0 ‘z b e k is t 0n respublik asi oliy va 0 ‘rta m axsus ta’lim vazirligi


Download 112 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/18
Sana01.03.2020
Hajmi112 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
88304

‘l i
*>»■
%

0 ‘Z B E K IS T 0N   RESPUBLIK ASI  OLIY  VA  0 ‘RTA 
M AXSUS  TA’LIM   VAZIRLIGI
X.  P O ‘LATOV
SHAHARSOZLIK 
TARIXI
0 ‘zbekiston  Respublikasl  Oliy  va  o ‘rta  maxsus  t o ’Urn  vazirligi 
tomonidan  o ‘quv  q o ‘Hanma  sifatida  tavsiya  etilgan
TO SH K EN T  -   2008

X.Poiatov.  Shaharsozlik  tarixi.  0 ‘quv  qo‘llanma.  T.,  «Fan  va 
texnologiya»,  2008,  296  bet.
Q ollanm ada  jahon  shaharsozligi  tarixi  davrma-davr  yoritilgan. 
O'rta  Sharq  mamlakatlari,  xususan,  0 ‘rta  Osiyo  shaharsozligi  o ‘z 
o'rnini  munosib  ravishda  olinishiga  alohida  e ’tibor  berilgan.  Xro- 
nologik  jihatidan  ibtidoiy  zamondan  XX  asrning  ikkinchi  choragi- 
gacha  bo‘lgan  davrni  qamrab  olgan.
0 ‘quv  qoH anm a  5.580  100  -   «Arxitektura»  yo'nalishining  tala- 
baiari  uchun  tayyorlangan.  Undan  barcha  tarixiy  shaharsozlik  ma- 
salalari  bilan  qiziquvchilar foydalanishlari  mumkin.
M as’ul muharrir:  arxitektura  nom.,  dots.—  B.Inog‘omov
Taqrizchilar: 
arxitektura  dok.,  prof.  — X.Tursunov;
arxitektura  dok.,  p ro f  — T.Qodirova
ISBN  9 7 8 -9 9 4 3 -1 0 -1 2 9 -6
©  «Fan  va  texnologiya»  nashriyoti,  2008.

S O ‘Z  B O SH I
«S an’at,  arxitektura  va  shaharsozlik  tarixi»  tahsihning 
tarkibiy  qismi  shaharsozlik  tarixidir.  M azkur  q o ‘llanm aning 
ja h o n   shaharsozligi  tarixiga  tegishli  um um iy  qism lari  k o ‘proq 
ikki 
jildli 
«И стория 
градостроительного 
искусства» 
(Т .Ф .С аварен ская  va  boshqalar)  o ‘quv  q o ‘llanmasi  asosida 
tuzildi.  0 ‘rta  va  Y aqin  Sharq  ham da  M arkaziy  Osiyo  sha­
harsozligiga  tegishli  qism larini  yozishda  boshqa  m anbalardan 
keng  foydalanildi.  Q o‘llanm aga  o ‘quv  jarayonidagi  o ‘zbek 
tilida  yozilgan  dastlabki  tajriba  sifatida  qarash  lozim.  Q o ‘l- 
lanm ani  boshqa  tarqoq  holda  mavjud  bo ‘lgan  so‘nggi  barcha 
tadqiqotlar  natijalari  bilan  to ‘ldirish,  0 ‘zbekiston  tarixiy  sha­
harlarining  jah on   shaharsozligidagi  o ‘rnini  yanada  to ‘laroq 
k o ‘rsatish,  kclgusida  qilinishi  lozim  bo'lgan  ishdir.  R asm ­
lar  turli  m anbalardan  olingan,  m anba  rasm  oslki  yozuvida 
qavslarda  ko‘rsatilgan.  QoMlanmada  m uallif  shaxsan  bajargan 
rasm lar  yulduz  (*)  bilan  belgilangan.
Arxitektura  ta ’limotida  maxsus  —  larixiy  lanlar  bloki 
m uhim dir.  Bir  qancha  bo'lim iardan  iboraldir.  B o lim ia r  o ‘za- 
ro  sa n ’at,  arxitektura  va  shaharsozlik  tarixlari  bo'lib,  cham - 
barchas  bog'liq  ham da  h a r  biri  o'ziga  xos  xususiyatlariga  ega.
Arxitektura  ta ’lim otida  o ‘tm ish  davrlar  m e’m orchiligini 
(arxitekturasini)  anglash  katta  aham iyatga  ega.  Bunga  k o 'p - 
roq  «San’at,  arxitektura  va  shaharsozlik  tarixi»  fani  orqali  eri- 
shiladi.  R ostm ana,  m ukam m al  arxitekturani  yaratish  uchun 
uning  rivojlanish  tartibotlarini  (qonun -qo idalarin i)  o'rganish 
lozim .  Zero  zam onaviy  arxitektura  o 'tm ish   arxitekturasining 
davom i  bo'lib,  ikkisi Ъ а т   bir  yaxlitlikni  yaratadi.  Aslini  ol­
ganda  fanning  besh  asosiy  bo'lim lari  (san ’at  tarixi,  arxitek-

tura  tarixi,  siiaharsozlik  tarixi,  0 ‘rta  Osiyo  m e ’morligi  tarixi 
va  zam onaviy  arxitektura)  m ustaqil  fanlarni  tashkil  etishi 
ham  m um kin.  Fan  b o ‘lim larining  ketm a-ketligi  um um iydan 
xususiyga  tam oyiliga  (prinsipi)  mos  keladi.  S an’at  tarixida 
sa n ’atning  to ‘rt  asosiy  turlari:  arxitektura,  haykaltaroshlik, 
rassomlik  va  am aliy  sa n ’at  turlari  bo ‘yicha  um um iy  rivoj­
lanish  qoidalari  tushuntiriladi,  har  turning  o ‘ziga  xos jihatlari 
ochib  beriladi,  san ’at  uslublari  (stillar)  va  yo‘nalishlari  to ‘g ‘- 
risida  tush unch a  beriladi.  Keyingi  b o ‘lim da  san ’atning  bir 
tarm og‘i-arxitektura  tarixi  beriladi.  0 ‘z  navbatida  arxitektu- 
raning  bir  sohasi  b o ‘lgan  shaharsozlikning  tarixi  keyingi 
sem estrda  o ‘tiladi.  Bu  hali  kelajakda  M arkaziy  Osiyo  m e ’- 
m orchilik  tarixini  va  zam onaviy  arxitekturani  o ‘zlashtirishga 
im koniyat  yaratib  beradi.
«San’at  tarixi»  bo'lim ida,  san ’atning  um um iy  yo‘nalishi, 
uslublari  to ‘g ‘risida  gap  ketadi.  «Arxitektura  tarixi»  b o ‘limi 
tarixiy-tipologik  o ‘rganish  uslubiga  asoslangan;  «Shaharsoz­
lik  tarixi»  fani  tarixiy-topografik  o ‘rganish  uslubiga  asoslash- 
gan.
«Shahar»,  «qishloq»  kabi  tushunchaiar  turli  m a ’nolarni 
bildiradi.
S haharning  qishloqdan  farqi  sotsial,  kasb-hunar,  dem o- 
grafiya,  m e’m oriy  rejalash  jihatlariga  tegishlidir.  Shaharda 
insonlarning  m uloqoti  jam lanadi.  Shaharsozlik  tarixi  shahar- 
larning  rivojlanish  jarayonida  o ‘rganiladi.  Shahar  h ar  davrda 
ham  yaxlit  fazoviy  m akon  sifatida  m e’m orlarning  bir  necha 
avlodlari  m ahsuli  sifatida  qaraladi.  U ning  har  bir  davrining 
o ‘ziga  xos  b o ‘lgan  qiyofasi  mavjud.
A rxitekturani  yaxshi  anglash  shaharsozlikni  tushunishga 
zamin  yaratadi.  M a’lumki,  arxitektura  asari  uch  tom onlam a  — 
funksiya,  konstruksiya,  estetik  b o ‘yicha  sifatlanadi.  H am o n  
shaharsozlik  arxitekturaning  b o ‘lagi  ekan,  m azkur  sifatlar 
soha  asarlari  -   shahariarga  ham   taalluqüdir.  Biroq  bu  sifatlar 
o ‘ziga  xos  xususiyatlarga  egadir.  A rxitektura  asarida  funksiya 
asosan  bir  m aqsadli  b o ‘lgan  holda  shaharning  íunksiyasi  k o ‘p

m aqsadlidir.  Shahar  uy-joy  hududlari,  ko‘cha,  m aydon,  suv 
tarm o g‘i  kabi  unsurlardan  tashkil  topgan.  Bular  shaharning 
m oddiy  to m on i  konstruksiyasidir.  A rxitekturaning  asosiy  b a­
diiy  vositalari  hajm  va  fazoviy  m uhit  hisoblanadi.  Bu  ikki 
vositaning  aham iyatlari  har  xil:  arxitekturada  deyarli  teng 
boMgan  holda,  shaharsozlikda  m uhitning  aham iyati  ustuvor- 
dir,  hajm  esa  unga  nisbatan  kam dir.

I.  QADIM GI  SHAHARSOZLIK
Shaharlarning  ko‘pchiligi  ibtidoiy-qabilachilik  davrida 
davlalchilikka  o ‘ta r  vaqtda  h un ar  dehqonchilikdan  ajrahb 
chiqa  boshlagan  davrda  vujudga  keldi.  Tabiiyki,  bu  jarayon 
ko‘proq  dehqonchilik  rivojlangan  joylarga  to ‘g ‘ri  keladi.  U lar 
esa  yirik  daryolarning:  Dajla,  F rot,  N il,  Ind  (H ind),  X uanxe 
vohalari  ham da  Suriya,  Eron  to g‘oldi  yerlaridir.  Bu  joylar 
yerning  shim oliy  kengligining  23°—40®  gacha  bo'lgan  m inta- 
qasida  Joylashgan.  Bular  dehqonchilik  uchu n  nisbatan  quiay 
boMgan  yerlardir.  Dastlabki  shaharlarning  paydo  bo‘lishi  m i- 
loddan  aw algi  4-3  ming  yilliklar  chegarasiga  (eneolit  va  b ro n ­
za  davrlariga)  to ‘g ‘ri  keladi.
Shaharlarning  ko‘pchiligi  avvalida  qarorgohlar,  m anzil­
gohlar  boMgan.  Q adim da  katta  qarorgohlar  yoki  shahar  — 
qarorgohlar  ham   vujudga  keldi.  B unday  qarorgoh  va  dastlabki 
shaharlardagi  turar-joylariga  misol  tariqasida  K atal  Xayyukni 
(Turkiyada)  keltirish  m um kin..  U  urug‘  jam oasining  katta 
qism i  uchun  m o ‘ljallangan  edi.  D astlabki  m uqaddas  m aydon- 
larda  aw al  dolm en  va  m engirlar,  keyin  esa  ibodatxonalar 
qurilgan.  N am un a  sifatida  Stonxejni  (Angliyada)  k o ‘rsatsa 
boMadi.
Dastlabki  shaharlar  m a’m uriy  va  diniy  m arkaz  edi.  Ba’­
zilari  ibodatxonalar  oldilarida  vujudga  kelgan  edi.  Q al’a  yoki 
0 ‘rda  (hokim   qarorgohi)  sifatida  ham   ko ‘rilgan.  Dastlabki 
shaharlarda  h un arm andchilik  qaror  topgan.  U lar  hokim , 
ayonlari,  qohinlarning  talabini  kondirgan.  K eyinchalik  savdo 
rivojlandi,  savdo  shaharlari  paydo  b o ‘ldi.
Shaharlar  aholisi  am aldorlar,  kohinlar,  navkarlar,  savdo­
garlar,  h u n arm an dlar  va  qullardan  tashkil  topgan  edi.

I . l .   Qadimgi  Misr
Shaharlarning  viijudga  kelishi  va  rivojlanishi  M isrning 
tabiati,  avvalo,  N il  daryosi  bilan  bog'liq.  Shaharlar,  asosan, 
ikki  qirg'oqdagi  ch o 'zin ch o q ,  eni  to r  bo'lgan  vohada  vujudga 
keldi.  D aryoning  tarm oqlarga  ajrab  ketgan  quyi  oqim idagina 
voha  eniga  yoyilib  ketgan.
Shaharlarning  eng  m uhim   alom ati  Qadim gi  M isr  yozuv- 
larida  —  ierogliflarda  mujassam.  «Shahar»  m a’nosini  anglata- 
digan  belgi  —  ieroglif aylana  (q o 'rg 'o n   devor)  ichidagi  chorra- 
hadan  iborat.
N arm er  qabr  toshida  ham   shahar  hududining  aylana 
shakli  m ujassam langan.  Q abr  toshi  asosiy  tom onining  pastki 
qism ida  fir’av n -h o 'k iz  suzayotgan  qal’a  nagal  shaklida  k o 'r- 
satilgan.
Qadimgi  M isrning  dastlabki  shaharlaridan  biri  N axab 
(A l-K a’b)  bo'lib,  u  ilk  podsholik  davriga  m ansubdir.
Shaharsozlik  tarixi  nuqtai  nazaridan  turli  davrlarda  poy­
taxt  bo'lgan  M emfis,  Fiva  va  A xetaton  shaharlari  alohida 
diqqatga  sazovor.
Memfis  -   qadimgi  podsholik  poytaxti.  Yaxshi  o'rganil- 
m agan.  Lekin  mozoris  tonlari  m ashhur  (Sakkarada  G izada).
Qadimgi  podsholik  davrida  ikki  m e ’m oriy  majmualar: 
Sakkaradagi  Joser  va  G izadagi  piram idalar  m ajm ualari  m ash­
hur.  Pog'onali  Joser  piram idasi  m e’mori  Im xotebdir.
G izadagi  piram idalar  geom etrik  analizlarini  V .N .V ladi­
mirov  bajargan.  K om pozitsion  jih atid an   olinganda,  G izadagi 
m ajm ua  ochiqdir;  u  tabiat  bilan  bog'langan  xarakterga  ega.
Fiva  (Fogom   vohasida)  o 'rta   podsholik  davrida  poytaxt 
bo'lgan.  Senuset  II  K ohun  shaharini  qurdirgan.
Yangi  podsholik  davrida  Fivada,  hozirgi  K arnak  va  Luk­
sor  qishloqiarida  A m on  Raga  bag'ishlangan  ulkan  m ajm ualar 
vujudga  keldi  (N ilning  quyi  qirg'oqlarida).
A xetaton  —  (M em fis  bilan  Fiva  oralig'ida)  fir’avn  Axe­
ta to n   (Exnaton)  davrida  tezkoriik  bilan  barpo  etilgan.
7

1-rasm.  Shahar 
ma’iiosini  angla- 
tadigan  Qadimgi 
Misr  ieroglifi 
(6-ad.,  11-b.).
\

!'l! 

 
I i
J p a tfssa  Ji
,
;.-'i---------- ---------
3-rasm.  Karnakdagi  Amon  Ra 
ibodatxonasi.  Amon  Raning  Luk- 
sordagi  ibodatxonasi  bilan  sfmkslar 
hiyoboni  vositasida  biriashib  ulkan 
majmua  -   shaharsozlik asari  hosil 
etilgan  (6-ad.,  12-b.).
2-rasm.  Memfis shahari.  Gizadagi 
piramidalarning  o‘zaro joylashuvi  va 
hajmlarining  handasiy mutanosibligi. 
V.N.Vladimirov tahlili 
(6-ad.,  13-b.).
4-ra$m.  Luksordagi Amon  Ra  ibodat­
xonasi.  Dastlabki  qurilma  — birinchi 
hovlining  shimoliy burchagidagi  uch 
xonali  ibodatxona  umumiy  kompo­
zitsion  o‘qning  siniqiigiga sabab 
boMgan  (6-ad.,  21-b.).

5-rasm.  Kaxun  shahari.  O ’rta  podsholik  davrida  barpo  boMgan 
(6-ad„  17-b.).
a u K i a ?
a  VI
"i  1-
ri^lr
V i.
i
1 :
1„.U
 
-   ■
 
:
>H
f t t i
1  i  U
6-rasm.  Qullar  mahallasi.  M untazam  tarhga  ega.  Bir  xildagi  turar 
joylardan  tashkil  topgan  (6-ad.,  26-b.).

7-rasm.  Axetaton  shaharning 
grafik  rekonstruksiyasidan  lavha 
(6-ad„  26-b.).
8-rasm.  Axetaton  shahari.  O ’rtadan  o ‘tgan  xiyobon  shahar 
n e g i z i n i 
tashkil etgan  (6-ad.,  25-b.).
10

Asosiy  y o i  —  xiyobon  tariqasida  barpo  etilgan.  U nda 
3  (shimoliy,  o 'rta,  janubiy)  ibodatxonalar  mavjud,  tarxda 
Q ullar  mahallaga  ajralib  turadi.
1.2.  Old  Osiyo
H udud  nom i  -  «Oíd  Osiyo»  hozirgi  Iroqqa  to ‘g‘ri  kela­
digan  joylarga  nisbatan  ishlatiladi. 
«Ikkidaryo  o raligi», 
«M esopotam iya»  (yunoncha)  iboralari  ham   q o ilan ilad i.
Iqlimi  va  tabiati  bir  xil  emas.  Frot,  D ajlaning  o ‘rta  oqim i 
keskin  kontinental  iqlimga  ega.  D aryolarning  boshi  to g ia rd a , 
sovuq,  quyi  oqim i  —  subtropik  iqlimga  ega.  Frot  daryo  — 
tin ch ,  D ajla  esa  — jo ‘shqin  oqadi.
Old  Osiyoda  birin-sirin  turli  davlatlar  paydo  b o id i.  Bular; 
Shum er,  Akkad,  K o iin a   Bobil  podsholigi  (mil.  av.  X IX —XVI 
asr.),  Yangi  Bobil  podsholigi  (m iloddan  avvalgi  V II—VI  asr­
lar),  Ossuriya  (rivoji-mil.  av.  XVIII  asr  boshi,  mil.  av.  X II— 
IX  asr.).
Old  Osiyoda  m iloddan  avvalgi  IV  m ingyillikdan  shum er- 
lar  o'rnashadi.
U lar  Ur,  Lagash,  U ruk  shaharlarini  barpo  etadilar.  Bu 
shaharlam ing  xususiyati  quyidagicha;  shakli  asari  oval  b o i ­
gan, 
ko'ch alar  odatda  sh im o li-g 'arb dan ,  jan u b i-sh arq q a 
yo'nalgan  b o ia d i.  Ibodatxona  m arkazda  yoki  shim oli-g‘arb- 
da,  su n ’iy  yoki  tabiiy  tepalikda  qurilgan;  ibodatxona  m aydoni 
to ‘g‘riburchak  b o iib ,  unda  asosiy  bino  zikkurat  edi.  Shahar 
m aydonining  yoqligi,  hovlilar  atrofida  turar-joylar,  saroy  va 
ibodatxonalar  shaharda  katta  aham iyatga  ega  b o iis h i  Old 
Osiyoga  xos  b o ig a n  jihatlarini  tashkil  etadi.
Shum er  poytaxti  U r  edi.  U r  Akkad  shahari  b o iib .  Old 
Osiyoda  eng  qadim gilardan  biridir.  U rda  5250  ta  hovli,  40— 
50  ming  aholi  b o ig a n .  S hahar  1000x700  m   o ic h a m li  qo‘r- 
g‘on  devorning  balandligi  25—32  m   b o ig a n .  Asosiy  ibodat­
xona  oy  m a ’budiga  b ag ish lan g an   edi.  U ndan  tashqari,  yana
2  ta  tepahkda  N an n ara  va  uning  xotini  N angal,  so ‘ng  N angal
11

uchun  alohida  ibodatxona  bor  edi.  Shu  yerda  saroy  ham  
bo‘lgan.  K iraverish-hovliga  yon  to m o nid an   o'tilgan.  U rning 
rivoji  mil.  av.  2000-yilga  to ‘g ‘ri  keladi.  U ylar  hovlili,  o ‘rta- 
sida  o 'ch o q   yoki  quduq  boMgan.  K o‘cha,  asosan  bitta  b o 'l­
gan.  U  m arosim lar  uchun  xizmat  qilgan.
Suriyadagi  xettlar  shahri  Samal  (Zanjirli)  Ikkidaryo 
a n ’analarida  qurilgan.  Rivoji  mil.  av.  X II—V IÍl  asrlariga  to 'g '- 
ri  keladi.  Tashqi  devorini  ossuriyaliklar  qurishgan.
N ippur  —  shum erlarning  m uqqaddas  shahari  hisoblan­
gan.  Asosiy  m a’bud  —  Enlilga  bag'ishlangan  edi.  Frot  q irg'o- 
g'ida  bo'lgan.  M aqqadasgoh  yarim  shaharni  egallagan  bo'lib, 
unda  ibodatxonalar  va  zikkurat  bo'lgan.  Bu  joyda  kohinlar- 
ning  uylari  ham da  kutubxona  bor  edi.  U ndan  sopol  taxtada 
shaharnihg  tarxi  topilgan.  Bu  dastlabki,  tarxi  to 'rtb urch akk a 
yaqin  shaharlardan  biri  bo'lgan.  Reja  bilan  bir  vaqtda  quril­
gan.
Ikkidaryo  yaqin  shaharlaridan  biri  Borsippadir.  U ning 
tom onlari  1406x1760  m  bo'lgan.  Y etti  darvozasi  mavjud  edi. 
U lar  m a’budlar..nom i  bilan  atalgan.  Asosiy  k o'chalar  shular- 
dan  o'tgan.  S hahar  o 'rtasid a  m aqqadasgoh  kvadrat  geom etrik 
modul  asosida  tashkil  etilgan  edi.  M odul  3  ashludan,  y a’ni 
176  m .dan  tashkil  topgan.  Y a’ni  bir  ashlu  (Q adim gi  Bobil 
o'lchovi  —  «arkon»)  59  m.ga  teng  edi.  Shahar jug'rofiy  taraf- 
larga  nisbatan  yo'naltirilishi  a n ’anaviydir.  Shundayligi  t o 'g '­
risida  turli  taxm inlar  (gipotezalar)  mavjud.  Ba’zi  taxm inlarga 
ko‘ra,  shamollardan  saqlanish  uchun  shunday  ishlangan.  Bosh- 
qalarning  taxm inlariga  ko'ra,  buning  zam irida  diniy  tu sh u n ­
chalar  yotadi.
D ur-S harrukin  shaharini  Sargon  II  (Ossuriya  podshosi) 
qurgan.  Uni  mil.  av.  VII  a.  oxirida  m idiyaliklar  buzishgan. 
Yetti  darvozasi  bo'lgan,  tarxi  deyarli  kvadratni  (1800x1650  m) 
tashkil  etgan.  M odul  —  61  m   ga  teng  edi.  D em ak,  to m o n lari 
30  va  27  m odulga  teng  edi.  D arvozalar  o 'rn i  ham   m odul 
bilan  belgilangan.  S hahar  arki  14  m.  balandlikda  bo'lgan. 
Zikkurati  7  b o 'g 'in g an   iborat  edi.  D arvoza  oldida  shoh  h am -
12

da  qah ram o nlar  G ilgam esh  va  Enkidu  tasviriari  boig?>n. 
Saroy  ichida  alebastrdan  Sargon  II  qilgan  yurishlari  tasvir- 
langan.
OssLiriya  poytaxti  N ineviya  bo'lib,  u  hozir  yo‘q  boMib 
ketgan.  Biroq  qoldiqlari  bor.
Bobil  Frot  daryosi  bo'yida  mil.  av.  I ll  mingyillikdayoq 
bunyod  etilgan.  Qurilishi  K o 'h n a   Sargon  nom i  bilan  bog'liq 
(mil.  av.  24  as.).  Shahar  X am m urappi  (mil.  av.  XVIII  a.) 
davrida  rivoj  topdi.  K o 'p   m arotaba  buzilib  tiklangan.  Y unon 
m uarrixlari  G erodot,  Strabon  bu  to 'g 'rid a   yozishgan.  Bo- 
bilning  m aydoni  20  km^,  tashqi  devor  uzunligi  18  km  edi. 
Ichki  shah ar  maydoni  410  ga joyni  egallagan  edi.  Ichki  devor 
uzunligi  8360  m  edi.  D evor  pishiq  g'ishtd an   qilinib  qalinligi 
3  m  gacha  yetgan.  8  darvozasi  bo'lgan.  Asosiy  darvoza 
m a ’buda  Ishtar  darvozasi  edi.  Y ana,  bosh  Bobil  m a’budi  — 
M ardukdan  e ’tiborli  darvozalar  ham  bo'lgan.  O 'rtada  maq- 
qadasgoh  —  Esogil  joylashgan  edi.  U nda  M arduk  ibodatxonasi 
va  E tem anakka  zikkurati  («Yer  va  osm on  yaratilish  uyi») 
bo'lgan.
Bobilliklarning  e ’tiqodi  bo'yicha,  Bobil  jahonning  markazi 
edi  va  bu  shahar  uning  aksi  bo'lib,  zikkurit  m arkaz  nuqtasi 
edi.  Etem enakki  90  m  balandlikka  ega  bo'lgan.  U  bir  necha 
p o g 'o n a  —  yarusdan  iborat  edi.  Pastki  yarus  oq,  ikkinchisi 
qora  18  m,  undan  yuqorisi  qizil,  ko'k,  kum ushrang  va  moviy 
ranglarda  bo'lgan.
Bayram larning  eng  yaxshisi  Yangi  yil  edi.  Bu  bayram   10 
kun  davom   etgan.  Yangi  yil  tashqi  shaharda  ta n tan a  qilingan. 
M a ro s im .  Ishtar  darvozasidan  boshlangan.  Ishtar  Venera 
sayyorasi  bilan  qiyos  etilgan.  B obilning  eski  va  yangi  qismlari 
ajralib  turgan.  F rot  daryosi  ustidagi  k o 'p rik   123  m   uzunlikda 
edi.  Shaharda  3  saroy  bo'lgan.  Birinchisi  yozgi  b o'lib,  tashqi 
devor  oldida,  Bobil  tepaligida  qurilgan  edi.  Ikkinchi  saroy 
janubda  edi.  M arosim lar  k o 'p in c h a  tepalik jo yda  o'tkazilgan. 
U chinchi,  shim oliy  saroy  ham   shu  joyda  bo 'lgan,  lekin  u 

devorning  tashqarisida  edi.
13

Janubiy  saroy  yaxshi  o'rganiigan.  5  hovlidan  iborat  edi. 
Shimoliy  burchagida  Sem iram ida  m uallaq  bogMari  bor  edi.  U  
qadimgi  yetti  m o'jizalaridan  biri  sanaladi.  Shahar  o ‘z  ka- 
nalizatsiyasiga  ega  edi.  Bobilda,  taxm inan,  360  m ing  ahoh 
bo'lgan.  Ichki  shaharda,  taxm inan,  80  ming  aholi  yashagan. 
Keyinchalik  Iskandar  M aqduniy  Bobilni  ulug'ligi,  hasham - 
dorligi  va  ko'rki  uchun  o ‘z  poytaxti  qilm oqchi  bo'lgan.
Dajlaning  ikki  qirg'og'idagi  Salavkiya  va  Ktesifon  sha­
harlari  ham  alohida  diqqatga  sazovordir.
Salavkiya  daryoning  g'arbida  mil.  av.  300-yilda  qurilgan. 
U  m untazam   tar.xga  ega  bo'lgan.  Shahar  devorlari  m u stah ­
kam  edi.  Asosiy  ko'chalari  o 'rta d a   kesishgan.  Shahar  bir 
m uddat  parfiyaliklar  poytaxti  ham   bo'lgan.  H ayoti  01  asrga- 
cha  davom  etgan.
Ktesifon  Salavkiyaning  qarshisida,  Dajlaning  sharq  qirg 'o ­
g'ida  joylashgan  bo'lib  u  bilan  k o 'p rik   orqali  bog'langan  edi. 
Mil.  av.  III  asrda  Parfiya  podsholari  A rshoqiylar  to m o n id an  
barpo  bo'lgan.  Mil.  av.  1  asrda  Parfiya  poytaxti  (podsholar 
qarorgohi  va  h arbiy-m a’m uriy  m arkaz),  keyinchalik  m ilodiy 
V!  asrda  so'nggi  Sosoniylar  poytaxti  vazifalarini  o'tagan. 
Hayoti  X III  asrgacha  davom   etgan.  Dajla  o'zanining  o'zgari- 
shi  natijasida  shahar  ikkiga  b o 'linib   ketgan.  G 'a rb   to m o nid a 
maydoni  72  ga  bo'lgan,  doirasim on  qismi  «Eski  shahar» 
nom ini  oigan.  Sharqiy  qismi  -   A sfanabrda  sosoniylarning 
eng  m uhtasham   saroyi  bo'lm ish  Toqi  Qisro  (117,5x105,0  m) 
saroy  qoldiqlari  mavjud.  U lkan  ayvon  ravog'ining  qadam i 
26,65  m  ga,  balandligi  37  m  ga  tengdir.  M azkur  joylarning 
sharqida  va  shim oli-g'arbida  boshqa  aholi  joylari  bo'lib, 
shahar jam i  30  km^  dan  ortiq joyni  egallaydi.
U m um an  olganda,  Parfiya  davrida  Iroqda  saroylarning 
(Sharqiy  Eron  qismidagi  saroylardan  farqli  bo'lgan)  o'ziga 
xos  m e’morligi  shakllandi.  C hu n o n chi,  peristel  hovlisi, 
mahalliy  ayvon  bilan  qo'shilgan  A shshurdagi  saroy  bunga 
yorqin  misoldir.
14


too  apo  300 «
9-rasm.  Shumer  davlati 
poytaxti  -   Ur.  Bosh tarxi 
(6-ad.,  31-b.).
10-rasm.  Urning  markazi. 
Qora  to'rtburchak  zikkuratning 
pastki  qismini  ifodalaydi 
(6-ad.,  31-b.).
ll-rasm .  Ur  shaharining  zikkurati  (4-ad.,  268-b).
15

12-rasm.  Borsippa  sh.,  mil.  av. 
VI  a.  (6-ad„  33-b.).
13-rasm.  Borsippaning  handasiy 
tahlili.  E.  Egii  bajargan  (6-ad.,  34-b.).
14-rasm.  Xarsobod  (Diir  -  Sharrukin) 
15-rasm.  Xarsobodning  saroyi 
sh.  Mil.  av.  711-707  y.  (6-ad„  34-b.). 
tarxi  (6-ad.,  34-b.).
16-rasm.  Xarsobodning  saroyi.  Umumiy ko‘rinish  (6-ad.,  35-b.).
16

17-rasni.  Bobil  sh.,  mil. 

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 85%20Санъат
85%20Санъат -> IM. M. Vaxitov, sh. R. M irzayev I q I s m. M e ’ morf hilik tarixi
85%20Санъат -> I oism. M e ’ m o r c h IL ik tarixi 0 ‘zbek3ST0n respublikasi oliy va
85%20Санъат -> Sa id a h b o r bulatov asrol m u xto ro V g a n c h k o r L i k
85%20Санъат -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
85%20Санъат -> B. S. Sayfullayev, V. K. Rustamov madaniy tadbirlarni tashkil etish
85%20Санъат -> Iiq ism. Fuqarolik binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent
85%20Санъат -> D. U. Isamuxamedova shahar va qishloqlar rekon struktsiy asi
85%20Санъат -> Yodgorliklarini
85%20Санъат -> Iii qism. Sanoat binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent
85%20Санъат -> Iii qism. Sanoat binolari «tafakkur» nashriyoti toshkent

Download 112 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling