 68,12 · 10

21

                 B) 54,18 · 1020

 

C) 12,04 · 1022

                 D) 90,3 · 10

22

 


𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

54  

𝟕𝟕. 10 l (𝑛. 𝑠ℎ. )ammiak tarkibidagi vodorod  

atomlari sonini hisoblang. 

A) 9,03 ·  10

23

 

B) 8,06 ·  1023

 

C) 12,04 ·  1023

 

D) 6,02 ·  1023

 

 𝟕𝟖. Azot oksidining kislorodga nisbatan zichligi  

2,375 bo‘lsa, uning 301 ta molekulasining  

og‘irligini(𝑔)hisoblang. 

A) 9,6 ·  10

−21

 

B) 5,3 ·  10−21

 

C) 3,8 ·  10−20

 

D) 7,6  · 10−20

  

 𝟕𝟗. Tarkibida 21,07 ·  10

23

dona vodorod atomi bo‘lgan temir kuporosining massasini (g) 

aniqlang. 

A) 84,7 

B) 69,5 


C) 60,5 

D) 139     

𝟖𝟎. Azot(IV) va azot(III) oksidlari qanday (mol) 

nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 1,2: 1 

nisbatda bo‘ladi? 

A) 2: 1 

B) 3: 1 


C) 1: 1 

D) 1,5: 1     

𝟖𝟏. Azot(IV) va azot(III) oksidlari qanday (mol) 

nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 1,2: 1 

nisbatda bo‘ladi? 

A) 2: 1 

B) 3: 1 


C) 1: 1 

D) 1,5: 1     

𝟖𝟐. Azot(IV) oksid va alyuminiy gidroksid qanday 

(mol) nisbatda olinganda ulardagi kislorod 

atomlari soni 2 ∶ 1 nisbatda bo‘ladi? 

A) 2: 1 

B) 3: 1 


C) 1: 1 

D) 4: 1    

 

 

𝟖𝟑. Temir(III) gidroksofosfatdagi temir va fosfor 

atomlarining massa nisbati qanday? 

A) 2: 1 


B) 1,5: 1 

C) 2,7: 1 

D) 3,3: 1   

 

𝟖𝟒. Alyuminiy digidroksofosfat molekulasidagi alyuminiy va fosfor atomlari soni qanday 

nisbatda bo‘ladi? 

A) 3: 1 

B) 2: 1 


C) 1: 1 

D) 1: 2    

 

𝟖𝟓. 4,26 𝑔 𝐴2

𝐵

5modda tarkibida  

36,12 ·  10

21

dona 𝐴 atomi bo‘lsa, ushbu  moddaning molekulyar 

massasini hisoblang. 

A) 142 

B) 54 


C) 108 

D) 135   

 

𝑴𝑶𝑫𝑫𝑨 𝑴𝑰𝑸𝑫𝑶𝑹𝑰 𝒗𝒂 𝑴𝑶𝑳𝒀𝑨𝑹 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨  

𝟏. Quyidagi iboralardan qaysi biri ma`noga  

ega emas ? 

A) 


3

4

   mol mis atomlari  B) 0,5 𝑚𝑜𝑙 𝑛𝑎𝑡𝑟𝑖𝑦 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖 C) ℎ𝑎𝑣𝑜 𝑎𝑧𝑜𝑡 𝑣𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑟𝑜𝑑 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑙𝑎𝑟𝑖  

      𝑎𝑟𝑎𝑙𝑎𝑠ℎ𝑚𝑎𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡 

D) 𝐶𝑂

2

 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖  

𝟐. Mol degan tushuncha nimani anglatadi ? 

A) 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑓𝑜𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

B) 𝑔𝑟/𝑚𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑓𝑜𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎    

C) 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑎 𝑖𝑓𝑜𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

D) 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑓𝑜𝑑𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑗𝑚  

𝟑.  ≪ 𝑀𝑜𝑙  ≫ nima ?    

1) bir dona molekulaning massasi. 

2) bir dona atomning massasi  

3) moddaning miqdori 

4) 6,02 ∙ 10

23

ta atom yoki molekulaning       

massasi 


A) 3,4        B) 2          C) 2, 3          D) 3 

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

55  

𝟒. Massasi 4,4 𝑔𝑟 bo`lgan uglerod(IV)oksidda 

necha mol modda bor ? 

A) 1        B) 0,1        C) 0,01        D) 2 

 

𝟓. Bir tomchi suv(0,03 𝑚l)da nechta molekula bo`ladi ? 

A) 8 ∙ 10

20

               B) 3 ∙ 1021

 

C) 6 ∙ 1023

               D) 1 ∙ 10

21

 

 𝟔. Mis(II)oksidning nechta molekulasi 16 𝑔𝑟 

bo`ladi ? 

A) 1,5 ∙ 10

23

             B) 2 ∙ 1023

 

C) 1,2 ∙ 1023

             D) 2,2 ∙ 10

23

 

 𝟕. 8 𝑔𝑟 vodorod bilan 8 𝑔𝑟 kislorod aralashtirilib 

yondirilganida hosil bo`lgan suvning massasini 

toping. 

A) 9          B) 8          C) 10          D) 16 

 

𝟖. 1,505 ∙ 1024

ta suv molekulalarining  

massasini va 6,02 ∙ 10

22

ta suv  molekulalarining miqdorini(mol)hisoblang. 

A) 36 ; 0,01                B) 40 ; 1,0 

C) 45 ; 0,1                   D) 0,45 ; 10 

 

𝟗. Necha gramm geliydagi molekulalar soni 4,5 gr suvdagi molekulalar soniga teng bo`ladi ? 

A) 4          B) 3        C) 2         D) 1 

 

𝟏𝟎. Odam tanasining 72 % ini kislorod tashkil etsa, og`irligi 70 𝑘𝑔 bo`lgan tanadagi kislorodning 

atomlari soni va miqdori qanchaga teng bo`ladi ? 

A) 3100 ; 2 ∙ 10

27

        B) 1,9 ∙ 1027

 ; 3,15 ∙ 10

3

 

C) 1575 ; 19 ∙ 1027

      D) 9,5 ∙ 10

23

 ; 1,9 ∙ 1027

 

 𝟏𝟏. Kalsiy karbonatning qanday massasida(g) 

32 𝑔𝑟 metandagiga teng uglerod atomlari 

bor ? 

A) 100       B) 300       C) 200        D) 240  

𝟏𝟐. 1,5 mol 𝐶𝑙

2

𝑂  va 3 mol 𝑁2

𝑂 dagi kislorod 

atomlarining nisbatini toping. 

A) 1 ; 2      B) 1 ; 3      C) 1 ; 4     D) 1 ; 5 

 

𝟏𝟑. 0,25 mol N2

O va 0,5 mol 𝐹𝑒(𝑂𝐻)

3

 dagi 


atomlar sonining nisbatini toping. 

A) 1 ; 2,7      B) 1 ; 3,7      C) 1 ; 4,7     D) 1 ; 1 

 

 

𝟏𝟒. 21 𝑔𝑟 magniy karbonatda necha mol magniy atomlari mavjud ? 

A) 0,25      B) 0,5       C) 1,0     D) 0,75 

 

𝟏𝟓. 80 𝑔𝑟 temir(𝐼𝐼𝐼)oksidda necha mol temir bor ? 

A) 2,0        B) 1,0        C) 1,5      D) 1,3 

 

𝟏𝟔. 3 𝑔𝑟 uglerod necha gramm atom miqdorni tashkil etadi ? 

A) 3       B) 0,3        C) 0,25        D) 0,03 

 

𝟏𝟕. Og`irligi 13,5 gr bo`lgan alyuminiydan  yasalgan choy qoshig`i necha gramm − atomni 

tashkil etadi ? 

A) 13,5        B) 6,75      C) 1,35      D) 0,5 

 

𝟏𝟖. 88 gr uglerod(𝐼𝑉)oksidi olish uchun  necha mol ko`mir yondirilishi kerak ? 

A) 1,7       B) 1,8        C) 2       D) 2,2 

 

𝟏𝟗. 157,5 gr nitrat kislotada necha  gramm − molekula modda bo`ladi ? 

A) 2        B) 2,5        D) 3        D) 1,5 

 

𝟐𝟎. 10 𝑔𝑟 kalsiy karbonat tuzida necha mol  kalsiy karbonat bor ? 

A) 10        B) 1        C) 0,1       D) 0,5 

 

𝟐𝟏. Modda miqdori 2 mol bo`lgan  geksaamminonikel(II)xloridning [𝑁𝑖(𝑁𝐻

2

)6

]𝐶𝑙


2

 

massasini hisoblang. A) 46,4         B) 232        C) 696        D) 464 

 

𝟐𝟐. Necha gramm bertole tuzi tarkibida 6 gr atom kislorod bor ? 

A) 235      B) 240     C) 245      D) 250 

 

23. 0,015 𝑚𝑜𝑙 natriy gidroksid necha gramm massaga ega ? 

A) 0,3        B) 0,45        C) 0,6        D) 0,4 

 

𝟐𝟒. 2 𝑚𝑜𝑙 natriy nitratning massasini aniqlang. A) 160      B) 165      C) 175      D) 170 

 

  

 

 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑖𝑚𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑣 𝑆ℎ𝑒𝑟𝑚𝑢ℎ𝑎𝑚𝑚𝑎𝑑                          𝑲𝑰𝑴𝒀𝑶                       2015 𝑦𝑖𝑙(𝑠𝑔𝑢

𝑢𝑧@𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥. 𝑟𝑢)  

 

56  

𝟐𝟓. 1,5 𝑔𝑟 − atom temir oksidlanib 𝐹𝑒

3

𝑂

4 hosil 

bo`lishidan og`irlik necha grammga ortadi ? 

A) 64      B) 32      C) 28      D) 30 

 

𝟐𝟔. 3,5 mol kalsiy tarkibida nechta atom mavjud ? 

A) 1,2 ∙ 10

24

                 B) 2,4 ∙ 1024

 

C) 6,0 ∙ 1023

                 D) 2,1 ∙ 10

24

 

 𝟐𝟕. Bir xil massada olingan 10 %li eritmalarning 

qaysi birida molekulalar soni ko`proq bo`ladi ? 

A) 𝑜𝑠ℎ 𝑡𝑢𝑧𝑖                 B) 𝑥𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎 

C) 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑠𝑙𝑜𝑡𝑎      D) 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑦 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡 Download 1.27 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling