# Pedagogik maxorat tizimiga qaysilar kiradi ?


Download 71.94 Kb.
Sana04.10.2022
Hajmi71.94 Kb.
#830725
Bog'liq
ped mahorat
bes 3 [138](1)I1, 5- sinf matematika darsi Mavzu Misollar yechish Dars maqsadi t, ПК (ON) 5c6504644429213936cbb6a6581a9bf5, Mustaqil ish.Nazariy fonetika (1), Mustaqil ish.Nazariy fonetika (1), LESSONS 1 2. ARGUMENTATIVE ESSAY, LESSONS 1 2. ARGUMENTATIVE ESSAY, LESSONS 1 2. ARGUMENTATIVE ESSAY, Jahon adabiyoti-fayllar.org, gerunds and infinitives part 1, gerunds and infinitives part 1, Aktiv tok transformatori sxemasi, Mantiqiy to'rlar, Mantiqiy to'rlar, Mantiqiy to'rlar


# Pedagogik maxorat tizimiga qaysilar kiradi ?

- Tezkorlik


- Egiluvchanlik
- Egiluvchanlik
- Egiluvchanlik
- Kasbga oid bilimlar, insonparvarlik, pedagogik qobiliyat, pedagogik texnika;
- Tadbirni tanlash, uni tayyorlash va o’tkazish, tahlil qilish;
- Nafas olish, ovoz o’zgarishi, ravon nutq madaniyati;
- His-hayojonni anglatuvchi so’zlar ishlatish, o’zgalarni tushunish, yolg’on xushomad qilish.
# «O’qituvchi atamasi»ga berilgan ta’rifning qaysi biri mukammal ?

+ O’qituvchi– murabbiy, ustoz;


- O’qituvchi – yoshlarga ta’lim- tarbiya beruvchi kishi;
- O’qituvchi – inson qalbining muhandisi (injeneri);
- O’qituvchi – ziyo nurini tarqatuvchi shaxs.
# Notiqlik san’atini Yunonistonda qanday nomlashgan?

+ “San’atlar shohi”;


- “Yuksak iqtidorli ovoz sohibi”;
- “Tinglovchiga halovat bag’ishlovchi”;
- “Shox tribunasi”.
# Ta’lim muassasalarida dars berishning noan’anaviy metodlariga qaysilar kiradi ?

+ Dars- ma’ruza, dars- seminar, dars- munozara, dars- konferensiya, dars- musobaqa, mustaqil ish darslari;


- Aralash darslar, konferensiya darslar, yakka mashg’ulot darslari, amaliy darslar;
- Ma’ruza dars, takroriy dars, repetitorlik darslari. Yakka holda dars o’tish, uyga vazifa berish;
- Dars- ma’ruza, dars- bilim, dars- ekskursiya, nazariy bilimlarni mustahkamlash darslari.
# Nutq texnikasi bo’yicha ishlab chiqilgan mashqlar turkumiga qaysilar kiradi ?

+ Yozma va og’zaki nutq, ichki nutq;


- Ovoz o’zgarishi, nafas olish, ravon nutq;
- Ichki nutq, tashqi nutq, dialogik va monologik nutqlar;
- Nutq organlari, nutq apparati, nutq odobi.
# I. A. Karimov tavsifi bo’yicha pedagogning asosiy maqsadi nimalardan iborat?

+ Har bir talabaning mustaqil fikrlashini rivojlantirishdan;


- Mukammal bilim berishdan;
- Bilim va amaliy ko’nikmalarni shakllantirishdan;
- O’z mahoratini uzluksiz oshirib borishdan.
# «Vaziyat qanday bo’lmasin kuch ishlatish yo’li bilan millatlararo munosabatlarni, respublikalar mustaqilligiga dahldor masalalarni hal etishda birorta yaxshilikka erishish mumkin emasligiga ishonchim komil” ushbu fikr kimga tegishli?

+ I. Karimov;


- Sh.Mirziyoev;
- Sh.Rashidov;
- T.Malik;
# Pedagogik mahorat – bu…

+ Ta’lim va tarbiyaviy faoliyatda yuqori darajaga erishishni va uni doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta’minlovchi faoliyat bo’lib, har bir o’qituvchi fazilatida namoyon bo’ladi;


- Muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqsadga yo’naltirilgan hamda ushbu maqsadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat jarayonining mazmunidir;
- O’qituvchi tomonidan pedagogik jarayonni takomillashtirish, optimallashtirishga bo’lgan ijtimoiy ehtiyojni qondirish omilidir;
- Didaktik hamda tarbiyaviy jarayonning o’qituvchi tomonidan samarali, mahoratli tarzda tashkil etishdir.
# Ta’lim jarayonida o’qituvchining pedagogik mahoratini namoyon etuvchi asosiy vositalar?

+ O’quvchining nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan yutuqlari va ijobiy natijalari;


- Ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchining o’zaro faoliyati;
- Standart va nostandart mashg’ulotlarni o’tqazish;
- O’quv materiallarini nazariy va amaliy jihatdan puxta o’zlashtirishi.
# «Uzoq va yaqin tarixiy tajribalar shuni ko’rsatadiki, har qanday nizoga befarq bo’lmaslik kerak. Doimo ogoh bo’lish, kelishmovchiliklarning oldini olish hayotda va jamiyatda muvozanat va rivojlanishni ta’minlaydi”,- ushbu fikr kimga tegishli?

+ I. Karimov;


- SH.Mirziyoev;
- SH.Rashidov;
- A.Oripov.
# Pedagogik jarayonning harakat vositasi ?

+ Pedagogik o’zaro ta’sir;


- Faoliyat;
- Pedagogik vaziyat;
- Pedagogik hodisa.
# Nutqning vazifalarini aniqlang?

+ Lug’aviy, grammatik, leksik, jihatdan nutqning to’g’riligini va ravonlinigi ta’minlash;


- Nutq vositasida bolaning his-tuyg’ulari, o’quvchilar orasida muloqot olib borish, olingan ma’lumotlarni ongli tahliliy idrok etish;
- O’qituvchi nutqining ifodaliligi, obrazliligi, yorqinligi, his tuyg’ularga boyligi;
- O’qituvchining nutqida, hatti-harakatida, o’quvchilar shaxsiga nisbatan xurmat ehtirom.
# Darsning an’anaviy metodlarini ko’rsating?

+ Aralash darslar, bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darslari;


- Og’zaki ko’rgazmali, o’z-o’zini nazorat qilish metodlari;
- Ko’rgazmali, mantiqiy, ommaviy metodlari;
- Bilimlarni umumlashtirish darslari. Mantiqiy, o’z-o’zini nazorat qilish metodlari.
# Tarbiyachi pozitsiyasiga nimalar kiradi?

+ Muomala madaniyati, ijodkorlik;


- Buyruq bera olish, o’zaro hamkorlik, beparvolik;
- Tashkilotchilik, buyruq bera olish;
- Jamoaning shaxsga ta’sirini ta’minlay bilish.
# O’qituvchining dilkashligi uchta tarkibiy qismni birlashtiruvchi jarayon bo’lib, u- …

+ Muloqotda zaruriyatning mavjudligi; yaxshi kayfiyat; kommunikativ ko’nikma va malakalarga ega bo’lish;


- O’qituvchilik qobiliyati; pertseptiv qobiliyat; ta’limni oqilona tashkil etish;
- O’quvchini ishontira olish; muloqot madaniyatiga erishish; pedagogik mahoratni mukammal egallash;
- Sinf jamoasini mukammal boshqara olishi; ota-onalar bilan kommunikativ munosabat; o’z-o’zini doimiy nazorat qilishi.
# Pedagogik jarayonning vazifasi nimalardan iborat?

+ Bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish;


- Bilim, ko’nikma, malaka hosil qilish;
- O’quv fanlari mazmunini o’zlashtirib olish;
- Bilish faoliyatini rivojlantirish.
# “Ustoz muallimsiz qolganda zamon Nodonlikdan qora bo’lardi jahon” baytining muallifi kim ?

+ Abdurahmon Jomiy;


- Abu Rayhon Beruniy;
- Abu Nasr Forobiy;
- Abu Ali ibn Sino.
# Pedagogik mahoratga to’g’ri tavsif berilgan javobni belgilang ?

+ O’qituvchining shaxsiy va kasbiy fazilatlarini rivojlantirishni belgilovchi xususiyatlar;


- Pedagogik- psixologik bilimlarni mukammal egallash;
- O’z kasbiy bilimlarini, ko’nikma va malakalarni doimiy o’zlashtirib borish;
- So’nggi axborot texnologiyalari va zamonaviy bilimlar bilan qurollangan bo’lishi.
# “O’qituvchi muntazam fan bilan shug’ullanmog’i lozim, aks holda u qurigan daraxt va toshga o’xshab qoladi” . Ushbu fikr muallifi kim ?

+ Adof Disterverg;


- Abdulla Avloniy;
- V.A Suxomlinskiy;
- Yan Amos Komenskiy.
# Pedagogik jamoa ichida turli xil munosabatlarni o’rganib, «o’qituvchi- o’quvchi» ko’rinishidagi muammolarga katta ahamiyat qaratgan olimni ko’rsating.

+ M.M. Ribakova;


- N.V. Samsonova;
- B.I. Juravlyov, N.G. Maskvina;
- N.G. Maskvina.
# O’zbekiston Respublikasi “Yosh o’qituvchilar assotsiatsiyasi” qachon tashkil etilgan ?

+ 2009 yilda;


- 1992 yilda;
- 2001 yilda;
- 2004 yilda.
# Kasbiy pedagogik mahorat mazmunini “Ilg’or o’qituvchi”, “Ijodkor o’qituvchi”, “Novator o’qituvchi” timsolida tasavvur etgan olim kim ?

+ Komil Zaripov;


- Hikmatulla Abdullaev;
- Malla Ochilov;
- Cho’lpon.
# XI-XV asrlarda, Sharq mamlakatlarida notiqlik san’ati maktablarini rivojlantirish hamda o’sha davr notiqlari haqida ma’lumotlar berilgan asar va uning muallifi…

+ Alisher Navoiy: "Mahbub ul- qulub";


- Kaykovus: «Qobusnoma»;;
- Ravshanbek Mahmudov: “Degonimni ulusqa marg’ub et …”;
- Mirzakalon Ismoiliy: “Odamiylik qissasi”.
# O’zbekiston Respublikasining «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da “Kadrlar tayyorlash milliy modeli”ning asosiy, tarkibiy qismlari belgilangan, qaysi javobda milliy modelning asosiy, tarkibiy qismlari to’liq ko’rsatilgan ?

+ Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan, ishlab chiqarish;


- Ta’limning uzluksizligi, fan va ta’lim jarayonlari aloqalarining rivojlanishi, ta’lim tizimini moliyalash;
- Iqtidorli bolalar va iste’dodli yoshlar, fan, uzluksiz ta’lim, ishlab chiqarish;
- Shaxs, fan va ta’lim, jamiyat, iqtisodiyot, uzluksiz ta’lim tizimi.
# Antik davr mutafakkirlaridan kimlar pedagogning kasb mahorati va notiqlik san’ati haqida fikr bildirganlar ?

+ Suqrot, Platon, Demosfen;


- Aristotel, Gegel, Isey;
- Titseron, Esxil, Forobiy;
- Farg’oniy, Isokrad, Giperid.
# O’qituvchi o’quvchilar bilan muloqot jarayonida paydo bo’ladigan turli ziddiyatli vaziyatlarni bartaraf etishi uchun...

+ Avvalo o’z iqtidoriga, pedagogik va psixologik mahoratiga tayanishi lozim;


- O’zi ishlayotgan o’quv muassasasi rahbariyatiga yordam so’rab murojaat qilishi kerak;
- Darhol tartibsiz o’quvchini topib unga nisbatan tarbiyaviy jazo metodini qo’llashi shart;
- Ota- onasini o’quv muassasasiga chaqirtirishi va suhbat o’tkazib ogohlantirishi kerak.
# “Buyuk didaktika” asarining muallifini belgilang ?

+ Ya.A.Komenskiy;


- Beruniy;
- K.D.Ushinskiy;
- Demosfen.
# O’zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi bu…

+ Ilm, fan va madaniyatni yanada rivojlantirish;


- Insonning har tomonlama rivojlanishi va kamol topishi;
- Hayot va tabiatda ekologiyani yaxshilash;
- Dunyoviy aloqalarni bir-biri bilan bog’lash.
# Husayn Voiz Koshifiy “Futuvvatnomai sultoniy” nomli risolasida ma’ruza o’qiladigan joyni qanday nomlaydi ?

+ Maraka joyi;


- Sahna;
- Ilm markazi;
- Bilim o’chog’i.
# O’zbekiston YOshlar Ittifoqi tashkil topgan sanani ko’rsating.

+ 30 iyun 2017 yil;


- 29 iyun 2016 yil;
- 30 iyul 2018 yil;
- 10 avgust 2014 yil.
# BMTning bosh kotibini ko’rsating.

+ Antoniu Guterresh;


- Pan Gi Mun;
- Sin Szin Pin;
- Tomas Bax.
# 2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishlari bo’yicha harkatlar strategiyasining 5chi ustuvor yo’nalishini ko’rsating .

+ Xavfsizlik, diniy bag’rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalishlar.


- Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari.
- Qonun ustivorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo’nalishlari.
- Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo’nalishlari.
# “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir”. Tarbiya haqidagi ushbu fikrlar muallifi kim ?

+ Abdulla Avloniy;


- Alisher Navoiy;
- Amir Temur;
- Abu Ali ibn Sino.
# Uzluksiz ta’lim tizimi turlarini belgilang ?

+ Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim, maktabdan tashqari ta’lim;


- O’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb- hunar ta’limi, oliy ta’lim, kadrlar malakasini oshirish;
- Bolalar bog’chasi, umumta’lim maktabi, institut, akademiya, malaka oshirish universitetlari;
- Bog’cha, maktab, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar, universitetlar, malaka oshirish institutlari.
# Alisher Navoiyning qaysi asarida ustoz- murabbiy haqida fikrlar bayon etilgan ?

+ «Mahbub ul-qulub» asari;


- «Qush tili» asari;
- «Xazoyinul maoniy» asari;
- «Hayrat ul abror» asari.
# “Ustoz shogirdlariga qattiq zulm ham, haddan tashqari ko’ngilchanlik ham qilmasligi lozim” . Ushbu fikr qaysi allomaga tegishli ?

+ Abu Nasr Forobiy;


- Abu Rayhon Beruniy;
- Alisher Navoiy;
- Abu Ali ibn Sino.
# O’qituvchining nutqiy faoliyatida asosan nimalarga e’tibor beriladi ?

+ Diapozon, tembr, generatorga;


- So’zlash, mutolaa qilish va eshitishga;
- Energetik ovozning tembri va hajmiga;
- Diapozon hajmi va generatoriga.
# K.D.Ushinskiyning asosiy psixologik-pedagogik asarini belgilang.

+ Bolalar dunyosi;


- Pedagogik adabiyotning ahamiyati to’g’risida;
- O’qituvchilar seminariyasining loyihasi;
- Muallim.
# Pedagogik faoliyatda mehnat malakasi deb nimaga aytiladi ?

+ Egallagan bilimlarini o’zlarining hayotiy va amaliy faoliyatida qo’llay bilishi;


- Bir xil tarzda, ishchining tanasi, oyog’i, qo’li, barmoqlari bilan predmetni ko’chirish yoki ushlash uchun ketadigan jarayon;
- Tanaffuzsiz bitta yoki bir nechta inson harakat organlarining ish bajarishi;
- Kam vaqt va mehnatni sarf qilgan holda xatosiz, nazoratsiz operatsiyalarning bajarilishi.
# “Muallimning yuksak sifati, uning aqli, ilmi, fikri, so’zi, axloqu- odobidadir” . Ushbu so’zlar muallifi kim ?

+ Malla Ochilov;


- Habib Abdullaev;
- Abdulla Avloniy;
- Komil Zaripov.
# “Bilim va tarbiya inson hayotining eng muhim tirgagidir” . Ushbu g’oya qaysi muqaddas kitobda keltirilgan ?

+ Avesto;


- Hadislar;
- Etnopedagogika;
- “Qur’oni Karim”.
# “Eng tuban tuyg’ular ichidagi eng tuban tuyg’u – bu qo’rquvdir” bu so’zlar kimga tegishli?

+ V. SHekspir;


- D. Lokk;
- L. Tolstoy;
- I. Kant.
# I. Kant shuhratparaslik xaqida nima degan edi?

+ Shuhratparastlikka berilish qadimdan donolarni beaql qilib kelgan;


- O’zini tuta bilmaslik oqibatidir;
- Shuxratparastlikka berilish bu oddiy hol;
- So’zdagi beodoblikdir.
# «Mayda odamlarda dimog’ katta bo’ladi» degan so’zlar kimga tegishli?

+ F. Volterga;


- F. Bekonga;
- Sh. Dzyukloga;
- M. Montalga.
# Eng yaqin odamlaringiz kira oladigan zona bu qaysi zona?

+ bu intim zona;


- bu ijtimoiy zona;
- bu shaxsiy zona;
- bu jamoat zona.
# “Gap so’zda emas, oxangda” deb kim aytgan?

+ V. Belinskiy;


- Sh. Montaske;
- Sh. Xolms;
- L. Tolstoy;
# Ish yuzasidan bo’ladigan muomalalar bu…

+ Ijtimoiy zona;


- Shaxsiy zona;
- Intim zona;
- Jamoat zonasi.
# Fikrlarini, kayfiyatini, holatini, hissiyotini qosh, ko’z va chehra muskullarining harakati bilan bayon qilish qanday ataladi?

+ Mimika;


- Artikulasiya;
- Emosiya;
- Harakat.
# Pedagogik nazokatda takt so’zi qanday ma’noni bildiradi ?

+ Demokratik talablar asosida o’quvchilarga pedagogik ta’sir o’tkazish;


- O’qituvchining o’quvchilar oldida tashqi qiyofasini namoyon etishi;
- Ixtisoslikka doir vijdonlilik, adolatparvarlik;
- O’qituvchining adolat mezoni, or-nomus, izzat- nafs, ma’naviy bilim.
# Fanda konfliktga olib kelishi mumkin bo’lgan so’zlar, amallar yoki xarakatlar qanday ataladi?

+ Konfliktogen;


- Asabiylik;
- Ekstremal;
- Agressivlik.
# “Hasad kishilar orasida janjalni boshlab beradi” bu so’zlar kimga tegishli?

+ Demokrit;


- Suqrot;
- A.Xoliqov;
- M.Axmedova.
# “Buyuk olimlarning buyukligi uning kichik odamlar bilan bo’lgan munosabatida, muomalasida namoyon bo’ladi” bu so’zlar kimga tegishli?

+ Filolog olim Tomas Karleyl;


- Faylasuf olim Djon Lokk;
- Faylasuf olim Iogann Gyote;
- Faylasuf olim Suqrot.
# Konflikt signallarini ko’rsating.

+ inqiroz, tanglik, tushunmovchilik, xasatgo’ylik, intidentlar, diskomfort;


- inqiroz, tanglik, intidentlar;
- mimika, pantamimika, emosiya, mayuslik;
- xafagarchilik, xasatgo’ylik, janjal, inqiroz.
# “Avesto”da bolalarni o’qitish va tarbiyalash qoidalari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang ?

+ Diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o’qish va yozishga o’rgatish;


- Yer, suv, havo, osmon to’g’risida bilimlarni bilish;
- Yaxshi fikr, yahshi so’z, yahshi amallarga ishonish;
- Axloq-odob, ma’rifatli, diyonatli, mehnatsevar insonni shakllantirish.
# O’qituvchining o’quvchilar bilan kollektiv ijodiy ishni tayyorlashdagi tashkilotchiligi ?

+ O’tkaziladigan tadbirni o’quvchilar bilan birgalikda tanlab rejasini tuzish, reja asosida guruhlarga bo’lish, tadbirni tayyorlash va o’tkazish, o’tkazilgan tadbirni tahlil qilish;


- O’quvchilarda ijodiy ishlarga nisbatan qiziqish paydo qilish, erkin holda dars o’tish;
- Darsni rang-barang, yangi uslublarda tashkil etish, darsgacha, dars vaqtida, darsdan keyingi holatni tashkil etish;
- O’rganilayotgan har bir mavzuni isbotlash, yangiliklardan xabardor qilish, mavzularni to’g’ri tushuntirish.
# “Ustoz muallim bo’lsa beozor, Go’dak eli bozorda xarsang o’ynar”. Shayx Sa’diyning ushbu bayt bilan ilgari surgan g’oyasi ?

+ Ta’lim berishda qat’iyatlikni afzal ko’rgan;


- Axloqiylik va mehribonlik g’oyasini ilgari surgan;
- O’qituvchi shirinsuxan va beozor bo’lishi lozim;
- Mudarris bola tarbiyasida ma’naviyatli va odil bo’lishi kerak.
# Yunonistonda eramizdan avvalgi X asrda “Notiqlik san’ati”ning asosiy qonuniyatlari shakllangan. Ular... ?

+ Fuqarolarni vatanparvarlik, mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash;


- Siyosatni davlat tribunasiga aylantirish, xalqni o’ziga og’dirish;
- Tinglovchiga tushuntirish; ongini uyg’otish; huzur-halovat bag’ishlash;
- Bolalarga ta’lim-tarbiya berish, kishilar ongiga ta’sir etish.
# “Pedagog darsda ma’lum bir o’ziga xos rolni o’ynamasligi mumkin emas. Sinf sahnasida rol o’ynashni bilmaydigan o’qituvchi kasbiy faoliyat olib borolmaydi.” Ushbu fikrlar muallifini belgilang ?

+ A. S. Makarenko;


- L. N. Tolstoy;
- Ya. A. Komenskiy;
- V. A. Suxomlinskiy.
# Individual pedagogik texnikani shakllantirishda nimalar e’tiborga olinadi ?

+ Pedagogik mahoratni mukammal egallash uchun mehnat ko’nikmasi va malakalarini shakllantirish;


- O’qituvchining yoshi, jinsi, mijozi, fe’l- atvori, salomatligi, anatomik va fiziologik xususiyatlari;
- O’qituvchining o’z-o’zini boshqarishda erishadigan yutuqlari, pedagogik mahorati;
- Ustozlarning mehnat tajribasini o’zlashtirishi, ta’lim-tarbiyani to’g’ri yo’naltira olish.
# “G’azabda boshlangan narsa, odatda uyatda tugaydi” ushbu so’zlar kimga tegishli?

+ *L.Tolstoyga;


- A.Pushkinga;
- I.Kantga;
- V.SHekspirga.
# K.D.Ushinskiyning ta’kidlashicha, o’qituvchi qalbining bolalarga nisbatan mehrini bildiruvchi axloqiy hislatlaridan biri...

+ Yuksak pedagogik mahorati, o’quvchilarni seva olishi;


- O’qituvchining pedagogik takti va psixologik bilimi;
- Chuqur bilimi, madaniyati, ma’rifatli bo’lishi;
- Muallimning tarbiyaviy kuchi va qobiliyatini ko’rsatadigan oyna.
# O’z agressiyasini yengish usullarini ko’rsating.

+ Passiv, faol, mantiqiy;


- Pozitiv, ob’ektiv, faol;
- G’azab, qahr, mantiqiy;
- Kompromiss.
# “Refleksiya o’z-o’zini tahlil qilish bo’lib, o’z-o’zicha belgilangan maqsadga erishish emas, balki bilim olish, tajriba orttirish usuli, ijodga, kasbiy jihatdan takomillashishga nisbatan rag’batlantirishdir. ”Refleksiyaga ushbu ta’rif qaysi olim tomonidan berilgan ?

+ L.E.Pleskach;


- Ya.S.Turbovskiy;
- V.A.Suxomlinskiy;
- M. G Davletshin.
# O’zini ustin qo’yish qanday amallarda namoyon bo’ladi?

+ salbiy munosabatlar, tanqid, ayblash, kulish, istehzo;


- tahdid, niqtab turish, salbiy munosabatlar, kesatiq;
- buyruq, ayblash, birov ustidan kulish, piching, kesatiq;
- *buyruq, tahdid, niqtab turish, salbiy munosabatlar, tanqid, ayblash, birov ustidan kulish, istehzo, piching, kesatiq.
# Konstruktiv nizolar nimani nazarda tutadi?

+ Ta’lim muassasasida maqsadga muvofiq, o’zgartirishlar qilinishini, oqibatda esa nizo chiqadigan ob’ekt(sabab)ni bartaraf etishni nazarda tutadi.


- Konstruktiv nizo, agar o’z vaqtida oldi olinmasa, destruktiv nizoga aylanishini nazarda tutadi.
- Tirnoq ostidan kir izlash, har bir so’zdan ilgak topishni nazarda tutadi.
- Atrofdagilarning qadr-qimmatini yerga urishni nazarda tutadi.
# Qobiliyatiga to’g’ri tavsif berilgan javobni toping.

+ Qobiliyat – shaxsning muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va uning ishni muvaffaqiyatli bajarishdagi sub’ektiv shart- sharoitini ifodalovchi individual psixik sifatlar yig’indisidir;


- Qobiliyat – o’qituvchi o’z pedagogik faoliyatini mukammal rejalashtira olishi demakdir;
- Qobiliyat – odamlarning yuksak psixik holatini tushunish va kasbiy jarayonda muvaffaqiyatlarga erishishi;
- Qobiliyat – o’qituvchining pedagogik faoliyati jarayonida paydo bo’ladigan mahoratidir.
# Ma’naviy yetuklik – bu ........ fikrni davom ettiring?

+ Zo’ravonlikka qarshi qaratilgan va uni yenga oladigan yo’l hisoblanadi.


- Ma’naviy yetuklik – o’z manfaatlarini kuch va tazyiq orqali o’zgalarga o’tkazishga urinishdir.
- o’z kayfiyati, his tuyg’ularini jilovlashdir.
- o’z muammolarini o’zgalar hisobiga yechib, o’z agressiyasini tarqatishdir.
# Oliy ta’lim necha bosqichdan iborat ?

+ 2 bosqichdan;


- 6 bosqichdan;
- 5 bosqichdan;
- 3 bosqichdan.
# Introvert shaxslarga xos hislatli insonlar ?

+ O’z–o’zini nazorat qilishga, ichki xavotirga moyil kishilar;


- Janjalkash, mahmadona kishilar;
- Xushmuomalali, quvnoq, doimo xushchaqchaq insonlar;
- Badjahl, mensimaydigan.
# Maktab jamoasidagi mojarolarning vujudga kelishidagi umumiy va o’ziga xos sabablari kim tomondan ajratib berildi?

+ S.V. Banыkina;


- M.M.Ribakova;
- A.YA.Ansupov;
- I.A.SHipilov.
# Qaysi tadqiqotchi olim tomonidan maktabgacha ta’lim muassasasi jamoasidagi mojarolar o’rganilgan?

+ I.V.Safranova;


- G.E.Grigoreva;
- A.A.Kuzina;
- V.Karimova.
# Olimlarning fikricha pedagogik faoliyatda nechta qobiliyat yetakchilik qiladi?

+ 6 ta qobiliyat;


- 2 ta qobiliyat;
- 5 ta qobiliyat;
- 4 ta qobiliyat.
# Konfliktli vaziyatda to’qnashuvlarning qanday shakllari mavjud?

+ Kuch ishlatiladigan va kuch ishlatilmaydigan;


- Bahs va munozarali;
- Muhokamali;
- Ovozga qo’yish va ogohlantirishli.
# Qaysi tadqiqotchi olimlar tomonidan katta sinf o’quvchilari orasidagi bahs va tortishuvlar o’rganilgan?

+ G.E.Grigoreva, A.A.Kuzina;


- I.V.Safranova, A.A.Kuzina;
- V.Karimova, E.G’oziev;
- G.Berdiev, P.Ergashev.
# Ta’limda o’z “Men”ini qattiq hurmat qilishga odatlangan o’quvchi yoki talabalar orasida konfliktli munosabatlarni bo’lishi qanday hodisa hisoblanadi?

+ Tabiiy;


- Tasodifiy;
- Kutulayotgan;
- Mavhum;
# Ta’lim tizimidagi pedagogik ziddiyatlarni oldini olishda pedagoglar psixologiyada mavjud nechta temperamentni bilishi zarur?

+ 4 ta;
- 5 ta;


- 2 ta;
- 3 ta.
# O’qituvchining ta’lim jarayonini muqobillashtirish qobiliyati nimalarda namoyon bo’ladi ?

+ Kam kuch sarflash evaziga o’quvchilarga ta’lim berib, o’qitish maqsadlariga erishishida;


- Ta’limning didaktik masalalarini belgilashda fanning abstraktsiya pog’onalaridan to’g’ri foydalanish hisobiga erishishida;
- Ta’lim amaliyotiga ilmiy asoslangan va tajribada tekshirilgan didaktikaga oid yangiliklar va faol metodlarni joriy etishda;
- O’qituvchi va o’quvchilarning samarali faoliyat ko’rsatishi uchun yangi baza yaratilishida.
# Ongli ravishda yuzaga keltirilgan pedagogik vaziyat bosqichlarini oldindan rejalashtirish nima ?

+ Konstruktiv qobiliyat;


- Pedagogik texnika;
- Kreativlik;
- Pedagogik mahorat.
# Pertseptiv qobiliyat nima ?

+ Tashqi olamni va muhitni sezish va idrok etish;


- Shaxslararo va texnik tizimlararo aloqa;
- Dars olib borish jarayonida muloqotni to’g’ri tashkil etish;
- O’quvchilar bilan hamjihatlikda faoliyat olib borish.
# Shaxslarning his- tuyg’usi va psixologik holatlarini qalbdan his etish qanday nomlanadi ?

+ Empatiya;


- Pedagogik texnika;
- Pertseptsiya;
- Simpatiya.
# Inson qobiliyatini intellektlar to’plami deb, uning yettita sifatini ajratib ko’rsatgan psixolog olim kim ?

+ Govard Gardner;


- M.G.Davletshin;
- S.L.Rubinshteyn;
- E.G’oziyev.
# Ilm sahroda- do’st, hayot chorra halarida- tayanch,yolg’iz damlarda- yo’ldosh,baxtiyor daqiqalarda- rahbar,qayg’uli onlarda- madadkor,odamlar orasida- zebu ziynat,dushmanlarga qarshi kurashda- quroldir. Ushbu satrlar qaysi manbadan olingan?

+ Hadisdan;


- T.Malikning “Odamiylik mulki” asaridan;
- L.N.Tolstoyning “Urush va tinchlik” romanidan;
- “Temurnoma” Amir Temur Ko’ragon jangnomasi: “Hikmatlar”.
# O’qituvchining mantiqiy qobiliyati...

+ O’z-o’zini bilish, tushunish va his etish, ichki his tuyg’u bilan yashash;


- Mulohaza yuritish, raqamlarni, matematikani,murakkab masalalarni yechishga qiziqish;
- Ohangni, musiqani yaxshi his etadi, deklamatsiya asosida o’qiydi;
- Vaqtni, harakat sur’atini his etishi.
# Berilgan javoblardan qaysi biri o’qituvchining avtoritar usuida sinf jamoasini boshqaruviga tegishli ?

+ O’qituvchi yakka holda guruh faoliyatini belgilaydi, o’quvchilarning so’zsiz bo’ysunishini da’vo qiladi;


- O’quvchilarga ishonch bildiradi, shaxs sifati ularni hurmat qiladi, ammo talabchanlikni susaytiradi;
- O’qituvchi o’quvchilarni o’z holiga tashlab qo’yadi, sinfni o’qituvchi emas, o’quvchilar o’z istaganlaricha boshqaradilar;
- Pedagogik faoliyatda sinf jamoasining fikr mulohazalariga tayanib, ta’lim-tarbiyaviy ishlarni tashkil qiladi.
# O’qituvchi va o’quvchi muloqotini bog’lovchi asosiy vosita ?

+ So’z;
- Dialog;


- Deklamatsiya;
- Nutq.
# Qobiliyat bilimdan farq qiladi, bilim...

+ Qorong’i yo’llarni yoritguvchi chiroq;


- Igna bilan quduq qazishdir;
- Ilmiy mutolaa natijasidir;
- Inson umrini bezovchi bezak.
# Insonning kasbiy bilim, ko’nikma va malakalarni qiyinchiliksiz, osonlik bilan mukammal egallashi va biror faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug’ullanishi bu...

+ Pertseptiv qobiliyat;


- Kommunikativ qobiliyat;
- Psixologik qobiliyat;
- Shaxsning ichki qobiliyati.
# Nizoli vaziyat bu ..... fikrni davom ettiring.

+ Ijtimoiy sub’ektlar o’rtasida haqiqiy qarama-qarshilikni yuzaga keltiruvchi hodisadir. Asosiy belgisi – nizo predmeti yuzaga kelishi, lekin hozircha ochiq faol kurashning yo’qligidadir.


- Nizolar hozirgi zamonning eng dolzarb ijtimoiy muammolaridan biridir.
- Nizolarni boshqarish, ularning yechimini topishga o’rganish lozim.
- Nizolar toifaologiyasi, ya’ni uning o’ziga xos toifalarga, ko’rinishlarga bo’linishi ancha murakkab hodisa hisoblanadi.
# O’zbekiston Respublikasida uzluksiz ta’lim tizimi nechta qismdan iborat ?

+ 7 ta qismdan iborat;


- 5 ta qismdan iborat;
- 3 ta qismdan iborat;
- 4 ta qismdan iborat.
# O’quvchi ijodkorligida namoyon bo’luvchi komponentlar...

+ Kreativ ijodkorlik;


- Evristik ijodkorlik;
- Mahsuldor ijodkorlik;
- Mantiqiy ijodkorlik.
# To’qnashuv rivojlanishi jarayonida nizodan oldin har doim qanday holat yuzaga keladi?

+ Nizoli vaziyat;


- Nizo;
- Ichki shaxsiy nizo;
- YAshirin nizo.
# Keyinchalik pedagogik qobiliyatga aylanadigan layoqat nishonalarining majmui bu...

+ Insonning iste’dodi;


- Insonning intellekti;
- Insonning iqtidori;
- Insonning layoqati.
# Pedagogik mahorat fanining tarkibiy qismlari ?

+ Nutq malakalari, mimika va pantomimika, hissiy psixik holat;


- Ko’nikma va malaka;
- Ta’lim- tarbiya, ma’lumot;
- Pedagogik texnikalar.
# Namoyishkorona toifadagi nizoli shaxs tavsifi tug’ri keltirilgan qatorni ko’rsating.

+ Diqqat markazda bo’lishni istaydi; boshqalar ko’z oldida yaxshi ko’rinishni xoxlaydi; uning boshqalarga bo’lgan munosabati, odamlarning unga bo’lgan munosabatidan kelib chiqadi; osongina yuzaki nizolarga berila oladi;


- SHubhaga beriluvchan; o’zini baholashi o’ta yuqori; doimo shaxsan tan olinishini talab etadi; vaziyat o’zgarishi va sharoitlarni inobatga olmaydi;
- Boshqalar tomonidan unga e’tibor ko’rsatilishini majburiyatdek ko’radi; boshqalar tomonidan kelishmaslik yoki qo’shilmaslikni hafagarchilik bilan qabul qiladi; o’z harakatlariga nisbatan tanqidiy qaramaydi;
- nihoyatda arazchi, haqiqiy yoki arzimas nohaqliklarga ham ta’sirchanlikni namoyon etadi.
# Rassomga, matematika o’qituvchisiga, adabiyotshunosga xos bo’lgan qobiliyatning yetakchi xususiyati bu...

+ Fantaziyani ishlata olish;


- So’z boyligining teranligi;
- Atrof- muhitni kuzatib baholash;
- Ijodiy tasavvur qilishi.
# Biror faoliyatning muvaffaqiyatli, mustaqil va mukammal bajarilishini ta’minlaydigan noyob qobiliyatlar birikmasi bu...

+ Talantdir;


- Mohirlikdir;
- Iste’doddir;
- Mahoratdir.
# O’quvchilar qalbiga yo’l topa olish, ularga yondashish uchun mehrini qozonish, ta’lim-tarbiya jarayonida o’quvchilar bilan o’zaro aloqa bog’lashga qaratilgan o’qituvchining pedagogik qobiliyati...

+ O’qituvchining pedagogik mahoratidir;


- O’qituvchining kommunikativ qobiliyatidir;
- Pedagogik muloqot qila olish iqtidoridir;
- Muomala madaniyatidir.
# Rigid toifadagi nizoli shaxs tavsifi tug’ri keltirilgan qatorni ko’rsating.

+ SHubhaga beriluvchan; o’zini baholashi o’ta yuqori;


- O’zini yetarli darajada nazorat qilolmaydi; xulqini aniq aytib bo’lmaydi;
- Ishga nihoyatda jiddiy yondashadi; o’ziga nihoyatda yuqori talab qo’yadi;
- Fikrlari va qarashlarida beqarorlik mavjud; yengil ishonish hislatiga ega.
# O’qituvchining muomalasi va hatti-harakatiga qarab kayfiyatini, munosabatini tezda o’quvchilar .............. oladilar (nuqtalar o’rniga to’g’ri so’zni qo’ying).

+ «uqib»;


- “bilib”;
- “anglab”;
- “sezib”.
# Ta’lim va tarbiya jarayonida pedagogik ta’sir ko’rsatishning asosiy usullari ?

+ Diqqat; hotira; fikrlashni va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish;


- Talab; istiqbol; rag’batlantirish va jazolash; jamoatchilik fikri;
- O’quvchining muayyan hislatlari; xarakter hususiyatlarini bilish; ishontirish;
- Texnik fikrlash; mimika va pantomimika, notiqlik san’ati.
# Boshqarib bo’lmaydigan toifadagi nizoli shaxs tavsifi to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating.

+ Ishga nihoyatda jiddiy yondashadi; o’ziga nihoyatda yuqori talab qo’yadi; atrofidagilarga yuqori talablar qo’yadi


- * O’zini yetarli darajada nazorat qilolmaydi; xulqini aniq aytib bo’lmaydi;
- Fikrlari va qarashlarida beqarorlik mavjud; yengil ishonish hislatiga ega;
- Diqqat markazda bo’lishni istaydi; boshqalar ko’z oldida yaxshi ko’rinishni xoxlaydi.
# O’qituvchining ta’lim jarayonini boshqarish bosqichlari ?

+ Rejalashtirish, tashkil etish, o’quv harakatlari, natijalarni baholash va tahlil qilish;


- O’qitishga muammoviy fanlararo yondashish, e’tiborni amaliyotga yoki qo’llashga qaratilganligi;
- O’qituvchi to’g’ri javobni formal holatda deb qabul qiladi, asosiy e’tibor o’qitishning mazmuniga qaratilgan;
- Holatlar «yuqoridan pastga» qaraladi, asosiy e’tibor nazariyaga qaratilgan, faoliyat produktiv shaklda.
# Kommunikativ qobiliyatni namoyon etuvchi asosiy komponentni belgilang ?

+ Nutq madaniyatiga doir bilimlar;


- Pedagogik ta’sir ko’rsatish;
- Mimika va pantomimika;
- O’z sohasi bo’yicha chuqur bilimga ega bo’lish.
# Aniqlikni talab etadigan toifadagi nizoli shaxs hislatlari to’g’ri keltirilgan qatorni ko’rsating.

+ Ishga nihoyatda jiddiy yondashadi; o’ziga nihoyatda yuqori talab qo’yadi; atrofidagilarga yuqori talablar qo’yadiki, bu ularga nisbatan go’yoki ta’qibdek tuyuladi;


- O’z faoliyatini rejali tashkil eta olmaydi yoki rejalarini hayotga ketma-ketlik bilan joriy eta olmaydi;
- O’zini agressiv va nihoyatda zardalik bilan ko’rsatadi;
- Kelajakni, istiqbolni yetarli darajada ko’ra olmaydi; liderlarning va atrofidagilarning fikriga tobe; murosaga kelishga intiladi.
# “O’qituvchi so’z aytishdan avval, har daqiqada so’z ortidan keladigan oqibatlarni o’ylashi kerak” . Ushbu g’oyani qaysi muallif o’z asarlarida bayon etgan ?

+ K. D .Ushinskiy;


- Ya.A. Komenskiy;
- A.Avloniy;
- I.P. Pavlov.
# Kommunikativ munosabatda ishontirishning qanday faoliyat shakllari mavjud?

+ Bahs, munozara, suhbatda o’qituvchining dadillashi, isbot va mantiqqa tayanish;


- Ovozning o’zgarishi, talaffuz, nutq ohangi asosida o’quvchilar ongiga sezdirmasdan ta’sir qilish;
- Nutq madaniyati, munosabatga kirishish madaniyati, o’z- o’zini boshqarish munosabati;
- Mavzu bo’yicha topshiriq berish, uni mashq qilish, o’quvchilarni baholash va rag’batlantirish.
# Nizosiz toifadagi nizoli shaxs hislatlari to’g’ri keltirilgan qatorni belgilang.

+ Fikrlari va qarashlarida beqarorlik mavjud; yengil ishonish hislatiga ega; ichki qarama-qarshi fikrlarga ega; harakatlarida bir qadar uyg’unlik yo’q;


- Hamma narsaga nihoyatda e’tiborli; atrofidagilarning tanqidiy fikriga katta ahamiyat beradi;
- Omadsizliklar va xatolarda boshqalarni ayblashga moyil; o’z faoliyatini rejali tashkil eta olmaydi;
- nizolarni hal etishda faol tomon sifatida o’zini namoyon etadi; o’zaro munosabatlarda ta’sir ko’rsatishga moyil.
# “Relaksatsiya” qanday holat ?

+ Jismonan va ruhan bo’shashish, butunlay osoyishtalik;


- Jizzakilik va asabiylik, o’zini boshqara olmaslik;
- Jismoniy charchash, baqirish yoki so’kish;
- Jismonan va ruhan tetiklik, jizzakilik.
# Kommunikativ ta’sir etishning qanday shakllari mavjud ?

+ O’qituvchining tashqi qiyofasini ifodalovchi madaniyati, munosabatga kirishish madaniyati, nutq madaniyati;


- Oldindan o’quvchilarni ogohlantirish, tezlik bilan o’quvchilar tafakkuriga ta’sir etish;
- Tahlil etilgan iboralar, andozaga kiritilgan nutqlar asosida mahorat bilan dars olib borish;
- O’z kasbiga bo’lgan salbiy munosabat, chiqisha olmaslik, tadbirni tanlash, rejasini tuzish, tahlil qilish, guruhlarga bo’linish.
# Maqsadga yo’naltirilgan toifadagi nizoli shaxs hislatlari quyidagilar:

+ Nizoli vaqtda o’z maqsadlariga yetishish uchun omil sifatida qaraydi; nizolarni hal etishda faol tomon sifatida o’zini namoyon etadi;


- Bunday odamlar orasida muntazam ravishda sosial muhit tomonidan xavf paydo bo’lishi ehtimolini o’ta yuqori baholaydigan individlar uchrab, ular ortiqcha sosial kechinmalar, qo’rquv va hadiksirashga moyil bo’ladilar;
- Bu toifadagi shaxslar kayfiyatning siklli ravishda bir ko’tarilib, bir tushib turishi xosdir;
- Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar. Kayfiyati o’ta chuqurligi, kechinma va his-tuyg’ularining o’ta nozikligi bilan farqlanib turadi.
# Quyidagilardan qaysi biri pedagogik mahorat komponentlari emas ?

+ O’qituvchining salomatligi;


- O’qituvchining o’z kasbiga sadoqati;
- O’z fanini o’qitish metodikasini puxta bilishi;
- Pedagogik qobiliyatlarini namoyish eta olishi.
# Informasiyani uzatishda biz ko’pincha e’tibor bermaydigan xuddi ana shu noan’anaviy usul- nima hisoblanadi?

+ Tana zaboni;


- Muloqot jarayoni;
- Tanishuv jarayoni;
- Avval o’ylab keyin so’zlashdir.
# Hadikli-qo’rqoq toifa shaxsiga berilgan tavsifni belgilang.

+ Bunday odamlar orasida muntazam ravishda sosial muhit tomonidan xavf paydo bo’lishi ehtimolini o’ta yuqori baholaydigan individlar uchrab, ular ortiqcha sosial kechinmalar, qo’rquv va hadiksirashga moyil bo’ladilar;


- Bu toifadagi shaxslar kayfiyatning siklli ravishda bir ko’tarilib, bir tushib turishi xos bo’lib, bu ularni charchatib, ular axloqini esa oldindan bilib bo’lmaydigan, ziddiyatli va avantyuralarga xos ko’rinishga keltiradi;
- Xavotirli kechinmalar va baxt tuyg’usini o’ziga xos va o’ta kuchli kechirishi, kayfiyatining tez-tez o’zgarib turishi, turli hodisalarni ehtirosli qabul qilishi bilan ajralib turadi;
- Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar. Kayfiyati o’ta chuqurligi, kechinma va his-tuyg’ularining o’ta nozikligi bilan farqlanib turadilar.
# Pedagoglik kasbini tanlagan kishi qanday shaxsiy fazilatlarga ega bo’lmasligi kerak ?

+ Bolalarni yoqtirmasligi, sog’lom bo’lmasligi;


- Iymon- e’tiqodli, dunyoqarashining kengligi, odob-axloqi, fuqarolik burchini his etishi, ma’naviyati, dilkashligi;
- Bolalarni yoqtirishi, o’z fanini mustahkam egallashi, nutqining ravonligi;
- Sog’lom bo’lishi, barcha qobiliyatlarga ega bo’lishi, so’zlarni to’g’ri va yaxshi talaffuz qila olishi.
# Pedagogik ta’lim jarayonlari zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etilsa...

+ Ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni insonparvarlik hamda demokratik tamoyillarga asoslab olib boriladi;


- Masofaviy o’quv kurslarini va elektron adabiyotlarni yaratuvchi jamoa o’qituvchilar, kompyuter dasturchilari bilan birgalikda faoliyat olib boradi;
- O’qituvchilar o’rtasida vazifalar bir maromda to’g’ri taqsimlanadi;
- Ta’lim va tarbiya jarayonini yanada mukammal tashkil qilish takomillashtiriladi va pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish monitoringi tashkil etiladi.
# Siklotimik toifa shaxsiga berilgan tavsifni ko’rsating.

+ Bu toifadagi shaxslar kayfiyatning siklli ravishda bir ko’tarilib, bir tushib turishi xos bo’lib, bu ularni charchatib, ular axloqini esa oldindan bilib bo’lmaydigan, ziddiyatli va avantyuralarga xos ko’rinishga keltiradi;


- Ular mas’uliyatiga, zimmasiga yuklatilgan vazifalarga e’tiborsiz munosabatda bo’lishga moyildirlar.
- Bu toifa vakillari o’ta serg’ayrat, mustaqil bo’lib, yetakchilik va avantyuralarga intiladilar;
- O’zaro munosabatlarda ta’sir ko’rsatishga moyil; nizolarda maqsadli harakat qiladi, tomonlarning holatini baholay oladi.
# Pedagogik madaniyat va texnika fanining asosiy vazifalariga qasilar kirmaydi ?

+ O’qituvchilar o’rtasida vazifalar bir maromda to’g’ri taqsimlanishi;


- Ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni insonparvarlik hamda demokratik tamoyillarga asoslab olib borish;
- Bo’lajak o’qituvchilarning ma’naviy- axloqiy jihatdan dunyoqarashini rivojlantirish;
- Ta’lim mazmunini fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlari bilan boyitib borish.
# O’qituvchi pedagogik obrosining asosiy mohiyati noto’g’ri berilgan javobni toping ?

+ Pedagogik qobiliyatlarga ega bo’lmasligi, so’zlarni to’g’ri va yaxshi talaffuz qila olmasligi;


- Etnopedagogik tuyg’ular, milliy qadriyatlar, urf – odat va an’analar, o’zbekona tavoze va muomala madaniyati;
- O’qituvchi tashqi qiyofasining go’zalligi, o’quvchilarga demokratik talablar asosida dars o’tishi;
- Ixtisoslikka doir vijdon, adolatparvarlik, har qanday vaziyatda o’zini tuta bilishi, pedagogik oriyat.
# Giperfaol toifali shaxsni belgilang.

+ Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar;


- *Xavotirli kechinmalar va baxt tuyg’usini o’ziga xos va o’ta kuchli kechirishi, kayfiyatining tez-tez o’zgarib turishi, turli hodisalarni ehtirosli qabul qilishi bilan ajralib turadi;
- Kayfiyati o’ta chuqurligi, kechinma va his-tuyg’ularining o’ta nozikligi bilan farqlanib, ijtimoiy manfaatlari jamoatchilik hayotini ruhiy, ma’naviy jihatlariga katta e’tibor berishida namoyon bo’ladi;
- Konfliktlarga kamdan-kam hollarda kirishib, ularda passiv rol o’ynaydilar.
# O’qituvchi mashg’ulot o’tish jarayonida qaysi tomonga yurishi tavsiya qilinadi.

+ Faqat oldinga;


- Oldinga va orqaga;
- Har tomonga;
- U yondan, bu yonga yurish.
# “Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq yoki jahldor bo’lishni bilishi lozim, u o’zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati, yurish-turishi, kiyinishi bolalarni tarbiyalasin” ushbu fikr kimga tegishli?

+ – deb yozgan edi mashhur pedagog A.S. Makarenko;


- – deb yozgan edi mashhur pedagog O.Musurmonova;
- – deb yozgan edi mashhur pedagog K.D.Ushinskiy;
- – deb yozgan edi mashhur pedagog V.A.Suxomlinskiy.
# Emosional toifali shaxs belgilari keltirilgan qatorni ko’rsating.

+ Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar. Kayfiyati o’ta chuqurligi, kechinma va his-tuyg’ularining o’ta nozikligi bilan farqlanib, ijtimoiy manfaatlari jamoatchilik hayotini ruhiy, ma’naviy jihatlariga katta e’tibor berishida namoyon bo’ladi.


- Qo’rquv va hadiksirashga moyil bo’ladilar;
- Bu toifa vakillari o’ta serg’ayrat, mustaqil bo’lib, yetakchilik va avantyuralarga intiladilar;
- Nizoli vaqtda o’z maqsadlariga yetishish uchun omil sifatida qaraydi; nizolarni hal etishda faol tomon sifatida o’zini namoyon etadi;
# O’quvchiga “pedagogik ta’sir ko’rsatish” deganda tushuniladigan mantiqiy bo’lmagan g’oyani belgilang ?

+ Jismonan va ruhan bo’shashish, butunlay osoyishtalik


- Tarbiyaviy va amaliy faoliyatni doimiy nazorat qilish, o’quvchilar tafakkurini shakllantirish
- Ta’lim- tarbiya jarayonida o’qituvchining tarbiyalanuvchisiga nisbatan shaxsiy munosabatlarida namoyon bo’ladigan faoliyat
- Tarbiyalanuvchiga ongli intizom va mustaqil fikr yuritish ko’nikmalarini hosil qilish, unga muntazam va tizimli ta’sir ko’rsatish
# O’quvchilarning muloqot asosida ma’naviy madaniyatini shakllantirish mezonlari ifodalanmagan javob ?

+ Jizzakilik va asabiylik, o’zini boshqara olmaslik;


- Har bir insonning qiziqishlarini hurmat qilish, milliy- ma’naviy madaniyat manbalarini o’rganish;
- Inson hayotida mehnatning o’rnini tushunish, insonparvarlik, mehr- oqibat, iymon, e’tiqod, milliy qadriyatlarni e’zozlash;
- Vatanga muhabbat, sadoqat, o’z manfaatlarini jamiyat, xalq manfaatlaridan ustun qo’ymaslik.
# O’ta ta’sirchan toifa shaxsini belgilang.

+ Bu toifa vakillariga o’zgaruvchan kayfiyat, so’zamollik (ezmalik), tashqi hodisalarga ortiqcha chalg’ish, shuningdek, altruizm (xojatbarorlik), birovlar g’amiga sherik bo’lish, yuksak badiiy did, artistlik mahorati, o’ta ta’sirchanlik, tez-tez tushkunlikka tushish xosdir.


- Bu toifaga oid shaxslar dilkash, kirishuvchan, gapdon, hatto ezma bo’ladilar. Ular o’z fikriga ega emas va mustaqil bo’lmaydilar;
- Bu toifadagi odamlar uchun kuchli emosional kechinmalarning juda barqarorligi va o’ta qimmatli g’oyalarni shakllantirish, o’ziga ortiqcha baho berish kabilar xosdir;
- Konfliktda ular ko’pincha faol taraf bo’lib, o’zlari uchun do’st va dushmanlar doirasini aniq belgilab oladilar.
# O’smirlik necha yoshlardan nechanchi yoshlargacha bo’lgan davrni tashkil etadi?

+ 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha;


- 9-10 yoshlardan 13-14 yoshlargacha;
- 10-12 yoshlardan 13-15 yoshlargacha;
- 9-10 yoshlardan 13-14 yoshlargacha.
# Tengdoshlar va o’quvchilar bilan kelishmovchilik kelib chiqishiga qaysi toifadagi o’quvchilar sabab bo’ladi?

+ 1.Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar;2. Kamol topishida nuqsoni bo’lgan bolalarda;3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif bolalar;4. Iqtidorli bolalar;5. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo’lganlar.6. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar.


- 1. Iqtidorli bolalar;2. Doimo hammadan norozi, atrofdagilarga muxolifatda bo’lganlar.3. Birovlarga taqlid natijasida yuzaga keladigan konfliktlar.
- 1.Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar;2. Kamol topishida nuqsoni bo’lgan bolalarda;3. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan va aqli zaif bolalar;4. Iqtidorli bolalar.
- 1.Oilasi notinch, ota-onasi janjalkash bolalar;2. Kamol topishida nuqsoni bo’lgan bolalarda.
# Konform, moslashuvchan toifa shaxsini belgilang.

+ Bu toifadagi odamlar uchun kuchli emosional kechinmalarning juda barqarorligi va o’ta qimmatli g’oyalarni shakllantirish, o’ziga ortiqcha baho berish kabilar xosdir;


- * Bu toifaga oid shaxslar dilkash, kirishuvchan, gapdon, hatto ezma bo’ladilar. Ular o’z fikriga ega emas va mustaqil bo’lmaydilar;
- Bu toifadagi odamlarga xos xususiyatlar – haddan tashqari ijtimoiy ta’sirchanlik, o’z ehtiroslari, harakatlari va intilishlarini boshqara olmaydilar;
- Konfliktda ular ko’pincha faol taraf bo’lib, o’zlari uchun do’st va dushmanlar doirasini aniq belgilab oladilar.
# O’qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo’luvchi xususiyatlar berilmagan javobni toping ?

+ Jismoniy charchash, baqirish yoki so’kish;


- O’z kasbini, bolalarni sevishi, ziyrakligi va hozirjavobligi;
- Pedagogik nazokati, tasavvuri, qobiliyati, ilmiy saviyasi;
- Notiqlik madaniyati, ijodkorligi, intellekti, ma’naviy ehtiyoji.
# Jamoa deb nimaga aytiladi?

+ Ijtimoiy munosabatlar va yagona ijtimoiy faoliyat asosida birlashgan guruh;


- Xodimlarning barchasi;
- Jamoa bu – guruh, oila, fuqarolar;
- YAgona ijtimoiy faoliyat asosida birlashgan guruh.
# “Tiqilib qoladigan” toifa shaxsini belgilang.

+ Bu toifadagi odamlar uchun kuchli emosional kechinmalarning juda barqarorligi va o’ta qimmatli g’oyalarni shakllantirish, o’ziga ortiqcha baho berish kabilar xosdir;


- Bu toifadagi odamlarga xos xususiyatlar – haddan tashqari ijtimoiy ta’sirchanlik, o’z ehtiroslari, harakatlari va intilishlarini boshqara olmaslik bo’lib, bular oxir-oqibatda ziddiyatlar va boshqalar bilan bo’ladigan muloqotdagi muammolarni keltirib chiqaradi.
- Bunday odamlar tartibsiz bo’lib, bo’ysunishni ma’qul ko’radilar, do’stlari bilan muloqotda va oilada yetakchilikni boshqalarga beradilar.
- Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar.
# Stress bu ....

+ turli xil ekstremal ta’sirlar – stressorlarga javoban yuzaga keluvchi keng doiradagi holatlarni belgilovchi holat.


- keskin pedagogik-psixologik o’zgarishlar bilan xarakterlanadigan ontogenezning alohida, nisbatan uzoq davom etmaydigan davrlaridir
- ma’lum maqsad yo’lidagi mavjud mavhum to’siqlarni paydo bo’lishiga nisbatan hosil bo’ladigan muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechiruvchi ruhiy holat.
- SHaxsga doir rivojlanishidir.
# Pedagogik mahorat fanining asosiy tarkibiy qismlari bo’lmagan javobni toping ?

+ Jismonan va ruhan tetiklik, jizzakilik;


- Nutq malakasi va texnikasi, pedagogik qobiliyat;
- Tushunarli va ta’sirchan fikrni aniq ifodalash, muloqot madaniyati;
- Mimik va pantomimik harakatlar, samimiylik, muomala odobi.
# Qo’zg’aluvchan toifa shaxsini toping.

+ Bu toifadagi odamlarga xos xususiyatlar – haddan tashqari ijtimoiy ta’sirchanlik, o’z ehtiroslari, harakatlari va intilishlarini boshqara olmaslik bo’lib, bular oxir-oqibatda ziddiyatlar va boshqalar bilan bo’ladigan muloqotdagi muammolarni keltirib chiqaradi.


- Ular xafagarchiliklarni unuta olmaydilar va o’z “dilozorlari” bilan “orani ochib” olishga intiladilar, ishda va oilada ular bilan til topishish ancha qiyin, turli fitnalarga moyillik ham kuzatiladi.
- Konfliktda ular ko’pincha faol taraf bo’lib, o’zlari uchun do’st va dushmanlar doirasini aniq belgilab oladilar.
- Bunday odamlar sezgir, ta’sirchan bo’ladilar.
# Pedagogik mahoratni shakllantirishni ta’minlamaydigan omillar ?

+ Tushunarli va ta’sirchan fikrni aniq ifodalamaslik, muloqot madaniyatini shakllantirmaslik;


- Ta’lim oluvchilarning yosh, fiziologik, psixologik hamda shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish, ularning faoliyatini ob’ektiv nazorat qilish va baholash;
- Ta’lim jarayonini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish asosida o’z faoliyatini tashkil etish;
- Fanlarni o’qitish jarayonida texnik vositalar imkoniyatlaridan keng foydalanish.
# O’qituvchi va o’qituvchi munosabatlarida "Ism"ning ahamiyati nimada?

+ O’quvchiga qilingan murojaatga muloyim-talabchan xarakter baxsh etadi;


- O’quvchi xatti-harakatida o’ziga xos bilimdonlik, ustaomonlik yuzaga keladi
- O’quvchida oddiygina xushmuomilalik va samimiy munosabat paydo bo’ladi;
- O’quvchida o’zligini anglashga, o’zining shaxsiy ahamiyatini tushunib yetadi.
# O’qituvchilar o’quvchi bilan ma’lum qoidalar doirasida munosabat qilishlari lozim, ular qaysi qatorda to’g’ri va aynan keltirilgan?

+ 1-qoida.O’quvchining shaxsiga emas, balki uning ayni vaqtdagi xulq-atvoriga diqqatingizni qarating;2-qoida. O’zingizning negativ his-tuyg’ularingizni nazorat qiling;3-qoida. Vaziyatni yanada keskinlashtirmang;4-qoida. O’quvchining xatti-harakatini butun sinf oldida emas, balki darsdan so’ng bir o’zi bilan muhokama qiling.5-qoida. O’quvchilar odatda o’qituvchining barcha aytganlarini “o’zlari xohlagandek”, ya’ni aftlarini bujmaytirib, shoshmasdan, bajaradilar;6-qoida.O’quvchiga do’q-po’pisa qilish, baqirish, uni ayblash kabi agressivlikni namoyon qilmang.


- 1-qoida.O’quvchining muammosiga emas, balki uning ayni vaqtdagi xulq-atvoriga diqqatingizni qarating;2-qoida. O’zingizning negativ his-tuyg’ularingizni jilovlay oling.3-qoida. Qadr-qimmatlari tan olinmaganligi yoki kamsitilganligiga qarshi chiqib salbiy ishlar qilmang.
- 1-qoida. Vaziyatni yanada keskinlashtirmang;2-qoida. O’quvchilar odatda o’qituvchining barcha aytganlarini “o’zlari xohlagandek”, ya’ni aftlarini bujmaytirib, shoshmasdan, bajaradilar;
- 1-qoida. O’quvchilar odatda o’qituvchining barcha aytganlarini “o’zlari xohlagandek”, ya’ni aftlarini bujmaytirib, shoshmasdan, bajaradilar;2-qoida.O’quvchiga do’q-po’pisa qilish, baqirish, uni ayblash kabi agressivlikni namoyon qilmang.
# Nutq texnikasi deyilganda- ............ fikrni davom ettiring.

+ Nutqning tinglovchi yoki talabaga yetkazishda qo’llaniladigan vositalar tushuniladi;


- Xushmuomilalik va samimiy munosabat tushuniladi;
- Muomala me’yorini va insoniy samimiyatni to’g’ri yo’lga qo’ya olish tushuniladi;
- Suhbatdoshingizning dilini og’ritmagan holda samimiy munosabatda bo’lish tushuniladi.
# Nutq necha xil ko’rinishda bo’ladi?

+ 2 xil;
- 4 xil;


- 3 xil;
- 6 xil.
# O’qituvchi o’zining qanday xususiyatlari ustida ko’proq shug’ullanishi kerak ?

+ His-tuyg’usi bilimi, nutqi hatti – harakati;


- Odobi, mehnati;
- Talafuzi, bilimi;
- Nutq madaniyatiga doir bilimlar.
# “Falak jismining joni- so’z”, ushbu fikr qaysi mutafakkirga tegishli?

+ Alisher Navoiy;


- Umar Hayyom;
- Abu ali ibn Sino;
- Rabg’uziy.
# “Qanday bo’lishimiz kerakligini qiyoslab ko’rsak, biz hali mudrab yotibmiz. O’z jismoniy va aqliy imkoniyatlarimizning arzimas qismidangina foydalanib kelmoqdamiz. Aytish mumkinki, inson o’z salohiyatidan ancha quyida yashamoqda. U odatda foydalanmayotgan juda ko’plab turli qobiliyatlarga ega”, ushbu fikr kimga tegishli?

+ professor Uilyam Jeyms;


- faylasuf olim Iogann Volfgang fon Gyote;
- filolog olim Tomas Karleyl;
- mashhur notiq Mark Tuliy Siseron.
# «Nutq qudratli kuch: u ishontiradi, undaydi, majbur etadi»,- deydi ..........

+ Faylasuf olim Ralf Uoldo Emerson;


- Mashhur notiq Mark Tuliy Siseron;
- Siyosatshunos olim Emil de Jirarden;
- Filolog olim Nizomiddin Mahmuduv;t madaniyatiIV bob, Paragraf 2; Qiyinlik darajasi – 1;
# Nemis faylasuf olim Iogann Volfgang fon Gyotedan universitetda ma’ruza o’qigani borganida “shu bir juft soatlik darsga necha soat tayyorgarlik ko’rdingiz”, deganida Gyote qanday javob bergan?

+ Kechayu kunduz;


- * Bir umr;
- Ikki soat;
- 10 daqiqa.
# «Hamma qobiliyatlardan eng yaxshisi nutq qobiliyatidir»,- ushbu fikr kimga tegishli?

+ Kaykovus;


- A.Navoiy;
- Siyosatshunos olim Emil de Jirarden;
- Mashhur notiq Mark Tuliy Siseron.
# «So’zning kuchi behaddir. CHekinayotgan qo’shinni to’xtatish, mag’lubiyatni zafarga aylantirish va mamlakatni qutqarib qolish uchun goho, o’rinli aytilgan birgina so’z ham kifoya bo’lgan», — deb yozadi ...........

+ Siyosatshunos olim Emil de Jirarden (1806-1884);


- Faylasuf olim Nikolay Gavrilovich CHernishevskiy (1828-1889);
- Tarixchi, professor Vasiliy Osipovich Klyuchevskiy (1841-1911);
- Faylasuf olim Ralf Uoldo Emerson (1803-1882).
# «CHiroyli so’zlash, ishontirish va mantiqiy asoslash»ni qaysi olim birlamchi hodisa deb qaraydi.

+ Aristotel;


- Notiq Dionis Galikarnas;
- Mashhur notiq Mark Tuliy Siseron;
- Tilshunos olima Lola Xo’jaeva.
# Nutqning jo’yaliligi deganda nima tushuniladi?

+ So’zlovchi qaysi fikrni, qaysi davrada, qachon, qanday qilib, qay holatda, qay ohangda ayta olishi tushuniladi;


- Faqat sukut orqali javob berish tushuniladi;
- So’zlaganda to’ldiruvchi video tasvirlardan foydalanish tushuniladi;
- Etik-estetik va psixologik hodisa deb tushuniladi.
# «Jamoat orasida gapirganingda, tinglovchilarning qulog’iga, aqliga murojaat qilmang, shundoq gapiringki, ular sizni tinglab turib, so’zlaringizni eshitsin, narsalarni siz bilan ko’rib, sizning holatingizga kirishsin», deb kim yozgan?

+ Tarixchi, professor Vasiliy Osipovich Klyuchevskiy (1841-1911);


- Faylasuf olim Nikolay Gavrilovich CHernishevskiy (1828-1889);
- Faylasuf olim Ralf Uoldo Emerson (1803-1882);
- Siyosatshunos olim Emil de Jirarden (1806-1884).
# «Aniqlik va tozalik- nutqning zaruriy sharti», deb yozadi ........

+ Mashhur notiq Mark Tuliy Siseron;


- So’zlar sultoni A.Navoiy;
- Mashhur notiq Demosfen;
- Tilshunos olima Lola Xo’jaeva.
# Pedagog o’zining qaysi tomonlarini boshqarishni o’rganishi kerak ?

+ Diqqat va muskullarini, ruhiyatini, mahoratini oyoq- qo’llarini;


- Pedagogik mahoratini;
- Nutq madaniyatiga doir bilimlarini;
- His- tuyg’usi bilimi, nutqi hatti – harakatini.
# "O’ylamasdan, e’tiborsizlik bilan qo’llangan so’z ma’noni xiralashtiradi, mazmunni buzadi, e’tiborni susaytiradi”, - ushbu fikr kimga tegishli?

+ Filolog olim Nurmurod CHiniqulov;


- *Filolog olim Nizomiddin Mahmuduv;
- Filolog olim Ibrohim Ibragimov;
- Filolog olim Xoshimjon Axmedov.
# “Odamlar sizga qanday munosabatda bo’lishlarini istasangiz, ............... fikrni to’g’ri davom ettiring.

+ Siz ham ularga shunday munosabatda bo’ling;


- Siz ham ularga yaxshi munosabatda bo’ling;
- Mehr-muruvvatli bo’ling;
- Siz ham ularga samimiy munosabatda bo’ling;
# Tortishuvlar paytida ma’naviy balandlikda bo’lishning yagona yo’li – bu .............

+ Tortishuvdan vos kechishdir;


- Aybingizni tez va keskin tan oling;
- Tortishuvlar sababini isbotlang;
- Ko’proq gapirishga imkoniyat yarating.
# O’qituvchi o’quvchilarni o’zi bilan hamkorlikka jalb eta olishi uchun nima qilishi kerak ?

+ Pedagogik faoliyat o’quvchilarning yosh xususiyatlariga va qiziqishlariga to’g’ri kelishi lozim;


- O’quvchilarning ma’naviy- axloqiy jihatdan dunyoqarashining rivojlanmasligi;
- O’qituvchi o’quvchilarga pedagogik va psixologik jihatdan to’g’ri vazifa qo’ymasligi mumkin;
- Sinf jamoasida o’qituvchi ham ishtirokchi, ham maslahatchi vazifasini bajarmasligi mumkin.
# Insonlar hurmatini qozonoshning necha yo’li mavjud?

+ To’qqiz yo’li;


- Besh yo’li;
- To’rt yo’li;;
- Ikki yo’li.
# Ishontirishning qanday usuli mavjud?

+ Bevosita va bilvosita;


- Dalil-isbot;
- Qo’llab-quvvatlash;
- Ishonchga sazovor bo’lish.
# Pedagogik qobiliyatning sifatlari keltirilmagan qatorni toping ?

+ Pedagogik faoliyat o’quvchilarning yosh xususiyatlariga va qiziqishlariga to’g’ri kelmasligi;


- O’z kasbiga muhabbat, o’quvchilarni seva olish, mutaxassisligi bo’yicha puxta bilimga ega bo’lishi;
- Pedagogik takt va pedagogik nazokatga ega bo’lish, pedagogik texnikani qo’llay olish;
- O’quvchilar jamoasiga singib keta olishi, o’z mehnatiga ijobiy yondashishi.
# Pedagogik qobiliyatning sifatlari keltirilmagan qatorni toping ?

+ Pedagogik faoliyat o’quvchilarning yosh xususiyatlariga va qiziqishlariga to’g’ri kelmasligi;


- O’z kasbiga muhabbat, o’quvchilarni seva olish, mutaxassisligi bo’yicha puxta bilimga ega bo’lishi;
- Pedagogik takt va pedagogik nazokatga ega bo’lish, pedagogik texnikani qo’llay olish;
- O’quvchilar jamoasiga singib keta olishi, o’z mehnatiga ijobiy yondashishi.
# O’qituvchining jonli muloqotini tashkil etuvchi omillar keltirilmagan javobni toping ?

+ Pedagogik jihatdan belgilangan maqsadni to’g’ri yo’naltira olmaslik;


- Nutqning jozibadorligi, bilim saviyasi, tafakkurning kengligi, yuksak pedagogik madaniyati;
- O’tkir dunyoqarashi, ma’naviy madaniyat darajasining yuksakligi, pedagogik qobiliyati;
- Ta’lim- tarbiyada pedagogik jihatdan belgilangan maqsadni to’g’ri yo’naltira olish.
# Kommunikativ jarayon modeli – bu .....

+ Muloqotni tashkil etuvchi komponentlaridir (sub’ekt va ob’ektlari);


- Xabar shaklida namoyon bo’ladi va o’zini tutish;
- Muayyan o’zini tutish yoki faoliyat avtonom shakllarining buzilishi;
- Berilgan yo’nalishda harakat qilishga undash.
# O’qituvchi pedagogik qobiliyatini namoyon etmaydigan xususiyatlarni belgilang ?

+ Ma’naviy madaniyat darajasining yuksak bo’lmasligi, pedagogik qobiliyatning rivojlanmasligi;


- Aql- idrokning muayyan turlari: hozirjavoblik, sobitqadamlik;
- O’qituvchining nutqi: notiqlik san’ati, so’z boyligi;
- Aktyorlik xususiyati: mimika va pantomimika, xayoliy fantaziya.
# Ta’limni individuallashtirishning ma’nosi shuki, ............

+ U o’quvchining individual-psixologik xususiyatlariga tayanadi, ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda quriladi;


- U o’quvchining salbiy xususiyatlariga tayanadi, ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda quriladi;
- U o’quvchining ijobiy xususiyatlariga tayanadi, ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda quriladi;
- U o’quvchining ichki va tashqi xususiyatlariga tayanadi, ana shu xususiyatlarni hisobga olgan holda quriladi.
# O’qituvchining pedagogik nazokatida muhim ahamiyatga ega bo’lmagan xususiyatlarni belgilang ?

+ Bilim saviyasi, tafakkurning torligi, yuksak pedagogik madaniyatning rivojlanmaganligi;


- Muloqotni erkin demokratik usulda shakllantirish;
- Yakka hukmronlikdan erkin muloqotga o’tib, demokratik printsiplar asosida pedagogik faoliyat olib borish;
- Sinf jamoasida ongli intizomni vujudga keltirish va haqiqiy muloqot madaniyatiga erishish.
# Estetik tarbiya bu- ………

+ Estetik tarbiya dunyoni bilishga san’at asarlarini o’rganish orqali olib boriladi.


- Vatanimizga sadoqat ruhida tarbiyalash.
- Intizomlilikni shakllantirishning klassik metodlaridan biridir.
- CHiroyli va ijobiy fazilatlarini takomillashtirishdir.
# XXI asrda shaxs shakllanishida, uning tarbiyalanganlik darajasini orttirishda nimaning ahamiyati kattadir?

+ Dinning, xususan «Hadis» ilmining ahamiyati kattadir.


- Ma’naviyatning ahamiyati kattadir.
- Me’yoriy hujjatlarning ahamiyati kattadir.
- DTS ning ahamiyati kattadir.
# Pedagogik mahoratni tashkil etuvchi komponentlar noto’g’ri berilgan qatorni toping ?

+ Nutq madaniyatiga doir bilimlarining rivojlanmaganligi;


- O’qituvchining o’z kasbiga sadoqati;
- O’z fanini o’qitish metodikasini puxta bilishi;
- Pedagogik qobiliyatlarini namoyish eta olishi.
# Pedagogik faoliyatning tarkibiy qismlariga nimalar kirmaydi ?

+ Pedagogik faoliyatning turlari;


- Pedagogik faoliyatning maqsadi;
- Pedagogik faoliyatning vositasi;
- Pedagogik faoliyatning obyekti va subyekti.
# Aqliy tarbiya bu- ……….

+ O’quvchilarni mustaqil Respublikamiz, Vatanimizga sadoqat ruhida tarbiyalash ishi dastlab fan asoslari bilan qurollantirish yo’li bilan borishi lozim.


- San’at asarlarida kishilik jamiyatining g’oyaviy katta tajribasi aks ettirilganligidir.
- His-tuyg’ularini boyitib, xayolini va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishdir.
- Darsda, darsdan tashqari tadbirlarni amalga oshirish orqali bajariladi.
# «Ilmli, katta ixtirolarga qurbi yetadigan qonunlarni yaxshi o’zlashtirgan mutaxassis – ma’naviyatsiz, tarbiyasiz, axloqsiz bo’lsa nima bo’lishi mumkin? U o’z manfaatini o’ylaydi, vatan uchun biror narsa qurbon qila olmaydi, chunki u xudbin, unda mehr-oqibat, fidoiylik, vatanparvarlik, milliy g’urur yo’q, u muhtojlarga yordam bermaydi, chunki unda tarbiya shakllanmagan”, ushbu fikr kimga tegishli?

+ I.Karimov;


- SH.Mirziyoev;
- A.Oripov;
- T.Malik.
# O’smirlik davri psixologik-pedagogik adabiyotlarda qanday iboralar bilan ataladi.

+ «o’qitish davri», «og’ir davr», «inqiroz davri» kabi iboralar bilan ataladi.


- «bolalik davri», «sodda davr», «inqiroz davri» kabi iboralar bilan ataladi.
- «tartibsiz davri», «uddaburon davr», «xayolparast davri» kabi iboralar bilan ataladi.
- «o’jar davri», «qaysar davr», «xayolparast davri» kabi iboralar bilan ataladi.
# «Tarbiyasi qiyin» bolalar pedagogik qarovsizlik natijasidir»,- ushbu fikr muallifini toping.

+ L.S.Vigotskiy;


- Ralf Uoldo Emerson;
- Nikolay Gavrilovich CHernishevskiy;
- Vasiliy Osipovich Klyuchevskiy.
# Pedagogik mahorat komponentlari keltirilmagan javobni toping ?

+ Pedagogik mahoratini yetishmasligi;


- O’qituvchining o’z kasbiga sadoqati;
- O’z fanini o’qitish metodikasini puxta bilishi;
- Pedagogik qobiliyatlarini namoyish eta olishi.
# Shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi omillardan biri…

+ Irsiyat;


- Oila;
- Mahalla;
- Ta’lim muassasalari.
# «Eskini o’zlashtirish va yangini tushunishga qodir insongina tarbiyachi bo’la oladi»,- ushbu fikr muallifini toping.

+ Xitoy faylasufi Konfusiy;


- Siyosatshunos olim Emil de Jirarden;
- Mashhur notiq Mark Tuliy Siseron;
- Faylasuf olim Ralf Uoldo Emerson.
# Pedagogik qobiliyat- bu ........

+ Qobiliyat turlaridan biri bo’lib, kishining pedagogik faoliyatga yaroqliligini va shu faoliyat bilan muvaffaqiyatli shug’ullana olishini aniqlab beradi.


- Kishining biror faoliyatga yaroqlilik darajasi va shu faoliyatni amalga oshirishidir
- Murakkab va ko’pqirrali psixologik bilimlardan iboratliligini ko’rsatib berdi.
- O’quv materiallarni aniq va ravshan tushuntirib, oson qilib yetkazib berish.
# Perseptiv qobiliyat – bu .........

+ Kishining o’z his tuyg’ularini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatidir.


- *O’quvchining, tarbiyalanuvchining ichki dunyosiga kira bilish, psixologik kuzatuvchanlik, o’quvchi shaxsining vaqtinchalik psixik holatlari bilan bog’liq nozik tomonlarini tushuna bilishdan iborat qobiliyatdir.
- Mazmun jihatidan uning ichki va tashqi xususiyatlari nazarda tutiladi.
- O’qituvchi o’z fani bo’yicha bunday yuksak bilim saviyasiga erishish, boshqalarni qoyil qilib hayratda qoldirishdir.
# ... avlodning ijtimoiy uzviyligini (ketma-ketligini) ta’minlaydi, bir avlod tajribasini ikkinchi avlodga o’tkazadi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yo’llaydi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ro’yobga chiqaradi. Nuqtalar o’rniga to’g’ri javobni qo’ying.

+ Pedagogik faoliyat;


- Pedagogik jarayon;
- Pedagogik maqsad;
- Pedagogik vazifa.
# Pedagogik qobiliyatlarni nechtaga ajratib ko’rsatish mumkin ?

+ 6 ta;
- 5 ta;


- 4 ta;
- 7 ta.
# Nutq qobiliyati bu .........

+ Pedagogik nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq o’zaro aloqa bog’lashga pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir.


- * Kishining o’z his tuyg’ularini nutq yordamida, shu bilan birga mimika va pantomimika yordamida aniq va ravshan qilib ifodalab berish qobiliyatidir.
- O’quvchilarga bevosita emosional-irodaviy ta’sir etib, ularda obro’ orttira bilishdan iborat qobiliyatidir.
- Emosional-irodaviy ta’sir etib, ularda obro’ orttira bilishdan iborat qobiliyatidir.
# Sinfda bolalar 3 guruhga bo’linadi, ular qaysi qatorda to’g’ri keltirilgan?1) + Aktiv o’quvchi;Passiv o’quvchi;Sust ya’ni past o’qiydigan, xulqi ham yaxshi emas o’quvchilar.1) - Muloqatchan o’quvchi;Sezgir o’quvchi;Passiv o’quvchi.1) - Faol o’quvchi;Passiv o’quvchi;Ijodkor o’quvchi.1) - Mehnatsevar o’quvchi;Adolatparvar o’quvchi;Intizomsiz o’quvchi.

+ Aktiv o’quvchi;Passiv o’quvchi


-
# Pedagogik texnika nechta turdagi ko’nikmalar guruhidan iborat ?

+ 2 ;
- 3 ;


- 6 ;
- 5 .
# Pedagogik madaniyatning yaqqol tashqi belgilarini ko’rsating.

+ Faoliyatni aniq maqsadga yo’naltirilganligi, vazminlik, mulohaza yuritish, talabalar bilimini puxtaligi, maqbul vositalarni tanlanganligi, o’z faoliyatiga ijodiy yondoshuvi;


- O’zini boshqara olishi;odamlarga nisbatan ko’ngilchan bo’lish, mehribonlik;
- Kasbiy ziyraklik, boshqalarga hamdard bo’lish, ichki (hissiy) sezgirlik;
- Shaxsning harakatchanligi, irodaviy ta’sir ko’rsatish va mantiqiy ishontirish qobiliyatlari.
# Qulay psixologik muhit yaratish maqsadida o’qituvchining talaba bilan dars va undan tashqaridagi haqiqiiy muloqot nima deb ataladi?

+ Pedagogik muloqot;


- Psixologik muloqot;
- Ijtimoiy muloqot;
- Axborot muloqoti.
# Pedagogik muloqot ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida qanday funktsiyalar bilan harakterlanadi ?

+ Shaxsni o’rganish (bilish), axborot almashish, faoliyatni tashkil etish;


- Muloqotni pedagog tomonidan modellash, faol muloqot olib borish;
- Pedagogik muloqotni boshqarish; amalga oshirilgan faoliyatni tahlil qilish va uni kelgusi faoliyat uchun modellash;
- Axborot almashish, faol muloqot olib borish.
# Tanqidiy nuqtai nazar bu- .........................

+ Ta’lim tizimining inqirozini ko’rsatuvchi holatdir;


- O’z navbatida, davlat va jamiyatning ta’lim tizimi oldiga quyayotgan talablarni bajara olmasligini ifodalovchi ko’rsatkichdir;
- Xulq-atvor me’yorlarini tarkib toptirishdir;
- O’quvchilarga ijtimoiy tajribani taqdim etish va xulq-atvor me’yorlarini tarkib toptirishdir.
# Muloqot bo’yicha yirik mutaxassis olim Kann Kalik fikricha, professional pedagogik muloqot tarkibi necha qismdan iborat bo’ladi?

+ 4 ta ;
- 5 ta ;


- 2 ta ;
- 1 ta .
# Rahbarlik faoliyati uslublari A.N.Lutoshkin (O’zini qanday tutmoq kerak) kitobida quyidagicha bayon etilgan ?

+ Avtoritar uslub-Demokratik uslub Liberal (kelishuvchi) uslub;


- Ijodiy uslub-muloqot uslub-passivlik uslub;
- Kommunikativ uslub dialogik uslub dinamik uslub;
- Ijtimoiy uslub Demokratik uslub.
# Xavfli holatlardan biri- ...........

+ Pedagogik hamkorlik tamoyillariga yuzaki yondashishdir.


- Pedagogik hamkorlik tamoyillariga mavxum yondashishdir.
- Pedagogik hamkorlik tamoyillariga ehtiyotsiz yondashishdir.
- Pedagogik hamkorlik tamoyillariga majburiy yondashishdir.
# Qaysi yunon faylasufi “Barcha il¬latlarning kelib chiqishi ilmsizlikdandir” degan fikrlarni aytgan?

+ Suqrot;


- Platon;
- Demokrit;
- Arastu.
# “Yilning eng yaxshi fan o’qituvchisi” ko’rik tanlovi qachondan o’tkazilib kelinmoqda ?

+ 2006 y.


- 2010 y.
- 2007 y.
- 2008 y.
# O’qituvchining inson sifatida shaxsiy fazilatlari berilgan qatorni toping.

+ Milliy odoblilik, farosat, nozik didlik;


- Milliy tarbiya mohiyati va mazmunini chuqur anglash, chuqur ilmiy nazariy salohiyati;
- Kelajakka ishonch, xushmuomalalilik pedagogik bilimlarni takomillashtirishga intilish;
- Samimiylik, topqirlikpedagogik ziyraklik.
# O’qituvchi inson sifatida shaxsiy fazilatlarga ega bo’lishi bilan birga qanday kasbiy, ya’ni ixtisoslik fazilatlariga ham ega bo’lishi kerak?

+ Milliy tarbiya mohiyati va mazmunini chuqur anglash, chuqur ilmiy nazariy salohiyati;


- Pedagogik bilimlarni takomillashtirishga intilish;
- Bolajonlik, talabchanlik, adolatparvarlik;
- Tadbirkorlik, qat’iylik, pedagogik ijod.
# “Avesto”da bolalarni o’qitish va tarbiyalash qoidalari quyidagi tartibda tavsiya etilgan ?

+ Diniy va axloqiy tarbiya; jismoniy tarbiya; o’qish va yozishga o’rgatish;


- Jismoniy tarbiya; axloqiy tarbiya; yozishga o’rgatish;
- Diniy tarbiya; o’qish va yozishga o’rgatish;
- Jismoniy tarbiya; o’qish o’rgatish.
# O’quvchilarda o’zaro kelishuvga asoslangan birgalikdagi faoliyatini ifodalovchi tizimda jamoaning nimasi namoyon bo’ladi?

+ Ijodiy quvvatlari va faoliyat samaradorligi namoyon bo’ladi;


- Qo’shimcha ijodiy natija namoyon bo’ladi;
- YAngi o’quv vositalari yordamida muloqot jarayonini optimallashtiradi;
- Pedagogik konfliktlarni yechimini topish namoyon bo’ladi.
# Qaysi alloma ta’limotiga ko’ra, ta’lim-tarbiya jarayoni tajribali va bilimli o’qituvchi tomonidan tashkil etilishi, boshqarilib turilishi va ma’lum maqsadlarga yo’naltirilishi lozim, chunki “har bir bola o’zicha narsa va hodisalarni bila olmaydi hamda baxtga erisholmaydi. Unga buning uchun o’qituvchi lozim”

+ Forobiy;


- Abu Rayhon –Beruniy;
- Abu Ali ibn Sino;
- Kayqovus.
# “Minerologiya”, “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”, “Hindiston” kabi asarlarida pedagogika va psixologiyaga oid noyob fikr mulohazalarini va ma’rifiy-didaktik qarashlarini bayon etgan allomani toping.

+ Abu Rayhon –Beruniy;


- Kaykovus;
- Forobiy;
- Abu Ali ibn Sino.
# “U o’z asarlarida inson kamolotida uch narsa – irsiyat, muhit, tarbiya muhim rol o’ynashini ta’kidlab, bunda mudarrislar bolalarga ta’lim berishdek mas’uliyatli burchni bajarib, shu uch holatga javobgarlik hissi bilan yondashishini uqtiradi.” Bu fikrlar qaysi allomaga tegishli?

+ Abu Ali ibn Sino;


- Shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziy;
- Abul-Qosim Mahmud Ibn Umar Az-Zamaxshariy;
- Abdurahmon Jomiy.
# Kayqovus «Qobusnoma» asarida insonlarni va ular aytadigan so’zlarni necha turga bo’ladi ?

+ 4 ta;
- 5 ta;


- 7 ta;
- 6 ta;
# Mudarrislar to’g’risidagi quyidagi fikrlarni qaysi alloma bildirilgan: “Murabbiy o’qib tursagina murabbiy bo’la oladi, agar o’qishni to’xtatib qo’yar ekan, unda murabbiylik o’ladi .”

+ Abul-Qosim Mahmud Ibn Umar Az-Zamaxshariy;


- Abu Rayhon –Beruniy;
- Abdurahmon Jomiy;
- Alisher Navoiy.
Download 71.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling