# Eng qadimgi madaniy boyliklarning o‘rganishdagi manbalar qaysi javobda to‘liq o‘z aksini topgan?


Download 220.38 Kb.
bet1/119
Sana04.10.2022
Hajmi220.38 Kb.
#830993
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119
Bog'liq
TEST Pedagogika 2021
Adabiyotlar, tavsiyanoma direkor, 1665720021, algoritmlash 2-lab, Maxmudov malumotlar tuzilmasi 2 amaliy ish, Maxmudov Sherzod - копия, Maxmudov Sherzod, 1666366652, malu baza

# Eng qadimgi madaniy boyliklarning o‘rganishdagi manbalar qaysi javobda to‘liq o‘z aksini topgan?
+ Xalq og‘zaki ijodi, buyuk adiblar, allomalarning asarlari, arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ashyolar
- Etnografiya va arxeologiya materiallari
- Xalq og‘zaki ijodi materiallari
- Buyuk adiblar, allomalarning ijodiy merosi

# «Pedagogiya, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir». Pedagogikaga bu ta’rif kim tomonidan berilgan?


+ Avloniy
- Shakuriy
- Hamza
- S.Ayniy

# “Takrorlash bilimning asosidir”.Ushbu ibora qaysi pedagog olimga tegishli?


+ Ushinskiy
- Shakuriy
- Hamza
- Komenskiy

# “Buyuk didaktika” asarining mullifi?


+ Komenskiy
- Ushinskiy
- Suxomlinskiy
- Makarenko

# “Donishnoma” asarining muallifi kim?


+ Ibn Sino
- Al-Forobiy
- Al-Motrudiy
- Al-Farg’oniy

# Al-Xorazmiy bilishning qaysi usuliga asos soldi?


+ Sinov-kuzatish va sinov usullariga
- Savol-javob usuliga
- Ko‘rgazmali tajriba usuliga
- Malaka va ko‘nikma shakllantirish

# “Hibat ul-haqoyiq” asarining muallifi kim?


+ Ahmad Yugnakiy
- Yusuf Xos Hojib
- Alisher Navoiy
- Kaykovus
# “Men farzand tarbiyasida davlatni boshqarishdan ko‘ra chuqurroq mushohada, undan ham chuqurroq donishmandlik kerakligiga ishonch hosil qildim” – degan ibora muallifi kim?.
+ Amir Temur
- Zahiriddin Muhammad Bobur
- Abdulla Avloniy
- Ulug‘bek
# Qadim zamonlardan mavjud bo‘lgan o‘qitishning eng qadimgi shakli – bu:
+ Individual
- Sinf-dars
- Ma’ruza-seminar
- Laboratoriya
# Jalloliddin Davoniyning “Axloqi Jaloliy” asari uch qismdan iborat. Uning birinchi qismi qaysi fanga taaluqli?
+ Axloq ilmiga
- Ta’limga
- Oila tarbiyasiga
- Iqtisodiyotga

# Jahon ilmida “Muallimi soniy” (“Ikkinchi muallim”) nomiga musharraf bo’lgan donishmand kim ?


+ Abu Nasr Farobiy
- Konfutsiy
- Imom Al-Buxoriy
- Imom At-Termiziy

# Zardushtiylik axloqining asosi - bu ...


+ Ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amal
- Ezgu niyat, ezgu kayfiyat, ezgu amal
- Falsafa, siyosat, e’tikod
- Saodat, e’tiqod , tafakkur
# «Xalqimiz tayanchi - ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy merosning o‘zi bir hazina. Bu hazinadan oqilona foydalanish lozim» - iborasi Islom Karimovning qaysi asarida ta’kidlangan?
+ Buyuk maqsad yo‘lidan og‘ishmaylik
- Tarixiy xotirasiz – kelajak yo‘q
- Amir Temur—faxrimiz, g‘ururimiz
- Yuksak malakali mutaxassislar – tarakqiyot omili

# Ibtidoiy jamiyat davrida kishilarning mehnat faoliyati uch guruhga bo’lingan. Bular qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


+ Bolalar va o’smirlar, hayot va mehnatda to’la ishtirok etuvchilar, keksalar
- Go’daklar, bolalar va o’smirlar hamda keksalar
- Yoshlar, yigitlar, faxriylar
- O’smirlar, hayot va mehnatda to’la ishtirok etuvchilar, ayollar

# Qaysi asarda dehqonlarga nisbatan: “O‘zing bular bilan aralashgin, qo‘shilgin, tilda yaxshi so‘zla, yuzungni ochiq tut”deya ta’rif berilgan


+ Qutadg‘u bilik
- Hayrat ul-abror
- Mahbub ul-qulub
- Hibbat ul-haqoyiq
# Imom al-Buxoriy to’plagan hadislar soni qanchani tashkil etadi?
+ 600 ming
- 300 ming
- 500 ming
- 100 ming

# Inson kamolotida uch narsa- “irsiyat, muhit, tarbiya” muhim rol o’ynaydi degan fikrni ilk bor ilgari surgan olimning nomi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


+ Beruniy
- Forobiy
- Ibn Sino
- Al-Motrudiy

# “Salomlashish va ruxsat so‘rash odobi, muloqot odobi, uxlash va yo‘l yurish odobi, suhbatlashish odobi, er-xotin odobi, tozalik qoi-dalari, mehmon kutsh odobi, ziyofat va ovqatlanish odobi, safar qoidalari” kabi qoidalar qaysi asarda bayon etilgan?


+ “Odob as-solihin”
- “Axloqi Jaloliy”
- “Mahbub ul-qulub”
- «Turkiy guliston yoxud axloq

# Kaykovusning “Qobusnoma” asari necha bobdan iborat ?


+ 44 bob
- 41bob
- 39 bob
- 37 bob

# Qaysi olim o’qitishni jismoniy mashqlar bilan qo’shib olib borish zarurligini ta’kidlaydi?


+ Ibn Sino
- Beruniy
- Al-Farg’oniy
- Mahmud Qoshg’ariy

# Qaysi olimning asarida pedagogika alohida fan maqomiga ega bo’ldi?


+ Yan Amos Komenskiy «Buyuk didaktika»
- K.D.Ushinskiy “Xalqichilik g’oyasi”
- Yusuf Xos Hojib «Qutadg’u bilig.»
- Alisher Navoiy “Mahbub ul-qulub”

# I.G.Pestolotssining didaktikaga qo‘shgan hissasi qanday?


+ Boshlang‘ich ta’lim metodikasining asosini yaratdi
- Rivojlantiruvchi o‘qitish nazariyasini aniqladi
- Muammoli ta’lim nazariyasini aniqladi
- Tabaqalashtirilgan ta’lim asosini yaratdi

# Movarounnaxrda davlat arboblaridan kim XV asrda maktablar islohotini o’tkazdi?


+ Ulug’bek
- Bobur
- Navoiy
- Husayn Boyqaro

# Pedagogik olamiga savol-javob evristik suhbat metodini olib kirgan faylasuf olim kim?


+ Suqrot
- Aflotun
- Arastu
- Demokrit

# Pedagogik tajriba tashkil etilish sharoitiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?


+ Tabiiy tajriba, laboratoriya tajribasi, tajriba ishi
- Matematik-statistik, evrestik, innavatsion tajriba
- Bolalarni ijodini o’rganish, statistika va boshqalar
- Laboratoriya tajribasi, amaliy tajribasi, anketa-sinov tajribasi

# Pedagogika tarixi qanday fan?


+ Ijtimoiy
- Siyosiy
- Huquqiy
- Didaktik

# Sinf-dars tizimini birinchi bo’lib kim yaratgan?


+ Yan Amos Komenskiy
- Ablulla Avloniy
- Fitrat
- K.D.Ushinskiy

# Kim pedagogika tarixida ta’lim – tarbiyaga birinchi bo’lib ta’rif bergan?


+ Forobiy
- Al-Xorazmiy
- Ibn Sino
- Beruniy

# “Turkiy guliston yoxud axloq” asarining muallifi kim?


+ AbdullaAvloniy
- Abdurauf Fitrat
- Hamza
- Forobiy

# Hadis ilmida “Sahih” yo’nalishining asoschisi kim?


+ Imom al-Buxoriy
- Abu Iso at-Termiziy
- Imom Ahmad an-Nasoiy
- Imom Abu Dovud Sulaymon Sijistoniy

# Ya.A.Komenskiyning “Buyuk didaktika” asari nechanchi yilda yozilgan?


+ 1632-yil
- 1630-yil
- 1631-yil
- 1700-yil
# Yangi usul maktablari uchun birinchi bo’lib “Ustodi avval” alifbosini kim yaratgan?
+ Said Rasul Said Azizov
- Behbudiy
- Hamza
- Shakuriy

# Pedagogik vaziyatning faoliyatini mohirlik bilan boshqarish – bu:


+ Pedagogik mahoratdir
- Pedagogik vazifadir
- Pedagogik texnikadir
- Pedagogik vaziyatdir

# “Avesto”da bolalarni o‘qitish va tarbiyalash qoidalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni belgilang?


+ Diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o‘qish va yozishga o‘rgatish.
- Yer, suv, havo, osmon to‘g‘risida bilimlarni bilish.
- Yaxshi fikr, yaxshi so‘z, yaxshi amallarga ishonish.
- Axloq-odob, ma’rifatli, diyonatli, mehnatsevar insonni shakllantirish.

# “Tarbiya bizlar uchun yo hayot- yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”. Yuqoridagi fikrlar kimning fikrlari?


+ Abdulla Avloniy
- Alisher Navoiy
- Amir Temur
- Abu Ali Ibn Sino

# “Ustoz shogirdlariga katta zulm ham, haddan tashqari ko‘ngilchanlik ham qilmasligi lozim”. Ushbu fikr qaysi allomaga tegishli?


+ Abu Nasr Forobiy
- Alisher Navoiy
- Abu Rayhon Beruniy
- Abu Ali ibn Sino
# «Inson kamolotida uch narsa – irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o‘ynaydi» degan fikrlar muallifi kim?
+ Beruniy
- Farobiy
- Ibn Sino
- Yusuf Xos Hojib

# Alisher Navoiyning qaysi asarida ustoz-murabbiy haqida noyob fikrlar bayon etilgan?


+ “Mahbub ul-qulub”
- «Qush tili»
- “Sabbai-Sayyor”
- «Hayrat ul abror»

# Antik davr mutafakkirlaridan kimlar pedagogning kasb mahorati va notiqlik san'ati haqida fikr bildirgan?


+ Soqrat, Platon, Demosfen.
- Aristotel, Gegel, Isey.
- Sitseron, Esxil, Forobiy.
- Farg‘oniy, Isokrad, Giperid.

# Komenskiy grammatik, fizik, matematik, etik, dialektik, ritorik degan olti xil nom bilan nimani atadi?


+ Lotin maktabining sinflarini
- Ona maktabining sinflarini
- Ona tili maktabi ning sinflarini
- Akademiyaning sinflarini

# Husnixatga doir dastlabki kitobni kim yozgan?


+ Munis Xorazmiy - “Savodi ta’lim”
- Muhammad Sodiq Qoshg‘ariy - “Odob as-solihin”
- Jaloliddin Davoniy - “Axloqiy Jaloliy”
- So‘fi Olloyor - “Sabot ul-ojizin”

# Turkistonda XIX asrning 2-yarmida mavjud bo`lgan madrasalarda ta`lim necha bosqichda bo`lgan?


+ 3 bosqich
- 4 bosqich
- 2 bosqich
- 5 bosqich

# Ushinskiyning pedagogik nazariyasidagi eng asosiy g‘oya nima?


+ Tarbiyaning xalqchilligi
- Tarbiyaning milliyligi
- Tarbiyaning umumiyligi
- Tarbiyaning dunyoviyligi

# Turkiy qavmlarning urf-odatlari, an’analari, odob-axloqlari hamda ta’lim-tarbiyaga oid tajribalari ifodalangan maqollar mavjud asarni toping.


+ “Devonu lug‘atit turk”
- “Qutadg‘u bilig”
- «Hibatul haqoyiq»
- «Qobusnoma»
# Toshkentda dastlabki rus maktabi qachon ochilgan?
+ 1886-yilda
- 1913-yilda
- 1883-yilda
- 1903-yilda

# Maktab sizni inson qilur, maktab hayot ehson qilur, maktab g`ami vayron qilur, hayrat qilib o`qing o`g’lon. Ushbu she`rining muallifi kim?


+ Avloniy
- Ibrat
- Shakuriy
- Behbudiy
# Arablar ulkan hududda halifalik davlatini barpo etish natijasida qaysi fanni taraqqiy etishga o`z xissalarini qo`shgan?
+ Geografiya
- Kimyo
- Siyosatshunoslik
- Zoologiya

# Arifmetik 4 amalni(,okbi, qo’shish, ayirish, ko‘payti rish) o‘ylab topgan antropologik tipni aniqlang.


+ Sinantroplar
- Pitekantroplar
- Neandertallar
- Kromanonlar

# Nechanchi asrda madrasalar tuzila boshlangan?


+ X arsda
- XI arsda
- XIII asrda
- XII asrda

# Islom dini ta`limotida “Qur`oni Karimdan” keying asosiy manbaa nima hisoblanadi?


+ Hadis
- Kalom ilmi
- Fiqh
- Tariqat

# “Ash-Shamoil an-Nabaviya” asarining muallifi kim?


+ Termiziy
- Buxoriy
- Farobiy
- Beruniy

# So`fiylik inson ma`naviy-ruhiy komilikka erishish yo`lida quyidagi to`rt bosqich o`tishi kerak deb hisoblashgan. Bular…


+ Shariat, tariqot, ma`rifat, haqiqat
- Ilm,bilim, din, inson
- Ilm, shariat, din, haqiqat
- Shariat, ma`rifat, inson, olam

# O‘rta Osiyoda musulmon maktablari tizimi qaysi tarixiy davrda vujudga keldi,


+ VII-XII asrlarda
- VII asrgacha
- XIV-XVII asrlarda
- XVII-XIX asrlarda.

# Juvonmardlik yo‘lini tanlagan yoshlarga quyidagilarni, ya’ni: “Ko‘zni yomon narsadan, qo‘lni yomon ishdan, tilni yomon so‘zdan saqlashni” tavsiya etgan alloma . . .


+ Kaykovus
- Ahmad YUgnakiy
- Voiz Koshifiy
- Yusuf Xos Hojib
“Buyuk didaktika” asari nechanchi yilda lotin tiliga tarjima qilingan va dastlab qaerda nashr etilgan?
a) 1919-1926 yilda Berlinda;

Download 220.38 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   119
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling